Tài liệu Hoàn thiện nội thất thư viện

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tra môc lôc ng Lêi më ®Çu 2 PhÇn I : §­a ra ý t­ëng dù ¸n: “ Hoµn thiÖn néi thÊt th- 3 viÖn”................................................................................... ....................................... I.§Ò xuÊt ý 3 dù 4 III. Tæ chøc häp ban dù ¸n vµ ph©n chia c«ng 4 t-ëng........................................................................... II. Thµnh lËp c¸c ban ¸n.......................................................... viÖc...................... 1. Ban qu¶n lý tµi 4 chÝnh........................................................ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Ban qu¶n lý nguån nh©n 4 lùc............................................. 3. Ban qu¶n lý vµ mua s¾m trang thiÕt 4 bÞ............................... 4. Ban thu thËp nguån t- liÖu, tµi 4 liÖu..................................... 5. Ban thiÕt kÕ vµ bµi trÝ th- 5 viÖn............................................ 6. Ban m«i 5 tr-êng.................................................................. 7. Ban kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xóc tiÕn dù 5 ¸n............................ 8. Ban thÈm ®Þnh kÕt qu¶ dù 5 ¸n............................................. PhÇn II : LËp kÕ ho¹h cô thÓ cho c¸c ban dù ¸n ............................. 2 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. KÕ ho¹ch chi 6 tù 6 ®äc 6 t¹p 6 luËn 6 quý 6 II. LËp b¶ng ph©n t¸ch c«ng viÖc( WBS 7 tiÕt......................................................................... 1.Phßng häc....................................................................... 2. Phßng s¸ch.................................................................. 3. Phßng b¸o vµ chÝ.......................................................... 4. Phßng v¨n................................................................... 5.Phßng tµi liÖu hiÕm....................................................... )........................................ PhÇn III. S¬ ®å m¹ng toµn dù ¸n vµ B¶ng 3 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸i to¸n.................. I. S¬ ®å m¹ng cña toµn dù ¸n 9 kh¸i 11 ...................................................... II. LËp b¶ng to¸n................................................................. PhÇn IV: KiÓm tra kÕt qu¶, nghiÖm thu vµ 12 rót kinh nghiÖm.. I. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ 12 tr×nh 12 III. Tæng kÕt vµ rót kinh nghiÖm qu¸ tr×nh thùc 12 ...................................................................... II. NghiÖm thu c«ng .............................................................. hiÖn dù ¸n....... PhÇn V : Quy ®Þnh vÒ an toµn vµ qu¶n trÞ rñi ro ........................ 4 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y ch÷a 13 rñi 13 ch¸y............................................ II. Qu¶n trÞ ro............................................................................ KÕt 14 LuËn.................................................................................... ............................. Lêi më ®Çu HiÖn nay, cã nh÷ng c«ng tr×nh kÐm chÊt l-îng, nh÷ng dù ¸n tiªu tèn hµng tØ ®ång cña Nhµ n-íc mµ vÉn ch-a hoµn thµnh. §ã lµ do nh÷ng ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nã kh«ng cã kiÕn thøc qu¶n trÞ dù ¸n. Qu¶n trÞ dù ¸n tuy lµ m«n häc ch-a ®-îc phæ biÕn ë n-íc ta nh-ng l¹i rÊt thiÕt thùc víi cuéc sèng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng ngµy. Häc qu¶n trÞ dù ¸n kh«ng nh÷ng chØ ®Ó qu¶n trÞ nh÷ng c«ng tr×nh to lín, kiªn cè, nhiÒu kinh phÝ ®Çu t- mµ cßn cã thÓ qu¶n trÞ cho chÝnh m×nh, cho nh÷ng g× gÇn gòi xung quanh m×nh.0 Mçi mét m«n häc ®Òu mang l¹i cho em rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých nh-ng kh«ng ph¶i m«n nµo còng cã thÓ ¸p dông vµo thùc tÕ. Qu¶n trÞ dù ¸n ®· lµm ®-îc ®IÒu ®ã. Qua nh÷ng bµi gi¶ng trªn líp cña c« gi¸o, nh÷ng buæi th¶o luËn s«i næi vµ nh÷ng lÇn t×m tßi nghiªn cøu tµi liÖu ®Ó lµm tiÓu luËn ®· gióp em cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n . §Ò tµi qu¶n trÞ dù ¸n: “ Hoµn thiÖn néi thÊt th- viÖn ” gåm 4 phÇn : PhÇn I: §-a ra ý t-ëng dù ¸n: “ Hoµn thiÖn néi thÊt thviÖn” PhÇn II: LËp kÕ ho¹h cô thÓ cho c¸c ban dù ¸n PhÇn III: S¬ ®å m¹ng cho toµn dù ¸n vµ B¶ng kh¸i to¸n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn IV: KiÓm tra kÕt qu¶, nghiÖm thu vµ rót kinh nghiÖm PhÇn V: Quy ®Þnh vÒ an toµn vµ qu¶n trÞ rñi ro PhÇn I 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §-a ra ý t-ëng dù ¸n : Hoµn thiÖn néi thÊt th- viÖn I. §Ò xuÊt ý t-ëng. Trong t-¬ng lai, tr-êng §H Th¨ng Long ngµy cµng më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ m«i tr-êng gi¸o dôc,sinh viªn Th¨ng Long còng sÏ ngµy mét ®«ng, cã thÓ kh«ng chØ lµ 3000 hay 4000 sinh viªn nh- hiÖn nay mµ sÏ gÊp ®«i hoÆc gÊp ba. Cïng víi sù t¨ng lªn ®ã lµ nhu cÇu n©ng cao tri thøc, hoµn thiÖn b¶n th©n ngµy cµng cao h¬n. V× vËy, sinh viªn Th¨ng Long sÏ mong muèn cã mét n¬i yªn tÜnh, réng r·i, phong phó, ®a d¹ng vÒ s¸ch vë ®Ó nghiªn cøu vµ häc tËp. Do ®ã, viÖc më réng thviÖn ra nhiÒu phßng vµ mçi phßng cã mét chøc n¨ng riªng lµ ®iÒu tÊt yÕu, lµ “ mãn quµ “ quý gi¸ cho nh÷ng “ anh mät s¸ch “ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 , nh÷ng sinh viªn say mª nghiªn cøu khoa häc mét c¸ch nghiªm tóc. Môc tiªu: Môc tiªu ng¾n h¹n: §¸p øng nhu cÇu häc, ®äc vµ nghiªn cøu cña sinh viªn trong tr-êng. Môc tiªu dµi h¹n: Gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng ®Çu ra cña sinh viªn. Tõ ®ã, uy tÝn cña tr-êng còng dÇn ®-îc kh¼ng ®Þnh. §Þa ®iÓm: Th- viÖn n»m ë tÇng 5 cña khu nhµ A, bao gåm 5 phßng : + Phßng tù häc. + Phßng ®äc s¸ch b¸o vµ t¹p chÝ + Phßng ngo¹i v¨n + Phßng luËn v¨n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phßng tµi liÖu quý hiÕm Nhãm qu¶n lý dù ¸n chän ®Þa ®iÓm nµy v× nã cã thuËn lîi vµ -u ®iÓm nh- sau:  Th- viÖn ë trªn cao sÏ tho¸ng m¸t, yªn tÜnh, kh«ng bÞ ¶nh h-ëng khi sinh viªn chuyÓn tiÕt nghØ gi¶i lao.  NÕu sinh viªn ®· ®Õn th- viÖn th× häc nhiÒu thêi gian h¬n v× trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ t- t-ëng ng¹i ®i lªn, xuèng mÊt thêi gian.  Khu nhµ A theo h-íng §«ng_Nam nªn th- viÖn sÏ kh«ng bÞ n¾ng nãng vµo mïa hÌ vµ tr¸nh giã hót vµo mïa ®«ng, t¹o ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o søc khoÎ cho sinh viªn. Ph¹m vi: ThiÕt kÕ vµ bµi trÝ c¸c phßng cña th- viÖn . Thêi gian hoµn thµnh: V× cuèi th¸ng 8 n¨m 2004 míi x©y xong tr-êng nªn viÖc hoµn thiÖn néi thÊt cho th- viÖn vµo ®Çu th¸ng 9 n¨m 2004 ®Õn cuèi th¸ng 11 n¨m 2004 ®Ó kÞp cho häc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 k× tiÕp theo cña n¨m häc. Thêi gian cña dù ¸n tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc lµ kho¶ng 3 th¸ng . Chi phÝ: Tæng kinh phÝ nhµ tr-êng cÊp lµ 300 triÖu ®ång. II. Thµnh lËp c¸c nhãm dù ¸n ®Ó vµ ph©n chia c«ng viÖc . Sau khi ®· ®-a ra nh÷ng ý t-ëng, tr-ëng Dù ¸n lËp ra c¸c ban Dù ¸n sau ®Ó thùc hiÖn tõng phÇn c¸c c«ng viÖc. Gåm cã 8 ban : + Ban qu¶n lý tµi chÝnh + Ban qu¶n lý nguån nh©n lùc + Ban thu thËp nguån t- liÖu, tµi liÖu + Ban thiÕt kÕ vµ bµi trÝ th- viÖn + Ban m«i tr-êng + Ban qu¶n lý vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ + Ban kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xóc tiÕn dù ¸n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ban thÈm ®Þnh kÕt qu¶ dù ¸n * Mçi mét Ban l¹i cã mét Tr-ëng Dù ¸n cña ban ®ã, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt tr-íc Tr-ëng Dù ¸n vµ tr-íc ph¸p luËt. * Khi tr-ëng dù ¸n giao nhiÖm vô cô thÓ cho ban , nhãm dù ¸n ®Òu ph¶i cô thÓ ho¸ b»ng v¨n b¶n , cã ký tªn ®ãng dÊu vµ x¸c nhËn cña c¸c bªn tham gia . III. Tæ chøc häp nhãm dù ¸n vµ ph©n chia c«ng viÖc cho c¸c ban. Sau khi ®· thµnh lËp c¸c ban Dù ¸n, Tr-ëng Dù ¸n triÖu tËp c¸c tr-ëng dù ¸n cña c¸c ban ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng gãp vµ bæ sung phÇn ®-a ra ý t-ëng vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn rµng buéc, bµn b¹c vµ th¶o luËn ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt. Sau ®ã, tõng ban dù ¸n l¹i häp l¹i víi nhau ®Ó thÊu hiÓu vµ th«ng suèt c«ng viÖc s¾p tíi ph¶i lµm cña tõng c¸ nh©n lµ g×. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Ban tµi chÝnh: Gåm cã 2 ng-êi Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tµi chÝnh b»ng ho¸ ®¬n chøng tõ , xuÊt tiÒn mét c¸ch hîp lý. Ghi ®Çy ®ñ sè l-îng trang thiÕt bÞ vµ sè tiÒn ®· chi. LËp b¸o c¸o cho tõng th¸ng vµ h¹ch to¸n khi kÕt thóc dù ¸n. 2. Ban qu¶n lý nguån nh©n lùc: gåm 3 ng-êi ChÞu tr¸ch nhiÖm thuª thî l¾p ®Ìn trang trÝ, l¾p kÖ, gi¸ s¸ch, l¾p ®Æt m¸y tÝnh, camera, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, Tivi.Thuª thî mang, v¸c ®å tõ tÇng 1 lªn tÇng 5 3.Ban qu¶n lý vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ: Gåm cã 4 ng-êi : ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mua s¾m trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o chÊt l-îng tèt, vËn chuyÓn ®Õn tËn n¬i an toµn, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t, vµ ph¶i cã ho¸ ®¬n chøng tõ ®Çy ®ñ. Mua ®óng yªu cÇu, kh«ng mua qu¸ nhiÒu hoÆc qu¸ Ýt. 4.Ban m«i tr-êng: gåm cã 3 ng-êi 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c hç trî trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n nh- : ®iÖn, n-íc uèng, n¬i ¨n uèng cho thî. . . B¶o ®¶m dän dÑp vÖ sinh s¹ch sÏ trong vµ sau khi hoµn thµnh dù ¸n. Ngoµi ra, ban m«i tr-êng còng ph¶i cã kÕ ho¹ch cho viÖc phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 5.Ban thu thËp nguån t- liÖu, tµi liÖu: gåm 3 ng-êi Trong khi hoµn thiÖn th- viÖn vÒ mÆt h×nh thøc th× viÖc t×m nguån t- liÖu lµ rÊt quan träng.Ba ng-êi ph¶i chia nhau ®i thu thËp th«ng tin, t×m nguån rÎ vµ chÊt l-îng, cã thÓ quyªn gãp tõ sinh viªn, gi¸o viªn trong tr-êng. T×m nguån trªn internet v× th- viÖn phôc vô cho sinh viªn kh«ng chØ s¸ch th«ng th-êng mµ cßn c¶ s¸ch b¸o ®iÖn tö. Sau ®ã, b¸o c¸o l¹i víi tr-ëng nhãm dù ¸n, nÕu cã khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm th× ®Ò nghÞ ®-îc gióp ®ì nhê mèi quan hÖ cña tr-ëng dù ¸n vµ c¸c thµnh viªn cña ban, nhãm kh¸c. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6.Ban thiÕt kÕ vµ bµi trÝ th- viÖn: gåm 2 ng-êi ( 1 kiÕn tróc s-, 1 ho¹ sÜ) _ KiÕn tróc s- chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ tõng phßng phï hîp, thuËn tiÖn cho sinh viªn vµ thñ th-. _ Tõ b¶n thiÕt kÕ cña kiÕn tróc s-, ho¹ sÜ bµi trÝ phßng sao cho hîp lÝ, quang c¶nh häc tù nhiªn kh«ng gß Ðp. 7.Ban kiÓm tra , gi¸m s¸t vµ xóc tiÕn hoµn thµnh dù ¸n : gåm 4 ng-êi Thay phiªn nhau th-êng xuyªn gi¸m s¸t , kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù an ®Ó tr¸nh sai sãt, bá quªn. §«n ®èc, ®éng viªn anh em lµm viÖc h¨ng h¸i, ch¨m chØ, th-ëng ph¹t hîp lý. 8. Ban thÈm ®Þnh kÕt qu¶ cña dù ¸n khi kÕt thóc dù ¸n: gåm 3 ng-êi Sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, tr-ëng dù ¸n vµ c¸c tr-ëng nhãm cña c¸c ban tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kÕt qu¶. Häp l¹i 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toµn bé nhãm dù ¸n vµ rót kinh nghiÖm: khen , chª, th-ëng, ph¹t . Sau ®ã giao l¹i c«ng tr×nh cho tr-êng Th¨ng Long 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II LËp kÕ ho¹h cô thÓ cho c¸c ban dù ¸n . I. KÕ ho¹ch chi tiÕt Mçi phßng cã: _ Mét ®iÒu hßa nhiÖt ®é _ Mét ®ång hå treo t-êng _ Mét camera nèi víi ti vi theo dâi. _ Bµn häc b»ng gç Ðp, khæ to _ GhÕ bäc da, ®ång bé mµu xanh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _ RÌm cöa mµu vµng ®Ó tr¸nh n¾ng _ Nh÷ng l½ng hoa gi¶ ®-îc bè trÝ hîp lý ë mét sè ®iÓm nhÊn 1.Phßng tù häc. _ Phßng tù häc cã søc chøa 200 ng-êi _ Kª bµn lµm nhiÒu d·y dµi, mçi bªn xÕp 15 ghÕ sao cho tËn dông tèi ®a diÖn tÝch mÆt bµn trèng. 2. Phßng ®äc s¸ch, b¸o vµ t¹p chÝ _ Phßng cã søc chøa 100 ng-êi _ DiÖn tÝch ®Ó gi¸ s¸ch, b¸o vµ t¹p chÝ chiÕm mét phÇn ba diÖn tÝch phßng, cßn l¹i kª bµn ghÕ _ Bµn thñ th- ®Ó 1 tivi theo dâi, 1 m¸y tÝnh _ Trong phßng cã dÞch vô ph«to t¹i chç. 3. Phßng ngo¹i v¨n _ Cã 5 m¸y tÝnh ®-îc kÕt nèi m¹ng internet _ 3 ti vi ®Ó sinh viªn xem phim phô ®Ò tiÕng n-íc ngoµi. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _ 5 tñ s¸ch nhiÒu thø tiÕng _ Cïng nhiÒu gi¸ ®ùng b¨ng video vµ CD phôc vô cho viÖc häc tËp cña sinh viªn 4. Phßng luËn v¨n _ Kh«ng chØ cã luËn v¨n cña c¸c sinh viªn kho¸ tr-íc trong tr-êng mµ cßn cã luËn v¨n, tiÓu luËn, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña c¸c tr-êng b¹n. _ Ngoµi ra cßn cã c¸c ®Ò tµi cña c¸c th¹c sÜ, tiÕn sÜ, gi¸o s- ®· b¶o vÖ thµnh c«ng ë trong n-íc còng nh- n-íc ngoµi. _ Cã 2 m¸y vi tÝnh ®Ó sinh viªn t×m nhanh tµi liÖu m×nh cÇn 5.Phßng tµi liÖu quý hiÕm. _ Cã nhiÒu ®Çu s¸ch quý ®· thÊt truyÒn hoÆc kh«ng cßn t¸i b¶n. _ Cã 2 m¸y vi tÝnh ®Ó tra cøu. II. LËp b¶ng ph©n t¸ch c«ng viÖc( WBS ). Tæng thêi gian cho phÐp hoµn thµnh c«ng viÖc lµ : 90 ngµy 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi gian dù tÝnh hoµn thµnh c«ng viÖc lµ : 72 ngµy. Thêi gian dù phßng lµ : 18 ngµy C¬ cÊu ph©n t¸ch c«ng viÖc (Work Breakdown Structure) ST WBS Néi dung c«ng viÖc T Thêi gian 1 Dän vÖ sinh 1.1 Lau sµn nhµ 1.2 Lau cöa kÝnh 2 Mua trang thiÕt bÞ 2.1 §iÒu hoµ nhiÖt ®é 2.2 Camera 2.3 Ti vi 20 3 ngµy 7 ngµy
- Xem thêm -