Tài liệu Hoàn thiện phân tích báo cáo

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX” ....................................................................... 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ............................ 2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ........................................................................... 2 1.4. Các câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 3 1.5. Đối tượng và phạm vi thực hiện của đề tài .......................................................... 3 1.6. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 3 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ............................................................................. 3 1.8. Kết cấu của luận văn ............................................................................................ 4 CHƯƠNG 2: LÍ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ................................................................... 5 2.1. Khái quát chung về báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp ......................................................................................................................... 5 2.1.1. Khái niệm về báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính ........................... 5 2.1.2. Ý nghĩa và sự cần thiết phải phân tích báo cáo tài chính ................................. 5 2.2. Hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam ....................... 7 2.2.1. Phân loại Báo cáo tài chính .............................................................................. 7 2.2.2.Hệ thống báo cáo tài chính ................................................................................ 8 2.3. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ........................................... 11 2.3.1. Lập kế hoạch phân tích BCTC ....................................................................... 12 2.3.2. Tiến hành phân tích ........................................................................................ 13 2.3.3. Hoàn thành kế hoạch phân tích ...................................................................... 13 2.4.Phương pháp phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp .......................... 14 2.4.1.Các phương pháp phân tích định tính ............................................................. 14 2.4.2.Các phương pháp phân tích định lượng .......................................................... 15 2.5. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ......................................... 20 2.5.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán. ..................................................................... 20 2.5.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ......................................... . 24 2.5.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. ............................................................. 26 2.5.4. Phân tích qua các tỷ suất ................................................................................ 28 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX ................... 36 3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ..................... 36 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. .................................................................... 36 3.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex .................................................................................................... 40 3.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ... 42 3.1.4. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán, tài chính của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ......................................................................................... 45 3.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex .............................................................................................................. 50 3.2.1. Thực trạng phân tích Bảng cân đối kế toán .................................................... 50 3.2.2. Thực trạng phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................ 56 3.2.3. Thực trạng phân tích qua các tỷ suất ............................................................. 61 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX .................................................................................................... 63 4.1. Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ......................................................................................... 63 4.1.1. Đánh giá về tổ chức phân tích BCTC ........................................................... 63 4.1.2. Đánh giá về phương pháp phân tích. .............................................................. 63 4.1.3.Đánh giá về nội dung phân tích ...................................................................... 64 4.2. Định hướng phát triển và sự cần thiết, phương hướng hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ......................... 65 4.2.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex 65 4.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ....................................................................... 66 4.2.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ................................................................. 67 4.3. Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex .................................... 68 4.3.1 . Hoàn thiện về tổ chức phân tích BCTC ........................................................ 68 4.3.2. Hoàn thiện về phương pháp phân tích. .......................................................... 69 4.3.3. Hoàn thiện về nội dung phân tích. ................................................................. 73 4.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính ............. 84 4.4.1. Về phía nhà nước ............................................................................................. 84 4.4.2. Về phía Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ................................. 84 4.5.Kết luận .............................................................................................................. 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................... Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC ............................................................................................................... 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính BCKQHĐKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BCĐKT Bảng cân đối kế toán DN Doanh nghiệp DT Doanh thu TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng phân tích cơ cấu tài sản .................................................................. 21 Bảng 2.2: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn ........................................................... 22 Bảng 2.3: Bảng phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn .......................... 24 Bảng 3.1:Bảng phân tích tình hình biến động của tài sản Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ......................................................................................... 51 Bảng 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động của nguồn vốn của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ................................................................................ 55 Bảng 3.3:Bảng phân tích biến động các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex ............................. 57 Bảng 3.4: Bảng phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..... 59 Bảng 3.5: Bảng phân tích các tỷ suất ....................................................................... 61 Bảng 4.1: Bảng phân tích sức sinh lời của vốn (ROE) tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ......................................................................................... 70 Bảng 4.2: Bảng phân tích xu hướng biến động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex .................................................................................................... 72 Bảng 4.3: Bảng phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn .......................... 73 Bảng 4.4: Bảng cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ................................................................................ 74 Bảng 4.5: Bảng cơ cấu lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ....................................................................... 75 Bảng 4.6 : Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex .............................................................................................................. 76 Bảng 4.7 : Bảng phân tích phải thu khách hàng ....................................................... 77 Bảng 4.8 : Bảng phân tích phải trả người bán .......................................................... 78 Bảng 4.9: Bảng các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty ............................. 78 Bảng 4.10 : Tài chính của một số công ty trong ngành dược năm 2011 ................. 80 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Trình tự kế hoạch phân tích BCTC trong doanh nghiệp ........................12 Sơ đồ 2.2: Mô hình phân tích tài chính Dupont .......................................................19 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.............................................................................................................. 44 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex .................................................................................................... 49 Sơ đồ 4.1 : Tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành dược phẩm ...........................81 Sơ đồ 4.2 : Khả năng thanh toán của ngành dược phẩm ..........................................82 i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX” Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, các DN muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi phải có thế mạnh về mặt tài chính để thuận tiện cho việc cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả. Công tác phân tích BCTC đối với mỗi DN có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng. Phân tích BCTC cung cấp thông tin tài chính và đánh giá tình hình tài chính của DN trong quá khứ cũng như trong hiện tại, giúp các nhà quản lý đánh giá và đưa ra các quyết định chính xác, giúp các đối tượng quan tâm đến DN có được các dự toán đúng đắn và đưa ra các phương án giải quyết phù hợp với mục đích của họ. Tuy nhiên dường như phân tích BCTC vẫn chưa được chú trọng nhiều ở các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cũng không là ngoại lệ, chính vì thế nên em chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ. Trong chương này tác giả nêu tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, mục tiêu nghiên cứu của đề tài – thể hiện bằng các câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi thực hiện của đề tài, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. CHƯƠNG 2: LÍ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1. Khái quát chung về báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp BCTC là một bức tranh tổng hợp phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và các quan hệ tài chính của DN tại một thời điểm hay thời kỳ. Phân tích BCTC thực chất là phân tích các chỉ tiêu tài chính trên hệ thống báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ hệ thống báo cáo nhằm ii đánh giá tình hình tài chính của DN, cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu theo những mục tiêu khác nhau. Phân tích BCTC phải được xem là một yêu cầu thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cơ sở sản xuất, mỗi ngành, mỗi địa phương và toàn xã hội. 2.2. Hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 2.3. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Tổ chức phân tích BCTC trong DN là việc thiết lập trình tự các bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích tài chính. Phân tích BCTC trong DN thường được tiến hành qua các giai đoạn khái quát sau: Lập kế hoạch phân tích BCTC; tiến hành phân tích; hoàn thành kế hoach phân tích. 2.4.Phương pháp phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 2.4.1.Các phương pháp phân tích định tính - Phương pháp chi tiết hóa chỉ tiêu phân tích: Phản ánh chi tiết chỉ tiêu tài chính theo thời gian, không gian, nội dung. Việc chi tiết chỉ tiêu phân tích theo các khía cạnh khác nhau sẽ tìm hiểu được bản chất, mối liên hệ nhân quả trong nghiên cứu, giúp cho việc đánh giá kết quả kinh daonh được chính xác hơn. -Phương pháp phân tích tác nghiệp: áp dụng trong các trường hợp giải quyết nhanh những tình huống hiệu quả kinh doanh bất thường, điều chỉnh các quyết định tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời cho các nhà quản lý sản xuất. 2.4.2.Các phương pháp phân tích định lượng - Phương pháp so sánh: Khi so sánh thường đối chiếu các chỉ tiêu tài chính với nhau để biết được mức biến động của các đối tượng đang nghiên cứu. Phương pháp so sánh thường được sử dụng dưới các dạng: so sánh theo chiều dọc, chiều ngang và so sánh theo xu hướng thông qua so sánh bằng số tuyết đối, số tương đối và số bình quân. iii -Phương pháp liên hệ: Các chỉ tiêu tài chính thường có mối liên hệ mật thiết với nhau, để lượng hóa các mối liên hệ đó ta thường nghiên cứu trong mối quan hệ tác động qua lại nhau của các chỉ tiêu. Phương pháp này thường bao gồm: liên hệ cân đối, liên hệ thuận và ngược chiều, liên hệ tương quan. - Phương pháp loại trừ: Phương pháp loại trừ được sử dụng nhằm xác mức độ ảnh hưởng của lần lượt từng nhân tố độc lập đến chỉ tiêu nghiên cứu. Theo phương pháp này, khi nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố nào đó phải loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố còn lại. Phương pháp loại trừ thường bao gồm hai dạng là phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch. - Phương pháp đồ thị: Phương pháp đồ thị dùng để minh họa các kết quả tài chính trong quá trình phân tích bằng biểu đồ, sơ đồ…Sử dụng phương pháp đồ thị trong quá trình phân tích tài chính có một số ưu điểm, nó thể hiện rõ ràng, trực giác sự diễn biến của các đối tượng nghiên cứu, nhanh chóng phân tích định hướng các chỉ tiêu tài chính từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh. - Phương pháp mô hình tài chính Dupont: Áp dụng mô hình tài chính Dupont để phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu tài chính cần phân tích theo một trình tự logic chặt chẽ và xu hướng khác nhau. Mô hình Dupont cho thấy rõ sự ảnh hưởng định lượng và định tính của từng nhân tố. 2.5. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 2.5.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán. -So sánh mức tăng, giảm của các chỉ tiêu tài sản thông qua số tuyệt đối và tương đối giữa cuối kỳ với đầu kỳ hoặc nhiều thời điểm liên tiếp. Từ đó có các nhận xét về quy mô tài sản của DN tăng hay giảm ảnh hưởng như thế nào đến kết quả và hiệu quả kinh doanh. - So sánh mức tăng, giảm của các chỉ tiêu nguồn vốn thông qua số tuyệt đối và tương đối giữa cuối kỳ với đầy kỳ hoặc nhiều thời điểm liên tiếp. Từ đó có các iv nhận xét về quy mô nguồn vốn của DN tăng hay giảm ảnh hưởng như thế nào đến tính độc lập hay phụ thuộc trong hoạt động tài chính. - So sánh mối quan hệ giữa tốc độ tăng, giảm của tài sản với tốc độ tăng giảm của vốn chủ sở hữu để thấy được các tài sản tăng, giảm từ nguồn nào, ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh của DN, từ đó đưa ra quyết định đầu tư các tài sản phù hợp với chính sách huy động vốn nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh phát triển bền vững. 2.5.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Thông qua các chỉ tiêu trên BCKQHĐKD có thể phân tích tổng quát lợi nhuận của DN, so sánh bằng số tuyệt đối và số tương đối lợi nhuận của các năm liên tiếp để thấy được sự biến động, từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng tới mức tăng, giảm lợi nhuận sau thuế của DN. - Tính toán và phân tích các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng các khoản chi phí, kết quả kinh doanh của DN. 2.5.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của DN qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cần tiến hành so sánh lưu chuyển tiền tệ thuần (là chênh lệch giữa số tiền thu vào và chi ra) từ hoạt động kinh doanh với các hoạt động khác, để biết được khả năng tạo tiền từ hoạt động nào nhiều nhất, ít nhất. Khi đó ta biết được khả năng tạo tiền, cũng như sức mạnh tài chính của doanh nghiệp. Khi phân tích ta có thể tính toán chỉ tiêu mức độ tạo tiền từ các hoạt động để thấy được mức độ tạo ra tiền của các hoạt động này so với tổng tiền tạo ra trong kỳ. 2.5.4. Phân tích qua các tỷ suất: Các tỷ suất thường được sử dụng trong phân tích BCTC: các tỷ suất phản ánh tình hình công nợ và khả năng thanh toán; cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư; khả năng hoạt động; khả năng sinh lời. v CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Tên giao dịch: Mediplantex National Pharmaceutical Joint Stock Company Tên viết tắt: Mediplantex.,JSC Địa chỉ trụ sở chính: 358 đường Giải Phóng - quận Thanh Xuân – Hà Nội. Công ty Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex là doanh nghiệp thành lập và hoạt động trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc cổ phần hóa Công ty Dược liệu Trung ương I trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận kinh doanh đăng ký kinh doanh số đăng ký kinh doanh số: 0103007436 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/4/2005. Tính đến 30/9/2011 đã qua 08 lần thay đổi bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh dược phẩm; Kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và thực phẩm dưỡng sinh, lương thực, thực phẩm; Kinh doanh vắc – xin sinh phẩm y tế; Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm), chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và công nghệ; Trồng cây dược liệu; Mua bán máy móc, thiết bị bao bì phục vụ cho sản xuất tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng; Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà cửa, văn phòng, kho tàng;… Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Kể từ năm 2005, vi Mediplantex đã chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Hiện tại, Mediplantex có 03 chi nhánh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang với hơn 50 nhà phân phối tại các tỉnh thành và mạng lưới hơn 7.000 khách hàng là khách hàng thân thiết. Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và các Thông tư sửa đổi, bổ sung kèm theo. 3.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex 3.2.1. Thực trạng phân tích Bảng cân đối kế toán. Tổng tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex năm 2011 tăng so với năm 2010 là 47,613,834,823 đồng, tức là tăng 16.43%. Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2011 tăng so với năm 2010 số tuyệt đối là: 47,613,834,823 đồng tương ứng 16.43%. 3.2.2. Thực trạng phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương Mediplantex tăng từ 3,767,884,370 đồng năm 2010 lên 5,392,751,805 đồng năm 2011, tương ứng với số tăng tuyệt đối là: 1,624,867,435 đồng và tốc độ tăng 43.12%. 3.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí gồm: - Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần: Chỉ tiêu này cho biết cứ 100 đồng doanh thu thuần thu được doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng giá vốn hàng bán. Tỷ lệ này năm 2010 là 88.27 đến năm 2011 là 87.62. Điều này cho thấy Công ty cần phải quản lý các khoản chi phí trong giá vốn hàng bán của Công ty tốt hơn nữa. vii - Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu thuần: Chỉ tiêu này phản ánh để thu được 100 đồng doanh thu thuần doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí bán hàng. Tỷ lệ này năm 2010 là 4.54 đến năm 2011 là 5.18. Điều này cho thấy các khoản chi phí trong danh mục chi phí bán hàng năm 2011 đã tăng so với năm 2010. - Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần: Chỉ tiêu này phản ánh để thu được 100 đồng doanh thu thuần doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Tỷ lệ này năm 2010 là 3.15 đến năm 2011 là 2.70. Điều này cho thấy các khoản chi phí trong danh mục chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2011 giảm so với năm 2010. 3.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh: - Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần: Chỉ tiêu này phản ánh kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó cho biết cứ 100 đồng DT thuần sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp. Chỉ tiêu này năm 2010 là 11.73 đến năm 2011 là 12.38. - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần: Chỉ tiêu này cho biết cứ 100 đồng doanh thu thuần sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. Chỉ tiêu này năm 2010 là 1.03 đến năm 2011 là: 1.23. - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần: Chỉ tiêu này cho biết cứ 100 đồng doanh thu thuần sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2010 là 0.77 đến năm 2011 là: 0.92 3.2.3. Thực trạng phân tích qua các tỷ suất: Về khả năng thanh toán: Hệ số khả năng thanh toán tổng quát của Công ty năm 2010 là 1.55 lần, năm 2011 là 1.45 lần. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát này đều lớn hơn 1 chứng tỏ Công ty có đủ khả năng, đủ tiềm lực tài chính để trang trải toàn bộ công nợ, đảm bảo khả năng khả năng thanh toán, tình hình tài chính của Công ty là ổn định và khả quan. viii Chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn của Mediplantex năm 2010, 2011 luôn được duy trì ở mức lớn hơn 1. Điều này cho thấy Công ty đã đảm bảo được khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Về khả năng sinh lời: chi phí lãi vay mà Công ty phải trả luôn ở mức cao do biến động lãi suất trên thị trường. Thêm vào đó, việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái đã làm cho hoạt động nhập khẩu thuốc của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 4.1. Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex 4.1.1. Đánh giá về tổ chức phân tích BCTC Hiện nay, tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, công tác phân tích BCTC đã được triển khai nhưng còn mang nặng tính hình thức, chưa thấy được tầm quan trọng của việc phân tích nên chưa được quan tâm đúng mức. Việc lập kế hoạch phân tích gần như không có. Thời gian phân tích thường được tiến hành sau khi lập BCTC. Nội dung phân tích chủ yếu là tính toán các chỉ tiêu được quy định trên BCTC. Nguồn số liệu sử dụng để phân tích chủ yếu lấy từ BCTC, ít sử dụng các thông tin bên ngoài. Sau khi phân tích một số chỉ tiêu được trình bày trên báo cáo phân tích nhưng chưa thiết kế thành các bảng biểu báo cáo phù hợp. 4.1.2. Đánh giá về phương pháp phân tích. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh để phân tích: so sánh ngang và so sánh dọc dưới dạng số tuyệt đối và số tương đối. Do đó, khi phân tích không tránh khỏi những hạn chế nhất định như chưa thể hiện được bản chất của đối tượng phân tích, không đánh giá được xu hướng của các chỉ tiêu theo thời gian… ix 4.1.3.Đánh giá về nội dung phân tích Công ty đã thực hiện phân tích báo cáo tài chính với một số nội dung như phân tích tình hình biến động của tài sản, nguồn vốn và mối quan hệ của chúng, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, khả năng sinh lời…Tuy nhiên việc phân tích này chỉ sử dụng một số chỉ tiêu rất hạn chế, đơn giản thể hiện quy mô và tốc độ thông qua số tuyệt đối và số tương đối. Như ta đã biết, thông tin về chỉ số trung bình ngành là một nguồn thông tin hết sức quan trọng nhằm đành giá hoạt động của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp trung bình ngành. Mặt khác, thông tin về đối thủ cạnh tranh cũng làm cơ sở so sánh rất quan trọng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty chưa so sánh các chỉ tiêu tài chính của Công ty với các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề. 4.2. Định hướng phát triển và sự cần thiết, phương hướng hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex 4.2.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Theo như chính sách phát triển bền vững của Chính phủ, ngành dược trong tương lai hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển. Nắm bắt được vấn đề này, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã có những chiến lược phát triển cụ thể trong sản xuất kinh doanh cũng như lĩnh vực tài chính, vững chắc phù hợp với định hướng của Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo. 4.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Phân tích BCTC có vai trò quan trọng không thể thiếu được đối với các nhà quản trị doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, cơ quan thuế, người lao động… Xuất phát từ nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex và sau khi nghiên cứu thực trạng phân tích BCTC tại Công ty (trong x chương 3) thì Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cần thiết phải có các giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC theo các hướng dẫn chuyên ngành. 4.2.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cần xem việc phân tích BCTC là yêu cầu thường xuyên, định kỳ và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, bắt buộc. -Nội dung và phương pháp phân tích BCTC phải phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các chế độ quản lý tài chính hiện hành của Việt Nam. - Phải đưa ra được hệ thống chỉ tiêu phân tích phù hợp với đặc thù của một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm. -Về phương pháp phân tích, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nên sử dụng cả phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại. - Có kế hoạch tổ chức nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng phân tích. 4.3. Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex 4.3.1 . Hoàn thiện về tổ chức phân tích BCTC Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cần phải xây dựng một kế hoạch phân tích cụ thể: mục tiêu phân tích BCTC, phạm vi phân tích, phương pháp phân tích, số liệu so sánh, bộ máy nhân viên, thời gian phân tích, xây dựng các chỉ tiêu phân tích…. 4.3.2. Hoàn thiện về phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp Dupont, phương pháp phân tích xu hướng. 4.3.3. Hoàn thiện về nội dung phân tích. - Hoàn thiện về phân tích BCĐKT tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex: Hoàn thiện phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn. xi - Hoàn thiện về phân tích BCKQHĐKD tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex: Công ty nên tính và xem xét thêm cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cơ cấu lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và tỷ lệ % so với doanh thu thuần. - Hoàn thiện về phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex. - Hoàn thiện về phân tích các tỷ suất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex: Hoàn thiện phân tích tỷ suất phản ánh tình hình công nợ chỉ tiêu về năng lực hoạt động. - So sánh các chỉ tiêu tài chính của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex với các doanh nghiệp cùng ngành 4.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính 4.4.1. Về phía nhà nước - Bổ sung, hoàn thiện quy định về chế độ kế toán hiện hành theo hướng mở, linh hoạt, mang tính hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp áp dụng phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. - Cần phải đưa hoạt động kiểm toán và công khai báo cáo tài chính được kiểm toán của DN thành một hoạt động thường xuyên để cho người sử dụng có được sự an tâm, tạo niềm tin về chất lượng BCTC. Mặt khác, nâng cao tính trung thực, đầy đủ thông tin phục vụ cho công tác phân tích, dự báo. - Đưa ra hệ thống các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính đầy đủ và công bố hệ thống chỉ tiêu tài chính của các ngành nghề kinh doanh khác nhau. 4.4.2. Về phía Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex -Xây dựng quy trình thực hiện phân tích BCTC tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex. xii -Cần tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ phân tích BCTC cho các cán bộ chuyên môn làm công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác phân tích BCTC để việc thiết lập và phân tích thuận tiện, chính xác và kịp thời hơn. -Nâng cao chất lượng nguồn cung cấp số liệu. 4.5.Kết luận Qua thời gian nghiên cứu lý luận về báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính, cùng với việc tìm hiểu thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, tác giả đã hoàn thành luận văn “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex” với sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Trần Quý Liên. Luận văn đã đưa ra và giải quyết các vấn đề sau: -Những vấn đề lý luận cơ bản về báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp đã được hệ thống hóa tương đối đầy đủ. -Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được xem xét, đánh giá xác thực. -Đưa ra phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nói riêng và các DN nói chung. 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX” 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi phải có thế mạnh về mặt tài chính để thuận tiện cho việc cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả. Khi nền kinh tế càng phát triển thì các quan hệ tài chính ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Sự phong phú của các quan hệ tài chính dẫn đến sự hình thành của các thị trường chứng khoán và thị trường vốn phát triển. Đồng thời với sự phát triển của các loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh tạo điều kiện cho thị trường vốn thêm phát triển và khi đó các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng gay gắt. Xuất phát từ thực tiễn đó, công tác phân tích báo cáo tài chính đối với mỗi doanh nghiệp có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng. Phân tích báo cáo tài chính cung cấp thông tin tài chính và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ cũng như trong hiện tại, giúp các nhà quản lý đánh giá và đưa ra các quyết định chính xác, giúp các đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp có được các dự toán đúng đắn và đưa ra các phương án giải quyết phù hợp với mục đích của họ. Tuy nhiên dường như phân tích báo cáo tài chính vẫn chưa được chú trọng nhiều ở các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp chủ yếu chỉ phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, mang nặng tính hình thức, do vậy vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò, ý nghĩa tích cực của phân tích báo cáo tài chính. Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cũng không là ngoại lệ, chính vì thế nên em chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ. 2 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Qua việc tìm hiểu và nghiên cứu thực tiễn tác giả đã hệ thống hóa một số đề tài của các luận văn thạc sỹ trước đây cũng nghiên cứu về phân tích Báo cáo tài chính như: “Hoàn thiện phân tích BCTC tại Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng điện” của tác giả Lã Thị Thu Hà do TS Phạm Thành Long hướng dẫn năm 2010 hay đề tài “Hoàn thiện phân tích BCTC tại tổng công ty cơ khí xây dựng COMA” của tác giả Đặng Thị Thu Hiền do PGS.TS Nguyễn Văn Công hướng dẫn năm 2010. Các tác giả này đã hệ thống lý luận chung về phân tích BCTC, đánh giá thực trạng và nội dung phân tích BCTC tại các đơn vị theo các nội dung kinh tế của các nhóm chỉ tiêu: phân tích cấu trúc tài chính, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, phân tích hiệu quả kinh doanh…, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục. Trong đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex” này, tác giả sẽ đưa ra thực trạng công tác tổ chức, phương pháp và nội dung phân tích BCTC tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex theo từng báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty, đề tài đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài -Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. -Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhằm làm rõ nội dung, đặc điểm báo cáo tài chính để có căn cứ cho việc hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính. -Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
- Xem thêm -