Tài liệu Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng công trình 484

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ kinh doanh và quản lý “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484” là nghiên cứu của riêng tôi, do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu sử dụng trong luận văn và các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực. Tác giả Ngô Thị Thu Hường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP....................................... 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu......................................................... 1.1.1. Xác lập vấn đề nghiên cứu............................................................................ 1.1.2. Tuyên bố vấn đề nghiên cứu......................................................................... 1.2. Tổng quan nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp............................................................................................... 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.................................................................. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài.................................................................... 1.5. Phạm vi nghiên cứu đề tài.......................................................................... 1.6. Phương pháp nghiên cứu đề tài................................................................. 1.6.1. Các phương pháp kỹ thuật - nghiệp vụ......................................................... 1.6.2. Các phương pháp điều tra và thu thập dữ liệu.............................................. 1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu............................. 1.7.1. Ý nghĩa khoa học........................................................................................ 1.7.2. Ý nghĩa thực tiễn........................................................................................ 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu.................................................................. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1......................................................................................... CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP............................................. 2.1. Nội dung phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp........... 2.1.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính........................................................ 2.1.2. Phân tích cấu trúc tài chính ....................................................................... 2.1.3. Phân tích cân bằng tài chính....................................................................... 2.1.4. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán theo thời gian .......................... 2.1.5. Phân tích đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính............................................ 2.1.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh.................................................................... 2.1.7. Dự báo các chỉ tiêu tài chính...................................................................... 2.2. Tổ chức phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp............................. 2.2.1. Công tác chuẩn bị phân tích........................................................................ 2.2.2. Tiến hành phân tích.................................................................................... 2.2.3. Kết thúc phân tích....................................................................................... KẾT LUẬN CHƯƠNG 2......................................................................................... CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 484...................... 3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484................... 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................. 3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính......................................................................................... 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán.................................... 3.2. Nguồn dữ liệu phục vụ phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484............................................................... 3.2.1. Các dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp.......................................................... 3.2.2. Các dữ liệu nội bộ doanh nghiệp................................................................ 3.2.3. Xử lý tài liệu............................................................................................... 3.3. Đánh giá tổng quan về hoạt động phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484........................................... 3.3.1. Về hệ thống chỉ tiêu.................................................................................... 3.3.2. Về phương pháp phân tích.......................................................................... 3.3.3. Về tổ chức phân tích................................................................................... 3.4. Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484...................................... 3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính........................................................ 3.4.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán................................... 3.4.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh....................................... 3.4.5. Phân tích tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên............................ KẾT LUẬN CHƯƠNG 3......................................................................................... CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 484............................................................. 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484............................ 4.1.1. Các kết luận qua nghiên cứu....................................................................... 4.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu..................................................................... 4.2. Các giải pháp hoàn thiện và điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484......................... 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.................. 4.2.2 Hoàn thiện phương pháp tổ chức phân tích................................................ 4.2.3 Hoàn thiện về chỉ tiêu phân tích................................................................. 4.2.4 Giải pháp về huy động vốn, tiếp thi đấu thầu, tăng năng lực sản xuất kinh doanh.................................................................................................. 4.2.5 Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484........................................... 4.3. Đóng góp của đề tài nghiên cứu về hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484...................... 4.3.1. Về mặt lý luận............................................................................................ 4.3.2. Về mặt thực tiễn......................................................................................... 4.4. Các hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai về hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Xây dựng Công trình 484............................................ 4.4.1. Hạn chế trong nghiên cứu........................................................................... 4.4.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai...................................................... KẾT LUẬN CHƯƠNG 4......................................................................................... KẾT LUẬN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.................................................................... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định VCSH : Vốn chủ sở hữu CHS : Chủ sở hữu ROA : Sức sinh lời của tài sản ROE : Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu ROS : Sức sinh lời của doanh thu thuần TS : Tài sản NV : Nguồn vốn TS NH CĐKT: Doanh nghiệp DN : Tài sản ngắn hạn : Cân đối kế toán DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu bộ máy quản lý..................................................................... Sơ đồ 3.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484...................................... Sơ đồ 3.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức sổ Nhật ký chung tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484................................. Sơ đồ 3.4: Quy trình kế toán trên phần mềm CA2002-CABS............................ BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Phân tích số liệu trên bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484................................................................. Bảng 3.2 : Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn.................................................. Bảng 3.3: Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484......................................................... Bảng 3.4: Phân tích tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484................................................... Bảng 3.5: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484................................................... Bảng 3.6: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484................................................................. Bảng 3.7: Phân tích khả năng sinh lời tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484.................................................................................. Bảng 3.8: Phân tích tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484...................................... i Chương 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1.1.1. Xác lập vấn đề nghiên cứu Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, nhất là khi Luật Doanh nghiệp được sửa đổi, trong khi các doanh nghiệp nhà nước phải thực sự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình, cụ thể là phải tự hạch toán lỗ lãi thì các doanh nghiệp cũng trở nên năng động hơn, tự chủ hơn trong sản xuất kinh doanh. Phân tích tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin về thực trạng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn trở thành công cụ trong quản lý kinh tế. Phân tích tài chính cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn tổng quát về thực trạng của doanh nghiệp hiện tại, dự báo các vấn đề tài chính trong tương lai, cung cấp cho các nhà đầu tư tình hình phát triển và hiệu quả hoạt động, giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra biện pháp quản lý hữu hiệu. Như vậy việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế đất nước. 1.1.2. Tuyên bố vấn đề nghiên cứu Xuất phát từ tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nên tên đề tài: “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn . 1.2. Tổng quan nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp Thực tế đã có rất nhiều tác giả tiến hành nghiên cứu phân tích tình hình tại chính tại các doanh nghiệp. Qua khảo sát thực tế các nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chưa có tác giả nào tiến hành nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484. Vì vậy Luận văn ii đi sâu vào hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nội dung đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp: mục tiêu, ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; phương pháp, nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; và tổ chức phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính . 1.4. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài Đề tài “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484” nhằm giải quyết các câu hỏi mang tính lý luận và thực tiễn 1.5. Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các vấn đề lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và phạm vi thực tiễn được giới hạn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 trong giai đoạn năm 2009 và năm 2010. 1.6. Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.6.1. Các phương pháp kỹ thuật - nghiệp vụ Hiện nay khi phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp hiện nay thường sử dụng một số phương pháp sau: - Phương pháp so sánh - Phương pháp tỷ lệ - Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích - Phương pháp loại trừ - Phương pháp thay thế liên hoàn - Phương pháp phân tích bằng mô hình tài chính Dupont 1.6.2. Các phương pháp điều tra và thu thập dữ liệu Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp phải sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, không chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu iii những báo biểu tài chính mà phải tập hợp đầy đủ các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, như các thông tin chung về kinh tế, tiền tệ, thuế khoá, các thông tin về ngành kinh tế của doanh nghiệp, các thông tin về pháp lý, về kinh tế đối với doanh nghiệp. 1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 1.7.1. Ý nghĩa khoa học Đề tài góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về phân tích tài chính trong các doanh nghiệp; là cơ sở nền tảng cho việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; làm tài liệu nghiên cứu khoa học giúp các nhà phân tích phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp một cách khoa học. 1.7.2. Ý nghĩa thực tiễn Đề tài chỉ ra được các phát hiện qua nghiên cứu, nhằm nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý về vai trò, sự cần thiết tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp đối với hoạt động SXKD và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục, luận văn được kết cấu theo 4 chương. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 iv Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2.1. Nội dung phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp, công cụ, kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập, xem xét và xử lý những thông tin, những yếu tố, dữ liệu, chỉ tiêu liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính doanh trong quá khứ và hiện tại, giúp cho các nhà quản lý cũng như các đối tượng quan tâm nắm bắt được thực trạng tài chính của doanh nghiệp, dự đoán được các chỉ tiêu xu hướng tài chính, rủi ro tài chính trong tương lai, làm cơ sở để ra quyết định phù hợp với lợi ích kinh tế của mình. 2.1.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp là dựa trên dữ liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp để tính toán và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng và an ninh tài chính doanh nghiệp đang ở mức độ như thế nào. 2.1.1.1. Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn không những giúp nhà phân tích thấy được kết quả của việc tạo lập, huy động vốn về quy mô và nguyên nhân ảnh hướng của sự biến động mà còn thấy được tính hợp lý trong cơ cấu vốn và chính sách huy động vốn của doanh nghiệp. 2.1.1.2. Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp Mức độ độc lập, tự chủ về tài chính của doanh nghiệp phản ánh quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định về chính sách và hoạt động tài chính cũng như việc kiểm soát hoạt động tài chính của doanh nghiệp. v 2.1.1.3. Đánh giá khái quát khả năng thanh toán Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng phản ánh tình hình tài chính doanh nghiệp. Khả năng thanh toán phản ánh mối quan hệ tài chính giữa các khoản có khả năng thanh toán trong kỳ với các khoản phải thanh toán trong kỳ, nó cho biết mức độ các khoản nợ của doanh nghiệp được trang trải bằng các tài sản có thể chuyển thành tiền trong một giai đoạn tương đương với thời hạn của các khoản nợ đó. 2.1.1.4. Đánh giá khái quát khả năng sinh lời Khả năng sinh lời là yếu tố tiềm lực thể hiện sự lớn mạnh về tài chính của doanh nghiệp. Khi phân tích khái quát khả năng sinh lời của doanh nghiệp các nhà phân tích thường sử dụng một số chỉ tiêu sau: Suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), Suất sinh lời của tài sản (ROA), Suất sinh lời của doanh thu thuần (ROS). 2.1.2. Phân tích cấu trúc tài chính Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp, chỉ ra các phương thức tài trợ TS để làm rõ những dấu hiệu về cân bằng tài chính. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính bao gồm: phân tích cấu trúc TS và phân tích cấu trúc NV. 2.1.3. Phân tích cân bằng tài chính Cân bằng tài chính là sự cân bằng giữa tài sản với nguồn tài trợ tương ứng của nó. Một khi đã huy động vốn doanh nghiệp cần phải quan tâm: đầu tư vốn đó cho mục đích gì, lúc nào, với qui mô và chí phí ra sao?. 2.1.4. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán theo thời gian Khả năng thanh toán của doanh nghiệp vừa phải đáp ứng nhu cầu thanh toán cho các khoản công nợ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí. Khả năng thanh toán quá cao có thể dẫn tới tiền mặt, hàng dự trữ quá nhiều, hiệu quả sử dụng vốn thấp; khả năng thanh toán quá thấp kéo dài có thể dẫn tới doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản. Để phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, thường sử dụng các chỉ tiêu sau để phân tích: vi - Nhóm chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn - Nhóm chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn 2.1.5. Phân tích đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính 2.1.5.1. Đòn bẩy tài chính Đòn bẩy tài chính là tỷ lệ giữ vốn đi vay so với tổng số vốn hiện có hay còn gọi là hệ số nợ. 2.1.5.2 Rủi ro tài chính Rủi ro tài chính là sự bất trắc, sự không ổn định có thể đo lường được, có thể đưa đến những tổn thất, mất mát thiệt hại hoặc làm mất đi những khả năng sinh lời, nhưng cũng có thể đưa đến những lợi ích, những cơ hội thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2.1.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh Phân tích hiệu quả kinh doanh để biết được hiệu quả kinh doanh ở mức độ nào, xu hướng và các nhân tố ảnh hưởng. Thông qua việc đánh giá nhằm đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng sinh lời nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, đảm bảo quyền lợi cán bộ nhân viên, tôn trọng pháp luật, bảo vệ tài nguyên, môi trường. 2.1.7. Dự báo các chỉ tiêu tài chính Dự báo các chỉ tiêu tài chính dùng để dự báo các mức độ tương lai của hiện tượng, qua đó giúp các nhà quản trị doanh nghiệp chủ động trong việc đề ra các kế hoạch và các quyết định cần thiết phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, quy mô sản xuất, kênh phân phối sản phẩm, nguồn cung cấp tài chính… và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sự phát triển trong thời gian tới. (kế hoạch cung cấp các yếu tố đầu vào như: lao động, nguyên vật liệu, tư liệu lao động… cũng như các yếu tố đầu ra dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ). 2.2. Tổ chức phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp là việc thiết lập trình tự các bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích tài chính phù hợp với từng loại vii phân tích, phù hợp với từng doanh nghiệp. Tổ chức phân tích tài chính thường được tiến hành qua các giai đoạn sau: 2.2.1. Công tác chuẩn bị phân tích Công tác chuẩn bị phân tích là xây dựng chương trình tức là việc lập kế hoạch phân tích và thu thập, xử lý tài liệu phân tích. 2.2.2. Tiến hành phân tích Đây là giai đoạn triển khai, thực hiện các công việc đã đề ra trong giai đoạn lập kế hoạch phân tích. 2.2.3. Kết thúc phân tích Kết thúc phân tích là giai đoạn cuối cùng của hoạt động phân tích. Trong giai đoạn này, các nhà phân tích cần tiến hành viết báo cáo phân tích, báo cáo kết quả phân tích. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 viii Chương 3 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 484 3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 là Công ty thuộc Tổng Công ty Công trình Giao thông 4 có tiền thân là Đội thanh niên xung phong 39 thuộc Tổng đội thanh niên xung phong Nguyễn Văn Bé thành lập năm1965. Năm 2005, theo chủ trương đổi mới Công ty Công trình Giao thông 484 tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp và đi vào hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp cổ phần từ 14/4/2005 theo quyết định số 3462/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính Do đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là xây dựng các công trình có mặt hàng chủ đạo mà chủ yếu là đảm nhận thi công các công trình lớn, phức tạp về kỹ thuật. Do đó mô hình quản lý của doanh nghiệp tổ chức bộ máy theo kiểu trực tuyến. 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 hiện nay đang áp dụng tổ chức bộ máy kế toán tập trung. Chế độ kế toán Công ty đang áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. 3.2. Nguồn dữ liệu phục vụ phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 3.2.1. Các dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp Các dữ liệu liên quan đến môi trường kinh tế chung, các dữ liệu liên quan đến ngành. ix 3.2.2. Các dữ liệu nội bộ doanh nghiệp Các dữ liệu nội bộ doanh nghiệp bao gồm hệ thống các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, thông tin từ hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin quản lý khác,… 3.2.3. Xử lý tài liệu Để phân tích, đánh giá khách quan và chính xác phải xem xét cả các dữ liệu kinh tế có liên quan. Sau khi kiểm tra tài liệu, nhà phân tích sẽ tiến hành phân loại, sắp xếp thông tin, dữ liệu theo những mục tiêu nhất định để tính toán, so sánh, đánh giá và xác định nguyên nhân của các kết quả đạt được. 3.3. Đánh giá tổng quan về hoạt động phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 3.3.1. Về hệ thống chỉ tiêu Qua khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484, công tác phân tích tình hình tài chính của công ty là tính toán một số chỉ tiêu cơ bản, nội dung phân tích còn sơ sài, chủ yếu là mô tả chỉ tiêu và đưa ra kết luận. 3.3.2. Về phương pháp phân tích Phương pháp phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 hiện nay chủ yếu là phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ. So sánh cả số tuyệt đối và tương đối để so sánh tình hình biến động của nguồn vốn và tài sản, so sánh các khoản phải thu và các khoản phải trả.... 3.3.3. Về tổ chức phân tích Công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 chủ yếu do Kế toán Tổng hợp hoặc Kế toán trưởng thực hiện phân tích, đánh giá. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác quản lý, vay mượn ngân hàng và một số đối tượng khi có yêu cầu. 3.4. Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính Để đưa ra được những nhận định, đánh giá khái quát về tình hình tài chính của Công ty, nhóm phân tích Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình x 484 tiến hành phân tích đánh các phương diện: Cấu trúc tài chính; Cơ cấu tài sản, nguồn vốn; tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu. 3.4.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán Để tìm hiểu, đánh giá tình hình thanh toán của doanh nghiệp, Công ty tiến hành phân tích tình hình phải thu khách hàng, phải trả khách hàng và mối quan hệ giữa phải thu và phải trả. 3.4.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 dựa vào các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và áp dụng phương pháp so sánh số liệu cuối kỳ với đầu kỳ để tiến hành phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 3.4.4. Phân tích khả năng sinh lời của vốn Qua khảo sát thực tế nhận thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 phân tích khả năng sinh lời của vốn bằng cách tính toán và so sánh các tỷ suất sinh lời theo các tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu và so với tổng tài sản bình quân 3.4.5. Phân tích tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 tiến hành phân tích tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên qua phân tích chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động, hiện nay chỉ tiêu này được coi là một trong những chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp. Qua khảo sát thực tế, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 tiến hành phân tích tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 \ xi Chương 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 484 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 4.1.1. Các kết luận qua nghiên cứu Về nội dung phân tích; Về số lượng chỉ tiêu phân tích; Về phương pháp phân tích. 4.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu Thứ nhất, thông tin thu thập chưa đầy đủ và chưa phản ánh chính xác tình hình tài chính. Thứ hai, phương pháp phân tích còn đơn điệu Thứ ba, nội dung phân tích chưa toàn diện Thứ tư, tổ chức phân tích tài chính chưa hợp lý Thứ năm, việc sử dụng kết quả phân tích còn hạn chế 4.2. Các giải pháp hoàn thiện và điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp - Bước lập kế hoạch phân tích . - Bước tiến hành phân tích - Bước kết thúc quá trình phân tích 4.2.2 Hoàn thiện phương pháp tổ chức phân tích Công ty nên có sử dụng thêm một số phương pháp trong việc phân tích tình hình tài chính ,Công ty nên có bảng so sánh giá trị cuối kỳ so với đầu kỳ của ít nhất của 3 kỳ liên tiếp nhằm xác định tốc độ, xu hướng và biến động của các chỉ tiêu để có thể đánh giá chính xác.Công ty nên áp dụng phương pháp Dupont trong quá xii trình phân tích vì vậy chưa chỉ ra được các chỉ tiêu về hiệu quả như ROA, ROE, ROS, ROI… 4.2.3 Hoàn thiện về chỉ tiêu phân tích Để phản ánh một cách toàn diện và chính xác về tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484, Công ty cần xây dựng một hệ thống chỉ tiêu đồng bộ trong phân tích. 4.2.4 Giải pháp về huy động vốn, tiếp thi đấu thầu, tăng năng lực sản xuất 4.2.5 Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 Về phía Nhà nước Về phía Nhà nước cần hoàn thiện chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán và chính sách pháp luật. Bộ Tài chính nên tổ chức tập huấn, hỗ trợ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về phân tích tình hình tài chính đối với các doanh nghiệp; xây dựng và công bố các chỉ tiêu về tài chính của từng ngành, từng lĩnh vực để các doanh nghiệp tham khảo. Về phía Công ty: Thứ nhất, bổ sung những báo cáo tài chính ngoài hệ thống báo cáo tài chính bắt buộc của Bộ Tài chính. Thứ hai, nâng cao trình độ và phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý. Thứ ba, nâng cao trình độ nhân viên phân tích tài chính. 4.3. Đóng góp của đề tài nghiên cứu về hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 4.3.1. Về mặt lý luận Đề tài đã trình bày và hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp cũng như những nhận thức chung về phân tích tình hình tài chính. xiii 4.3.2. Về mặt thực tiễn Đề tài đã đánh giá được thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 về những mặt đạt được cần phát huy và những mặt tồn tại, hạn chế cần hoàn thiện trong nội dung, phương pháp và tổ chức phân tích. 4.4. Các hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai về hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Xây dựng Công trình 484 4.4.1. Hạn chế trong nghiên cứu Về dữ liệu phân tích; Thời gian nghiên cứu; Trình độ nghiên cứu; 4.4.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai Tiến hành nghiên cứu khảo sát các đơn vị ngành để có sự so sánh, đối chiếu các đơn vị ngành để rút ra được các giải pháp mang tính quy luật nhằm hoàn thiện hơn nữa việc phân tích tình hình tài chính tại các đơn vị ngành. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1.1.1. Xác lập vấn đề nghiên cứu Xây dựng cơ bản là ngành tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng cho nền kinh tế quốc dân, cũng là ngành mũi nhọn trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua là điều kiện thúc đẩy công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, nhất là khi Luật Doanh nghiệp được sửa đổi, trong khi các doanh nghiệp nhà nước phải thực sự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình, cụ thể là phải tự hạch toán lỗ lãi thì các doanh nghiệp cũng trở nên năng động hơn, tự chủ hơn trong sản xuất kinh doanh. Thực tế tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay chưa thực sự nhận thức rõ được sự cần thiết của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, vì vậy đa số các doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc phân tích tình hình tài chính, hoạt động phân tích tình hình tài chính chưa được coi là hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp và chưa có sự đầu tư thích hợp cho phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Do vậy hầu hết các nhà quản lý doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh phù hợp, khó khăn trong việc huy động vốn trong sản xuất và hiệu quả sử dụng vốn không cao chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất…., còn các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như các nhà đầu tư, ngân hàng, khách hàng…thiếu các thông tin cơ sở về doanh nghiệp để mở rộng hợp tác, đầu tư…. Phân tích tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin về thực trạng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn trở thành công cụ trong quản lý kinh tế. Phân tích tài chính cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn tổng quát về thực trạng của doanh nghiệp hiện tại, dự báo các vấn đề tài chính trong
- Xem thêm -