Tài liệu Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng –thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ 1 KTV Kiểm toán viên 2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 3 AVA Công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 4 BCTC Báo cáo tài chính 5 BCĐKT Bảng cân đối kế toán 6 BCKQHĐKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 7 HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ 8 KSNB Kiểm soát nội bộ 9 BGĐ Ban giám đốc 10 HĐQT Hội đồng quản trị 11 NVL Nguyên vật liệu 12 HĐ Hoá đơn 13 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế ngày nay,hoạt động kiểm toán đã đƣợc hình thành và phát triển một cách nhanh chóng.Cùng với sự ra đời của các công ty kiểm toán thì nhà nƣớc hay đặc biệt là Bộ Tài chính đã ban hành các quy định, quy chế, chuẩn mực kế toán và kiểm toán để tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, ngành hoạt động một cách năng động hơn và có định hƣớng phát triển một cách rõ ràng hơn.Hoạt động kiểm toán đã đóng một vai trò tích cực trong sự phát triển chung của nền kinh tế ngày nay. Kiểm toán đã trở thành một chuyên ngành đào tạo chính trong trƣờng đại học Kinh tế quốc dân. Để giúp cho sinh viên nắm chắc đƣợc lý thuyết và đạt đƣợc một sự hiểu biết nhất định về thực tế nhà trƣờng có dành một kỳ cho sinh viên thực tập.Trong quá trình thực tập tại các công ty Kiểm toán, chúng em đƣợc tìm hiểu về tình hình hoạt động của công ty cũng nhƣ về cơ cấu tổ chức, công tác kế toán, kiểm toán và các hoạt động kinh doanh khác. Đây là những bài học thực tế hết sức bổ ích để củng cố những kiến thức đã học trong nhà trƣờng. Tại công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) em đƣợc sự hƣớng dẫn đi sâu tìm hiểu chu trình kiểm toán mua hàng – thanh toán.Chính vì vậy em đã chọn đề tài thực tập tốt nghiệp “hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam thực hiện”. Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế em nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Th.s Đinh Thế Hùng và các bạn cũng nhƣ các anh chị trong công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam.Kết hợp với những kiến Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân 2 Lớp Kiểm toán 46A thức đã học ở trƣờng và sự nỗ lực của bản thân nhƣng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên đề tài thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Ngoài lời nói đầu và kết luận đề tài thực tập được chia làm ba chương : Chương I : Tổng quan về công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) Chương II : Thực trạng kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA). Chương III : Một số bài học kinh nghiệm và kiến nghị hòan thiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)thực hiện. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 3 Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA) 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 1.1.1.Quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển của công ty. -Trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nƣớc,nhiều công ty,nhiều doanh nghiệp đã ra đời đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng của con ngƣời.Trong đó lĩnh vực kiểm toán ngày càng phát triển và trở nên hết sức cần thiết trong nền kinh tế.Hoà trong nhu cầu thiết yếu chung đó công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) ra đời. Tên công ty : Công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) Tên giao dịch :VIET NAM AUDITING AND ACCOUNTING CÓNSULTANCY COMPANY LIMITED. Địa chỉ : Số 160 phố Phƣơng Liệt-phƣờng Phƣơng Liệt-Quận Thanh Xuân-thành phố Hà Nội. Điện thoại : 04-8686248 Công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán VN (AVA) đƣợc thành lập ngày 10/10/2006 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0102028384 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hà Nội cấp và sửa đổi bổ sung ngày 22/02/2007.AVA là một trong những loại hình công ty TNHH có hai thành viên trở lên hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán,kế toán,tƣ vấn tài chính và Thẩm định giá có đội ngũ kiểm toán viên và cộng tác viên đông đảo,giàu kinh nghiệm. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân 4 Lớp Kiểm toán 46A Tuy mới chỉ thành lập đƣợc hơn một năm nhƣng công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán VN đã đạt đƣợc một số thành tích rất nổi bật nhƣ sau: Ngày 26/11/2007, theo Công văn số 302/VACPA của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) v/v công khai lần 1, AVA đƣợc công nhận là một trong những công ty kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán năm 2007 – 2008. Ngày 08/03/2007, theo Thông báo số 178/TB-BTC của Bộ Trƣởng Bộ Tài chính, AVA có tên trong danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá (Đợt 3). Ngày 18/12/2007, theo Quyết định số 701/QĐ-UBCK, Uỷ ban chứng khoán Nhà nƣớc v/v chấp thuận AVA đƣợc kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Chính vì vậy góp phần vào sự phát triển chung của đất nƣớc và cam kết đảm bảo chất lƣợng các dịch vụ cung cấp cho từng khách hàng ,AVA luôn là ngƣời bạn đồng hành,luôn chia sẻ kinh nghiệm của mình với khách hàng và sự thành công của khách hàng luôn là mục tiêu phấn đấu của công ty. Với trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của mình,AVA sẽ là đơn vị đi tiên phong,dẫn đầu trong hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên ngành tại Việt Nam và luôn đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng. 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty. Hiện nay, Công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam đăng ký kinh doanh các ngành nghề sau: - Kiểm toán báo cáo tài chính - kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán; - Kiểm toán hoạt động; Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân 5 Lớp Kiểm toán 46A - Kiểm toán tuân thủ; - Kiểm toán nội bộ; - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm); - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; - Kiểm toán thông tin tài chính; - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trƣớc; - Tƣ vấn tài chính; - Tƣ vấn thuế; - Tƣ vấn nguồn nhân lực; - Tƣ vấn ứng dụng công nghệ thông tin; - Tƣ vấn quản lý; - Dịch vụ kế toán; - Dịch vụ định giá tài sản; - Dịch vụ bồi dƣỡng cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; - Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật; - Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính. Từ khi thành lập đến nay,công ty đã cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình dịch vụ có giá trị cao nhƣ: dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ tƣ vấn, dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tƣ vấn cổ phần hoá, dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng, dịch vụ cung cấp thông tin và hỗ trợ phần mềm kế toán. 1.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vài năm gần đây. Công ty đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng Việt Nam). Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 6 Bảng 1: DANH SÁCH THÀNH VIÊN GÓP VỐN SSSS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tên thành viên Lƣu Quốc Thái Bùi Đức Vinh Nguyễn Minh Hải Ngô Đạt Vinh Nguyễn Sơn Thanh Phạm Thị Hƣờng Trần Trí Dũng Nguyễn Xuân Hoà Đào thị Kim Anh Lƣu Trƣờng Trung Mai Quang Hiệp Nguyễn Viết Long Giá trị vốn góp (đồng) 300.000.000 300.000.000 780.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Phần vốn góp (%) 10 10 26 10 10 10 5 5 5 3 3 3 Kết quả kinh doanh của công ty trong năm vừa qua Tuy công ty mới chỉ thành lập đƣợc hơn một năm nhƣng trong năm đầu thành lập công ty đã đạt đƣợc những kết quả rất khả quan. Điều đó thể hiện qua kết quả kinh doanh trong ba quý của năm 2006 cụ thể nhƣ sau: Bảng 2 :BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Doanh thu Giá vốn Quý I/2007 1.844 1.816 Quý II/2007 2.305 2.270 Quý III/2007 1.383 1.362 5.532 5.448 Quý Tổng 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.1. Đội ngũ nhân viên. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 7 Để hoạt động thành công và có hiệu quả công ty luôn coi trọng vấn đề trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên.Hiện nay AVA có 14 kiểm toán viên cấp nhà nƣớc,02 kiểm toán viên có chứng chỉ kiểm toán viên quốc tế ACCA và CPA Australia,03 thẩm định viên về giá,03 thạc sỹ kinh tế. Đội ngũ nhân viên của công ty là những kiểm toán viên có bản lĩnh,có tính chuyên nghiệp,có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán lớn nhƣ : AASC,KPMG,E&Y chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu tốt nhất của khách hàng. Chính trình độ và kinh nghiệm của đoàn kiểm toán là nhân tố quyết định cho sự thành công của một cuộc kiểm toán.Vì vậy con ngƣời luôn là yếu tố đƣợc quan tâm đặc biệt để đảm bảo dịch vụ của công ty cung cấp đạt chất lƣợng cao.Do vậy đội ngũ kiểm toán viên,thẩm định viên của AVA đƣợc trang bị đầy đủ các kiến thức, đƣợc đào tạo bài bản cả trong nƣớc và ngoài nƣớc,có đầy đủ kinh nghiệm cần thiết để có thể đáp ứng phù hợp với yêu cầu của từng công việc cụ thể và của doanh nghiệp. Ban Giám đốc AVA là những ngƣời có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán và đã từng công tác nhiều năm tại Công ty Dịch vụ Tƣ vấn Tài chính kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính (AASC). Bảng 3 : DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC STT Họ và tên Số năm trong Số năm trong ngành TCKT ngành kiểm toán Giám đốc 12 12 Chức vụ 1 Nguyễn Minh Hải 2 Lƣu Quốc Thái Phó Giám đốc 15 10 3 Phạm Thị Hƣờng Phó Giám đốc 15 15 4 Ngô Đạt Vinh Phó Giám đốc 20 12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 8 5 Nguyễn Sơn Thanh Phó Giám đốc 10 8 6 Bùi Đức Vinh Phó Giám đốc 9 9 Nhân viên của AVA đƣợc đào tạo có hệ thống, đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, có hiểu biết sâu rộng và đặc biệt các kiểm toán viên đã thƣờng xuyên trực tiếp tham gia kiểm toán và tƣ vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trong nhiều năm qua. Bảng 4 :DANH SÁCH CÁC KIỂM TOÁN VIÊN CỦA AVA STT Họ và tên Năm sinh Chứng chỉ KTV Quê quán 1 Nguyễn Minh Hải 1974 0287/KTV Vĩnh Phúc 2 Nguyễn Phƣơng An 1977 1289/KTV Hà Nam 3 Vũ Hoài Đức 1971 1037/KTV Hải Phòng 4 Nguyễn Thị Diễm Hà 1975 1295/KTV Hà Nam 5 Lƣu Quốc Thái 1970 0155/KTV Hải Phòng 6 Phạm Thị Hƣờng 1970 0161/KTV Nam Định 7 Nguyễn Sơn Thanh 1975 0591/KTV Vĩnh Phúc 8 Bùi Đức Vinh 1976 0654/KTV Phú Thọ 9 Hà Kim Ngọc 1974 0590/KTV Vĩnh Phúc 10 Nguyễn Văn Phong 1978 0598/KTV Hà Nội 11 Bùi Thiện Tá 1964 0592/KTV Hƣng Yên 12 Nguyễn Xuân Hoà 1979 0909/KTV Phú Thọ 13 Trần Trí Dũng 1979 0895/KTV Quảng Ninh 14 Nguyễn Thái Hà 1969 0901/KTV Hà Tây Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 9 Bảng 5 :DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN CỦA AVA Họ và tên STT Năm sinh Số thẻ thẩm định Quê quán 1 Nguyễn Minh Hải 1974 I05012 Vĩnh Phúc 2 Ngô Đạt Vinh 1960 II05064 Nam Định 3 Mai Đình Lân 1973 II05048 Thanh Hoá Bảng 6 :DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN CỦA AVA Họ và tên STT Năm sinh Học vị Nơi công tác Học viện 1 Lƣu Đức Tuyên 1970 Tiến sĩ 2 Thịnh Văn Vinh 1964 Tiến sĩ 3 Lƣu Trƣờng Kháng 1974 Nghiên cứu sinh 4 Lê Tiến Phúc 1974 Thạc sĩ tài chính Học viện tài chính Kiểm toán Nhà nƣớc Học viện tài chính 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 1.2.2.1.Các phòng ban và chức năng : Do mới thành lập đƣợc hơn một năm nên cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty rất gọn nhẹ.Là một công ty TNHH-công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) tổ chức quản lý theo hai cấp : đứng đầu là Hội đồng thành viên,tiếp đến là Ban giám đốc (giám đốc và phó giám đốc),tiếp theo là các phòng ban. *Hội đồng thành viên : Hiện nay HĐTV bao gồm 12 ngƣời, trong đó Ông Nguyễn Minh Hải là Chủ tịch HĐTV. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân 10 Lớp Kiểm toán 46A *Giám đốc : là ngƣời đại diện pháp nhân cho công ty,chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về mọi hoạt động của công ty. Điều hành toàn bộ hoạt động của công ty nhƣ : sử dụng có hiệu quả toàn bộ vốn tự có của công ty trong hoạt động cung cấp dịch vụ. *Phó giám đốc : là ngƣời đƣợc giám đốc uỷ quyền chỉ đạo và điều hành các bộ phận công việc đƣợc uỷ quyền. *Phòng tài vụ kế toán : có nhiệm vụ quản lý toàn bộ vốn,tài sản của công ty,tổ chức kiểm tra thực hiện chính sách kế toán-tài chính,thống kê kịp thời chính xác tình hình tài sản và nguồn vốn giúp giám đốc kiểm tra thƣờng xuyên toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty.Cập nhật sổ sách,chứng từ,hoá đơn có liên quan đến các hoạt động của công ty. *Các phòng nghiệp vụ 1,2,3,4,5: trục tiếp thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tƣ vấn kế toán,kiểm toán và thẩm định giá… -Phòng nghiệp vụ 1 : Thực hiện Dịch vụ kế toán: +Tƣ vấn lựa chọn hình thức sổ và bộ máy kế toán. +Tƣ vấn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. +Làm thuê kế toán Dịch vụ tư vấn: +Kho dữ liệu các văn bản pháp quy của Việt Nam. +Kho dữ liệu các văn bản thuế nói riêng. -Phòng nghiệp vụ 2:thực hiện Xác định cơ cấu chiến lược kinh doanh: +Tƣ vấn thiết lập hệ thống kiếm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 11 +Tƣ vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp. +Tƣ vấn quản lý tiền lƣơng và nhân sự. +Tƣ vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu,tƣ vấn đầu tƣ, lựa chọn phƣơng án kinh doanh cho doanh nghiệp. -Phòng nghiệp vụ 3: thực hiện Thực hiện kiểm toán +Kiểm toán theo luật định Báo cáo tài chính, công trình xây dựng cơ bản, đấu thầu,…. +Kiểm toán hoạt động. +Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. -Phòng nghiệp vụ 4: thực hiện Các dịch vụ khác như +Báo cáo thẩm định số liệu theo mục tiêu +Các đánh giá và xác nhận đặc biệt. +Kiểm tra báo cáo quý và báo cáo giữa kỳ. +Chuẩn bị và tổng hợp báo cáo tài chính. -Phòng nghiệp vụ 5: thực hiện Dịch vụ đào tạo +Tổ chức khoá học về kế toán, kiểm toán cho các đơn vị phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. +Tổ chức khoá học về kế toán, kiểm toán cho các đơn vị phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam. +Đào tạo kiểm toán nội bộ cho cac doanh nghiệp. 1.2.2.2.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Sơ đồ 1 : Tổ chức bộ máy quản lý Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 12 Hội đồng thành viên Ban Giám đốc Phòng nghiệp vụ 1 Phòng nghiệp vụ 2 Phòng nghiệp vụ 3 Phòng nghiệp vụ 4 Phòng nghiệp vụ 5 P.Kế toán 1.2.3.Tổ chức bộ máy kế toán. Việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ,nội dung công tác kế toán trong doanh nghiệp do bộ máy kế toán đảm nhận.Việc tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán sao cho hợp lý,gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin một cách kịp thời,chính xác và đầy đủ,hữu ích cho đối tƣợng sử dụng thông tin, đồng thời phát huy và nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán.Hiện nay việc tổ chức bộ máy kế toán ở công ty TNHH tƣ vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) tiến hành theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung.Theo hình thức tổ chức này thì toàn bộ công việc kế toán đƣợc thực hiện tập trung tại phòng kế toán của công ty.Bộ máy kế toán của công ty bao gồm 2 ngƣời đƣợc phân công nhƣ sau : +Kế toán trưởng (kiêm phó giám đốc) : giúp giám đốc công tác tổ chúc chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán,tài chính thông tin kinh tế trong toàn công ty theo cơ chế quản lý mới và theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê, điều lệ tổ chức kế toán nhà nƣớc và điều lệ kế toán trƣởng hiện hành.Ngoài ra kế toán trƣởng còn hƣớng dẫn,kiểm tra việc chỉ đạo hạch toán,lập kế hoạch tài chính, Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 13 chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc và ban lãnh đạo về công tác kế toán tài chính tại công ty. +Kế toán tổng hợp : tiến hành ghi sổ tổng hợp,lập các báo cáo chi tiết và tổng hợp báo cáo của các chi nhánh gửi lên thành báo cáo công ty.Ngoài ra kế toán tổng hợp cũng là ngƣời kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ,cũng nhƣ việc ghi chép sổ sách kế toán.Do bộ máy kế toán của công ty còn nhỏ gọn chỉ có 2 ngƣời nên kế toán tổng hợp cũng kiêm trách nhiệm của các nhân viên kế toán nhƣ : kế toán tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định,kế toán thanh toán… 1.3. Đặc điểm công tác kiểm toán tại công ty. 1.3.1.Các dịch vụ cung cấp. Công ty cung cấp nhiều loại hình dịch vụ và đều có kết quả cao.Nhƣng dịch vụ kiểm toán là một trong những dịch vụ mang lại hiệu quả lớn nhất cho công ty.Bao gồm các dịch vụ kiểm toán có giá trị cao nhƣ sau : o Kiểm toán các Báo cáo tài chính o Kiểm toán hoạt động các dự án o Kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình xây dựng o Kiểm toán xác định vốn góp liên doanh o Kiểm toán tuân thủ o Kiểm toán hoạt động o Kiểm toán theo thủ tục nhƣ cam kết 1.3.2.Khách hàng của công ty. Hiện nay công ty đang thực hiện cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán báo cáo tài chính,kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ công trình XDCB hoàn thành,thẩm định giá trị tài sản,bất động sản cho các đơn vị.Chính vì Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 14 vậy mà thị trƣờng khách hàng của công ty cũng rất đa dạng cho từng lĩnh vực cụ thể trên nhƣ sau: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - Công ty Xi măng Tam Điệp - Công ty vật tƣ kỹ thuật xi măng - Công ty Cổ phần bao bì Bút Sơn - Công ty Xi măng FICO Tây Ninh - Văn phòng Tổng Công ty xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng - Văn phònh Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam - Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội - Công ty hoá chất Đức Giang – TCT Hoá chất Việt Nam - Công ty phân lân Ninh Bình – TCT Hoá chất Việt Nam - Công ty phân bón Miền Nam – TCT Hoá chất Việt Nam - Công ty hoá chất cơ bản Miền Nam – TCT Hoá chất Việt Nam - Công ty Vinaconex 11 - Công ty Đầu tƣ thƣơng mại Tràng Tiền (Tràng Tiền PLAZA) - Công ty Cổ phần Vinacontrol - Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng - Công ty Cổ phần Licogi 16 - Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thƣơng mại (Vinaxad) - Công ty Cổ phần đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng – TCT xây dựng Sông Hồng - Công ty sản xuất vật liệu xây dựng - Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng - Công ty TNHH Sufat Việt Nam - Công ty TNHH Phƣớc An Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân Lớp Kiểm toán 46A 15 - Công ty TNHH IQLinks - Công ty TNHH Tuấn Đức - Công ty Kỹ thuật xây dựng và VLXD Cotec - Công ty Đầu tƣ và phát triển nhà đất Cotec (Cotecland) Kiểm toán và tư vấn lập báo cáo Quyết toán vốn đầu tư - Dự án Dây chuyền mới Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn: Tổng mức đầu tƣ 4.085 tỷ - Dự án Dây chuyền nghiền Xi măng Quảng Trị - Công ty Cổ phần thạch cao xi măng - Dự án Nhà máy tuyển quặng APATIT – Công ty APATIT Việt Nam - Dự án Nhà máy xi măng Tam Điệp - Dự án Nhà máy gỗ Hƣng Yên – Constrexim Holdíng - Công trình xây dựng Trụ sở làm viêch Công ty Xuất nhập khẩu Viglacera - Các công trình XDCB hoàn thành của Cục thuế Hà Tây - Các công trình XDCB hoàn thành của Cục thuế Hoà Bình - Các công trình XDCB hoàn thành của Bƣu điện tỉnh Ninh Bình - Các công trình XDCB hoàn thành của Bƣu điện tỉnh Hà Tây - Các công trình XDCB hoàn thành của Bƣu điện tỉnh Nghệ An Kiểm toán xác định giá trị tài sản - Định giá Công ty TNHH Quốc tế Việt Séc để góp vốn cổ phần với Constrexim Holdings - Xác định giá trị sử dụng 3150m2 đất tại 203 Minh Khai của TCT Thực phẩm Miền Bắc - Xác định giá trị doanh nghiệp để góp vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đức Hoàng Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân 16 Lớp Kiểm toán 46A - Xác định giá trj quyền sử dụng đất 8130m2 tại phố Mạc Thị Bƣởi của Công ty Thực phẩm Hà Nội - Thẩm định Giá trị dự án đầu tƣ của Công ty Môi trƣờng đô thị Hà Nội. 1.3.3.Quy trình kiểm toán tại công ty. Kiểm toán là một hoạt động có chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng tài chính. Các yếu tố của xác minh và bày tỏ ý kiến là kiểm toán cân đối, đối chiếu lôgic, đối chiếu trực tiếp, kiểm kê, thực hiện và điều tra…Các yếu tố này cần đƣợc kết hợp với nhau theo một trình tự kho phù hợp với đối tƣợng cụ thể ở một khách thể xác định. Do trình tự của bản thân công tác kiểm toán khác nhau song trong mọi trƣờng hợp, tổ chức kiểm toán đều phải đƣợc thực hiện theo một quy trình chung với ba bƣớc cơ bản: Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán Bước 2: Thực hành kiểm toán Bước 3: Kết thúc kiểm toán Để thực hiện quy trình kiểm toán với 3 bƣớc nêu trên, khái niệm “Cuộc kiểm toán” phải bao hàm đầy đủ các yếu tố sau: a.Đối tƣợng kiểm toán b.Mục tiêu và phạm vi kiểm toán c.Chủ thể kiểm toán d.Khách thể kiểm toán e.Phƣơng pháp áp dụng trong kiểm toán và cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán f.Thời hạn kiểm toán 1.3.3.1. Chuẩn bị kiểm toán Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân 17 Lớp Kiểm toán 46A Chuẩn bị là bƣớc công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo ra tất cả tiền đề và điều kiện cụ thể khi thực hành kiểm toán. Đây là công việc có ý nghĩa quyết định chất lƣợng kiểm toán. Đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam, công tác kiểm toán còn mới mẻ có khi vừa học vừa làm, vừa tạo nếp nghĩ và thói quen trong kiểm toán. Trong khi đó các văn bản pháp lý chƣa đầy đủ và phân tán, nguồn tài liệu thiếu về số lƣợng, về tính đồng bộ và cả chất lƣợng… Do vậy, chuẩn bị kiểm toán càng cần coi trọng đặc biệt. Các tiền đề và điều kiện cụ thể cần tạo ra trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán có rất nhiều đặc biệt trong những loại hình kiểm toán cụ thể nhƣ kiểm toán tài chính song có thể quy về một số công việc chủ yếu sau: *Xác định mục tiêu - phạm vi kiểm toán Mục tiêu chung của kiểm toán phải gắn chặt với mục tiêu, yêu cầu quản lý. Vì vậy, trƣớc hết mục tiêu kiểm toán phải tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán, tuỳ thuộc vào loại hình kiểm toán.Phạm vi kiểm toán là sự giới hạn về không gian và thời gian của đối tƣợng kiểm toán. Phạm vi kiểm toán thƣờng đƣợc xác định đồng thời với mục tiêu kiểm toán và là một định hƣớng cụ thể hoá mục tiêu này.Trong giai đoạn này công ty không ngừng tìm hiểu về khách hàng bao gồm hoạt động kinh doanh và các rủi ro trong kinh doanh của khách hàng, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức hoạt động, độ lớn của doanh nghiệp trên các chỉ tiêu tuyệt đối, tƣơng đối, các yêu cầu của khách hàng về các loại hình dịch vụ, từ đó tiếp cận và xây dựng một bản hợp đồng với lịch trình, phạm vi, mức phí phù hợp.Mục tiêu của giai đoạn này là theo đuổi, chia sẻ tiếm tới ký kết hợp đồng để cùng phát triển. *Chỉ định người phụ trách công việc kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện vật chất cơ bản Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân 18 Lớp Kiểm toán 46A Tuỳ mục tiêu và phạm vi kiểm toán, cần chỉ định trƣớc ngƣời chủ trì cuộc kiểm toán sẽ tiến hành lần này. Công việc này có thể làm đồng thời với việc xây dựng mục tiêu cụ thể song cần thực hiện trƣớc khi thu thập thông tin, đặc biệt là việc làm quen với đối tƣợng, với khách thể mới của kiểm toán. Yêu cầu chung của việc chỉ định này là phải có ngƣời phụ trách có trình độ tƣơng ứng với mục tiêu, phạm vi kiểm toán nói chung. Đây là vấn đề hệ trọng, đặc biệt với kiểm toán tài chính nên đã đƣợc ghi trong 10 chuẩn mực kiểm toán đƣợc chấp nhận phổ biến. Cùng với việc chỉ định con ngƣời, cần chuẩn bị các thiết bị và điều kiện vật chất khác kèm theo: phƣơng tiện tính toán và kiểm tra thích ứng với đặc điểm tổ chức kế toán, phƣơng tiện kiểm kê thích ứng với từng loại vật tƣ, đá quý… *Thu thập thông tin Trong thu thập thông tin công ty thƣờng tận dụng tối đa nguồn tài liệu đã có song khi cần thiết vẫn phải có những biện pháp điều tra bổ sung. Các nguồn tài liệu đã có thƣờng bao gồm: - Các nghị quyết có liên quan đến hoạt động của đơn vị đƣợc kiểm toán. - Các văn bản có liên quan đến đối tƣợng và khách thể kiểm toán. - Các kế hoạch, dự toán, dự báo có liên quan. - Các báo cáo kiểm toán lần trƣớc, các biên bản kiểm kê hoặc biên bản xử lý các vụ xảy ra trong kỳ kiểm toán. - Các tài liệu có liên quan. - Trong nhiều trƣờng hợp, nguồn thông tin đã có chƣa đủ cần tiến hành khảo sát, điều tra bổ sung, song cũng ở mức khái quát phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân 19 Lớp Kiểm toán 46A *Lập kế hoạch kiểm toán Dựa trên bản hợp đồng đã đƣợc ký kết, phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và chuẩn mực kiểm toán Quốc tế đƣợc thừa nhận, tiến hành lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, định hƣớng cho cuộc kiểm toán (có đƣợc từ các thông tin chung về công ty), lập kế hoạch kiểm toán chi tiết (có đƣợc từ thông tin của bản hợp đồng,chƣơng trình kiểm toán chuẩn của công ty), bố trí hệ thống nhân sự các cấp phù hợp với hợp đồng đã ký kết với khách hàng(Ban giám đốc điều hành hợp đồng- Ban cố vấn thƣờng trực- Công ty liên kết-(nếu cần thiết)- Cộng tác viên(nếu cần thiết)- Nhóm kiểm toán).Trong quá trính náy công ty sẽ gửi tới đơn vị các văn bản đề nghị chuẩn bị số liệu, tài liệu, văn bản thông báo về kế hoạch lịch trình, nhân sự chính thức của cuọcc kiểm toán, các dự kiến về thời gian phát hành báo cáo, tổ chức cuộc họp… *Xây dựng chương trình kiểm toán Trên cơ sở kế hoạch tổng quát, cần xây dựng chƣơng trình cụ thể cho từng phần hành kiểm toán (kế hoạch chi tiết). Do mỗi phần hành kiểm toán có vị trí, đặc điểm khác nhau nên phạm vi, loại hình kiểm toán cũng khác nhau dẫn đến số lƣợng và thứ tự và các bƣớc kiểm toán khác nhau. Xây dựng chƣơng trình kiểm toán chính là việc xác định số lƣợng và thứ tự các bƣớc kể từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc công việc kiểm toán. Nhƣ vậy, quá trình kiểm toán cần đƣợc xây dựng trên những cơ sở cụ thể trƣớc hết là mục tiêu, loại hình kiểm toán và đặc điểm cụ thể của đối tƣợng kiểm toán. 1.3.3.2. Thực hành kiểm toán Đây là quá trình quan trọng, quyết định đến phần lớn chất lƣợng của cuộc kiểm toán, đây là quá trình các kiểm toán viên tiến hành thu thập số liệu, thực Nguyễn Thị Ngọc Diệp Đề tài thực tập tốt nghiệp
- Xem thêm -