Tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tæng hîp I / Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi – Toserco ®îc thµnh lËp vµo ngµy 14/4/1988 theo quyÕt ®Þnh sè 1625 – Q§/VB cña UBND thµnh phè Hµ Néi. TÝnh ®Õn nay c«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®îc 12 n¨m, víi lÞch sö chØ lµ mét kho¶nh kh¾c nhng ®èi víi c«ng ty qu¶ lµ mét chÆng ®êng dµi víi nh÷ng bíc th¨ng trÇm qua tõng giai ®o¹n ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n sau : a. Giai ®o¹n 1 ( 1988-1989) Hµ Néi - Toserco ra ®êi trªn c¬ së s¸t nhËp c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Hµ Néi vµ kh¸ch s¹n Th¨ng Long ( thuéc UNIMEX) lµ kh¸ch s¹n duy nhÊt ë Hµ Néi ®ãn ®îc kh¸ch quèc tÕ lóc bÊy giê .Ngoµi ra trùc thuéc c«ng ty cßn cã 5 kh¸ch s¹n n÷a: lµ kh¸ch s¹n §ång lîi, Phïng hng, Long Biªn, Gi¶ng Vâ, Chi L¨ng, hai xÝ nghiÖp c¾t tãc I& II vµ tr¹m cung øng vËt t . Sau khi thµnh lËp, c«ng ty ®· tiÕn hµnh chÊn chØnh, s¾p xÕp l¹i tæ chøc, gi¶m nhÑ biªn chÕ gi¸n tiÕp, gi¶i thÓ tæ chøc trung gian tr¹m cung øng vËt t, thËm chÝ dêi trô së vÒ sè 8 – T« HiÕn Thµnh nhêng ®Þa ®iÓm thuËn lîi cho nhµ hµng H¬ng Sen. §Õn nay sè 8 – T« HiÕn Thµnh vÉn lµ trô së chÝnh cña c«ng ty. b. Giai ®o¹n 2 (1990 – 1993) NhËn thÊy kh«ng thÓ duy tr× c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung v× ®· h¹n chÓ kh¶ n¨ng tù chñ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®· m¹nh d¹n thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý vµ chuyÓn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tõ h¹ch to¸n b¸o sæ sang h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. M¶ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh lóc nµy cßn cha ®îc quan t©m. §Õn ®Çu n¨m 1991, phßng du lÞch ®îc thµnh lËp. §Çu n¨m 1993 t¸ch khái Toserco vµ thµnh lËp trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn vµ vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. Cïng thêi ®iÓm nµy, kh¸ch s¹n BSC sau 8 th¸ng khëi c«ng vµ x©y dùng ®· ®îc ®a vµo khai th¸c, sö dông vµ ®· ph¸t huy hiÖu qu¶. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hµ Néi Toserco còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn liªn doanh víi níc ngoµi vµ lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã nhiÒu dù ¸n thµnh c«ng, hiÖu qu¶ cao so víi ®ång vèn ®Çu t . C¸c liªn doanh cña Hµ Néi Toserco trong giai ®o¹n nµy lµ c«ng ty Mansfield Toserco, kh¸ch s¹n Hµ Néi, kh¸ch s¹n Horison, kh¸ch s¹n SAS, kh¸ch s¹n Hilton Opera ( ®· bµn giao ®èi t¸c cho kh¸ch s¹n §ång lîi ) c. Giai ®o¹n 3 (1994- nay) Sau thêi kú t¨ng trëng nhanh, toµn ngµnh du lÞch ph¶i ®¬ng ®µu víi khã kh¨n míi nh lîng kh¸ch gi¶m, ®Çu vµo t¨ng cao, sù c¹nh tranh...Trong bèi c¶nh ®ã c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi vÉn kiªn cêng trô v÷ng vÞ thÕ cña m×nh trªn th¬ng trêng ( tuy nhiªn víi tèc ®é t¨ng trëng chËm h¬n tríc). Trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn vµ v©n chuyÓn kh¸ch du lÞch sau mét n¨m ®×nh trÖ ®· ®îc kh«i phôc l¹i b»ng viÖc mêi «ng Lª §¹i T©m ë Vòng Tµu ra lµ gi¸m ®èc trung t©m . §Õn nay ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®· ph¸t triÓn rÊt tèt, ®ang lµ nguån thu chÝnh cña Hµ Néi Toserco víi viÖc tæ chøc vËn chuyÓn, ®ãn tiÕp kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam vµ ®a kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch trong vµ ngoµi níc. II/ M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc: 1 . M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp hiÖn nay ®îc biÓu hiÖn trong s¬ ®å díi ®©y: Hµ Néi - Toserco KS liªn doanh SAS C¸c phßng ban nghiÖp vô Trung t©m kinh doanh nhµ Liªn doanh Mansfield Liªn doanh Mansfield Kh¸ch s¹n BSC TT ®iÒu hµnh híng dÉn DL XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch 2 Du thuyÒn T©y Hå KS Liªn doanh Hµ Néi Chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HÖ thèng c¸c ®¹i lý, ®iÓm b¸n tour t¹i Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c bé phËn trong c«ng ty: Hµ Néi Toserco lµ doanh nghiÖp Nhµ Níc chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o chÆt chÏ cña UBND thµnh phè Hµ Néi. §©y lµ mét c«ng ty du lÞch ®· cè nhiÒu n¨m kinh nghiÖm vµ uy tÝn ®èi víi trong níc vµ quèc tÕ. Hai chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ trùc tiÕp kinh doanh vµ qu¶n lý nhµ níc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. C¸c bé phËn cã chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ nh sau: Phã tæng gi¸m ®èc thø nhÊt trùc tiÕp qu¶n lý l·nh ®¹o trung t©m dÞch vô nhµ, kh¸ch s¹n BSC . + Trung t©m dÞch vô nhµ : Qu¶n lý vµ cho thuª hai khu nhµ 33B vµ 34 B t¹i Kim M· Hµ Néi cïng mét sè khu nhµ biÖt thù kh¸c. + Kh¸ch s¹n BSC kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng, phôc vô kh¸ch trong níc vµ quèc tÕ ®ång thêi kinh doanh c¸c dÞch vô bæ sung nh ®å lu niÖm, cho thuª « t« , xe m¸y, xe ®¹p, dÞch vô y tÕ , c¾t tãc. - Phã tæng gi¸m ®èc thø hai trùc tiÕp qu¶n lý vµ l·nh ®¹o trung t©m du lÞch . _ C¸c bé phËn kinh doanh trùc thuéc trùc tiÕp tæng gi¸m ®èc + XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch : XÝ nghiÖp c¾t tãc. + Du thuyÒn T©y Hå: chñ yÕu kinh doanh nhµ hµng, ®a kh¸ch du lÞch ®i th¨m quan Hå t©y. Do kh«ng c¶i tiÕn s¶n phÈm nªn dÞch vô nµy ngµy cµng kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®ßi hái cao nªn ®ang cã nguy c¬ “ chÕt ®øng “ HiÖn nay ®ang cè ph¬ng ¸n ®Ó du thuyÒn T©y hå tån t¹i vµ ph¸t triÓn. + Phßng ban nghiÖp vô: X©y dùng , theo dâi, tæng kÕt vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch mµ c«ng ty ®Æt ra so víi toµn bé c«ng tyvµ bé phËn trùc thuéc c«ng ty. Ngoµi ra thêng xuyªn tiÕn hµnh tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch cho toµn c«ng ty. 2 . M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña trung t©m : 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn vµ vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch cã m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc nh sau : Gi¸m ®èc Trung t©m Phßng kÕ to¸n Phßng du lÞch I Open tour City tour §éi xe Inbound & outbound Chi nh¸nh TP HCM Phßng du lÞch II DÞch vô nhµ Visa & DV kh¸c Bé phËn tæng hîp Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn : * Phßng du lÞch I & II : HiÖn nay trung t©m cha cã phßng thÞ trêng, híng dÉn . C¸c chøc n¨ng nµy do hai phßng du lÞch ®¶m nhiÖm: 1. Ký kÕt hîp ®ång víi c¸c c¸ nh©n , tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®Ó tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam vµ ngoµi ViÖt Nam ®i du lÞch trong níc, kh¸ch quèc tÕ vµ ngêi ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngoµi. 2. tæ chøc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®«ng nghiªn cøu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch tõ néi dung ®Õn møc gi¸ phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch , chñ ®éng trong viÖc ®a ra ý ®å míi vÒ tuyÕn ®iÓm, dÞch vô bæ sung. 3. Cung cÊp cho kh¸ch c¸c dÞch vô lµm VISA , ®Æt kh¸ch s¹n , vÐ m¸y bay , tµu ho¶, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, híng dÉn viªn , t vÊn du lÞch. 4. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn cho thuª kh¸ch s¹n , nhµ hµng, trung t©m thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ , v¨n phßng , nhµ ë. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. ThiÕt lËp , duy tr× mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan ( (Ngo¹i giao , néi vô, h¶i quan) , c¸c nhµcung cÊp ®Ó b¶o ®¶m cho kh¸ch s¶n phÈm vµ dÞch vô uy tÝn vµ chÊt lîng. 6. Lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp cña trung t©m trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc víi kh¸ch vµ b¹n hµng , c¸c nhµ cung cÊp. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ. 7. Tæ chøc ®iÒu ®éng vµ bè trÝ híng dÉn viªn cho c¸c tr¬ng tr×nh du lÞch. * Phßng kÕ to¸n 1. Tæ chøc thøc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n cña trung t©m nh theo dâi ghi chÐp chi tiªu theo hÖ th«ng tµi kho¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc,theo dâi vµ sö dông vèn, tµi s¶n cña trung t©m. 2. Thùc kiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, kÞp thêi ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi ®Ó l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p xö lý. 3.Thùc hiÖn chÕ ®ä b¸o c¸o hµng kú vÒ kÕt qu¶ kinh doanh víi c¸c c¬ quan cÊp trªn, víi trung t©m. * §éi xe : 1. Thùc hiÖn ®óng c¸c kÕ ho¹ch ®· ®îc triÓn khai, ®a ®ãn kh¸ch theo ch¬ng tr×nh . Phôc vô theo c¸c yªu cÇu cña kh¸ch víi chÊt lîng cao, ®¶m b¶o an toµn. 2. Thùc hiÖn ®¹i tu b¶o dìng ph¬ng tiÖn vËn t¶i theo ®Þnh kú ®Ó ®¶m b¶o vËn hµnh tèt trong qu¸ trinhf phôc vô. 3. X©y dùng , duy tr× vµ ph¸t triÓn ®éi ngò l¸i xe chuyªn nghiÖp cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tay nghÒ v÷ng. §ång thêi phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c trong trung t©m ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. * Chi nh¸nh TP. Hå ChÝ Minh 1.LÇn ®Çu míi tæ chøc thu hót kh¸ch ë khu vùc phÝa Nam cña trung t©m. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. X©y dùng, tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. 3. Thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o kÞp thêi mäi thay ®æi cho l·nh ®¹o trung t©m, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng khuyÕch tr¬ng cho c«ng ty t¹i ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh. III. C¸c ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña c«ng ty. 1. VÒ con ngêi: C«ng ty cã tæng sè 250 nh©n viªn trong ®ã chuyªn : 46 ngêi, 80 híng dÉn viªn (hîp ®ång vµ céng t¸c viªn) TiÕng Anh, Ph¸p, §øc, T©y Ban Nha, Trung Quèc. ¤ng T.T Hïng lµ Gi¸m ®èc c«ng ty kiªm gi¸m ®èc TTDL vµ chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh qu¶n lý víi 46 ngêi ®îc ph©n bæ nh sau: - 1 gi¸m ®èc, 1 phã gi¸m ®èc vµ 2 trëng phßng - Bé phËn open tour: 13 ngêi - Bé phËn city tour: 2 ngêi - Bé phËn inbound, outbound: 8 ngêi - DÞch vô nhµ:1 ngêi - Visa vµ c¸c dÞch vô kh¸c: 2 ngêi - Bé phËn hµnh chÝnh tæ chøc: 2 ngêi - Bé phËn kÕ to¸n: 2 ngêi - §éi xe: 10 ngêi - Chi nh¸nh TP. Hå ChÝ Minh: 2 ngêi Ngoµi ra cßn cã 30 híng dÉn viªn Trong ®ã: + Hîp ®ång: 10 ngêi + Céng t¸c viªn: 20 ngêi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×n chung, tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn c¸c bé phËn thuéc v¨n phßng t¬ng ®èi cao: 78% tèt nghiÖp ®¹i häc, 6,7% tèt nghiÖp cao ®¼ng, cßn l¹i lµ trung cÊp. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: 5% tiÕng Ph¸p, 5% tiÕng Trung, 90% tiÕng Anh. §éi ngò híng dÉn viªn yªu cÇu chuyªn m«n nghiÖp vô cao: 100% tèt nghiÖp ®¹i häc vµ thµnh th¹o mét ngo¹i ng÷. §é tuæi lao ®éng trung binh cña trung t©m t¬ng ®èi trÎ: 27 - 30 tuæi. §©y lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty trong viÖc thu hót, ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch bëi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ nhiÖt t×nh cña ®éi ngò lao ®éng trÎ. Tuy nhiªn, trung t©m còng c©n xem xÐt, xen kÏ lao ®éng trÎ vµ nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm l©u n¨m ®Ó hä cã thÓ häc tËp ®îc kinh nghiÖm tõ nh÷ng ngêi ®i tríc, ®¸p øng cao h¬n nhu c©u cña thÞ trêng. 2. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt: §Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, Hµ Néi Toserco ®· tËp trung vµo ®Çu t chiÒu s©u, nh»m c¶i tiÕn, ®æi míi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ trang thiÕt bÞ. C¸c kh¸ch s¹n trùc thuéc vµ vÝ dô víi c«ng ty: Tªn Gi¸ hîp ®ång KS BSC (2 sao - 23 phßng) 20 - 25 USD/phßng/®ªm KS Hµ Néi (4 sao - 180 phßng) 30 - 55 USD /phßng/®ªm KS Horison (5 - 360 phßng) 60 - 65 USD phßng/®ªm KS Hoµng Gia SAS (250 phßng) SÏ më vµo 2000 KS §ång Xu©n vµ KS Tuæi trÎ (dµnh cho kh¸ch T©y bal«) 10 - 15 USD/phßng/®ªm Ngoµi trô së chÝnh lµ sè 8 - T« HiÕn Thµnh, cßn cã mét v¨n phßng t¹i 157 phè HuÕ vµ chi nh¸nh ë 50 NguyÔn Th¸i B×nh quËn 1 Thµnh phè Hå 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÝ Minh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë 8 Hïng V¬ng - Thµnh phè HuÕ. C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh: + 6 m¸y vi tÝnh cã nèi m¹ng Internet + 6 m¸y ®iÖn tho¹i + 1 m¸y fax + 1 m¸y photocopy + 10 xe bao gåm c¸c lo¹i (4 chç, 12 chç, 30 & 45 chç) + Ngoµi ra kinh doanh Mansfield Toserco cßn cã c¸c xe 4 chç, 12 chç sang träng, 22 Toyota Goun vµ 2 Mazda, 2 Toyota Hiace. 3. VÒ nguån vèn: NÕu nh tríc ®©y Hµ Néi - Toserco cßn dùa chñ yÕu vµo nguån vèn ng©n s¸ch th× ngay ®· chuyÓn sang vèn vay trung h¹n cña ng©n hµng vµ nguån vèn tù bæ xung. Nguån vèn cña c«ng ty hiÖn nay: Vèn cè ®Þnh: 11.000.000 USD Vèn lu ®éng: 800.000 USD C«ng ty còng cã nhiÒu dù ¸n liªn doanh víi nø¬c ngoµi vµ cã hiÖu qu¶ cao so víi ®ång vèn ®Çu t. T×nh h×nh vèn cña Hµ Néi - Toserco tham gia vµo liªn doanh víi níc ngoµi vµ kÕt qu¶ nh sau: §¬n vÞ: USD Tªn liªn doanh Vèn ®Çu t Vèn ®iÒu Gãp vèn cña Toserco lÖ Sè tiÒn % so víi Vèn §T Vèn §.LÖ - CTy Mansfield 300.000 300.000 150.000 50% 50% Ho¹t ®éng tõ 93 - KS Hµ Néi 6.040.000 6.040.000 1.740.000 29% 29% Ho¹t ®éng tõ 93 - KS Horison 35.567.000 10.500.000 2.100.000 5,8% 20% Ho¹t ®éng tõ 98 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KS SAS 31.500.000 12.000.000 1.800.000 5,7% 15% §ang x©y dùng - KS Opera 51.300.000 15.300.000 4.600.000 8,9% 30% Bµn giao ®èi t¸c cho KS §ång lîi 124.707.000 44.410.000 10.390.000 8,33% 23,53% T×nh h×nh nguån vèn giai ®o¹n III: Duy tr× vµ ph¸t triÓn §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 1994 1995 1996 1997 1. Vèn cè ®Þnh 13.951 15.100 15.787 16.475 ChØ sè 100 108 113 118 2. Vèn lu ®éng 890 919 920 4626 ChØ sè 100 103 103,4 519 3. Vèn kinh doanh 14.841 16.091 16.707 21.101 ChØ sè 100 107 112 142 1998 1999 ChØ tiªu Qua c¸c b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông nguån vèn cña c«ng ty vÉn ®¹t hiÖu qu¶ cao: + Vèn cè ®Þnh t¨ng 18% + Vèn lu ®éng t¨ng 419% + Vèn kinh doanh t¨ng 42% MÆc dï trong giai ®o¹n nµy diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp, ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ lµm cho lîng kh¸ch gi¶m, gi¸ b¸n s¶n phÈm gi¶m... 4. C¸c dÞch vô hiÖn cã: Nh×n chung Hµ Néi Toserco ®ang tËp trung cho 5 lo¹i s¶n phÈm vµ kh¸ch hµng chÝnh: + Opentour víi kh¸ch du lÞch Ýt tiÒn (t©y bal«) 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §©y lµ s¶n phÈm ®éc quyÒn, mang tÝnh ®éc ®¸o cña Hµ Néi Toserco. Nã ®îc chÝnh t høc thµnh lËp vµo th¸ng 2 n¨m 1996 víi c¸c ®èi t¸c Nhabexims tour (Sinh cafe) TP HCM, H¬ng Xu©n (§µ L¹t), Mü ¸( Nha trang), VÜnh Hng (Héi An), c«ng ty du lÞch dÞch vô Thõa Thiªn HuÕ. Nã hÊp dÉn vµ thu hót kh¸ ®«ng kh¸ch, kh¸ch ®i xe ®¹t 65 - 70% c«ng suÊt xe (tuÇn DL - th¸ng 11 - 1998) C«ng ty cßn ®Æt trô së ë rÊt nhiÒu n¬i nh»m thu hót c¸c kh¸ch lÎ ®ång thêi du kh¸ch dÔ dµng tiÕp cËn víi s¶n phÈm cña c«ng ty h¬n nh: Sinh cafee (18 - L¬ng V¨n Can Hµ Néi) Sinh cafe II (sè 1 NguyÔn Th¸i Häc - §µ L¹t), Sinh cafe III (sè 9 NguyÔn ThiÖn ThuËt - Nha Trang), Sinh cafe IV (143 TrÇn Phó - Héi An) Sinh cafe V (sè 2 Hïng V¬ng - HuÕ). §Ó qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm nµy, open tour cßn ®îc biÕt ®Õn réng r·i trªn s¸ch híng dÉn du lÞch nh lonely planet hay trªn m¹ng Internet. + Kh¸ch du lÞch néi ®Þa: §©y lµ mét thÞ trêng lín, chÝnh hä lµ nguån tiÒm n¨ng, quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn du lÞch trong níc. Do cha cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng nªn m¶ng thÞ trêng du lÞch néi ®Þa vÉn cha thùc sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Theo sè liÖu thèng kª cña Tæng côc du lÞch, sè lîng kh¸ch du lÞch néi ®Þa trong n¨m 98 lµ 9,5 triÖu lît ngêi, nhng ®Õn víi c«ng ty chØ lµ 8228 kh¸ch, ®ã cßn lµ mét con sè khiªm tèn. Tuy nhiªn, hÌ n¨m ngo¸i, c«ng ty ®· tung ra ch¬ng tr×nh du lÞch ®Æc biÖt mang tªn "kh¸m ph¸ hÌ 99" vµ "ThÕ giíi trong tÇm tay" ®· thu hót lîng lín kh¸ch ®Õn víi c«ng ty. + Kh¸ch inbound (kh¸ch du lÞch níc ngoµi vµo ViÖt Nam): §©y lµ ho¹t ®éng kh¸ m¹nh cña c«ng ty mµ chiÕn lîc hiÖn nay lµ híng tíi c¸c níc Ph¸p, §øc, BØ, ý, Hµ Lan, Hµn Quèc, Trung Quèc, NhËt B¶n... + Kh¸ch outbound (kh¸ch DL ra níc ngoµi): C«ng ty thêng tæ chøc c¸c chuyÕn ®i ng¾n cho kh¸ch (trung b×nh tõ 7 - 10 ngµy) trong níc ra níc ngoµi, chñ yÕu ®i c¸c níc nh Trung Quèc, Th¸i Lan, Lµo,Campuchia, Malaysia, Singapo... Hµ Néi Toserco lµ mét trong nh÷ng c«ng ty kh¸ thµnh c«ng vµ t¹o ®îc uy tÝn cao ®èi víi ho¹t ®éng nµy. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + City tour: Do ®îc sù tÝn nhiÖm cña UBND thµnh phè Hµ Néi vµ Së du lÞch Hµ Néi, Hµ Néi Toserco ph¸t triÓn tæ chøc ch¬ng tr×nh du lÞch néi ®é lÊy tªn lµ city tour. §©y lµ s¶n phÈm míi ®îc ®a vµo khai th¸c kinh doanh vµ phôc vô tõ th¸ng 3 n¨m 1998. HiÖn nay c«ng ty vÉn lu«n t×m tßi ý tëng míi ®Ó t¹o ra ch¬ng tr×nh ®éc ®¸o, hÊp dÉn h¬n. 5. C¸c mèi quan hÖ, liªn doanh liªn kÕt. Trong n¨m 1996 c«ng ty ®· ký 27 hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c ë 16 níc trªn thÕ giíi. §Çu n¨m 1997, c«ng ty ®· ký thªm 6 hîp ®ång hîp t¸c du lÞch víi mét sè c«ng ty lµ: - Wooree Agency Corporation Korea - Withus Travel Korea - Walock Travel American - Worldex Travel Th¸i Lan - Southern Travel American - Active Travel Astralia C¸c hîp ®ång trªn ®Òu lµ hîp ®ång trao ®æi kh¸ch hai chiÒu, ngoµi ra c«ng ty cßn ký c¸c b¶n ghi nhí víi mét sè c«ng ty cña Ph¸p, §øc ký hîp ®ång víi c«ng ty Du lÞch Qu¶ng T©y vµ QuÕ L©m - Trung Quèc, ®©y lµ nguån cung cÊp kh¸ch Trung quèc chñ yÕu cho c«ng ty: §Æc biÖt, c«ng ty cßn liªn kÕt kinh doanh víi 2 c«ng ty: C«ng ty kh¸ch s¹n vµ dÞch vô Thõa Thiªn HuÕ, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ Du lÞch Nhµ BÌ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch xuyªn viÖt "Open tour" trong ®ã Hµ Néi Toserco ®¶m nhiÖm tæ chøc xe vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng Hµ Néi - Ninh B×nh - HuÕ, qu¶ng c¸o vµ thu gom kh¸ch lÎ t¹i thÞ trêng Hµ Néi vµ b¸n c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch MiÒn B¾c cho kh¸ch. §Ó më réng thÞ trêng trung t©m cßn tham gia c¸c héi chî quèc tÕ lín: - Th¸ng 4/1996 tham gia héi chî PATA travel Mart t¹i Th¸i Lan 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - 11/97 tham gia héi chî Jata t¹i NhËt - 1998 tham gia mét sè héi chî vµ héi th¶o tiÕp thÞ du lÞch t¹i Ch©u ¸. - Th¸ng 2/1999 tham gia héi chî BIJ Mialar t¹i ý. Ngoµi c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh c«ng ty cßn liªn hÖ víi c¸c kh¸ch s¹n kh¸c nh: KS Daiwoo, KS Hïng v¬ng (HuÕ), KS VÜnh Hng (Héi An), Mü ¸ (Nha trang), H¬ng Trµ (§µ L¹t) nhµ kh¸ch Bu ®iÖn (Sapa), kh¸ch s¹n 3A, EUROPA, MERCURE, CEASAR PALACE, BEVERLY PLAZA (Th¸i Lan)... C«ng ty lu«n gi÷ mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ thêng xuyªn víi c¸c c«ng ty trªn thÕ giíi bëi ®ã lµ nh÷ng b¹n hµng l©u n¨m, ®ång thêi ®ã lµ ph¬ng c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng cho s¶n phÈm du lÞch cña c«ng ty. IV. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh thêi gian qua: 1. VÒ kh¸ch: KÕt qu¶ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña trung t©m ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: T×nh h×nh kh¸ch 96,97 N¨ m 1996 1997 2398 18850 ChØ tiªu 1. Kh¸ch vµo + Tour trän gãi vµo ViÖt Nam 2100 + Tour phÝa B¾c 8090 + Tour tõng phÇn, TM 1100 + Open tour vµo HuÕ 7500 + ViÖt KiÒu 60 2. Kh¸ch ra 112 - Kh¸ch ®i Trung Quèc 452 154 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kh¸ch ®i Th¸i Lan 298 Kh¸ch vµo n¨m 97 t¨ng 16452 kh¸ch so víi 1996 ®é dµi kh¸ch trung b×nh lµ 3 ngµy. Kh¸ch ra n¨m 97 so víi 1996 t¨ng 340 kh¸ch (300%) so víi 96. T×nh h×nh kh¸ch n¨m 99: Sè kh¸ch  sè ngµy Ngµy/kh¸ch I. Tæng kh¸ch vµo 42.489 96.197 2,264 1. Kh¸ch quèc tÕ 34261 79178 2,311 a. + Theo tour trän gãi 25415 53831 2,118 + Kh«ng theo tour 8846 25347 2,865 ChØ tiªu b. Chia theo thÞ trêng + §µi Loan 1370 + NhËt 3426 + Ph¸p 5139 + Mü 2055 + §øc 2740 + Anh 3768 + Trung Quèc 1027 + Hµn Quèc 1410 +C¸c níc ASEAN 5481 + ThÞ trêng kh¸c 7845 2. Kh¸ch néi ®Þa 8228 II. Kh¸ch ra 483 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy t×nh h×nh kh¸ch ®Õn víi c«ng ty ngµy mét t¨ng: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do cha cã sè liÖu ®¸nh gi¸ cô thÓ nhng nh×n chung t×nh h×nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ n¨m 98 gÆp khã kh¨n h¬n n¨m 1997. So s¸nh n¨m 99 víi n¨m 1997: Lîng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam ®· t¨ng lªn, trong ®ã kh¸ch du lÞch theo tour trän gãi t¨ng, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo doanh thu cña trung t©m. §Æc biÖt, do chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o thùc hiÖn tèt ®· thu hót ®îc lîng lín kh¸ch néi ®Þa. C¸c thÞ trêng cã ngµy nhng trung b×nh cao ®èi víi c«ng ty + Hung, Ph¸p, Mü: 70 - 80 $ Hµn Quèc 50 - 55 $ ThÞ trêng cã ngµy tour trung b×nh thÊp: kh¸ch du lÞch tù do: 20 - 25$. Kh¸ch ®Õn ViÖt Nam theo môc ®Ých t×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n, v¨n ho¸, nghØ ng¬i th gi·n chiÕm tû lÖ lín 90% cßn l¹i ®i víi môc ®Ých t×m hiÓu thÞ trêng, t×m ®èi t¸c. Kh¸ch outbound chñ yÕu ®i theo môc ®Ých chñ yÕu nghØ ng¬i, th gi·n, shopping, thêi gian lu tró TB lµ ( 7 - 8 ngµy). Kh¸ch môc tiªu chÝnh phñ cña c«ng ty vÉn lµ kh¸ch du lÞch tù do. ThÞ trêng nµy trong mÊy n¨m qua t¨ng trëng kh¸ æn ®Þnh trong chi tiªu trung b×nh mét ngµy tour thÊp. Khi thÞ trêng kh¸ch inbound gi¶m m¹nh do ¶nh hëng cña nÒn kinh tÕ. V× vËy c«ng ty c©n cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch mét møc chi tiªu TB cña thÞ trêng nµy. Thêi gian lu tró trung b×nh cña 1 kh¸ch inbound lµ thÊp (2 - 3 ngµy) thÊp h¬n so víi møc trung b×nh trong khu vùc lµ trªn thÕ giíi. VD: Th¸i Lan ( +) TB 7 -8 ngµy kh¸ch. §©y kh«ng chØ lµ ®iÓm yÕu cña c«ng ty mµ cña toµn ngµnh DLVN bëi c¬ së VCKT cßn yÕu vµ thiÕu ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ. 2. VÒ doanh thu. T×nh h×nh kÕt qu¶ doanh thu cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å díi ®©y: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 1996 1997 1998 16767 19403 21343 ChØ sè 100 115,7 127,3 2. Nép ng©n s¸ch 7865 8695 8964 ChØ sè 100 110,6 114 3. Lîi nhuËn 6026 5872 6495 ChØ sè 100 97,4 107,8 4. Thu nhËp b×nh qu©n (ngh×n ®ång) 706 860 960 ChØ sè 100 121 136 ChØ tiªu 1. Doanh thu Nguån b¸o c¸o II n¨m trëng thµnh Hµ Néi - Toserco Sau thêi kú t¨ng trëng nhanh, Hµ Néi Toserco còng nh toµn ngµnh du lÞch bíc vµo giai ®o¹n míi víi nhiÒu khã kh¨n míi. Sù c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t, lîng kh¸ch gi¶m, gi¸ trÞ cµng ngµy Tour trung b×nh gi¶m... Tuy nhiªn c«ng ty kh¾c phôc khã kh¨n, vÉn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, vît møc ng©n s¸ch cho Nhµ níc, víi kÕt qu¶ 3 n¨m ta thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng 27,3%. Nép ng©n s¸ch t¨ng 14% Lîi nhuËn t¨ng 7,8% Thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 36%. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn, c«ng ty ®· n¨ng ®éng sö dông nhiÒu biÖn ph¸p linh ho¹t nh: + Kh«ng ngõng më réng, ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô nh Open tour, City tour. + Chó träng ®Çu t, n©ng cÊp, c¶i t¹o vµ ®æi míi trang thiÕt bÞ. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ n©ng cÊp qu¶n lý + §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé CNV - C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra néi bé thêng xuyªn. T×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh cña trung t©m ®îc thÓ hiÖn trong b¶n díi ®©y Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ 1998, 1999 N¨m 1996 1997 1998 1999 1.  doanh thu kÓ c¶ thu hé 5000 9400 10.333 15592 2. Doanh thu chÞu thuÕ 700 1400 Tû lÖ l·i so víi 1996 100 200 280 312 Gi¸ trÞ ngµy tour TB 48 40 35 30 Thêi gian lu tró BQ 1 ngµy kh¸ch 3,5 3 3 2 ChØ tiªu 3. Doanh thu l÷ hµnh 14799 Doanh thu LH BQ 1 ngµy kh¸ch 344 4. Lîi nhuËn 781 Lîi nhuËn b×nh qu©n 1 ngµy kh¸ch 18 5. Nép ng©n s¸ch 711 Nép ng©n s¸ch l÷ hµnh 677 Nép ng©n s¸ch BQ/ngêi 17 Nép NSLH b×nh qu©n /1 ngêi 16 Nh×n trung t×nh h×nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ 1999 t¨ng so víi 1998 vµ tû lÖ l·i t¨ng so víi 1996 lµ 212%. So víi n¨m 1998 t¨ng 32% . Doanh thu l÷ hµnh b×nh qu©n mét ngêi lµ 334. Nép ng©n s¸ch b×nh qu©n mét ngêi 17 triÖu ®ång. Do biÕn ®éng KT trong KX lîng kh¸ch cã thu nhËp 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cao cña c«ng ty gi¶m lîi nhuËn b×nh qu©n mét ngêi 18 triÖu /n¨m tû lÖ l·i t¨ng chËm. Trung t©m lu«n ®¶m b¶o nép ng©n s¸ch n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, lu«n ®øng vÞ trÝ dÉn ®Çu so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh vÒ nép ng©n s¸ch. N¨m 1999 t×nh h×nh kinh tÕ c¸c níc ®· æn ®Þnh trë l¹i (®Æc biÖn lµ Hµn Quèc), ®èi tîng kh¸ch cã thu nhËp cao l¹i ph¸t triÓn lªn lµm doanh thu cña c«ng ty t¨ng. T×nh h×nh kinh doanh cña trung t©m ®· kh¶ quan h¬n. N¨m 2000 ®· më ra nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch lín ®èi víi c«ng ty: m«i trêng kinh doanh sÏ ngµy cµng gay g¾t h¬n. Lîng kh¸ch th× cã h¹n trong khi ®ã cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty du lÞch, tham gia vµo thÞ trêng, thËm trÝ c¸c kh¸ch s¹n còng tù thu hót kh¸ch vÒ cho m×nh mµ kh«ng cÇn th«ng qua c¸c c«ng ty du lÞch. Tríc bèi c¶nh ®ã, Hµ Néi Toserco ®· v¹ch ra nh÷ng môc tiªu vµ gi¶i ph¸p cho thêi gian tíi V. Ph¬ng híng trong thêi gian tíi: 1. Môc tiªu mµ trung t©m ®Æt ra Kh¸ch du lÞch quèc tÕ vÉn lµ ®èi tîng kh¸ch chÝnh cña trung t©m, sÏ tiÕp tôc thu hót ®èi tîng kh¸ch nµy víi kh¸c thÞ trêng: Hµn Quèc, Ph¸p, §øc, BØ, Mü, NhËt, óc, ý, Hµ Lan, ¸o... §Æc biÖt c«ng ty còng x©y dùng ch¬ng tr×nh tour míi hÊp dÉn víi nhiÒu dÞch vô bæ sung nh»m kÐo dµi thêi gian lu chó cña c¸c ®èi tîng kh¸ch nµy. ViÖc khai th¸c thÞ trêng du lÞch Inbound cã tÝnh chÊt sèng cßn cña giai ®o¹n tríc m¾t vµ l©u dµi ®èi víi trung t©m. - Tæ chøc cho kh¸ch du lÞch ra níc ngoµi: HiÖn nay c«ng ty thùc hiÖn chñ yÕu c¸c tour ng¾n ngµy ®i Trung Quèc, Th¸i Lan, Singapo, Malayxia, Lµo, Campuchia. §©y còng lµ môc tiªu tríc m¾t cña c«ng ty, nhng trong dµi h¹n sÏ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh kh¸m ph¸ nÒn v¨n minh Ch©u ¢u (Ph¸p , §øc, BØ, Hµ Lan)bëi hiÖn nay c¸c níc nµy cha chÊp nhËn thÎ visa cña ViÖt Nam. - Khai th¸c kh¸ch t¹i chç: Open tour sÏ tiÕp tôc khai th¸c cã hiÖu qu¶ ®èi tîng kh¸ch nµy. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - City tour t¹i Hµ Néi: §©y lµ s¶n phÈm míi ®îc ®a vµo kinh doanh, sÏ tõng bíc më réng khai th¸c trong thêi gian tíi. - Kh¸ch du lÞch néi ®Þa: Víi thµnh c«ng n¨m 1999, c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch hÌ ®îc chÊp nhËn vµ thu hót mét lîng kh¸ch lín, c«ng ty sÏ tiÕp tôc khai th¸c thÞ trêng nµy. - Quy chÕ ho¸ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña thÞ trêng du lÞch, khuyÕn khÝch lao ®éng vµ thùc hiÖn tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ l·ng phÝ ®Ó gi¶m chi phÝ cho doanh nghiÖp, ®ång thêi duy tr× c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ®¶m b¶o chÊt lîng phôc vô. 2. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn: - Thùc hiÖn chuÈn bÞ tèt cho viÖc tham gia héi chî Festival t¹i HuÕ s¾p tíi vµ c¸c héi chî ngoµi níc. B¾t tay khai th¸c thÞ trêng Nga vµ mét sè níc SNG trªn c¬ së ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Moscow vµ mét sè c¸c níc Ch©u ¸. - §Èy m¹nh hîp t¸c víi c«ng ty l÷ hµnh Trung Quèc ®Ó ®ãn kh¸ch vµo b»ng thÎ du lÞch. - Cñng cè m¹ng líi ®¹i lý, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm opentour vµ më thªm mét sè tuyÕn míi (Ba BÓ, Lµng nghÒ B¾c Bé) vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm citytour. - ChuÈn bÞ in mét sè Ên phÈm, brochuse míi, ®Ó qu¶ng c¸o tiÕp thÞ s¶n phÈm cña c«ng ty. ThiÕt lËp trang Web riªng cña c«ng ty trªn m¹ng Internet ®Ó giíi thiÖu vÒ c¸c tour du l Þch kü h¬n vµ më réng thÞ trêng. - Cñng cè chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó khai th¸c nguån kh¸ch outbound t¹i ®Þa bµn träng yÕu nµy. - X©y dùng ®éi ngò híng dÉn viªn trÎ, n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh víi tr×nh ®é ngo¹i ng÷, chuyªn m«n cao ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch. Cã thÓ tæ chøc thµnh phßng híng dÉn cña trung t©m ®Ó sö dông hîp lý vµ hiÖu qu¶ ®éi ngò nµy. - Cñng cè tæ xe cña trung t©m, bæ sung thªm c¸c xe lín (30 - 50 chç) ®Ó chñ ®éng h¬n cho tuyÕn H¹ Long vµ HuÕ. TuyÓn l¸i xe cã phÈm chÊt tèt, 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh nghiÖm vµ x©y dùng m¹ng líi xe "vÖ tinh" ®Ó chñ ®éng h¬n trong viÖc kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch. - TiÕp tôc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé CNV trong c«ng ty ®Ó n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n, nghiÖp vô . - T×m c¸c suÊt häc nghiÖp vô trong vµ ngoµi níc cho c¸n bé CNV ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. - Më thªm c¸c ®iÓm b¸n tour t¹i c¸c kh¸ch s¹n. - Tõng bíc x©y dùng cho c¸n bé CNV trong trung t©m ý thøc g¾n bã víi c«ng viÖc, víi c«ng ty. 19
- Xem thêm -