Tài liệu Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng ở công ty cổ phần traphaco

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, khi nÒn kinh tÕ n-íc ta ®-îc vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng X- héi chñ nghÜa, cïng víi sù s«i ®éng cña tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu thö th¸ch lín. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt ®ã, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ lç – i trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi Doanh nghiÖp. C¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn thÞ trêng bao giê còng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn b¸n hµng. B¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng cña l-u th«ng, ®a hµng hãa vµo sö dông vµ kÕt thóc qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng hãa. Tuy nhiªn trªn gãc ®é Doanh nghiÖp b¸n hµng lµ t¹o ra doanh thu. Tû träng doanh thu cña Doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng chÝnh lµ thÞ phÇn mµ Doanh nghiÖp n¾m gi÷. ThÞ phÇn lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng lín m¹nh cña Doanh nghiÖp. Doanh thu chÝnh lµ lîng tiÒn Doanh nghiÖp thu vÒ, hoÆc cã quyÒn thu khi b¸n hµng. Sau khi trõ ®i tÊt c¶ chi phÝ phÇn cßn l¹i lµ lîi nhuËn. Do ®ã muèn cã lîi nhuËn cao Doanh nghiÖp ph¶i cã ®ù¬c doanh thu b¸n hµng.Víi ý nghÜa quan träng cña nghiÖp vô b¸n hµng nh- vËy, em thÊy kÕ to¸n b¸n hµng lµ mét ®Ò tµi thiÕt thùc cÇn nghiªn cøu hoµn thiÖn, vµ ®©y cñng chÝnh µ ý do em chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n b¸n hµng ë C«ng ty cæ phÇn Traphaco” vµ mong muèn ®ãng gãp kÕt qu¶ häc tËp nghiªn cøu cña m×nh vµo c«ng t¸c hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng ë C«ng ty cæ phÇn Traphaco còng nh- trong Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nãi chung. B¸o c¸o em thùc hiÖn trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn vµ kh¶o s¸t thùc tiÔn t¹i C«ng ty cæ phÇn Traphaco. Néi dung b¸o c¸o em nªu tr×nh bÇy theo ba phÇn lín: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng ë Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i 1 PhÇnII: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ë C«ng ty cæ phÇn Traphaco PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Traphaco 2 PhÇn I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng ë Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i I B¸n hµng vµ yªu cÇu qu¶n lý kh©u b¸n hµng 1. B¸n hµng B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh ng-êi b¸n chuyÓn quyÒn sö dông hµng hãa cho ng-êi mua ®Ó nhËn quyÒn së h÷u tiÒn tÖ, quyÒn ®ßi tiÒn cña ng-êi mua. §Æc ®iÓm næi bËt cña nghiÖp vô b¸n hµng lµ tµi s¶n cña Doanh nghiÖp chuyÓn tõ h×nh th¸i hµng hãa sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nµy mµ qu¶n lý b¸n hµng ph¶i qu¶n lý c¶ trªn hai mÆt tiÒn vµ hµng Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ doang nghiÖp ho¹t ®éng trong kh©u l-u th«ng, doanh nghiÖp dïng tiÒn ®Ó mua hµng sau ®ã l¹i b¸n ra ®Ó thu tiÒn, lîi nhuËn thu ®-îc chÝnh lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a phÇn tiÒn thu vµo vµ l-îng tiÒn bá ra ®Ó mua hµng. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®-îc kh¸i qu¸t trªn c«ng thøc: T – H - T’. Lîi nhuËn cð do nh nghiÖp thu ®-îc: ΔT = T’- T Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt buéc doanh nghiÖp ph¶i kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng, mµ muèn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng th× mét trong c¸c biÖn ph¸p doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn lµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp b¸n ®-îc nhiÒu hµng, doanh sè cña doanh nghiÖp cã tû träng lín, hay nãi c¸ch kh¸c doanh nghiÖp chiÕm ®-îc phÇn lín vÞ thÕ cña thÞ tr-êng. VËy nªn mét trong nh÷ng c¸ch kh¼ng ®Þnh søc c¹nh tranh cña m×nh doanh nghiÖp ph¶i b¸n ®-îc nhiÒu hµng. Ngoµi ý nghÜa ®èi víi doanh nghiÖp th× ho¹t ®éng b¸n hµng cßn ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n-íc th«ng qua c¸c kho¶n thuÕ C¸c tr-êng hîp ®-îc coi lµ hµng b¸n ph¶i tháa m-n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: + Ph¶i th«ng qua ph-¬ng thøc mua b¸n vµ thanh to¸n theo nhiÒu thÓ thøc nhÊt ®Þnh 3 + Ng-êi b¸n mÊt quyÒn sö dông hµng hãa vµ nhËn ®-îc quyÒn sö dông tiÒn tÖ hoÆc quyÒn ®ßi tiÒn ng-êi mua + Hµng hãa b¸n ra lµ hµng hãa doanh nghiÖp ®· mua vµ nh»m môc ®Ých b¸n ra Ngoµi ra c¸c tr-êng hîp sau còng ®-îc coi lµ hµng b¸n + Hµng hãa xuÊt dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn mua hµng + Hµng hãa xuÊt dïng ®Ó tr¶ l-¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn + Hµng hãa xuÊt dïng ®Ó biÕu tÆng + Hµng hãa xuÊt dïng ®Ó lµm nguyªn liÖu söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh 2. Yªu cÇu qu¶n lý c¸c kh©u b¸n hµng vµ nhiÖm vô kÕ to¸n Ta ®· biÕt r»ng nhiÖm vô cña b¸n hµng lµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp chuyÓn sang h×nh th¸i tiÒn tÖ do ®ã nghiÖp vô b¸n hµng lµm biÕn ®éng tµi s¶n vµ tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp do ®ã qu¶n lý kh©u b¸n hµng ph¶i qu¶n lý c¶ vÒ mÆt tiÒn hµng Cô thÓ lµ qu¶n lý trªn ba chØ tiªu - Doanh thu - T×nh h×nh thu håi tiÒn - thanh to¸n nî ph¶i thu cña ng-êi mua - ChØ tiªu gi¸ vèn hµng hãa ®· tiªu thô Qu¶n lý chÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. ChuÈn mùc kÕ to¸n ban hµnh c«ng bè theo quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§ - BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh quy ®Þnh râ : Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®-îc trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh th«ng th-êng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u Qu¶n lý doanh thu b¸n hµng ph¶i qu¶n lý trªn ba néi dung sau: - Doanh thu thùc tÕ : lµ doanh thu ghi trªn hãa ®¬n hoÆc hîp ®ång b¸n hµng ghi theo gi¸ b¸n - C¸c kho¶n gi¶m trõ : lµ c¸c kho¶n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ ®îc trõ khái doanh thu thùc tÕ. Bao gåm: 4 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n : lµ kho¶n gi¶m trõ cho ngêi mua do ngêi mua víi khèi l-îng, sè l-îng lín hoÆc do hµng b¸n kÐm chÊt l-îng. + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: lµ doanh thu cña hµng ®· b¸n ra nh-ng do kh«ng ®óng hîp ®ång nªn bÞ tõ chèi tr¶ l¹i. - Doanh thu thuÇn : lµ doanh thùc vÒ b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong kú h¹ch to¸n, nã lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp Hµng hãa ®-îc x¸c ®Þnh lµ b¸n lµ khi ng-êi mua thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Khi hµng hãa ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô kÕ to¸n míi ®-îc x¸c ®Þnh lµ doanh thu. Nh- vËy doanh thu ®-îc x¸c ®Þnh khi ®· thu tiÒn hoÆc ch¶ thu tiÒn( khi kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n chËm) . VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ qu¶n lý ®ång tiÒn vµo ë kh©u b¸n hµng kÕ to¸n ph¶i qu¶n lý theo thêi gian, chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng, cho tõng hãa ®¬n. Gi¸ vèn hµng hãa ®· tiªu thô chÝnh lµ trÞ gi¸ mua vµo cña hµng hãa ®· b¸n. X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng hãa ®· tiªu thô cã y nghÜa rÊt lín trong x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng, do ®ã khi x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu sau: + Thø nhÊt: ViÖc tÝnh to¸n gi¸ vèn hµng hãa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh x¸c thùc, ®iÒu nµy cã y nghÜa lµ viÖc tæng hîp ph¶i ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn trÞ gi¸ cña hµng hãa. + Thø hai: ViÖc tÝnh to¸n gi¸ vèn hµng b¸n ph¶i ®¶m b¶o thèng nhÊt vÒ néi dung vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi÷a c¸c kú h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ, tõ ®ã cã c¬ së so s¸nh gi÷a c¸c l« hµng víi nhau, gi÷a c¸c kú. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n: Cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n kh¸c nhau tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña m×nh mµ doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p phï hîp. + Hµng b¸n kh«ng qua kho: Gi¸ vèn hµng = Gi¸ mua + Chi phÝ mua + ThuÕ NK(NÕu cã) - C¸c kho¶n gi¶m trõ 5 b¸n + Hµng b¸n qua kho: Gi¸ vèn hµng b¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c gi¸ phÝ Gi¸ vèn hµng b¸n = TrÞ gi¸ mua cña hµng b¸n Chi phÝ mua hµng ph©n + bæ cho hµng b¸n trong th¸ng Tuy nhiªn trªn nguyªn t¾c ®ã trong thùc tÕ cã 4 c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng hãa ®· tiªu thô. - Ph-¬ng ph¸p ®Ých danh: Theo ph-¬ng ph¸p nµy hµng hãa xuÊt b¸n thuéc lÇn mua nµo th× lÊy gi¸ mua cña lÇn ®ã ®Ó tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n. Víi ph-¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt tõng lÇn mua, tõng lo¹i hµng, tõng nhãm hµng, tõ khi mua ®Õn khi b¸n. Do tÝnh phøc t¹p trong qu¶n lý hµng hãa nªn ph-¬ng ph¸p th-êng ¸p dông ë doanh nghiÖp mµ chñng lo¹i hµng hãa Ýt, sè lÇn ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô b¸n hµng kh«ng nhiÒu, hµng hãa cã gi¸ trÞ cao. Tæng gi¸ vèn hµng b¸n = Sè l-îng hµng b¸n * Gi¸ mua hµng ®· b¸n - Ph-¬ng ph¸p gi¸ mua b×nh qu©n( ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn) Theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng tån kho t-¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng tån kho ®-îc mua trong kú. Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ tÝnh theo tõng kú hoÆc mçi khi nhËp mét l« hµng vÒ – tïy theo tõng doanh nghiÖp. ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ mua b×nh qu©n cña tõng mÆt hµng råi tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n theo c«ng thøc: §¬n gi¸ mua b×nh qu©n = Tæng trÞ gi¸ hµng mua vµo Tæng sè l-îng hµnh mua vµo Gi¸ vèn hµng b¸n = Sè l-îng hµng b¸n * §¬n gi¸ mua b×nh qu©n - Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc 6 Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc dùa trªn gi¶ thuyÕt r»ng hµng hãa nµo nhËp kho tr-íc th× xuÊt b¸n tr-íc vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng ®-îc mua gÇn thêi ®iÓm cuèi kú . Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ vèn hµng tån kho vµ gi¸ vèn hµng b¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ vèn hµng tån kho = Sè l-îng hµng tån kho * Gi¸ mua lÇn cuèi Gi¸ vèn hµng b¸n = TrÞ gi¸ hµng s½n cã ®Ó b¸n – Gi¸ vèn hµng tån kho - Ph-¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr-íc Ng-îc l¹i víi ph-¬ng ph¸p trªn ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc dùa trªn gi¶ thuyÕt hµng hãa nµo nhËp sau th× xuÊt kho tiªu thô tr-íc, do vËy gi¸ vèn hµng b¸n ®-îc tÝnh theo gi¸ mua lÇn cuèi Gi¸ vèn hµng b¸n = Sè l-îng hµng b¸n * Gi¸ mua lÇn cuèi Trong thùc tÕ nhiÒu doanh nghiÖp nhiÒu nghiÖp vô xuÊt nhËp hµng hãa x¶y ra th-êng xuyªn nªn c¸c doanh nghiÖp th-êng sö dông gi¸ h¹ch to¸n khi ®ã gi¸ vèn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ vèn hµng b¸n = Gi¸ mua cña hµng b¸n theo gi¸ h¹ch to¸n * HÖ sè gi¸ 3 . Néi dung kÕ to¸n b¸n hµng vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n KÕ to¸n b¸n hµng ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô b¸n hµng cô thÓ theo chØ tiªu gi¸ trÞ vµ chØ tiªu sèl-îng( chØ tiªu sè l-îng ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) . Cô thÓ kÕ to¸n b¸n hµng ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng hãa do xuÊt b¸n, xuÊt göi b¸n vµ ph¶n ¸nh doanh thu, l-îng tiÒn thu vÒ th«ng qua nghiÖp vô b¸n hµng vµ c¸c néi dung kh¸c cã liªn quan mµ ta sÏ xem xÐt cô thÓ ë phÇn sau. Cã hai ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n, ®ã lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. §èi víi kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng 2 ph-¬ng ph¸p nµy chØ kh¸c nhau ë chç lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn lµ ghi gi¸ vèn hµng b¸n theo tõng lÇn b¸n, cßn ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú gi¸ vèn hµng b¸n ®-îc x¸c ®Þnh vµ ghi vµo cuèi kú. 7 4 C¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng ë doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. 4.1 Ph-¬ng thøc b¸n bu«n. B¸n bu«n lµ viÖc doanh nghiÖp b¸n hµng víi mét khèi l-îng lín trong mét lÇn b¸n mµ ngêi mua th-êng kh«ng nh»m tho¶ m-m tiªu dïng c¸ nh©n mµ nh»m tiÕp tôc chuyÓn b¸n hay ®a vµo s¶n xuÊt. Cã hai h×nh thøc ®ã lµ b¸n bu«n qua kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. 4.1.1 B¸n bu«n qua kho - LÊy hµng: ¸p dông h×nh thøc lÊy hµng bªn mua ph¶i ®Õn ®¬n vÞ b¸n nhËn hµng. Sau khi giao hµng song cho ng-êi mua, ng-êi mua giao nhËn chøng tõ, lóc nµy hµng hãa cña bªn b¸n ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. B¸n hµng ®-îc theo c¸ch nµy doanh nghiÖp gi¶m ®-îc chi phÝ vËn chuyÓn tõ kho ®Õn ®Þa ®iÓm giao hµng. - ChuyÓn hµng: ¸p dông h×nh thøc chuyÓn hµng bªn b¸n ph¶i chuyÓn hµng ®Õn giao cho bªn mua t¹i ®Þa ®iÓm giao hµng ®· tháa thuËn. Trêng hîp nµy hµng ®-îc x¸c ®Þnh lµ b¸n khi bªn mua thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. MÆc dï tr-êng hîp nµy bªn b¸n ph¶i chÞu chi phÝ vËn chuyÓn nh-ng trong sù c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th× ®©y lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng phæ biÕn cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. 4.1.2 B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng: §©y lµ tr-êng hîp doanh nghiÖp mua hµng song kh«ng mang vÒ nhËp kho mµ b¸n ngay t¹i kho cña ng-êi cung øng hoÆc chuyÓn ®i b¸n tïy theo ®Þa ®iÓm giao hµng mµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng, ®-îc chia ra thµnh hai tr-êng hîp nhá: - LÊy hµng: Trong tr-êng hîp nµy doanh nghiÖp mua hµng cña c«ng ty N vµ lµm thñ tôc b¸n ngay cho c«ng ty M khi hµng vÉn cßn trong kho cña c«ng ty N. C«ng ty M ®Õn th¼ng c«ng ty N nhËn hµng, tr-êng hîp nµy cßn ®îc gäi lµ b¸n hµng giao tay ba. ¸p dông trong trêng hîp nµy doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng gi¶m ®-îc chi 8 phÝ chuyÓn hµng ®i b¸n mµ cßn gi¶m c¶ chi phÝ chuyªn chë hµng vÒ kho vµ chi phÝ l-u kho Doanh nghiÖp (2) (3) Nhµ cung øng (1) Nhµ cung øng : Dßng vËn ®éng cña hµng hãa (1) ,(3): Dßng vËn ®éng cña tiÒn tÖ - Göi hµng: Còng nh- tr-êng hîp göi hµng cña b¸n bu«n qua kho, tr-êng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i trë hµng hãa ®Õn ®Þa ®iÓm giao hµng ®· tháa thuËn ®Ó giao hµng cho ng-êi mua, chØ kh¸c lµ hµng mua song lµ ®-îc b¸n lu«n, kh«ng vÒ nhËp kho, do ®ã tr-êng hîp nµy còng gi¶m chi phÝ trë hµng vÒ nhËp kho vµ chi phÝ l-u kho 4.2 Ph-¬ng thøc b¸n lÎ B¸n lÎ hµng hãa lµ h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng-êi tiªu dïng. B¸n lÎ hµng hãa còng ®-îc chia ra nhiÒu tr-êng hîp sau: 4.2.1 B¸n lÎ t¹i quÇy §©y lµ h×nh thøc b¸n lÎ th«ng thêng nhÊt, mçi quÇy b¸n lÎ th-êng tËp chung lo¹i hµng mµ doanh nghiÖp kinh doanh. .4.2.2 B¸n lÎ ®¹i lý B¸n ®¹i lý lµ tr-êng hîp ng-êi së h÷u hµng hãa kh«ng trùc tiÕp b¸n mµ giao cho mét ®¬n vÞ hay mét c¸ nh©n kh¸c b¸n, gäi lµ ng-êi nhËn ®¹i lý. Ng-êi nhËn ®¹i lý chØ lµ ng-êi b¸n hé vµ h-ëng hoa hång, hoa hång lµ doanh thu cña ng-êi nhËn ®¹i lý. Ng-êi giao ®¹i lý ®-îc x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng, kho¶n hoa 9 hång tr¶ cho ng-êi nhËn ®¹i lý ®-îc xÕp vµo trong chi phÝ b¸n hµng ®èi víi doanh nghiÖp giao ®¹i lý 4.2.3 B¸n lÎ theo ph-¬ng thøc tr¶ gãp §©y lµ tr-êng hîp b¸n hµng mµ ngêi mua kh«ng ph¶i tr¶ hÕt toµn bé sè tiÒn cïng mét lóc mµ tr¶ dÇn theo thêi gian quy ®Þnh. B¸n hµng tr¶ gãp th-êng ¸p dông cho nh÷ng hµng hãa tiªu dïng cã gi¸ trÞ lín thêi gian sö dông dµi. .4.2.4 Mét sè tr-êng hîp ®îc coi lµ b¸n kh¸c: Trong thùc tÕ cã nhiÒu hµng hãa xuÊt ra ®îc coi nh b¸n : xuÊt hµng ®Ó ®æi hµng, xuÊt hµng ®Ó tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, xuÊt hµng ®Ó tiªu dïng néi bé, xuÊt hµng ®Ó biÕu tÆng hay bï ®¾p quü phóc lîi cña doanh nghiÖp II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng 1. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng Víi nhiÖm vô vµ vai trß cña kÕ to¸n b¸n hµng mµ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cã 3 nhiÖm vô c¬ b¶n - Ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi t×nh h×nh b¸n hµng c¶ vÒ sè lîng vµ trÞ gi¸ theo tõng mÆt hµng vµ nhãm hµng - Ph¶n ¸nh , gi¸m ®èc chÝnh x¸c kÞp thêi t×nh h×nh thu håi tiÒn thu håi c«ng nî, thanh to¸n c«ng nî ph¶i thu cña ngêi mua - TÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ vèn cña hµng hãa ®· tiªu thô, tõ ®ã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng b¸n hµng Víi nhiÖm vô trªn ®Ó thùc hiÖn chÝnh x¸c chóng th× kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc vµ thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc cô thÓ sau + Ph¶i x¸c ®Þnh ®óng thêi ®iÓm b¸n hµng ®©y lµ thêi ®iÓm doanh nghiÖp mÊt quyÒn së h÷u hµng hãa vµ nhËn quyÒn së h÷u tiÒn tÖ hay quyÒn ®ßi tiÒn, cô thÓ lµ khi doanh nghiÖp hoµn tÊt thñ tôc giao hµng ngêi mua kú hãa ®¬n thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n + Ph¶i tæ chøc tèt hÖ thèng chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ 10 +T×nh h×nh qu¶n lý hµng tån kho vµ t×nh h×nh b¸n hµng ph¶i ®îc b¸o c¸o thêng xuyªn , kÞp thêi, chi phÝ liªn quan ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c + Qu¶n lý t×nh h×nh c«ng nî chÆt chÏ theo tõng mÆt hµng tõng kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt lµ theo thêi gian. 2 Chøng tõ , sæ kÕ to¸n sö dông, tµi kho¶n sö dông Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp ®Òu ®-îc ph¶n ¸nh nªn chøng tõ mét c¸ch trung thùc vµ kh¸ch quan theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh vµ th«ng t- 100/TT/BTC ra ngµy 15/07/1998 h-íng dÉn h¹ch to¸n thuÕ GTGT vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/11/1999. C¸c chøng tõ sö dông trong b¸n hµng bao gåm - PhiÕu xuÊt kho(mÉu 02 – VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé( mÉu 03 – VT) - ThÎ kho( mÉu 06 – VT) - Hãa ®¬n b¸n hµng( mÉu 01A – BH ; 01B – BH) @/ Doanh nghiÖp tÝnh VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ hãa ®¬n b¸n hµng sö dông lµ hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng trªn ®ã khi viÕt hãa ®¬n ph¶i ghi râ 3 chØ tiªu: + Gi¸ b¸n ch-a thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng + ThuÕ VAT + Tæng gi¸ thanh to¸n NÕu hãa ®¬n chØ ghi tæng gi¸ thanh to¸n th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn tæng gi¸ thanh to¸n( gi¸ ®· cã thuÕ) @/ Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: gi¸ ghi trªn hãa ®¬n b¸n hµng lµ gi¸ thanh to¸n - Biªn b¶n thõa thiÕu hµng hãa - Biªn b¶n hµng kh«ng ®óng hîp ®ång - PhiÕu thu chi 01/11 – TT 11 - GiÊy b¸o nî, b¸o cã KÕ to¸n qu¶n lý sù biÕn ®éng cña hµng hãa,tiÒn , c«ng nî cña nghiÖp vô b¸n hµng chi tiÕt cho tõng hãa ®¬n, tõng lo¹i ,tõng nhãm, tõng kho , tõng ®¬n vÞ c¬ së, tõng ngµy, tõng kh¸ch hµng vµ c¶ tæng hîp theo nh÷ng chØ tiªu nh: theo th¸ng theo kh¸ch hµng.....§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã kÕ to¸n sö dông 2 hÖ thèng sæ : sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp + Sæ chi tiÕt phôc vô cho kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cã c¸c sæ: - Sæ chi tiÕt b¸n hµng - ThÎ kho - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua +Sæ tæng hîp: Tïy thuéc vµo c¸c h×nh thøc kÕ to¸n doanh nghiÖp mµ cã hÖ thèng sæ tæng hîp kh¸c nhau @/ H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ H×nh thøc nµy phï hîp víi mäi lo¹i ®¬n vÞ, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y tÝnh. Tuy nhiªn viÖc ghi chÐp bÞ trïng lÆp nhiÒu nªn viÖc lËp b¸o c¸o dÔ bÞ chËm chÔ nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thñ c«ng. Sæ s¸ch trong h×nh thøc nµy gåm: sæ c¸i , sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n, c¸c sæ vµ thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt. S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ , thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü Sæ ®¨ng ky chøng tõ B¶ng tæng hîp chøng tõ Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt 12 @/ H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ H×nh thøc nµy thÝch hîp víi doanh nghiÖp lín, sè l-îng nghiÖp vô nhiÒu vµ ®iÒu kiÖn kÕ to¸n thñ c«ng, dÔ chuyªn m«n ho¸ c¸n bé kÕ to¸n. Tuy nhiªn tr×nh ®é cña kÕ to¸n nghiÖp vô ph¶i cao. MÆt kh¸c kh«ng phï hîp víi kÕ to¸n b»ng m¸y. Sæ s¸ch trong h×nh thøc nµy gåm cã: sæ nhËt ký chøng tõ , b¶ng kª S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký – chøng tõ Chøng tö gèc B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i ThÎ, sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh @/ H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung H×nh thøc nhËt ký chung lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thø tù thêi gian vµo mét quyÓn sæ gäi lµ nhËt ký chung(Tæng nhËt ký) . Sau ®ã c¨n cø vµo nhËt ký chung, lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo sæ c¸i, mçi bót to¸n ph¶n ¸nh trong sæ nhËt ký ®-îc chuyÓn vµo sæ c¸i Ýt nhÊt cho hai tµi kho¶n cã liªn quan. §èi chiÕu c¸c tµi kho¶n chñ yÕu, ph¸t sinh nhiÒu nghiÖp vô cã thÓ më c¸c nhËt ký phô. Cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú c«ng t¸c NhËt ký phô, lÊy sè liÖu ghi vµo NhËt ký chung hoÆc th¼ng vµo sæ c¸i 13 S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ NK ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i Sæ, thÎ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh @/ H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i Theo h×nh thøc nµy c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc ph¶n ¸nh vµo mét quyÓn sæ gäi lµ NhËt ký sæ c¸i. Sæ nµy lµ sæ h¹ch to¸n tæng hîp duy nhÊt , trong ®ã kÕt hîp ph¶n ¸nh theo thêi gian vµ theo hÖ thèng. TÊt c¶ c¸c tµi kho¶n mµ doanh nghiÖp sö dông ®-îc ph¶n ¸nh c¶ hai bªn Nî – Cã trªn cïng mét vµi trang sæ. C¨n cø ghi vµo sæ lµ chøng tõ gèc, mçi chøng tõ ghi mét dßng vµo NhËt ký - Sæ c¸i 14 Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký – Sæ c¸i Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ, thÎ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc NhËt ký sæ c¸i B¶ng tæng hîp sæ thÎ chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : ghi hµng ngµy : ghi cuèi th¸ng hoÆc cuèi kú : §åi chiÕu kiÓm tra KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng sö dông c¸c tµi kho¶n - Tµi kho¶n 511 “ Do nh thu b¸n hµng” dïng gi¸ do nh thu thùc tÕ cð viÖc b¸n hµng trong kú h¹ch to¸n. Tµi kho¶n 511 cã bèn tµi kho¶n cÊp 2 TK 5111: Doanh thu b¸n hµng hãa TK 5112: Doanh thu b¸n thµnh phÈm , s¶n phÈm TK 5113 : Doanh thu cung cÊp dÞch vô TK 5114 : Doanh thu trî gi¸ +C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¸n ¸nh doanh thu b¸n hµng, doanh thu cung cÊp dÞch vô, doanh thu tõ tiÒn l-i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®-îc chia thùc tÕ cña doanh nghiÖp thùc hiÖn ®-îc trong mét kú h¹ch to¸n, sè ph©n bæ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i i tû gi¸ cð ho¹t ® ng ® u t ©y dùng c b¶n gi i ®o¹n tr c ho¹t ® ng ®· hoµn thµnh vµ ý ch nh 15 Öch tû gi¸ hèi ®o¸i i tû gi¸)tõ viÖc chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ë n-íc ngoµi + KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh *Bªn Nî : - Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ ®· ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiÒu thô trong kú kÕ to¸n - ThuÕ GTGT ph¶i nép NSNN ë doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp - ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i kÕt chuyÓn cuèi kú - TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn cuèi kú - Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n kÕt chuyÓn cuèi kú - KÕt chuyÓn sè ph©n bæ chªnh lÖch tû gÝa hèi ®o¸i cña ho¹t ®éng ®Çu tXDCB ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - KÕt chuyÓn kho¶n xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t ®éng tõ n-íc ngoµi ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - KÕt chuyÓn do nh thu thu n vµo TK 911” ¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh do nh” *Bªn Cã: - Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô cña doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú kÕ to¸n - TiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn,cæ tøc vµ lîi nhuËn ®-îc chia trong kú kÕ to¸n - TiÒn l·i do b¸n ngo¹i tÖ vµ l·i vÒ chªnh lÖch tû gi¸ - Sè ph©n bæ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i cña ho¹t ®éng ®Çu t- XDVB vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Tµi kho¶n 511 cuèi kú kh«ng cã sè d-. Doanh thu ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 511 lµ doanh thu cha thuÕ GTGT ®èi víi doanh nghiÖp x¸c ®Þnh VAT theo phw¬ng ph¸p khÊu trõ, lµ doanh thu theo gi¸ thanh to¸n ®èi víi doanh nghiÖp x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Doanh thu ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 511 lµ doanh thu ®· thùc hiÖn - Tµi kho¶n 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n” 16 * C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña thµnh phÈm hµng ho¸ ®· b¸n hoÆc dÞch vô ®· cung cÊp ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô hµng kú, kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho * KÕt cÊu , néi dung ph¶n ¸nh cña TK 632 @) Tr-êng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn + Bªn Nî: - Gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n, dÞch vô ®· cung cÊp trong kú - Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trÝch lËp cuèi niªn ®é kÕ to¸n + Bªn Cã: - KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n dÞch vô hoµn thµnh ®· ® îc ¸c ®Þnh µ ti u thô vµo b n nî TK 911” ¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh do nh” - Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hoµn nhËp cuèi niªn ®é kÕ to¸n @) Tr-êng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú + Bªn Nî: - Gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n trong kú - Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trÝch lËp cuèi niªn ®é kÕ to¸n +Bªn Cã: - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ho¸ ®· göi b¸n nh-ng cuèi kú ch-a x¸c ®Þnh lµ tiªu thô - Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hoµn nhËp cuèi niªn ®é kÕ to¸n - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ho¸ ®· uÊt b¸n vµo b n nî TK 911” ¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh “ Tµi kho¶n 632 cuèi kú kh«ng cã sè d- Tµi kho¶n 131” Ph¶i thu cð ng êi mu ”: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh c«ng nî vµ thanh to¸n c«ng nî ph¶i thu cña ng-êi mua.Khi h¹ch to¸n tµi kho¶n nµy ph¶i t«n träng c¸c quy ®Þnh sau - Nî ph¶i thu cÇn ph¶i ®-îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng ph¶i thu vµ ghi chÐp theo tõng lÇn thanh to¸n. §èi t-îng ph¶i thu lµ kh¸ch hµng cã quan hÖ kinh tÕ chñ yÕu víi doanh nghiÖp vÒ mua s¶n phÈm, hµng ho¸ nhËn lao vô dÞch vô 17 - Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c nghiÖp vô b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ cung cÊp lao vô, dÞch vô thu tiÒn ngay(tiÒn mÆt ,sÐc hoÆc ®· thu qua ng©n hµng) - Trong h¹ch to¸n chi tiÕt tµi kho¶n nµy, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî, lo¹i kho¶n nî cã thÓ tr¶ ®óng thêi h¹n, kho¶n khã ®ßi hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi, ®Ó c¨n cø x¸c ®Þnh lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi hoÆc cã biÖn ph¸p xö lý - Trong quan hÖ b¸n s¶n phÈm hµng hãa, cung cÊp lao vô dÞch vô theo sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. NÕu tho¶ thuËn ®· giao, lao vô ®· cung cÊp nh-ng kh«ng ®óng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ th× ng-êi mua cã thÓ yªu cÇu doanh nghiÖp gi¶m gi¸ hoÆc nhËn l¹i sè hµng ®· giao * KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh + Bªn Nî: - Sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ ®· giao, dÞch vô ®· cung cÊp vµ ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô - Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch + Bªn Cã: - Sè tiÒn kh¸ch hµng ®· tr¶ nî - Sè tiÒn ®· nhËn t¹m øng, tr¶ tr-íc cña kh¸ch hµng - Kho¶n gi¶m gi¸ b¸n cho kh¸ch hµng sau khi ®· giao hµng - Doanh thu cña sè hµng ®· b¸n bÞ kh¸ch tr¶ l¹i - Sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n cho ng-êi mua Tµi kho¶n 131 cã thÓ cã sè d- bªn cã, nã ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· thu lín h¬n sè tiÒn ph¶i thu hoÆc sè tiÒn nhËn ®Æt tr-íc cña kh¸ch hµng nh-ng ch-a giao hµng. Khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n sè d- bªn nî TK 131 n»m bªn tµi s¶n, sè d- bªn cã TK 131 n»m bªn nguån vèn - Tµi kho¶n 531 “ Hµng b¸n bÞ tr¶ ¹i” *C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña sè s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô lao vô ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n nhvi ph¹m cam kÕt, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, hµng bÞ mÊt kÐm phÈm chÊt kh«ng ®óng chñng lo¹i quy c¸ch 18 *Nguyªn t¾c TK 531. - Tµi kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i chØ ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ( tÝnh theo ®óng ®¬n gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n). Tr-êng hîp bÞ tr¶ l¹i mét phÇn sè hµng th× chØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 531 trÞ gi¸ cña sè hµng bÞ tr¶ l¹i ®óng b»ng sè l-îng hµng bÞ tr¶ l¹i nh©n(x) ®¬n gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n khi b¸n C¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh liªn quan ®Õn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nµy mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ®-îc ph¶n ¸nh vµo TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng - Trong kú kÕ to¸n trÞ gi¸ cña hµng bÞ tr¶ l¹i ®-îc ph¶n ¸nh bªn Nî TK 531 “Hµng b¸n bÞ tr¶ ¹i”. Cuèi kú tæng gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ ¹i ® îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n doanh thu b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña kú h¹ch to¸n * KÕt cÊu , néi dung ph¶n ¸nh TK531 + Bªn Nî: - TrÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ®· tr¶ l¹i tiÒn cho ng-êi mua hoÆc tÝnh trõ vµo nî ph¶i thu ë kh¸ch hµng vÒ sè s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n ra + Bªn Cã: - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµo bªn Nî TK 511. Doanh thu b¸n hµng hoÆc TK 512- Doanh thu b¸n hµng néi bé ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn trong kú h¹ch to¸n Cuèi kú tµi kho¶n 531 kh«ng cã sè d- do kÕt chuyÓn hÕt cho tµi kho¶n 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn - Tµi kho¶n 532 “Gi¶m gi¸ hµng b¸n” * C«ng dông: - H¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 532 - Tµi kho¶n 532 dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸, bít gi¸ hèi khÊu cña viÖc b¸n hµng trong kú h¹ch to¸n *Nguyªn t¾c h¹ch to¸n TK 532 - ChØ ph¶n ¸nh vµo TK 532 c¸c kho¶n gi¶m trõ do viÖc chÊp thuËn gi¶m gi¸ ngoµi ho¸ ®¬n, tøc lµ sau khi ®· cã ho¸ ®¬n b¸n hµng kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy sè gi¶m gi¸ ®· ®-îc ghi trong ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ®-îc trõ vµo tæng trÞ gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n 19 - Trong kú h¹ch to¸n kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh thùc tÕ ®-îc ph¶n ¸nh vµo bªn nî TK 532. Cuèi kú kÕt chuyÓn tæng sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n sang tµi kho¶n doanh thu b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn thùc tÕ thùc hiÖn trong kú * KÕt cÊu , néi dung ph¶n ¸nh TK 532 +Bªn Nî : C¸c kho¶n gi¶m hµng b¸n ®· chÊp thuËn cho ng-êi mua hµng + Bªn Cã: KÕt chuyÓn toµn bé sè gi¶m gi¸ hµng b¸n sang tµi kho¶n doanh thu b¸n hµng +Tµi kho¶n 532 kh«ng cã sè d- cuèi kú Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh : TK 156,TK157, TK 333(1) , TK111,TK112... KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng 2.3.1 T¹i doanh nghiÖp tÝnh VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ ë doanh nghiÖp x¸c ®Þnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó ph¶n ¸nh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng hãa ®-îc mua vµo kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 133, vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ph¶n ¸nh trªn TK 333(1). §Õn cuèi kú c¨n cø vµo tµi liÖu trong tµi kho¶n 133 vµ tµi kho¶n333(1) kÕ to¸n x¸c ®Þnh VAT ph¶i nép *Trong tr-êng hîp b¸n lÎ theo gi¸ ®· cã VAT khi x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh doanh thu theo gi¸ cha cã thuÕ theo c«ng thøc DT ch-a thuÕ = DT theo gi¸ thanh to¸n 1+% thuÕ suÊt Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cã thÓ kh¸i qu¸t trªn s¬ ®å (1) sau: 20
- Xem thêm -