Tài liệu Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, chưa công bố tại bất cứ nơi nào. Mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................... CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM..................................................................... 1.1 Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm................................. 1.1.1 Đặc điểm của các Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ảnh hưởng đến phân tích báo cáo tài chính........................................................................... 1.1.2. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính......................................................... 1.1.3 Vai trò của Phân tích báo cáo tài chính........................................................ 1.1.4 Hệ thống báo cáo tài chính - Cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm...................................... 1.2 Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính...................................... 1.2.1 Phương pháp so sánh................................................................................. 1.2.2 Phương pháp loại trừ.................................................................................. 1.2.3 Mô hình dupont.......................................................................................... 1.2.4 Các phương pháp khác............................................................................... 1.3 Nội dung phân tích báo cáo tài chính tại các Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm........................................................................................ 1.3.1 Phân tích cấu trúc tài chính........................................................................ 1.3.1.1 Phân tích hoạt động huy động vốn (cơ cấu nguồn vốn)............................. 1.3.1.2 Phân tích hoạt động sử dụng vốn (cơ cấu tài sản)...................................... 1.3.1.3 Phân tích mối quan hệ giữa nguồn vốn và tài sản có................................. 1.3.2 Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh....................... 1.3.3 Phân tích khả năng thanh toán của DNBH................................................. 1.3.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh................................................................... 1.3.5 Phân tích rủi ro........................................................................................... 1.4 Tổ chức phân tích báo cáo tài chính tại DNBH..................................... Kết luận Chương 1................................................................................................ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO).......................... 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)............ 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển và đặc điểm kinh doanh của PJICO............ 2.1.2 Tổ chức hoạt động tại PJICO..................................................................... 2.2 Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại PJICO............................... 2.2.1 Khái quát công tác phân tích báo cáo tại PJICO........................................ 2.2.2 Nội dung phân tích báo cáo tài chính tại PJICO........................................ 2.2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của PJICO..................................... 2.2.2.2 Phân tích cấu trúc tài chính........................................................................ 2.2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán................................................................... 2.2.2.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh (thu nhập và chi phí)................................. 2.2.2.5 Phân tích rủi ro........................................................................................... 2.2.3 Tổ chức phân tích tình hình tài chính tại PJICO........................................ 2.3 Nhận xét thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại PJICO................ 2.3.1 Một số kết quả đạt được............................................................................. 2.3.2 Một số hạn chế của công tác phân tích BCTC & nguyên nhân của những hạn chế trên................................................................................................ 2.3.2.1 Một số hạn chế của công tác phân tích BCTC........................................... 2.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác phân tích BCTC tại PJICO........................................................................................................ Kết luận chương 2................................................................................................. CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI PJICO.............................. 3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh tại PJICO và những yêu cầu hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính................................................... 3.1.1 Định hướng phát triển của PJICO.............................................................. 3.1.1.1 Định hướng phát triển chung của PJICO................................................... 3.1.1.2 Định hướng chung liên quan đến kế toán tài chính.................................... 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính......................................... 3.2 Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại PJICO.................................................................................. 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy trình phân tích báo cáo tài chính....................... 3.2.2 Hoàn thiện về hệ thống thông tin phục vụ cho công tác phân tích báo cáo tài chính............................................................................................... 3.2.3 Hoàn thiện nội dung phân tích, chỉ tiêu phân tích và phương pháp phân tích............................................................................................................. 3.2.3.1 Hoàn thiện phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh................................................................................. 3.2.3.2 Phân tích tình hình huy động vốn (cơ cấu nguồn vốn)............................... 3.2.3.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn (cơ cấu tài sản)........................................ 3.2.3.4 Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, khả năng sinh lời...........................100 3.2.3.5 Phân tích rủi ro.........................................................................................103 3.2.4 Hoàn thiện về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính.....................104 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp...............................................................105 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính & Cơ quan quản lý......................................105 3.3.2 Kiến nghị đối với hệ thống Doanh nghiệp bảo hiểm................................107 KẾT LUẬN..........................................................................................................109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................110 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Từ viết tắt BC LCTT BCTC BCTNCP BS VDL BTC CDKT CKH CNTT CP CQ & VK DPTC DT DNBH DN IAS KKH KQKD LNST LNTT PJICO NHNN NQH QĐ TCKT TCTD TMCP TSC TSCĐ VAS VCSH VDL Diễn giải Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo tài chính Báo cáo thu nhập – chi phí Bổ sung vốn điều lệ Bộ tài chính Cân đối kế toán Có kỳ hạn Công nghệ thông tin Cổ phần Các quỹ và vốn khác Dự phòng tài chính Doanh thu Doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp Chuẩn mực kế toán quốc tế Không kỳ hạn Kết quả kinh doanh Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Ngân hàng Nhà nước Nợ quá hạn Quyết định Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản có Tài sản cố định Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của PJICO giai đoạn 2008-2010................ Bảng 2.2: Cơ cấu quỹ dự phòng nghiệp vụ tại PJICO giai đoạn 2008-2010........ Bảng 2.3 : Cơ cấu vốn chủ sở hữu tại PJICO giai đoạn 2008-2010...................... Bảng 2.4: Cơ cấu đầu tư tài chính của PJICO giai đoạn 2008 – 2010................. Bảng 2.5: Cơ cấu các khoản phải thu của PJICO giai đoạn 2008 ....................... Bảng 2.6: Khả năng thanh toán của PJICO giai đoạn 2008 – 2009..................... Bảng 2.7: Cơ cấu nợ phải trả của PJICO giai đoạn 2008 – 2010......................... Bảng 2.8: Quy mô doanh thu – chi phí của PJICO giai đoạn 2008 – 2010.......... Bảng 2.9: Tình hình doanh thu - chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm 2008-2010 ............................................................................................................ Bảng 2.10: Tình hình doanh thu – chi phí hoạt động đầu tư tài chính tại PJICO giai đoạn 2008 - 2010......................................................................... Bảng 2.11: Bảng tính ROA, ROE của PJICO giai đoạn 2008 – 2010.................. Bảng 2.12: Phân chia lợi nhuận để lại năm 2008 -2010 tại PJICO........................ Bảng 3.1 Mục tiêu kinh doanh PJICO năm 2011............................................... Bảng 3.2. Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh ........................................................................................................... Bảng 3.3: Phân tích các chỉ tiêu về cân bằng tài chính PJICO trong năm 2009, 2010.................................................................................................... Bảng 3.4: Tính ROE theo mô hình Dupont......................................................... SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của PJICO.................................................................. Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức khối Tài chính Kế toán PJICO................................. BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng các khoản doanh thu hoạt động đầu tư trong tổng thu tài chính của PJICO năm 2010................................................................ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ------------ NGUYỄN THỊ HỒNG HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO) Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Hà Nội, năm 2011 i LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập và mở cửa thị trường trong nước và quốc tế, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Kinh doanh theo nguyên tắc thị trường cũng buộc các doanh nghiệp phải có cơ chế quản lý và sử dụng lao động thích hợp, đặc biệt là hoạt động quản trị doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường. Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) được thành lập từ năm 1995, là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bảo hiểm, để có thể tồn tại và phát triển thì việc phân tích tài chính để từ đó có thể kiểm soát và đưa ra những chiến lược phát triển xuất sắc là một nhu cầu tất yếu của Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nói riêng và cũng như nhiều doanh nghiệp khác nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp, đồng thời mong muốn hiểu sâu hơn nữa về các chỉ tiêu tài chính, ý nghĩa của nó đối với hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tôi đã nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) ” Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và phụ lục, luận văn được kết cấu gồm 3 chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Chương 2: Thực trạng phân tích hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. ii CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM 1.1 Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 1.1.1 Đặc điểm của các Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ảnh hưởng đến phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm. Như vậy, DNBH là DN kinh doanh rủi ro, có những đặc thù riêng trong hoạt động kinh tế - tài chính. Vì vậy, phân tích tài chính đối với DNBH ngoài những nét chung nhất của phân tích tài chính DN thông thường còn có những điểm rất khác biệt cần quan tâm nghiên cứu. - Kinh doanh bảo hiểm hoạt động theo nguyễn tắc số đông bù số ít. Theo nguyên tắc này, càng nhiều người tham gia bảo hiểm thì quỹ bảo hiểm tích tụ được càng lớn, việc chi trả càng trở nên dễ dàng hơn, rủi ro được san sẻ cho nhiều người hơn. Thông thường, một sản phẩm bảo hiểm chỉ có thể triển khai khi có nhiều nhu cầu về một loại sản phẩm bảo hiểm đó. - Ngành kinh doanh bảo hiểm không giống như các ngành sản xuất kinh doanh khác. Khi một hợp đồng bảo hiểm được ký kết, nhà kinh doanh bảo hiểm tiến hành thu phí trước của khách hàng. Sau đó, bằng sự cam kết của mình thông qua hợp đồng bảo hiểm, các công ty bảo hiểm sẽ thực hiện trách nhiệm của mình với khách hàng khi có sự kiện bảo hiểm hay khi có tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm xảy ra. Chính vì lẽ đó, người ta còn gọi kinh doanh bảo hiểm có “chu trình kinh doanh ngược”. Chính hai đặc điểm trên sẽ ảnh hưởng lên tất cả các nội dung phân tích BCTC của DNBH, dẫn đến các DNBH có đặc điểm phân tích tài chính riêng, khác biệt với các DN phi tài chính khác. iii 1.1.2 Khái niệm phân tích báo cáo tài chính. Hiện nay có rất nhiều khái niệm về phân tích báo cáo tài chính, nhưng có thể khái quát lại như sau: Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp. 1.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính - Cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Các doanh nghiệp bảo hiểm với đặc thù hoạt động kinh doanh riêng biệt và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn từ phía Nhà nước nên việc lập báo cáo tài chính cũng có văn bản quy định riêng: Quyết định số 1296TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996 của Bộ Tài Chính về việc ban hành hệ thống chế độ báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm và Quyết định 150/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 Về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành theo Quyết định số 1296 TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996, trong đó có quy định trong đó có quy định “Báo cáo tài chính của các DNBH là các báo cáo được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành để phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của DNBH”. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. 1.2 Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính Phân tích tài chính có các phương pháp phân tích cơ bản sau: Phương pháp So sánh, Phương pháp loại trừ, Mô hình dupont, Phương pháp liên hệ cân đối, Phương pháp đồ thị... iv 1.3 Nội dung phân tích báo cáo tài chính tại các Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 1.3.1 Phân tích cấu trúc tài chính 1.3.1.1 Phân tích hoạt động huy động vốn (cơ cấu nguồn vốn) Trong cơ cấu nguồn vốn của DNBH, nguồn vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn trong khoản mục nguồn vốn. Với tầm quan trọng của huy động vốn nên công tác phân tích huy động vốn tại DNBH cũng được đánh giá, nhìn nhận trên nhiều khía cạnh và góc nhìn khác nhau. 1.3.1.2 Phân tích hoạt động sử dụng vốn (cơ cấu tài sản) Khi xem xét cơ cấu tài sản, ngoài việc so sánh tổng số tài sản cũng như từng loại tài sản cuối kỳ so với đầu năm còn phải xem xét tỷ trọng từng loại tài sản chiếm trong tổng số và xu hướng biến động của chúng để thấy được mức độ hợp lý của việc phân bổ. DNBH với đặc thù riêng nên cơ cấu tài sản hay việc sử dụng vốn cũng có nét riêng biệt. 1.3.1.3 Phân tích mối quan hệ giữa nguồn vốn và tài sản có Trong hoạt động của DNBH, nguồn vốn và sử dụng vốn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Do đó sự cân đối cũng như phân tích mối quan hệ giữa nguồn vốn và sử dụng vốn là một bài toán kinh doanh đối với các nhà quản trị. 1.3.2 Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh chính là xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Mối quan hệ này phản ánh cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Để phân tích cân bằng tài chính người ta sử dụng chỉ tiêu vốn hoạt động thuần. Vốn hoạt động thuần có thể tính theo 2 cách: Vốn hoạt động thuần = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn Hoặc: Vốn hoạt động thuần = Nguồn tài trợ thường xuyên – Tài sản dài hạn v 1.3.3 Phân tích khả năng thanh toán của DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đã trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và có biên khả năng thanh toán không thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu quy định như sau: Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là số lớn hơn của một trong hai kết quả tính toán sau: a) 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán; b) 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. 1.3.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh Phân tích tình hình thu nhập chi phí có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của DNBH. Thông qua đó, DNBH đánh giá được hoạt động kinh doanh nào mang lại lợi nhuận nhiều nhất, hoạt động nào chưa hiệu quả, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí trong kỳ. Phân tích thu nhập, chi phí, khả năng sinh lời của DNBH bao gồm các nội dung sau: - Phân tích quy mô, tăng trưởng thu nhập, chi phí trong kỳ; tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động đầu tư tài chính; tỷ trọng chi phí hoạt động trong tổng lợi nhuận... - Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản - Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn - Một số chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời của DNBH: 1.4 Tổ chức phân tích báo cáo tài chính tại DNBH Tổ chức phân tích báo cáo tài chính là việc thiết lập trình tự các bước công vi việc cần tiến hành trong quá trình phân tích, vận dụng tổng hợp các phương pháp phân tích để đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những sai lầm và kiến nghị những biện pháp sửa chữa những thiếu sót trong hoạt động tài chính. Thông thường tổ chức phân tích báo cáo tài chính gồm ba bước cụ thể như sau: Lập kế hoạch phân tích, tổ chức phân tíc và kết thúc phân tích, lập báo cáo vii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO) 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) Là công ty cổ phần bảo hiểm đầu tiên được thành lập tại Việt Nam năm 1995 theo chính sách đổi mới phát triển kinh tế của Nhà nước, là sự tập hợp sức mạnh kinh tế và uy tín của các tổng công ty lớn của nhà nước, trong đó cổ đông sáng lập chi phối là Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và các cổ đông sáng lập khác là Tổng Công ty Thép Việt Nam, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Công ty Điện tử Hà Nội, Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ, Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Liên hiệp đường sắt Việt Nam, Công ty bảo hiểm PJICO đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt và được đánh giá là một trong những công ty bảo hiểm có chất lượng dịch vụ hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. 2.2 Nhận xét thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại PJICO 2.2.1 Một số kết quả đạt được Báo cáo phân tích BCTC tại PJICO cung cấp cho người đọc những thông tin như: - Thông tin trình bày trên các BCTC của PJICO về cơ bản đảm bảo tuân thủ theo quy định của BTC và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. BCTC của PJICO được kiểm toán hàng năm bởi các công ty kiểm toán có uy tín như Deloitte. Do đó, các thông tin trên BCTC đảm bảo độ tin cậy và hợp lý cao. - Hệ thống chỉ tiêu phân tích BCTC của PJICO là tương đối đầy đủ, đảm bảo phân tích hầu hết các khía cạnh của hoạt động kinh doanh bao gồm: phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn; phân tích vốn chủ sở hữu; phân tích tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động đầu tư tài chính, tình hình huy động, khả năng sinh lời... Trên cơ sở đó, nhà phân tích đưa ra những đánh giá, phân tích có ý nghĩa, những nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động hiện tại, phân tích những mặt được, viii những mặt còn tồn tại cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích. Điều này thể hiện cụ thể qua các nội dung phân tích như sau: - Từ việc phân tích khái quát quy mô, cơ cấu tài sản, nguồn vốn của PJICO như đã trình bày ở trên, các đối tượng quan tâm sẽ nắm bắt được khái quát sự biến động về tổng tài sản, cơ cấu, tỷ trọng các khoản mục trong tổng tài sản và nguồn vốn, giúp người đọc hình dung toàn cảnh về hoạt động kinh doanh của DNBH. - Phân tích vốn chủ sở hữu tại PJICO: Nội dung phân tích vốn chủ sở hữu tại PJICO là tương đối đầy đủ, phản ánh được sự biến động, tăng giảm vốn chủ sở hữu và các quỹ. - Phân tích hoạt động đầu tư tài chính tại PJICO: Các chỉ tiêu phân tích đầu tư tài chính áp dụng tại PJICO là tương đối đầy đủ, các nhà phân tích đã đi vào phân tích rất chi tiết tình hình các hạng mục đầu tư cũng như chất lượng hoạt đầu tư tài chính tại PJICO. - Phân tích tình hình huy động vốn tại PJICO (cơ cấu nguồn vốn): đã phân tích tương đối sâu theo cơ cấu nguồn vốn gồm quỹ dự phòng nghiệp vụ, nguồn vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối… Bên cạnh đó, nhà phân tích đã đi sâu phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động đó, cũng như đánh giá những mặt được hay những tồn tại đối với hoạt động huy động vốn tại PJICO. - Phân tích khả năng thanh toán là một nội dung quan trọng mà nhà phân tích PJICO quan tâm và được phân tích khá kỹ càng thông qua một số các chỉ tiêu được thể hiện rõ trên BCTC. - Qua việc đánh giá tình hình thu nhập, chi phí của PJICO; Phương pháp chủ yếu mà các nhà quản trị PJICO sử dụng để đánh giá tình hình thu nhập, chi phí là phương pháp so sánh. Bằng phương pháp so sánh, PJICO tiến hành đánh giá được tốc độ tăng trưởng thu nhập, chi phí qua các năm, cơ cấu cũng như sự biến động về cơ cấu thu nhập chi phí..., từ đó giúp nhà quản trị DNBH nhận thức về vị trí, vai trò của từng nghiệp vụ sinh lời và có hoạch định các chiến lược kinh doanh phù hợp để khai thác tối đa lợi thế của DNBH trong tương lai. - Với phương pháp luận khoa học, kết hợp các thông số, xác định đúng nguyên nhân các nhà phân tích PJICO đã tham mưu cho nhà quản trị PJICO trong ix việc đưa ra các quyết định hợp lý 2.2.2 Một số hạn chế của công tác phân tích BCTC 2.2.2.1 Một số hạn chế của công tác phân tích BCTC Bên cạnh những mặt đã đạt được công tác phân tích BCTC tại PJICO vẫn còn một số hạn chế chi tiết như sau: - Thời hạn gửi báo cáo phân tích BCTC tương đối chậm, thường là sau ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (đối với báo cáo quý) và sau tháng 2 của năm tiếp theo (đối với báo cáo năm). Mặt khác, hiện tại PJICO chưa có báo cáo phân tích theo tháng. - Về cơ bản, các báo cáo phân tích BCTC của PJICO sử dụng nhiều chỉ tiêu có nội dung kinh tế và có ý nghĩa phân tích, phản ánh tương đối đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh của PJICO. Tuy nhiên, trong báo cáo phân tích của PJICO còn thiếu một số chỉ tiêu phân tích quan trọng như sau: - Phân tích khái quát: Các phép so sánh được sử dụng trong phân tích chủ yếu tập trung phân tích sự thay đổi quy mô, cơ cấu tài sản, nguồn vốn một cách độc lập mà chưa được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu bên tài sản và nguồn vốn. Do đó, chưa phân tích hết được tính cân đối hay phù hợp trong việc huy động vốn và sử dụng vốn của Doanh nghiệp bảo hiểm. - Phân tích hoạt động đầu tư tài chính trong cơ cấu tổng tài sản: Đây là một hoạt động kinh doanh rất quan trọng của PJICO vì lợi nhuận của Doanh nghiệp chủ yếu từ hoạt động đầu tư tài chính này, nhưng việc phân tích tài chính còn chưa sâu sắc. Hoạt động tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động đầu tư tài chính và mang lại lợi nhuận lớn nhưng PJICO chưa phân chia được chi tiết các hạng mục tiền gửi tại các tổ chức tín dụng hay chưa phân chia được các khối TCTD đồng thời chưa phân loại được dư nợ tại các TCTD theo từng thời kỳ để thấy được trong giai đoạn nào, tại các TCTD nào là mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất để từ đó có chiến lược đầu tư hiệu quả trong dài hạn. Hoạt động cho vay tại PJICO chưa phân chia được theo đối tượng cho vay x do vậy chưa phân tích được tình hình cho vay theo từng khối đối tượng cho vay, chưa đánh giá được khối nào mang lại hiệu quả cho vay tốt hơn, từ đó đề xuất các giải pháp tăng trưởng tín dụng hợp lý. - Phân tích huy động vốn (cơ cấu nguồn vốn): PJICO chưa phân tích được sự biến động của nguồn trích quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm so với tổng số dư quỹ dự phòng nghiệp vụ. Đây là chỉ tiêu rất quan trọng thể hiện sự ổn định trong nguồn vốn huy động, từ đó giúp nhà quản trị có phương hướng đầu tư hiệu quả và tránh rủi ro thanh khoản. - Việc phân tích tình hình đảm bảo vốn huy động (sự cân bằng giữa huy động vốn và sử dụng vốn): PJICO chưa phân tích được các hệ số cân bằng trong việc huy động vốn và sử dụng vốn ví dụ như: Hệ số đầu tư vào chứng khoán, hệ số đầu tư vào tiền gửi, hệ số đầu tư vào góp vốn liên doanh… xem có phú hợp với quy định của Bộ tài chính hay không? Một bảng phân tích rất quan trọng mà PJICO còn thiếu là việc phân tích nguồn vốn nhàn rỗi từ quỹ dự phòng nghiệp vụ, từ nguồn vốn chủ sở hữu được đem đi đầu tư như thế nào? Cho các hạng mục đầu tư cụ thể như thế nào và hiệu quả mang lại. Việc phân tích này có ỹ nghĩa rất quan trọng bởi vì nó phản ánh rõ ràng nhất việc nguồn vốn huy động được được sử dụng như thế nào? Có đảm bảo việc cân bằng vốn và mang lại hiệu quả cao hay không? - Việc phân tích tình hình thu nhập chi phí chỉ mới dừng lại ở việc phân tích độc lập từng chỉ tiêu thu nhập, chi phí mà chưa xem xét nó trong mối quan hệ với quy mô hoạt động của DNBH, chưa gắn sự biến động của chi phí với thu nhập nên chưa làm rõ được tính hợp lý hay không hợp lý của việc tăng, giảm chi phí...Chưa phân tích hoạt động kinh doanh nào mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. - Khi tính toán chỉ tiêu ROA, ROE PJICO mới đơn thuần tính toán và đánh giá sự biến động tỷ lệ này qua các năm nhưng chưa phân tích theo mô hình Dupont để đánh giá được từng mặt hoạt động có liên quan. xi CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI PJICO 3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh tại PJICO và những yêu cầu hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính 3.1.1 Định hướng phát triển của PJICO Năm kế hoạch 2011, theo dự báo của các chuyên gia thì kinh tế Việt Nam sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là yếu tố lạm phát tiếp tục diễn biến khó lường. Trong bối cảnh chung của nền kinh tế, kinh doanh bảo hiểm chắc chắn cũng sẽ chịu tác động không nhỏ từ những ảnh hưởng đó, với phương châm: “Lợi nhuận là thước đo chất lượng bộ máy quản lý và điều hành”, việc tổ chức kinh doanh năm 2011 của PJICO tập trung vào 4 định hướng chủ yếu như sau: - Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bảo hiểm (lĩnh vực kinh doanh chính) giữ nhịp độ tăng trưởng ở mức 17%, phát huy và khai thác hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tăng cường quản lý, thực hành tiết kiệm hoàn thành toàn diện kế hoạch đề ra. Năm 2011 phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: Tổng Doanh thu kinh doanh 2.250 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 135 tỷ đồng (trong đó kinh doanh bảo hiểm gốc 12 tỷ đồng); Tỷ lệ chi trả cổ tức thấp nhất là 13%. cụ thể như sau: - Sớm hoàn thành tái cấu trúc Công ty thành Tổng công ty và kết thúc xong việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong quý II năm 2011; Tiếp tục nghiên cứu đề án cụ thể về các sản phẩm bảo hiểm mới thương hiệu PJICO đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. - Xác lập tỷ trọng đầu tư tài chính hợp lý, linh hoạt theo thị trường, tập trung đầu tư tài chính vào một số dự án khả thi về các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới hoạt xii động kinh doanh bảo hiểm nhằm sớm hiện thực hóa khai thác hiệu quả “chuỗi giá trị” để gia tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc. - Tiếp tục chăm lo đầu tư đủ mức, có chiều sâu cho việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: “Giỏi nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp” đáp ứng tốt cho nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính Công tác phân tích tài chính cần được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu đưa ra kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực phương tiện thu thập tài liệu. Cần hoàn thiện đồng bộ cả về tài liệu, phương pháp, nội dung và tổ chức phân tích báo cáo tài chính trong DNBH. Trong đó, thu thập tài liệu phong phú, không đơn thuần là thông tin tài chính mà cả những thông tin khác như chính sách, bối cảnh kinh tế…. Đa dạng hóa và hiện đại hóa các phương pháp phân tích để đem lại độ chính xác và hiệu quả cao nhất cho công tác phân tích. Hệ thống chỉ tiêu phân tích cần đầy đủ, hợp lý đáp ứng được yêu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng. Cần có sự kết hợp hài hòa giữa các bộ phận phòng ban trong DNBH hoặc chuyên gia thuê ngoài. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính cần phải đồng nhất với cơ chế chính sách của Nhà nước, BTC, quy chế của bản thân DNBH…. Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hiệu lực, các kết quả của chỉ tiêu phải chính xác, cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng sử dụng. 3.2 Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại PJICO 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy trình phân tích báo cáo tài chính Hiện nay, PJICO chưa có quy trình phân tích báo cáo tài chính cụ thể, phân định rõ vai trò và trách nhiệm của các bộ phận, phòng ban tham gia trong công tác phân tích. Do đó hoàn thiện quy trình phân tích, xác định rõ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng tham gia công tác phân tích sẽ góp phần nâng cao chất lượng của báo cáo. Cụ thể như sau: Thứ nhất: Cần thu thập đầy đủ và chính xác nguồn dữ liệu, đó là BCTC
- Xem thêm -