Tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 Lêi më ®Çu Nãi ®Õn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ nãi ®Õn tÝnh c¹nh tranh gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¶i ®éc lËp tù chñ, t×m cho m×nh mét h­íng ®i riªng nh»m thÝch nghi ®­îc víi thÞ tr­êng ®ång thêi còng ph¶i tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc tèi thiÓu ho¸ ®Çu vµo doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý, quan t©m ®Õn kh©u tiªu thô nh»m tèi ®a ho¸ ®Çu ra. Cã thÓ nãi tiªu thô lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. Nh­ ¡ng-ghen ®· nãi “ Tiªu thô kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt, ®Õn l­ît nã, nã còng t¸c ®éng trë l¹i s¶n xuÊt ” bëi v× chØ cã th«ng qua tiªu thô, môc tiªu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp míi ®­îc thùc hiÖn, doanh nghiÖp cã doanh thu ®Ó mét mÆt bï ®¾p nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· bá ra, mÆt kh¸c cã tÝch luü ®Ó ®Çu t­ vµo t¸i s¶n xuÊt ë chu kú sau. Chu kú sau quy m« s¶n xuÊt ®­îc quyÕt ®Þnh më réng, gi¶n ®¬n hay thu hÑp th× ®­îc c¨n cø trùc tiÕp vµo s¶n l­îng tiªu thô cña kú tr­íc. Cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng tiªu thô lµ th­íc ®o sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®¨ch biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay. KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô cung cÊp c¸c nguån th«ng tin, sè liÖu vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gióp c¸c nhµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp n¾m ®­îc t×nh h×nh tiªu thô trªn c¬ së ®ã ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n vµ phï hîp nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt cho doanh nghiÖp. C«ng ty Liªn Hîp Thùc PhÈm Hµ T©y lµ c«ng ty s¶n xuÊt l­¬ng thùc thùc phÈm ®Çu ngµnh cña Së C«ng nghiÖp tØnh Hµ t©y. Do ®Æc tr­ng vÒ s¶n phÈm lµ c¸c mÆt hµng b¸nh kÑo, bia, r­îu ... cã thêi gian sö dông ng¾n, thÞ tr­êng c¹nh tranh cao nªn c«ng t¸c tiªu thô vµ qu¶n lý tiªu thô lu«n ®­îc quan t©m chó träng, kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh chÝnh cña c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kÕt hîp gi÷a lý luËn vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm vµ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty Liªn Hîp 1 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 Thùc PhÈm Hµ T©y em ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty Liªn Hîp Thùc PhÈm Hµ T©y ”. Néi dung luËn v¨n tèt nghiÖp cña em gåm c¸c ch­¬ng sau: Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty Liªn Hîp Thùc PhÈm Hµ T©y. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm ë C«ng ty Liªn Hîp Thùc PhÈm Hµ T©y. 2 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 ch­¬ng I lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I/ Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1. §Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lu«n g¾n liÒn víi viÖc xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, tøc lµ lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸, ë ®©u cã s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã cã thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ n¬i thÓ hiÖn tËp trung nhÊt c¸c m©u thuÉn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, lµ môc tiªu khëi ®iÓm cña qu¸ tr×nh kinh doanh vµ còng lµ n¬i kÕt thóc cña qu¸ tr×nh kinh doanh . ThÞ tr­êng còng cã thÓ hiÓu lµ lÜnh vùc trao ®æi, mua b¸n mµ ë ®ã c¸c chñ thÓ kinh tÕ c¹nh tranh víi nhau víi môc ®Ých lµ ®Ó t×m kiÕm lîi nhuËn vµ giµnh ­u thÕ vÒ m×nh theo c¸c quy luËt cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng. Mçi h×nh th¸i kinh tÕ cã c¬ chÕ ho¹t ®éng t­¬ng øng, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ nÒn kinh tÕ ®­îc vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ë ®ã s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, s¶n xuÊt cho ai ®­îc quy ®Þnh th«ng qua thÞ tr­êng. Trong thÞ tr­êng gi¸ c¶ thÞ tr­êng lµ ph¹m trï trung t©m, lµ bµn tay v« h×nh ®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt x· héi kÝch thÝch s¶n xuÊt, th«ng qua gi¸ c¶ thÞ tr­êng thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch cña m×nh. Cung cÇu lµ ph¹m trï kinh tÕ lín bao trïm thÞ tr­êng, quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng lµ yÕu tè quan träng nhÊt vµ trùc tiÕp quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Kinh tÕ thÞ tr­êng chÝnh lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hµng ho¸, kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ ph¹m trï hµng ho¸, ph¹m trï tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng ®­îc ph¸t triÓn vµ më réng. Hµng ho¸ kh«ng chØ bao gåm nh÷ng s¶n phÈm ®Çu ra cña s¶n xuÊt mµ cßn bao gåm c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt. Dung l­îng thÞ tr­êng vµ c¬ cÊu thÞ tr­êng ®­îc më réng vµ hoµn thiÖn, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ trong thÞ tr­êng ®Òu ®­îc tiÒn tÖ ho¸ khi ®ã ng­êi ta gäi kinh tÕ hµng ho¸ lµ kinh tÕ thÞ tr­êng. Kinh tÕ thÞ tr­êng cã c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: 3 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 Mét lµ : TÝnh tù chñ cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ rÊt cao. C¸c chñ thÓ kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng bao gåm c¸c doanh nghiÖp, c¸c hé kinh doanh, c¸c c¸ nh©n vµ c¶ Nhµ n­íc, hä tham gia vµo thÞ tr­êng vµ ph¶i tù bï ®¾p nh÷ng chi phÝ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. C¸c chñ thÓ kinh tÕ ®­îc tù do liªn kÕt liªn doanh, tù do tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo luËt ®Þnh. §©y chÝnh lµ ®Æc tr­ng quan träng nhÊt cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Hai lµ : Gi¸ c¶ ®­îc x¸c ®Þnh ngay trªn thÞ tr­êng. Theo lý luËn cña M¸c th× gi¸ c¶ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸, mµ gi¸ trÞ hµng ho¸ l¹i lµ sù kÕt tinh cña hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. Song trªn thùc tÕ, gi¸ c¶ ngoµi sù quyÕt ®Þnh cña gi¸ trÞ hµng ho¸ ra cßn chÞu ¶nh h­ëng kh¸ lín bëi quan hÖ cung cÇu, sù biÕn ®éng cña quan hÖ cung cÇu kÐo theo sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ vµ ng­îc l¹i. Nh­ vËy, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng gi¸ c¶ lµ ph¹m trï kinh tÕ trung t©m, võa lµ chiÕc “phong vò biÓu” ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng cña thÞ tr­êng, l¹i võa lµ c«ng cô th«ng qua cung cÇu ®Ó ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ. Ba lµ : Kh¸ch hµng gi÷ mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp muèn b¸n ®­îc nhiÒu hµng ho¸ vµ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn th× tr­íc hÕt ph¶i h­íng vµo kh¸ch hµng, ph¶i coi “kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ ”, ph¶i t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu cña hä, s¶n xuÊt vµ b¸n c¸i mµ kh¸ch hµng cÇn chø kh«ng ph¶i c¸i mµ m×nh cã. §Ó thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh th× doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i th­êng xuyªn c¶i tiÕn thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ cho phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng Bèn lµ : C¹nh tranh lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mäi ®éng lùc cña c¹nh tranh suy ®Õn cïng ®Òu xuÊt ph¸t tõ lîi Ých kinh tÕ, nã tån t¹i trªn c¬ së nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp vµ kh¸c nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, trong cuéc c¹nh tranh ®ã tÊt yÕu cã ng­êi ®­îc kÎ thua. NÕu lîi nhuËn thóc ®Èy c¸c c¸ nh©n th× c¹nh tranh l¹i b¾t buéc hä thóc ®Èy hä ph¶i ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Tr­íc yªu cÇu ®ã, muèn thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn buéc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ph¶i ®ua nhau tèi ­u ho¸ ®Çu vµo, c¶i tiÕn kÜ thuËt, ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô xuèng nh­ng kh«ng v­ît ra khái khu«n khæ 4 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 cña ph¸p luËt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu, doanh nghiÖp nÕu kh«ng thÝch øng ®­îc víi quy luËt c¹nh tranh th× sÏ bÞ lo¹i bá vµ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cã thÓ coi lµ nh÷ng ­u ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× vÉn cßn tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm ®ã lµ t×nh tr¹ng ph©n ho¸ giÇu nghÌo, l¹m ph¸t, khñng ho¶ng nÒn kinh tÕ, thÊt nghiÖp ...ngµy cµng t¨ng, do ch¹y theo lîi nhuËn nªn viÖc khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn mét c¸ch v« téi v¹, ph¸ huû m«i tr­êng. C¹nh tranh lµ ®éng lùc cña nÒn kinh tÕ song b¶n th©n c¹nh tranh l¹i còng chøa ®ùng nh÷ng nh©n tè t¹o ra sù ®èi lËp víi nã, ®ã lµ ®éc quyÒn, mµ ®éc quyÒn chÝnh lµ c¬ së ®Ó lµm n¶y sinh nh÷ng quan hÖ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, g©y thiÖt h¹i cho ng­êi tiªu dïng vµ x· héi. ChÝnh v× nh÷ng nh­îc ®iÓm nµy nªn rÊt cÇn cã sù can thiÖp, ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ. HiÖn nay Nhµ n­íc ta ®ang x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ®ã lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan nh»m ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt qua ®ã phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i vµ phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n ta. 2. §Æc ®iÓm kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Tiªu thô thµnh phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, lµ giai ®o¹n cã tÝnh quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . Thµnh phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra b¸n ®­îc nhiÒu sÏ bï ®¾p ®­îc nh÷ng chi phÝ doanh nghiÖp bá ra, gióp doanh nghiÖp thu håi l¹i vèn ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Ng­îc l¹i, nÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn , kh«ng b¸n ®­îc sÏ g©y ø ®äng vèn, dÉn ®Õn s¶n xuÊt bÞ ng­ng trÖ, quay vßng vèn chËm, kh«ng cã vèn ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ... NÕu t×nh tr¹ng ®ã kh«ng ®­îc kh¾c phôc, l©u ngµy sÏ dÉn doanh nghiÖp ®Õn bê vùc cña sù ph¸ s¶n. Do vËy, víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ph¶i lu«n x¸c ®Þnh 5 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 ®­îc kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp m×nh, doanh nghiÖp sÏ kinh doanh mÆt hµng nµo, ®èi t­îng phôc vô lµ ai, kinh doanh theo h×nh thøc nµo... tøc lµ doanh nghiÖp ph¶i ho¹ch ®Þnh ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh tõ kh©u s¶n xuÊt cho ®Õn kh©u tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp m×nh. 2.1. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô : 2.1.1. Ph­¬ng thøc b¸n bu«n: B¸n bu«n lµ viÖc b¸n hµng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. KÕt thóc qu¸ tr×nh nµy, hµng ho¸ thµnh phÈm vÉn n»m trong lÜnh vùc l­u th«ng. §Æc ®iÓm cña ph­¬ng thøc nµy lµ sè l­îng b¸n mét lÇn lín nªn doanh nghiÖp th­êng lËp chøng tõ cho tõng lÇn b¸n vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ sau mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc tiÕn hµnh theo 2 h×nh thøc sau: - H×nh thøc giao hµng trùc tiÕp : Theo h×nh thøc nµy, bªn mua cö ®¹i diÖn ®Õn doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó nhËn hµng, doanh nghiÖp s¶n xuÊt giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn bªn mua. Sau khi ®¹i diÖn bªn mua nhËn ®ñ hµng, ®· thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî, hµng b¸n ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. - H×nh thøc chuyÓn hµng : Theo h×nh thøc nµy, c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt, doanh nghiÖp s¶n xuÊt b»ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc thuª ngoµi, chuyÓn hµng ®Õn giao cho bªn mua ë mét ®Þa ®iÓm ®· tho¶ thuËn. Thµnh phÈm chuyÓn b¸n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Sè thµnh phÈm nµy ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô khi nhËn ®­îc tiÒn do bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o cña bªn mua ®· nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Chi phÝ vËn chuyÓn do doanh nghiÖp s¶n xuÊt chÞu hay bªn mua chÞu lµ theo sù tho¶ thuËn tõ tr­íc gi÷a hai bªn trong hîp ®ång. 2.1.2. Ph­¬ng thøc b¸n lÎ: B¸n lÎ lµ b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng, ng­êi b¸n giao hµng cho kh¸ch vµ thu tiÒn cña kh¸ch hµng. Ph­¬ng thøc b¸n lÎ diÔn ra ë c¸c quÇy hµng nh»m phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c­ vµ ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c h×nh thøc sau: 6 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 - B¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp : Theo h×nh thøc nµy, nh©n viªn b¸n hµng võa lµ ng­êi trùc tiÕp thu tiÒn, giao hµng cho kh¸ch vµ ghi hµng ®· b¸n vµo thÎ quÇy hµng. Cuèi ngµy hoÆc cuèi ca nh©n viªn b¸n hµng kiÓm kª, nép tiÒn b¸n hµng cho thñ quü hoÆc nép th¼ng vµo ng©n hµng, ®ång thêi kiÓm kª hµng ho¸, x¸c ®Þnh l­îng hµng b¸n vµ lËp b¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ dÞch vô. - B¸n hµng thu tiÒn tËp trung : H×nh thøc nµy t¸ch rêi nghiÖp vô b¸n hµng vµ thu tiÒn tøc lµ viÖc thu tiÒn cña ng­êi mua vµ giao hµng cho ng­êi mua t¸ch rêi nhau. Mçi quÇy hµng cã mét nh©n viªn thu tiÒn lµm nhiÖm vô viÕt ho¸ ®¬n vµ thu tiÒn mua hµng cña kh¸ch. Khi mua hµng, tr­íc tiªn kh¸ch hµng ®Õn bµn viÕt hãa ®¬n mua hµng råi thanh to¸n tiÒn hµng, sau ®ã ®em ho¸ ®¬n ®i nhËn hµng do nh©n viªn b¸n hµng giao. HÕt ngµy nh©n viªn b¸n hµng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh l­îng hµng ®· b¸n trong ngµy vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng. - B¸n hµng tù phôc vô (tù chän): Theo h×nh thøc nµy, kh¸ch hµng tù chän lÊy hµng ho¸, mang ®Õn bµn tÝnh tiÒn ®Ó tÝnh tiÒn vµ thanh to¸n tiÒn hµng. Nh©n viªn thu tiÒn kiÓm hµng, tÝnh tiÒn, lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ thu tiÒn cña kh¸ch hµng. Nh©n viªn b¸n hµng cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn kh¸ch hµng vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ ë quÇy do m×nh phô tr¸ch. - B¸n hµng tù ®éng: Lµ h×nh thøc b¸n lÎ hµng ho¸ mµ trong ®ã c¸c doanh nghiÖp sö dông c¸c m¸y b¸n hµng tù ®éng chuyªn dïng cho mét hoÆc mét vµi lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã ®Æt ë c¸c n¬i c«ng céng, sau khi ng­êi mua bá tiÒn vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng ®Èy hµng ra cho ng­êi mua. 2.1.3. Ph­¬ng thøc b¸n hµng göi ®¹i lý : Theo ph­¬ng thøc nµy doanh nghiÖp s¶n xuÊt giao hµng cho c¬ së ®¹i lý, bªn nhËn ®¹i lý sÏ trùc tiÕp b¸n hµng vµ ph¶i thanh to¸n tiÒn hµng cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ®­îc h­ëng hoa hång ®¹i lý b¸n. Sè thµnh phÈm göi ®¹i lý vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, sè thµnh phÈm nµy ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô khi doanh nghiÖp nhËn ®­îc tiÒn do bªn nhËn ®¹i lý thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc th«ng b¸o vÒ sè hµng ®· b¸n ®­îc, doanh nghiÖp khi ®ã míi mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng nµy. 2.1.4. Ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp : Theo ph­¬ng thøc nµy, ng­êi mua ®­îc tr¶ tiÒn mua hµng thµnh nhiÒu lÇn. Sè lÇn tr¶ vµ sè tiÒn tr¶ trong tõng lÇn lµ tuú theo sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn 7 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 mua b¸n. Ngoµi sè tiÒn thu theo gi¸ b¸n th«ng th­êng, doanh nghiÖp cßn thu thªm cña ng­êi mua mét kho¶n l·i do tr¶ chËm. 2.2. Ph¹m vi hµng b¸n vµ thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu b¸n hµng: 2.2.1. Ph¹m vi hµng b¸n: Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸, thµnh phÈm ®­îc coi lµ b¸n ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i th«ng qua mua b¸n vµ thanh to¸n b»ng tiÒn theo mét h×nh thøc thanh to¸n nhÊt ®Þnh. - Hµng ho¸, thµnh phÈm b¸n ra thuéc diÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Bªn b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸, thµnh phÈm vµ ®· thu ®­îc tiÒn hoÆc cã quyÒn ®ßi tiÒn cña ng­êi mua. C¸c tr­êng hîp xuÊt hµng ®Æc biÖt ®­îc coi lµ b¸n: - Hµng ho¸ xuÊt ®Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cho c«ng nh©n viªn, thanh to¸n thu nhËp cho c¸c bªn tham gia liªn doanh. - Tr­êng hîp hµng ho¸ xuÊt ®æi ®Ó lÊy hµng ho¸ kh¸c (cßn gäi lµ b¸n hµng thanh to¸n b»ng hµng hay cßn gäi lµ hµng ho¸ ®èi l­u). - Hµng ho¸ xuÊt lµm quµ biÕu, tÆng th­ëng ®­îc trang tr¶i b»ng c¸c quü khen th­ëng, quü phóc lîi. - Hµng ho¸ xuÊt dïng trong néi bé doanh nghiÖp, sö dông phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kÓ c¶ tr­êng hîp xuÊt hµng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ. - Hµng ho¸ hao hôt tæn thÊt trong kh©u b¸n theo hîp ®ång bªn mua chÞu. 2.2.2. Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu b¸n hµng: Theo chuÈn mùc sè 14 vÒ doanh thu vµ thu nhËp kh¸c ban hµnh vµ c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh th× doanh thu b¸n hµng ®­îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho¶ m·n 5 ®iÒu kiÖn sau: a. Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ng­êi mua. 8 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh thêi ®iÓm chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u cho ng­êi mua trong tõng tr­êng hîp cô thÓ : - Theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp th× thêi ®iÓm chuyÓn giao rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u cho ng­êi mua lµ sau khi hµng ho¸, thµnh phÈm ®­îc giao cho bªn mua, bªn mua ký nhËn ®ñ hµng, ®· tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî. - Theo h×nh thøc chuyÓn hµng th× thêi ®iÓm chuyÓn giao nµy lµ khi bªn b¸n nhËn ®­îc tiÒn do bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o cña bªn mua ®· nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n. - Theo h×nh thøc göi ®¹i lý b¸n th× thêi ®iÓm chuyÓn giao rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u hµng hãa lµ khi doanh nghiÖp nhËn ®­îc tiÒn do bªn nhËn ®¹i lý thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. - Theo h×nh thøc b¸n lÎ, b¸n tr¶ gãp th× thêi ®iÓm chuyÓn giao nµy lµ lóc giao hµng cho ng­êi mua, ng­êi mua thanh to¸n toµn bé tiÒn hoÆc thanh to¸n mét phÇn. Trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp, thêi ®iÓm chuyÓn giao phÇn lín rñi ro trïng víi thêi ®iÓm chuyÓn giao lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u hîp ph¸p hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸ cho ng­êi mua. b. Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lÝ hµng ho¸ nh­ ng­êi së h÷u hµng ho¸ hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸. Tr­êng hîp doanh nghiÖp vÉn cßn chÞu phÇn lín rñi ro g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u hµng hãa th× giao dÞch kh«ng ®­îc coi lµ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ doanh thu kh«ng ®­îc ghi nhËn. NÕu doanh nghiÖp chØ cßn chÞu mét phÇn nhá rñi ro g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u hµng ho¸ th× viÖc b¸n hµng ®­îc x¸c ®Þnh vµ doanh thu ®­îc ghi nhËn. c. Doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n tøc lµ ®· x¸c ®Þnh ®­îc t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n vÒ thêi ®iÓm chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ng­êi mua. d. Doanh nghiÖp ®· thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng. Tr­êng hîp lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng cßn phô thuéc yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n th× chØ ghi nhËn doanh thu khi yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n nµy ®· xö lý xong. 9 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 e. X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng. Doanh thu vµ chi phÝ liªn quan tíi cïng mét giao dÞch ph¶i ®­îc ghi nhËn ®ång thêi theo nguyªn t¾c phï hîp. C¸c chi phÝ, bao gåm c¶ chi phÝ ph¸t sinh sau ngµy giao hµng th­êng ®­îc x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n khi c¸c ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu ®­îc tho¶ m·n. 2.3. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n: Thùc hiÖn nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸, thµnh phÈm, vèn cña doanh nghiÖp chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. Doanh nghiÖp mÊt quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ thµnh phÈm nh­ng l¹i ®­îc quyÒn së h÷u mét l­îng tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh do bªn mua chi tr¶. ViÖc thanh to¸n tiÒn hµng cã thÓ tiÕn hµnh ngay hoÆc tr¶ chËm hoÆc tr¶ dÇn do hai bªn tù tho¶ thuËn. Ph­¬ng thøc thanh to¸n thÓ hiÖn sù tÝn nhiÖm lÉn nhau gi÷a hai bªn mua vµ b¸n, ®ång thêi nã còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng gi÷a hµng ho¸ víi sè tiÒn vèn , ®¶m b¶o cho hai bªn cïng cã lîi. HiÖn nay, doanh nghiÖp th­êng ¸p dông 2 ph­¬ng thøc thanh to¸n : thanh to¸n trùc tiÕp vµ thanh to¸n kh«ng trùc tiÕp. 2.3.1. Ph­¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt : §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n mµ ng­êi mua sau khi nhËn ®­îc vËt t­, hµng ho¸ do bªn b¸n cung cÊp th× tiÕn hµnh thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt cho bªn b¸n. Th«ng th­êng h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ tiªu thô trong n­íc, c¸c bªn cã kho¶ng c¸ch ®Þa lý gÇn nhau. §èi víi c¸c mÆt hµng b¸n víi sè l­îng Ýt, b¸n lÎ, c¸c kho¶n chi vÒ vËn chuyÓn ....th­êng ®­îc thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt . 2.3.2. Ph­¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng : Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay th× ng©n hµng gi÷ vai trß quan träng trong quan hÖ thanh to¸n tiÒn hµng gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng còng rÊt phong phó ®a d¹ng, viÖc lùa chän ph­¬ng thøc nµo lµ phô thuéc vµ ®iÒu kiÖn cña mçi bªn vµ sù tho¶ thuËn gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng gåm : a. Thanh to¸n b»ng sÐc: 10 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 SÐc lµ mét mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do chñ tµi kho¶n ký ph¸t ra lÖnh cho ng©n hµng trÝch tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng­êi cã tªn trªn sÐc, hoÆc theo lÖnh cña ng­êi ®ã tr¶ cho mét ng­êi kh¸c mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n. Thanh to¸n b»ng sÐc lµ mét ph­¬ng thøc thanh to¸n ®­îc ¸p dông phæ biÕn ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, ë ViÖt Nam ph­¬ng thøc nµy ®· ®­îc ¸p dông tõ nh÷ng n¨m 1960 vµ ngay cµng trë nªn phæ biÕn. b. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi: ñy nhiÖm chi lµ mét tê lÖnh chi tiÒn do chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh theo mÉu in s½n cña ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh ®Ó tr¶ cho mét ng­êi kh¸c hoÆc ®¸p øng cho c¸c nhu kh¸c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi ®­îc ¸p dông khi quan hÖ mua b¸n diÔn ra th­êng xuyªn, ®ång thêi ®¬n vÞ mua lµ mét kh¸ch hµng truyÒn thèng cña doanh nghiÖp, mÆt kh¸c doanh nghiÖp cã thÓ khèng chÕ ®¬n vÞ mua th«ng qua viÖc cung cÊp hµng ho¸. Theo h×nh thøc nµy, ®é an toµn vÒ viÖc thu tiÒn hµng cña doanh nghiÖp lµ kh«ng cao, rñi ro trong thanh to¸n cao. c. Thanh to¸n b»ng ñy nhiÖm thu : ñy nhiÖm thu lµ mét tê lÖnh thu tiÒn do ng­êi b¸n ký ph¸t ñy th¸c cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ ®· giao. H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã møc ®é tÝn nhiÖm t­¬ng ®èi cao trong quan hÖ mua b¸n. Theo h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng cho ng­êi mua th× sÏ lËp uû nhiÖm thu cïng c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n liªn quan chøng minh hµng ho¸ ®· ®­îc chuyÓn giao råi göi tíi ng©n hµng phôc vô m×nh nhê thu hé sè tiÒn trªn. d. Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông (L/C ): Th­ tÝn dông lµ mét b¶ng cam kÕt cña ng©n hµng bªn mua sÏ tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ b¸n nÕu ®¬n vÞ b¸n xuÊt tr×nh ®­îc mét bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung vµ yªu cÇu cña th­ tÝn dông.Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông ®­îc ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp hai bªn mua b¸n kh«ng tÝn nhiÖm lÉn nhau, ®¬n vÞ b¸n ®ßi hái ®¬n vÞ mua ph¶i cã ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n ngay, nã cßn ®­îc ¸p dông víi 11 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 c¸c chñ thÓ vi ph¹m kû luËt thanh to¸n trong thêi gian thùc thi quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña ng©n hµng. §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n ®­îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay, ë h×nh thøc nµy ng©n hµng ®ãng vµi trß lµ ng­êi ®øng ra cam kÕt thanh to¸n, do ®ã doanh nghiÖp tr¸nh ®­îc rñi ro trong thanh to¸n, quyÒn lîi cña doanh nghiÖp lu«n ®­îc b¶o ®¶m khi doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng hîp ®ång, tiÒn hµng thu vÒ ®­îc an toµn h¬n. e. Thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n : ThÎ thanh to¸n lµ mét ph­¬ng tiÖn do ng©n hµng ph¸t hµnh cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸ dÞch vô hoÆc rót tiÒn mÆt t¹i c¸c ng©n hµng, ®¹i lý hay c¸c quÇy tr¶ tiÒn mÆt tù ®éng cña ng©n hµng, ThÎ thanh to¸n bao gåm ba lo¹i : ThÎ ký quü, thÎ ghi nî, thÎ tÝn dông. f. Ph­¬ng thøc thanh to¸n bï trõ : Ph­¬ng thøc nµy ®­îc ¸p dông gi÷a c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ giao dÞch tÝn nhiÖm lÉn nhau, theo ®Þnh kú c¸c bªn tiÕn hµnh cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô cho nhau vµ th«ng b¸o cho ng©n hµng vÒ sè d­ nî trªn tµi kho¶n cña m×nh ®Ó ng©n hµng tiÕn hµnh bï trõ. Ph­¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n so víi ph­¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp ®ã lµ ®¶m b¶o sù an toµn vÒ vèn cho doanh nghiÖp, viÖc thanh to¸n ®­îc tiÕn hµnh nhanh, chèng tham nhòng l·ng phÝ, chèng l¹m ph¸t, æn ®Þnh gi¸ c¶ vµ gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn 2.4. Gi¸ thµnh phÈm trong kh©u b¸n. 2.4.1. Gi¸ b¸n thµnh phÈm :  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh: Gi¸ c¶ hµng ho¸ lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng ®­îc quan t©m hµng ®Çu ®èi víi c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, v× vËy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ b¸n sao cho phï hîp víi c¶ hai bªn mua b¸n. Khi hµng ho¸ ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ, dåi dµo tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, mÉu m· bao b× ®a d¹ng phong phó th× gi¸ c¶ lµ yÕu tè c¹nh tranh lín nhÊt trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Do vËy, viÖc x¸c lËp gi¸ b¸n ph¶i ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu sau: - Gi¸ b¸n ph¶i kÝch thÝch khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra vµ ®­îc tiªu thô mét c¸ch tèi ®a. 12 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 - X¸c ®Þnh gi¸ b¸n ph¶i ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thu ®­îc lîi nhuËn. Gi¸ b¸n cao hay thÊp tuú thuéc vµo khèi l­îng b¸n ra vµ ph­¬ng thøc b¸n nh­ng nã ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn nguyªn t¾c gi¸ thÞ tr­êng. Trªn thÞ tr­êng, gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®­îc h×nh thµnh do ng­êi mua vµ ng­êi b¸n tho¶ thuËn víi nhau, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n thµnh phÈm ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c gi¸ thÞ tr­êng tøc lµ ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ x· héi cña hµng ho¸, thµnh phÈm phï hîp víi søc mua cña ®ång tiÒn vµ quan hÖ cung cÇu. MÆt kh¸c nã ph¶i ®¶m b¶o cho ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh bï ®¾p ®­îc c¸c chi phÝ vµ cã l·i cÇn thiÕt. Gi¸ b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm chÝnh lµ gi¸ tho¶ thuËn gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n vµ trong c¸c hîp ®ång mua b¸n.  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh: Gi¸ b¸n thùc tÕ cña thµnh phÈm lµ c¬ së ®Ó ghi nhËn doanh thu vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ b¸n thµnh phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm + ThÆng sè th­¬ng m¹i ThÆng sè th­¬ng m¹i lµ mét kho¶n lîi nhuËn nhÊt ®Þnh dïng ®Ó bï ®¾p chi phÝ, thuÕ vµ h×nh thµnh lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Nã ®­îc tÝnh theo tØ lÖ phÇn tr¨m trªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm ®· tiªu thô : ThÆng sè th­¬ng m¹i = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ x % thÆng sè Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ®­îc quyÒn x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña thµnh phÈm, hµng ho¸. Nhµ n­íc chØ khèng chÕ gi¸ ®èi víi mét sè mÆt hµng chiÕn l­îc nh­ : ®iÖn, n­íc, x¨ng dÇu nh­ng còng chØ trong mét khung gi¸ nhÊt ®Þnh, do ®ã tØ lÖ % thÆng sè trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng linh ho¹t phï hîp víi thÞ tr­êng. 2.4.2. Gi¸ vèn hµng b¸n : §Ó ®­a ra ®­îc gi¸ b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm hîp lý, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ, cuèi kú x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thùc tÕ, do gi¸ c¶ cña hµng ho¸ vµ nguyªn vËt liÖu mua vµo lu«n biÕn ®éng do ®ã ®¬n gi¸ cña hµng ho¸ mçi lÇn nhËp kho lµ kh¸c nhau ®iÒu nµy ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i cã mét ph­¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho trªn c¬ së c¸c ®¬n gi¸ nhËp kho t­¬ng øng. 13 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 HiÖn nay, cã nhiÒu c¸ch tÝnh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n kh¸c nhau, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p nµo cho phï hîp : a. Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn : Theo ph­¬ng ph¸p nµy tr­íc hÕt ph¶i tÝnh gi¸ mua b×nh qu©n cña hµng ho¸, thµnh phÈm theo c«ng thøc : TrÞ gi¸ thùc tÕ b×nh TrÞ gi¸ thùctÕ cña thµnh TrÞ gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm, hµng ho¸ tån kho + phÈm, hµng ho¸ nhËp kho trong kú ®Çu kú qu©n cña 1 ®¬n vÞ thµnh = phÈm, hµng ho¸ Sè l­îng thµnh phÈm hµng ho¸ tån kho ®Çu kú + Sè l­îng thµnh phÈm, hµng ho¸ nhËp kho trong kú Sau ®ã tÝnh trÞ gi¸ vèn cña tõng lo¹i thµnh phÈm, hµng ho¸ xuÊt b¸n trong kú theo c«ng thøc : TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng ho¸ xuÊt b¸n trong kú Tæng sè l­îng thµnh = phÈm, hµng ho¸ xuÊt b¸n trong kú Gi¸ b×nh qu©n 1 x ®¬n vÞ thµnh phÈm, hµng ho¸ Ph­¬ng ph¸p nµy tuy ®¬n gi¶n nh­ng møc chÝnh x¸c kh«ng cao, c«ng viÖc tÝnh gi¸ l¹i thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng nªn ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n. Ph­¬ng ph¸p nµy cã khuynh h­íng che dÊu sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, c¸ch tÝnh nµy chØ thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. b. Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc - xuÊt tr­íc : Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ thiÕt l« hµng nhËp kho tr­íc sÏ ®­îc xuÊt kho tr­íc, v× vËy hµng tån kho ®Çu kú gi¶ ®Þnh lµ xuÊt kho tr­íc tiªn, sè hµng ho¸ thµnh phÈm xuÊt thªm sau ®ã ®­îc xuÊt theo ®óng thø tù nh­ chóng ®­îc mua vµo nhËp kho. ViÖc tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ gÝa vèn cña hµng tån kho trªn b¸o c¸o kÕ to¸n s¸t víi thÞ tr­êngt¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. Nh­ng nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ®ßi hái kho b¶o qu¶n ph¶i thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt theo tõng lÇn, trÞ gi¸ hµng 14 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 ho¸ xuÊt kho th­êng bÞ ph¶n ¸nh kÐm chÝnh x¸c, ®Æc biÖt trong tr­êng hîp cã sù biÕn ®éng t¨ng lªn vÒ gi¸ c¶. c. Ph­¬ng ph¸p nhËp sau - xuÊt tr­íc : Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ thiÕt hµng nhËp sau cïng sÏ ®­îc xuÊt tr­íc tiªn, gi¸ hµng ho¸ thµnh phÈm xuÊt kho sÏ tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau cïng. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng ®èi s¸t víi gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm xuÊt kho hµng ho¸, nh­ng trÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho bÞ x¸c ®Þnh kÐm chÝnh x¸c, ®Æc biÖt trong tr­êng hîp cã sù biÕn ®éng gi¶m vÒ gi¸ c¶. d. Ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh : Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn c¬ së xuÊt kho hµng ho¸ thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®óng gi¸ vèn cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho, ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy trong tr­êng hîp kÕ to¸n nhËn diÖn ®­îc tõng l« hµng, tõng lo¹i hµng ho¸ tån kho, tõng lÇn mua vµo vµ tõng ®¬n gi¸ theo tõng ho¸ ®¬n cña chóng. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp doanh nghiÖp kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao, sè lÇn nhËp xuÊt Ýt. 3. Yªu cÇu qu¶n lÝ c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm . Qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm lµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn tõ khi thµnh phÈm n»m trong kho ®Õn khi ®­îc giao cho kh¸ch hµng vµ thu ®­îc tiÒn b¸n hµng, v× vËy qu¶n lÝ c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo. Muèn qu¶n lÝ tèt c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm thÝ ®ßi hái ph¶i qu¶n lÝ tèt thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm . 3.1. Yªu cÇu qu¶n lÝ thµnh phÈm : Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ bao gåm thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm vµ lao vô, trong ®ã thµnh phÈm lµ chñ yÕu vµ chiÕm tØ träng lín. MÆt kh¸c thµnh phÈm lµ bé phËn chñ yÕu h×nh thµnh nªn tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ thµnh qu¶ lao ®éng cña toµn doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c qu¶n lÝ thµnh phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: Tr­íc hÕt cÇn ph¶i qu¶n lÝ vÒ mÆt sè l­îng thµnh phÈm : ViÖc qu¶n lÝ ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh th­êng xuyªn t×nh h×nh nhËp xuÊt tån thµnh phÈm ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t vµ ph¸t hiÖn c¸c tr­êng hîp tån ®äng l©u trong kho tõ ®ã t×m c¸ch gi¶i 15 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 quyÕt tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ ø ®äng qu¸ l©u vµ qu¸ nhiÒu. MÆt kh¸c mçi nghiÖp vô nhËp xuÊt kho, thµnh phÈm ®Òu ph¶i cã ®Çy ®ñ chøng tõ hîp lÖ ®Ó cuèi kú cã thÓ ®èi chiÕu sè hiÖu trªn giÊy tê víi t×nh h×nh thùc tÕ trong kho. Bªn c¹nh viÖc qu¶n lÝ vÒ mÆt sè l­îng thµnh phÈm th× viÖc qu¶n lÝ vÒ mÆt chÊt l­îng thµnh phÈm lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, nÕu thµnh phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng, mÉu m· kh«ng ®­îc ®æi míi th× kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi nªn mçi doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng n¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ®Ó kÞp thêi ®æi míi, c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. S¶n phÈm tr­íc khi nhËp kho ph¶i ®­îc kiÓm tra ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng, sai quy c¸ch phÈm chÊt ®Ó tõ ®ã ph©n lo¹i vµ cã c¸ch b¶o qu¶n riªng. Mét yªu cÇu n÷a ®­îc ®Æt ra trong viÖc qu¶n lÝ chÊt l­îng thµnh phÈm ®ã lµ c¸c kho tµng bÕn b·i ®Ó b¶o qu¶n thµnh phÈm ph¶i phï hîp víi ®Æc tÝnh cña thµnh phÈm. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng thµnh phÈm, chÊt l­îng s¶n phÈm cã tèt míi t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng lµm tiÒn ®Ò cho c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp 3.2. Yªu cÇu qu¶n lÝ tiªu thô thµnh phÈm. Bªn c¹nh viÖc qu¶n lÝ thµnh phÈm th× doanh nghiÖp cßn cÇn ph¶i qu¶n lÝ c¶ ho¹t ®éng tiªu thô thµnh phÈm tøc lµ lóc thµnh phÈm ®­îc giao cho kh¸ch hµng ®Õn khi nhËn ®­îc tiÒn hµng. Tr­íc hÕt lµ qu¶n lÝ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, trÞ gi¸ hµng b¸n ra. Thµnh phÈm b¸n ra ph¶i ®­îc qu¶n lÝ toµn diÖn c¶ vÒ trÞ gi¸, chÊt l­îng vµ sè l­îng, ®Ó thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu nµy ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lÝ ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c tõng c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, nh©n viªn xuÊt kho ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ch÷ ký cña m×nh trªn phiÕu xuÊt kho, ng­êi ®¹i diÖn ®øng ra ký hîp ®ång b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan qu¶n lÝ vÒ ch÷ ký vµ c¸c chøng tõ liªn quan nh­ ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT....§ång thêi cÇn cã sù qu¶n lÝ theo dâi tõng ng­êi mua, tõng lÇn göi hµng, tõng nhãm hµng...®Ó tõ ®ã n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ thµnh phÈm cña doanh nghiÖp. Ngoµi yªu cÇu qu¶n lÝ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, trÞ gi¸ hµng b¸n ra doanh nghiÖp cßn cÇn ph¶i qu¶n lÝ c¶ vÒ gi¸ c¶. YÕu tè quan träng trong suèt qu¸ tr×nh 16 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 tiªu thô hµng ho¸ lµ ®Þnh gi¸ cña hµng ho¸, nh­ng viÖc ®Þnh gi¸ vµ viÖc thùc hiÖn gi¸ c¶ l¹i kh«ng ®ång thêi diÔn ra v× vËy ®ßi hái nhµ qu¶n lÝ ph¶i gi¸m s¸t viÖc thi hµnh gi¸ c¶ cña nh©n viªn b¸n hµng hay c¸c bé phËn b¸n hµng xem cã b¸n ®óng gi¸ quy ®Þnh cña doanh nghiÖp kh«ng bëi nÕu gi¸ b¸n qu¸ cao so víi gi¸ quy ®Þnh sÏ lµm mÊt uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a viÖc tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c bï ®¾p ®­îc chi phÝ, c¸c kho¶n thuÕ vµ t¹o ra ®­îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n, tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p nµo cho phï hîp. §ång thêi ph¶i t«n träng tÝnh nhÊt qu¸n trong kÕ to¸n tøc lµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµo th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p Êy trong suèt niªn ®é kÕ to¸n. Sau cïng doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¶n lÝ viÖc thu håi tiÒn hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, bëi nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã kÕ ho¹ch qu¶n lÝ viÖc thu håi tiÒn b¸n hµng th× vèn cña doanh nghiÖp sÏ bÞ chiÕm dông, vßng quay vèn cña doanh nghiÖp sÏ bÞ ng­ng trÖ mµ ®iÒu nµy l¹i rÊt ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¸i ®Çu t­ duy tr× vµ më réng quy m« kinh doanh cña m×nh. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh ®óng ®ñ sè tiÒn ®· thu, cßn ph¶i thu chi tiÕt theo tõng kh¸ch hµng vµ cã kÕ ho¹ch qu¶n lÝ ®¶m b¶o viÖc thu håi tiÒn ®­îc nhanh chãng tr¸nh tån ®äng qu¸ l©u. Ngoµi ra còng cÇn ph¶i qu¶n lÝ c¶ viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh bëi nã kh«ng chØ ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ lµm ¨n cña doanh nghiÖp mµ nã cßn lµ c¬ së ®Ó cho doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch cho c¸c kú sau, v× vËy nÕu kÕt qu¶ kinh doanh kú nµy lµ ®óng ®¾n th× kÕ ho¹ch cña kú sau míi kh¶ thi ®­îc. 4. NhiÖm vô kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tæ chøc tèt c«ng t¸c c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã vai trß ®Æc biÖt quan träng : Tõng b­íc h¹n chÕ ®­îc sù thÊt tho¸t thµnh phÈm, ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng thµnh phÈm chËm lu©n chuyÓn ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèn. Sè liÖu mµ kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm cung cÊp sÏ cho ban l·nh ®¹o, qu¶n lý doanh nghiÖp n¾m b¾t, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp tõ ®ã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi sù mÊt c©n ®«Ý gi÷a c¸c c¸c kh©u s¶n xuÊt... 17 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 §Ó ph¸t huy ®­îc tèt vai trß vµ thùc sù lµ qu¶n lý ®¾c lùc kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm cÇn thùc hiÖn tèt mét sè nhiÖm vô sau : -Thø nhÊt, ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån kho thµnh phÈm theo c¸c chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. -Thø hai, ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh vÒ tiªu thô thµnh phÈm, t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî víi kh¸ch hµng vÒ sè tiÒn hµng ®· b¸n chÞucho kh¸ch hµng -Thø ba, ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c trÞ gi¸ vèn cña sè thµnh phÈm ®· tiªu thô nh»m phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô trªn cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc qu¶n lÝ qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp. Song ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®ã ®ßi hái ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thËt khoa häc hîp lý ®ång thêi c¸n bé kÕ to¸n ph¶i n¾m v÷ng néi dung cña viÖc tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm . II/ KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1. H¹ch to¸n ban ®Çu : Lµ qu¸ tr×nh theo dâi, ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®Ó lµm c¬ së cho viÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh khi b¸n hµng doanh nghiÖp ph¶i sö dông c¸c ho¸ ®¬n sau: - Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ( mÉu 01-GTKT-3LL ) : Lµ chøng tõ ®Ó ®¬n vÞ ghi nhËn doanh thu. Ho¸ ®¬n nµy dïng cho c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Khi b¸n hµng ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n nh­ : Gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, c¸c kho¶n phô thu vµ thuÕ tÝnh ngoµi gi¸ b¸n ( nÕu cã ), thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ tæng gi¸ thanh to¸n. - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (mÉu 02-GTGT-3LL) : Lµ chøng tõ ghi nhËn doanh thu cña doanh nghiÖp, ®­îc dïng cho c¸c doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµngchÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt . Trªn ho¸ ®¬n ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè nh­ gi¸ b¸n, c¸c kho¶n phô thu vµ tæng gi¸ thanh to¸n (®· cã thuÕ GTGT). 18 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 Ngoµi c¸c ho¸ ®¬n trªn, h¹ch to¸n chi tiÕt tiªu thô thµnh phÈm cßn sö dông c¸c chøng tõ cã liªn quan nh­ : Phiªu xuÊt kho; B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸, dÞch vô; B¶ng thanh to¸n b¸n hµng ®¹i lý, ký göi vµ c¸c sæ chi tiÕt b¸n hµng nh­ : ThÎ quÇy hµng, ThÎ kho ... TÊt c¶ c¸c chøng tõ trªn ®Òu ph¶i cã ®Çy ®ñ tªn, ch÷ ký cña thñ tr­ëng, kÕ to¸n tr­ëng, ng­êi lËp chøng tõ, thñ kho (nÕu cã) vµ con dÊu cña doanh nghiÖp th× míi hîp ph¸p, hîp lÖ. ViÖc ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu theo 1 tr×nh tù khoa häc vµ hîp lÝ sÏ gióp kÕ to¸n ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô mét c¸ch dÔ dµng vµ ®óng ®¾n. 2. Tµi kho¶n sö dông : H¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt sö dôngc¸c tµi kho¶n sau: · Tµi kho¶n 511 “ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña doanh nghiÖp trong 1 kú kÕ to¸n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ c¸c giao dÞch vµ c¸c nghiÖp vô sau : + B¸n hµng: b¸n s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ b¸n hµng ho¸ mua vµo + Cung cÊp dÞch vô : thùc hiÖn c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn theo hîp ®ång träng 1 kú hoÆc nhiÒu kú kÕ to¸n nh­ cung cÊp dÞch vô vËn t¶i, du lÞch, cho thuª TSC§ theo ph­¬ng thøc cho thuª ho¹t ®éng ... Néi dung ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 511: Bªn nî : - Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép cña sè thµnh phÈm ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú. - Doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn cuèi kú - C¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i kÕt chuyÓn cuèi kú - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo tµi kho¶n 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Bªn cã : 19 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph­¬ng – K35 D5 - Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô trong kú, trong ®ã doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ doanh thu kh«ng cã thuÕ GTGT nÕu s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t­îng nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, vµ lµ doanh thu cã thuÕ GTGT nÕu s¶n phÈm,hµng ho¸ , dÞch vô kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ GTGT hoÆc nép theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Tµi kho¶n 511 kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ®­îc chia thµnh 4 tµi kho¶n cÊp II sau: + TK 5111 “ Doanh thu b¸n hµng ho¸” : ph¶n ¸nh doanh thu vµ doanh thu thuÇn cña l­îng hµng ho¸ tiªu thô trong kú cña doanh nghiÖp. + TK 5112 “Doanh thu b¸n thµnh phÈm ” : ph¶n ¸nh doanh thu vµ doanh thu thuÇn cña thµnh phÈm tiªu thô trong kú. + TK 5113 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô ” : ph¶n ¸nh doanh thu vµ doanh thu thuÇn cña dÞch vô tiªu thô trong kú cña doanh nghiÖp. + TK 5114 “Doanh thu trî cÊp, trî gi¸” : ph¶n ¸nh c¸c kho¶n trî cÊp trî gi¸ cña Nhµ n­íc khi cung cÊp c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô ®­îc Nhµ n­íc trî gi¸. · Tµi kho¶n 512 “Doanh thu néi bé” Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh doanh thu cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty...h¹ch to¸n toµn ngµnh. Néi dung ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 512: Bªn nî : - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép - TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n néi bé - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo tµi kho¶n 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Bªn cã : - Tæng doanh thu néi bé trong kú Tµi kho¶n 512 kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ®­îc chi tiÕt thµnh 3 tµi kho¶n cÊp II: + TK 5121 “Doanh thu b¸n hµng ho¸ ” 20 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
- Xem thêm -