Tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gang thép thái nguyên

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ------------ NGÔ THỊ HẢI YẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN VĂN THUẬN HÀ NỘI, NĂM 2011 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................... Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT............................................................... 1.1. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.................................................................................................... 1.1.1. Tiêu thụ và yêu cầu quản lý tiêu thụ sản phẩm........................................ 1.1.2. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm........................................................ 1.1.3. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ sản phẩm............................... 1.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất........................ 1.2.1. Kế toán giá vốn sản phẩm tiêu thụ.......................................................... 1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng.................................................................. 1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.................................................. 1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng....................................................................... 1.3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm theo chuẩn mực kế toán quốc tế và kinh nghiệm một số nước.......................................................................................... 1.3.1. Kế toán tiêu thụ sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế.............................. 1.3.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm theo kế toán Mỹ.......................................... 1.3.3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm theo kế toán Pháp........................................ 1.3.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam................................................. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...................................................................................... Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN...................................... 2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên............... 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên................................................................................................... 2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên......................................................................... 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác kế toán của Công ty.................. 2.1. Thực trạng kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.............................................................................................. 2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm và quản lý tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên................................................................ 2.2.2. Phương thức tiêu thụ sản phẩm............................................................. 2.2.3. Kế toán giá vốn sản phẩm tiêu thụ tại Công ty...................................... 2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty............................................... 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty.................................................... 2.3. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên..................................................................................... 2.3.1. Ưu điểm................................................................................................ 2.3.2. Những tồn tại........................................................................................ KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...................................................................................... Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN................. 3.1. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên............................................................................................................... 3.2. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên....................................................... 3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.......................................................................... 3.3.1. Hoàn thiện kế toán doanh thu................................................................ 3.3.2. Áp dụng chiết khấu thanh toán trong tiêu thụ thành phẩm.................... 3.3.3. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi..................................................... 3.3.4. Hoàn thiện luân chuyển chứng từ kế toán............................................ 3.3.5. Hoàn thiện kế toán chi tiết sản phẩm..................................................... 3.3.6. Hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho............................ 3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên....................................... 3.4.1. Về phía Nhà nước................................................................................. 3.4.2. Về phía Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên................................ KẾT LUẬN CHƯƠNG 3...................................................................................... KẾT LUẬN............................................................................................................ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................... DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.......................................................................... Bảng 2.2 Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tăng trưởng và phát triển của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên....................................................... Bảng 2.3 Kế hoạch sản xuất của Công ty từ năm 2009 – 2011.............................. Bảng 2.4 Các kênh phân phối sản phẩm................................................................ Bảng 3.1 Kế hoạch sản lượng 2011 - 2015............................................................ Bảng 3.2 Bảng kế hoạch sản xuất sản phẩm.......................................................... Bảng 3.3 Sản lượng tiêu thụ dự kiến của các kênh phân phối từ 2011 – 2015...... SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên ............................................................................................................. Sơ đồ 1.2 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ............. Sơ đồ 1.3 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ................................. Sơ đồ 1.4 Kế toán chiết khấu thương mại............................................................. Sơ đồ 1.5 Kế toán hàng bán bị trả lại.................................................................... Sơ đồ 1.6 Kế toán giảm giá hàng bán................................................................... Sơ đồ 1.7 Kế toán chi phí bán hàng...................................................................... Sơ đồ 2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên................................................................................. Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty......................................... Sơ đồ 2.3 Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty.................................................... Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên............................................. Sơ đồ 2.5 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty................................................... Sơ đồ 2.6 Quy trình bán hàng thu tiền ngay......................................................... Sơ đồ 2.7 Quy trình bán hàng chưa thu tiền ngay................................................. Sơ đồ 2.8 Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng qua đại lý tại Công ty............................................................................................ Sơ đồ 2.9 Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp có bảo lãnh tại Công ty.............................................................................. Sơ đồ 2.10 Kế toán chiết khấu thương mại tại Công ty.......................................... Sơ đồ 2.11 Kế toán hàng bán bị trả lại tại Công ty................................................. Sơ đồ 2.12 Kế toán giảm giá hàng bán tại Công ty................................................. Sơ đồ 2.13 Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty.................................................... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ------------ NGÔ THỊ HẢI YẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀ NỘI, NĂM 2011 Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, để tồn tại và đứng vững các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất để tạo ra được những sản phẩm có chất lượng tốt thì quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Số lượng sản phẩm được tiêu thụ sẽ quyết định đến lượng doanh thu và lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể đạt được. Các thông tin kế toán về quá trình tiêu thụ sản phẩm giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua thời gian nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất cũng như việc đi sâu tìm hiểu về thực trạng kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên” làm luận văn tốt nghiệp của mình với mong muốn sẽ góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm hiện nay tại Công ty. Ngoài phân mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương với những nội dung cơ bản sau: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất - Tác giả trình bày những khái quát chung về tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu quản lý tiêu thụ, các phương thức tiêu thụ, vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 1.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất Tìm hiểu về công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất trên các chỉ tiêu: 1.2.1. Kế toán giá vốn sản phẩm tiêu thụ Giá vốn hàng bán là toàn bộ trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. 1.2.1.1. Phương pháp xác định giá vốn sản phẩm xuất kho * Phương pháp bình quân gia quyền * Phương pháp Nhập trước - xuất trước (FIFO): * Phương pháp Nhập sau - xuất trước (LIFO): * Phương pháp giá thực tế đích danh 1.2.1.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán * Tài khoản sử dụng: Để hạch toán giá vốn sản phẩm tiêu thụ, kế toán sử dụng tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán” * Phương pháp kế toán - Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên - Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.2.1. Khái niệm doanh thu bán hàng Theo chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” ban hành theo Quyết định 149/2001: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 1.2.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán * Chứng từ kế toán Để hạch toán tiêu thụ sản phẩm, kế toán phải căn cứ vào các chứng từ bán hàng. Tuỳ theo phương thức tiêu thụ, hình thức bán hàng, phương thức thanh toán, kế toán sử dụng các chứng từ kế toán sau: - Hóa đơn GTGT (mẫu 01 - GTGT) - Hoá đơn bán hàng (mẫu 02 - GTGT) - Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi (mẫu 14-BH) - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý - Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ - Các chứng từ thanh toán (phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, uỷ nhiệm thu, giấy báo Có của ngân hàng, bảng sao kê của ngân hàng…) - Các chứng từ liên quan khác * Tài khoản sử dụng Các tài khoản kế toán thường sử dụng để hạch toán doanh thu gồm. - TK 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”: - TK 512 – “Doanh thu bán hàng nội bộ”: * Phương pháp kế toán Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC) TK 333 TK 511, 512 ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt Doanh ph¶i nép NSNN, thuÕ GTGT ph¶i nép thu b¸n (®¬n vÞ ¸p dông ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) hµng vµ cung cÊp dÞch vô ph¸t TK 521, 531, 532 sinh Cuèi kú, K/c chiÕt khÊu th¬ng m¹i, doanh thu hµng b¸n tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh trong kú TK 911 TK 111, 112, 131, 136 ... §¬n vÞ ¸p dông ph¬ng ph¸p trùc tiÖp (tæng gi¸ thanh to¸n) §¬n vÞ ¸p dông ph ¬ng ph¸p khÊu trõ (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) TK 33311 Cuèi kú, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ThuÕ GTGT ®Çu ra ChiÕt khÊu th¬ng m¹i, doanh thu hµng b¸n tr¶ l¹i, hoÆc gi¶m gi¸ hµnh b¸n ph¸t sinh trong kú 1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.3.1. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu. Những khoản trên được tính vào doanh thu ghi nhận ban đầu, cuối kỳ cần loại trừ nó ra khỏi tổng doanh thu để xác định doanh thu thuần đồng thời là cơ sở để xác định kết quả tiêu thụ. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 : - Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. - Giảm giá hàng bán: là khoảng giảm trừ cho người mua do hàng kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu, lỗi mốt. - Hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất không đúng chủng loại, quy cách và từ chối thanh toán. Những khoản trên được quy định cụ thể trong chính sách bán hàng của doanh nghiệp và trong hợp đồng với khách hàng. Bất kỳ một nghiệp vụ nào phát sinh liên quan tới các khoản giảm trừ trên cần phải có đầy đủ chứng từ chứng minh và phải được ghi chép đầy đủ, chi tiết. - Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Doanh thu bán hàng và = Tổng doanh thu bán hàng - cung cấp dịch vụ thuần và cung cấp dịch vụ C á c k h o ả n g i ả m t r ừ d o a n h t h u 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán * Tài khoản sử dụng Để hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán sử dụng các tài khoản: - TK 521 – “Chiết khấu thương mại” - TK 532 – “Giảm giá hàng bán” - TK 531 – “Hàng bán bị trả lại” * Phương pháp kế toán Kế toán chiết khấu thương mại TK 33311 TK 111, 112, 131 Sè tiÒn chiÕt khÊu th¬ng m¹i cho ngêi mua ThuÕ GTGT ®Çu ra (nÕu cã) TK 521 Doanh thu kh«ng cã thuÕ GTGT * Kế toán hàng bán bị trả lại TK 511 TK 531 TK 111, 112, 131 TK 511, 512 Cuèi kú, kÕt chuyÓn doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ph¸t sinh trong kú Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (cã c¶ thuÕ GTGT) cña ®¬n vÞ ¸p dông ph ¬ng ph¸p trùc tiÕp Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (kh«ng cã thuÕ GTGT) Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (®¬n vÞ ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ) TK 33311 ThuÕ GTGT TK 111, 112 TK 641 * Kế toán giảm giá hàng bán TK 111, 112, 131 TK 532 Cuèi kú, kÕt chuyÓn tæng sè gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh trong kú Doanh thu do gi¶m gi¸ hµng b¸n (cã c¶ thuÕ GTGT) cña ®¬n vÞ ¸p dông ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Gi¶m gi¸ hµng b¸n (®¬n vÞ ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ) TK 511, 512 Doanh thu kh«ng cã thuÕ GTGT TK 33311 ThuÕ GTGT 1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng 1.2.4.1. Khái niệm và nội dung chi phí bán hàng Chi phí bán hàng là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, và cung cấp dịch vụ như các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển… Theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chi phí bán hàng bao gồm những nội dung cụ thể sau: * Chi phí nhân viên * Chi phí vật liệu, bao bì * Chi phí dụng cụ, đồ dùng: bao gồm chi phí về công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm việc… * Chi phí khấu hao tài sản cố định * Chi phí bảo hành * Chi phí dịch vụ mua ngoài * Chi phí bằng tiền khác 1.2.4.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán Tài khoản sử dụng Để hạch toán chi phí bán hàng, kế toán sử dụng tài khoản 641 – “Chi phí bán hàng”. Phương pháp hạch toán TK 111, 112, 152, 153... TK 133 TK 641 TK 111, 112, C¸c kho¶n thu gi¶m chi Chi phÝ VL, CCDC TK 334, 338 L¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng TK 911 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng TK 214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 142, 242, 335 Chi phÝ b©n bæ dÇn, chi phÝ trÝch tríc TK 512 TK 352 Hoµn nhËp dù phßng ph¶i tr¶ vÒ chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸ SP tiªu dông néi bé TK 33311 TK 133 NÕu kh«ng ® îc khÊu trõ TK 111, 112, 141, 331 CP DV mua ngoµi, CP b»ng tiÒn kh¸c 1.3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm theo chuẩn mực kế toán quốc tế và kinh nghiệm một số nước 1.3.1. Kế toán tiêu thụ sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 18 – DOANH THU quy định việc hạch toán doanh thu có được từ: bán hàng; cung cấp dịch vụ; cho người khác sử dụng tài sản của doanh nghiệp mang lại lãi, tiền bản quyền và cổ tức Theo IAS18, doanh thu là luồng thu gộp các lợi ích kinh tế trong kỳ, phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường, làm tăng vốn chủ sở hữu chứ không phải phần đóng góp của những người tham gia góp vốn cổ phần. Doanh thu loại trừ những khoản thu cho bên thứ ba, ví dụ như VAT 1.3.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm theo kế toán Mỹ Theo kế toán Mỹ, giá vốn hàng bán là giá trị hàng hóa tiêu thụ trong kỳ. Hàng hóa tiêu thụ trong kỳ được xác định căn cứ vào hàng tồn kho đầu kỳ cộng với trị giá hàng mua vào trong kỳ bằng giá trị hàng chờ bán sau đó trừ cho hàng hóa tồn kho cuối kỳ Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. * Kế toán doanh thu bán hàng Để phản ánh doanh thu bán hàng, kế toán sử dụng tài khoản “Doanh thu bán hàng”. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng loại sản phẩm. Ngoài ra kế toán còn sử dụng tài khoản “Phải thu khách hàng” để phản ánh các khoản tiền mà khách hàng còn nợ. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng khách hàng * Kế toán chiết khấu bán hàng: có hai loại chiết khấu: - Chiết khấu thương mại - Chiết khấu thanh toán: * Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán: doanh thu hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán có thể ghi giảm trực tiếp trên tài khoản “Doanh thu bán hàng”. Tuy nhiên, chúng thường được theo dõi riêng trên tài khoản “Doanh thu hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán” nhằm cung cấp thông tin cho bộ phận quản lý về số hàng bị trả lại và giảm giá. 1.3.3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm theo kế toán Pháp Thu nhập từ sản xuất kinh doanh là số tiền doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được do bán hàng, sản phẩm, cung cấp các công trình, lao vụ, dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện. Kế toán sử dụng tài khoản 70 – Bán sản phẩm chế tạo, cung cấp lao vụ, hàng hóa – theo dõi thu nhập từ bán hàng Nợ: Phản ánh các khoản giảm doanh thu, bao gồm giá trị hàng bán bị trả lại, các khoản giảm giá, bớt giá, hồi khấu Kết chuyển thu nhập từ bán hàng vào tài khoản xác định kết quả Có: Tập hợp giá trị hàng bán trong kỳ 1.3.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Sau khi nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 18 về doanh thu và kinh nghiệm kế toán thành phẩm của một số nước trên thế giới, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm áp dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam. - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm cần phải được hạch toán chi tiết theo từng loại sản phẩm và ghi nhận đúng thời điểm. Các khoản chi phí sản xuất cần phải được phân loại một cách rõ ràng, đầy đủ theo nhiều tiêu thức khác nhau để phản ánh và nắm rõ được đầy đủ tất cả các khoản chi phí phát sinh trong doanh nghiệp. - Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán tổng hợp và tài khoản kế toán chi tiết để theo dõi, ghi chép các khoản chi phí phát sinh một cách khoa học, hợp lý nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho kế toán quản trị và kế toán tài chính. - Nên tổ chức bộ máy theo mô hình kế toán Mỹ, kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và phù hợp với trình độ của cán bộ kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam. - Cần phải phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng đối với từng cán bộ kế toán, đồng thời tránh sự chồng chéo trong quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN 2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) là Công ty lớn trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam, được thành lập năm 1959, là khu Công nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có dây chuyền sản xuất liên hợp khép kín từ khai thác quặng sắt đến sản xuất gang, phôi thép và cán thép. 2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên Với đặc thù là khu Công nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có dây chuyền sản xuất liên hợp khép kín từ khai thác quặng sắt đến sản xuất gang, phôi thép và cán thép. Thương hiệu thép Thái Nguyên - TISCO vẫn giữ được vị thế vững vàng trên thị trường, với khoảng 13% thị phần tiêu thụ trên cả nước. Sản phẩm chủ lực của TISCO là thép vằn dùng trong xây dựng, đóng góp hơn 68% tổng doanh thu của Công ty. 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo quan hệ trực tuyến người đứng đầu cao nhất là Tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên. Bốn Phó tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc. Các phòng ban chức năng của Công ty có trách nhiệm tham mưu, giúp ban Giám đốc trong việc điều hành và quản lý thống nhất từng mặt hoạt động của toàn Công ty. Hiện Công ty gang thép Thái Nguyên có 16 đơn vị thành viên, 5 chi nhánh tiêu thụ thép tại các vùng kinh tế trọng điểm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng. 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác kế toán của Công ty 2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Gang thép Thái Nguyên được chức theo hình thức kế toán tập trung. 2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. Công ty Gang thép Thái Nguyên áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung. Phù hợp với việc sử dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán tại Công ty . 2.1. Thực trạng kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên 2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm và quản lý tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên TISCO là đơn vị sản xuất đa dạng nhất các chủng loại sản phẩm từ thép cuộn, thép thanh trơn và vằn, thép hình các loại với tương đối đầy đủ các mác thép. Cơ cấu sản phẩm tương đối đầy đủ là một lợi thế riêng so với các nhà sản xuất khác đặc biệt là các loại thép hình cỡ trung như thép chữ C180 , thép chữ I160, thép góc L130...hiện có nhu cầu tương đối lớn. Sản phẩm thép của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bao gồm: Thép dây (cuộn): Ф5,5 ÷ Ф12 Thép thanh tròn trơn: Ф18 ÷ Ф60 Thép thanh vằn: D18 ÷ D40 Thép góc (chữ L): L63 ÷ L130 Thép chữ C: C60 ÷ C180 Thép chữ I: I100 ÷ I160 2.2.2. Phương thức tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm của TISCO được phân phối theo sáu kênh chính: - Chi nhánh và các đơn vị thành viên; - Khách hàng truyền thống; - Các đơn vị trong Tổng công ty Thép Việt Nam; - Nhà phân phối các tỉnh; - Đại lý hoa hồng; - Xuất khẩu. Các phương thức tiêu thụ chủ yếu công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang áp dụng: - Tiêu thụ theo phương thức trực tiếp - Tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý, giới thiệu sản phẩm: - Tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp, trả chậm có bảo lãnh: - Tiêu thụ theo phương thức bán hàng theo đơn đặt hàng và tác nghiệp sản
- Xem thêm -