Tài liệu Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần viglacera từ sơn

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Tr−êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n -------------------------- NguyÔn thÞ hμ thu HOμN THIÖN PH¢N TÝCH B¸O C¸O TμI CHÝNH T¹I C¤NG TY Cæ PHÇN VIGLACERA Tõ S¥N chuyªn ngμnh: KÕ TO¸N, KIÓM TO¸N Vμ PH¢N TÝCH Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: ts. nguyÔn thanh quý Hμ néi, n¨m 2013 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Quý đã hướng dẫn tận tình em trong suốt quá trình viết và hoàn thành luận văn. Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo trong Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Kế toán – Kiểm toán, Viện đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Học viên Nguyễn Thị Hà Thu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài Luận văn “Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn” là công trình nghiên cứu độc lập của tôi, những số liệu sử dụng trong công trình là hoàn toàn trung thực và Luận văn này chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Thu MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN  LỜI CAM ĐOAN  MỤC LỤC  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  DANH MỤC SƠ ĐỒ  DANH MỤC BẢNG  TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ ..........................................................................i  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ..................................... 1  1.1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................. 1  1.2. Tổng quan về các đề tài đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài .................. 2  1.3. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 4  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 4  1.5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 4  1.6. Những đóng góp của đề tài ............................................................................. 4  1.7. Kết cấu của luận văn ....................................................................................... 5  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ..................................................................................................... 6  2.1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp ..................................................................... 6  2.1.1. Khái niệm ...................................................................................................... 6  2.1.2. Vai trò của phân tích báo cáo tài chính ........................................................ 7  2.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam ................. 8  2.2. Tổ chức phân tích Báo cáo tài chính.............................................................. 9  2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị phân tích ........................................................................ 9  2.2.2. Giai đoạn tiến hành phân tích .....................................................................10  2.2.3. Giai đoạn kết thúc phân tích .......................................................................10  2.3. Phương pháp phân tích Báo cáo tài chính ..................................................10  2.3.1. Phương pháp so sánh ..................................................................................10  2.3.2. Phương pháp Dupont ..................................................................................11  2.3.3. Phương pháp loại trừ ..................................................................................13  2.3.4. Phương pháp chi tiết hóa chỉ tiêu phân tích................................................14  2.3.5. Phương pháp liên hệ ...................................................................................15  2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ..................................16  2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính .........................................................................16  2.4.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán ..................................21  2.4.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh ....................................................................25  2.4.4. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh .............28  2.4.5. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệp ..............34  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN VIGLACERA TỪ SƠN ...................................................37  3.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn......................................37  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ........37  3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn .....39  3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh ..........................41  3.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty ..................................43  3.1.5. Đặc điểm công tác kế toán và cơ chế tài chính...........................................46  3.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn....52  3.2.1. Thực trạng tổ chức phân tích báo cáo tài chính ..........................................52  3.2.2. Thực trạng phương pháp phân tích báo cáo tài chính.................................52  3.2.3. Thực trạng nội dung phân tích báo cáo tài chính........................................52  CHƯƠNG 4 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN ............................70  4.1. Các phát hiện trong nghiên cứu thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn .....................................................70  4.1.1. Về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính ........................................70  4.1.2. Về phương pháp phân tích báo cáo tài chính..............................................71  4.1.3. Về nội dung phân tích báo cáo tài chính ....................................................72  4.2. Định hướng hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ..................................................................................................73  4.3. Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ..................................................................................................74  4.3.1. Hoàn thiện tổ chức phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ..................................................................................................74  4.3.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ..................................................................................................75  4.3.3. Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ..................................................................................................82  4.4. Điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ...............................................93  4.4.1. Về phía Nhà nước .......................................................................................93  4.4.2. Về phía Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ..............................................94  KẾT LUẬN ..............................................................................................................95  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................96  PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TSCĐ Tài sản cố định BCTC Báo cáo tài chính VCSH Vốn chủ sở hữu TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn NV Nguồn vốn CCDC Công cụ, dụng cụ HTK Hàng tồn kho DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1: Mô hình phân tích tài chính Dupont ........................................................12  Sơ đồ 2.2. Cân bằng tài chính của doanh nghiệp ......................................................29  Sơ đồ 2.3: Nguồn tài trợ tài sản.................................................................................30  Sơ đồ 3.1: Bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ......................................................................................................41  Sơ đồ 3.2: Quy trình công nghệ sản xuất gạch .........................................................44  Sơ đồ 3.3: Tổ chức sản xuất tại công ty ....................................................................46  Sơ đồ 3.4: Bộ máy kế toán của công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn .........................47  Sơ đồ 3.5 : Hình thức kế toán tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn .....................48  DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Bảng phân tích cơ cấu tài sản ...................................................................53  Bảng 3.2: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn ............................................................57  Bảng 3.3: Bảng phân tích tình hình công nợ năm 2012 ............................................59  Bảng 3.4: Bảng phân tích khả năng thanh toán năm 2012........................................61  Bảng 3.5: Bảng phân tích kết quả thực hiện kế hoạch Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận....63  Bảng 3.6: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ..64  Bảng 3.7: Bảng phân tích các tỷ suất sinh lời ...........................................................66  Bảng 3.8 : Bảng phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính doanh nghiệp ...........................67  Bảng 4.1: Phân tích xu hướng biến động của các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn...........................................76  Bảng 4.2: Các nhân tố tác động đến chỉ tiêu ROE của công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn....78  Bảng 4.3: Bảng phân tích cấu trúc tài chính năm 2012 ............................................82  Bảng 4.4: So sánh các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính năm 2012 .....................83  Bảng 4.5: Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ ...........................................................84  Bảng 4.6: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ............................................85  Bảng 4.7: Nguồn tài trợ tài sản của Công ty CP Viglacera Từ Sơn .........................87  Bảng 4.8: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của công ty CP Viglacera Từ Sơn .........89  Bảng 4.9: Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty CP Viglacera Từ Sơn .....91  Tr−êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n -------------------------- NguyÔn thÞ hμ thu HOμN THIÖN PH¢N TÝCH B¸O C¸O TμI CHÝNH T¹I C¤NG TY Cæ PHÇN VIGLACERA Tõ S¥N chuyªn ngμnh: KÕ TO¸N, KIÓM TO¸N Vμ PH¢N TÝCH Hμ néi, n¨m 2013 i TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Trình độ quản lý tài chính của các nhà quản lý thể hiện qua sự hiểu biết về tài chính của mình, tức là không chỉ nắm vững tình hình tài chính của công ty mà còn có khả năng xử lý các thông tin tài chính của thị trường. Tuy nhiên, dường như phân tích tài chính vẫn chưa được chú trọng nhiều ở các doanh nghiệp Việt Nam, nhiều người vẫn còn mang suy nghĩ đánh đồng giữa công tác kế toán với công tác phân tích tài chính của công ty. Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn cũng không là một ngoại lệ. Từ năm 2010 đến năm 2012, lợi nhuận sau thuế đã giảm dần xuống 12.225.330.250 đồng vào năm 2011 và 475.711.538 đồng vào năm 2012. Điều đó cho thấy, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đã xấu đi trong suốt 3 năm mà chưa được cải thiện. Nhằm mục đích nắm bắt tình hình tài chính của công ty từ đó đưa ra được những vấn đề cần quan tâm về phía Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn, cũng như việc nêu lên tầm quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài chính đối với Công ty, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đã gia nhập vào tổ chức thương mại Thế giới (WTO), em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn” cho luận văn thạc sỹ của mình. Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được xây dựng gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn ii CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2.1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp 2.1.1. Khái niệm Phân tích báo cáo tài chính là việc ứng dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích đối với các báo cáo tài chính và mối liên hệ giữa các dữ liệu để đưa các dự báo và các kết luận hữu ích trong phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích báo cáo tài chính còn là việc sử dụng các báo cáo tài chính để phân tích năng lực và vị thế tài chính của doanh nghiệp và đánh giá năng lực tài chính trong tương lai. Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiêu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp [6]. Phân tích báo cáo tài chính là phân tích các chỉ tiêu tài chính trên hệ thống báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu theo các mục tiêu khác nhau [7]. 2.1.2. Vai trò của phân tích báo cáo tài chính Mục đích quan trọng nhất của phân tích báo cáo tài chính là giúp những người ra quyết định đánh giá chính xác thực trạng tài chính và tiềm năng của doanh nghiệp; từ đó lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. 2.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng đối với các doanh nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ iii Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo quyết định này, cụ thể hệ thống báo cáo tài chính như sau: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính 2.2. Tổ chức phân tích Báo cáo tài chính Công tác phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua phân tích báo cáo tài chính, nhà quản trị có thể đánh giá được tình hình tài chính, tiềm năng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó công tác phân tích báo cáo tài chính phải được tiến hành thường xuyên và nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng của thông tin cung cấp. 2.3. Phương pháp phân tích Báo cáo tài chính Phương pháp phân tích báo cáo tài chính là một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài cũng như các luồng dịch chuyển và biến đổi của các hoạt động đầu tư, tài chính và các hoạt động khác. Về lý thuyết để phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều phương pháp phân tích tài chính khác nhau như: phương pháp so sánh, phương pháp Dupont, phương pháp liên hệ…. 2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính Cấu trúc tài chính là một khái niệm rộng, phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn và cả mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. “Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích khái quát tình hình huy động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp.” [6] iv Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp bao gồm: 2.4.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn Phân tích cơ cấu nguồn vốn được thực hiện nhằm đánh giá tình hình huy động vốn của doanh nghiệp. Việc phân tích này được thực hiện bằng cách tính ra và so sánh sự biến động trên tổng số nguồn vốn cũng như từng nguồn vốn cuối kỳ so với đầu năm. Ngoài ra, các nhà phân tích còn phải xem xét tỷ trọng từng loại nguồn vốn chiếm trong tổng số và xu hướng biến động của chúng nhằm đánh giá được khả năng tự chủ về tài chính của doanh nghiệp cũng như mức độ tự chủ, chủ động trong kinh doanh hay những khó khăn mà doanh nghiệp phải đương đầu. 2.4.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản Khi phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, ngoài việc so sánh tổng số tài sản cũng như từng loại tài sản cuối kỳ so với đầu năm còn phải xem xét tỷ trọng từng loại tài sản trên tổng số cũng như xu hướng biến động của chúng để thấy được cơ cấu tài sản đã phù hợp với ngành nghề kinh doanh chưa. Thông thường các doanh nghiệp sản xuất có cơ cấu tài sản dài hạn cao hơn tài sản ngắn hạn, cơ cấu tài sản cố định cao hơn hàng tồn kho; doanh nghiệp thương mại có cơ cấu tài sản ngắn hạn cao hơn tài sản dài hạn, cơ cấu hàng tồn kho cao hơn tài sản ngắn hạn khác. [7] 2.4.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán Tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp là một nội dung được quan tâm rất nhiều; thông qua phân tích chỉ tiêu này các nhà quản lý, nhà đầu tư, chủ nợ…đánh giá được sức mạnh tài chính của doanh nghiệp hiện tại và tiềm lực thanh toán cũng như an toàn tài chính của doanh nghiệp trong tương lai để từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. 2.4.2.1. Phân tích tình hình công nợ Phân tích tình hình thanh toán là việc xem xét tình hình thanh toán các khoản phải thu và các khoản phải trả của doanh nghiệp. Về mặt tổng thể, khi v phân tích tình hình thanh toán, nhà phân tích thường tính, so sánh và nhận xét dựa trên sự biến động của các chỉ tiêu sau: - Số vòng quay phải thu của khách hàng - Số vòng quay phải trả người bán 2.4.2.2. Phân tích khả năng thanh toán Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là nội dung quan trọng để đánh giá năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Như vậy, phân tích khả năng thanh toán cho phép các nhà quản lý đánh giá được sức mạnh tài chính hiện tại, tương lai cũng như dự đoán được tiềm lực trong thanh toán và an ninh tài chính của doanh nghiệp. Để đánh giá đầy đủ, toàn diện về khả năng thanh toán của doanh nghiệp nhà phân tích có thể sử dụng các chỉ tiêu sau: - Hệ số khả năng thanh toán tổng quát - Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn - Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn - Hệ số khả năng thanh toán ngay - Hệ số khả năng thanh toán nhanh 2.4.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, biểu hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, nó phản ánh trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lực trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh, với chi phí bỏ ra ít nhất mà đạt hiệu quả cao nhất. Thông qua phân tích hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trong quá trình sản xuất, đề ra các biện pháp nhằm khai thác mọi khả năng tiềm tàng để phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với hiệu quả xã hồi mà nó mang lại. vi 2.4.4. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có tài sản, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Việc đảm bảo đầy đủ nhu cầu về vốn là một vấn đề cốt yếu để bảo đảm cho quá trình kinh doanh được tiến hành liên tục và có hiệu quả. Vậy nên, vấn đề quan trọng đối với các nhà quản lý là tìm nguồn tài trợ như thế nào để đảm bảo luôn có đủ tài sản cho quá trình kinh doanh được tiến hành liên tục và hiệu quả. Về thực chất, phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh chính là việc xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn tài trợ tài sản hay chính là phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Vì thế khi phân tích, các nhà phân tích thường xét tình hình bảo đảm nguồn vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ và quan điểm luân chuyển vốn với cân bằng tài chính doanh nghiệp. 2.4.5. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệp 2.4.5.1. Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với các tình huống rủi ro, trong đó rủi ro tài chính là yếu tố tiềm tàng và thường trực, đặc biệt là các rủi ro thanh toán nợ. Đây là loại rủi ro tài chính nếu không được khắc phục kịp thời có thể sẽ dẫn đến sự phá sản của doanh nghiệp. Vì vậy, công tác phân tích báo cáo tài chính cần xem xét các rủi ro tài chính đặc biệt là rủi ro thanh toán nợ, ảnh hưởng của cơ cấu nợ đến khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu. 2.4.5.2. Dự báo tài chính doanh nghiệp Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp, để có thể quản trị tốt, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực họ rất cần có các thông tin dự báo tài chính để đảm bảo xây dựng được kế hoạch hoạt động phù hợp. Việc dự báo tài chính thường được xây dựng theo các chỉ tiêu sau: - Dự báo các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: - Dự báo các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán: - Dự báo các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: vii CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN VIGLACERA TỪ SƠN 3.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, trước đây là Xí nghiệp Gạch ngói Từ Sơn, được thành lập năm 1959 theo Quyết định của Bộ kiến trúc (Bộ Xây dựng). Năm 2001, Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh được sáp nhập vào Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn theo Quyết định số 1414/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; đồng thời, thành lập 03 Nhà máy trực thuộc Công ty: Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn, Nhà máy Gốm xây dựng Đông Anh, Nhà máy vật liệu xây dựng Hải Dương. Năm 2004, Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn được cổ phần hoá theo Quyết định số 1729/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2005 với mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Công ty đã chính thức niêm yết 1.000.000 cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 20/9/2006 theo Quyết định số 15/QĐTTGDHN ngày 23/8/2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn (viết tắt là VTS) từ tháng 7/2007, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 11,1 tỷ đồng và niêm yết bổ sung 110.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội). Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,9 tỷ đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Năm 2011, Công ty tăng vốn điều lệ lên 20.002.050.000 đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. viii 3.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn * Thực trạng tổ chức phân tích báo cáo tài chính Kể từ khi được cổ phần hóa và đặc biệt khi cổ phiếu của công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, công tác phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn bắt đầu được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, cho đến nay tại công ty vẫn chưa hình thành một bộ phận chuyên trách làm công tác phân tích báo cáo tài chính mà việc phân tích vẫn thuộc chức năng của phòng Kế toán. * Thực trạng phương pháp phân tích Công ty đang sử dụng những phương pháp truyền thống để phân tích như: phương pháp thống kê, phương pháp đối chiếu và đặc biệt phương pháp so sánh được công ty sử dụng phổ biến nhất. Công tác phân tích theo phương pháp so sánh được công ty thực hiện theo cả 2 cách là so sánh ngang và so sánh dọc, với số liệu so sánh bằng cả số tuyệt đối và số tương đối. * Thực trạng nội dung phân tích Tại công ty hiện nay mởi chỉ phân tích một số nhóm chỉ tiêu chính gồm: - Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn: công ty tiến hành phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn cuối năm so với đầu năm cả về số tuyệt đối và số tương đối. Đồng thời xem xét từng loại tài sản chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng số tài sản. - Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán: công ty đã tính toán và so sánh các khoản phải thu và các khoản phải trả giữa đầu năm và cuối năm, so sánh tỷ trọng của các khoản mục phải thu và phải trả. - Phân tích hiệu quả kinh doanh: công ty đã tiến hành phân tích hiệu quả kinh doanh thông qua phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phân ix tích các chỉ tiêu cụ thể phản ánh hiệu quả kinh doanh như: tỷ suất sinh lời của tài sản, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lời của doanh thu. - Phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính và dự báo tài chính: để phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính, công ty đã tiến hành phân tích 2 chỉ tiêu là hệ số chi trả lãi vay và hệ số khả năng thanh toán ngay. Công ty mới chỉ có thể dự báo được một số chỉ tiêu kế hoạch như: doanh thu, sản lượng. x CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN 4.1. Các phát hiện trong nghiên cứu thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn, tác giả có một số đánh giá như sau: - Về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính Từ khi chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần (năm 2004) tới nay, hàng năm Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn đếu thực hiện việc phân tích báo cáo tài chính nhằm đánh giá thực trạng, kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm. Tuy nhiên, trên thực tế công tác phân tích của công ty phần nhiều mang tính hình thức và chưa thực sự đem lại nhiều hiệu quả. - Về phương pháp phân tích báo cáo tài chính Nói chung, phương pháp phân tích báo cáo tài chính hiện đang được áp dụng tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn là khá đơn giản. Công ty về cơ bản chỉ áp dụng phương pháp so sánh để phân tích báo cáo tài chính, các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ sẽ được so sánh, đối chiếu với kỳ trước để xác định sự biến động cả về số tuyệt đối và số tương đối. - Về nội dung phân tích báo cáo tài chính Nội dung phân tích báo cáo tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn tương đối đầy đủ với 04 nhóm chỉ tiêu cơ bản được phân tích là: nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình công nợ và khả năng thanh toán,
- Xem thêm -