Tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3c

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 6 CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 3C ................................................................................................................................. 8 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thƣơng Mại 3C.............................................................................................. 8 1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thƣơng Mại 3C ........................................................................................................... 9 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thƣơng Mại 3C ............................................................................. 11 1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần công nghệ và thƣơng mại 3C ................................................................................................................. 15 1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty nhƣ sau: ................................... 15 1.4.2. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán .............................................................................................. 16 1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty. .............................................. 17 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 3C ........................................................ 20 2.1 Đặc điểm thuế GTGT tại công ty cổ phần công nghệ và thƣơng mại 3C. .. 20 2.2 Kế toàn thuế GTGT đầu vào ( TK 133 ) ............................................... 21 2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng ....................................................... 21 2.2.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu vào ............................................... 23 2.2.3 Kế toán tổng hợp với thuế GTGT đầu vào...................................... 27 2.3 Kế toán thuế GTGT đầu ra ( TK 3331) ................................................. 32 2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng ....................................................... 32 2.3.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu ra .................................................. 33 2.3.3 Kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu ra............................................... 38 2 2.4. Kế toán khấu trừ thuế GTGT và báo cáo quyết toán thuế GTGT. ....... 43 2.4.1. Kế toán khấu trừ thuế GTGT. ........................................................ 43 2.4.2. Báo cáo quyết toán thuế ................................................................. 47 CHƢƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 3C ........................................................ 52 3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại công ty 3.1.1 Những ưu điểm: ........................................................................................... 52 3.1.2 Những tồn tại, nguyên nhân ............................................................ 53 3.2 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại công ty .......................... 54 3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán: ....................................................... 54 3.2.2 Kiến nghị về tài khoản 133 – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ. ............. 55 3.2.3. Kê khai nộp thuế đúng kì. .............................................................. 55 3.2.4. Hòan thiện hệ thống sổ kế toán. ..................................................... 56 3.2.5. Kiến nghị về báo cáo quyết toán thuế ........................................... 59 3.2.6. Các kiến nghị khác. ........................................................................ 60 KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 64 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Kí hiệu Nội dung 1 GTGT Giá trị gia tăng 2 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 3 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 4 TK Tài khoản 5 TSCĐ Tài sản cố định 6 NSNN Ngân sách nhà nƣớc 7 HĐ Hoá đơn 8 BTC Bộ tài chính 4 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu 1 2 3 4 10 Tên sơ đồ Sơ đồ tổ chức công ty 3C network Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Kế toán thuế GTGT đầu vào Kế toán thuế GTGT đầu ra Trang 8 13 15 21 32 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên biểu Hóa đơn GTGT Phiếu nhập kho Bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào Chứng từ ghi sổ Sổ cái tài khoản 133-thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ Hóa đơn bán hàng Hóa đơn GTGT Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra Chứng từ ghi sổ Sổ cái TK 3331 Tờ khai thuế GTGT Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc Thuế GTGT đƣợc khấu trừ, hoàn lại và miễn giảm Trang 23 24 26 27 28 34 35 37 38 40 42 45 47 48 5 LỜI CẢM ƠN ------***-----Chuyên đề thực tập là một phần quan trọng trong kết quả học tập tại trƣờng Đại Học và cũng là hình thức vận dụng lý thuyểt vào thực tế . Qua thời một thời gian tiếp cận với công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 3C đã giúp tôi hoàn thiện hơn kiến thức trong nhƣng năm theo học tại trƣờng ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Bằng những kiến thức tôi đã đƣợc các thầy cô giáo chỉ dạy, cùng sự tận tình chỉ bảo của các anh chị phòng Kế Toán công ty tôi đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Thời gian tiếp cận với công việc thực tế so với quá trình tôi học tại trƣờng thì thật là ngắn. Mặc dù bản thân đã cố gắng trong việc học hỏi và nghiên cứu them song do năng lực còn hạn chế về mặt kinh nghiệm thực tế cũng nhƣ kiến thức, cho nên chuyên đề tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến nhận xét, góp ý hƣớng dẫn thêm của phòng kế toán, của giáo viên hƣớng dẫn cùng các thầy cô giáo trong trƣờng ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Chắc chắn đó sẽ là những kinh nghiệm quý báu giúp tôi hoàn chỉnh thêm kiến thức của mình và là nền tảng vững bƣớc cho nghề nghiệp của tôi sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trƣờng ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN và đặc biệt là thầy NGUYỄN NGỌC QUANG, ngƣời đã trực tiếp và nhiệt tình hƣớng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Qua đây tôi xin cảm ơn ban GIÁM ĐỐC cùng các anh chị phòng KẾ TOÁN công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 3C đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô giáo, cùng các cô chú, anh chị đang công tác tại công ty dồi dào sức khoẻ, thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống. Hà Nội, Ngày 02 tháng 07 năm 2009. Sinh viên thực tập Lê Na 6 LỜI MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . Chúng ta biết rằng thuế là nguồn thu rất quan trọng, nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu ngân sách của Nhà nƣớc( khoảng 70% - 80 % ). Ngày nay với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới , hội nhập kinh tế quốc tế với kinh tế khu vực là một vấn đề bức thiết mang tính tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia. Vì vậy, vai trò của thuể hiện nay không chỉ dừng ở chỗ đảm bảo nguồn thu để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nƣớc, mà nó phải đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế quốc gia ngày càng phát triển. Vì vậy chính sách thuể đã đƣợc sửa đổi cho phù hợp với xu hƣớng này. Nhằm khuyến khích ngƣời dân mạnh dạn bỏ vốn ra đầu tƣ, khuyến khích các cơ sở kinh doanh mở rộng sản xuất, bộ tài chính đã ban hành luật thuế GTGT thay cho luật thuế doanh thu nhằm khắc phục những nhƣợc điểm của luật thuế này. Những chính sách nhằm khuyến khính các cơ sở manh dạn đầu tƣ, tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Thuế GTGT đánh vào giá trị gia tăng trong từng khâu của quá trình sản xuất nên không bị đánh thuế trùng lặp, thúc đẩy đƣợc sự chuyên môn hoá của sản xuất. Đƣợc hoàn thuế GTGT trong trƣờng hợp xuất khẩu hàng hoá; dịch vụ; đầu tƣ tài sản có giá trị lớn… đã khuyến khích đƣợc xuất khẩu phát triển, góp phần khuyến khich mạnh mẽ đầu tƣ, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh với hiệu quả ngày càng cao. Trong quá trình áp dụng đi cạnh những ƣu điểm vốn có, công tác quản lý thuế của cán bộ ngành cũng gặp không ít khó khăn. Do một số đối tƣợng lợ dụng những kẽ hở cơ chế thông thoáng và có nhiều ƣu đãi nhằm khuyến khích 7 đầu tƣ, kích thích sản xuất phát triển đã dung mọi thủ đoạn gian lận tinh vi để trốn thuế Đặc biệt là thuế GTGT đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp khấu trừ nhằm khắc phục đƣợc nhƣợc điểm đánh thuế trùng lặp, khuyến khích các cơ sở mạnh dạn đầu tƣ, đẩy mạnh xuất khẩu ….nhƣng đây cũng chính là kẽ hở để cho các đối tƣợng nộp thuế gian lận, trốn thuế với mục đích làm giảm tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nƣớc hoặc chiếm dụng tiền của ngân sách thông qua cơ chế hoàn thuế. Vấn đề nổi cộm và cấp thiết hiện nay là gian lận về việc mua bán hoá đơn; hoá đơn giả; mua bán khống; xuất khẩu khống và nhiều thủ đoạn gian lận khác qua mặt các cán bộ ngành thuế để đƣợc xin hoàn lại thuế. Điều này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nƣớc_gây thiệt hại, mất mát to lớn cho xã hội, làm đau đầu các cơ quan chủ quản có liên quan, nhất là ngành thuế. Cho nên cần phải có ngay nhƣng biện pháp thiết thực ngăn chặn những hành vi gian lận này. Và những biện pháp xử lý nghiêm minh các đối tƣợng vi phạm. Nhằm đảm bảo nguồn thu, tránh thất thoát cho ngân sách nhà nƣớc, đem lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội vì tính cấp thiết của nó nên tôi chọn đề tài “ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 3C .” 8 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 3C 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thƣơng Mại 3C Năm 2001: Chi nhánh máy tính 3C – 43 Lý Thƣờng Kiệt đƣợc thành lập trực thuôc công ty Máy Tính Truyền Thông Điều Khiển 3C do ông Uông Thế Vinh làm giám đốc chi nhánh. Sau 3 năm hoạt động, chi nhánh máy tính 3C – 43 Lý Thƣờng Kiệt tách khỏi công ty Máy Tính Truyền Thông Điều Khiển 3C và thành lập công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thƣơng Mại 3C với sự hôc trợ của các đối tác cũng nhƣ các bạn hàng lớn. Số vốn ban đầu là 4.000.000.000 đồng Gọi tắt là 3C network chuyên sâu vào việc phát triển và cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin và viễn thông. Phát triển phần mềm và ứng dụng hiệu quả trên các thiết bị tin học, thiết bị ngoại vi và thiết bị văn phòng phục vụ tin học hoá cho khách hàng.  Tên giao dịch : Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Thƣơng Mại 3C.  Tên giao dịch quốc tế: technology and trade joinstock company.  Tên viết tắt: 3C network. Năm 2006: 3C network đƣợc cấp bản quyền sở hữu công nghiệp. Công ty trở thành một trong các đối tác chính cung cấp thiết bị CNTT cho Tổng cục hậu cần Bộ Công An. Năm 2007: Nhân lực công ty năm 2007 phát triển lên 79 ngƣời, tổng số vốn pháp định là 14.000.000.000 đồng Việt Nam ( Mƣời bốn tỷ đồng ) Ngƣời đại diện: Ông Uông Thế Vinh Địa chỉ: 39 Lý Thƣờng Kiệt - Quận Hoàn Kiếm – HN 9 VPGD : Số 14 – ngõ 1141 - Đƣờng Giải phóng – Quận Hoàng Mai – HN Tel: 844 – 36423 456 Fax: 844 – 36423 678 Email : 3CVinh@hn.vnn.vn Website : www.3Cvietnam.com 1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thƣơng Mại 3C Công ty hiện có 79 cán bộ làm việc trực tiếp, 10 công tác viên cao cấp cùng với 5 cố vấn, trình độ hầu hết là đại học và trên đại học, đƣợc đào tạo chính quy ở các trƣờng đại học lớn trong và ngoài nƣớc Hệ thống chi nhánh bảo hành rộng khắp tai các tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc nhƣ Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hoá, TPHCM… Cơ cấu tổ chức của Công ty 3C network nhƣ sau:  BAN GIÁM ĐỐC  HỆ THỐNG KỸ THUẬT  Phòng lắp ráp và triển khai  Phòng hệ thống và hỗ trợ khách hàng  HỆ THỐNG KINH DOANH  Phòng dự án  Phòng marketing  Bộ phận bán hàng  HỆ THỐNG CHỨC NĂNG KHÁC  Phòng kế toán  Khối văn phòng Bộ máy tổ chức của công ty đƣợc sắp xếp theo một tổ chức thống nhất, hoạt động có hiệu quả cao với một đội ngũ lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong tổ chức kinh doanh. 10 Toàn bộ khối lãnh đạo và nhân viên cũng nhƣ cộng tác viên đều đƣợc đào tạo tại các trƣờng đại học có uy tín trong và ngoai nƣớc. Trong đó có 90 % là kỹ sƣ, cử nhân, luôn đƣợc công ty và các đối tác nƣớc ngoài tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ thuật chuyên môn phù hợp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu triển khai và bảo hành các thiết bị dự án. Số nhân viên làm công tác kỹ thuật chiếm 30% , các nhân viên kỹ thuật hầu hết đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông của trƣờng đại học Bách Khoa hoặc đại học Khoa Hoc Tự Nhiên. Bên cạnh đó đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc và có kinh nghiệm trong việc thiét kế hệ thống, triển khai dự án và bảo hành, bảo trì các thiết bị tin học, điện tử …chính vì vậy tất cả các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng công ty đều đáp ứng đƣợc với chất lƣợng cao. Ta có sơ đồ tổ chức công ty 3C network nhƣ sau: 11 BAN GIÁM ĐỐC Hệ thống kỹ thuật Hệ thống kinh doanh Phòng lắp ráp và triển khai Phòng hệ thống & hỗ trợ khách hàng Hệ thống chức năng khác Phòng dự án Phòng kế toán Phòng marketing Khối văn phòng Bộ phận bán hàng Biều 1: Sơ đồ tổ chức công ty 3C network 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thƣơng Mại 3C Mô hình hoạt động của Công ty gồm 2 lĩnh vực chính là: 3C technology (3C Công nghệ) và 3C trading (3C thƣơng mại). Trong đó:  3C công nghệ gồm:  Máy tính: Gồm các nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao, có bề dày kinh nghiệm trên thị trƣờng nội địa cũng nhƣ kinh doanh xuất nhập khẩu. Đa số các nhân viên đều đã tỗt nghiệp đại học và trên đại học trong và ngoài nƣớc. Hiện nay 3C technology chú trọng vào việc kinh doanh các thiết bị tin học, 12 văn phòng truyền thông, tích hợp hệ thống, các dịc vụ về cơ sở dữ liệu phục vụ cho môi trƣờng doanh nghiệp. Lĩnh vực kinh doanh thông tin là một lĩnh vực rất mới tại Việt Nam và đang đựoc 3C technology ƣu tiên phát triển đã thu đƣợc nhiều kết quả và có rất nhiều hứa hẹn. Công ty vẫn đảm bảo có một cơ ché quản lý thống nhất, vì vậy khách hàng luôn yên tâm kh sử dụng các sản phẩm do 3C network cung cấp cũng nhƣ các cam kết về chế độ hậu mãi.  Phần mềm ( Software): Bộ phận này của công ty bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích hệ thống và lập trình, chú trọng không chỉ tới việc nghiên cứu và sản xuất phần mềm mà còn rất quan tâm việc đào tạo bồi dƣỡng các nhân viên thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với điểm nổi bật trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý của công ty hiện nay là khả năng cung cấp hệ thống quản lý từ xa, cho phép khách hàng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu phân toán. Công nghệ mới này cho phép khai thác, cập nhật dữ liệu và thực hiện quản lý hệ thống từ bất cứ điểm nào trên toàn thế giới. Hiện nay công ty đang triển khai nghiên cứu cơ bản nhằm vào mục đích khai thác mạng thông tin toàn cầu. Công ty hiện nay là công ty hàng đầu triển khai đƣợc những công nghệ mới trong lĩnh vực WEB (World Wide Web mạng thông tin toàn cầu để trao đổi thông tin, quản lý từ xa, học tập giải trí, thƣơng mại phổ biến kiến thức …)  Đào tạo: Nhiệm vụ của bộ phận phụ trách đào tạo công nghệ là theo dõi sự phát triển của công nghệ tin học để có những đề xuất với ban giám đốc về chiến lƣợc phát triển mô hình đào tạo cho công ty, đồng thời triển khai các nghiên cứu nhằm vào lĩnh vực tƣ vấn, giải pháp công nghệ áp dụng đối với đào tạo cho khối các trƣờng đại học, cao đẳng và các truờng dạy nghề nhằm 13 giúp học sinh, sinh viên có thể tiếp cận với các bài giảng đƣợc tốt hơn bài giảng của mình. Công nghệ đào tạo đang có những quan tâm lớn trong việc ứng dụng công nghệ tin học vào ngành giáo dục và đào tạo, xây dựng các mô hình học tập hiệu quả nhất cho việc nghiên cứu đồng thời hỗ trợ những chuyên gia phần mềm viết ra những sản phẩm phục vụ riêng cho môi trƣờng này.  Đề án và giải pháp: Có trách nhiệm tổ chức mạng lƣới các đại lý của 3C nhằm phân phối các sản phẩm do 3C nghiên cứu và sản xuất hoặc phân phối các thiết bị của hãng uy tín trên thế giới, tham gia đấu thầu và thực hiện các đề án lớn. Và là nơi cung cấp dịch vụ hệ thống tổng thể cho mọi đối tƣợng. Đặc biệt đề án và giải pháp chú trọng việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong việc xây dựng dự án, bằng các tích hợp các hệ nhỏ lại thành một giải pháp mang tính chất tổng thể phù hợp với nhu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả cao .  Dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật: Có trách nhiệm bảo hành, bảo trì, sữa chữa mọi chi tiết do 3C cung cấp cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên đông đảo tốt nghiệp đại học và phần lớn đào tạo thêm tại các trung tâm đào tạo của các hãng nhƣ ACER, HP, IBM, CISCO SYSTEM, EPSON, INTEL, 3COM…( Authorised servise provider ) nơi có trách nhiệm thay mặt cho hàng bảo hành tất cả các loại máy tính của hàng đã đƣợc bán ra cho dù nó đƣợc bán ra ở đâu. Là những chuyên gia tiếp cận với kỹ thuật mới nhất từ những ngày đầu xuất hiện máy tính, các chuyên gia dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật có một bề dày kinh nghiệm và đã góp phần rất lớn vào sự thành công của công ty . Liên tục từ nhiều năm nay trung tâm bảo hành đã tạo ra uy tín đối với khách hàng luôn luôn lắng nghe sự phản hồi từ khách hàng nhằm tạo ra những dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng. 14 Cung cấp kịp thời các giải pháp kỹ thuật, các thiết bị máy móc cũng nhƣ thực hiện bảo dƣỡng, bảo trì, bảo hành nhanh chóng. Trong nhiều năm hoạt động của mình trung tâm đã đào tạo ra nhiều kỹ thuật viên có kinh nghiệm, trình độ cao và góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ.  Thương mại gồm: Gồm những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thƣơng mại, tài chính, xuất nhập khẩu thiết bị máy móc công nghiệp, nguyên vật liệu và tƣ liệu sản xuất, tƣ liệu tiêu dùng,… Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của 3C thƣơng mại chịu trách nhiệm lập phƣơng án sản xuất kinh doanh, tìm nguồn khách hàng, đối tác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.  Kinh nghiệm triển khai dự án: Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ lại có chuyên môn cao, nhiệt tình và năng động, công ty đã triển khai thành công nhiều dự án và hệ thống cũng nhƣ cung cấp thiết bị tin học cho các khách hàng trên cả nƣớc.  Các dự án phần cứng :  Cung cấp các thiết bị tin học: máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng cho các dự án ngầnh tài chính ngân hàng  Cung cấp thiết bị tin học, phần mềm an ninh cho Trung tâm phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an  Cung cấp, xây dựng các giải pháp tích hợp hệ thống cho các cơ quan hành chính Nhà nƣớc, UBND các tỉnh, các cơ quan bộ ngành trung ƣơng và địa phƣơng.  Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học, thiết bị điều khiển hệ thống cho Tổng Công ty điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên  Cung cấp thiết bị điện tử và cơ khí chính xác cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại. 15  Cung cấp máy tính đồng bộ thƣơng hiệu acer, hệ thống tổng đài, hệ thống camera quan sát, hệ thống cháy, chống trộm cho các Ngân Hàng, Bộ Công An …  Các dự án thiết bị khoa học kỹ thuật và viễn thông  Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ, tổng đài công cộng  Cung cấp thiết bị và thi công hệ sàn kỹ thuật mero .  Cung cấp thiết bị điều khiển hệ thống, hệ thống camera quan sát, chống trộm, báo cháy, thiết bị multimedia chi tổng cục cảnh sát.  Các dự án phần mềm  Cung cấp giải pháp khả thi, khảo sát phân tích và thiết kế phần mềm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho cấp thành phố, thị xã quận huyện.  Cung cấp, thiết kế và triển khai website.  Đại lý cung cấp phân phối phần mềm của các hãng nhƣ microsolf, symantech,tremicro… 1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần công nghệ và thƣơng mại 3C 1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty như sau: 16 Kế toán trƣởng Kế toán công nợ phải thu Kế toán quỹ tiền mặt Kế toán công nợ phải trả kế toán ngân hàng kế toán hoá đơn Kế toán kho Kế toán thanh toán lƣơng Biểu 2: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 3C network 1.4.2. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán  Kế toán trƣởng: có chức năng quản lý hoạt động của phòng kế toán, là ngƣời chịu trách nhiệm trực tiếp của các báo cáo tài chính trƣớc ban giám đốc và các đối tƣợng có liên quan.  Kế toán công nợ phải thu: có chức naeng theo dõi các khoản phải thu của công ty  Kế toán công nợ phải trả: có chức năng theo dõi các khoản phải trả của công ty  Kế toán hoá đơn  Kế toán quỹ tiền mặt 17  Kế toán ngân hàng: theo dõi các khoản thu, chi, tiền gửi ngân hàng, các khoản vay vốn ngân hàng  Kế toán kho :  Kế toán thanh toán lƣơng ; có chức năng theo dõi các khoản thu chi tiền mặt của công ty, phụ trách về mặt thanh toán lƣơng, thƣởng 1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. Công ty cổ phần công nghệ và thƣơng mại 3C áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 0103002911 ngày 13/10/2003 của Bộ Tài Chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nguyên tắc giá gốc.  Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên.  Phƣơng pháp kế toán hàng tồn kho: theo phƣơng pháp bình quân  Phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: là phƣơng pháp đƣờng thẳng.  Nguyên tắc ghi nhận chi phí: vay theo hợp đồng tín dụng.  Nguyên tắc ghi nhận chi phái phải trả: theo hoá đơn tài chính  Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận doanh thu: theo hoá đơn tài chính  Sử dụng mọi chứng từ thanh quyết toán theo mẫu quy định của Bộ Tài Chính trong đó:  Các Hoá đơn giá trị gia tăng, giấy báo nợ, giấy báo có  Phiếu xuất kho kiêm hoá đơn của ngƣời bán hàng  Phiếu nhập kho, biên bản kiểm nhận hàng hoá  Phiếu chi tiền hoặc giấy báo nợ ngân hàng, biên bản thanh toán tiền tạm ứng  Công ty vận dụng chế độ tài khoản theo quy định của Bộ Tài Chính. 18  Hình thức sổ kế toán: công ty áp dụng theo hình thức chứng từ ghi sổ. Ta có sơ đồ sau: Biểu 3: Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ : Quan hệ đối chiếu , kiểm tra : Hình thức Nhật Ký Chung: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dung làm căn cứ ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế 19 toán phú hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Trƣờng hợp đơn vị mở các sổ nhật ký đặc biệt thì hàng ngày căn cứ váo các chứng từ đƣợc dung làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phat sinh vào sổ nhật ký đặc biệt liên quan Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết đƣợc dung để lập các báo cáo tài chính Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên sổ nhật ký chung cung kỳ. 20 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 3C 2.1 Đặc điểm thuế GTGT tại công ty cổ phần công nghệ và thƣơng mại 3C.  Phương pháp tính thuế tại công ty. Công ty cổ phần công nghệ và thƣơng mại 3C là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại vì vậy công ty vừa là ngƣời cung cấp vừa là ngƣời mua vì thế đòi hỏi công tác kế toán thuế của công ty đƣợc thực hiện một cách khoa học và chính xác. Hiện tại công ty đang áp dụng phƣơng pháp tính thuế theo phƣơng pháp khấu trừ thuế, hàng kỳ kế toán thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT phải nộp.  Các thuế suất áp dụng tại công ty. Nhƣ ta đã biết, đây là một doanh nghiệp cổ phần công nghệ và thƣơng mại và hàng hoá cũng rất phong phú đa dạng nên doanh nghiệp áp dụng rất nhiều mức thuế suất khác nhau để phù hợp với từng mặt hàng. Điều đó làm cho việc thực hiện thuế gia tăng gặp khó khăn và phức tạp hơn, nhƣng doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt chế độ kế toán thuế giá trị gia tăng hiện hành cho dù đó là vấn đề không mấy dễ dàng với doanh nghiệp. Theo quy định tại điều 8 luật thuế GTGT và điều 7 nghị định số 79 /2000/NĐCP của chính phủ, thuế suất thuế GTGT đƣợc áp dụng nhƣ sau: 0% , 5 % , 10 %  Mức thuế 0% áp dụng với hàng xuất khẩu : Công ty không áp dụng mức thuế này vì không có hàng xuất khẩu.  Mức thuế suất 5 % Công ty kinh doanh các mặt hàng chịu mức thuế suất 5% là:
- Xem thêm -