Tài liệu Hoàn thiện marketing mix nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh sản phẩm truyền hình cáp hctv tại công ty dịch vụ truyền thanh truyền hình hà nội

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu DÞch vô lµ lÜnh vùc s¶n xuÊt lín nhÊt cña x· héi hiÖn ®¹i. X· héi cµng ph¸t triÓn th× hoËt ®éng dÞch vô cµng më réng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu thêng xuyªn t¨ng lªn cña x· héi. V× vËy c¸c nhµ nghiªn cøu ®· kÕt luËn r»ng: x· héi sau c«ng nghiÖp lµ x· héi dÞch vô. ThÞ trêng dÞch vô ®· rÊt s«i ®éng vµ cµng s«i ®éng h¬n cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña kinh tÕ thÞ trêng. Ngµy cµng cã nhiÒu dÞch vô míi ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong ®ã cã dÞch vô truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn. Lµ trung t©m Kinh tÕ- ChÝnh trÞ- Kinh tÕ cña c¶ níc, cïng víi sù ph¸t triÓn chung, thu nhËp vµ møc sèng cña ngêi d©n thñ ®« ngµy cµng ®îc n©ng cao. Vµ v× thÕ c¸c nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cña ngêi d©n thñ ®« ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn. Kh«ng chØ cã nhu cÇu ®îc xem c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh cã s½n cña §µi PTTH Hµ Néi, §µi PTTH ViÖt Nam, ngêi d©n thñ ®« cµng ngµy cµng cã nhu cÇu ®îc xem nhiÒu ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh h¬n, nhÊt lµ c¸c ch¬ng tr×nh gi¶i trÝ, thÓ thao , phim truyÖn, thêi sù quèc tÕ chuyªn biÖt, ë ®ã néi dung th«ng tin, chÊt lîng ch¬ng tr×nh phong phó vµ hÊp dÉn h¬n. Tuy nhiªn víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt s½n cã nh §µi PTTH Hµ néi vµ §µi THVN hiÖn nay, gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng thªm nhiÒu ch¬ng tr×nh h¬n sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n nh thiÕu thiÕt bÞ s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh vµ truyÒn dÉn ph¸t sang, thiÕu kinh phÝ ®Çu t s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh… h¬n n÷a c¸c ch¬ng tr×nh quèc tÕ muèn ®Õn ®îc víi kh¸n gi¶ ph¶i ®îc mua tõ c¸c nhµ cung cÊp ch¬ng tr×nh níc ngoµi, dÉn ®Õn viÖc ph¸t sang nhiÒu ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh gi¶i trÝ chuyªn biÖt miÔn phÝ cµng khã cã thÓ ®¸p øng ®îc. V× thÕ ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu xem truyÒn h×nh cña c¸c kh¸n gi¶ ë ®©y chØ cã c¸ch lµ kÐo trùc tiÕp sîi c¸p mang tin hiÖu truyÒn h×nh ®Õn tõng hé d©n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ cÇn ph¶i x©y dùng mét m¹ng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn t¹i Thñ ®« Hµ néi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu xem tèt c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh cña ngêi d©n t¹i c¸c khu vùc “lâm sãng” vµ n©ng cao c¸c ch¬ng tr×nh ®îc ph¸t sãng trªn ®Þa bµn Hµ néi. Lµ c«ng ty trùc thuéc §µi TTTH Hµ néi- C«ng ty DÞch vô truyÒn thanh truyÒn hinh Hµ néi ®· cã bÒ dÇy ho¹t ®éng kinh doanh ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ níc hµng chôc tû ®ång. Trong 2 n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· cho ®i vµo ho¹t ®éng m¹ng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn CATV nh»m phôc vô nhu cÇu th«ng tin, gi¶i trÝ cña ngêi d©n thñ ®« ngµy cµng t¨ng. Song do nhiÒu yÕu tè nªn c«ng ty còng ®ang cã nhiÒu h¹n chÕ trong viÖc kinh doanh mét s¶n phÈm míi nh thÕ nµy. v× vËy muèn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th× c«ng ty 1 kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i vËn dông nh©n tè Marketing mét c¸ch bµi b¶n trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. Sau mét thêi gian tham gia thc tËp ë c«ng ty, em mong muèn c«ng ty cã mét ph¬ng híng, kÕ ho¹ch cô thÓ cho chiÕn lîc Marketing cña m×nh, v× thÕ em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn Marketing Mix nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n phÈm truyÒn h×nh c¸p HCTV t¹i c«ng ty DÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ néi”. KÕt cÊu bµi viÕt gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t thÞ trêng truyÒn h×nh c¸p Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty DÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ néi. Ch¬ng III: Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing Mix cho s¶n phÈm truyÒn h×nh c¸p HCTV \ Ch¬ng I Kh¸i qu¸t thÞ trêng truyÒn h×nh c¸p I. T×nh h×nh ph¸t triÓn truyÒn h×nh c¸p trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. 1. TruyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn t¹i B¾c Mü. Khu vùc B¾c Mü dÉn ®Çu thÕ giíi vÒ ph¸t triÓn truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn víi gÇn 100 triÖu thuª bao, chiÕm h¬n 90% tæng sè ngêi xem truyÒn h×nh trong khu vùc. Sù thay ®æi nghiªng vÒ truyÒn h×nh C¸p rÊt râ rÖt: N¨m 1978 truyÒn h×nh v« tuýen chiÕm 93% tæng sè ngêi xem th× ®Õn n¨m 1995 gi¶m xuèng cßn 55% ®Ó nhêng chç cho truyÒn h×nh c¸p h÷ tuyÕn. Ngµy nay truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn (CATV) víi hµng tr¨m ch¬ng tr×nh th«ng tin ®ang ®i s©u réng vµo ®êi sèng kinh tÕ – chÝnh trÞ vµ x· héi ë khu vùc B¾c Mü. 2 Canada, truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn ph¸t triÓn rÊt sím ®Ó phôc vô nh÷ng vïng n«ng th«n xa x«i. N¨m 1982 Canada thùc hiÖn ch¬ng tr×nh thu lÖ phÝ truyÒn h×nh c¸p lµm t¨ng sè lîng ngêi xem tíi 60% chiÕm h¬n 7 triÖu thuª bao. 2. TruyÒn h×nh c¸p t¹i mét sè thµnh phè lín cña Mü. Cablevision System cña Mü lµ tËp ®oµn viÔn th«ng vµ gi¶i trÝ hµng ®Çu cña Mü cung cÊp dÞch vô truyÒn h×nh c¸p. Cablevision cã kho¶ng 3,4 triÖu thuª bao truyÒn h×nh c¸p t¹i Newyork, Boston, 300.000 thuª bao t¹i Cleveland. M¹ng truyÒn h×nh c¸p cña Cablevision ban ®Çu lµ c¸p ®ång trôc, ®Õn nay ®· ph¸t triÓn c¸c ®êng c¸p quang t¹o ra hÖ thèng m¹ng lai HFC, Cablevision cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô hÕt søc phong phó cho c¸c kh¸ch hµng: + C¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh nh Optimum TV + C¸c kªnh phim: American Movie Clasics, Bravo, The independent Film Channel + C¸c ch¬ng tr×nh tham quan du lÞch trªn TV nh: Madison square garden + Truy cËp Internet qua modem CATV + Cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i néi h¹t qua m¹ng HFC HiÖn t¹i Cablevision ®ang thùc hiÖn mét dù ¸n víi tæng kinh phÝ lªn tíi 300 triÖu USD nh»m ®a dÞch vô truyÒn h×nh sè vµ Internet tèc ®é cao vµo m¹ng truyÒn h×nh c¸p cña m×nh. 3. TruyÒn h×nh c¸p t¹i khu vùc Ch©u ¢u. Khu vùc Ch©u ¢u víi thÞ trêng truyÒn h×nh c¸p ë §øc lµ 50%, Thuþ §iÓn vµ Ph¸p 36%. C¸c níc BØ, Hµ Lan., Lucxambua, Thuþ Sü…cã kho¶ng 10% . Níc Anh ®øng ®Çu vÒ s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh c¸p ë Ch©u ¢u. Së dÜ ë khu vùc T©y ¢u giµu cã nµy Ýt dïng CATV c«ng céng v× d©n chóng sö dông antenthu trùc tiÕp tõ vÖ tinh(DAB) ®¾t tiÒn, thùc chÊt còng lµ CATV thu nhá trong gia ®×nh. 4. TruyÒn h×nh c¸p t¹i Thuþ §iÓn. 3 TruyÒn h×nh c¸p t¹i Thuþ §iÓn b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 1960 t¹i c¸c khu nhµ cao tÇng míi x©y, hÖ thèng truyÒn dÉn lµ c¸p ®ång trôc do nhµ níc qu¶n lÝ. M·i ®Õn n¨m 1992, c¸c hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p t nh©n míi ®¬c phÐp ho¹t ®éng. Kho¶ng 70% hé gia ®×nh t¹u Thuþ §iÓn truy cËp dÞch vô truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn CATV. Kho¶ng 88% truy cËp CATV h÷u tuyÕn hoÆc truyÒn h×nh qua vÖ tinh. HiÖn nay cã 4 nhµ cung cÊp dÞch vô CATV lín nhÊt tai Thuþ §iÓn: +Telia Kebel : 1,3 triÖu thuª bao. + Cablevision: 500.000 thuª bao, trong ®ã 350.000 thuª bao n»m trong c¸c m¹ng c¸p cã thÓ ®îc cung cÊp b»ng 2 ®êng kh¸c nhau. + Stjarn- TV: 230.000 thuª bao. + Sweden Online: 185.000 thuª bao. 5. TruyÒn h×nh c¸p t¹i Ch©u ¸. Cho ®Õn nay truyÒn h×nh c¸p t¹i ch©u ¸ ph¸t triªn rkh¸ nhanh chãng ®Æc biÖt lµ c¸c níc nh NhËt B¶n, Hµn Quèc. HiÖ nay t¹i Th¸i lan cã kho¶ng vµi t¨m ngµn thuª bao truyÒn h×nh c¸p, víi lÖ phÝ 20USD/ th¸ng. Campuchia cã kho¶ng 12.000 thuª bao víi lÖ phÝ 10USD/th¸ng. C¸c níc kh¸c còng coi truyÒn h×nh c¸p hu tuyÕn lµ ph¬ng tiÖn nghe nh×n ®¹i chóng thÝch hîp sö dông ®ãng gãp cña nh©n d©n mµ kh«ng ph¶i xin kinh phÝ cña nhµ níc. 6. HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p t¹i Trung quèc Cho tíi cuèi n¨m 1999, Trung Quèc cã kho¶ng 80 triÖu thuª bao truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn, ®Õn nay cã kho¶ng 90 triÖu thuª bao. Do d©n sè ®øng ®Çu thÕ giíi vµ diÖn tÝch thø 3 thÐ giíi , trung Quèc chon ph¬ng ¸n truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn CATV ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. §¶ng vµ nhµ níc ®Ò ra chñ tr¬ng “ truyÒn h×nh c¸p kh¾p xãm th«n, truyÒn ×nh c¸p ®Õn mäi nhµ”. NhiÒu ®oµn c¸n bé PT-TH ViÖt Nam ®· chøng kiÕn thµnh tùu chña truyÒn h×nh c¸p CATV trung quèc tù t¹o nguång vèn ®ãng gãp khæng lå cña nh©n d©n ®Ó phôc vô ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n vµ hç trî cho truyÒn h×nh v« tuyÕn bao cÊp ®ang gÆp khã kh¨n. 4 DÞch vô truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn t¹i Trung Quèc hiÖn nay ®îc cung cÊp bëi mét sè nhµ cung cÊp dÞch vô kh¸c nhau. HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn t¹i Trung Quèc ®Õn nay sö dông chñ yÕu hÖ thèng sîi quang kÕt hîp c¸p ®ång trôc HFC. HÖ thèng c¸p quang cho CATV ®îc cung cÊp bëi c¸c nhµ qu¶n lÝ m¹ng viÔn th«ng quèc gia vµ liªn tØnh Trung quèc nh China Telecom, China Unicom vµ mét sè tæ chøc cã ®êng c¸p quang riªng nh: Bé ®êng s¾t, bé n¨ng lîng, bé dÇu khÝ, c¸c tæ chøc ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Trung quèc. II. T×nh h×nh ph¸t triÓn truyÒn h×nh c¸p t¹i ViÖt Nam. Cho ®Õn thêi ®iÓm 2 n¨m trøoc ®©y, truyÒn h×nh qu¶ng b¸ mÆt ®Êt vÉn lµ ph¬ng tiÖn duy nhÊt ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin ch¬ng tr×nh ®Õn tuyÖt ®¹i ®a sè ngêi d©n ë ViÖt nam. Tuy nhiªn trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, ®· xuÊt hiÖn mét sè dÞch vô truyÒn h×nh cã tr¶ tiÒn míi nh: truyÒn h×nh c¸p v« tuyÕn MMDS vµ truyÒn h×nh qua vÖ tinh. TruyÒn h×nh c¸p v« tuyÕn MMDS ®îc triÓn khai tõ n¨m 1997 t¹i Hµ néi vµ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. DÞch vô MMDS ®¬c cung cÊp bëi h·ng TruyÒn h×nh c¸p ViÖt nam, cung cÊp 13 kªnh truyÒn h×nh cho kho¶ng 10.000 thuª bao t¹i mçi thµnh phè. C¸c ch¬ng tr×nh doMMDS cung cÊp kh¸ phong phó vµ hÊp dÉn, tuy nhiªn MMDS còng gÆp h¹n chÕ lín vÒ vÊn ®Ò phñ sãng trong néi thµnh, chÊt lîng tÝn hiÖu vµ kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô. ViÖt nam hiÖn nay cha cã vÖ tinh riªng vµ còng cha cã c¸c kªnh truyÒn h×nh tr¶ tiÒn qua vÖ tinh riªng. C¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh qua vÖ tinh ®îc cung cÊp bëi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô níc ngoµi vµ th«ng qua c¸c vÖ tinh níc ngoµi. Ngêi d©n muèn ®¨ng kÝ dÞch vô truyÒn h×nh qua vÖ tinh cÇn ph¶i ®îc sù cho phÐp cña Bé V¨n Ho¸ Th«ng Tin. V× vËy, truyÒn h×nh tr¶ tiÒn qua vÖ tinh cña ViÖt Nam gÆp nhiÒu h¹n chÕ: kh«ng cã kªnh truyÒn h×nh vµ ng«n ng÷ tiÕng ViÖt, ®¨ng ký dÞch vô phøc t¹p, chi phÝ thuª bao cao. ChÝnh v× nh÷ng lý do nµy mµ sè lîng ngêi xem truyÒn h×nh qua vÖ tinh ë ViÖt nam lµ rÊt Ýt. Ngoµi hai lo¹i dÞch vô trªn, ë ViÖt nam hiªn nay vÉn cha cã mét m¹ng truyÒn h×nh c¸p hu tuyÕn c«ng céng chÝnh thøc. TruyÒn h×nh h÷u tuyÕn vÉn cßn qu¸ xa l¹ víi mäi ngêi. III. KÕt luËn. 5 Qua mét sè nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ trêng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn ë trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt nam ®· cho ta thÊy ®îc r»ng so víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi còng nh mét sè níc trong khu vùc, chóng ta vÉn cßn l¹c hËu xa so víi hä. Ngµy nay ®ang lµ thêi ®¹i th«ng tin, xong chóng ta l¹i cha thÓ triÓn khai ®îc nh÷ng c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ®Ó cã thÓ khai th¸c c¸c nguån th«ng tin nhanh nhÊt trªn thÕ giíi. §iÒu nµy còng cã thÓ thÊy ®îc cho c¸c c«ng ty cung cÊp dÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh mét thÞ trêng tiÒm n¨ng ®Çy bÝ Èn vµ còng kh«ng Ýt thö th¸ch nµy. ®iÒu ®Æt ra cho c¸c c«ng ty nµy lµ ph¶i lµm sao ®a vµo c«ng nghÖ phï hîp nhÊt so víi thÕ giíi ®Ó khai th¸c tèt nhÊt th«ng tin hiÖn t¹i nh÷ng còng kh«ng ®Ó l¹c hËu trong mét thêi gian dµi. 6 Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ Néi I. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty dÞch vô truyÒn thanh – truyÒn h×nh Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Tªn C«ng ty: C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi Tªn tiÕng Anh: HaNoi Broadcasting and Television Service Company Tªn viÕt t¾t: BROTESCO (BTS) Trô së: Sè 30- Phè Trung LiÖt- §èng §a-Hµ Néi §iÖn tho¹i: 5.735374- Fax: 04-5.735374 Website: www.hcatv.com www.truyenhinhcaphanoi.com www.btsvietnam.com C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc §µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ phßng “Kü thuËt truyÒn thanh” thuéc §µi TruyÒn thanh Hµ Néi (nay lµ §µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi) ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1954. N¨m 1978 ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 5292/ Q§TC ngµy 13/12/1978 thµnh lËp “XÝ nghiÖp qu¶n lý vµ khai th¸c truyÒn thanh” víi chøc n¨ng, nhiÖm vô: Qu¶n lý hÖ thèng truyÒn thanh néi thµnh, qu¶n lý loa c¸c gia ®×nh. Ngµy 03/04/1993, thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 388/H§BT cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam) UBND thµnh phè ra QuyÕt ®Þnh sè 1393/Q§-UB thµnh lËp l¹i XÝ nghiÖp víi tªn gäi “XÝ nghiÖp TruyÒn thanh Hµ Néi”. 7 Sau ®ã mét thêi gian, vµo ngµy 07/07/1995, UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 2066/Q§-UB ®æi tªn “ XÝ nghiÖp TruyÒn thanh Hµ Néi” thµnh “C«ng ty truyÒn thanh Hµ Néi” ®Æt trô së giao dÞch t¹i 47 Hµng DÇu –QuËn Hoµn KiÕm –TP Hµ Néi vµ bæ sung thªm nhiÖm vô: trang ©m thanh, trang thiÕt bÞ néi thÊt, ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm, söa ch÷a l¾p ®Æt hÖ thèng ®å ®iÖn gia dông, nhËn thÇu vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh, x©y dùng vµ l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c ®µi truyÒn thanh x·, phêng... Sau mét thêi gian ho¹t ®éng, C«ng ty TruyÒn thanh Hµ Néi ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu thùc hiÖn nhiÖm vô, më réng, ph¸t triÓn hÖ thèng loa truyÒn thanh c¬ së kh¾p toµn Thµnh phè phôc vô ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, phæ biÕn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ níc, c¸c quyÕt ®Þnh vµ ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng bé, chÝnh quyÒn nh©n d©n c¸c cÊp ë Thñ ®«. Do nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan vµ chñ quan, sau mét thêi gian ch÷ng l¹i C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi gÆp trë ng¹i lín trªn bíc ®êng chuyÓn ®æi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®éi ngò c¸n bé, c«nh nh©n kh«ng ®îc ®µo t¹o, båi dìng theo kÞp yªu cÇu ph¸t triÓn cña c¶ níc vµ Thñ ®«. Do vËy, t×nh thÕ “ tiÕn tho¸i lìng nan” ®Æt C«ng ty tríc nh÷ng lùa chän kh«ng mÊy s¸ng sña: “ hoÆc lµ gi¶i thÓ, hoÆc lµ s¸t nhËp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c”. Tríc t×nh h×nh ®ã tËp thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi ®· ®ång t©m nhÊt trÝ kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m x©y dùng l¹i C«ng ty. NguyÖn väng ®ã ®· ®îc §¶ng uû, Gi¸m ®èc §µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn vµ quyÕt t©m ®a C«ng ty vît lªn khã kh¨n ®Ó ph¸t triÓn. C¨n cø vµo nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ngµy 03/10/2000, UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh 81/2000/Q§-UB ®æi tªn “C«ng ty TruyÒn thanh Hµ Néi” thµnh “C«ng ty TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi”(BTS) vµ quy ®Þnh l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô cho C«ng ty, ®Æt trô së giao dÞch míi t¹i Sè 30Phè Trung LiÖt- §èng §a-Hµ Néi. Tõ th¸ng 11/2000 C«ng ty ®· b¾t tay vµo viÖc cñng cè tæ chøc bé m¸y, t¨ng cêng båi dìng c¸n bé vÒ mäi mÆt, n©ng cao nhËn thøc vµ gi¸c ngé vÒ t tëng ®æi míi c¸ch lµm quyÕt t©m ®Çu t cã lùa chän tõng lÜnh vùc, tõ nhá ®i lªn, tõ ®Þa bµn hÑp ®Ó ph¸t triÓn. 8 Víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô míi ®îc giao, bíc ®Çu ®· t¹o ra ®îc kh«ng khÝ phÊn khëi vµ sù thèng nhÊt trong tuyÖt ®¹i ®a sè c¸n bé, kü s trÎ ®îc bæ sung ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn míi cña C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh – TruyÒn h×nh Hµ Néi (BTS). Th¸ng 5/2004 C«ng ty ®îc thµnh phè Hµ Néi xÕp vµo doanh nghiÖp h¹ng hai. 1.1 . Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng ty 9 M« h×nh tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty dÞch vô truyÒn thanh -truyÒn h×nh Hµ Néi Gi¸m ®èc C«ng ty Phã Gi¸m ®èc Th êng trùc Phßng Hµnh chÝnhTæ chøc Phã Gi¸m ®èc Kinh doanh XÝ NgiÖp X©y l¾p & qu¶n lý truyÒn thanh Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh Phßng DÞch vô CATV & CSKH Phßng KÕ ho¹ch§Çu t Trung t©m Khai th¸c & S¶n xuÊt ch ¬ng tr×nh Phßng Kinh doanh tæng hîp Trung t©m ChuyÓn giao C«ng nghÖ XÝ nghiÖp X©y l¾p & Qu¶n lý m¹ng CATV Phßng Kü thuËtC«ng nghÖ th«ng tin 10 C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh- TruyÒn h×nh Hµ Néi tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng.  Ban gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc gåm 3 ngêi: - Mét gi¸m ®èc - Hai phã gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc: - QuyÕt ®Þnh vÒ phíng híng, kÕ ho¹ch, dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ c¸c chñ tr¬ng lín cña c«ng ty. - QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao, quyÕt ®Þnh ph©n phèi lîi nhuËn. - QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc s¸p nhËp, gi¶i thÓ, thµnh lËp ®¬n vÞ míi. - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lµ chñ tµi kho¶n cña c«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lao ®éng, tiÒn l¬ng, khen thëng trong toµn c«ng ty. - QuyÕt ®Þnh trong viÖc bæ nhiÖm, b·i nhiÖm trëng phßng, phã phßng vµ c¸c chøc danh l·nh ®¹o ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Tæ chøc thanh tra, xö lý vi ph¹m néi quy, quy chÕ lao ®éng. - Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn, cao nhÊt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty tríc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, UBND thµnh phè vµ tríc ph¸p luËt. + Phã Gi¸m ®èc thêng trùc: - §îc ph©n c«ng gióp Gi¸m ®èc phô tr¸ch khèi Hµnh chÝnh- Tæ chøc vµ XÝ nghiÖp X©y l¾p & Qu¶n lý truyÒn thanh, lµ chñ tµi kho¶n uû quyÒn thø nhÊt (trõ tµi kho¶n ngo¹i tÖ). - Ngoµi tr¸ch nhiªm thêng trùc vµ phô tr¸ch khèi hµnh chÝnh, sÏ trùc tiÕp theo dâi, qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c«ng t¸c thi ®ua khen thëng; chÕ ®é 11 chÝnh s¸ch chung; lao ®éng, tiÒn l¬ng, mua s¾m thiÕt bÞ v¨n phßng, ph¬ng tiÖn lµm viÖc vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty. + Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: - §îc ph©n c«ng gióp Gi¸m ®èc phô tr¸ch khèi s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cña C«ng ty - Phô tr¸ch vµ theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng vèn cña C«ng ty, phèi hîp víi c¸c tæ chøc C«ng ®oµn vµ §oµn thanh niªn cña C«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng quÇn chóng - Lµm chñ tµi kho¶n uû quyÒn t¹i ng©n hµng vÒ tµi kho¶n ngo¹i tÖ.  Phßng Hµnh chÝnh-Tæ chøc: - Tham mu ®Ò suÊt víi Gi¸m ®èc vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, lao ®éng tiÒn l¬ng, chÝnh s¸ch chÕ ®é quyÒn lîi, nghÜa vô, khen thëng kû luËt vµ chÊp hµnh luËt ph¸p trong C«ng ty. - Thùc hiÖn qu¶n lý con dÊu, hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng v¨n, giÊy tê ®i ®Õn c«ng t¸c v¨n th lu tr÷, b¶o vÖ vµ gi÷ trËt tù, néi vô, vÖ sinh c¬ quan.  Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t: - Tham mu x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh – dÞch vô trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô, ngµnh nghÒ ho¹t ®éng vµ kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty. - KiÓm tra thÈm ®Þnh kÕt qu¶ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh - Tham mu ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc c¸c gi¶i vÒ qu¶n lý kü thuËt c¸c c«ng tr×nh truyÒn h×nh, truyÒn thanh cã d©y, truyÒn thanh kh«ng d©y vµ qu¶n lý m¹ng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn (CATV). - Lµm c¸c thñ tôc nhËp hµng ho¸ thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 12 - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, vËt t vµ thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp cung cÊp vËt t phôc c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña gi¸m ®èc C«ng ty. - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt tr×nh Gi¸m ®èc c¸c dù ¸n kh¶ thi nh»m më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty.  Phßng KÕ To¸n -Tµi ChÝnh. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ bé m¸y kÕ to¸n thèng kª trong c«ng ty mét c¸ch hîp lý khoa häc. - Tæ chøc lu gi÷ vµ b¶o ®¶m hå s¬, chøng tõ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh. - Tæ chøc phæ biÕn vµ híng dÉn thi hµnh kÞp thêi c¸c chÕ ®é, thÓ hiÖn tµi chÝnh, kª to¸n theo ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt.  Phßng Kü ThËt-C«ng NghÖ Th«ng Tin (KT-CNTT) Phßng KT-CNTT lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty, do Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh. Phßng bao gåm: + Tr¹m m¸y trung t©m: - Qu¶n lý vµ ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn hiÖu tõ anten vÖ tinh ®Õn m¸y ph¸t quang. - §¶m b¶o kü thuËt, chÊt lîng ch¬ng tr×nh ph¸t sãng kªnh HCATV. - Qu¶n lý, vËn hµnh vµ b¶o dìng trang thiÕt bÞ, toµn bé c¸c trang thiÕt bÞ t¹i tr¹m m¸y trung t©m vµ c¸c mµn h×nh ®Æt t¹i cæng §µi Ph¸t ThanhTruyÒn H×nh Hµ Néi. +Tæ ThÈm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh: - ThÈm ®Þnh chÊt lîng vËt t thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c dù ¸n cña C«ng ty nh: TruyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn (CATV), TruyÒn thanh kh«ng d©y. - NghiÖm thu chÊt lîng, khèi lîng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p truyÒn thanh vµ c«ng tr×nh truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn. 13  ThÈm ®Þnh c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n truyÒn thanh, ph¸t thanh truyÒn h×nh. Qu¶n lý m¹ng Lan toµn C«ng ty. Phßng DÞch vô CATV & Ch¨m sãc kh¸ch hµng - DÞch vô t vÊn, th«ng tin, tiÕp thÞ ®Ó ký Hîp ®ång l¾p ®Æt CATV. - Khai th¸c thÞ trêng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô- kinh doanh vËt t, thiÕt bÞ trong lÜnh vùc ph¸t thanh truyÒn h×nh. Phßng chia lµm hai tæ: + Tæ DÞch vô - Khai th¸c thÞ trêng. + Tæ Thu ng©n vµ Ch¨m sãc kh¸ch hµng.  Phßng Kinh Doanh-Tæng Hîp - Kinh doanh th¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ, vËt t thiÕt bÞ c¸c ngµnh nghÒ trong ®¨ng ký kinh doanh, phôc vô môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty. NhËn uû th¸c nhËp khÈu theo quy ®Þnh (Kh«ng tham gia c¸c nhiÖm vô xuÊt khÈu, giao nhËn hµng ho¸ thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t cña C«ng ty). - Khai th¸c c¸c dÞch vô t vÊn, thiÕt kÕ, x©y dùng, l¾p ®Æt, b¶o tr×, b¶o dìng m¹ng néi bé, m¹ng CATV...cho c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ cã nhu cÇu. - Më réng hÖ thèng b¸n hµng qua cöa hµng, ®¹i lý ký göi hµng ho¸ cho c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  XÝ nghiÖp Qu¶n Lý TruyÒn Thanh NhËn thÇu, thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh cã d©y nh: x©y dùng, l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c ®µi ph¸t thanh c¬ së phêng, x· vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh kh«ng d©y. Phßng chia lµm ba tæ: + Tæ qu¶n lý sè 1. + Tæ qu¶n lý sè 2. + Tæ Qu¶n lý Tæng hîp.  Trung t©m Khai Th¸c & S¶n xuÊt ch¬ng tr×nh 14 - S¶n xuÊt c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh phôc vô ph¸t kªnh HCATV khi ®îc Gi¸m ®èc §µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi giao. Nguån ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc. - S¶n xuÊt c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh, c¸c s¶n phÈm nghe nh×n theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. - Ph¸t hµnh, in, sao b¨ng ®Üa c¸c lo¹i. - Cho thuª ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh. - DÞch vô ph¸t qu¶ng c¸o trªn c¸c ®µi Ph¸t thanh-TruyÒn h×nh c¶ níc. - TiÕp nhËn qu¶ng c¸o trªn c¸c kªnh HCATV. - Biªn tËp, biªn dÞch c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh.  Trung t©m DÞch vô kü thuËt & ChuyÓn giao C«ng nghÖ - S¶n xuÊt vµ kinh doanh thiÕt bÞ vËt t, hµng tiªu dïng, thiÕt bÞ truyÒn thanh, ph¸t thanh truyÒn h×nh, v¨n ho¸ viÔn th«ng. - T vÊn thiÕt kÕ, thùc hiÖn c¸c dÞch vô kü thuËt truyÒn thanh, truyÒn h×nh.  XÝ nghiÖp x©y l¾p qu¶n lý truyÒn h×nh c¸p - L¾p ®Æt, b¶o dìng m¹ng truyÒn h×nh c¸p cña C«ng ty trªn toµn thµnh phè Hµ Néi. Nh vËy, bé m¸y tæ chøc C«ng ty ®îc chia thµnh nhiÒu bé phËn chuyªn m«n ho¸, tæ chøc s¶n xuÊt theo c¬ cÊu c«ng viÖc ®îc gi¶i quyÕt theo kªnh liªn hÖ th¼ng. Ngêi thi hµnh nhiÖm vô chØ ph¶i thùc hiÖn theo lÖnh cña cÊp trªn phô tr¸ch m×nh. C¸n bé qu¶n lý t¹i mçi bé phËn ph¶i thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn c«ng viÖc cña ngêi díi quyÒn. C«ng ty tæ chøc theo c¬ cÊu nµy ®Æt ra yªu cÇu cao ®èi víi bé m¸y qu¶n lý. C¸n bé ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt – kinh doanh cña C«ng ty. Cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, trong tõng thêi kú kh¸c nhau c«ng ty ®· thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô kh¸c nhau nh»m ®¸p 15 øng mét c¸ch tèt nhÊt sù biÕn ®æi kh«ng ngõng cña cuéc sèng. N¨m 1995, víi tªn lµ “C«ng ty TruyÒn thanh Hµ Néi”, c«ng ty ®· thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô: Qu¶n lý vµ khai th¸c hÖ thèng truyÒn thanh b»ng d©y trong ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè 81/2000 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc ®æi tªn C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh – TruyÒn h×nh Hµ Néi vµ quy ®Þnh l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô l¹i cho c«ng ty, ®· biÕn thêi c¬ vµ ®éng lùc quan träng thµnh søc m¹nh vËt chÊt ®Ó chi bé vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra môc tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kinh doanh. Ngµy 25/7/2001, UBND Thµnh phè tiÕp tôc ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 4259/QD-UB giao cho c«ng ty nhiÖm vô triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n “ X©y dùng hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn ë thñ ®«” víi møc ®Çu t trong giai ®o¹n I lµ 95.912.057.474 ®ång. Ngµy 25/12/2001 UBND Thµnh phè tiÕp tôc ban hµnh quyÕt ®Þnh 8126/QD-UB bæ sung chøc n¨ng nhiÖm vô cho c«ng ty t¹o thµnh mét m« h×nh doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng víi nhiÒu chøc n¨ng, nhiÖm vô, ngµnh nghÒ s¶n xuÊt – kinh doanh – dÞch vô cã thÞ trêng réng lín vµ phong phó. Do vËy hiÖn nay c«ng ty BTS Hµ Néi cã nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh nh sau:  NhËn thÇu thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh truyÒn thanh gåm: - X©y l¾p, l¾p ®Æt söa ch÷a c¸c §µi truyÒn thanh c¬ së x·, phêng, thÞ trÊn. - Nghiªn cøu dù ¸n vµ triÓn khai x©y dùng hÖ thèng truyÒn thanh kh«ng d©y (TTKD)  Kinh doanh thiÕt bÞ truyÒn thanh, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, vËt t ngµnh v¨n ho¸, viÔn th«ng, vËt t phôc vô s¶n xuÊt, hµng tiªu dïng; ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ dÞchvô vËn t¶i. Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®Ó s¶n xuÊt – kinh doanh c¸c s¶n phÈm chuyªn ngµnh ph¸t thanh – truyÒn h×nh - DÞch vô sao b¨ng, trao ®æi ch¬ng tr×nh ph¸t thanh truyÒn h×nh ®èi víi c¸c ®Þa ph¬ng trong níc - Tham gia s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, dÞch vô qu¶ng c¸o trªn §µi Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh Hµ Néi 16  Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n truyÒn thanh, truyÒn h×nh do cÊp cã thÈm quyÒn giao.  T vÊn thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh, x©y dùng c¸c m¹ng néi bé, m¹ng truyÒn h×nh c¸p Víi tr¸ch nhiÖm lµ chñ dù ¸n truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn (CATV) cña Hµ Néi, C«ng ty ®· ®ång thêi triÓn khai c¸c ho¹t ®éng x©y dùng, ph¸t triÓn lùc lîng, bæ sung c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt lao ®éng, lao ®éng vµ kiÖn toµn m« h×nh tæ chøc bé m¸y võa ®ñ kh¶ n¨ng, qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n cã hiÖu qu¶. 1.3. §Æc ®iÓm vÒ mÆt hµng vµ thÞ trêng kinh doanh C«ng ty ®· tiÕn hµnh kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ bao gåm: Kinh doanh khai th¸c hÖ thèng truyÒn thanh b»ng d©y, trang thiÕt bÞ néi thÊt cho c¬ quan vµ nh©n d©n cã nhu cÇu; Më cöa hµng mua b¸n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn truyÒn thanh, ®å ®iÖn d©n dông, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµm ®¹i lý tiªu thô cho c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cã nhu cÇu; Kinh doanh thiÕt bÞ vËt t ngµnh v¨n ho¸ viÔn th«ng, vËt t phôc vô s¶n xuÊt, hµng hãa tiªu dïng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i; T vÊn thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh, x©y dùng c¸c m¹ng néi bé, m¹ng truyÒn h×nh c¸p. Do ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng kinh doanh nªn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nµy th× cha cã mét doanh nghiÖp nµo c¹nh tranh víi C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh, v× vËy tiÒm n¨ng ®Ó më réng s¶n xuÊt lµ rÊt lín. ThÞ trêng ho¹t ®éng cña C«ng ty kh«ng chØ ®îc më réng ë trong níc mµ cßn ph¸t triÓn ra níc ngoµi. §Õn nay C«ng ty ®· cã 06 ®èi t¸c níc ngoµi (03 ®èi t¸c Trung Quèc, 01 ®èi t¸c Céng hoµ SÐc, 01 Hµn Quèc, 01 cña Mü) ®· th¶o luËn vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh hîp t¸c ph¸t triÓn m¹ng CATV cña Hµ Néi. Cô thÓ, trong n¨m 2003 C«ng ty ®· ký hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín nh: TËp ®oµn Pacific Network (Hµn Quèc), C«ng ty NhuËn Bang (Hång K«ng), C«ng ty Quèc An (Trung Quèc), ký kÕt víi Bu §iÖn Thµnh phè Hµ Néi ch¬ng tr×nh hîp t¸c x©y dùng m¹ng CATV më ra híng ph¸t triÓn míi, nhiÒu triÓn väng trong t¬ng lai, ®îc nhiÒu kh¸ch hµng ngo¹i tØnh, c¸c ngµnh trong c¶ níc tho¶ thuËn hîp t¸c hoÆc lùa chän C«ng ty x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh m¹ng néi bé, viÔn th«ng, CATV hoÆc truyÒn thanh kh«ng d©y nh: H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Lai Ch©u, Bµ RÞa Vòng Tµu, H¶i D17 ¬ng, VÜnh Phóc, Phó Thä, ®iÒu ®ã cho thÊy phÇn nµo tiÒm n¨ng còng nh n¨ng lùc cña C«ng ty trong c¶ hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. HiÖn nay trªn thÞ trêng lÜnh vùc truyÒn h×nh ®îc c¸c cÊp ngµnh vµ c¸c nhµ ®Çu t rÊt quan t©m bëi truyÒn h×nh lµ ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng phæ cËp vµ lµ mãn ¨n tinh thÇn kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña ngêi d©n. Cho ®Õn nay, truyÒn h×nh qu¶ng b¸ mÆt ®Êt vÉn lµ ph¬ng tiÖn duy nhÊt ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin ch¬ng tr×nh ®Õn tuyÖt ®¹i ngêi d©n ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, ®· xuÊt hiÖn mét sè dÞch vô cã tr¶ tiÒn míi nh: TruyÒn h×nh c¸p v« tuyÕn MMDS vµ truyÒn h×nh qua vÖ tinh ®îc cung cÊp bëi h·ng truyÒn h×nh c¸p ViÖt Nam. Ngoµi hai dÞch vô trªn, ë ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cha cã mét m¹ng truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn c«ng céng chÝnh thøc. TruyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn vÉn cßn t¬ng ®èi xa l¹ ®èi víi mäi ngêi. Tuy nhiªn, trong t¬ng lai, truyÒn h×nh c¸p h÷u tuyÕn sÏ ph¸t triÓn m¹nh mÏ t¹i ViÖt Nam cßn ë thêi ®iÓm nµy, C«ng ty dÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi lµ ®¬n vÞ duy nhÊt ®îc UBND Thµnh phè Hµ Néi cho phÐp triÓn khai l¾p ®Æt hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p. NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu cña ngêi d©n ngµy cµng cao. §©y lµ c¬ héi ®Ó C«ng ty cã thÓ t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña m×nh, tõ ®ã c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. 2. §Æc ®iÓm nguån lùc c«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm vÒ nguån lao ®éng Sù ph¸t triÓn, ®i lªn cña toµn x· héi ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña con ngêi trong mäi ho¹t ®éng nãi chung vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. Trong bÊt kú mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo th× con ngêi còng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh. Nh©n thøc ®îc tÇm quan träng cña nguån nh©n lùc, C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh ®· cã nh÷ng c¶i tiÕn ®¸ng kÓ trong cã cÊu tæ chøc còng nh n©ng cao chÊt lîng nguån lao ®éng trong C«ng ty gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é ph¸t triÓn trong thêi gian tíi. T×nh h×nh nh©n sù cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: BiÓu 1: Quy m«, c¬ cÊu nguån nh©n lùc cña C«ng ty DÞch vô TruyÒn thanh-TruyÒn h×nh Hµ Néi N¨ m 2001 2002 2003 ChØ ti ªu 18 Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng qua c¸c n¨m 2001, 2002, 2003 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè lîng lao ®éng cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2001 tæng sè lao ®éng cña toµn C«ng ty lµ 68 ngêi, ®· t¨ng lªn 115 ngêi vµo n¨m 2002, nh vËy ®· t¨ng 69,1% vµ ®Õn n¨m 2003 t¨ng 177,4% so víi n¨m 2002 t¬ng øng víi 319 ngêi. §iÒu nµy chøng tá quy m« më réng s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng. Trong sè lao ®éng cña C«ng ty, tû lÖ lao ®éng n÷ chØ chiÕm kho¶ng trªn díi 30% mçi n¨m nh vËy lµ hîp lý ®èi víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty. XÐt vÒ c¬ cÊu lao ®éng theo tuæi, C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng kh¸ trÎ, ®©y lµ mét lîi thÕ v× ®éi ngò lao ®éng trÎ nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o n¨ng ®éng vµ cã tr×nh ®é sÏ gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Còng qua biÓu trªn ta thÊy tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng còng kh¸ cao, 100% lao ®éng ®Òu ®· qua ®µo t¹o, ®iÒu nµy còng lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty. Song bªn c¹nh mÆt m¹nh ®ã th× ta vÉn thÊy h¹n chÕ nh lao ®éng qu¸ trÎ cha cã nhiÒu kinh nghiÖm trong thùc tÕ nªn doanh nghiÖp ph¶i mÊt chi phÝ ®Ó ®µo t¹o thªm. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn kinh doanh vµ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ. Song song cïng tån t¹i víi nguån lùc lao ®éng th× nguån lùc tµi chÝnh cña C«ng ty còng ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng, t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng mét phÇn kh«ng nhá phô thuéc vµo nguån lùc tµi chÝnh cña C«ng ty. N¨m 1995, khi míi ®æi tªn thµnh C«ng ty TruyÒn thanh Hµ Néi th× tæng sè vèn cña C«ng ty cã ®îc lµ 436.188.000 ®ång. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nguån vèn cña C«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn. §Õn n¨m 2003, mÆc dï nguån vèn vÉn cßn lµ con sè khiªm tèn nhng tæng nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty ®¹t 25.632.712.521 ®ång. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nªn C«ng ty rÊt ®îc sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o cña Nhµ níc còng nh Thñ ®«. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ ®îc ®Çu t rÊt ®Çy ®ñ, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ cao. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sè liÖu sau: BiÓu2: B¶ng kª danh môc trang thiÕt bÞ chÝnh trong C«ng ty STT Tªn trang thiÕt bÞ Sè lîng N¨m nhËp XuÊt xø 19 1 §Çu thu vÖ tinh kü thuËt sè 12 2002&2003 §øc, Ph¸p, CH SÐc, Th¸i Lan 2 Bé ®iÒu chØnh IF 20 2002&2003 CH SÐc 3 Bé UP Convecter 20 2002&2003 CH SÐc 4 Bé Combiner 16x1 & 8x1 2 2002 CH SÐc 5 Bé chuyÓn m¹ch ma trËn 32x32 1 2003 CH SÐc 6 M¸y ph¸t quang 16 2002&2003 Mü, CH SÐc, Hµn Quèc, Trung Quèc 7 M¸y chuyÓn ®æi quang ®iÖn 148 2002&2003 Mü, CH SÐc, Hµn Quèc, Trung Quèc, PhÇn Lan 8 KhuyÕch ®¹i cao tÇn 5  862 MHZ 2210 2002&2004 Malaysia, Trung Quèc 9 M¸y ph¸t sang FM 5 2002&2004 Malaysia, Trung Quèc 10 §Çu thu FM tù ®éng 85 2002&2004 ViÖt Nam 11 PhÇn mÒm qu¶n lý vËt t 1 2003 ViÖt Nam 12 PhÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch hµng 1 2002 Trung Quèc 13 PhÇn mÒm C«NG NGHIÖP 1 2004 Trung Quèc 14 M¸y so¹n th¶o th môc 1 2004 Trung Quèc 15 M¸y ®iÒu chÕ SL 1 2004 Mü, CH SÐc 16 M¸y hiÖn sang (oxilo) 4 2002&2004 Mü, CH SÐc, PhÇn Lan 17 M¹ng Lan (kÌm 35 m¸y tÝnh) 1 bé 2002 18 ThiÕt bÞ ®o kü thuËt sè 24 2002&2004 Mü, CH SÐc, PhÇn Lan 19 C¸c phÇn mÒm ®iÒu khiÓn thiÕt 08 bÞ chuyÓn ®æi quang ®iÖn 2002&2004 Mü, CH SÐc 20 Bé ph¸t m· cµi FM 05 2002&2004 Malaysia, Trung Quèc 21 Bé cÊp nguån tù ®éng 540 2002&2004 ViÖt Nam (do C«ng ty tù s¶n xuÊt) Mü, CH SÐc 20
- Xem thêm -