Tài liệu Hoàn thiện phân tích bctc tại công ty cp bibica

  • Số trang: 145 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU................................................................................................................... CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP...................... 1.1.KHÁI QUÁT CHUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP....................................................... 1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính................... 1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo tài chính............................. 1.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính....................................................................... 1.2. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH...... 1.2.1. Phương pháp so sánh.............................................................................. 1.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố............................................................... 1.2.3. Phương pháp Dupont.............................................................................. 1.3. TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .............................................................................................................................. 1.3.1. Lập kế hoạch phân tích........................................................................... 1.3.2. Trình tự phân tích.................................................................................... 1.3.3. Hoàn thành công tác phân tích................................................................ 1.4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...... 1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.............................. 1.4.2. Phân tích cấu trúc tài chính..................................................................... 1.4.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty.......................... 1.4.4. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN..................... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA............................................................................. 2.1.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÁNH KẸO VIỆT NAM.......... 2.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA........................................ 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển.......................................................... 2.2.2. Thị trường và chiến lược kinh doanh...................................................... 2.3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA................................................................................................. 2.3.1. Nguồn thông tin sử dụng cho phân tích báo cáo tài chính...................... 2.3.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty....................................... 2.3.3. Phân tích cấu trúc tài chính.................................................................... 2.3.4. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty......................... 2.3.5. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.............. 2.4. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA............................................................................ 2.4.1 Kết quả đạt được.................................................................................... 2.4.2. Những mặt còn tồn tại............................................................................. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA....................................................... 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.......... 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA............................................................................ 3.2.1 Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính............................. 3.2.2 Hoàn thiện nội dung phân tích báo tài chính.......................................... 3.2.3. Hoàn thiện tổ chức phân tích báo tài chính........................................... 3.3. KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP........................................................ 3.3.1. Về phía Nhà nước................................................................................... 3.3.2. Về phía doanh nghiệp............................................................................. KẾT LUẬN............................................................................................................. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................. PHỤ LỤC................................................................................................................ CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Số thứ tự 1 2 Ký hiệu BCTC BCĐKT Nghĩa của từ Báo cáo tài chính Bảng cân đối 3 4 5 6 7 8 9 10 kế toán BCKQKD BCLCTT CP DN NV TS LNST DTT Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cổ phần Doanh nghiệp Nguồn vốn Tài sản Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuần DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng đánh giá khái quát tình hình tài chính Bảng đánh giá khái quát tình hình huy động vốn Bảng đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của DN Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động NV Bảng phân tích mối quan hệ giữa TS và NV BCĐKT 3 năm 2008 - 2009- 2010 Bảng chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính Bảng cơ cấu TS và NV Phân tích cơ cấu và sự biến động của TS Phân tích cơ cấu và sự biến động của NV Phân tích tình hình huy động vốn Phân tích mối quan hệ giữa TS và NV Phân tích khái quát khả năng thanh toán của DN Phân tích khái quát khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Phân tích Kết quả kinh doanh năm 2008 Phân tích Kết quả kinh doanh năm 2009 Phân tích Kết quả kinh doanh năm 2010 Bảng chỉ tiêu Hiệu quả hoạt động Bảng Hệ số khả năng sinh lời Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận theo tài sản Bảng đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính Bảng đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính Công ty CP Bibica Phân tích tình hình công nợ Phân tích tình hình công nợ Công ty CP Bibica Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn Phân tích hiệu quả sử dụng TS Phân tích hiệu quả sử dụng NV Phân tích Hiệu quả sử dụng chi phí DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mô hình phân tích bằng phương pháp Dupont Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phẩn Bibica Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Bibica Sơ đồ 2.3 Tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 3.1 Tỷ suất lợi nhuận theo TS của công ty CP Bibica năm 2010. BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Doanh số và tăng trưởng về doanh số bán hàng ngành bánh kẹo Biểu đồ 2.2 Sản lượng và tăng trưởng về sản lượng ngành bánh kẹo Biểu đồ 3.1 Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận công ty CP Bibica từ 2008 - 2010 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ khả năng thanh toán của công ty CP Bibica từ 2008 - 2010 i MỞ ĐẦU 1. Tính tất yếu của đề tài Công ty CP Bibica chính thức được Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp phép niêm yết ngày 16/11/2001 và chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. HCM từ đầu tháng 12/2001. Do đó, hệ thống BCTC của công ty là nguồn thông tin mang tính pháp lý cho các đối tượng bên ngoài quan tâm phân tích. Trong bối cảnh đó việc phân tích hệ thống BCTC của công ty là một việc làm cần thiết đối với nhà quản trị Công ty CP Bibica, cũng như các nhà đầu tư cần nắm được những thông tin hữu ích cho các quyết định đầu tư của mình. Từ những lý do trên đề tài” Hoàn thiện phân tích BCTC tại Công ty CP Bibica” được chọn góp phần đáp ứng đòi hỏi trên. 2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Mục tiêu: Nghiên cứu lý thuyết về công tác phân tích báo tài chính doanh nghiệp, đánh giá thực trạng công tác phân tích BCTC tại Công ty CP Bibica và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quá trình phân tích BCTC tại Công ty CP Bibica. Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu nội dung cơ bản về phân tích BCTC và các chỉ tiêu thông tin kế toán làm cơ sở đánh giá tình hình tài chính trên góc độ là nhà quản lý doanh nghiệp, những người sử dụng thông tin. Phạm vi nghiên cứu: trong phạm vi phân tích các BCTC tại Công ty CP Bibica với thời gian nghiên cứu từ 2008 – 2010. 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp như: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp phân tích và tổng hợp. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài Luận văn là hệ thống cơ sở lý luận về phân tích BCTC doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng cho các cơ sở khoa học để vận dụng phân tích BCTC của Công ty CP Bibica. Trên cơ sở đó giúp các đối tượng quan tâm tới sự phát triển của Bibica đưa ii ra được các quyết định kịp thời và phù hợp với mục đích của mình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn… của doanh nghiệp. Với nghĩa đó, luận văn được xây dựng gồm 3 chương ngoài phần mở đầu và phần kết luận: Chương 1: Lý luận chung về báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Bibica Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Bibica CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính Khái niệm: Phân tích BCTC là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích BCTC sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về mặt tài chính trong tương lai của doanh nghiệp. Ý nghĩa việc phân tích báo cáo tài chính Các đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính chia thành hai nhóm: nhóm có quyền lợi trực tiếp và nhóm có quyền lợi gián tiếp. Nhóm có quyền lợi trực tiếp bao gồm: các cổ đông, các nhà đầu tư tương lai, chủ ngân hàng, các nhà cung cấp tín dụng, các nhà quản lý trong nội bộ doanh nghiệp iii Nhóm có quyền lợi gián tiếp: gồm các cơ quan quản lý khác ngoài cơ quan thuế, người lao động, các viện nghiên cứu, sinh viên,.v.v.. Kết luận: phân tích BCTC của doanh nghiệp là một việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp. Nó không chỉ có ý nghĩa với bản thân doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các chủ thể khác có liên quan đến doanh nghiệp. Phân tích BCTC sẽ giúp cho quản trị doanh nghiệp khắc phục được các thiếu sót, phát huy những mặt tích cực và dự đoán được tình hình phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Trên cơ sở đó quản trị doanh nghiệp đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm lựa chọn quyết định phương án tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính Nhiệm vụ của phân tích BCTC của doanh nghiệp phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực thông tin tài chính của doanh nghiệp như: tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình công nợ, khả năng thanh toán,...và các nhân tố khác ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của DN. Nội dung của phân tích báo cáo tài chính Nội dung phân tích BCTC doanh nghiệp phải bao gồm những vấn đề cơ bản sau đây: Phân tích hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán đã được trình bày trên từng báo cáo tài chính của doanh nghiệp, như: Phân tích bảng cân đối kế toán; Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh; Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Phân tích thuyết minh BCTC. Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên các BCTC của doanh nghiệp gồm nội dung sau đây: Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp; Phân tích tình hình đảm bảo NV ngắn hạn; Phân tích khả năng huy động vốn;; Phân tích iv tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp; Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo tài chính Phân tích BCTC là một môn khoa học độc lập, nó có đối tượng nghiên cứu riêng. Đối tượng của phân tích báo cáo là hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán được trình bày trên hệ thống BCTC, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp. 1.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (Quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính), hệ thống BCTC áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước ở Việt Nam bao gồm 4 biểu mẫu báo cáo sau: - Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 - DN); - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN); - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 - DN); - Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 - DN). 1.2. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Về mặt lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tài chính của doanh nghiệp: phương pháp chi tiết, phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ, phương pháp tương quan và hồi quy…. Song ở đây, chỉ giới thiệu một số phương pháp cơ bản, thường được vận dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. 1.2.1.1.Phương pháp so sánh So sánh là một phương pháp nhằm nghiên cứu sự biến động và xác định mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Qúa trình thực hiện phân tích theo phương pháp so sánh có thể thực hiện bằng hình thức: So sánh theo chiều ngang, So sánh theo chiều dọc, So sánh xác định xu hướng và tính chất liên hệ giữa các chỉ tiêu v 1.2.1.2.Phương pháp phân tích nhân tố Xác định mức độ ảnh hưởng lần lượt từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích và được thực hiện bằng cách khi xác định sự ảnh hưởng của nhân tố này thì phải loại trừ ảnh hưởng của nhân tố khác. 1.2.1.3.Phương pháp Dupont Trong phân tích BCTC, người ta vận dụng mô hình Dupont để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu mà từ đó phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự logic chặt chẽ. 1.3. TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.3..1 Lập kế hoạch phân tích Lập kế hoạch phân tích tiến hành theo 2 bước: Bước 1:Xác định mục tiêu phân tích: xác định mục tiêu phân tích hệ thống BCTC doanh nghiệp là hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích cụ thể của từng đối tượng sử dụng thông tin. Bước 2: Xây dựng chương trình phân tích BCTC doanh nghiệp 1.3..2 Trình tự phân tích Trình tự phân tích BCTC được tiến hành như sau: Sưu tầm tài liệu và xử lý thông tin; Tính toán phân tích và dự đoán; Tổng hợp kết quả và rút ra kết luận; Viết báo cáo phân tích; Hoàn chỉnh hồ sơ phân tích. 1.4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.4..1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp Yêu cầu và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính Yêu cầu: Đánh giá tài chính phải chính xác và toàn diện.. vi Mục đích: đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm mục đích đưa ra những nhận định sơ bộ, ban đầu về thực trạng tài chính và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp và mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp, khả năng thanh toán. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính Đánh giá khái quát tình hình tài chính, các nhà phân tích thông qua hệ thống chỉ tiêu: tình hình huy động vốn, mức độ độc lập tài chính, khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp 1.4..2 Phân tích cấu trúc tài chính Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích tình hình huy động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà quản lý nắm được tình hình phân bổ TS và các nguồn tài trợ tài sản, biết được nguyên nhân cũng như các dấu hiệu ảnh hưởng tới cân bằng tài chính. Phân tích cấu trúc tài chính bao gồm các nội dụng sau: phân tích cơ cấu tài sản, phân tích cơ cấu NV và phân tích mối quan hệ giữa TS và nguồn vốn. 1.4..3 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là một nội dung cơ bản của hoạt động tài chính, nhằm cung cấp thông tin cho các cấp quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp là một nội dung cơ bản nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn trong các hoạt động kinh doanh, góp phần bảo đảm an toàn và phát triển vốn. 1.4..4 Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Bản thân hoạt động kinh doanh đã là một hoạt động kiếm lời, bởi vậy mối quan tâm thường trực của các nhà đầu tư là không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu được nhiều lợi nhuận. Hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực, tài chính của DN để đạt hiệu quả cao nhất. vii CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 2..1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÁNH KẸO VIỆT NAM Quá trình phát triển và đặc điểm của ngành bánh kẹo Việt Nam Trong những năm gần đây bánh kẹo là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định tại Việt Nam. Tổng giá trị thị trường ước tính năm 2009 khoảng 7673 tỷ đồng, tăng 5,43% so với năm 2008 - đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2005 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Doanh số ngành bánh kẹo được dự tính tăng trưởng khoảng 6,12% và 10% trong năm 2010-2011. Theo báo cáo của BMI về ngành thực phẩm và đồ uống, tốc độ tăng trưởng doanh số của ngành bánh kẹo (bao gồm cả socola) trong giai đoạn 2010-2014 ước đạt 810%. Ngành bánh kẹo Việt Nam có các đặc điểm sau: Thứ nhất: Nguyên vật liệu đầu vào chính của ngành bánh kẹo bao gồm bột mì, đường, còn lại là sữa, trứng và các nguyên vật liệu khác. Thứ hai: Thị trường bánh kẹo Việt Nam có tính chất mùa vụ khá rõ nét Thứ ba: Dây chuyền công nghệ sản xuất bánh kẹo của các doanh nghiệp khá hiện đại và đồng đều Thứ tư: Việt Nam là một thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao (1012%) so với mức trung bình trong khu vực (3%) và trung bình của thế giới (1-1,5 Triển vọng phát triển của ngành bánh kẹo Việt Nam trong tương lai Triển vọng về doanh số và lợi nhuận của ngành bánh kẹo Việt Nam trong thời gian tới: Theo ước tính của BMI, Dự kiến tăng trưởng về doanh số trong nước năm 2011 là 10%, cao hơn so với con số 5,43% và 6,12% của năm 2009 và 2010. Xuất khẩu bánh kẹo cũng khá sáng sủa trong thời gian tới viii Triển vọng về giá bánh kẹo: giá bánh kẹo tại Việt Nam có xu hướng tăng lên rất hiếm khi giảm xuống, mức tăng trong thời gian tới sẽ tăng từ 10-15%. 2..2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 2.2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Năm 1993, Công ty bắt đầu sản xuất bánh kẹo với ba dây chuyền sản xuất Năm 1999, Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất thùng carton và khay nhựa để phục vụ sản xuất. Vốn điều lệ Công ty vào thời điểm ban đầu là 25 tỉ đồng. Năm 2000, Công ty phát triển hệ thống phân phối theo mô hình mới. Năm 2001, Công ty tăng vốn điều lệ lên 56 tỉ đồng. Được Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp phép niêm yết trên thị trường chứng khoán và chính thức giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh . Năm 2002, nhà máy Bánh Kẹo Biên Hoà II được khánh thành tại khu công nghiệp Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội. Năm 2004, công ty đã đầu tư vào hệ thống quản trị tổng thể DN ERP. Năm 2005, Công ty với sự tư vấn của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam cho ra đời dòng sản phẩm dinh dưỡng . Năm 2006, Bibica xây dựng hệ thống nhà máy mới tại khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc tỉnh Bình Dương. Năm 2007, công ty CPBánh Kẹo Biên Hòa chính thức đổi tên thành "Công Ty CPBibica" . Trong năm, công ty ký kết Hợp đồng Hợp tác chiến lược giữa Bibica và Lotte đã diễn ra, theo chương trình hợp tác Năm 2009, Công ty khởi công xây dựng dây chuyền sản xuất bánh Chocopie cao cấp tại Bibica Miền Đông. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: Chủng loại và chất lượng sản phẩm: Công ty sản xuất 03 chủng loại sản phẩm chính cho thị trường: Sản phẩm bánh; Sản phẩm kẹo; Sản phẩm nha. Quy trình sản xuất: Công ty CPBibica có 3 quy trình sản xuất: Quy trình sản xuất bánh, Quy trình sản xuất kẹo, Quy trình sản xuất nha. 2.2.2.2. Thị trường và chiến lược kinh doanh ix Thị trường: Công ty CP Bibica hiện chiếm khoảng 7% - 8% thị phần bánh kẹo cả nước. Chiến lược kinh doanh: Duy trì và tăng nhanh doanh thu, đặt khách hàng là trọng tâm cho mọi hoạt động, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 2..3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 2.3.1.1. Nguồn thông tin sử dụng cho phân tích báo cáo tài chính Thông tin sử dụng cho phân tích BCTC của Công ty CPBibica là hệ thống BCTC: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Thuyết minh BCTC. 2.3.1.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty CP Bibica, bộ phận phân tích lập bảng tính các chỉ tiêu: hệ số khả năng thanh toán tổng quát; hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng sinh lời của tài sản, khả năng sinh lời của VCSH và phân tích qua bảng cân đối kế toán. 2.3.1.3. Phân tích cấu trúc tài chính Tại Công ty cổ phẩn Bibica, việc phân tích cấu trúc tài chính được thực hiện thông qua phân tích tình hình biến động của tài sản, tình hình biến động của NV và mối quan hệ giữa TS và NV, đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp. 2.3.1.4. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty CPBibica, bộ phận phân tích đã sử dụng các chỉ tiêu liên quan đến hệ số khả năng thanh toán tổng quát, nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh, hệ số nợ so với TS, hệ số nợ so với VCSH. 2.3.1.5. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực, tài chính của DN để đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay, tại x Công ty CPBibica, để phân tích hiệu quả kinh doanh của DN, bộ phận phân tích đã được tiến hành thông qua phân tích các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh. 2..4 NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BIBICA 2.4.1 Kết quả đạt được Tại Công ty CP Bibica việc phân tích BCTC đóng vai trò quan trọng đối với nhà quản lý trong việc ra các quyết định. Để đánh giá khái quát tình hình tài chính bộ phận phân tích sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ để tính toán các nhóm chỉ tiêu chính, phản ánh được những chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính của công ty. Các nội dung phân tích trên các BCTC đã khái quát được kết quả sản xuất kinh doanh như: doanh thu, chi phí, lợi nhuận. và một số chỉ tiêu chính: khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, cơ cấu vốn, tài sản,…. 2.4.2. Những mặt còn tồn tại Phân tích BCTC tại Công ty CPBibica được thực hiện còn tồn tại một số mặt hạn chế sau: chưa lường hết được sự thay đổi về tỷ giá, công ty hoạt động trong lĩnh vực bánh kẹo mang tính chất mùa vụ, hoạt động phân tích được thực hiện do nhu cầu quản lý, phân tích báo cáo dựa vào một số chỉ tiêu chính và chưa có sự so sánh với chỉ tiêu ngành. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 1.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA Công ty CPBibica giữ định hướng chiến mức tăng trưởng trên 25% trong năm 2011, trong đó sẽ tập trung phát triển mạnh 3 nhóm sản phẩm chủ lực: hura, chocopie, kẹo. Mỗi nhóm sản phẩm đạt doanh thu trên 200 tỷ/ năm. Đối với sản phẩm mùa vụ Trung thu và Tết sẽ tăng trưởng trên 35% nhằm tận dụng lợi thế thị xi trường đã xây dựng được trong những năm qua. Và tiếp tục phát triển thị trường nội địa của Bibica: 1.6. . GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA Để góp phần vào việc cải thiện tình hình phân tích BCTC tại công ty CPBibica thì giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC được cụ thể hóa theo các khía cạnh sau: 1.6.1. Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính Trong quá trình phân BCTC tại công ty CPBibica chỉ sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống như phương pháp so sánh và phương pháp tỷ lệ. Song để có kết quả phân tích được đầy đủ, chính xác hơn công ty cần sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích như phương pháp Dupont, phương pháp đồ thị 1.6.2. Hoàn thiện nội dung phân tích báo tài chính Hoàn thiện phân tích khái quát tình hình tài chính Khi phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty CP Bibica, công ty mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản của từng năm dựa vào phân tích Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh mà chưa đưa ra dược một hệ thống chỉ tiêu đầy đủ. Do đó, khi phân tích bộ phận phân tích nên quan tâm thêm các chỉ tiêu phân tích phản ánh mức độ độc lập, phụ thuộc về tài chính chưa được phân tích. Hoàn thiện phân tích tình hình và khả năng thanh toán Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty mới chỉ dừng lại ở việc phân tích tình trạng nợ và khả năng thanh toán tổng quát, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh. Vì vậy, khi phân tích thì bộ phận phân tích nên quan tâm đến phân tích tình hình các khoản phải thu, nợ phải trả của doanh nghiệp, khả năng tạo tiền của công ty, khả năng thanh toán nợ dài hạn và khả năng thanh toán lãi vay. Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, bộ phận phân tích thực hiện phân tích trên Báo cáo kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu của hệ số hoạt động, hệ sinh lời. Do vậy, khi phân tích nên đưa thêm một số chỉ tiêu vào phân tích như: xii nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, nhóm chỉ phân tích hiệu quả sử dụng VCSH, nhóm phân tích hiệu quả sử dụng chi phí để thấy được việc sử dụng tài sản, NV và chi phí làm sao cho mang lại hiệu quả cao nhất đối với doanh nghiệp. 1.7. . KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 1.7.1. Về phía Nhà nước Để tạo điều kiện cho các DN bánh kẹo hoạt động và thực hiện tốt phân tích BCTC về phía Nhà nước cần có những thay đổi trong cơ chế, chính sách như sau: - Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh BH - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán - Hoàn thiện phân tích BCTC - Nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán - Ngoài ra cũng cần tiếp thu những ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán mới. - Xây dựng hệ thống chỉ tiêu tài chính đặc trưng cho từng ngành trong nền kinh tế quốc dân, tiến tới xây dựng các chỉ tiêu định hướng cụ thể phát triển cho từng ngành nghề. 1.7.2. Về phía doanh nghiệp Để thực hiện các giải pháp nêu trên, về phía Công ty CPBibica nhận thức được tầm quan trọng của phân tích BCTC cần phải có những đổi mới cho phù hợp với từng hoạt đông của công ty: - Công ty nên tổ chức bộ máy kế toán hoạt động một cách khoa học, chọn nhân viên làm nhiệm vụ phân tích phải có kiến thức chuyên sâu về phân tích, có kinh nghiệm và thâm niên trong công tác tài chính và phải thường xuyên tạo điều kiện cho họ học tập nâng  Lựa chọn được hệ thống chỉ tiêu phân tích cho BCTC đảm bảo yêu cầu  Trang bị các thiết bị công nghệ phục vụ cho nhu cầu của công tác kế toán, trong đó có công việc phân tích như: thiết bị, phần mền, kết nối internet,…. xiii xiv KẾT LUẬN Phân tích báo báo tài chính cung cấp các thông tin tài chính rõ ràng nhất về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình vốn, công nợ,.... cho nhà quản trị doanh nghiệp kịp thời đưa ra các quyết định đầu tư. Sau một thời gian nghiên cứu lý luận về BCTC và phân tích BCTC, cùng với việc tìm hiểu thực trạng công tác phân tích BCTC tại Công ty CPBibica, tác giả đã hoàn thiện luận văn thạc sỹ kinh tế “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Bibica”. Với nỗ lực bản thân và sự giúp đỡ tận tình của TS. Trần Quý Liên, những nội dung và yêu cầu nghiên cứu đã được thể hiện đầy đủ trong luận văn. Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn đã thực hiện được một số nội dung sau:  Trình bày khái quát về phân tích BCTC trong doanh nghiệp. Hệ thống cơ sở lý luận về phân tích BCTC trong đó chỉ ra sự cần thiết, nội dung, phương pháp và những nhân tố ảnh hưởng tới việc phân tích BCTC.  Khái quát được đặc điểm và xu hướng phát triển của ngành bánh kẹo Việt Nam. Giới thiệu sơ lược về công ty CPBibica.  Nội dung phân tích tập trung chủ yếu vào các khía cạnh như: phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tế, tác giả đã đưa ra phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC tại Công ty CPBibica Hy vọng rằng đây là cơ sở giúp cho Công ty CPBibica có thể thực hiện tốt hơn công tác phân tích BCTC nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như khẳng định thương hiệu tên tuổi của Công ty trên thương trường trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, do hạn chế trong quá trình thực hiện nên kết quả nghiên cứu đạt được mới chỉ là bước đầu, tác giả mong nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy cô để luận văn hoàn thiện hơn nữa.
- Xem thêm -