Tài liệu Hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi amart của công ty trách nhiệm hữu hạn amart

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 737 |
  • Lượt tải: 1
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LƯƠNG THỊ MINH THÔNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI AMART CỦA CÔNG TY TNHH AMART LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LƯƠNG THỊ MINH THÔNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI AMART CỦA CÔNG TY TNHH AMART LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Quyết định giao đề tài: 1423/QĐ-ĐHNT ngày 26/12/2014 Quyết định thành lập hội đồng: 1080/QĐ-ĐHNT Ngày bảo vệ: 03/12/2015 Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM THÀNH THÁI Chủ tịch Hội đồng: TS. TRẦN ĐÌNH CHẤT Khoa sau đại học: KHÁNH HÒA – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan mọi kết quả của đề tài: “Hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart của công ty TNHH Amart” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi và chưa từng được công bố ở bất cứ công trình khoa học nào khác cho tới thời điểm này. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực của đề tài nghiên cứu này. Khánh Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2015 Tác giả luận văn Lương Thị Minh Thông iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và động viên tôi trong suốt quá trình hoàn thành khóa học cao học. Tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn TS. Phạm Thành Thái, người đã quan tâm và nhiệt tình trực tiếp hướng dẫn cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn để giúp tôi hoàn thành tốt luận văn này. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các khách du lịch đã và đang tham gia du lịch tại Nha Trang đã tham gia nhiệt tình vào việc góp ý và trả lời bảng phỏng vấn. Sau cùng, tôi xin cảm ơn những người thân trong gia đình đã hết lòng quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi để hoàn thành chương trình cao học này. Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã hết sức cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi và tiếp thu các ý kiến đóng góp của thầy và bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu song cũng không thể tránh khỏi sai xót. Rất mong nhận được những thông tin đóng góp, phản hồi từ quý thầy cô và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Khánh Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2015 Tác giả luận văn Lương Thị Minh Thông iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... iii LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................iv MỤC LỤC...................................................................................................................v DANH MỤC VIẾT TẮT ..........................................................................................viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN..........................................................................................xi PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2 2.1. Mục tiêu tổng quát ..........................................................................................2 2.2. Mục tiêu cụ thể ...............................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................3 3.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................3 3.2. Phạm vi nghiên cứu.........................................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3 5. Tổng quan tình hình nghiên cứu ..............................................................................4 6. Đóng góp đề tài .......................................................................................................4 7. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................................6 1.1. Khái niệm bán lẻ và các loại hình bán lẻ ...............................................................6 1.1.1. Khái niệm.....................................................................................................6 1.1.2. Các loại hình bán lẻ ......................................................................................7 1.1.2.1. Bán lẻ truyền thống.................................................................................7 1.1.2.2. Bán lẻ hiện đại........................................................................................8 1.2. Cửa hàng tiện lợi...................................................................................................9 1.2.1. Khái niệm.....................................................................................................9 1.2.2. Các loại cửa hàng tiện lợi ...........................................................................10 1.2.2.1. Ki-ốt .....................................................................................................10 1.2.2.2. Cửa hàng tiện lợi mini ..........................................................................11 1.2.2.3. Cửa hàng tiện lợi hàng hóa hữu hạn......................................................11 1.2.2.4. Cửa hàng tiện lợi truyền thống..............................................................12 v 1.2.2.5. Cửa hàng tiện lợi mở rộng ....................................................................12 1.2.2.6. Cửa hàng tiện lợi lớn ............................................................................13 1.2.3. Ưu điểm và nhược điểm của cửa hàng tiện lợi ............................................13 1.2.3.1. Ưu điểm................................................................................................13 1.2.3.2. Nhược điểm..........................................................................................14 1.2.4. Các nội dung trong hoạt động xây dựng chuỗi cửa hàng tiện lợi .................14 1.2.4.1. Hình ảnh chuỗi cửa hàng ......................................................................14 1.2.4.2. Địa điểm...............................................................................................15 1.2.4.3. Sản phẩm..............................................................................................16 1.2.4.4. Giá........................................................................................................16 1.2.4.5. Trưng bày hàng hóa ..............................................................................17 1.2.4.6. Nhân viên .............................................................................................18 1.2.4.7. Hoạt động xúc tiến................................................................................19 1.2.5. Quá trình hình thành và phát triển của cửa hàng tiện lợi trên thế giới..........19 1.2.5.1. Mỹ........................................................................................................19 1.2.5.2. Nhật Bản ..............................................................................................23 1.2.5.3. Trung Quốc ..........................................................................................26 1.2.5.4. Thái Lan ...............................................................................................27 1.2.5.5. Việt Nam ..............................................................................................28 1.2.6. Mô hình cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ............................................................30 1.2.7. Bài học từ mô hình cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ...........................................32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHUỖI CỬA HÀNG AMART ....................................................................................................................34 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Amart ...................................................................34 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Amart .....................34 2.1.1.1. Thông tin sơ lược..................................................................................34 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Amart ...............34 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chuỗi Amart..........................................36 2.1.3. Thuận lợi và khó khăn ................................................................................38 2.1.3.1. Thuận lợi ..............................................................................................38 2.1.3.2. Khó khăn ..............................................................................................39 2.1.4. Cơ hội và thách thức...................................................................................40 2.1.4.1. Cơ hội...................................................................................................40 vi 2.1.4.2. Thách thức............................................................................................42 2.2. Thực trạng và đánh giá hoạt động xây dựng chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart.........42 2.2.1. Hình ảnh chuỗi cửa hàng ............................................................................43 2.2.2. Địa điểm kinh doanh ..................................................................................45 2.2.3. Sản phẩm....................................................................................................49 2.2.4. Giá cả hàng hóa ..........................................................................................57 2.2.5. Trưng bày...................................................................................................60 2.2.6. Nguồn nhân lực ..........................................................................................62 2.2.7. Hoạt động xúc tiến .....................................................................................67 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG AMART......................70 3.1. Định hướng phát triển du lịch quốc tế của Việt Nam đến năm 2020 ....................70 3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp.......................................................................................72 3.3. Các đề xuất hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart ...........................72 3.3.1. Giải pháp về hình ảnh chuỗi cửa hàng ........................................................72 3.3.2. Giải pháp về địa điểm.................................................................................74 3.3.3. Giải pháp về hàng hóa ................................................................................75 3.3.4. Giải pháp về giá..........................................................................................76 3.3.5. Giải pháp trưng bày hàng hóa .....................................................................77 3.3.6. Giải pháp nguồn nhân lực ...........................................................................78 3.3.7. Giải pháp xúc tiến.......................................................................................79 3.3.8. Các giải pháp khác .....................................................................................81 3.4. Một số kiến nghị .................................................................................................82 3.4.1. Đối với Nhà nước .......................................................................................82 3.4.2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam...........83 KẾT LUẬN ...............................................................................................................84 TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................85 PHỤ LỤC vii DANH MỤC VIẾT TẮT ATM: Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) EFT: Electronic Funds Transfer (Hệ thống thanh toán điện tử ) SKU: Stock Keeping Unit (Mã hàng hóa) WTO: World Trade Organnization (Tổ chức thương mại thế giới) viii DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart 2012 – 2014 ................ 37 Bảng 2.2: Bảng số liệu thống kê lượng khách quốc tế của các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế từ 2010-2014 .................................................. 41 Bảng 2.3: Đánh giá của khách hàng về hàng hóa của chuỗi cửa hàng Amart.............. 55 Bảng 2.4: Đánh giá của khách hàng về trưng bày hàng hóa........................................ 61 Bảng 2.5: Số liệu nhân viên bán hàng năm 2014........................................................ 63 Bảng 2.6: Số liệu nhân viên bộ phận quản lý năm 2014 ............................................. 65 Bảng 2.8: Đánh giá của khách hàng về kênh thông tin nhận biết thương hiệu Amart . 67 Bảng 3.1: Lựa chọn của khách hàng về các hình thức khuyến mãi ............................. 80 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hệ thống phân phối hàng tiêu dùng hiện đại ............................................... 7 HÌNH Hình 1.1: Bố cục mẫu của một cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản ..................................... 26 Hình 1.2: Thị phần các cửa hàng tiện lợi Thái Lan (2012) ......................................... 28 Hình 2.1: Các chi nhánh của công ty.......................................................................... 36 Hình 2.2: Các nhãn hiệu công ty đăng ký độc quyền.................................................. 43 Hình 2.3: Hình ảnh nhãn hiệu đang được công ty sử dụng ......................................... 43 Hình 2.4: Cửa hàng tiện lợi Amart tại Nha Trang....................................................... 44 Hình 2.5: Sơ đồ vị trí các cửa hàng tiện lợi Amart tại TP.Nha Trang ......................... 46 Hình 2.6: Sơ đồ vị trí các cửa hàng tiện lợi Amart tại TP.Huế.................................... 47 Hình 2.7: Sơ đồ vị trí các cửa hàng tiện lợi Amart tại Mũi Né – Phan Thiết............... 47 Hình 2.8: Sơ đồ vị trí các cửa hàng tiện lợi Amart tại TP. Hội An.............................. 48 Hình 2.9: Một số sản phẩm nhóm bia, rượu ............................................................... 50 Hình 2.10: Một số sản phẩm nhóm nước.................................................................... 50 Hình 2.11: Một số sản phẩm nhóm kem..................................................................... 51 Hình 2.12: Một số sản phẩm nhóm kẹo ...................................................................... 51 Hình 2.13: Một số sản phẩm nhóm bánh .................................................................... 52 Hình 2.14: Một số sản phẩm nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa ................................. 52 Hình 2.15: Một số sản phẩm nhóm thực phẩm khô .................................................... 53 Hình 2.16: Một số sản phẩm nhóm hóa mỹ phẩm ...................................................... 54 Hình 2.17: Một số sản phẩm nhóm đồ gia dụng ......................................................... 54 ix Hình 3.1: Minh họa các thiết kế mang thương hiệu Amart ......................................... 73 Hình 3.2: Minh họa các bảng thông báo bên trong cửa hàng ...................................... 73 Hình 3.3: Minh họa mẫu brochure và poster của chuỗi Amart.................................... 80 Hình 3.4: Minh họa thẻ giảm giá của chuỗi Amart ..................................................... 81 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Đánh giá của khách hàng về mức độ nhận diện cửa hàng Amart ............ 45 Biểu đồ 2.2: Đánh giá của khách hàng về vị trí của chuỗi cửa hàng Amart ................ 48 Biều đồ 2.3: Tỷ lệ các nhóm hàng trong chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart ..................... 56 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ các nhóm khách quốc tế ở các chi nhánh....................................... 57 Biều đồ 2.5: Đánh giá những điểm chưa hài lòng của chuỗi cửa hàng Amart ............. 59 Biểu đồ 2.6: Đánh giá của khách hàng về giá bán ...................................................... 59 Biều đồ 3.1: Dự báo khách quốc tế ............................................................................ 70 Biểu đồ 3.2: Các điểm đến tiếp theo của khách hàng.................................................. 74 x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN 1. Giới thiệu về chủ đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu Thị trường bán lẻ hiện đại đặc biệt là mô hình kinh doanh cửa hàng tiện lợi ngày càng phát triển và đang dần trở thành xu hướng mua sắm trong những năm gần đây. Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu nhiều thách thức khi thị trường này được mở hoàn toàn cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu năm 2015. Để tăng cường năng lực cạnh tranh và trở thành thương hiệu mạnh, các doanh nghiệp trong nước phải có những động thái cụ thể và kịp thời. Công ty TNHH Amart là công ty quản lý chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart vì vậy cũng cần có những nghiên cứu để khắc phục những tồn tại và đổi mới chuỗi nhằm hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi mà công ty đã và đang xây dựng cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của thị trường. Mục tiêu nghiên cứu: tìm hiểu, đánh giá được thực trạng của chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart từ đó nghiên cứu đưa ra những giải pháp, đổi mới giúp chuỗi duy trì được lợi thế cạnh tranh lâu dài, bền vững và phát triển thương hiệu cũng như quy mô ngày càng lớn mạnh. 2. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: hệ thống hóa và khái quát hóa, thống kê các dữ liệu, lý thuyết, đồng thời tìm kiếm dữ liệu từ các tạp chí, bài báo, sách chuyên ngành trong và ngoài nước, thu thập các số liệu thống kê từ các website đáng tin cậy kết hợp với việc nghiên cứu, đánh giá các chuỗi cửa hàng tiện lợi tiêu biểu và phân tích thực trạng công ty để hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart. Bên cạnh đó đề tài thực hiện nghiên cứu thông qua phỏng vấn trực tiếp các du khách nước ngoài đang mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi Amart, kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích để đánh giá các nội dung của hoạt động xây dựng chuỗi. 3. Kết quả nghiên cứu Thực hiện khảo sát bằng tiếng Anh và tiếng Nga lấy ý kiến đối với 320 khách du lịch nước ngoài đến mua sắm tại các cửa hàng của chuỗi Amart ở tất cả các chi nhánh. Trên cơ sở đó cùng với những phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng chuỗi tác giả đã đề xuất những giải pháp với những nội dung chính đó là hình ảnh xi chuỗi cửa hàng Amart, địa điểm kinh doanh, sản phẩm, giá cả, trưng bày hàng hóa và hoạt động xúc tiến. Công ty đều có những điều làm được và những điều cần khắc phục nhưng nhìn chung chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart cũng đã định vị được vị trí của mình trên thị trường và được nhiều khách hàng lựa chọn, trở thành nơi mua sắm đang tin cậy. 4. Kết luận, khuyến nghị Các giải pháp hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart phải được công ty thực hiện một cách có hệ thống và triển khai đồng bộ ở tất cả các cửa hàng thành viên để đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất. Hoàn thiện mô hình cửa hàng tiện lợi Amart là cần thiết để cùng với những chuỗi cửa hàng tiện lợi khác trong nước tạo thành nền tảng vững chắc phát triển mô hình bán lẻ hiện đại này. 5. Từ khóa Chuỗi cửa hàng tiện lợi, khách hàng, Amart xii PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế thế giới từ sau chiến tranh Thế giới thứ 2 có những chuyển biến vượt bậc và bắt đầu hình thành xu hướng toàn cầu hóa với sự xuất hiện Tổ chức thương mại Thế giới WTO và các hiệp định song phương, đa phương nhằm giải quyết các tranh chấp cũng như tạo thuận lợi trong các giao dịch quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam với nền kinh tế đang phát triển để tránh nguy cơ tụt hậu ngày càng xa, phải chủ động hội nhập với thế giới. Điều này đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội cũng như thách thức. Từ sau khi gia nhập WTO đến nay Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đặc biệt thị trường bán lẻ trong nước là thị trường nhiều tiềm năng với sự phát triển nhanh chóng của các loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại đã làm thay đổi diện mạo của thương mại bán lẻ, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam theo hướng văn minh, hiện đại và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Theo số liệu thống kê của Bộ công thương, tính đến cuối năm 2013 cả nước có 724 siêu thị, 132 trung tâm thương mại, vài trăm cửa hàng tiện lợi và một triệu cửa hàng quy mô nhỏ hộ gia đình. Tuy nhiên các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cũng phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất và rõ ràng nhất đó là sự cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại. Trong số hơn 700 siêu thị ở Việt Nam thì có 40% là doanh nghiệp nước ngoài và 31 trong tổng số 132 trung tâm thương mại hiện tại có yếu tố nước ngoài. Ngành bán lẻ Việt Nam càng gặp phải nhiều thách thức khi bắt đầu từ tháng 01 năm 2015 Việt Nam cho phép thành lập các công ty bán lẻ 100% vốn đầu tư nước ngoài theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Điều này đồng nghĩa với việc các tập đoàn bán lẻ nước ngoài chuẩn bị ồ ạt thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Tất cả các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài đều đánh dấu sự có mặt và thành công của mình tại thị trường Việt Nam bằng việc xây dựng các chuỗi cửa hàng, siêu thị hoặc trung tâm thương mại rất quy mô và tính chuyên nghiệp cao. Trong khi đó các doanh nghiệp bán lẻ trong nước hầu hết có quy mô vừa và nhỏ, phát triển manh múng, phân tán, thị trường bán lẻ chủ yếu là thị trường truyền thống, ngoài ra hạn chế về tài chính, đội ngũ quản lý chưa có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh kinh 1 doanh toàn cầu, chưa xây dựng được thương hiệu, khẳng định vị trí trên thị trường bán lẻ… Chính vì vậy mỗi doanh nghiệp Việt Nam phải xác định cho mình hướng đi phù hợp. Công ty TNHH Amart cũng là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ. Công ty tập trung phục vụ đối tượng khách hàng là khách du lịch nước ngoài. Hiện nay công ty TNHH Amart đã xây dựng được chuỗi gồm 14 cửa hàng lấy tên là Amart, có mặt ở 4 thành phố Nha Trang - Khánh Hòa, Mũi Né – Bình Thuận, Hội An – Quảng Nam, Huế - Thừa Thiên Huế với phương châm Everyday Convenience – Đem lại sự tiện lợi mỗi ngày cho khách hàng. Với mục tiêu phát triển chuỗi Amart trở thành thương hiệu mạnh, có tính chuyên nghiệp cao, có năng lực cạnh tranh trong môi trường hội nhập, trong những năm gần đây công ty đã đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển toàn diện hình ảnh cũng như dịch vụ của chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart và đã đạt được những thành công nhất định, được khách hàng ghi nhận và tin tưởng khi mua sắm tại Amart. Tuy nhiên chuỗi cửa hàng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trong việc xây dựng và phát triển chuỗi một cách đồng bộ và cần sớm có những biện pháp kịp thời, đúng đắn để đối phó với những thách thức hiện nay của thị trường. Để góp phần giúp công ty đạt được mục tiêu trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart của công ty TNHH Amart”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát của đề tài nhằm đưa các giải pháp hoàn thiện chuỗi cửa hàng tiện lợi giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài, bền vững. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng về hoạt động xây dựng chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu Amart. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những tồn tại trong hoạt động xây dựng chuỗi cửa hàng tiện lợi của công ty TNHH Amart. 3.2. Phạm vi nghiên cứu  Về không gian: chính sách phát triển của công ty tại các chi nhánh: - Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận - Thành phố Hội An, Quảng Nam - Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế  Về thời gian: Phân tích, đánh giá hoạt động xây dựng chuỗi cửa hàng của công ty TNHH Amart từ khi thành lập cho đến nay và đề xuất hoàn thiện mô hình cửa hàng tiện lợi cho thời kỳ đến năm 2020.  Về nội dung: Tập trung phân tích, đánh giá các hoạt động chính tác động trực tiếp đến việc xây dựng, phát triển chuỗi cửa hàng, bao gồm: hình ảnh chuỗi cửa hàng Amart, địa điểm kinh doanh, sản phẩm, giá cả, trưng bày hàng hóa và hoạt động xúc tiến. 4. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: hệ thống hóa và khái quát hóa, thống kê các dữ liệu, lý thuyết, đồng thời tìm kiếm dữ liệu từ các tạp chí, bài báo, sách chuyên ngành trong và ngoài nước, thu thập các số liệu thống kê từ các website đáng tin cậy kết hợp với việc nghiên cứu, đánh giá các chuỗi cửa hàng tiện lợi tiêu biểu và phân tích thực trạng công ty để hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart. Thực hiện nghiên cứu bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các du khách nước ngoài đang mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi Amart thông qua bảng khảo sát được dịch ra hai thứ tiếng: tiếng Anh và tiếng Nga. Địa điểm khảo sát được thiện hiện tại tất 3 cả các cửa hàng tiện lợi Amart ở các thành phố Nha Trang, Mũi Né, Hội An, Huế. Thời gian khảo sát từ ngày 01/06/2015 đến 30/06/2015. 5. Tổng quan tình hình nghiên cứu Đến nay trong nước đã có các đề tài nghiên cứu về dịch vụ bán lẻ và từng loại hình dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa như siêu thị, cửa hàng tiện lợi… Một số đề tài nghiên cứu tập trung phân tích chuỗi bán lẻ của một công ty cụ thể. Dưới đây là một số đề tài liên quan như: - Đề tài cấp Bộ “Giải pháp phát triển cửa hàng tiện lợi vận doanh theo chuỗi ở Việt Nam đến năm 2010” do Trường cán bộ Thương mại Trung ương chủ trì thực hiện năm 2005. Trong đó đi sâu nghiên cứu về cửa hàng tiện lợi và đề xuất giải pháp phát triển. - Luận án Tiến sỹ kinh tế “Giải pháp phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ văn minh, hiện đại ở Việt Nam” của Phạm Hữu Thìn thực hiện tại Viện Nghiên cứu thương mại năm 2008. Trong đó, đề cập đến quản lý nhà nước đối với Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. - Luận văn Thạc sĩ “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống chuỗi bán lẻ Hapromart trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế”. Trong đó, đi sâu phân tích thực trạng của chuỗi và từ đó đưa ra các giải pháp. 6. Đóng góp đề tài - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa lý luận về hoàn thiện mô hình cửa hàng tiện lợi, nghiên cứu, học hỏi mô hình cửa hàng tiện lợi ở Thái Lan để rút ra kinh nghiệm và hoàn thiện mô hình cửa hàng tiện lợi Amart, góp phần phát triển loại hình bán lẻ này ở Việt Nam. - Về mặt thực tiễn: + Xác định cơ hội, thách thức của công ty đồng thời cũng là cơ hội, thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. + Phân tích thực trạng của chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chuỗi là nền tảng để Ban lãnh đạo công ty có những đánh giá, đưa ra những chiến lược phù hợp và kịp thời giúp cho chuỗi ngày càng phát triển và nâng cao vị thế trên thị trường. 4 7. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng, biểu đồ, hình vẽ và phụ lục, nội dung Luận án kết cấu thành 3 chương: Phần mở đầu: Giới thiệu tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu và đóng góp của đề tài. Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương này đưa ra cơ sở lý thuyết về bán lẻ và loại hình kinh doanh cửa hàng tiện lợi; đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hoạt động xây dựng chuỗi cửa hàng tiện lợi; giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển mô hình cửa hàng tiện lợi ở một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam cũng như đưa ra mô hình cửa hàng tiện lợi thành công nhất hiện nay, 7-Eleven. Chương 2: Thực trạng hoạt động xây dựng chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart. Chương này trình bày thực trạng và đưa ra đánh giá đối với mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart dựa trên khảo sát khách hàng khi mua sắm tại Amart. Chương 3: Hoàn thiện mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi Amart. Dựa trên những kết quả đánh giá ở chương 2, chương 3 sẽ đề xuất những giải pháp để xây dựng hình ảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần giúp công ty TNHH Amart xây dựng thương hiệu vững mạnh trên thị trường. 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái niệm bán lẻ và các loại hình bán lẻ 1.1.1. Khái niệm Trong thương mại có sự phân hóa thành 2 hình thức tổ chức kinh doanh là bán buôn và bán lẻ với những khác biệt cơ bản về thị trường, khách hàng, cách thức hoạt động và các yếu tố cấu thành như nhân sự, cơ sở vật chất… Mọi hoạt động cung ứng chủ yếu diễn ra theo 2 hình thức này trong đó bán lẻ là hình thức phổ biến và con người tiếp xúc thường xuyên nhất vì nó diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi và dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây cũng là hoạt động chủ yếu nhất đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của họ. Một số định nghĩa về bán lẻ: Từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia đưa ra định nghĩa bán lẻ là việc bán sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng của một cá nhân hay một doanh nghiệp. Levy (2009) cho rằng bán lẻ là tập hợp các hoạt động kinh doanh làm gia tăng giá trị của sản phẩm hay dịch vụ được bán cho người tiêu dùng với mục đích sử dụng cá nhân hoặc gia đình. Bất kỳ tổ chức nào bán các sản phẩm hay dịch vụ như trên được gọi là nhà bán lẻ. Theo nghị định số 23/2007/NĐ-CP thì “bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng”. Từ những định nghĩa trên có thể tổng hợp bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng là người tiêu dùng trực tiếp sản phẩm, không dùng để bán lại, không sử dụng trong sản xuất, là công đoạn cuối cùng trong khâu lưu thông để sản phẩm đến với người tiêu dùng. 6 1.1.2. Các loại hình bán lẻ Nhà sản xuất Đại lý Nhà bán buôn Nhà bán buôn Nhà bán lẻ CH tiện lợi Siêu thị Đại siêu thị CH bách hóa CH đại hạ giá CH thông thường TTT M CH chuyê n Người tiêu dùng Sơ đồ 1.1: Hệ thống phân phối hàng tiêu dùng hiện đại Nguồn: Kotler (1999) Ở Việt Nam hệ thống bán lẻ có thể chia thành 2 loại là bán lẻ truyền thống và bán lẻ hiện đại. 1.1.2.1. Bán lẻ truyền thống Là loại hình đã tồn tại lâu đời và phát triển cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Hình thức phân phối chủ yếu thông qua các phương thức truyền thống như chợ, cửa hàng quy mô nhỏ của các hộ gia đình... Loại hình này có hạ tầng đơn giản, kém phát triển, hầu hết là tự phát, số lượng, chất lượng, giá cả hàng hóa khó kiểm soát. Theo thống kê của Bộ công thương năm 2013 cả nước có 8.546 chợ các loại và khoảng 1 triệu cửa hàng, cửa hiệu. Đây là kênh phân phối quan trọng, đặc biệt là chợ truyền thống, loại hình phát triển lâu đời và phổ biến nhất, đóng vai trò cung ứng và tiêu thụ hàng hóa ở khu vực nông thôn, miền núi. 7 1.1.2.2. Bán lẻ hiện đại Có các mô hình tiêu biểu là siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa lớn, cửa hàng tiện lợi… Điểm khác biệt với hệ thống bán lẻ truyền thống là hàng hóa ở các hệ thống bán lẻ hiện đại đa dạng, chất lượng đảm bảo hơn, hình thức trưng bày sạch sẽ, hạ tầng khang trang, quản lý tập trung, chuyên nghiệp hơn. Nhược điểm là giá cả ở kênh hiện đại thường cao hơn so với kênh bán lẻ truyền thống. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, thu nhập bình quân ngày càng cao, thói quen tiêu dùng thay đổi theo hướng văn minh thì hệ thống bán lẻ hiện đại đang ngày càng tăng về tỷ trọng trong hệ thống phân phối. Theo thống kê của Bộ công thương, năm 2008 cả nước có 385 siêu thị, 72 trung tâm thương mại thì đến năm 2013 có 724 siêu thị, 132 trung tâm thương mại, vài trăm cửa hàng tiện lợi, chiếm 25%. Điều này cho thấy đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ kênh bán lẻ truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại ở các đô thị, góp phần làm nâng cao văn minh trong thương mại nhưng đồng thời cũng tạo áp lực cạnh tranh lên các doanh nghiệp Việt Nam. Bán lẻ hiện đại ở phương Tây được chia thành các mô hình sau: - Cửa hàng tiện ích (Convenience store) - Siêu thị (Super market) - Đại siêu thị (Hyper market) - Cửa hàng bách hóa (Deparment store) - Cửa hàng đại hạ giá (Hard discounter) - Cửa hàng thông thường (Popular Store) - Trung tâm thương mại (Commercial center) - Cửa hàng chuyên doanh Một số mô hình bán lẻ hiện đại ở Việt Nam hiện nay: - Cửa hàng tiện lợi: là cửa hàng nhỏ ở các khu dân cư, bán các mặt hàng thiết yếu. Hình thức bán lẻ này chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, có thể kể đến một số cửa hàng tiện lợi tiêu biểu như Shop&Go, Circle K… - Siêu thị: là hình thức bán lẻ hiện đại phổ biến và ưu chuộng nhất hiện nay. Một số siêu thị lớn ở Việt Nam là Big C, Maximax, Co-op Mart… 8
- Xem thêm -