Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thiên phú cường

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t. LÞch sö ®· chøng minh r»ng bÊt kú mét bé m¸y, mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo dï lín hay nhá ®Òu ph¶i cã mét bé phËn mang tÝnh chÊt kÕ ho¹ch, nã cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh, thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra ®ång thêi kÕ ho¹ch lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c môc tiªu ®ã. Nã kh«ng chØ lµm chøc n¨ng tham mu, tæng hîp ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c mµ h¬n n÷a nã gióp cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn c©n ®èi, phèi hîp ®iÒu hµnh c¸c bé phËn, c¬ së, tæ chøc trùc thuéc ho¹t ®éng theo ®óng kÕ ho¹ch. §èi víi níc ta th× Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t lµ c¬ quan chñ qu¶n hÖ thèng c¬ quan kÕ ho¹ch tõ Trung ¬ng tíi ®Þa ph¬ng. Tr¶i qua 45 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t cã rÊt nhiÒu nh÷ng biÕn ®æi, cô thÓ lµ: Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt ChÝnh phñ l©m thêi níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ®· ra S¾c lÖnh sè 78-SL thµnh lËp Uû ban nghiªn cøu kÕ ho¹ch kiÕn thiÕt quèc gia vÒ c¸c ngµnh kinh tÕ, tµi chÝnh, x· héi vµ v¨n ho¸. Uû ban gåm c¸c uû viªn lµ tÊt c¶ c¸c Bé trëng, Thø trëng, cã c¸c tiÓu ban chuyªn m«n ®Æt díi sù l·nh ®¹o cña Chñ tÞch ChÝnh phñ. Ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 1950, Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ra S¾c lÖnh sè 68-SL thµnh lËp Ban Kinh tÕ ChÝnh phñ thay cho Uû ban nghiªn cøu kÕ ho¹ch kiÕn thiÕt. Ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 1955 trong phiªn häp thêng kú, Héi ®ång ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp Uû ban KÕ ho¹ch quèc gia vµ ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 1955 Thñ tíng ChÝnh phñ ®· ra th«ng t sè 603-TTg th«ng b¸o quyÕt ®Þnh nµy. Uû ban kÕ ho¹ch quèc gia vµ c¸c bé phËn kÕ ho¹ch cña c¸c Bé ë Trung ¬ng, Ban kÕ ho¹ch ë c¸c khu, c¸c tØnh, huyÖn cã nhiÖm vô x©y dùng dù ¸n kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ tiÕn hµnh thèng kª, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 1961, Héi ®ång ChÝnh phñ ra NghÞ quyÕt sè 158 CP quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc Bé m¸y cña Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc trong ®ã x¸c ®Þnh râ Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc lµ c¬ quan cña Héi ®ång ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch dµi h¹n ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸ quèc d©n theo ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. Cïng víi thêi gian, qua c¸c thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, ChÝnh phñ ®· cã hµng lo¹t c¸c NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vµ bæ sung chøc n¨ng cho Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ níc (158/CP; 47/CP; 209/CP; 29/CP; 10/CP; 77/CP; 174/CP; 15/CP; 134/CP; 224/CP; 69/H§BT; 66/H§BT; 86/CP; ....). 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1993 Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc tiÕp nhËn ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung ¬ng ®¶m nhËn nhiÖm vô x©y dùng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt kinh tÕ phôc vô c«ng cuéc ®æi míi. Ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1995, ChÝnh phñ ®· ra NghÞ ®Þnh 75/CP quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc Bé m¸y cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t trªn c¬ së hîp nhÊt Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ níc vµ Uû ban Nhµ níc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t. Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ cã chøc n¨ng tham mu, tæng hîp vÒ x©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ níc vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý Nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®Çu t trong vµ ngoµi níc, gióp ChÝnh phñ phèi hîp ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Theo NghÞ ®Þnh 75/CP th× nhiÖm vô chñ yÕu cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t ®· ®îc nªu râ t¹i §iÒu 2 - NghÞ ®Þnh 75/CP. Theo §iÒu 3 - NghÞ ®Þnh 75/CP ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t gåm: Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t C¸c Thø trëng cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t C¸c ®¬n vÞ trong Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t gåm 2 Vô, ViÖn, Trung t©m. Mçi Vô, ViÖn, Trung t©m ®Òu cã nhiÖm vô nhÊt ®Þnh cô thÓ ®Ó h×nh thµnh guång m¸y ho¹t ®éng cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t. a. C¸c c¬ quan gióp Bé trëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc. 1. Vô C¬ së h¹ tÇng 2. Vô C«ng nghiÖp 3. Vô Doanh nghiÖp 4. Vô §Çu t níc ngoµi 5. Vô Khoa häc gi¸o dôc m«i trêng 6. Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i 7. Vô Kinh tÕ ®Þa ph¬ng vµ l·nh thæ 8. Vô N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 9. Vô Ph¸p luËt vµ ®Çu t níc ngoµi 10. Vô Quan hÖ Lµo vµ Campuchia 11. Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t níc ngoµi 12. Vô Qu¶n lý khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp 13. Vô Quèc phßng an ninh 14. Vô Lao ®éng v¨n ho¸ x· héi 15. Vô Tæ chøc c¸n bé 16. Vô Tµi chÝnh tiÒn tÖ 17. Vô Tæng hîp kinh tÕ quèc d©n 18. Vô Th¬ng m¹i dÞch vô 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 19. V¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 20. V¨n phßng Bé 21. V¨n phßng xÐt thÇu quèc gia 22. C¬ quan ®¹i diÖn phÝa Nam. b. C¸c tæ chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé 1. ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn 2. ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung ¬ng 3. Trung t©m Nghiªn cøu kinh tÕ miÒn Nam 4. Trung t©m Th«ng tin (gåm c¶ T¹p chÝ kinh tÕ dù b¸o) 5. Trêng NghiÖp vô kÕ ho¹ch 6. B¸o §Çu t níc ngoµi. HiÖn nay chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c Vô, ViÖn lµ theo chÕ ®é chuyªn viªn (trõ v¨n phßng Bé vµ Trung t©m th«ng tin lµ phßng), ngoµi ra hai ViÖn: ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung ¬ng vµ ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn (do ViÖn trëng quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô) ®Òu cã c¸c ban trùc thuéc ViÖn. II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Vô doanh nghiÖp Vô Doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t. Cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh chung cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t; Vô Doanh nghiÖp còng cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc, c¬ chÕ lµm viÖc theo thêi kú tõ khi cßn lµ ViÖn Nghiªn cøu kÕ ho¹ch ho¸ qu¶n lý n¨m 1974 cho ®Õn Vô Doanh nghiÖp hiÖn nay. N¨m 1974 Thñ tíng ChÝnh phñ kiªm chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc Ph¹m V¨n §ång ký QuyÕt ®Þnh thµnh lËp ViÖn Nghiªn cøu kÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¶n lý. N¨m 1988, Vô §Þnh møc s¸t nhËp vµo ViÖn nªn ViÖn ®æi tªn thµnh ViÖn KÕ ho¹ch ho¸ vµ ®Þnh møc. ViÖn cã chøc nh÷ng n¨ng: - Nghiªn cøu ph¬ng ph¸p luËn kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn KT - XH cña ®Êt níc. - Phèi hîp víi ViÖn Ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m vµ hµng n¨m. - Phæ biÕn ph¬ng ph¸p, chÕ ®é, c¸c chØ thÞ, th«ng t liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ th«ng qua phßng xuÊt b¶n cña ViÖn. - Nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m giao cho c¸c bé, c¸c ngµnh. - Ban hµnh c¸c lo¹i ®Þnh møc. Trong thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ thiªn vÒ c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh. Víi NghÞ quyÕt Héi nghÞ TW lÇn thø 6 kho¸ IV. N¨m 1979, víi t tëng lµ t×m mäi c¸ch ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt th× mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña ViÖn lµ nghiªn cøu ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. §Ó thóc ®Èy tÝnh tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp vµ tõng bíc s¾p xÕp l¹i trËt tù cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. ViÖn cïng c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®a ra NghÞ ®Þnh sè 315/H§BT vµ NghÞ ®Þnh 388/H§BT. §ång thêi n¨m 1991 ViÖn ®îc giao 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÖm vô lµ Chñ tÞch Héi ®ång thÈm ®Þnh doanh nghiÖp Nhµ níc theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT. C«ng viÖc xem xÐt, thµnh lËp, gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ níc theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT ®· thu hót hÇu hÕt c¸c c¸n bé cña ViÖn vµ ®· trë thµnh c«ng viÖc chÝnh. Mét bé phËn vÒ ph¬ng ph¸p chÕ ®é cña ViÖn ®îc Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc chuyÓn sang Vô Tæng hîp kinh tÕ quèc d©n, phßng xuÊt b¶n chuyÓn sang T¹p chÝ Kinh tÕ dù b¸o. Mét bé phËn ®¨ng ký kinh doanh cña träng tµi kinh tÕ sau khi gi¶i thÓ ®· s¸t nhËp vµo ®¬n vÞ cho phï hîp víi nhiÖm vô míi. Th¸ng 11 n¨m 1995, Vô Doanh nghiÖp chÝnh thøc ra ®êi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Vô Doanh nghiÖp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t. XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé vµ Vô trëng Vô Doanh nghiÖp. Ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1996, Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 89-BKH/TCCB quy ®Þnh râ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y cña Vô Doanh nghiÖp, cô thÓ lµ: I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô Vô Doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t gióp Bé trëng thùc hiÖn chøc n¨ng theo dâi vµ qu¶n lý Nhµ níc vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh, khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc víi c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: 1. Thêng trùc Héi ®ång thÈm ®Þnh thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp. - TiÕp nhËn hå s¬, phèi hîp víi c¸c Vô liªn quan, chuÈn bÞ néi dung vµ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó ®a ra Héi ®ång thÈm ®Þnh xem xÐt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. - Xem xÐt viÖc thay ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp theo uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ. - Phèi hîp víi Vô, ViÖn trong c¬ quan nghiªn cøu x¸c ®Þnh danh môc, lÜnh vùc u tiªn khi thµnh lËp míi doanh nghiÖp, tr×nh ChÝnh phñ, tho¶ thuËn víi c¸c Bé qu¶n lý ngµnh danh môc c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp phôc vô quèc phßng, an ninh vµ dÞch vô c«ng céng quan träng trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch. 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh. So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n híng dÉn thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp theo LuËt quy ®Þnh, tr×nh Bé trëng ban hµnh thùc hiÖn thèng nhÊt trong ph¹m vi c¶ níc. KiÓm tra, theo dâi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ë c¸c ®Þa ph¬ng. Híng dÉn, gi¶i ®¸p, qu¶n lý thèng nhÊt c¸c mÉu biÓu ghi chÐp vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 3. Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña doanh nghiÖp sau khi ®¨ng ký kinh doanh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 So¹n th¶o quy chÕ híng dÉn c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn thèng nhÊt chÕ ®é b¸o c¸o ®iÒu chØnh sau khi ®¨ng ký kinh doanh. Tæ chøc lu tr÷ vµ ph©n tÝch th«ng tin c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp khi ®¨ng ký kinh doanh vµ nh÷ng thay ®æi sau ®¨ng ký kinh doanh. §Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh doanh nghiÖp hiÖn cã ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. 4. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc bao gåm: - Tr×nh ChÝnh phñ vÒ quyÕt ®Þnh bæ sung, thay ®æi danh môc c¸c ngµnh nghÒ vµ ph¹m vi c¸c vïng ®îc hëng u ®·i ®Çu t. - Phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc theo ngµnh híng dÉn vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî vµ u ®·i ®Çu t. - Quy ®Þnh tr×nh tù thñ tôc, mÉu ®¬n vµ giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc. - QuyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp do Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp. 5. Tham gia nghiªn cøu LuËt, híng dÉn thi hµnh luËt, c¬ chÕ qu¶n lý, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ ph¬ng híng chuyÓn ®æi c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ phï hîp víi chiÕn lîc, quy ho¹ch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 6. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t giao. II. C¬ cÊu tæ chøc cña Vô Doanh nghiÖp Vô Doanh nghiÖp lµm viÖc theo chÕ ®é chuyªn viªn tøc lµ c¸n bé trong Vô quan hÖ trùc tiÕp víi ngêi phô tr¸ch cña m×nh, kh«ng ph¶i qua cÊp phßng ban nh tríc ®©y. Vô cã mét Vô trëng, hai Phã Vô trëng vµ nh÷ng ngêi tham gia gióp viÖc Vô trëng, Phã Vô trëng. HiÖn t¹i Vô Doanh nghiÖp cã 16 c«ng chøc bao gåm 4 tiÕn sÜ, 2 th¹c sÜ vµ 10 ®¹i häc. VÒ tuæi b×nh qu©n lµ 46 tuæi/ngêi. Vô Doanh nghiÖp ®îc cÊu thµnh bëi 3 bé phËn: - Bé phËn doanh nghiÖp Nhµ níc (DNNN) theo dâi t×nh h×nh cña c¸c DNNN, lµ ®Çu mèi tiÕp nhËn hå s¬, thÈm ®Þnh c¸c DNNN ®éc lËp cã vèn Ýt ®iÒu lÖ Ýt h¬n møc vèn dù ¸n nhãm A do c¸c Bé, ®Þa ph¬ng ®Ò nghÞ thµnh lËp. Bé phËn nµy gåm 6 ngêi do Vô phã NguyÔn V¨n Qu¶ng phô tr¸ch. §©y lµ bé phËn cã liªn quan rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch DNNN. Trong t¬ng lai bé phËn nµy sÏ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh. - Bé phËn ®¨ng ký kinh doanh cã chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®¨ng ký kinh doanh, thñ tôc nhËp d÷ liÖu vÒ ®¨ng ký kinh doanh tõ c¸c Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t ë c¸c ®Þa ph¬ng, cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Bé phËn nµy gåm 6 ngêi do Vô trëng Lª V¨n ¢n phô tr¸ch. - Bé phËn u ®·i ®Çu t thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. Bé phËn nµy ho¹t ®éng tõ khi LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc cã hiÖu lùc. Bé phËn nµy gåm 4 ngêi do Vô phã NguyÔn Lª Trung phô tr¸ch. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III T×nh h×nh ho¹t ®éng cña vô doanh nghiÖp I. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Vô Doanh nghiÖp trong thêi gian qua (Tõ 01/11/1995 ®Õn 17/01/2001). N¨m 1995: - Nghiªn cøu, dù th¶o c¸c v¨n b¶n ®Ó L·nh ®¹o Bé tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ (CP) trong viÖc híng dÉn thi hµnh LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc (DNNN) theo sù ph©n c«ng cña Bé. - Phèi hîp víi c¸c Bé nghiªn cøu x©y dùng ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp DNNN theo sù ph©n c«ng cña CP, tham gia ý kiÕn vÒ ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp DNNN ë c¸c tØnh theo ChØ thÞ sè 500-TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ. - Tham mu cho L·nh ®¹o Bé theo dâi viÖc thµnh lËp 17 Tæng C«ng ty theo Q§ 91 vµ c¸c Tæng C«ng ty theo Q§ 90 cña CP; thêng xuyªn theo dâi, n¾m t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c DNNN, lµm thñ tôc thµnh lËp DNNN vµ bæ sung ngµnh nghÒ cho c¸c DNNN thuéc c¸c Bé, c¸c ngµnh ë TW. - TriÓn khai dù ¸n ®iÒu tra doanh nghiÖp trªn 2 ®Þa bµn: Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh do OECF hç trî. Trªn c¬ së ®iÒu tra Vô ®· ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸, lËp b¸o c¸o vµ tæ chøc héi th¶o ®¸nh gi¸ sù thÝch øng cña doanh nghiÖp trong m«i trêng kinh tÕ míi. N¨m 1996: Vô ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng t¸c chuyªn m«n ®îc giao, ®¸p øng yªu cÇu l·nh ®¹o cña Bé, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ ®¬n vÞ c¬ së vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh; u ®·i ®Çu t. - Nghiªn cøu dù th¶o cña NghÞ ®Þnh cña CP híng dÉn thi hµnh LuËt DNNN theo sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o Bé, ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 50/CP ngµy 28/8/96; NghÞ ®Þnh 56/CP ngµy 02/10/96; Th«ng t híng dÉn thi hµnh 2 NghÞ ®Þnh trªn. - Nghiªn cøu dù th¶o Th«ng t híng dÉn thi hµnh N§-29/CP vÒ thñ tôc ®Çu t trùc tiÕp cña ngêi ViÖt Nam ®îc Bé ban hµnh 30/01/96. - Nghiªn cøu dù th¶o Th«ng t híng dÉn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam, ®· ®îc Bé ban hµnh 11/9/96. - Phèi hîp víi Ban chØ ®¹o Trung ¬ng vÒ ®æi míi doanh nghiÖp, tham gia ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh x©y dùng ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp DNNN cña tØnh thµnh phè theo ChØ thÞ 500-TTg cña CP, chuÈn bÞ v¨n b¶n ®Ó Bé trëng phª duyÖt ph¬ng ph¸p s¾p xÕp tæng thÓ DNNN cña 16/18 tØnh, thµnh phè theo uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Dù th¶o ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch DNNN n¨m 1996 ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ngµy 10/5/1996 phôc vô kÞp thêi cho viÖc gióp vèn ®ît II ch¬ng tr×nh SAC. N¨m 1997: - Nghiªn cøu dù th¶o c¸c Th«ng t cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t: Th«ng t 01BKH/DN híng dÉn thùc hiÖn N§ 50/CP. - Tham gia so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt: LuËt c«ng ty (söa ®æi), LuËt doanh nghiÖp t nh©n (söa ®æi); LuËt khoa häc vµ c«ng nghÖ. - Tæng hîp t×nh h×nh DNNN ë c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, trong ®ã lËp danh s¸ch c¸c DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých. - Tæ chøc giao ban cho c¸c Tæng c«ng ty lÇn thø nhÊt vµ híng dÉn c¸c Tæng c«ng ty b¸o c¸o mét sè néi dung chuÈn bÞ giao ban cho c¸c Tæng c«ng ty lÇn 2. - Tæ chøc ®i nghiªn cøu thùc tÕ ë mét sè ®Þa ph¬ng vµ c¸c Tæng c«ng ty. - TriÓn khai c¸c ®Ò tµi khoa häc nh "M« h×nh kÕ ho¹ch ho¸"; "§æi míi thñ tôc thµnh lËp kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp"; "Mét sè gi¶i ph¸p khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi". N¨m 1998: - Chñ tr× so¹n th¶o tr×nh Bé trëng: Th«ng t sè 02/1998/TT-KH ngµy 13/3/1998 cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Th«ng t liªn tÞch sè 05/1998/TTLT - KH&§T - TP ngµy 10/7/1998 cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t vµ Bé T ph¸p. - Tham gia víi t c¸ch lµ thµnh viªn trong viÖc so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n LuËt, NghÞ ®Þnh: N§ sè 07/1998/N§-CP ngµy 15/01/1998; Q§ sè 68/CP/1998 Q§-TTg ngµy 27/3/1998... - Tham gia gãp ý kiÕn so¹n th¶o c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt: N§ sè 10/1998/N§-CP vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; N§ 214/1998/N§-CP ngµy 29/6/98 cña CP vÒ chuyÓn DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn. - Nghiªn cøu sö lý vµ so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t ban hµnh 124 hå s¬ ®Ò nghÞ hëng chÕ ®é u ®·i ®Çu t; cña 60 doanh nghiÖp, 35 v¨n b¶n tho¶ thuËn thµnh lËp DNNN... - Tham gia gãp ý, xö lý c«ng viÖc cïng víi Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i chuÈn bÞ 4 v¨n b¶n phôc vô cho c¸c Héi nghÞ quèc tÕ vµ gia nhËp WTO cña ViÖt Nam n¨m 1999. - Chñ tr× so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh: so¹n th¶o vµ tr×nh Bé trëng ban hµnh Th«ng t sè 01/1999/TT-BKH ngµy 24/9/99 híng dÉn tr×nh tù thñ tôc cÊp u ®·i ®Çu t theo NghÞ ®Þnh 51-N§-CP; dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng cña hé kinh doanh,... - Nghiªn cøu, sö lý vµ so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n kh¸c ®Ó Bé ban hµnh: + Nghiªn cøu, gi¶i quyÕt cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho 135 dù ¸n cña 56 doanh nghiÖp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + So¹n th¶o 35 v¨n b¶n tho¶ thuËn thµnh lËp DNNN vµ tr¶ lêi c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n chuyÓn ®æi së h÷u DNNN cña c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. + So¹n th¶o 58 v¨n b¶n tr¶ lêi c¸c Bé, ®Þa ph¬ng vµ doanh nghiÖp vÒ nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t. - Tham gia nghiªn cøu, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt víi c¸c c¬ quan cã liªn quan nh tham gia cïng ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý Trung ¬ng dù th¶o NghÞ ®Þnh cña CP quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t t nh©n (söa ®æi), LuËt doanh nghiÖp. N¨m 2000: Mét trong nh÷ng c«ng t¸c chÝnh cña ChÝnh phñ trong n¨m 2000 lµ tiÕp tôc hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p lý t¹o m«i trêng cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn, nh»m ph¸t huy néi lùc gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ ®Êt níc. Vô Doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc Bé giao, gãp phÇn tÝch cùc vµo nh÷ng thµnh tÝch chung cña Bé cïng c¸c c¬ quan chøc n¨ng t¹o m«i trêng ph¸p lý, t¨ng cêng viÖc thu hót vèn ®Çu t cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong níc. Sau ®©y lµ nh÷ng kÕt qu¶ c«ng viÖc cô thÓ Vô Doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn n¨m 2000. - Chñ tr× nghiªn cøu, so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. + Gióp Bé so¹n th¶o vµ tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 02/2000/N§- CP ngµy 03/02/2000 cña CP vÒ ®¨ng ký kinh doanh. + So¹n th¶o vµ tr×nh Bé trëng ban hµnh Th«ng t sè 03/2000/TT-BKH ngµy 02/03/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t híng dÉn tr×nh tù thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 02/2000/N§-CP ngµy 03/02/2000 cña CP vÒ ®¨ng ký kinh doanh. + So¹n th¶o vµ tr×nh Bé trëng ban hµnh Th«ng t liªn tÞch sè 05/2000/TTLT BKH - BTCCBCP ngµy 07/06/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Ban tæ chøc c¸n bé CP híng dÉn viÖc tæ chøc phßng ®¨ng ký kinh doanh ë cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn. - Nghiªn cøu, sö lý vµ so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n kh¸c ®Ó Bé ban hµnh. + TiÕp nhËn, nghiªn cøu, sö lý hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t cho 301 dù ¸n vµ ®· tr×nh Bé cÊp giÊy chøng nhËn U§§T cho 247 dù ¸n; cÊp giÊy chøng nhËn U§§T bæ sung cho 18 dù ¸n; tiÕp nhËn, nghiªn cøu 24 ®Ò ¸n thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ níc vµ ®· tr×nh Bé cã v¨n b¶n tho¶ thuËn thµnh lËp 21 DNNN trong ®ã cã 11 DNNN thuéc ViÖn, Trêng, C¬ së ®µo t¹o. Nh vËy so víi cïng kú n¨m 1999, sè dù ¸n, ®Ò ¸n cÊp U§§T vµ tho¶ thuËn thµnh lËp DNNN t¨ng gÊp 2 lÇn. Ngoµi ra th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ viÖc tõ chèi cÊp hoÆc hå s¬ cha hîp lÖ h¬n 30 dù ¸n. + So¹n th¶o 285 v¨n b¶n híng dÉn sö lý c¸c víng m¾c vÒ tr×nh tù thñ tôc, néi dung cÊp u ®·i ®Çu t, ®¨ng ký kinh doanh, thµnh lËp DNNN cho c¸c Bé, ngµnh, Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t vµ c¸c doanh nghiÖp. So víi n¨m 1999, sè v¨n b¶n lo¹i nµy t¨ng 1,7 lÇn. - TriÓn khai h×nh thµnh Trung t©m th«ng tin doanh nghiÖp. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + So¹n th¶o ®Ò ¸n "Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin doanh nghiÖp"; tæ chøc héi th¶o, lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan. + Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ viÖc trang bÞ vµ sö dông phÇn mÒm tin häc cña c¸c phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh vµ thùc tr¹ng nguån lùc c«ng nghÖ th«ng tin cña c¸c phßng ®¨ng ký kinh doanh trong c¶ níc. + X©y dùng ®Ò ¸n tæng thÓ "Ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn hÖ thèng m¹ng th«ng tin doanh nghiÖp toµn quèc". + Tæ chøc Héi th¶o "Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin vÒ doanh nghiÖp - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". §Õn nay ®Ò ¸n tæng thÓ c¬ b¶n ®· hoµn thµnh, ®· tr×nh l·nh ®¹o Bé vµ ®îc Bé trëng cho ý kiÕn chØ ®¹o triÓn khai tiÕp. - Tham gia nghiªn cøu, so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt víi c¸c c¬ quan cã liªn quan. + Tham gia ®ãng gãp vµo 11 v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn viÖc triÓn khai LuËt doanh nghiÖp; NghÞ ®Þnh; QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc b·i bá mét sè ®iÒu LuËt cña LuËt doanh nghiÖp, giÊy phÐp vµ chuyÓn mét sè giÊy phÐp thµnh ®iÒu kiÖn kinh doanh; ChØ thÞ ®Èy m¹nh thùc hiÖn LuËt doanh nghiÖp, c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé,... + Tham gia ®ãng gãp vµo 2 v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn ®Çu t níc ngoµi; Dù th¶o LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - §Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh ®¨ng ký kinh doanh, thùc hiÖn LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. II. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Vô doanh nghiÖp trong thêi gian qua Trong thêi gian qua víi khèi lîng c«ng viÖc rÊt nhiÒu kh«ng ngõng t¨ng lªn trong khi sè c«ng chøc trong Vô kh«ng ®îc t¨ng cêng, c¸c c¸n bé trong Vô ®· nç lùc phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n ®îc giao theo ®óng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c ®Ò ra, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña L·nh ®¹o Bé, ngµnh cã liªn quan vµ c¸c doanh nghiÖp. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan khi tham gia sö lý c¸c vÊn ®Ò nghiÖp vô. §Æc biÖt n¨m 2000, Vô Doanh nghiÖp ®· chñ tr× so¹n th¶o vµ tham gia x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch víi sè lîng h¬n h¼n c¸c n¨m tríc, víi chÊt lîng vµ c¸c v¨n b¶n ®· ®îc n©ng lªn mét bíc. ViÖc nghiªn cøu, xö lý tr¶ lêi c¸c yªu cÇu vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é liªn quan ®Õn doanh nghiÖp trong lÜnh vùc u ®·i ®Çu t, ®¨ng ký kinh doanh vµ s¾p xÕp, thµnh lËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u DNNN ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, ®óng quy ®Þnh ph¸p lý trªn c¬ së yªu cÇu ®Æt ra tõ thùc tiÔn. HÇu hÕt c«ng chøc ®· tËn dông thêi gian tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc, chñ ®éng t×m tßi, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, cã tinh thÇn phèi hîp ®Ó cïng nhau hoµn thµnh tèt c«ng viÖc chung. TuyÖt ®¹i ®a sè c«ng chøc trong Vô ®· nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, cã lèi sèng lµnh m¹nh, kh«ng quan liªu hoÆc l·ng phÝ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoÆc cã biÓu hiÖn tiªu cùc g©y phiÒn hµ ®èi víi doanh nghiÖp. Bªn c¹nh nh÷ng nç lùc, cè g¾ng nãi trªn trong thêi gian qua còng cßn cã c«ng chøc cha thùc sù tËn dông hÕt thêi gian häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nh»m ®¸p øng tèt yªu cÇu c«ng t¸c, cha chñ ®éng nghiªn cøu ®Ò xuÊt ý kiÕn, kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi. Trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc còng nh trong ph¸t ng«n cã c«ng chøc cha n¾m ch¾c quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña m×nh lµm ¶nh hëng tíi Vô. III. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña Vô Doanh nghiÖp Lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, ®ång thêi lµ mét trong nh÷ng ®Çu mèi cña qu¸ tr×nh c¶i c¸ch DNNN - mét vÊn ®Ò rÊt bøc xóc hiÖn nay, Vô Doanh nghiÖp ®· vµ ®ang gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n còng nh h¹n chÕ sau: - Thø nhÊt: VÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cßn cha ®îc ®Þnh h×nh, cô thÓ lµ: + TÊt c¶ c¸c c¬ quan cña ChÝnh phñ, c¸c ban cña §¶ng ®Òu cã bé phËn lµm chøc n¨ng qu¶n lý DNNN. Do kh©u tæ chøc qu¶n lý m¶ng DNNN cßn dµn tr¶i nªn Vô cã qu¸ nhiÒu ®Çu mèi l·nh ®¹o dÉn tíi kh«ng chñ ®éng trong c«ng viÖc. + Vô võa lµm c«ng t¸c s¾p xÕp l¹i DNNN theo chØ thÞ vµ ph¬ng híng cña ChÝnh phñ, võa lµm c«ng t¸c nghiªn cøu, l¹i võa lµm c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh sù vô cña Bé khiÕn khèi lîng c«ng viÖc nhiÒu khi qu¸ lín trong khi sè lîng c«ng chøc cña Vô kh«ng ®îc t¨ng thªm. - Thø hai: Kh©u c¸n bé cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nhiÖm vô míi. + Vô lµm viÖc theo chÕ ®é chuyªn viªn cho nªn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®îc n©ng cao xong gi÷a c¸c chuyªn viªn cha cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi nhau trong c«ng viÖc. + C«ng viÖc cßn qu¸ míi mÎ vµ ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu míi ®èi víi c¸n bé. - Thø ba: Kh¶ n¨ng cËp nhËt th«ng tin cha ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu. + C¸c b¸o c¸o cña c¸c doanh nghiÖp ®îc chuyÓn lªn Vô khi Vô yªu cÇu xong nh÷ng th«ng tin nµy khã kiÓm so¸t ®îc tÝnh chÝnh x¸c vµ ®é tin cËy. + Vô tæ chøc ®iÒu tra thu thËp th«ng tin. Nguån th«ng tin nµy cã thÓ cho ®é tin cËy cao nÕu chän mÉu thÝch hîp nhng chi phÝ kh¸ cao nªn kh«ng liªn tôc. - Thø t: Vô cßn h¹n chÕ trong vÊn ®Ò chñ ®éng cho chuyªn viªn ®i nghiªn cøu, thùc tÕ ë c¸c ®Þa ph¬ng, c¬ së. V× vËy nhiÒu quy ®Þnh cña Nhµ níc, c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng thùc hiÖn kh«ng nghiªm chØnh. + NhiÒu Tæng c«ng ty vµ doanh nghiÖp cha hiÓu râ chÕ ®é u ®·i ®Çu t theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ NghÞ ®Þnh 29/CP nªn cã qu¸ nhiÒu lóng tóng trong thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i. + NhiÒu Bé, ®Þa ph¬ng kh«ng chÊp hµnh kû luËt b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ph¬ng ¸n s¾p xÕp DNNN theo ChØ thÞ 500/TTg, danh môc DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých, danh s¸ch DNNN tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸,... Nãi tãm l¹i, tuy rÊt cè g¾ng, nç lùc trong c«ng t¸c nhng Vô Doanh nghiÖp vÉn cßn nh÷ng tån t¹i c¶ vÒ kh¸ch quan lÉn chñ quan. ChÝnh v× vËy mµ Bé KÕ ho¹ch vµ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Çu t nãi chung vµ Vô Doanh nghiÖp nãi riªng ®· cè g¾ng thay ®æi nhiÒu ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi cña ®Êt níc. IV. Dù kiÕn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2001. Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô, c«ng t¸c thêng xuyªn cña Vô Doanh nghiÖp, n¨m 2001 Vô tiÕp tôc triÓn khai mét sè c«ng viÖc chñ yÕu sau: - TËp trung søc ®Ó thùc hiÖn giai ®o¹n I vµ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai giai ®o¹n II ®Ò ¸n tæng thÓ: "Ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn hÖ thèng m¹ng th«ng tin doanh nghiÖp toµn quèc". - TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn LuËt doanh nghiÖp, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan kÞp thêi th¸o gì nh÷ng víc m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi hµnh luËt. - TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p lý vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®îc ph©n c«ng. - Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) nãi chung vµ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t nãi riªng. - Chñ tr× viÖc s¬ kÕt thÝ ®iÓm viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ níc trong c¸c ViÖn, Trêng, C¬ së ®µo t¹o theo QuyÕt ®Þnh sè 68/1998/Q§-TTg. - Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn ChØ thÞ 20/CT - TTg vÒ s¾p xÕp DNNN. - Tham gia nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé g¾n kÕt víi c«ng t¸c chuyªn m«n cña Vô. - KiÖn toµn tæ chøc bé m¸y, ph©n c«ng ph©n nhiÖm c«ng chøc trªn c¬ së x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong Vô. 13
- Xem thêm -