Tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng thành công

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH CÔNG Giảng viên hướng dẫn : TS. Phạm Đức Cường Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thủy Mã sinh viên : Lớp : KTTH_13A.05 Hà Nội - 2014 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................... CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH CÔNG ...................................................................................................................... 1.1 Đặc điểm lao động của Xí nghiệp xây dựng Thành Công .......................... 1.1.1 Khái quát chung về lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công ........... 1.1.2 Phân loại lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công........................... 1.1.3 Quản lý số lượng lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công.............. 1.1.4 Quản lý thời gian lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công .............. 1.1.5 Quản lý kết quả lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công................. 1.2 Các hình thức trả lương của Xí nghiệp xây dựng Thành Công................ 1.2.1 Trả lương theo thời gian ......................................................................... 1.2.2 Trả lương theo sản phẩm hay mức độ hoàn thành công trình trong tháng ................................................................................................................ 1.3 Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công .......................................................................... 1.3.1. Bảo hiểm xã hội (BHXH) ...................................................................... 1.3.2. Bảo hiểm y tế (BHYT) ........................................................................... 1.3.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) .................................................................. 1.3.4. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ............................................................... 1.4 Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công ..... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH CÔNG...... 2.1 Kế toán tiền lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công ......................... 2.1.1 Chứng từ sử dụng ................................................................................... 2.1.2 Kế toán chi tiết ....................................................................................... SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường 2.1.3 Kế toán tổng hợp ................................................................................... 2.2 Kế toán các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công 35 2.2.1 Chứng từ sử dụng ................................................................................... 2.2.2 Kế toán chi tiết ........................................................................................ 2.2.3 Kế toán tổng hợp: ................................................................................. CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH CÔNG .................... 3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp và phương hướng hoàn thiện.................................. 3.1.1 Ưu điểm .................................................................................................. 3.1.2 Nhược điểm: ........................................................................................... 3.1.3 Phương pháp hoàn thiện ......................................................................... 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công...................................................... 3.2.1 Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương:............................. 3.2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán: ...................................... 3.2.3 Chứng từ và luân chuyển chứng từ: ........................................................ 3.2.4 Về sổ kế toán chi tiết ............................................................................. 3.2.5 Về sổ kế toán tổng hợp......................................................................... 3.2.6 Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương ...... KẾT LUẬN ........................................................................................................... TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Từ viết tắt XN Từ được viết tắt Từ viết tắt Từ được viết tắt Xí nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn NLĐ HĐLĐ Hợp đồng lao động TNCN SDLĐ Sử dụng lao động CP Chi phí TKĐƯ Tài khoản đối ứng TK Tài khoản Nhật ký chung NV Nhân viên NKC SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 Người lao động Thu nhập cá nhân Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Danh sách lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công....................... 6 Biểu 1.2: Mẫu bảng chấm công bộ phận văn phòng.............................................. 7 Biểu 1.3: Mẫu bảng chấm công bộ phận sản xuất .................................................8 Biểu 1.4 : Mẫu hợp đồng khoán........................................................................... 9 Biểu 1.5 : Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp ................................................15 Biểu 2.1: Bảng chấm công cho Bộ phận văn phòng ............................................19 Biểu 2.2: Bảng thanh toán tiền lương cho Bộ phận Văn phòng ...........................21 Biểu 2.3: Bảng tổng hợp lương toàn Xí nghiệp................................................. 22 Biểu 2.4: Giấy đề nghị thanh toán tiền lương cho nhân viên ................................23 Biểu 2.5: Phiếu chi thanh toán tiền lương cho nhân viên .....................................24 Biểu 2.6 : Bảng Phân bổ tiền lương và BHXH ....................................................25 Biểu 2.7: Bảng chấm công cho Bộ phận hành chính nhân sự.............................. 28 Biểu 2.8: Bảng thanh toán tiền lương cho Bộ phận Hành chính nhân sự.............. 29 Biểu 2.9: Giấy đề nghị thanh toán tiền lương cho nhân viên............................... 30 Biểu 2.10: Phiếu chi thanh toán tiền lương cho nhân viên .....................................31 Biểu 2.11: Sổ nhật ký chung ................................................................................32 Biểu 2.12 : Sổ cái tài khoản TK 334......................................................................... 34 Biểu 2.13 : Mẫu giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH của Xí nghiệp xây dựng Thành Công .......................................................................................39 Biểu 2.14: Mẫu Phiếu thanh toán trợ cấp BHXH ................................................40 Biểu 2.15: Sổ chi tiết TK 3382-KPCĐ .................................................................43 Biểu 2.16: Sổ chi tiết TK 3383-BHXH .................................................................44 Biểu 2.17: Sổ chi tiết TK 3384-BHYT .................................................................45 Biểu 2.18: Sổ chi tiết TK 3389-BHTN .................................................................46 Biểu 2.19: Sổ cái tài khoản TK 338 ......................................................................47 SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra trên các lĩnh vực sản xuất thương mại, dịch vụ là để sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu đó các doanh nghiệp nhất thiết phải bỏ ra những chi phí nhất định. Một trong những chi phí sản xuất – kinh doanh mà doanh nghiệp phải bỏ ra là chi phí sử dụng lao động. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất- kinh doanh ở các doanh nghiệp, chi phí sử dụng lao động được thể hiện rõ nét bằng phạm trù tiền lương và các khoản trích theo lương. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lượng không chỉ phục vụ cho công tác quản lý mà còn là tiền đề để hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của ngườ lao động, nó gắn liền với lao động, tiền tệ và sản xuất hàng hóa. Nó là đong bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động. Từ việc gắn liền tiền lương với kết quả sản xuất – kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển kinh tế xã hội là những việc không thể tách rời. Từ đó phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng bước nâng cao đời sống của người lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người. Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, bằng những kiến thức đã học kết hợp với tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 1 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm 3 chương như sau: Chương 1: Đặc điểm lao động- tiền lương và quản lý lao động, tiền lương của Xí nghiệp xây dựng Thành Công. Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công. Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công. Em xin cảm ơn thầy giáo TS. Phạm Đức Cường, các thầy cô khác trong Viện Kế toán – Kiểm toán, trường ĐH Kinh tế Quốc dân và các anh chị phòng kế toán cũng như các phòng ban khác của Xí nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thủy SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 2 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 1.1 Đặc điểm lao động của Xí nghiệp xây dựng Thành Công: - Xí nghiệp xây dựng Thành Công là một doanh nghiệp tư nhân - Trụ sở chính: Khối 10- TT Thạch Hà- Huyện Thạch Hà- Tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại : 0393 847 348 DĐ: 0903 482 348 - Fax: 0393847348 Gmail: xnxdthanhcong@gmail.com - Mã số thuế : 3000.171.321 - Số tài khoản : 3709 211 000 604 tại ngân hàng NN&PTNT huyện Thạch Hà - Người đại diện theo pháp luật của xí nghiệp : Võ Tá Dung - Chức danh : Giám đốc - Xí nghiệp xây dựng Thành Công là doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 982/ QĐ-UBND ngày 25/7/1994 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và được Sở kế hoạch & đầu tư cấp giấy phép kinh doanh số 007048 ngày 22/10/1994 và đổi lại lần 2 số 3000171321 ngày 23/6/2011 ; Sở xây dựng cấp giấy phép hành nghề sản xuất kinh doanh ngày 19/12/1997. - Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp xây dựng Thành Công : + Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng + Xây dựng các công trình cấp thoát nước + Công trình đường giao thông nông thôn, cầu, cống thủy lợi vừa và nhỏ + Xây dựng trạm và đường dây điện 10KV-35KV SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 3 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường 1.1.1 Khái quát chung về lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công Hoạt động của Xí nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực như : xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, khảo sát địa hình địa chất cho các dự án ,thiết kế các nhà ga kho bãi, khai thác các vật liệu xây dựng... nên nguồn lao động Xí nghiệp sử dụng chủ yếu là lao động nam. Tổng số lao động của Xí nghiệp gồm có 350 người . Bộ phận lao động gián tiếp trong Xí nghiệp là bộ phận quản lý, bộ phận văn phòng, kế toán, các phòng ban. Bộ phận lao động trực tiếp của Xí nghiệp là những lao động trực tiếp tham gia vào xây dựng các công trình, hạng mục công trình.Bộ phận này gồm có lao động trong danh sách là lao động theo hợp đồng dài hạn và lao động ngoài danh sách là lao động theo hợp đồng ngắn hạn do thuê ngoài Xí nghiệp. Do nhu cầu sử dụng lao động còn phụ thuộc vào yếu tố như thời tiết, đặc điểm lao động, tính chất công việc ...của các công trình, hạng mục công trình là khác nhau nên khi nào phát sinh nhu cầu về lao đông trực tiếp thì Xí nghiệp sẽ thuê ngoài hoặc khoán cho các đơn vị khác. 1.1.2 Phân loại lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công: Tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công, lao động chủ yếu được phân loại theo thời gian làm việc và theo chức năng, nhiệm vụ. Việc phân loại lao động như thế này để tiện cho việc đánh giá đúng năng lực, phân công công việc phù hợp với từng cán bộ nhân viên, đảm bảo cho mỗi người được phát huy tối đa tiềm năng và sức phát triển của mình. - Phân loại theo trình độ văn hóa: + Trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng: hơn 20% + Trình độ Trung cấp và các bằng cấp khác: 80% (Tập trung ở đội ngũ công nhân đang làm việc tại công trường thi công ). - Phân loại theo thời gian làm việc: SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 4 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường + Lao động thường xuyên trong danh sách: gồm nhân viên các Phòng ban (Phòng kế toán, phòng kỹ thuật). Nhân viên này được hưởng lương theo tháng hoặc theo ngày làm việc + Lao động mang tính tạm thời là lao động làm việc trong hợp đồng ngắn hạn. Nhân viên này hưởng lương theo ngày làm việc theo tiến độ hoàn thành của công trình - Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ của lao động: + Cán bộ nhân viên thuộc bộ phận trực tiếp thi công + Cán bộ công nhân viên thuộc bộ phận quản lý hành chính. + Cán bộ nhân viên thuộc bộ phận kĩ thuật. 1.1.3 Quản lý số lượng lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công Số lượng lao động của Xí nghiệp được phản ánh trên “Sổ danh sách lao động” của Xí nghiệp do phòng hành chính nhân sự lập dựa trên số lao động hiện có của XN, bao gồm cả lao động dài hạn, lao động tạm thời, lao động trực tiếp, lao động gián tiếp. Cơ sở để ghi Sổ danh sách lao động là các hồ sơ tuyển dụng. Mọi sự biến động về số lượng lao động đều phải được ghi chép kịp thời vào sổ danh sách lao động để trên cơ sở đó làm căn cứ cho việc tính lương phải trả và các chế độ khác cho người lao động. SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 5 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường Biểu 1.1: Danh sách lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .... Họ và tên Sinh ngày Nguyễn Thị Hương Trà Nguyễn Thị Hòa Hồ Thị Hạnh Võ Tá Thắng Nguyễn Thị Huyền Đỗ Thái Bình Võ Tá Châu Lê Thành Trung Võ Huy Hoàng Nguyễn Thành Nam Hoàng Xuân Quỳnh Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Phương Võ Tá Hùng Nguyễn Hữu Sơn Đoàn Trọng Đại Nguyễn Đức Vỵ Võ Tá Cường Trương Hữu Bằng 24/5/1985 03/03/1973 26/05/1984 02/06/1981 02/01/1986 04/03/1974 07/06/1968 08/03/1987 09/02/1985 16/07/1982 14/03/1984 21/03/1989 13/06/1987 20/06/1987 23/05/1988 26/07/1988 03/09/1990 25/05/1988 26/02/1990 Trần Thị Thủy .... Công nhân 16/03/1989 .... Chức vụ Kế toán Thủ quỹ Kế toán trưởng Kỷ thuật trưởng Kế toán Lái xe Lái xe Kỷ thuật Chỉ huy trưởng Lái xe Lái xe Công nhân Công nhân Công nhân Lái máy Lái máy Lái máy Kỷ thuật Công nhân .... 1.1.4 Quản lý thời gian lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công a) Đối với bộ phận văn phòng: Hàng ngày ở các bộ phận đều có trưởng bộ phận tiến hành chấm công theo dõi thời gian làm việc của những người thuộc bộ phận mình quản lý và đó là một trong những căn cứ để kế toán lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp cho phù hợp. Biểu 1.2: Mẫu bảng chấm công bộ phận văn phòng SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 6 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường Xí nghiệp xây dựng Thành Công mẫu số 01- LĐTL (ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Bộ phận: Văn phòng Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Bảng chấm Công Tháng 11 năm 2013 Ngày trong tháng T Số công Họ và Tên T hýở Chức vụ 1 2 3 ... .... 29 ng 30 lýõ ng 1 Giám đốc x x V õ Tá C x N D . . . ... . x C 26 N un g 2 3 4 5 Nguyễn Thị H. Trà Nguyễn Thị Hòa Hồ Thị Hạnh Nguyễn Thị Huyền Cộng Người chấm Công (Ký, họ tên) Kế toán Thủ Quỹ Kế toán trưởng Kế toán x CN x CN x CN CN x x ... .... x ... ... x ... ... x x x x ... .... x CN CN CN CN x x x x 26 26 26 26 130 Phụ trách bộ phận (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên) b) Đối với bộ phận sản xuất: Hàng ngày ở các bộ phận đều có trưởng bộ phận, các đội trưởng tiến hành chấm công theo dõi thời gian làm việc của những người thuộc bộ phận mình quản lý và đó là một trong những căn cứ để kế toán lập bảng thanh toán tiền lương, tiền công cho phù hợp. SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 7 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường Biểu 1.3: Mẫu bảng chấm công bộ phận sản xuất Xí nghiệp xây dựng Thành Công mẫu số 01- LĐTL (ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Bộ phận: Võ Huy Hoàng Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Bảng chấm Công Tháng 11 năm 2013 Ngày trong tháng TT Số công Họ và Tên hýở Chức vụ 1 Võ Huy Hoàng 2 Lê Bá Quân 1 2 3 .... .... 29 ng 30 lýõ x ... .... x CN x CNHĐ x CN x CN ng 30 x ... .... x CN x 30 CN x CN x ... .... x CN x 27 Lái xe x CN x ... .... x CN x 26 ... .... x Đội trưởng ………………. 28 Nguyễn Văn Tuấn 29 Nguyễn Thành Nam 30 Nguyễn Hữu Sơn Lái máy Cộng Người chấm Công (Ký, họ tên) x C x N C x N 28 890 Phụ trách bộ phận (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên) 1.1.5 Quản lý kết quả lao động tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công Hàng tháng căn cứ vào tiến độ thi công và kế hoạch sản xuất Giám đốc Xí nghiệp và đội trưởng đội thi công tiến hành giao khoán từng thành phần công việc cho tổ trưởng tổ thi công hoặc lực lượng lao động thuê ngoài. Thủ SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 8 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường tục giao khoán là hợp đồng giao khoán. Biểu 1.4 : Mẫu hợp đồng khoán Xí nghiệp xây dưng Thành Công Mẫu số 01- LĐTL (ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN PHẦN NHÂN CÔNG Số 04 Công trình: Trung tâm y tế dự phòng Huyện Thạch Hà Ngày 02 tháng 11 năm 2013 Bên giao khoán: Võ Tá Dung Chức vụ: Giám đốc Bên nhận khoán: Võ Huy Hoàng Chức vụ: Tổ trưởng tổ thi công Cùng ký kết hơp đồng giao khoán như sau: -Phương thức giao khoán: Khoán gọn nhân công tính theo khối lượng x đơn giá Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 02/11/2013 đến ngày 02/12/2013 I. Nội dung công việc giao khoán Đơn vị tính: VNĐ TT Nội dung công việc 1 2 3 4 5 Ốp gạch phần thân nhà Xây nhà để xe cho khách Quét vôi nhà để xe ô tô Lát gạch nhà thường trực m2 Xây nhà để xe cho nhân viên Cộng Làm tròn số Giao khoán Thành tiền Khối lượng Đơn giá m2 332,93 96.903 32.261.784 2 m 76,836 36.152 2.777.790 m2 124,867 3.442 429.793 223 9.073 2.025.5 ,256 11 2 m 83,782 32.635 2.734.193 40.229.071 40.229.000 ĐVT SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 9 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường Bằng chữ: Bốn mươi triệu hai trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn./. II. Trách nhiệm và quyền lợi của bên nhận khoán: - Thi công đảm bảo kỷ thuật, chất lượng, an toàn lao động - Được thanh toán đầy đủ tiền khi công việc hoàn thành III. - Trách nhiệm và quyền lợi của bên giao khoán: Thanh toán kịp thời, đầy đủ tiền cho bên nhận khoán khi công việc hoàn thành - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra trong thời gian thi công Ngày 02 tháng 11 năm 2013 Bên giao khoán Người lập Bên nhận khoán Võ Tá Dung Kế toán trưởng Võ Huy Hoàng 1.2 Các hình thức trả lương của Xí nghiệp xây dựng Thành Công: Do nhu cầu về sử dụng lao động khác nhau nên đặc điểm về tiền lương cũng khác nhau. Công việc tính lương và các khoản khác cho người lao động được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của Xí nghiệp. Công việc này được tiến hành hàng tháng, căn cứ vào các chứng từ theo dõi thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ có liên quan như giấy nghỉ phép, biên bản ngừng việc ..., sau đó kế toán sẽ tập hợp các chứng từ để tính lương. Vận dụng hình thức tiền lương thích hợp nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của Xí nghiệp và người lao động. Lựa chọn hình thức tiền lương thích hợp có tác dụng làm đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động giúp Xí nghiệp tiết kiệm được chi phí nhân công để hạ giá thành sản phẩm. Do đó kế toán lựa chọn tính lương cho bộ phận lao động gián tiếp, bộ phận quản lý đượ hưởng lương theo thời gian theo sự thỏa thuận trong hợp SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 10 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường đồng lao động và được hưởng các chế độ theo đúng quy định hiện hành. Còn bộ phận lao động trực tiếp và bộ phận lao động thuê ngoài thì được các đội trưởng các đội sản xuất quản lý và kế toán căn cứ vào bảng xác định giá trị nhân công hoàn thành theo hợp đồng và tỷ lệ % hoàn thành công trình hay hạng mục công trình để trả tiền công theo hình thức tiền lương sản phẩm hay khối lượng công việc, hay lương khoán. 1.2.1 Trả lương theo thời gian Hình thức tiền lương theo thời gian thực hiện việc tính trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc và trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn của người lao động. Tại Xí nghiệp tính lương theo thời gian làm việc, chức vụ công tác, cấp bậc kỹ thuật và được tính theo tháng hay gọi là lương tháng.Tiền lương thời gian tính theo đơn giá tiền lương cố định hay gọi là tiền lương thời gian giản đơn. Trong tiền lương thời gian còn có tiền phụ cấp, tiền thưởng...và tiền phụ cấp, tiền thưởng có thể theo định mức quy định hoặc tuỳ vào tính chất, đặc thù công việc trong từng thời điểm khác nhau mà người lao động được hưởng khác nhau. Lương tháng = lương thỏa thuận + phụ cấp(nếu có)+ các khoản tiền thưởng Hình thức trả lương theo thời gian mang tính chất bình quân chung nên chưa thực sự gắn kết kết quả lao động và chất lượng lao động nên chưa khuyến khích được người lao động. Ví dụ: Cụ thể tính lương cho nhân viên Lê Thành Trung phòng kỷ thuật tháng 11/2013 như sau: Mức lương thỏa thuận: 3.500.000 đồng Số ngày nghỉ trừ lương: 2 ngày Số ngày công được tính lương: 24 ngày Phụ cấp ăn ca: 20.000/ ngày công SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 11 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường Thưởng : không có Mức lương tháng = (3.500.000x24/26)+(20.000x24)=3.710.769 đồng Mức lương ngày = 3.710.769/ 24=154.615,4 đồng/ ngày 1.2.2 Trả lương theo sản phẩm hay mức độ hoàn thành công trình trong tháng Hình thức tiền lương theo sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành bảo đảm theo chất lượng quy định và đơn giá tiền lương tính theo sản phẩm hay mức độ hoàn thành công việc . Đối với Xí nghiệp Xây dựng Thành Công do đặc thù của ngành kinh doanh cũng như tính chất lao động nên khi giao công trình cho các đội xây dựng thực hiện thi công thì các đội trưởng sẽ làm hợp đồng giao khoán .Trong đó thể hiện rõ giá trị tiền công và thời gian bàn giao công trình. Hàng tháng đánh giá mức độ % hoàn thành công trình các đội trưởng sẽ tạm ứng tại bộ phận kế toán để thanh toán cho nhà thầu một lượng tiền công tương ứng với mức độ hoàn thành đó. Tiền lương theo sản phẩm = tiền lương 1 sp x số sp hoàn thành Tiền lương theo KL Công việc hoàn thành = Tổng lương khoán / Tổng công nhân x % hoàn thành ( 1 công trình) Ví dụ: Cuối tháng 11 khi công trình tại Trung tâm y tế dự phòng Huyện Thạch Hà hoàn thành. Căn cứ vào bảng thanh toán khối lượng công việc hoàn thành và số công tính trong bảng chấm công, kế toán sẽ tính và lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp cho phù hợp. Với bảng thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của tổ Võ Huy Hoàng được xác định trị giá thanh toán là 40.229.000 đồng và thực hiện với tổng số công là 549 công của 19 công nhân. Kế toán tiến hành tính lương 1 ngày công như sau: SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 12 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường Tiền lương 1 ngày công = Tổng tiền lương khoán / tổng số ngày công Tiền lương BQ 1 ngày công = 40.229.000 / 549 = 73.277đồng/ ngày Căn cứ vào số công làm trong tháng và đơn giá bình quân 1 ngày công ta xác định được: Tiền lương của Võ Huy Hoàng là: 30x 73.277= 2.198.310 đồng Tiền lương của Lê Bá Quân là: 30 x 73.277 = 2.198.310 đồng Tiền lương của Nguyễn Văn Tuấn là : 27 x 73.277=1.978.479 đồng Tiền lương của Nguyễn Thành Nam là: 26 x 73.277=1.905.202 đồng Tương tự các công nhân còn lại cũng được tính như trên. 1.3 Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công 1.3.1. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quỹ BHXH là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các trường hợp họ bị mất khả năng lao động như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, mất sức… Theo chế độ tài chính hiện hành từ năm 2014, quỹ BHXH được hình thành bằng cách tính theo tỉ lệ 26% trên tổng quỹ lương của doanh nghiệp. Trong đó, phía Công ty chịu 18% trên tổng quỹ lương và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, còn 8% trên tổng quỹ lương thì do người lao động trực tiếp đóng góp (trừ vào thu nhập của họ). Những khoản trợ cấp thực tế cho người lao động tại Công ty trong trường hợp họ bị ốm đau, tai nạn lao động, nữ công nhân viên nghỉ đẻ hoặc thai sản…được tính toán trên cơ sở mức lương ngày của họ, thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lệ) và tỷ lệ trợ cấp BHXH. Khi người lao động được nghỉ hưởng BHXH, kế toán phải lập phiếu nghỉ hưởng BHXH cho từng người và lập bảng thanh toán BHXH để làm cơ sở thanh toán với cơ quan quản lý quỹ. Công ty phải nộp BHXH trích được trong kỳ vào quỹ tập trung do quỹ SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 13 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường BHXH quản lý qua tài khoản tại kho bạc 1.3.2. Bảo hiểm y tế (BHYT) Quỹ BHYT là quỹ được sử dụng để trợ cấp cho những người có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám, chữa bệnh. Theo chế độ hiện hành, Công ty phải thực hiện trích quỹ BHYT bằng 4.5% tổng quỹ lương, trong đó Công ty phải chịu 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh còn người lao động chịu 1.5% trừ vào thu nhập của họ. Quỹ BHYT do cơ quan BHYT thống nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. Vì vậy, khi trích lập BHYT, Công ty phải nộp cho quỹ BHYT thông qua tài khoản của họ ở kho bạc. 1.3.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) KPCĐ là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp. Theo chế độ tài chính hiện hành, KPCĐ được trích theo tỉ lệ 2% trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động và Công ty phải chịu toàn bộ chi phí tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 1.3.4. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) BHTN là một loại quỹ do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý dùng để chi trả cho người lao động trong thời gian thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề, trợ cấp tìm việc làm. Đối tượng và mức đóng BHTN: - Người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Người lao động đóng 1% trên tiền lương tiền công đóng BHTN, Công ty khấu trừ lương cho người lao động. - Công ty trích 1% trên tiền lương tiền công đóng BHTN tính vào chi phí của Công ty. SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 14 Chuyên đề thực tập chuyên nghành GVHD: TS Phạm Đức Cường - Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách 1% mỗi năm chuyển một lần cho cơ quan quản lý. Điều kiện hưởng BHTN là người lao động đã đóng bảo hiểm đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức Bảo hiểm xã hội và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp 1.4 Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công Biểu 1.5 : Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp Ban giám đốc Đội XD số 1 Ghi chú Phòng tài chính kế toán Phòng kỹ thuật Phòng tổ chức hành chính Đội XD số 2 Đội XD số 3 Đội XD số 4 số2 số3 4 Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng Giám đốc xí ngiệp: Ông Võ Tá Dung, là người điều hành công việc SV: Nguyễn Thị Thủy – Kế toán 05 15
- Xem thêm -