Tài liệu Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty tnhh dịch vụ máy công trình tú anh việt nam

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 1 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 2 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013 Đại diện doanh nghiệp ( ký tên, đóng dấu ) Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 3 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n MỤC LỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO.......................................................6 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ..........................................................................................7 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................8 LỜI NÓI ĐẦu.............................................................................................................. 9 CHƯƠNG 1. NHỮNG vÊn ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP...................................................................................................11 1.1 Sù cÇn thiÕt tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p:...........................................................................11 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p:........11 1.1.1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt......................................................11 1.1.1.2. Khái niệm và bản chất giá thành sản phẩm xây lắp.........................................12 1.1.1.3. Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p:...............................................................................12 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p:.............................................................................................................................. 13 1.2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p:.....................................................................13 1.2.1.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ....................13 1.2.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phí...........14 1.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p:...............................................................15 1.2.2.1. Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính toán..........................15 1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán.....................................................16 1.2.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p:....................16 1.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p:..17 1.3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm:............................17 1.3.1.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:........................................................17 1.3.1.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:................................................................20 1.3.1.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:............................................................21 1.3.1.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung:......................................................................23 1.3.2. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p:........................................................................................................................ 24 1.3.2.1. Chøng tõ sö dông:...........................................................................................25 1.3.2.2. Tµi kho¶n sö dông:..........................................................................................25 1.3.2.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu............................................26 1.3.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dở dang cuối kỳ......................................................27 1.3.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp:...........................................28 1.4. C¸c h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n:.............................................................................29 1.4.1 H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung:........................................................................30 Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 4 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n 1.4.2 H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký- sæ c¸i:.......................................................................32 1.4.3 H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ:......................................................................34 1.4.4 H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký - chøng tõ:.................................................................36 1.4.5 H×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh:.....................................................................37 Ch¬ng 2. thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNhh DỊCH VỤ MÁY CÔNG TRÌNH TÚ ANH VIỆT NAM............................................................39 2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam............................................................................39 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam:............................................................................................................. 39 2.1.2. Đặc điểm tổ chức họat động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam................................................................................41 2.1.2.1. Đặc điểm về lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty...................................................41 2.1.2.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ:.......................................................................42 2.1.2.3. Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty..............................................42 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam.............................................................................................................. 44 2.1.3.1. Sơ đồ về cơ cấu bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận.................44 2.1.3.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận........................................45 2.1.4. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam.....................................................................................................................48 2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán...................................................................................48 2.1.4.2 Vận dụng chế độ, chính sách, phương pháp kế toán........................................51 2.1.4.3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty............................................................54 2.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam..........................57 2.2.1 §èi tîng, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong C«ng ty:........................................................................................................57 2.2.1.1 §èi tîng, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuất x©y l¾p trong C«ng ty:.........57 2.2.1.2 §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong c«ng ty:.........58 2.2.2 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam.......................................................59 2.2.2.1 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:.........................................................59 2.2.2.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp.................................................................73 2.2.2.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:............................................................87 2.2.2.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung:....................................................................100 2.2.2.5. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt:................................................................116 Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 5 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n 2.2.3 KiÓm kª, ®¸nh gi¸ SPDD vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam..............................................................................119 2.2.3.1. KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang............................................................119 2.2.3.2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm :.............................................................................121 Ch¬Ng 3. mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH DỊCH VỤ MÁY CÔNG TRÌNH TÚ ANH VIỆT NAM 125 3.1 NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam........................................................................................................................... 125 3.1.1. Nh÷ng u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tinh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam........125 3.1.2 Mét sè tån t¹i cÇn hoµn thiÖn trong c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH máy công trình Tú Anh Việt Nam...........128 3.1.2.1 Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...............128 31.2.2 Về Cách lập chứng từ......................................................................................129 3.1.2.3 Về tổ chức luân chuyển chứng từ...................................................................129 3.1.2.4 Về việc trích trước chi phí bảo hành sản phẩm xây dựng...............................130 3.1.2.5 Về kế toán các khoản thiệt hại trong xây dựng..............................................130 3.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i Công ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam........................................................................................................................... 130 3.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện c«ng t¸c kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm x©y l¾p t¹i Công ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam......................................................................................................132 3.3.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP 132 3.3.2 Giải pháp 2: Về cách lập chứng từ ghi sổ..........................................................135 3.3.3. Giải pháp3: Về việc tổ chức luân chuyển chứng từ..........................................136 3.3.4. Giải pháp 4: Về chi phí bảo hành công trình xây dựng....................................136 3.3.5. Giải pháp 5: Về kế toán các khoản thiệt hại trong xây dựng............................139 3.4. Ý nghĩa của việc hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam........................................................................................................................... 140 KÕt luËn..............................................................................................................141 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................143 Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 6 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CPSX 20 21 22 Ký hiÖu BHXH BHTN BHYT BTC CCDC CNV §TXD HN KPC§ GTGT GVHB NVL Q§ TSC§ TK TNHH TGNH CTSP Chi phÝ sản xuất DiÔn gi¶i B¶o hiÓm x· héi B¶o hiÓm thÊt nghiÖp B¶o hiÓm y tÕ Bé tµi chÝnh C«ng cô dông cô C«ng nh©n viªn §Çu t x©y dùng Hµ Néi Kinh phÝ c«ng ®oµn Gi¸ trÞ gia t¨ng Gi¸ vèn hµng b¸n Nguyªn vËt liÖu QuyÕt ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi kho¶n Tr¸ch nhiªm h÷u h¹n TiÒn göi ng©n hµng Công trình sản phẩm NVL TT NC TT SXC Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nh©n c«ng trùc tiÕp S¶n xuÊt chung DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ 1.8 Sơ đồ 1.9 Sơ đồ 1.10 Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( KKTX ) Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( KKĐK ) Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng Sơ đồ 2.1 từ Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ 2.4 7 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 8 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng kê nhận hàng Bảng nghiệm thu khối lượng hàng hóa Bảng nghiệm thu khối lượng công trình Bảng nghiệm thu khối lượng giáo khoán nhận hàng Bảng tính khấu hao TSCĐ máy móc thiết bị Danh sách lao động Bảng tính khấu hao TSCĐ Bảng tính giá thành công trình sản phẩm Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ LỜI NÓI ĐẦu Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sẵn sàng hợp tác kinh doanh bình đẳng, hữu nghị cùng có lợi với các quốc gia trên thế giới, các Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 9 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nâng cao được vị thế, uy tín của mình trên trường quốc tế. Một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của đất nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đó là cơ sở vật chất kỹ thuật. Với chức năng, nhiệm vụ tạo ra cơ sở hạ tầng và tài sản cố định cho các ngành kinh tế cũng như cho toàn xã hội, ngành xây dựng đã và đang khẳng định được vị trí hàng đầu trong nền kinh tế quốc dân. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận và công tác kế toán, tài chính nói chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng giữ vai trò trung tâm giúp các doanh nghiệp xây lắp nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất là cơ sở để tạo nên giá thành sản phẩm xây lắp vì vậy tính đúng, tính đủ chi phí là một trong những điều kiện cơ bản để doanh nghiệp xác định đúng đắn kết quả sản xuất kinh doanh. Tài liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là căn cứ để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm của đơn vị. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam, được tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại đơn vị, em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Hà Thu Huyền và các cán bộ trong phòng Kế toán của công ty, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam ” cho bµi b¸o c¸o cña m×nh. Báo cáo cña em ®îc chia thµnh ba ch¬ng: Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 10 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n Chương 1: Những vÊn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH dịch vụ máy công trình Tú Anh Việt Nam. Mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng do thời gian cùng vốn kiến thức còn hạn chế nên việc hoàn thành b¸o c¸o tèt nghiÖp không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của các thầy cô giáo và các cán bộ phòng Kế toán công ty để bài báo cáo được hoàn thiện hơn, để em có điều kiện bổ sung, nâng cao vốn kiến thức của mình nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Em xin chân thành cảm ơn! Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 11 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n CHƯƠNG 1 NHỮNG vÊn ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Sù cÇn thiÕt tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p: 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 1.1.1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp là quá trình biến đổi một cách có ý thức, có mục đích các yếu tố đầu vào để xây dựng một tài sản đơn lẻ, như: Một chiếc cầu, một toà nhà, một con đường hoặc xây dựng tổ hợp các tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về thiết kế, công nghệ, chức năng hay mục đích sử dụng cơ bản của chúng, như: Một nhà máy sản xuất thiết bị điện, nhà máy dệt may. Mọi hao phí cuối cùng đều được thể hiện bằng thước đo tiền tệ gọi là chi phí sản xuất kinh doanh. Trong lĩnh vực xây dựng, việc xây dựng một tài sản hoặc tổ hợp các tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về các mặt được thể hiện bằng hợp đồng xây dựng. Chi phí để xây dựng tài sản là chi phí của hợp đồng xây dựng, bao gồm: Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng như chi phí nhân công tại công trường, chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, khấu hao máy móc thiết bị…; chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể như chi phí bảo hiểm, chi phí quản lý chung; các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng như chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai... Như vậy, chi phí sản xuất xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất xây lắp trong một thời kỳ nhất định đó là b¶n chÊt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p: Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 12 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n 1.1.1.2. Khái niệm và bản chất giá thành sản phẩm xây lắp Trong quá trình sản xuất ở doanh nghiệp xây lắp phải bỏ ra các khoản chi phí sản xuất, mặt khác kết quả sản xuất doanh nghiệp thu được là những sản phẩm, công việc xây lắp nhất định đã hoàn thành. Những sản phẩm, công việc xây lắp hoàn thành cần phải tính được giá thành thực tế tức là những chi phí đã bỏ ra để sản xuất chúng. Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định. Sản phẩm xây lắp có thể là công trình, hạng mục công trình, giai đoạn thi công xây lắp có thiết kế và tính dự toán riêng. Khác với các doanh nghiệp sản xuất khác, giá thành sản phẩm xây lắp mang tính chất cá biệt, mỗi hạng mục công trình, công trình hay khối lượng xây lắp khi đã hoàn thành đều có giá thành riêng. Giá thành hạng mục công trình, công trình hoàn thành toàn bộ là giá thành sản phẩm cuối cùng của sản xuất xây lắp. Giá thành sản phẩm xây lắp là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, kết quả sử dụng các loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. 1.1.1.3. Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn được lãnh đạo c¸c c«ng ty quan tâm. Thông qua các chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm do bộ phận kế toán cung cấp, ban lãnh đạo công ty nắm được chi phí sản xuất thực tế cũng như kết quả toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời là căn cứ để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm từ đó có các quyết định phù hợp trong quản lý. Nhằm tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp đảm bảo các yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 13 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n thành sản phẩm của công ty, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau: - Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp, công ty xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng công trình, hạng mục công trình và tập hợp theo phương pháp trực tiếp. - Định kỳ quý, 6 tháng, năm đơn vị tiến hành phân tích tình hình thực hiện vật tư chủ yếu so với định mức, đơn giá dự toán thi công, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, phát hiện kịp thời khả năng tiềm tàng đề xuất biện pháp thích hợp để phấn đấu tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p: 1.2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p: 1.2.1.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ toµn bé nh÷ng chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ phô, c¸c cÊu kiÖn, c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh, vËt liÖu lu©n chuyÓn sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Nã kh«ng bao gåm nh÷ng nguyªn nhiªn vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng vµ sö dông cho qu¶n lý tæ ®éi c«ng tr×nh. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p, c«ng nh©n phôc vô x©y l¾p, kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn bèc dì vËt liÖu trong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng vµ c«ng nh©n chuÈn bÞ, thu dän hiÖn trêng thi c«ng, kh«ng ph©n biÖt c«ng nh©n trong danh s¸ch hay thuª ngoµi. - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng ®Ó thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p b»ng m¸y theo ph¬ng thøc thi c«ng hçn hîp. Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n sau: Chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c dïng cho m¸y thi c«ng. Chi phÝ nµy kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch vÒ BHXH, BHYT,BHTN, KPC§ cña c«ng nh©n sö dông m¸y. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc, phôc vô vµ qu¶n lý thi c«ng cña c¸c ®éi x©y l¾p ë c¸c c«ng trêng x©y dùng. Lo¹i Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 14 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n chi phÝ nµy bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý tæ ®éi, c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, BHTN, KPC§ tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi (trong danh s¸ch), khÊu hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng ®éi vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®éi. 1.2.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phí Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh xi m¨ng, s¾t thÐp, g¹ch, sái, ®¸... - Chi phÝ c«ng cô dông cô nh giµn gi¸o, cuèc xÎng, dông cô nÊu,... - Chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc mua ngoµi: x¨ng, dÇu, mì, khÝ nÐn... - Chi phÝ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp, gi¸n tiÕp, lao ®éng thuª ngoµi, trÝch BHXH, BHYT, BHTN theo tû lÖ quy ®Þnh. - Chi phÝ khÊu hao TSC§ lµ c¸c kho¶n hao mßn c¸c lo¹i tµi s¶n trong doanh nghiÖp nh c¸c nhµ xëng lµm viÖc, m¸y mãc, dông cô vËn chuyÓn, bèc dì (« t«, cÇn cÈu...), m¸y mãc thi c«ng (m¸y lu, m¸y ñi...) vµ khÊu hao TSC§ dïng trong qu¶n lý kh¸c vµ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c¸c dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh tiÒn ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i... - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi c¸c yÕu tè trªn. Ph©n lo¹i theo c¸ch nµy cho biÕt kÕt cÊu, tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó lËp b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (phÇn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè) gióp cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch, ®Þnh møc vÒ vèn lu ®éng trong c¸c thêi kú vµ lµ tµi liÖu quan träng lµm c¨n cø x¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt chÊt, thu nhËp quèc d©n. Ngoµi hai c¸ch ph©n lo¹i trªn cßn cã c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nh: - Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ quy m« s¶n xuÊt, chi phÝ ®îc chia thµnh chi phÝ bÊt biÕn (®Þnh phÝ) vµ chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ). - Ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng quy n¹p chi phÝ vµo c¸c ®èi tîng kÕ to¸n th× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh chia thµnh hai lo¹i: chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. - Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm th× chi phÝ bao gåm: chi phÝ c¬ b¶n vµ chi phÝ chung. Mçi c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cã ý nghÜa riªng phôc vô cho tõng ®èi tîng qu¶n lý vµ tõng ®èi tîng cung cÊp th«ng tin cô thÓ nhng chóng lu«n bæ Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 15 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n sung cho nhau nh»m qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nhÊt vÒ toµn bé chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp. 1.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: 1.2.2.1. Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính toán - Giá thành dự toán: Là tổng chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng xây lắp công trình, hạng mục công trình. Giá thành dự toán được xác định trên cơ sở các định mức kinh tế, kỹ thuật và đơn giá của Nhà nước. Giá thành dự toán là chênh lệch giữa giá trị dự toán và phần lãi định mức: Giá trị dự toán của công trình, hạng mục công Giá thành dự toán của = công trình, hạng mục - Lãi định mức trình công trình - Giá thành kế hoạch: Là giá thành được xác định xuất phát từ những điều kiện cụ thể ở một doanh nghiệp xây lắp nhất định trên cơ sở biện pháp thi công, các định mức và đơn giá áp dụng trong doanh nghiệp Giá thành kế hoạch của công trình, hạng Giá thành dự toán = của công trình, hạng - Mức hạ giá thành dự toán mục công trình mục công trình - Giá thành thực tế: Phản ánh toàn bộ các chi phí thực tế để hoàn thành bàn giao khối lượng xây lắp mà doanh nghiệp đã nhận thầu. Giá thành thực tế bao gồm các chi phí theo định mức, vượt định mức và không định mức như các khoản thiệt hại trong sản xuất, các khoản bội chi, lãng phí về vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất và quản lý của doanh nghiệp được phép tính vào giá thành.Giá thành thực tế được xác định theo số liệu của kế toán. 1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán Giá thành sản phẩm xây lắp được chia làm 2 loại: - Giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp: Bao gồm các chi phí sản xuất: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy và chi phí sản xuất chung tính cho công trình, hạng mục công trình hoặc lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp được sử Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 16 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n dụng ghi sổ cho sản phẩm đã hoàn thành và cũng là căn cứ để tính toán giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp ở các doanh nghiệp xây lắp. - Giá thành toàn bộ của sản phẩm xây lắp: Gồm giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp cộng thêm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó. Giá thành toàn bộ của sản phẩm xây lắp chỉ được tính toán xác định khi sản phẩm xây lắp hoặc lao vụ được tiêu thụ. Giá thành toàn bộ của sản phẩm xây lắp là căn cứ để tính toán, xác định lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. 1.2.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Trong quá trình sản xuất thi công, chi phí sản xuất xây lắp thể hiện hao phí trong kỳ của doanh nghiệp xây lắp, chi phí này phải được xem xét trong mối quan hệ với mặt thứ hai của quá trình sản xuất đó là kết quả của sản xuất; quan hệ so sánh này đã hình thành chỉ tiêu giá thành sản phẩm xây lắp. Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chi phí sản xuất là căn cứ, cơ sở để tính giá thành sản phẩm đã hoàn thành. Việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất quyết định đến tính chính xác của giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất trước hết thể hiện theo các yếu tố chi phí, sau đó đến giai đoạn tính giá thành, chi phí sản xuất được thể hiện theo các khoản mục tính giá thành. Như vậy, tính giá thành sản phẩm xây lắp phải dựa vào hạch toán chi phí sản xuất xây lắp, tổ chức quản lý tốt giá thành chỉ có thể thực hiện trên cơ sở tổ chức quản lý tốt chi phí sản xuất. Tuy nhiên chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng có sự khác nhau. Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền tổng hợp những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá trong một kỳ nhất định, còn giá thành sản phẩm lại là tổng hợp các hao phí đó gắn liền với một khối lượng sản phẩm (sản phẩm xây lắp), khối lượng dịch vụ được hoàn thành bàn giao. Chi phí sản xuất không những chỉ liên quan đến khối lượng sản phẩm đã hoàn thành, mà còn liên quan đến sản phẩm dở dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng. Chi phí sản xuất gắn với từng thời kỳ phát sinh. Giá thành sản phẩm gắn với khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành. Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 17 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n 1.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p: 1.3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: 1.3.1.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi, vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh nªn s¶n phÈm . Nguyªn vËt liÖu sö dông cho x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh nµo ph¶i ®îc tÝnh trùc tiÕp cho h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc theo sè lîng thùc tÕ ®· sö dông vµ theo gi¸ xuÊt kho thùc tÕ. Trêng hîp nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, kh«ng thÓ tæ chøc h¹ch to¸n riªng ®îc th× kÕ to¸n ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ cho c¸c c«ng tr×nh theo tiªu thøc thÝch hîp; theo ®Þnh møc tiªu hao; theo khèi lîng thùc hiÖn dùa trªn c«ng thøc: Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 18 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n Chi phÝ vËt liÖu ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ x = cho tõng ®èi tîng cho tõng ®èi tîng Tû lÖ (hay hÖ sè ph©n bæ) Trong ®ã: Tû lÖ (hÖ sè ) Tæng chi phÝ vËt liÖu cÇn ph©n bæ = ph©n bæ * Chøng tõ sö dông: Trong kÕ to¸n chi phÝ NVL c«ng ty sö dông c¸c lo¹i chøng tõ sau: - PhiÕu nhËp kho (M½u 01-VT) - PhiÕu mua hµng (MÉu 08- VT) - Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT - PhiÕu xuÊt kho (MÉu 02-VT) - PhiÕu ®iÒu chuyÓn néi bé - PhiÕu nhËp kho xuÊt th¼ng - C¸c chøng tõ liªn quan kh¸c * Tµi kho¶n sö dông: §Ó tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕt cÊu tµi kho¶n nµy nh sau: Bªn nî: - TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho bé phËn thi c«ng. - Ph©n bæ gi¸ trÞ cña vËt liÖu lu©n chuyÓn sö dông trùc tiÕp cho thi c«ng Bªn cã: - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. - KÕt chuyÓn hoÆc tÝnh ph©n bæ trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p trong kú vµo bªn nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang vµ chi tiÕt cho c¸c ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p. Tµi TK kho¶n 152 621 kh«ng cã sè d cuèi TKkú. 621 TK 154 * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu: XuÊt kho NVL cho s¶n xuÊt KÕt chuyÓn chi phÝ C¸c nghiÖp vô vÒ nguyªn vËt liÖu khi ph¸tnguyªn sinh ®îc h¹ch to¸n vËt liÖu trùc tiÕptheo s¬ ®å: S¬ ®å 1.1: s¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 111, 112, 331 ( hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên ) Mua NVL sö dông ngay kh«ng TK 133 qua kho TK152 TK 141 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) VËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho QuyÕt to¸n chi phÝ NVL ®· t¹m øng Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 19 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n S¬ ®å 1.2: s¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ( hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ ) 1.3.1.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña doanh nghiÖp x©y l¾p chØ bao gåm c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng, tiÒn c«ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn trùc tiÕp thi c«ng (bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng thuéc qu¶n lý cña doanh nghiÖp vµ lao ®éng thuª ngoµi theo lo¹i c«ng viÖc). KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c kho¶n BHXH, BHYT, BHTN vµ KPC§, phÇn nµy ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. * Chøng tõ sö dông: C¸c chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng ë c«ng ty gåm: - B¶ng chÊm c«ng, lËp riªng cho tõng tæ ®éi, c«ng tr×nh. - Hîp ®ång giao kho¸n c«ng viÖc - Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi 20 Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n - B¶ng thanh to¸n l¬ng. - B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. * Tµi kho¶n sö dông: Để tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp. Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành xây lắp. - Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng x©y l¾p -Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo bªn Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang. Tµi kho¶n 622 kh«ng cã sè d cuèi kú. * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu C¸c nghiÖp vô vÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp khi ph¸t sinh ®îc h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau: Sv: Nguyễn Thị Hương _ LớpCĐĐH KT22 _K5 Chuyên đề tốt nghiệp
- Xem thêm -