Tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh kỹ thuật a & c

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT A&C SINH VIÊN THỰC HIỆN : CHU CHÍ CHUNG MÃ SINH VIÊN : A14476 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI-2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT A&C Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực hiện Mã sinh viên Chuyên ngành : Đoàn Thị Hồng Nhung : Chu Chí Chung : A14476 : Kế toán HÀ NỘI - 2015 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu khóa luận với sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo Th.S Đoàn Thị Hồng Nhung em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em xin gửi lời cảm ơn tới cô Th.S Đoàn Thị Hồng Nhung đã hướng dẫn và chỉ bảo cho em những kiến thức quý báu để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn Kế Toán. Các thầy cô đã có những bài giảng bổ ích để giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Để thực hiện được đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại đơn vị em thực tập. em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công Ty TNHH Kỹ thuật A&C và Phòng Tài chính- Kế Toán của Công Ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này. Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2015 Sinh viên Chu Chí Chung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép từ các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này. Sinh viên Chu Chí Chung Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ..................................... 1 1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu .......................................................................... 1 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh ........ 1 1.1.2. 1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu ....................................................................... 1 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu ............................................................. 2 1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu ............................................................. 2 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu.................................................................................. 2 1.2.1.1. Phân loại theo công dụng của nguyên vật liệu .................................................. 2 1.2.1.2. Phân loại theo chức năng của nguyên vật liệu .................................................. 3 1.2.1.3. Phân loại theo nguồn hình thành ....................................................................... 3 1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu.................................................................................... 4 1.2.2.1. Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho .......................................................... 4 1.2.2.2. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho ................................................. 4 1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ...................................................................... 6 1.3.1. Chứng từ kế toán ............................................................................................... 6 1.3.2. Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu............................................................ 7 1.3.2.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu ....................................................................... 7 1.3.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu ........................................................................ 7 1.4. 1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ................................................................. 12 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên .. .......................................................................................................................... 12 1.4.1.1. Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 12 1.4.2.2. Phương pháp kế toán ........................................................................................ 13 1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ......... 15 1.4.2.1. Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 15 1.4.3.2. Phương pháp kế toán ........................................................................................ 16 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.................................................................. 17 Đặc điểm .......................................................................................................... 17 Tài khoản sử dụng........................................................................................... 17 Phương pháp hạch toán .................................................................................. 17 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức sổ kế toán ................ 18 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT A&C ............................................................. 20 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Kỹ thuật A&C ......................................... 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH kỹ thuật A&C ......... 20 2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Kỹ thuật A&C .......... 20 2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH Kỹ thuật A&C .......................... 21 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Kỹ thuật A&C ............. 23 2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty TNHH Kỹ thuật A&C .......................... 24 2.2. Thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C .... 26 2.2.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu và tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty TNHH Kỹ thuật A&C ................................................................................................... 26 2.2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu của công ty TNHH Kỹ thuật A&C ....... 27 2.2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C .......................... 27 2.2.2.2. Tính giá tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C ...................................................... 27 2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C .................. 29 2.2.3.1. Chứng từ thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu .............................................. 29 2.2.3.2 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu ................................................... 45 2.2.4. Công tác kiểm kê và lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại công ty ......... 49 2.2.4.1. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu ..................................................................... 49 2.2.4.2. Công tác lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu............................................. 52 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT A&C .............. 57 3.1. Nhận xét chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C . .......................................................................................................................... 57 3.1.1 Ưu điểm ................................................................................................................ 57 3.1.2 Nhược điểm .......................................................................................................... 58 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C .......................................................................................................................... 59 3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán ............................................................ 59 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C...... 59 LỜI KẾT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt GTGT NVL PNK PNK TNHH ĐVT CT ĐG Tên đầy đủ Giá trị gia tăng Nguyên vật liệu Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Trách nhiệm hữu hạn Đơn vị tính Chứng từ Đơn giá DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Thẻ kho ................................................................................................. 8 Bảng 1.2: sổ chi tiết vật liệu .................................................................................. 9 Bảng 1.3: Sổ danh điểm nguyên vật liệu ............................................................ 10 Bảng 2.1: Đơn đặt hàng....................................................................................... 31 Bảng 2.2: Hóa đơn giá trị gia tăng ...................................................................... 32 Bảng 2.3: Biên bản kiểm nghiệm ....................................................................... 33 Bảng 2.4: Phiếu nhập kho ................................................................................... 34 Bảng 2.5: Biên bản kiểm nghiệm vật liệu nhập khẩu ......................................... 35 Bảng 2.6: Hóa đơn giá trị gia tăng ...................................................................... 36 Bảng 2.7: Phiếu nhập kho ................................................................................... 37 Bảng 2.8: Giấy đề nghị xuất vật tư ..................................................................... 39 Bảng 2.9: Lệnh xuất kho .................................................................................... 40 Bảng 2.10: Phiếu xuất kho .................................................................................. 41 Bảng 2.12: Phiếu xuât kho .................................................................................. 44 Bảng 2.13: Thẻ kho ............................................................................................. 46 Bảng 2.14: Sổ chi tiết nguyên vật liệu ................................................................ 47 Bảng 2.15: Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn nguyên vật liệu ............................... 48 Bảng 2.16 Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa ..................................................... 50 Bảng 2.17: Biên bản hủy NVL ............................................................................ 51 Bảng 2.18: Sổ nhật ký chung .............................................................................. 53 Bảng 2.19: Sổ cái tài khoản 1521........................................................................ 56 Bảng 3.1 Phiếu nhập kho..................................................................................... 61 Bảng 3.2 Phiếu xuất kho ..................................................................................... 62 Bảng 3.3 Sổ chi tiết nguyên vật liệu ................................................................... 63 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn .............................................................. 64 Bảng 3.5 Sổ cái TK 152 ...................................................................................... 65 Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song .... 11 Sơ đồ 1.4: Trình tự một số nghiệp vụ trong kế toán NVL .................................. 14 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ một số nghiệp vụ liên quan đến kế toán NVL......................... 16 Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung.................................... 19 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Kỹ thuật A&C ........................... 21 Sơ đồ 2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C .............. 24 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C ......................................................................................... 25 Sơ đồ 2.4: Quy trình nhập kho nguyên vật liệu .................................................. 30 Sơ đồ 2.5. Quy trình xuất kho nguyên vật liệu ................................................... 38 Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU Trong tình hình kinh tế nhiều biến động như hiện nay thì hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nhiệp đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt, đó là cạnh tranh về giá, cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, về dịch vụ đi kèm. Để có thể tồn tại cũng như phát triển đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng nỗ lực tổ chức sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là doanh nghiệp cần tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý mọi yếu tố liên quan đến sản phẩm của mình, nhất là quản lý sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. đối với doanh nghiệp sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu là chi phí quan trọng cấu thành nên giá của sản phẩm, mọi sự biến động của nguyên vật liệu đều ảnh hưởng trực tiếp đến giá cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp. do đó việc tiết kiệm, giảm chi phí nguyên vật liệu là bài toán đặt ra cho bất kì doanh nghiệp nào chứ không chỉ doanh nghiệp sản xuất. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật A&C là một doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành cơ khí với đặc điểm nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm thì việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành tăng doanh thu cho công ty. Do đó việc quản lý nguyên vật liệu được công ty rất chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất kinh doanh kết hợp với kiến thức đã được học em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và tổng hợp cùng với sự hướng dẫn của cô giáo Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung và phòng tài chính-Kế toán của công ty TNHH Kỹ thuật A&C em đã hoàn thành khóa luận của mình. Kết cấu khóa luận gồm 3 phần chính: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. Chƣơng 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất và thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C để đưa các đánh giá khái quát chung từ đó đưa các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Kỹ thuật A&C. Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là nghiên cứu lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất và những hạn chế của công tác kế toán vật liệu tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C, từ đó đưa ra giải pháp cải thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận: giới hạn ở kế toán vật liệu tại Công ty TNHH Kỹ thuật A&C và số liệu minh họa trong tháng 12/2013. Thang Long University Library CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh Đối với một doanh nghiệp sản xuất thì nguyên vật liệu là yếu tố không thể thiếu, nguyên vật liệu là một trong ba đối tượng lao động cơ bản liên quan đến quá trình sản xuất, là cơ sở hình thành nên sản phẩm. Khác với hai yếu tố còn lại là tư liệu lao động và sức lao động nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và toàn bộ giá trị của nó được đưa hết vào sản phẩm trong chu kỳ sản xuất kinh doanh đó. Trong các doanh nghiệp khác nhau thì nguyên vật liệu được thể hiện đưới các hình thái vật chất khác nhau ví dụ như: vải, chỉ, màu nhuộm là nguyên vật liệu để sản xuất quần áo, bột mì, đường, sữa… là nguyên vật liệu của doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, sắt thép là nguyên vật liệu của doanh nghiệp sản xuất thiết bị cơ khí… Mỗi ngành nghề kinh doanh lại có những nguyên vật liệu đặc thù riêng, từ những đặc điểm riêng biệt đó ta thấy nguyên vật liệu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm. nếu không có nguyên vật liệu thì quá trình sản xuất sẽ bị ngừng trệ và nếu doanh nghiệp sử dụng những nguyên vật liệu không có chất lượng tốt thì sản phẩm tạo ra cũng không có chất lượng cao không thể cạnh tranh trên thị trường được. Mặt khác nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mà giá của nguyên vật liệu lại luôn biến động với biên độ tùy thuộc vào tình hình nền kinh tế, việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch thu mua, dự trữ phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận. vì vậy tổ chức kế toán nguyên vật liệu là quá trình không thể thiếu trong quá trình quản lý doanh nghiệp. 1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Nguyên vật liệu có vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất của bất kì doanh nghiệp nào, không những vậy mỗi một ngành ngề kinh doanh lại có những loại nguyên vật liệu khác nhau kể cả về tính chất số lượng lẫn công dụng đòi hỏi việc quản lý chặt chẽ. Vì vậy doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, thống kê và danh điểm cho nguyên vật liệu 1 - Thu mua: kiểm tra số lượng, quy cách, chủng loại, giá mua, chi phí thu mua… có đúng theo hợp đồng đã kí kết hay không để đảm bảo tiến độ sản xuất của doanh nghiệp. - Bảo quản dự trữ: doanh nghiệp phải có các thiết bị cân đo cần thiết tại kho cũng như các loại máy móc thiết bị phù hợp để bảo quản từng loại nguyên vật liệu. phải sắp xếp nguyên vật liệu gọn gàng sạch sẽ có khoa học để việc kiểm kho, xuất kho, nhập kho được thuận tiện nhất, - Sử dụng: doanh nghiệp cần tính toán kỹ lưỡng ở khâu này sao cho việc sử dụng nguyên vật liệu được tiết kiệm, và hiệu quả nhất từ đó mới mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu Quản lý nguyên vật liệu là yêu cầu rất quan trọng, nó góp phần quyết định việc tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vì vậy việc xây dựng một bộ phận chuyên trách trong việc quản lý nguyên vật liệu là yêu cầu tất yếu. Bộ phận chuyên trách ấy chính là kế toán nguyên vật liệu. Kế toán nguyên vật liệu cần làm tròn các nhiệm vụ sau: - Đánh giá nguyên vật liệu theo các nguyên tắc được đề ra, và theo quy định của pháp luật - Xây dựng sổ sách, thu thập chứng từ về nguyên vật liệu, ghi chép trung thực, chính xác kịp thời về số lượng, chất lượng, quy cách của nguyên vật liệu, phản ánh giá của nguyên vật liệu nhập kho, xuất kho - Phân bổ giá trị của nguyên vật liệu vào đối tượng chi phí sản xuất kinh doanh - Tính toán, kiểm kê hàng nhập hàng xuất, hàng tồn trong kho cũng như thông tin về hạn sử dụng của chúng để doanh nghiệp có các biện pháp sử dụng và xử lý kịp thời tránh được tối đa sự cố gây thiệt hại xẩy ra. - Lập báo cáo chính xác trung thực cho nhà quản lý doanh nghiệp nhằm đưa ra toàn bộ thông tin trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh. 1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 1.2.1.1. Phân loại theo công dụng của nguyên vật liệu -Nguyên vật liệu chính: là phần nguyên liệu tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm có tác dụng cấu tạo nên hình thể của sản phẩm và toàn bộ giá trị của nó được đưa toàn bộ vào sản phẩm. -Nguyên vật liệu phụ: là phần nguyên liệu tham gia vào quá trình sản xuất góp phần gia tăng giá trị sử dụng cho sản phẩm, hoặc tạo điều kiện cho việc quản lý sản phẩm cũng như bảo quản sản phẩm được tốt hơn. Ví dụ như bao gói của thực 2 Thang Long University Library phẩm…chúng không là thành phần chính của sản phẩm nhưng góp phần cấu thành nên sản phẩm. -Nhiên liệu: là phần nguyên liệu cung cấp năng lượng cho quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Như nhiên liệu để vận hành dây chuyền máy móc, thiết bị vận tải, thiết bị bảo quản sản phẩm… -Phụ tùng thay thế: là những thứ dùng cho việc sửa chữa hay thay thế trong máy móc hoặc các thiết bị có liên quan đến quá trình sản xuất. -Vật liệu cơ bản: là phần vật liệu không cấu thành trực tiếp nên hình thái của sản phẩm nhưng không thể không có trong quá trình sản xuất. ví dụ như sản xuất thực phẩm đông lạnh không thể không dùng đến nước, hóa chất phụ gia để vệ sinh và làm sạch thực phẩm nhưng chúng không trực tiếp cấu thành nên sản phẩm đó. -Phế liệu: là phần nguyên liệu thừa trong quá trình sản xuất sản phẩm và được thu lại. -Vật liệu khác: là những vật liệu đặc chủng tùy cho từng ngành nghề riêng biệt, không được xếp vào các loại trên. 1.2.1.2. Phân loại theo chức năng của nguyên vật liệu -Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất: là nguyên liệu tạo nên sản phẩm hoàn thiện để đưa được ra thị trường -Nguyên vật liệu dùng cho bán hàng: là phần nguyên liệu sử dụng đến trong quá trình tiêu thụ sản phẩm -Nguyên vật liệu dùng cho quản lý: là những nguyên liệu phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp của Công ty. Việc phân chia này giúp cho kế toán quản lý và tính giá thành sản phẩm, tập hợp chi phí được chính xác hơn 1.2.1.3. Phân loại theo nguồn hình thành -Nguyên vật liệu mua ngoài -Nguyên vật liệu tự gia công, chế biến -Nguyên vật liệu do nhận góp vốn, được cấp phát. Việc phân loại nguyên vật liệu theo cách trên giúp doanh nghiệp xây dựng được kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu được cụ thể và hợp lý hơn, cũng như tính được giá vốn theo từng nguồn đó. Đồng thời giúp nhà quản lý tìm được đâu là nguồn cung cấp nguyên vật liệu có thể tạo ra lợi ích nhất cho doanh nghiệp 3 1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu 1.2.2.1. Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho -Nguyên vật liệu mua ngoài: Trị giá thực tế của NVL Trị giá mua Các khoản giảm Chi phí phát Thuế NK, = ghi trên hóa - giá và CKTM + sinh trong + TTĐB nhập kho đơn (nếu có) khi thu mua (nếu có) Trong đó: Chi phí phát sinh khi thu mua: chi phí vận chuyển, bến bãi, bốc dỡ… Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì thuế GTGT không được tính vào trị giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho. Nếu như doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì ngược lại, thuế GTGT được tính vào trị giá của nguyên vật liệu nhập kho. - Nguyên vật liệu nhập kho do tự sản xuất, gia công: Trị giá thực tế Trị giá thực tế của NVL Chi phí gia = + của NVL xuất gia công chế biến công, chế biến - Nguyên vật liệu nhận biếu tặng, góp vốn: giá thực tế sẽ được ghi nhận là giá mà hội đồng đánh giá ghi nhận cộng thêm chi phí liên quan đến việc nhận được nguyên vật liệu - Nguyên vật liệu vay mượn: được tính theo giá thị trường của loại nguyên vật liệu đó - Phế liệu: được tính trên cơ sở giá trị hợp lý của phế liệu thu hồi được 1.2.2.2. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho Nguyên vật liệu của doanh nghiệp không phải lúc nào cũng từ một nguồn cố định, hay một chủng loại cố định. Nên chọn một phương pháp tính giá sao cho phù hợp từng thời điểm là điều vô cùng quan trọng. sau đây là một số phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho - Phƣơng pháp giá đích danh: Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Tuy nhiên phương pháp này chỉ áp dụng với doanh nghiệp có tần số xuất kho thấp, chủng loại ít. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này. Ưu điểm: Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác giá thực tế của NVL cũng như theo dõi được thời hạn sử dụng của từng NVL. Nhược điểm: như đã nói ở trên doanh nghiệp nào nhiều chủng loại NVL hay tần suất xuất kho lớn thì phương pháp này là bất khả thi vì phức tạp trong việc tính toán vì 4 Thang Long University Library cần yêu cầu chính xác về hiện vật, giá trị tới từng đơn vị của NVL vì vậy NVL của doanh nghiệp phải được quản lý theo từng lô hàng riêng biệt, hệ thống quản lý và hệ thống quản lý kho có độ chính xác cao. - Phƣơng pháp giá bình quân gia quyền: Là phương pháp căn cứ vào giá trị NVL tồn kho đầu kỳ và giá trị NVL nhập trong kỳ để tính giá bình quân của 1 đơn vị NVL. Phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô NVL, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp. Công thức: Trị giá NVL xuất kho = Số lượng NVL xuất Đơn giá bình quân x Trong đó giá bình quân được tính như sau: Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của NVL xuất kho trong kỳ. Tuỳ theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán NVL tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình quân. Công thức: Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ = Giá trị NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Giá trị NVL nhập trong kỳ Số lượng NVL nhập trong kỳ Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, không phụ thuộc số lần nhập xuất trong kỳ Nhược điểm: Độ chính xác không cao như phương pháp thực tế đích danh. Không chỉ vậy công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến tiến độ của các phần hành khác. Ngoài ra, phương pháp này không thể đáp ứng ngay yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập Sau mỗi lần nhập NVL kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo công thức sau: Đơn giá bình Trị giá NVL tồn đầu kỳ + Trị giá NVL nhập trước lần thứ i quân trước lần = Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập trước lần thứ i xuất kho thứ i Ưu điểm: là khắc phục được những hạn chế của cách tính giá bình quân cả kì dự trữ trên nhưng việc tính toán phức tạp, nhiều lần, tốn nhiều công sức. Do đặc điểm trên mà phương pháp này được áp dụng ở các doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho, có lưu lượng nhập xuất ít. Nhược điểm: khó khăn trong việc tính toán do quá nhiều lần nhập-xuất, đòi hỏi bộ phận kế toán có thời gian và nhân lực lớn mới thực hiện được. 5 -Phương pháp FIFO: Phương pháp này dựa trên giả định NVL nhập kho trước thì sẽ được xuất trước. Do đó, trị giá NVL xuất kho được tính hết theo giá nhập kho lần trước rồi mới tính tiếp giá nhập kho lần sau. Như vậy trị giá NVL tồn kho sẽ được phản ánh với giá trị hiện tại vì được tính giá của những lần nhập kho mới nhất. Ưu điểm: nếu trong điều kiện giá NVL thị trường tăng thì giá trị NVL tồn kho sẽ sát với giá thời điểm nhập kho Nhược điểm: không phản ánh đúng giá thị trường của NVL, đồng thời hao tốn sức người do phải tính riêng ra cho mỗi lần nhập-xuất. -Phương pháp LIFO: Phương pháp này dựa trên giả định NVL nào nhập kho sau sẽ được xuất ra sử dụng trước. Do đó, trị giá NVL xuất kho được tính hết theo giá nhập kho mới nhất, rồi tính tiếp theo giá nhập kho kế tiếp sau đó, NVL tồn kho sẽ được tính theo giá tồn kho cũ nhất. Ưu điểm: phản ánh kịp thời giá trị thị trường của NVL Nhược điểm: tính toán phức tạp, hao tốn nhiều công sức. 1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu Kế toán bản chất là việc quan sát, tập hợp thống kê và tính toán với những số liệu có liên quan đến nguồn lực cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà cơ sở để đưa ra được những kết luận này đều dựa trên những chứng từ có tính chất pháp lý bắt buộc và chứng từ có tính hướng dẫn hoặc tự lập. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu cũng như vậy. Nó là việc thống nhất số liệu giữa thủ kho và kế toán trên cơ sở chứng từ là phiếu nhập kho (PNK), phiếu xuất kho (PXK)… nhằm theo dõi chặt chẽ về mặt số lượng cũng như quy cách, thông tin về giá cũng như mọi biến động liên quan đến NVL. Vì vậy doanh nghiệp cần có hệ thống sổ sách, chứng từ và vận dụng phương pháp kế toán sao cho phù hợp với doanh nghiệp của mình trong việc quản lý nguyên vật liệu sao cho hiệu quả nhất. 1.3.1. Chứng từ kế toán Các chứng từ có liên quan đến kế toán chi tiết nguyên vật liệu: -Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) -Phiếu nhập kho -Phiếu xuất kho -Phiếu đề nghị xuất vật tư -Phiếu kiểm nghiệm vật tư -Biên bản kiểm nghiệm vật tư -Biên bản kiểm kê vật tư 6 Thang Long University Library 1.3.2. Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu 1.3.2.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu Bộ phận cung cấp vật tư căn cứ vào kế hoạch mua NVL và hợp đồng mua NVL đã ký kết để tiến hành mua NVL. Khi NVL về đến doanh nghiệp có thể lập ban kiểm nghiệm vật tư sau đó đánh giá NVL mua về các mặt số lượng, chất lượng và quy cách. Căn cứ vào kết quả kiểm nghiểm ban kiểm nghiệm lập Biên bản kiểm nghiệm vật tƣ sau đó bộ phận cung cấp NVL lập phiếu nhập kho trên cơ sở hoá đơn, giấy báo nhận NVL, và biên bản kiểm nghiệm giao cho doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho. Thủ kho sau khi nhập vật tư kiểm kê và ghi chép số lượng thực nhập vào phiếu nhập kho và ký xác nhận. Trong đó: - Liên 1: Người lập giữ - Liên 2: Thủ kho giữ và chuyển cho kế toán - Liên 3: Người nhập giữ - Hợp đồng mua hàng, hóa đơn kèm theo được gửi cho phòng tài chính kế toán để ghi chép vào sổ sách kế toán. 1.3.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu Căn cứ vào giấy đề nghị xuất vật tư của bộ phận sản xuất, thủ kho lập phiếu xuất kho và trình cho Giám đốc ký duyệt sau đó sẽ xuất vật tư và ghi số thực xuất vào phiếu xuất sau đó ghi số lượng xuất và tồn kho của từng thứ vật tư vào thẻ kho. Hàng ngày hoặc định kỳ thủ kho chuyển phiếu xuất cho kế toán vật tư làm căn cứ ghi sổ kế toán. Phiếu xuất kho có 3 liên trong đó: - Liên 1: Bộ phận lập phiếu giữ - Liên 2: Bộ phận lập phiếu chuyển cho kế toán - Liên 3: Người nhận NVL giữ 1.3.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu Kế toán chi tiết nguyên vật liệu là quá trình theo dõi, ghi chép các hoạt động nhập xuất tồn của từng loại nguyên vật liệu tại kho. Việc ghi chép, tính toán phải đảm bảo tính thống nhất giữa sổ sách và thực tế trong kho. Tùy từng doanh nghiệp và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp ấy lựa chọn phương pháp hạch toán hợp lý. Sau đây là nội dung chi tiết của Phƣơng pháp thẻ song song, Phương pháp này áp dụng cho những doanh nghiệp có danh mục vật tư ít nhưng tần suất nhập xuất dày đặc, có kho bãi tập trung và có điều kiện dễ dàng trong việc quản lý NVL. Phương pháp này được chuyên biệt hóa rõ ràng ở 2 khu vực như sau: - Tại kho: mở thẻ kho cho từng loại NVL để ghi chép tình hình biến động cụ thể trên cơ sở các chứng từ nhập xuất. - Tại phòng kế toán: mở sổ chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu để ghi chép số lượng hiện có và các biến động cụ thể theo chứng từ nhập xuất hàng ngày. Đến cuối 7 tháng đối chiếu với số liệu thực tế của nghiệp vụ hạch toán tại kho, sau đó lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu để đối chiếu với sổ kế toán tổng hợp. Ưu điểm: đơn giản, dễ thực hiện dễ đối chiếu và cập nhật kịp thời về tình hình nguyên vật liệu. Nhược điểm: số lượng công việc lớn nhưng trùng lặp là chủ yếu, hơn nữa cuối kỳ khối lượng công việc rất lớn. Dưới đây là bảng mẫu cho phương pháp thẻ song song: Bảng 1.1: Thẻ kho THẺ KHO Ngày lập thẻ: Tờ số: Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: Đơn vị tính: Mã số: Chứng từ STT Số Ngày hiệu tháng Diễn giải 1 Tồn đầu kỳ … … Số lƣợng Ngày nhập, xuất Nhập Xuất Tồn Ký xác nhận của kế toán … Cộng phát sinh … Tồn cuối kỳ 8 Thang Long University Library Bảng 1.2: sổ chi tiết vật liệu SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU Tài khoản: Tiểu khoản Năm: Kho: Trang: Đơn vị tính: Tên vật liệu: Quy cách, phẩm chất: Chứng từ STT Diễn giải SH NT TK Nhập Xuất Tồn Đơn Ghi đối giá chú SL TT SL TT SL TT ứng Tồn đầu kỳ … Cộng phát sinh Tồn cuối kì 9 Bảng 1.3: Sổ danh điểm nguyên vật liệu Loại: Nguyên vật liệu chính-Ký hiệu 1521 Ký hiệu Nhóm Tên nhãn hiệu và Đơn vị Đơn giá Ghi quy cách NVL tính hạch toán chú Danh điểm 1521.01 1521.01.01 1521.01.02 … 1521.02 1521.02.01 1521.02.02 … 10 Thang Long University Library
- Xem thêm -