Tài liệu Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xi măng dầu khí nghệ an (2)

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài Luận văn “Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An” là công trình nghiên cứu độc lập của tôi, những số liệu sử dụng trong công trình là hoàn toàn trung thực và Luận văn này chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả Nguyễn Thị Như Quỳnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.......................... 1.1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................... 1.2. Tổng quan về các đề tài đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài.............. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................... 1.4. Câu hỏi nghiên cứu................................................................................. 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................... 1.6. Phương pháp nghiên cứu........................................................................ 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu................................................................. 1.8. Kết cấu của Luận văn.............................................................................. CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.................................................... 2.1. Khái niệm, vai trò của phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp..... 2.1.1. Khái niệm Phân tích báo cáo tài chính............................................. 2.1.2. Vai trò của phân tích báo cáo tài chính............................................ 2.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.......... 2.3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp............... 2.3.1. Phương pháp so sánh....................................................................... 2.3.2. Phương pháp loại trừ........................................................................ 2.3.3. Phương pháp chi tiết hóa chỉ tiêu phân tích................................... 2.3.4. Phương pháp mô hình tài chính Dupont........................................ 2.3.5. Phương pháp đồ thị........................................................................ 2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.................... 2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp..................................... 2.4.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh......... 2.4.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán..................... 2.4.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh....................................................... 2.4.5. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệp .................................................................................................................. 2.5. Nội dung phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.................... 2.5.1. Giai đoạn chuẩn bị phân tích.......................................................... 2.5.2. Giai đoạn tiến hành phân tích........................................................ 2.5.3. Giai đoạn kết thúc phân tích.......................................................... CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN................... 3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An.................. 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty............................. 3.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty..... 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty............................. 3.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty.......................................... 3.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An.......................................................................................... 3.2.1. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xi măng dầu khí Nghệ An............................................................................ 3.2.2. Nội dung phân tích báo cáo tài chính tại Công ty.......................... CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN........................... 4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu về thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xi măng dầu khí Nghệ An.................................. 4.1.1. Những ưu điểm:............................................................................. 4.2. Các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xi măng dầu khí Nghệ An................................................................... 4.2.1. Hoàn thiện phương pháp phân tích................................................ 4.2.2. Hoàn thiện nội dung phân tích....................................................... 4.2.3. Hoàn thiện tổ chức phân tích......................................................... 4.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xi măng dầu khí Nghệ An.................................. 4.3.1. Về phía Nhà nước.......................................................................... 4.3.2. Về phía Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An.................... 4.4. Đóng góp của đề tài nghiên cứu............................................................ 4.5. Những hạn chế của Đề tài nghiên cứu và một số gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai........................................................................... KẾT LUẬN..................................................................................................... TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT BCLCTT BCTC BTC CP DN HĐQT HTK KQKD LCTT LNST NV TNDN TS TSCĐ TSNH TSDH SP VCSH NA XMDK UBND GTGT Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo tài chính Bộ Tài chính Cổ phần Doanh nghiệp Hội đồng quản trị Hàng tồn kho Kết quả kinh doanh Lưu chuyển tiền tệ Lợi nhuận sau thuế Nguồn vốn Thu nhập doanh nghiệp Tài sản Tài sản cố định Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Sản phẩm Vốn chủ sở hữu Nghệ An Xi măng Dầu khí Ủy ban nhân dân Giá trị gia tăng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Bộ máy quản lý tại Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An....... Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP xi măng DKNA.......................................................................................... Sơ đồ 3.3: Hình thức kế toán tại Công ty CP Xi măng dầu khí Nghệ An ..................................................................................................... BẢNG Bảng 2.1: Nguồn tài trợ tài sản.................................................................... Bảng 3.1: Phân tích cơ cấu tài sản............................................................... Bảng 3.2: Phân tích cơ cấu nguồn vốn......................................................... Bảng 3.3: Phân tích các khoản phải thu của Công ty cổ phần xi măng dầu khí Nghệ An.......................................................................... Bảng 3.6: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh......................................... Bảng 3.7: Phân tích các tỷ suất sinh lợi....................................................... Bảng 3.8: Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính doanh nghiệp........................ Bảng 4.1: Nguồn tài trợ tài sản của Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An ..................................................................................................... Bảng 4.2: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản.............................................. Bảng 4.3: Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí.............................................. Bảng 4.4: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn........................................ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Phân tích khả năng sinh lời......................................................... i CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn như hiên nay thì một doanh nghiệp muốn đứng vứng trên thị trường phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của nhà quản trị. Nhà quản trị sẽ dựa vào nhiều nguồn thông tin để đưa ra những quyết định tối ưu cho doanh nghiệp, trong đó thông tin từ Báo cáo tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc phân tích Báo cáo tài chính giúp các nhà quản trị có thể đánh giá tốt hơn thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, xác định được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ cũng như xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên tại các doanh nghiệp hiện nay chưa chú trọng đến công tác phân tích Báo cáo tài chính, nhìn chung các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc lập báo cáo tài chính mà chưa chú trọng đến việc sử dụng thông tin của Báo cáo tài chính hoặc một số doanh nghiệp chỉ phân tích ở mức độ đơn giản. Kể từ ngày 01/12/2012, Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An được Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán Upcom, vì vậy Công ty đã chú trọng công tác phân tích báo cáo tài chính. Tuy nhiên, phân tích báo cáo tài chính hiện nay của Công ty còn sơ sài, thiếu thuyết phục, chưa thực sự hữu ích cho đối tượng sử dụng cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An” để thực hiện luận văn thạc sỹ kinh tế. ii Ngoài phần tóm tắt và kết luận, Luận văn được xây dựng gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Chương 2, Luận văn tìm hiểu những vấn đề lý luận về phân tích Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp bao gồm: khái niệm, vai trò, cơ sở để dữ liệu; các phương pháp và nội dung phân tích , công tác tổ chức phân tích. 2.1. Khái niệm, vai trò của phân tích báo cáo tài chính 2.1.1. Khái niệm Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp. 2.1.2. Vai trò của phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính là công cụ đắc lực cho cả đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, giúp các chủ thể này đạt kết quả và hiệu quả kinh doanh cao nhất. iii Phân tích báo cáo tài chính còn cung cấp các thông tin cho nhiều đối tượng như các nhà đầu tư, cổ đông; các tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty tài chính; các cơ quan chức năng của Nhà nước; công ty kiểm toán; các bộ công nhân viên, các chuyên gia phân tích, nhà quản trị. Cụ thể Đối với các nhà đầu tư: phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về tỷ suất lợi nhuận của vốn cổ phần là bao nhiêu, thu nhập của một cổ phiếu là bao nhiêu, cổ tức của một cổ phiếu là bao nhiêu, tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư là bao nhiêu, khả năng thanh toán như thế nào. Đồng thời, phân tích báo cáo tài chính giúp cho các nhà đầu tư dự đoán giá doanh nghiệp, dự đoán giá trị cổ phiếu, dự đoán khả năng sinh lời của vốn, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. Đối với những người cho vay, các tổ chức tín dụng: thông tin từ phân tích báo cáo tài chính sẽ hỗ trợ những người cho vay, các tổ chức tín dụng đửa ra các quyết định cho vay phù hợp cho từng đối tượng cụ thể, đồng thời giúp hạn chế rủi ro thấp nhất cho các chủ cho vay. Đối với các công ty kiểm toán: thông tin phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp các Công ty kiểm toán xác minh tính khách quan về tình hình tài chính của một tổ chức hoạt động và các chuyên gia kiểm toán có thể dự đoán xu hướng tài chính sẽ xảy ra. Đối với cán bộ công nhân viên: phân tích báo cáo tài chính giúp họ hiểu được tính ổn định và định hướng công việc trong hiện tại và tương lai đối với doanh nghiệp. 2.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính Hiện nay trong các doanh nghiệp sử dụng Hệ thống báo cáo tài chính banh hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm: - Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN) iv - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03-DN) -Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B09-DN) 2.3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính Phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tình hình hoạt động tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu tổng hợp, các chỉ tiêu chi tiết, các chỉ tiêu tổng quát chung, các chỉ tiêu có tính chất đặc thù nhằm đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Có nhiều phương pháp phân tích tài chính tại doanh nghiệp. Một số phương pháp cơ bản, thường được vận dụng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm: - Phương pháp so sánh - Phương pháp loại trừ - Phương pháp chỉ tiêu phân tích - Phương pháp mô hình tài chính Dupont - Phương pháp đồ thị. 2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính Nhìn chung, phân tích báo cáo tài chính thường gồm những nội dung chủ yếu sau: 2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Cấu trúc tài chính là một khái niệm rộng, phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn và cả mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân tích tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp bao gồm: - Phân tích cơ cấu tài sản là việc so sánh tình hình biến động của tổng số tài sản cũng như từng loại tài sản cuối kỳ so với đầu năm, ngoài ra còn cần v xem xét tỷ trọng từng loại tài sản trên tổng số cũng như xu hướng biến động của chúng để thấy được mức độ hợp lý của việc phân bổ. - Phân tích cơ cấu nguồn vốn: là việc so sánh và đánh giá tình hình huy động vốn của doanh nghiệp cuối kỳ so với đầu năm; việc phân tích cũng tiến hành tương tự với việc phân tích cơ cấu tài sản. - Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn Phân tích cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp nếu chỉ dừng ở phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn thì không thể hiện được chính sách sử dụng vốn của doanh nghiệp. Vì vậy, cần thiết phải phân tích mối quan hệ giữa tài sản va nguồn hình thành tài sản để thấy được chính sách sử dụng vốn của doanh nghiệp. 2.4.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh chính là việc xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn tài trợ tài sản hay chính là phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Vì thế khi phân tích các nhà phân tích thường xét xét tình hình bảo đảm nguồn vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ và quan điểm luân chuyển vốn với cân bằng tài chính doanh nghiệp. 2.4.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán Phân tích tình hình công nợ bao gồm hai nội dung: phân tích tình hình công nợ phải thu và phân tích tình hình công nợ phải trả. Khi phân tích thường so sánh số cuối kỳ so số đầu kỳ hoặc qua nhiều thời điểm để thấy quy mô và tốc độ biến động của từng khoản phải thu, cơ cấu các khoản phải thu, tốc độ tăng giảm của từng khoản phải trả, cơ cấu của từng khoản phải trả. Thông tin từ kết quả phân tích là cơ sở để nhà quản trị đưa ra các quyết định thanh toán phù hợp nhằm nâng cao uy tín và hạn chế rủi ro tài chính cho doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu phân tích như sau: vi - Số vòng quay phải thu của khách hàng - Số vòng quay phải trả người bán - Tỷ lệ phải thu so với phải trả Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là nội dung quan trọng để đánh giá năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin từ phân tích khả năng thanh toán là cơ sở cho các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, cơ quan kiểm toán, nhà quản trị doanh nghiệp…đạt được mục tiêu của mình trên thương trường kinh doanh. Một số chỉ tiêu nhà phân tích thường hay sử dụng: - Hệ số khả năng thanh toán tổng quát - Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn - Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn - Hệ số khả năng thanh toán ngay - Hệ số khả năng thanh toán nhanh Ngoài ra có thể phân tích khả năng thanh toán thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phương pháp phân tích này là cơ sở quan trọng để xây dựng dự toán tiền khoa học cho kỳ tới nhằm đáp ứng khả năng thanh toán để nâng cao độ tin cậy cuả các quyết định kinh doanh. 2.4.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, biểu hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, nó phản ánh trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lực trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh, với chi phí bỏ ra ít nhất mà đạt hiệu quả cao nhất. Thông qua phân tích hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trong quá trình sản xuất, đề ra các biện pháp nhằm khai thác mọi khả năng tiềm tàng để phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, tăng tích luỹ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. vii 2.4.5. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệp Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên đối mặt với các tình huống rủi ro; trong đó rủi ro tài chính là yếu tố tiềm tàng và thường trực; đặc biệt quan trọng là các rủi ro thanh toán nợ, đây là loại rủi ro tài chính nếu không được khắc phục kịp thời có thể sẽ dẫn đến sự pháp sản của doanh nghiệp. Công tác phân tích báo cáo tình chính cần xem xét các rủi ro tài chính đặc biệt là rủi ro thanh toán nợ, ảnh hưởng của cơ cấu nợ đến khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu. 2.5. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính Nội dung phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thường được tiến hành qua các 3 giai đoạn, bao gồm: giai đoạn chuẩn bị phân tích; giai đoạn tiến hành phân tích và giai đoạn kết thúc phân tích. CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN Trong chương 3, tác giả đã giới thiệu về Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An, thực trạng của công tác phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty. 3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An tiền thân là Công ty Cổ phần Xi măng 12/9 Anh Sơn - Nghệ An, quá trình hình thành và phát triển của Công ty như sau: Công ty Cổ phần Xi măng 12/9 Anh Sơn - Nghệ An tiền thân là công trường 66.CX. Công trường được thành lập vào tháng 03 năm 1966. Ngày 12/9/1966, Nhà máy xi măng 12/9 chính thức được thành lập và đến tháng 8/1968 thì tách ra khỏi Công trường 66.CX. viii Địa điểm hoạt động của Nhà máy nằm gọn trong hang Thung Gáo, thuộc địa bàn xã Hội Sơn. Đầu năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng bước sang thời kỳ đổi mới và phát triển, Nhà máy chuyển đến địa điểm mới, kết thúc thời kỳ hoạt động trong hang đá. Năm 1974, đề án chuyển Nhà máy đến địa điểm mới với dây chuyền sản xuất 1 vạn tấn/năm được phê duyệt. Sau 2 năm lắp đặt, đến năm 1976 Nhà máy đưa dây chuyền sản xuất 1 vạn tấn/năm vào hoạt động và đạt được sản lượng cao nhất năm 1977 với tổng số 5.022 tấn/năm. Năm 1992, thực hiện chủ trương đổi mới nền kinh tế, sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước để phù hợp với nền kinh tế thị trường, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 2121 QĐ/UB cho Nhà máy chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước, mã số 21 thuộc UBND tỉnh Nghệ An, trụ sở đặt tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn. Đến năm 1994 Nhà máy được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật đầu tư mở rộng thêm một dây chuyền sản xuất Xi măng công suất 8,8 vạn tấn/năm với công nghệ lò đứng của Trung Quốc, tổng kinh phí đầu tư là 70,5 tỷ đồng. Cuối năm 1996, dây chuyền mới đã hoàn thành và đi vào hoạt động, sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều, chất lượng sản phẩm ổn định đạt tiêu chuẩn quốc gia PC 30 và PC 40, uy tín trên thị trường ngày càng được nâng cao. Nhà máy đã tạo đủ việc làm cho hơn 545 CBCNV có thu nhập cao và ổn định, đời sống công nhân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ngày 12/12/2003 UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định đổi tên Nhà máy Xi măng 12/9 Nghệ An thành Công ty Xi măng 12/9 Nghệ An theo Quyết định số 4879 QĐ/UB-TCCQ. Đến ngày 04 tháng 01 năm 2006. Thực hiện chủ trương Cổ phần hoá doanh nghiệp của Chính phủ, Công ty Xi măng đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. ix Đăng ký thay đổi tên lần thứ nhất ngày 22/05/2007: Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng 12/9 ; Tên viết tắt: CEJOCO12/9. Sau một thời gian họat động từ năm 2006 đến tháng 02/2009 Công ty hoàn thành các thủ tục sáp nhập vào Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí 12/9 từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 27/06/2009. Về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Về tổ chức bộ máy kế toán và cơ chế tài chính của Công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, Công tác kế toán được thực hiện hoàn toàn trên máy tính với sự hỗ trợ của các phần mềm kế toán chuyên nghiệp; hình thức kế toán: nhật ký-chứng từ. 3.2. Thực trạng phân tích BCTC tại Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An 3.2.1. Khái quát thực trạng phân tích báo cáo tài chính Kể từ ngày Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán Upcom, công tác phân tích báo cáo tài chính của Công ty bắt đầu được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay tại Công ty vẫn chưa hình thành một bộ phận phân tích chuyên trách. Hiện nay, Công ty đang sử dụng nhiều phương pháp trong quá trình phân tích như phương pháp thống kê, phương pháp đối chiếu và phương pháp so sánh. 3.2.2. Thực trạng nội dung phân tích báo cáo tài chính Tại Công ty, công tác phân tích báo cáo tài chính hiện mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tổng quát nên chưa nêu bật được hiệu quả hoạt động cũng như tiềm nãng về tài chính của Công ty. Nhóm chỉ tiêu phân tích chính gồm: - Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn: Công ty tiến hành phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn cuối năm so với đầu năm cả về số tuyệt x đối và tương đối; đồng thời xem xét từng loại tài sản chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng số tài sản. Qua đó đánh giá quá trình biến động của tài sản diễn ra trong năm. - Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán: là nội dung quan trọng để đánh giá chất lượng tài chính và hiệu quả hoạt động; đây cũng là những thông tin hữu ích mà các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, cơ quan kiểm toán quan tâm và sử dụng. Công ty đã tính toán và so sánh các khoản phải thu và các khoản phải trả giữa đầu năm và cuối năm, so sánh tỷ trọng của các khoản mục phải thu và phải trả. - Phân tích hiệu quả kinh doanh: Công ty đã tiến hành phân tích hiệu thông qua phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; căn cứ vào Báo cáo để phân tích, đánh giá, so sánh sự tăng giảm của các chỉ tiêu như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý,... với cùng kỳ năm trước và với kế hoạch được đề ra. - Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chính: Để phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính, Công ty đã tiến hành phân tích 03 chỉ tiêu là hệ số thanh toán nhanh, hệ số thanh toán tổng quát, hệ số thanh toán nợ ngắn han. Công ty đã tiến hành lập dự báo tài chính hàng năm, tuy nhiên công tác dự báo dừng lại ở việc lập dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch cho kỳ tiếp theo, đưa ra giải pháp để hoàn thành kế hoạch. CHƯƠNG 4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN Trong chương này, tác giả đưa ra những đánh giá về thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ xi An, phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty. 4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu về thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An * Ưu điểm Công ty cổ phần xi măng dầu khí Nghệ An chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp tỷ lệ để phân tích báo cáo tài chính. Các phương pháp này là đơn giản, dễ thực hiện, có thể đưa ra những đánh giá khái quát về tình hình tài chính của Công ty. Hiện nay nội dung phân tích báo cáo tài chính của Công ty tương đối đầy đủ, bao gồm 4 nhóm chỉ tiêu: nhóm chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính, nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình công nợ và khả năng thanh toán; nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh và nhóm chỉ tiêu phản ánh dấu hiệu rủi ro và dự đoán tài chính. Đặc biệt, Công ty đã phân tích khá kỹ lưỡng ở nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình công nợ. Công tác phân tích báo cáo tài chính của Công ty được tiến hành bởi một bộ phận do kế toán trưởng phụ trách, các nhân viên phân tích là các kế toán viên kiêm nhiệm. Điều đó giúp Công ty giảm được chi phí hành chính. Bộ phận phân tích đã xây dựng được kế hoạch, chương trình phân tích, xây dựng được hệ thống chỉ tiêu phân tích và các báo cáo phân tích đã nêu được thực trạng và đề xuất ý kiến tham mưu cho lãnh đạo Công ty. * Nhược điểm: Công ty chỉ mới sử dụng những phương pháp phân tích đơn giản. Một số phương pháp phân tích như phương pháp pháp phân tích hiện đại như phương pháp chi tiết, phương pháp Dupont, phương pháp đồ thị chưa được sử dụng. Việc phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chưa được Công ty thực hiện. Do đó Công ty sẽ không cân đối được nhu cầu xii sử dụng vốn với nguồn tài trợ, không có chính sách huy động nguồn vốn phù hợp với năng lực tài chính của Công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo tài chính quan trọng, tộng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh sau kỳ hoạt động kinh doanh của Công ty. Thông qua việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Công ty sẽ có cơ sở dự toán khoa học và đưa ra các quyết định tài chính nhằm huy động và sử dụng tiền có hiệu quả. Tuy nhiên, Công ty chưa chú trọng phân tích báo cáo này. Công ty chưa tập trung phân tích chi tiết hiệu quả sử dụng tài sản, sử dụng nguồn vốn và hiệu quả sử dụng chi phí..Điều đó dẫn tới Công ty đánh giá thiếu chính xác về hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, chi phí. Để có cái nhìn chính xác về hiệu quả hoạt động của Công ty thì cần phải so sánh với các chỉ tiêu bình quân ngành xi măng. Tuy nhiên Công ty chưa phân tích nội dung này. Mặc dù Công ty đã chú trọng phân tích báo cáo tài chính nhưng công tác tổ chức phân tích vẫn còn nhiều hạn chế như Công ty chưa có bộ phận kế toán chuyên trách để phụ trách công việc này, công nghệ thông tin chưa hỗ trợ đắc lực việc phân tích báo cáo tài chính, việc phân tích chủ yếu được tiến hành thủ công dưới sự hỗ trợ phần mềm Microsoft Excel. Vì vậy việc phân tích chưa đạt hiệu quả cao; Công ty chưa xây dựng được quy trình phân tích báo cáo tài chính, công tác phân tích thiếu đồng bộ, chắp vá; Phân tích báo cáo tài chính chỉ được thực hiện một năm một lần, sau khi có báo cáo tài chính 4.3. Các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An - Hoàn thiện phương pháp phân tích: Để công tác phân tích báo cáo tài chính thực sự mang lại hiệu quả thì Công ty cần nghiên cứu áp dụng bổ sung một số phương pháp phân tích như phương pháp Dupont, phương pháp đồ thị, phương pháp loại trừ. xiii - Hoàn thiện nội dung phân tích: từ thực trạng hoạt động phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An; tác giả đề xuất bổ sung một số nội dung phân tích nhằm nâng cao hiệu quả phân tích báo cáo tài chính tại Công ty như: + Bổ sung chỉ tiêu phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm nguồn tài trợ. +Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh: phân tích hiệu quả sử dụng tài sản; phân tích hiệu quả sử dụng chi phí; phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn + Bổ sung phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Hoàn thiện tổ chức phân tích: Tổ chức phân tích báo cáo tài chính là công việc rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả của công tác phân tích; do đó, kiến nghị Công ty các công việc sau: thành lập Bộ phận phân tích chuyên trách; định kỳ tiến hành phân tích 6 tháng một lần; xây dựng hệ thống phầm mềm kế toán hỗ trợ đắc lực cho công tác phân tích; hoàn thiện quy trình phân tích báo cáo tài chính chi tiết, khoa học, đầy đủ. 4.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính - Về phía Nhà nước: Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền cần có những thay đổi trong về cơ chế, chính sách như: hoàn thiện các quy định về chế độ kế toán hiện hành; ban hành những quy định cụ thể đối với công tác thống kê theo ngành nghề lĩnh vực làm cơ sở tham chiếu cho công tác phân tích; hoàn thiện hệ thống pháp luật đặc biệt là hệ thống Luật doanh nghiệp và Thuế. - Về phía Công ty: Công ty cần có sự đổi mới trong hoạt động của Công ty như sau: - Thành lập một bộ phận kế toán chuyên trách phân tích báo cáo tài chính tại Công ty có trình độ chuyên môn và phân công nhiệm vụ rõ xiv ràng cho từng cá nhân, từng nhóm; Không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ phân tích báo cáo tài chính; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích tập trung và phần mềm hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính phù hợp với đặc thù kinh doanh của Công ty; Xây dựng quy trình phân tích cụ thể, rõ ràng, khoa học, có sự phối hợp hài hòa, chặt chẽ giữa các bộ phận phân tích, bộ phận kế toán và các bộ phận khác có liên quan; Tăng cường công tác phân tích báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng/1lần thay vì 1 năm/ 1lần như hiện nay; Phối hợp kết hợp với các phòng ban, xí nghiệp để làm tốt công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty. KẾT LUẬN Từ những kiến thức về phân tích báo cáo tài chính và tìm hiểu thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An, cùng với sự giúp đỡ tận tình của TS. Trần Văn Thuận, tác giả đã hoàn thành luận văn Thạc sỹ kinh tế với đề tài “ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xi măng dầu khí Nghệ An”. Về cơ bản, luận văn đã có những đóng góp: - Hệ thống hóa lý luận về phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp; - Tìm hiểu, đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An (chỉ rõ ưu điểm, nhược điểm); - Đề xuất phương hướng hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An; - Chỉ ra điều kiện cả về phía Công ty và Nhà nước nhằm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty. Tuy nhiên, do cả yếu tố khách quan và chủ quan, Luận văn không tránh khỏi hạn chế nhất định. Tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để hoàn thiện hơn nữa.
- Xem thêm -