Tài liệu Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại chuỗi nhà hàng công ty cổ phần capella d1

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MỸ HUYỀN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CHUỖI NHÀ HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA-D1 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MỸ HUYỀN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CHUỖI NHÀ HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA-D1 Chuyên ngành : Kế toán Hướng đào tạo : Hướng ứng dụng Mã số : 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS BÙI VĂN DƯƠNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại chuỗi nhà hàng Công ty Cổ phần Capella-D1 ” là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Bùi Văn Dương. Các số liệu và dẫn liệu trong bài nghiên cứu là hoàn toàn trung thực. Học viên thực hiện Luận văn Lê Thị Mỹ Huyền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. MỤC LỤC .......................................................................................................... DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................. DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................ DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ ............................................................... TÓM TẮT .......................................................................................................... ABSTRACT ....................................................................................................... PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu ................................................................. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................ 2 3. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................. 3 4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................ 3 5. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn tại Công ty Cổ phần Capella-D1 ...... 4 6. Kết cấu của luận văn: gồm 5 chương .................................................... 5 CHƯƠNG 1: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA-D1 .............................................................................. 6 1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Capella-D1 ..................... 6 1.1.1. Thông tin khái quát về Công ty Cổ phần Capella-D1 .................. 6 1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển .................................. 6 1.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý .................................................................. 8 1.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác KTQT chi phí ........................................................ 8 1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí tại Capella-D1 .......... 10 1.2.1. Bối cảnh hiện nay của ngành và bối cảnh của Capella-D1 ...... 10 1.2.2. Vấn đề cần giải quyết và nguyên nhân vấn đề vẫn tồn tại......... 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG I .............................................................................. 17 2.1. Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới........................................... 18 2.2. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam .......................................... 19 2.3. Vai trò của KTQT .............................................................................. 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .............................................................................. 23 CHƯƠNG 3: KIỂM CHỨNG CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT VÀ DỰ DOÁN NGUYÊN NHÂN TÁC ĐỘNG ................................................ 25 3.1. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Capella-D1 ........... 25 3.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán ............................................................... 25 3.1.2. Chế độ kế toán được áp dụng tại Công ty ................................... 26 3.2. Thực trạng công tác tổ chức KTQT tại Công ty Cổ phần CapellaD1 ................................................................................................................ 27 3.2.1. Thực trạng việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho chức năng hoạch định..................................................................................... 29 3.2.2 Thực trạng về việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho chức năng tổ chức điều hành ......................................................................... 32 3.2.3. Thực trạng về việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho chức năng kiểm soát ........................................................................................ 37 3.2.4. Thực trạng về việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho chức năng ra quyết định ................................................................................. 39 3.3. Đánh giá thực trạng tổ chức thông tin kế toán phục vụ cho chức năng quản trị tại chuỗi nhà hàng Công ty Cổ phần Capella-D1 .......... 40 3.3.1. Đánh giá thực trạng việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho chức năng hoạch định .................................................................... 40 3.3.2. Đánh giá thực trạng về việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho chức năng tổ chức điều hành ......................................................... 41 3.3.3. Đánh giá thực trạng về việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho chức năng kiểm soát ....................................................................... 42 3.3.4. Đánh giá thực trạng về việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho chức năng ra quyết định ................................................................. 42 3.4. Dự đoán nguyên nhân ........................................................................ 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .............................................................................. 43 CHƯƠNG 4: KIỂM CHỨNG NGUYÊN NHÂN ...................................... 44 4.1. Kiểm chứng nguyên nhân.................................................................. 44 4.2. Đánh giá khả năng tổ chức KTQT chi phí tại công ty.................... 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 .............................................................................. 47 CHƯƠNG 5 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KTQT VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG .................................................... 48 5.1. Đề xuất giải pháp................................................................................ 48 5.1.1. Quan điểm tổ chức công tác KTQT chi phí ................................ 48 5.1.2. Nội dung tổ chức công tác KTQT chi phí ................................... 50 5.2. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện ........................................................ 65 5.2.1. Mục tiêu: .......................................................................................... 65 5.2.2. Kế hoạch thực hiện.......................................................................... 65 5.3. Trách nhiệm từng bộ phận ................................................................ 66 5.3.1. Trách nhiệm ban giám đốc .......................................................... 66 5.3.2. Trách nhiệm bộ phận kế toán...................................................... 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 .............................................................................. 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………. PHỤ LỤC…………………………………………………………………….. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 TỪ VIẾT TẮT BCTC BH CNTT DN F&B GVHB HĐKD HTTT KQKD KTQT KTT M&A NCTT NQT NVL NVLTT SP SXC SXKD TGĐ TSCĐ VN DIỄN GIẢI Báo cáo tài chính Bán hàng Công nghệ thông tin Doanh nghiệp Food and Beverage Giá vốn hàng bán Hoạt động kinh doanh Hệ thống thông tin Kết quả kinh doanh Kế toán quản trị Kế toán trưởng Mergers and Acquisitions Nhân công trực tiếp Nhà quản trị Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Sản phẩm Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh Tổng giám đốc Tài sản cố định Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 .Kết quả thực hiện kế hoạch Công ty Cổ Phần Capella-D1 năm 2018 Bảng 1.2 .Kết quả HĐKD Công ty Cổ Phần Capella-D1 năm 2018 và 2017 Bảng 3.1. Tổ chức HTTT kế toán phục vụ chức năng hoạch định Bảng 3.2. Tổ chức HTTT kế toán phục vụ chức năng tổ chức điều hành Bảng 3.3. Tổ chức HTTT kế toán phục vụ chức năng kiểm soát Bảng 3.4. Tổ chức HTTT kế toán phục vụ chức năng ra quyết định DANH MỤC HÌNH Hình ảnh 1.1. Hình ảnh nhận dạng thương hiệu nhà hàng Công ty Cổ phần CapellaD1 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Capella-D1 Sơ đồ 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Capella-D1 Sơ đồ 3.2. Quy trình tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước Sơ đồ 5.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy KTTC kết hợp KTQT Sơ đồ 5.2. Quy trình lập dự toán theo mô hình thông tin phản hồi Sơ đồ 5.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức trung tâm trách nhiệm tại Công ty Cổ phần CapellaD1 TÓM TẮT Trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế Việt Nam, sự cạnh tranh giữa các đối thủ cùng ngành ngày một gia tăng, việc kiểm soát tốt chi phí là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường nhiều cạnh tranh như hiện nay. Để làm tốt công việc này, đòi hỏi doanh nghiệp cần tổ chức công tác quản trị chi phí một cách kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng phương pháp. Sau khi hiểu rõ được tầm quan trọng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp hiện nay, tác giả đã chọn đề tài : “ Hoàn thiện kế toán quản chi phí tại chuỗi nhà hàng Công ty Cổ phần Capella-D1” . Bằng phương pháp phỏng vấn sâu với nhà quản trị cũng như Kế toán trưởng, tác giả đã tìm hiểu được thực trạng việc tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Capella-D1, tìm ra được những nguyên nhân dẫn đến vấn đề tồn tại . Trên cơ sở đó, Tác giả đã đề ra một số giải pháp giúp xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp nhằm khắc phục tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và hoàn thiện công tác tổ chức kế toán quản trị tại đơn vị. Từ khóa: Kế toán quản trị, Năng lực cạnh tranh ABSTRACT In the context of the integration of Vietnam's economy, the competition between competitors in the same industry is increasing, good cost control is an important factor to help businesses survive and stand firm in the highly competive market. To do this, it requires businesses to organize cost management in a timely, exactly manner with the right object, regime and method. Understanding the importance of accounting management in the enterprise nowadays, the author has chose the topic: “ Complete cost management accounting at the restaurant chain of Capella-D1 Joint Stock Company ”. By in-depth interviewing with managers as well as chief accountants, the author has learned the reality of management of accounting system at Capella-D1 Joint Stock Company, so that uncovering the reasons of existing problems . On that basis, the author proposes a number of solutions, builds an action plan that is consistent with the situation of the business in order to improve the organization of management and accounting at the unit. Key words: Management accounting, Competitiveness 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu Ngành ẩm thực Việt Nam (VN) nói chung hiện nay có sự phát triển nhanh chóng trong nền kinh tế và ngày càng đa dạng phong phú. Theo đó, sức cạnh trạnh cả về thương hiệu lẫn chất lượng dịch vụ cũng trở nên gay gắt hơn.Theo sự khảo sát của trang kinh tế và dự báo (01/2018), hiện nay cả nước có đến 540.000 cửa hàng ăn uống, trong đó có khoảng 430.000 cửa hàng nhỏ, 7000 nhà hàng chuyên dịch vụ thức ăn nhanh, 22.000 cửa hàng cà phê, các quầy bar và trên 80.000 nhà hàng được đầu tư, phát triển một cách bài bản. Qua từng năm con số này tăng lên một cách nhanh chóng và đáng kể. Thực tế cho thấy các thương hiệu thế giới du nhập vào Việt Nam như McDonald's, Starbucks, KFC, Burger King, Pizza Hut, Loteria... là những thương hiệu nổi tiếng trong ngành thị trường đồ ăn, thức uống, tạo ra sức ép lớn đối với doanh nghiệp (DN) VN kinh doanh về lĩnh vực này. Để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường, các DN VN nói chung và các DN hoạt động trong ngành ẩm thực nói riêng cần phải biết kiểm soát được chi phí và duy trì lợi nhuận hoạt động. Để làm được điều đó đòi hỏi các DN cần phải có hệ thống thông tin (HTTT) phù hợp, đáng tin cậy là điều hết sức cần thiết, kế toán quản trị (KTQT) là một trong những công cụ quan trọng, đắc lực phục vụ cho DN giải quyết được các vấn đề trên. Là một trong những DN kinh doanh về ngành ẩm thực tại VN, Công ty Cổ phần Capella-D1 (Capella-D1) cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc khẳng định thương hiệu của mình tại thị trường sôi động này. Capella – D1 kinh doanh chuyên về lĩnh vực F&B (Food and Beverage) với chiến lược phát triển hệ thống nhà hàng dạng chuỗi. Hiện nay, Capella-D1 đã mở rộng thị trường ở hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội với tổng cộng 10 nhà hàng và 1 bếp trung tâm với ba thương hiệu lớn là San Fu Lou (ẩm thực Quảng Đông), Dì Mai ( ẩm thực Việt) và Sorae (ẩm thực Nhật Bản), việc đa dạng tinh hoa trong ẩm thực của các nước tạo nên lợi thế cạnh tranh cho DN đối với các đối thủ cùng ngành. Tuy nhiên, với tốc độ mở rộng 2 thị trường của DN hiện nay đã bắt đầu gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kiểm soát chi phí cũng như kiểm soát hoạt động kinh doanh (HĐKD).. Chi phí NVL vượt định mức xảy ra thường xuyên, chi phí Marketing tăng đột biến nhưng không đánh giá được hiệu quả mang lại của các chương trình quảng cáo dẫn đến kết quả hoạt động năm 2018 có sự giảm sút, giá vốn hàng bán tăng 12,02%, chi phí bán hàng tăng 63,36% (chủ yếu tập trung vào chi phí quảng cáo) nhưng doanh thu chỉ tăng 9,17% đã cho thấy tốc độ tăng doanh thu không đủ bù đắp được chi phí của DN. Từ thực tế đó, để khắc phục được những vấn đề hiện có thì việc vận dụng KTQT chi phí vào chuỗi nhà hàng Công ty Capella-D1 là yêu cầu cần thiết và quan trọng giúp cho công ty gia tăng năng lực cạnh tranh, kiểm soát tốt các nguồn lực để có thể đứng vững trên thị trường nhiều cạnh tranh như hiện nay . Xuất phát từ những thực trạng hiện tại của đơn vị và tầm quan trọng trong việc tổ chức công tác KTQT, tác giả đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại chuỗi nhà hàng Công ty Cổ phần Capella-D1” để đóng góp phần nào trong việc ra quyết định của nhà quản trị, giúp DN kiểm soát tốt chi phí và ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, xây dựng được thương hiệu vững mạnh để có thể cạnh tranh được với các đối thủ trong ngành ẩm thực tại thị trường VN. 2. Mục tiêu nghiên cứu a. Mục tiêu chung Tổ chức công tác KTQT chi phí tại công ty Capella-D1 nhằm kiểm soát tốt chi phí, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác cho NQT trong việc ra quyết định, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. b. Mục tiêu cụ thể Tìm ra những nguyên nhân còn hạn chế trong công tác tổ chức hệ thống KTQT chi phí của đơn vị. 3 Xây dựng một số giải pháp có thể thực hiện được, phù hợp với tình hình hoạt động của DN nhằm hoàn thiện hệ thống KTQT chi phí tại chuỗi nhà hàng Công ty Cổ phần Capella-D1. c. Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng tổ chức KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Capella-D1 như thế nào? Nguyên nhân của những hạn chế tác động đến việc tổ chức KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Capella-D1 là gì? Giải pháp để hoàn thiện KTTQ chi phí giúp Công ty Cổ phần Capella-D1 đạt được mục tiêu trong kinh doanh là gì? 3. Đối tượng nghiên cứu Tác giả tập trung nghiên cứu về tổ chức bộ máy kế toán (BMKT) và tổ chức KTQT chi phí tại Công ty cổ phần Capella-D1 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu thực hiện phương pháp nghiên cứu định tính thông qua các công cụ sau: Phương pháp thu thập dữ liệu: Tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn, khảo sát và nghiên cứu tài liệu nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức KTQT chi phí tại DN cũng như những nguyên nhân hạn chế trong công tác tổ chức KTQT chi phí. Nghiên cứu tài liệu :Tác giả tìm hiểu các bài báo nghiên cứu trong và ngoài nước về công tác tổ chức KTQT đối với các DN trên thế giới và tại VN, thông tư số 53/2006/TT-BTC về hướng dẫn áp dụng KTQT trong DN. Ngoài ra, tác giả tìm hiểu các thông tin liên quan đến Capella-D1 thông qua các văn bản, điều lệ công ty, văn hóa tổ chức, BCTC đã được công bố. 4 Phỏng vấn, khảo sát : Tác giả thực hiện phỏng vấn sâu với các chuyên gia, thảo luận nhóm, khảo sát bằng bảng câu hỏi đối với NQT và nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán Capella-D1. Phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp: Tác giả tiến hành phân tích dữ liệu đã thu thập được để tìm ra nguyên nhân của vấn đề từ đó xây dựng giải pháp để hoàn thiện KTQT chi phí tại Capella-D1 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN. Dữ liệu sử dụng: - Dữ liệu thứ cấp : Tác giả sử dụng nguồn thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Capella-D1 thông qua các văn bản, điều lệ công ty, văn hóa tổ chức, BCTC đã được công bố. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng nguồn thông tin từ các tài liệu liên quan đến vấn đề tổ chức KTQT thông qua tạp chí tài chính, tạp chí kế toán, website… - Dữ liệu sơ cấp : Bảng câu hỏi phỏng vấn sâu với Ban lãnh đạo công ty và Kế toán trưởng (KTT) về nguyên nhân của những hạn chế, thực trạng tổ chức KTQT chi phí tại đơn vị có đáp ứng nhu cầu ra quyết định của NQT hay chưa, có thực hiện việc lập dự toán trong kinh doanh, lập định mức chi phí cho từng khoản mục phí hay không, có lập các báo cáo KTQT hay không ?.... Từ đó tác giả đưa ra kết luận về tình hình tổ chức KTQT chi phí thực tế tại công ty, tìm ra những hạn chế còn tồn đọng và đề xuất các giải pháp phù hợp để hoàn thiện. 5. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn tại Công ty Cổ phần Capella-D1 Tác giả thực hiện đề tài : “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại chuỗi nhà hàng Công ty Cổ phần Capella-D1” với mong muốn tìm ra những khó khăn, hạn chế cũng như nguyên nhân tác động đến việc tổ chức công tác KTQT chi phí, ảnh hưởng đến việc kiểm soát cũng như điều hành hoạt động của NQT Từ đó, có thể đưa ra những giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện KTQT chi phí cũng như HTTT kế toán tại công ty Capella-D1, nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc ra quyết định của NQT. Việc tổ chức xây dựng một hệ thống KTQT chi 5 phí hiệu quả, chặt chẽ là nền tảng để DN phát triển mở rộng thị trường. Ngoài ra, đây cũng sẽ là cơ hội giúp các DN kinh doanh trong ngành F&B có những cái nhìn đúng đắn hơn về vai trò và tầm trọng của KTQT chi phí. 6. Kết cấu của luận văn: gồm 5 chương Chương 1: Phát hiện vấn đề cần giải quyết tại Công ty Cổ phần Capella-D1 Chương 2: Cơ sở lý thuyết về công tác tổ chức KTQT Chương 3: Kiểm chứng vấn đề và dự đoán nguyên nhân tác động Chương 4: Kiểm chứng nguyên nhân Chương 5: Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức KTQT chi phí và kế hoạch hành động 6 CHƯƠNG 1: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA-D1 1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Capella-D1 1.1.1. Thông tin khái quát về Công ty Cổ phần Capella-D1 Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Capella-D1 Trụ sở : 01 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: 028. 3820 8489 Mã số thuế: 0311936673 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0311936673 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/08/2012 và được đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22/03/2019. 1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Tiền thân của Công ty Cổ phần Capella-D1 là Công ty Cổ phần Lai&Lim hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0311936673 ngày 20 tháng 08 năm 2012 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. CapellaD1 hiện tại là công ty con của tập đoàn Capella Holding tọa lạc tại Lầu 4, Bến Thành Tower, 136 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Capella-D1 là dịch vụ ăn uống, với chiến lược phát triển theo xu hướng nhà hàng kiểu chuỗi, hiện đang sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như : hệ thống nhà hàng San Fu Lou (chuyên về ẩm thực Quảng Đông), Sorae (chuyên về ẩm thực Nhật Bản), Dì Mai ( chuyên về ẩm thực Việt). Cho đến nay, công ty đã thành lập được 6 chi nhánh với tổng cộng 10 nhà hàng và 1 bếp trung tâm được phân bố tại các quận ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chi nhánh 1– Nhà hàng San Fu Lou Cantonese Kitchen có mã số thuế 0311936673-001 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/04/2016; địa chỉ 195-197 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. 7 Chi nhánh 2 – Nhà hàng San Fu Lou Cantonese Kitchen có mã số thuế 0311936673-002 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 13/09/2016; địa chỉ số 24, đường 3/2 - Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 - San Fu Lou Cantonese Kitchen có mã số thuế 0311936673-003 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 26/05/2017; địa chỉ tòa nhà Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. Chi nhánh 4 - San Fu Lou Cantonese Kitchen có mã số thuế 0311936673-004 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 29/09/2017; địa chỉ số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP.HCM. Chi nhánh 1 – Nhà hàng Dì Mai có mã số thuế 0311936673-005 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 13/07/2018; địa chỉ L2- 03-03B, Tầng L2,Cao Ốc Điểm Nhấn (Landmark)D, Số 772 Điện Biên Phủ, P22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Capella-D1 có mã số thuế 0311936673006 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 17/12/2018; địa chỉ L2-02-07, Tầng L2, Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Hình ảnh 1.1. Hình ảnh nhận dạng thương hiệu nhà hàng Công ty Cổ phần Capella-D1 (Nguồn : Phòng Marketing) 8 1.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Capella-D1 tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình cơ cấu trực tuyến chức năng. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Capella_D1 được tổ chức như sau : Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Capella-D1 (Nguồn : Trích hồ sơ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Capella-D1) 1.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác KTQT chi phí Cũng như các loại hình kinh doanh dịch vụ khác, ngành kinh doanh nhà hàng cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như : quy mô, sản phẩm (SP), con người, cạnh tranh…Những yếu tố này đều ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác KTQT cho nhà hàng.  Đặc điểm về quy mô 9 Đặc điểm về quy mô ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức KTQT chi phí của các DN kinh doanh lĩnh vực F&B. Để phát triễn chuỗi, tiềm lực về tài chính là một yếu tố không thể thiếu trong việc mở rộng quy mô. Chi phí đầu tư ban đầu là rất lớn, chủ yếu là chi phí thuê mặt bằng, chi phí thiết kế, trang trí, chi phí đầu tư vào tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động chế biến SP. Hình thức kinh doanh chuỗi có sự đồng nhất cao, được thực hiện dựa trên mô hình, ý tưởng đã có sẵn. Đặc biệt tại các chuỗi nhà hàng có quy mô lớn thì nhu cầu về thông tin KTQT vô cùng cấp thiết. Những DN này có thể sử dụng nguồn thông tin mà KTQT cung cấp để ra quyết định cho từng bộ phận. Ngoài ra, các DN lớn thường có nhiều tiềm lực về nhân sự, công nghệ hiện đại hơn nên điều kiện áp dụng KTQT cũng sẽ thuận lợi hơn. Còn đối với những nhà hàng, khách sạn có quy mô nhỏ thì nhu cầu về thông tin KTQT sẽ ít hơn. Do đó, các nội dung mà KTQT cung cấp chỉ trung vào một số nội dung KTQT thật sự cần thiết. Theo tác giả, mô hình KTTC kết hợp với KTQT là phù hợp nhất cho các DN kinh doanh ngành F&B có quy mô nhỏ.  Đặc điểm về sản phẩm Đặc điểm hoạt động ngành F&B ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức công tác KTQT . Sản phầm của nhà hàng là các món ăn do nhà hàng tự chế biến, được đầu bếp chế biến theo công thức định lượng chung của hệ thống nhằm giữ được sự đồng nhất trong hương vị, không có sự khác biệt giữa nhiều chi nhánh đảm bảo giá trị thương hiệu. SP kinh doanh trong nhà hàng là đồ ăn và thức uống, với nhiều SP khác nhau, điều này làm cho việc xác định điểm hòa vốn của các nhà hàng không thể dựa vào một SP mà phải tính theo nhiều SP khác hoặc tính theo giá thành bình quân. Chất lượng SP được tạo ra cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác KTQT chi phí, tác động trực tiếp lên giá thành của SP, phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố như nguồn gốc nguyên vật liệu (NVL), chế biến của đầu bếp…  Đặc điểm về nguồn nhân lực Nguồn nhân lực sử dụng trong ngành F&B là rất lớn, lao động giữ vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, bởi lẽ hoạt động trong lĩnh vực
- Xem thêm -