Tài liệu Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích doanh thu tại công ty tnhh công nghệ kỹ thuật gia phát

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề tốt nghiệp 1 Đại học thương mại Chương 1: Tổng quan những vấn đề nghiên cứu về phân tích doanh thu bán hàng 1.1 Tính cấp thiết 1.1.1 Về lý thuyết Trong nền kinh tế thị trường, với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả…đòi hỏi phải cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, các chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục đích trên đòi hỏi các cán bộ quản lý trong doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích các hiện tượng và quá trình kinh tế nhằm đưa ra các quyết định tối uu nhất trong việc chỉ đạo kinh doanh cũng như quản lý kinh tế. Bán hàng là chức năng cơ bản trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là đối với doanh nghiệp thương mại. Nó kết thúc một chu kỳ hoạt động kinh doanh và mở ra một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại dịch vụ nói riêng, kết quả bán hàng được xác định bằng chỉ tiêu doanh thu. Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích doanh thu bán hàng là một trong những nội dung quan trọng để phân tích hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần phải phân tích doanh thu để đúc kết được những bài học kinh nghiệm, những sáng kiến cải tiến rút ra từ thực tiễn, kể cả những bài học đúc rút kinh nghiệm thành công hay thất bại làm cơ sở cho việc đề ra những phương án, kế hoạch kinh doanh trong kỳ tới. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 2 Đại học thương mại 1.1.2. Về thực tế Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát, em thấy công ty vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch doanh thu. Cụ thể:  Hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là bán hàng, vì vậy việc xem xét, nghiên cứu chỉ tiêu doanh thu rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy vậy, trong doanh nghiệp chỉ tiêu này vẫn chưa được xem xét cụ thể, đặc biệt là công tác phân tích doanh thu bán hàng chưa được coi trọng, vì thế chỉ tiêu doanh thu cần được quan tâm, công tác phân tích doanh thu trong doanh nghiệp cần được hoàn thiện.  Qua điều tra, khảo sát cho thấy, các nội dung phân tích doanh thu của doanh nghiệp còn chưa đày đủ, doanh nghiệp mới chỉ phân tích doanh thu theo quý, theo phương thức bán…mà chưa phân tích doanh thu theo phương thức thanh toán cũng như phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu.  Trong quá trình thực hiện công tác phân tích, doanh nghiệp vẫn chưa tìm được những nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng giảm doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục kịp thời. 1.2. Đối tượng nghiên cứu Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích doanh thu tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu bán hàng.  Phân tích, đành giá công tác phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp  3 Đại học thương mại Chỉ ra những mặt còn tồn tại trong công tác phân tích doanh thu bán hàng của công ty, từ đó đua ra các giải pháp hoàn thiện nôi dung phân tích doanh thu bán hàng tại công ty để giúp cho công tác quản lý của công ty ngày càng hiêu quả hơn. 1.4. Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Doanh thu và công tác phân tích doanh thu bán hàng. Về không gian: Tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. Về thời gian: Số liệu phân tích được giới hạn trong thời gian 2 năm 2008, 2009. 1.5. Một số vấn đề lý luận cơ bản về phân tích doanh thu. 1.5.1. Các khái niệm về doanh thu.  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu – Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định – Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại – Đại học thương mại.  Tổng doanh thu: Là tổng số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng, có thể là tổng giá thanh toán (Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, thuế gián thu ), hoặc giá không có VAT (Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng ttheo phương pháp khấu trừ).- Theo VAS 14 Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp  Đại học thương mại 4 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Công thức: Doanh thu Tổng doanh Chiết thuần về bán = thu bán hàng - khấu Giảm - Hàng Thuế TTĐB giá - bán - thuế XK hàng và và cung cấp thương hàng cung cấp dịch vụ mại bán bị thuế GTGT trả lại (theo pp TT) dịch vụ  Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm già niêm yết cho khách hàng với khối lượng lớn.  Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.  Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. (Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác) 1.5.2. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng theo lý luận. 1.5.2.1. Các nội dung phân tích doanh thu bán hàng.  Phân tích doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh Phân tích doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh nhằm nhận thức và đánh giá chính xác mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, qua đó xác định kết quả qua từng nghiệp vụ kinh doanh. Đồng thời phân tích doanh thu bán hàng theo từng nghiệp vụ kinh doanh còn giúp cho chủ doanh nghiệp có những cơ sở, căn cứ đề ra những chính sách, biện pháp đàu tư thích hợp trong việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.  Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và các mặt hàng chủ yếu. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 5 Đại học thương mại Phân tích doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại cần phải phân tích chi tiết theo từng nhóm hàng, mặt hàng, để thấy được sự biến động tăng giảm và xu hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng của chúng, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược đầu tư theo nhóm mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng, mặt hàng và những mặt hàng chủ yếu căn cứ vào những số liệu kế hoạch và hạch toán chi tiết doanh thu bán hàng để so sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch hoặc số thự hiện kỳ trước.  Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán. Việc bán hành trong doanh nghiệp thương mai, dịch vụ được thực hiện bằng những phương thức khác nhau: Bán buôn, bán lẻ, bán đại lý, bán trả góp…Mỗi phương thức có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật và ưu nhược điểm khác nhau trong kinh doanh, quản lý và cũng tạo ra nguồn doanh thu rất khác nhau. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán nhằm mục đích đánh giá tình hình biến động tăng giảm của các chỉ tiêu doanh thu theo phương thức bán, tìm ra những ưu nhược điển trong từng phương thức bán và khả năng đa dạng hóa các phương thức bán hàng của doanh nghiệp, qua đó tìm ra những phương thức bán thích hợp cho doanh nghiệp để đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu.  Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán. Việc thanh toán tiền bán hàng trong các doanh nghiệp hiện nay có thể thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau: Thanh toán trực tiếp( bằng tiền mặt, séc, các loại tín phiếu hoặc chuyển khoản qua ngân hàng) và thanh toán chậm( bán chậm trả). Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 6 Đại học thương mại Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức tahnh toán nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá tình hình biến động của các chỉ tiêu doanh thu bán hàng gắn với việc thu tiền bán hàng và tình hình thu tiền bán hàng. Vì mục đích quan trọng của doanh nghiệp là phải bán được nhiều hàng nhưng đồng thời cũng phải thu hồi nhanh và đủ tiền bán hàng để tránh ứ đọng và bị chiếm dụng vốn. Thông qua việc phân tích tình hình doanh thu và thu tiền bán hàng, doanh nghiệp tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm thu hồi nhanh tiền bán hàng và có định hướng hợp lý trong việc lựa chọn phương thức bán và thanh toán tiền bán hàng trong kỳ tới.  Phân tích tình hình doanh thu theo các đơn vị trực thuộc. Phân tích doanh thu bán hàng theo các đơn vị trực thuộc nhằm mục đích nhận thức và đánh giá đúng đắn tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng, qua đó xác định kết quả kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế nội bộ, thấy được sự tác động ảnh hưởng của từng đơn vị đén thành tích, kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp. Đồng thời qua phân tích cũng thấy được những ưu, nhược điểm và những mặt tồn tại trong việc tổ chức và quản lý kinh doanh trong từng đơn vị trực thuộc để đề ra những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp.  Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng Phân tích doanh thu bán hàng cần phải phân tích tốc độ phát triển qua các năm( thường là 5 năm), qua đó thấy được sự tăng giảm và xu hướng phát triển của doanh thu bán hàng, đua ra những thông tin dự báo nhu cầu thị trường làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn hoặc dài hạn. Nguồn số liệu để phân tích là số liệu doanh thu bán hàng thực tế qua các năm. Phương pháp phân tích được áp dụng là tính toán các chỉ tiêu tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển bình quân. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 7 Đại học thương mại Ngoài ra, Phân tích tốc độ phát triển của chỉ tiêu doanh thu bán hàng doanh nghiệp có thể dùng đố thị so sánh theo thời gian để minh họa.Trong trường hợp qua các kỳ kinh doanh có sự biến động về giá những mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh thì phải sử dụng phương pháp phân tích chỉ số giá qua các năm để tính toán, loại trừ ảnh hưởng của nó trong chỉ tiêu doanh thu bán hàng.  Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý. Để thực hiện tốt kế hoạch doanh thu bán hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải phân bổ chỉ tiêu doanh thu bán hàng theo tháng, quý làm cơ sở, căn cứ cho việc tổ chức, chỉ đạo và quản lý kinh doanh, vì hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ chịu sự ảnh hưởng rất lớn của yếu tố thời vụ. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý nhằm mục đích thấy được mức độ và tiến độ hoàn thành kế hoạch bán hàng. Đồng thời qua phân tích cũng thấy được sự biến động của doanh thu bán hàng qua các thời điểm khác nhau và những nhân tố ảnh hưởng của chúng để có những chính sách và biện pháp thích hợp trong việc chỉ đạo kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội theo mùa vụ. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng mang tính thời vụ trong sản xuất hoặc tiêu dùng.  Phân tích nhịp độ bán hàng trong doánh nghiệp thương mại. Nhịp độ bán hàng trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng có ảnh hưởng lớn đén việc thực hiện kế hoạch lưu chuyển hàng hóa và mức độ đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhịp độ bán hàng phản ánh tính đều đặn trong việc bán hàng. Phân tích nhịp độ bán hàng cho ta phát hiện tính không đều đặn, sự trì trệ hoặc mất cân đối trong việc bán hàng để từ đó đưa ra những giải pháp điều chỉnh, bổ sung trong việc thực hiện kế hoạch mua, bán hàng hóa, khắc Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 8 Đại học thương mại phục tình trạng lúc thiếu hàng, lúc thừa hàng bán, gây ứ đọng vốn trong kinh doanh. Phân tích nhịp độ bán hàng có thể được thự hiện trong những khoảng thời gian khác nhau như: Tuần, kỳ trong quý hoặc tháng, quý trong năm. Phân tich nhịp độ ban hàng được thực hiện trên cơ sở tính toán: hệ số lao động, hệ số bến đổi và hệ số đều đặn.  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đén doanh thu bán hàng. Phân tích các nhân tố định tính ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng. Nhân tố định tính ảnh hưởng đén doanh thu bán hàng có 2 loại nhân tố: Nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong nội bộ doanh nghiệp. Nhân tố bên ngoài là những nhân tố thuộc môi trường kinh doanh mà chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý phải thường xuyên nghiên cứu phân tích. Ngoài ra, những nhân tố định tính ảnh hưởng đén doanh thu còn phải kể đén các nhân tố như: Các chính sách về kinh tế, tài chính, chính sách thương mại của nhà nước, của các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan đến mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp như: Tổ chức mạng lưới kinh doanh, chính sách huy động và sử dụng vốn, chính sách tiếp thị khuyến mại… Phân tích nhân tố định lượng ảnh hưởng đén doanh thu bán hàng. +) Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá hàng bán. Doanh thu bán hàng có 2 nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, đó là số lượng hàng bán và đơn giá bán của hàng hóa. Mối liên hệ của 2 nhân tố đó với doanh thu được phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng = Số lượng hàng bán * Đơn giá bán +) Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng xuất lao động đến doanh thu bán hàng. Trong các doanh nghiệp nói chung cũng như doanh nghiệp thương mại nói riêng số lương lao động, cơ cấu phân bổ lao động, thời gian lao động và năng Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 9 Đại học thương mại suất lao động là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đén sự tăng giảm doanh thu bán hàng, đặc biệt là thương mại bán lẻ. +) Phân tích ảnh hưởng của các khâu lưu chuyển hàng hóa đén doanh thu bán hàng. Việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng còn chịu sự tác động ảnh hưởng của các chỉ tiêu thuộc khâu lưu chuyển hàng hóa. Đó là các chỉ tiêu tồn kho đàu kỳ và cuối kỳ, chỉ tiêu mua hàng và hao hụt (nếu có). 1.5.2.2. Các phương pháp phân tích doanh thu bán hàng.  Phương pháp so sánh So sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức được các hiện tượng, sự vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật hiện tượng này với sự vật, hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác. Mục đích của so sánh là thấy được sự giồng nhau hoặc khác nhau giữa các sự vật hiện tượng. So sánh là phương pháp nghiên cứu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học trong đó có phân tích kinh tế. Đặc biệt trong phân tích doanh thu bán hàng, so sánh là phương pháp chủ yếu được sử dụng. Phương pháp so sánh được sử dụng trong phân tích doanh thu bán hàng bao gồm nhiều nội dung khac nhau. Để áp dụng phương pháp so sánh, các chỉ tiêu đem so sánh phải đảm bảo tính đồng nhất. Tức là phải phản ánh cùng một nội dung kinh tế, phản ánh cùng một thời điểm hoặc cùng một thời gian phát sinh, và cùng một phương pháp, cùng một đơn vị đo lường tính toán như nhau.  Phương pháp thay thế liên hoàn. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp luôn chịu sự tác động ảnh hưởng của các nhân tố, trong đó có những nhân tố mang tính chủ quan và những nhân tố mang tính khách quan. Về mức độ ảnh hưởng có nhân tố ảnh hưởng tăng, nhân tố ảnh hưởng giảm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Do vậy, để phân tích các nhân tố ảnh hưởng, Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 10 Đại học thương mại qua đó thấy được mức độ và tính chất ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng nghiên cứu cần phải áp dụng các phương pháp khác nhau trong đó có phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp cơ bản. Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng trong trường hợp giữa đối tượng phân tích với các nhân tố ảnh hưởng có mối liên hệ chặt chẽ được thể hiện bằng những công thức toán học mang tính chất hàm số, trong đó khi có sự thay đổi của các nhân tố thì kéo theo sự biến đổi của chỉ tiêu phân tích.  Phương pháp số chênh lệch. Trong thực tế phân tích, phương pháp thay thế liên hoàn còn được thực hiện bằng phương pháp số chênh lệch. Phương pháp số chênh lệnh sử dụng ngay số chênh lẹch của các nhân tố ảnh hưởng để thay thế váo các biểu thức tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đén chỉ tiêu phân tích.  Các phương pháp khác _ Phương pháp tính chỉ số, hệ số, tỷ lệ, tỷ suất… _ Phương pháp dùng biểu, sơ đồ phân tích. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 11 Đại học thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. 2.1 Phương pháp nghiên cứu về phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. 2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 2.1.1.1. Phương pháp điều tra Để thu thập số liệu, ta cần tiến hành lần lượt các bước sau:  Thiết kế phiếu điều tra.  Phát phiếu điều tra.  Thu lại phiếu, tiến hành tổng hợp và xử lý các số liệu thu được từ phiếu điều tra phục vụ cho việc phân tích. 2.1.1.2. Phương pháp tổng hợp số liệu. Tiến hành thu thập số liệu từ các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phụ biểu báo cáo xuất hàng hoá…những năm trước của doanh nghiệp, sau đó tiến hành thống kê, tổng hợp lại các số liệu thu thập được một cách có hệ thống để phân tích. 2.1.1.3. Phương pháp phỏng vấn.  Xác định đối tượng được phỏng vấn cụ thể là những ai, chức vụ là gì?  Chuẩn bị trước các câu hỏi cho buổi phỏng vấn.  Tiến hành phỏng vấn và ghi lại các câu trả lời để làm tài liệu cho việc phân tích.  Tổng hợp và xử lý các thông tin đã ghi chép được từ buổi phỏng vấn. 2.1.1.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 12 Đại học thương mại Bên cạnh các phương pháp trên, chúng ta còn cần phải nghiên cứu thêm các tài liệu có liên quan đến doanh thu và phân tích doanh thu bán hàng bằng cách: Tìm kiếm các tài liệu trong thư viện trường như tham khảo các giáo trình, luận văn tốt nghiệp từ những năm trước. Tham khảo các tài liệu tìm kiếm được trên mạng…Qua đó tiến hành thu thập những dữ liệu cần thiết phục vụ cho bài viết của mình. 2.1.2. Phuơng pháp phân tích dữ liệu. 2.1.2.1. Phuơng pháp so sánh. So sánh là một phương pháp nghiên cứu, xem xét một chỉ tiêu dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở, qua đó xác định xu hướng biến động của chỉ tiêu cần phân tích. Để thấy rõ được mục đích của phương pháp so sánh trong đề tài này ta tiến hành so sánh giữa các nội dung sau: - So sánh chỉ tiêu doanh thu bán lẻ của năm 2009 so với năm 2008 để thấy được tỷ trọng của hai loại doanh thu trên trong tổng doanh thu và thấy được xu hướng biến động của doanh thu của mỗi phương thức bán. - So sánh doanh thu bán hàng giữa các nghiệp vụ kinh doanh thực hiện trong năm 2009 với năm 2008 nhằm đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch thực hiện doanh thu so với năm trước và tìm ra giải pháp tăng doanh thu. - So sánh doanh thu bán hàng giữa các quý trong năm 2009 và so sánh các quý trong năm 2008 để thấy được sự biến động và xu hướng biến động của doanh thu qua các quý có đồng đều hay không và mức độ thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng so với các quý của năm liền trước đó. 2.1.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn. Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu chỉ tiêu tổng hợp chịu ảnh hưởng của hiều nhân tố nhưng giữa các nhân tố có mối liên hệ với nhau được biểu hiện dưới dạng công thức tích số và thương số. Sử dụng phương pháp Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 13 Đại học thương mại này cho phép xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố bằng các số liệu cụ thể. Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng trong phân tích doanh thu để nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhân tố số lượng hàng bán và đơn giá bán đến doanh thu bán hàng, phân tích ảnh hưởng của nhân tố năng suất lao động, số lượng lao động đến doanh thu. 2.1.2.3. Phương pháp biểu phân tích. Trong phân tích doanh thu bán hàng người ta phải dùng các biểu mẫu để phản ánh một cách trực quan các số liệu phân tích. Biểu phân tích được thiết lập theo các dòng cột dùng để ghi chép các số liệu thu thập được và có những dòng cột cần phải tính toán, phân tích. Các dạng biểu phân tích thường phản ánh mối quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu kinh tế có liên hệ với nhau: so sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch, so với số cùng kì năm trước hoặc so sánh giữa chỉ tiêu cá biệt với chỉ tiêu tổng thể. Số lượng các dòng cột tuỳ thuộc vào mục đích yêu cầu và nội dung phân tích. Tuỳ theo nội dung phân tích mà biểu phân tích có tên gọi khác nhau, đơn vị tính khác nhau. 2.1.2.4. Phương pháp tỉ lệ, tỉ trọng. Trong các biểu phân tích doanh thu chủ yếu là dùng phương pháp tính tỷ trọng, tỷ lệ để lấy số liệu phân tích.  Tỷ lệ phần trăm ( %): là một chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ hoàn thành kế hoạch hoặc tăng giảm so với kỳ trước. Số thực hiện * 100 Tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch = Số kế hoạch  Tỷ trọng: là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ % của một chỉ tiêu các thể so với chỉ tiêu tổng thể Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 14 Đại học thương mại Số cá biệt * 100 Tỷ trọng (%) = Số tổng thể 2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. 2.2.1. Giới thiệu về công ty. 2.2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0103046201 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. - Địa chỉ doanh nghiệp: Số 10 Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH . - Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Chuyên cung cấp các sản phẩm , thiết bị và dịch vụ tin học, thiết bị văn phòng. Là đại lý chính thức và hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử, linh kiện máy tính. - Tổng số vốn kinh doanh: 3.000.000.000 (3 tỷ đồng). 2.2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. Để đảm bảo sản xuất kinh doanh, quản lý tốt hàng hoá và con người công ty tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến. Đứng đầu là giám đốc công ty, người có quyền điều hành cao nhất, có trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm về vốn tài sản được giao và là người vạch ra các chiến lược kinh doanh và cuối cùng lad người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 15 Đại học thương mại SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Giám đốc Phó giám đốc Phòng tài chính kế toán Phòng kinh doanh Phòng nhân sự 2.2.1.3. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty. Phòng kế toán của công ty rất đơn giản và gọn nhẹ chỉ với 2 nhân viên kế toán với các nhiệm vụ cụ thể như sau: - Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lý của các chứng từ đầu vào như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi. - Cập nhật, tìm hiểu các chủ trương chính sách và các quy định của nhà nước có liên quan đến công tác quản lý tài chính kế toán. - Lập báo cáo kết quả kinh doanh, hàng tồn kho, công nợ trình giám đốc hàng tháng, hàng quý, hàng năm. - Lập và nộp báo cáo thuế theo quy định của nhà nước. - Lưu giữ hồ sơ, chứng từ kế toán. - Phân tích tình hình hoạt động tài chính, các chỉ tiêu về doanh số, phân tích các báo cáo, tìm ra nguyên nhân những tồn tại và đề xuất giải pháp xử lý. - Kiểm tra, rà soát và chuẩn bị tài liệu để quyết toán với cơ quan thuế. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 16 Đại học thương mại 2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. 2.2.2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. Môi trường bên ngoài có ảnh hưởng lớn tới doanh thu của doanh nghiệp. Trong đó có thể nêu ra một số nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp: - Nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Có thể nói thời đại bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, nó là xu thế phát triển tất yếu của loài người. Do đó những mặt hàng về công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Trong vài năm gần đây, kể từ năm 2005 thì thiết bị công nghệ như máy tính, máy nghe nhạc, thiết bị mạng… bắt đàu trở nên quen thuộc và cần thiết với mọi người. Từ đó kéo theo sản lượng bán ra ngày càng tăng . - Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. Trong nền kinh tế thị trường ngày càng có xu hướng toàn cầu hoá như ngày nay thì việc chịu ảnh hưởng của tình kinh tế trong nước và quốc tế là tất yếu.Tong năm 2008 diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế của tất cả các nước trên thế giới, và trong đó có Việt Nam cũng bị ảnh hưởng làm lạm phát tăng cao khiến cho sức mua của thị trường giảm mạnh kéo theo doanh thu giảm. Không những sức mua giảm mà còn làm cho chi phí đàu vào tăng mạnh. Từ đó nhiều doanh nghiệp kinh doanh bị lỗ. - Đối thủ cạnh tranh Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại thì không ngừng phải nâng cao, đổi mới bản thân. Ngành thương mại, dịch vụ ngày càng có xu hướng phát triển mạnh, đặc biệt với những mặt hàng về công nghệ thông tin như máy tính, máy nghe nhạc, các thiết bị Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 17 Đại học thương mại chuyển đổi…Do đó, hiện nay công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gía Phát đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều đối thủ khác như: Gia Long Computer, Trần Anh Computer, các công ty kinh doanh cùng mặt hàng khác. Các đối thủ cạnh tranh có quy mô lớn hơn, thời gian thành lập sớm hơn nên cũng đã có tên tuổi trên thị trường nên lượng khách hàng đến với công ty chưa lớn nên doanh thu chưa cao. Từ đó đòi hỏi công ty phải cố gắng nhiều hơn nữa 2.2.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường bên trong. - Về con người Con người là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp dù doanh nghiệp tồn tại trong bất kỳ cơ chế nền kinh tế nào. Tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát, yếu tố con người rất được chú trọng, công ty luôn trân trọng và có nhiều ưu tiên đối với những người làm việc nhanh nhẹn, năng động, cần cù, thật thà, trình độ nghiệp vụ cao. Nhờ vậy công ty đã thu hút được nhiều nhân viên năng động, nhiệt tình trong công việc. Từ đó góp phần nâng cao doanh thu cho công ty - Mẫu mã, chất lượng sản phẩm Như chúng ta đã biết mẫu mã, chất lượng của sản phẩm là yếu tố quyết định đến doanh thu. Khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao. Do đó, đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và kiểu dáng phong phú. Sản phẩm của công ty là những thiết bị máy tính, thiết bị chuyển đổi như máy tính bàn, laptop, máy nghe nhạc…Đặc điểm của sản phẩm này là hay thay đổi nhanh lạc hậu vì luôn có những dòng sản phẩm mới công nghệ cao hơn. Nắm rõ được đặc điểm này nên công ty luôn theo dõi thị trường sát sao và luôn cung cấp những mẫu mã đẹp, hợp thời đại và có chất lượng tốt. - Chính sách của doanh nghiệp Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học thương mại 18 Đối với khách hàng, doanh nghiệp luôn đặt lên hàng đầu với chính sách kinh doanh là bán đúng giá, đúng chất lượng, mua số lượng đơn lẻ theo giá bán buôn. Khi mua hàng thì khách hàng có thể lựa chọn bảo hành tại công ty hoặc bảo hành tại hãng. Nếu tại công ty sẽ nhận sữa chữa bảo hành miễn phí. Đối với nhân viên trong công ty có những ưu đãi trợ giúp khi gặp khó khăn. Ngoài ra còn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, mọi người phải làm việc nghiêm túc trong thời gian làm việc. 2.3. Kết quả phân tích doanh thu thông qua các dữ liệu. 2.3.1. Kết quả các dữ liệu sơ cấp 2.3.1.1. Kết quả điều tra trắc nghiệm Số phiếu phát ra: 5 phiếu Số phiếu thu về: 5 phiếu trả lời đầy đủ và hợp lệ BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Câu hỏi Đáp án Số phiếu % số phiếu Có 5/5 100 5/5 100 1. Theo ông (bà) công tác phân tích doanh thu có cần cho các doanh nghiệp Không không? 2. Doanh nghiệp có thực hiện phân Có tích doanh thu không? Sinh viên: Lê thị Nương Không Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học thương mại 19 3. Trong doanh nghiệp công tác Thường xuyên 2/5 40 Định kỳ 3/5 60 Đáp ứng tốt 2/5 40 3/5 60 1/5 20 4/5 80 phân tích doanh thu được thực hiện như thế nào? 4.Các bảng biểu công ty sử dụng đã đáp ứng được yêu cầu của đơn Đáp ứng chưa tốt vị chưa? 5. Theo ông(bà) các nội dung Đáp ứng tốt công ty đang tiến hành phân tích đã đáp ứng được nhu cầu của doanh Đáp ứng chưa tốt nghiệp chưa? 2.3.1.2. Kết quả phỏng vấn chuyên sâu  Phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hoàn – Giám đốc công ty Câu hỏi: Là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty xin ông cho biết: Công tác phân tích doanh thu bán hàng có cần thiết cho các doanh nghiệp hay không? Bộ phận nào đang thực hiện công tác phân tích doanh thu trong doanh nghiệp? Trả lời: Công tác phân tích doanh thu là rất cần thiết cho các doanh nghiệp. Để có thể nắm bắt và quản lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải phân tích Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4 Chuyên đề tốt nghiệp 20 Đại học thương mại doanh thu bán hàng. Hiện nay, trong công ty thì phòng kế toán đang đảm nhận nhiệm vụ này.  Phỏng vấn chị Hoàng Thanh Thuỷ - Trưởng phòng kế toán Câu hỏi: Theo chị công tác phân tích doanh thu hiện nay ở công ty đã đáp ứng tốt được nhu cầu của công ty chưa? Nếu chưa thì công ty nên thay đổi như thế nào? Công tác phân tích sẽ đem lại hiệu quả gì cho các doanh nghiệp? Trả lời: Công tác phân tích doanh thu của công ty hiện nay vẫn còn một số thiếu sót. Đó là các chỉ tiêu phân tích vẫn còn chưa đầy đủ và chi tiết. Vì vậy công ty cần bổ sung thêm một số nội dung phân tích để công tác phân tích hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công ty. Công tác phân tích được thực hiện tốt sẽ đem lại nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp. Qua đó, ban lãnh đạo công ty sẽ có cái nhìn đúng đắn và chính xác hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình, nhờ đó đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn và kịp thời. 2.3.2. Kết quả khảo sát thực trạng về nội dung và phương pháp phân tích doanh thu tại công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Gia Phát. 2.3.2.1. Phân tích doanh thu bán hàng theo các nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu. Sinh viên: Lê thị Nương Lớp: HK1B- K4
- Xem thêm -