Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược hà tĩnh

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Kế toán hình thành và phát triển cùng với nền sản xuất của xã hội loài ngƣời và trở thành công cụ quản lý kinh tế tài chính thực sự quan trọng. Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản, các hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị, nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. Trong nền kinh tế thị trƣờng, với xu thế hội nhập và toàn cầu hoá ngày càng sâu sắc đã tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội nhƣng không ít thách thức, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện. Kế toán có vai trò hết sức to lớn trong việc tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp cũng nhƣ các đối tƣợng sử dụng thông tin khác. Mỗi nhà quản lý, mỗi nhà đầu tƣ hay một cơ sở kinh doanh cần dựa vào thông tin kế toán để biết tình hình tài chính và kết quả kinh doanh. Thông tin về thị trƣờng, về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp xác định đƣợc giá bán hợp lý, tìm ra cơ cấu sản phẩm tối ƣu vừa tận dụng năng lực sản xuất hiện có vừa mang lại lợi nhuận cao. Công cụ để thực hiện tất cả phải là kế toán và trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng đó, tổ chức công tác hạch toán nói chung và hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng luôn đƣợc các nhà doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, trình độ quản lý khác nhau. Việc tổ chức kế toán hợp lý và chính xác chi phí sản xuất, tính đúng tính đủ giá thành, kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của chi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phí phát sinh trong sản xuất góp phần quản lý tài sản, vật tƣ, lao động, vốn, tiết kiệm có hiệu quả. Từ đó phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lƣợng sản phẩm tạo điều kiện cạnh tranh với những sản phẩm khác. Hơn nữa, tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn có một ý nghĩa quan trọng. Nó chi phối đến chất lƣợng công tác kế toán, chất lƣợng hiệu quả của công tác quản lý kinh tế tài chính. Bởi lẽ việc tổ chức hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm chính là việc thiết lập một hệ thống thông tin về chi phí và giá thành cho các nhà điều hành sản xuất. Từ đó đƣa ra quyết định phù hợp để sản xuất sản phẩm có hiệu quả. Xuất phát từ sự cần thiết và tầm quan trọng cũng nhƣ yêu cầu đặt ra đối với công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, qua nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh”. Kết cấu của bài chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chƣơng Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH 1.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH Công ty CP Dƣợc Hà Tĩnh – Hadiphar với tiền thân là quốc doanh dƣợc phẩm Hà Tĩnh đƣợc thành lập từ năm 1960, là đơn vị cung ứng thuốc có nhiều kinh nghiệm cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhân dân trong tỉnh nói riêng và trên toàn quốc nói chung từ nhiều năm nay. Hatipharco/ Hadiphar là một trong những thƣơng hiệu sản xuất kinh doanh có bề dày truyền thống trong ngành dƣợc Việt Nam. Suốt hơn 50 năm, trải qua tất cả những thăng trầm của nền kinh tế đất nƣớc, giờ đây thƣơng hiệu Hadiphar đã giành đƣợc cho mình một vị trí vững chắc trong thị trƣờng dƣợc Việt Nam, trở thành một điểm đến của nhiều nhà đầu tƣ và đối tác kinh doanh vì sự thịnh vƣợng chung của đất nƣớc. Với hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc bao gồm Chi nhánh HN, TP HCM, các tỉnh miền trung và Tây nguyên đều có các cán bộ thị trƣờng của công ty quản l‎ý và phát triển địa bàn. Tốc độ tăng trƣởng doanh thu hàng năm của công ty hiện nay là từ 25 đến 30%. Sở dĩ đạt đƣợc thành tích này chính vì công ty đã có những quyết sách đúng đắn trong việc đầu tƣ xây dựng mới hạ tầng cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP WHO, GLP, GSP, GDP và GPP . . song song với việc đầu tƣ thu hút nhân lực trình độ cao để từng bƣớc nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Các sản phẩm của Công ty hiện nay đang đƣợc Cục Quản lý Dƣợc Việt Nam cấp chứng chỉ lƣu hành toàn quốc bao gồm các nhóm nhƣ: Nhóm thuốc bổ, nhóm thuốc kháng sinh, nhóm thuốc chống dị ứng, nhóm thuốc chống cảm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cúm và nhóm thuốc kem bôi da .... Với những sản phẩm đạt chất lƣợng cao nhƣ: Erythromycin 0,25mg, Muntivitamin, Clopheniamin 4mg, Paracetamon 500mg, Metronidazon. Đặc biệt, trong các dƣợc phẩm kháng sinh hiện nay Công ty cung cấp trên thị trƣờng các sản phẩm viên nang Erythromycin với những ƣu điểm mà chƣa một Công ty dƣợc Việt Nam nào có thể sản xuất đƣợc. Song song với việc đầu tƣ sản xuất các sản phẩm tân dƣợc, Hadiphar luôn chú trọng nghiên cứu và phát triển sản phẩm dƣợc có nguồn gốc địa phƣơng Hà Tĩnh nhƣ: Mộc hoa trắng, Thuốc uống Sâm nhung, Hoàn phong thấp. Với chính sách sản xuất này, Công ty đã tận dụng nguồn lực địa phƣơng, sản xuất các sản phẩm dƣợc giá rẻ do giảm thiếu đƣợc chi phí để thuốc đƣợc tới tận tay ngƣời bệnh với giá cả hợp lý nhất. Tới thời điểm này có thể khẳng định rằng chủ trƣơng sản xuất thuốc nam dƣợc của Hatipharco đang thành công tốt đẹp cả về khía cạnh kinh doanh và cả khía cạnh xã hội. Sản xuất những sản phẩm thuốc chữa bệnh chất lƣợng cao, đƣa những sản phẩm thuốc tốt tới tay ngƣời sử dụng là mục tiêu kinh doanh, là tâm huyết của tập thể Hadiphar, những ngƣời luôn thấu triệt di huấn thiêng liiêng của Hải Thƣợng Lãn Ông Lê Hữu Trác. “Nghề thuốc là một nghề cao thượng, đạo làm thuốc là nhân thuật, luôn bảo vệ sinh mạng của con người, vui cái của con người, lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình”. Và coi đây là lời di huấn nhƣ kim chỉ nam, nhƣ một tầm nhìn thƣơng hiệu nhân văn và trong sáng để thƣơng hiệu Hatipharco sẽ mãi mãi toả sáng trên Y đàn Việt Nam. Có thể tóm tắt danh mục sản phẩm sản xuất của công ty cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh nhƣ sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.1 DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH Nhóm Danh mục sản phẩm Aziuromin 250 Đơn vị tính Tiêu chuẩn chất Tính chất Loại hình Thời gian Đặc điểm sản phẩm dở sản xuất sản xuất dang lƣợng Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Rovahadine gói Gói TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Erycat 250 mg Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài mg Hadiclancin 500 mg Hadiclancin Nhóm kháng 250 mg sinh Rovahadine 1,5 MIU Rozcime 150 mg Nhóm giảm Ibuproten đau chống 400mg Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do quy trình sản xuất không phức tạp và thời gian sản xuất ngắn nên hầu nhƣ các sản phẩm này không có sản phẩm dở dang cuối kì. Trong sản phẩm dở danh thì thành phần chi phí Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viêm Diclofenac TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài Fastcort 16 mg TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Lohatidine TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn 50mg Vỉ Triamcinolon 4mg Nhóm chống dị ứng chính Do quy trình sản xuất không phức tạp và thời Clopheniramin viên nang hạt TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn cải gian sản xuất ngắn nên hầu nhƣ các sản phẩm này không có sản phẩm Clopheniramin TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Vỉ TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn 4mg Dexamethason 0,5 mg Paracetamol 500 mg Giảm đau chủ yếu là chi phí NVL Haditri vỉ dở dang Do quy trình sản xuất không phức tạp và thời gian sản xuất ngắn nên hầu nhƣ các sản phẩm thần kinh Haditri gói gói TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn này không có sản phẩm dở dang Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Omeparazol 20 Nhóm thuốc tiêu hóa mg Do quy trình sản xuất Hộp TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn không phức tạp và thời gian sản xuất ngắn nên Ausmezol 20 mg hầu nhƣ các sản phẩm Hộp TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn này không có sản phẩm dở dang Đƣợc điều chế bằng các Clotrimazol 1% ống TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài phản ứng hóa học, quy trình công nghệ phức tạp Genskinol 10g ống TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài và thời gian sản xuất khá dài nên nhóm sản phẩm Nhóm kem mỡ Kem Tranlippo 8g này thƣờng có sản phẩm ống TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài dở dang cuối kì, trong các chi phí nằm trong sản Mycorozan ống TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài phẩm dở dang thì chủ yếu là chi phí NVL Romantic gel ống TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài chiếm phần lớn. Nhóm đông Bearbidan TCCS Phức tạp Hàng loạt dài Quy trình công nghệ dƣợc Bổ trung ích TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài phức tạp và thời gian sản Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuất khá dài nên nhóm khí 10g Hoàn phong tê thấp HT 5g Hoàn bổ thận âm 60g Cao ích mẫu Mộc hoa trắng Hàng loạt Dài TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài sản phẩm này thƣờng có sản phẩm dở dang cuối kì, trong các chi phí nằm trong sản phẩm dở dang thì chủ yếu là chi phí NVL chiếm phần lớn. Phức tạp Hàng loạt Dài TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài Reumikole 500 TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn Đƣợc điều chế bằng các Terpin codein TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài phản ứng hóa học, quy TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài Goltakmin TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài dài nên nhóm sản phẩm Codentecpin TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài này thƣờng có sản phẩm Hacimux TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài dở dang cuối kì, trong Phartria TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài các chi phí nằm trong sản VitBtri TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài phẩm dở dang thì chủ Hoàn xích hƣơng Terpin Dextro cúm giảm ho Phức tạp TCCS HT Nhóm cảm TCCS methorphan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trình công nghệ phức tạp và thời gian sản xuất khá Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VitBtri B12 Phanlintop 10ml TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài TCCS Phức tạp Hàng loạt Dài yếu là chi phí NVL chiếm phần lớn. Do quy trình sản xuất Nongouta Vỉ TCCS Phức tạp Hàng loạt Ngắn Nhóm thực phẩm chức gian sản xuất ngắn nên Chè vằng gói TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn năng Vitamin A & D Vitamin C Nhóm bổ hầu nhƣ các sản phẩm này không có sản phẩm Trà gừng vitamin, thuốc không phức tạp và thời Vitamin B1 Vitamin B6 Vitamin B12 Rƣợu sâm gói Viên nang Viên nén Viên nén viên Viên nén chai TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn TCCS Phức tạp Đặt hàng Dài TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn TCCS Đơn giản Hàng loạt Ngắn TCCS Đơn giản Đặt hàng Ngắn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dở dang Do quy trình sản xuất không phức tạp và thời gian sản xuất ngắn nên hầu nhƣ các sản phẩm này không có sản phẩm dở dang Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH 1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty Cổ phần Dƣợc & Thiết bị y tế Hà Tĩnh là đơn vị sản xuất thuốc tân dƣợc, sản phẩm đƣợc sản xuất trên dây chuyền công nghệ khép kín. Xuất phát từ đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, để tiến hành sản xuất công ty đã hình thành 2 phân xƣởng chính, mỗi phân xƣởng có nhiệm vụ sản xuất riêng biệt. Trong phân xƣởng lại chia thành các tổ sản xuất. Phân xƣởng thuốc viên: Chuyên sản xuất các loại thuốc dƣới dạng viên nén nhƣ: AMPICILLIN, ClOXIT, PENICILLIN, VITAMIN B1, B6… Phân xƣởng này gồm các tổ sản xuất sau: Tổ pha chế: Pha chế nguyên vật liệu để dập thành viên Tổ dập viên: Dập viên theo khuôn mẫu Tổ trình bày: Đóng gói bao bì, dán nhãn trình bày Tổ kiểm nghiệm: Kiểm tra độ hoà tan, chất lƣợng của thuốc. Phân xƣởng thuốc tiêm: Chuyên sản xuất các loại thuốc tiêm nhƣ: CANXICLORUA, VITAMIN B1, B6, B12… Phân xƣởng này gồm 5 tổ sản xuất: Tổ pha chế: Pha nguyên vật liệu để sản xuất các loại sản phẩm. Tổ đóng ống: Đóng ống các nguyên liệu sau khi pha chế vào ống, lọ. Tổ hàn ống: Hàn kín các ống thuỷ tinh chứa thuốc. Tổ trình bày: Bao gói, dán nhãn và trình bày sản phẩm. Tổ kiểm nghiệm: Kiểm tra hàm lƣợng, tiêu chuẩn chất lƣợng của thuốc. 1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh gồm 3 giai đoạn cụ thể nhƣ sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Giai đoạn chuẩn bị sản xuất: Đây là giai đoạn phân loại nguyên vật liệu, tá dƣợc, bao bì, xử lý xay rây, cân đong đo đếm... đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật trƣớc khi đƣa vào sản xuất. + Giai đoạn sản xuất: Đây là giai đoạn sau khi đã chuẩn bị, phân chia nguyên vật liệu, tá dƣợc, bao bì... theo từng lô, mẻ sản xuất và đƣợc đƣa vào sản xuất thông qua các công đoạn sản xuất. + Giai đoạn kiểm nghiệm nhập kho thành phẩm: Sau khi thuốc đƣợc sản xuất, phòng kiểm nghiệm xác định khối lƣợng, chất lƣợng lô hàng nếu đủ tiêu chuẩn mới nhập kho. Do đặc thù riêng của sản phẩm Dƣợc phẩm, mỗi loại thuốc có những định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt và thời hạn sử dụng nhất định. Cho nên, quy trình công nghệ sản xuất Dƣợc phẩm là quy trình công nghệ sản xuất giản đơn theo kiểu chế biến liên tục. Công ty có 2 phân xƣởng sản xuất chính: Mỗi phân xƣởng có đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất khác nhau. * Phân xƣởng sản xuất thuốc viên Sơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên Sơ chế NVL (1) Pha chế Sấy (3) (2) (4) Dập viên (5) (8) Nhập (7) Đóng gói SP (6) Kiểm nghiệm Làm sạch nén vỉ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (1) NVL là các loại hoá chất, tá dƣợc...đƣợc đƣa vào tổ sơ chế. Tổ sơ chế tiến hành rửa, thái, tán... từng loại NVL thành bột nhỏ, để riêng từng loại và chuyển sang tổ pha chế. (2) Tổ pha chế tiến hành pha chế bột theo định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm, việc nhào bột, tạo bột tiến hành bằng máy rồi chuyển sang tổ sấy. (3) Tổ sấy tiến hành sấy khô bột và chuyển sang tổ dập viên. (4) Tổ dập viên tiến hành dập từng viên thuốc thành viên hoàn chỉnh. (5) Tổ làm sạch tiến hành tẩy trùng thuốc rồi đem nén vỉ hoặc đóng gói vào hộp, chai, lọ... (6) Thuốc đƣợc đem đi kiểm nghiệm, đạt chất lƣợng sẽ đóng gói. (7) Nhập kho thành phẩm. * Phân xƣởng sản xuất thuốc ống Sơ đồ 1.2 Quy trình công nghệ sản xuất thuốc ống Nguyên vật liệu Pha chế Kéo ống Dập vỉ Đóng gói In nhãn Kiểm tra đóng gói Đóng hộp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Kho thành phẩm Tel : 0918.775.368 Cửa hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH 1.3.1. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh đã không ngừng phấn đấu vƣơn lên đứng vững trên thị trƣờng, đồng thời Công ty đã đạt đƣợc những kết quả tốt trong điều kiện còn khó khăn nhƣ hiện nay. Sự phát triển ổn định của Công ty Cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh hiện nay có sự đóng góp rất lớn của bộ máy kế toán tại Công ty qua công tác thu thập và xử lý thông tin để cho ra các báo cáo tài chính, giúp cho công tác quản lý cũng nhƣ định hƣớng hoạt động của Công ty. Thể hiện trên các mặt nhƣ: - Công ty sử dụng hệ thống TK tƣơng đối hợp lý, linh hoạt, mở chi tiết phù hợp với công tác quản lý, dễ theo dõi và đối chiếu. - Công ty sử dụng hệ thống chứng từ thực hiện tốt quy định về hoá đơn, chứng từ ban đầu, căn cứ vào chế độ kế toán Nhà nƣớc ban hành và nội dung kinh tế cũng nhƣ yêu cầu quản lý ở công ty, quá trình luân chuyển chứng từ đảm bảo cho công tác kế toán của công ty đƣợc thực hiện một cách kịp thời, chính xác. - Mỗi nhân viên trong phòng kế toán của công ty đều có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao với công việc đƣợc giao. - Công tác kế toán đƣợc phân công một cách rõ ràng, cụ thể đã phát huy đƣợc tính chủ động sáng tạo cũng nhƣ tinh thần trách nhiệm trong công việc của mỗi ngƣời. - Hàng tháng công ty tiến hành đối chiếu, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, đảm bảo sự ăn khớp giữa các nghiệp vụ, các phần hành. - Công ty xây dựng định mức kỹ thuật cho từng sản phẩm, nhờ đó việc quản lý chi phí sản xuất dễ dàng hơn và đồng thời giúp tiết kiệm chi phí. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tiến hành thanh tra sản xuất định kì và bất thƣờng để đảm bao sự tuân thủ quy định sản xuất. - Kiểm tra sổ sách ghi chép kế toán thƣờng xuyên. 1.3.2. Các bộ phận tham gia quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh đƣợc chia thành 2 mảng chính đó là mảng sản xuất và mảng kinh doanh nên việc quản lý chi phí sản xuất chủ yếu là do mảng sản xuất đảm nhận. Hội đồng quản trị và ban giám đốc chỉ xét duyệt kế hoạch sản xuất ra ra các quyết định vĩ mô toàn công ty chứ không trực tiếp đảm nhận quản lý chi phí sản xuất. - Phó GĐ kĩ thuật sản xuất là ngƣời chịu trách nhiệm cao nhất về quản lý chi phí sản xuất. - Phòng kế hoạch sản xuất có nhiệm vụ lên kế hoạch cho SXKD của công ty; lập kế hoạch về nguồn nguyên liệu, dƣợc liệu, lao động, tài chính… để thiết lập phƣơng án sản xuất hợp lý và có hiệu quả nhất. Đồng thời thông qua việc xây dựng định mức chi phí sản xuất cho từng sản phẩm phòng kế hoạch sản xuất đã góp phần kiểm soát tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất. - Các phân xƣởng là nơi diễn ra hoạt động sản xuất nên đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý chi phí. Đứng đầu các phân xƣởng là các đốc công có nhiệm vụ đôn đốc, giám sat, kiểm tra hoạt động sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiết kiệm CP và tăng năng suất. - Phòng kế toán tài vụ là nơi tập hợp, ghi chép và phản ảnh các chi phí phát sinh trong DN trong đó có CPSX đồng thời phòng cũng đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý chi phí của DN. Ngoài ra vì doanh nghiệp là một thể thống nhất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nên ít nhiều các phòng ban khác cũng gián tiếp tham gia quản lý chi phí sản xuất. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ví dụ nhƣ phòng tổ chức hành chính thì chịu trách nhiệm tuyển dụng lao động, điều này quyết định rất nhiều đấn chi phí nhân công trực tiếp trong quá trình sản xuất. 1.3.3. Các công đoạn quản lý chi phí sản xuất - Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm gì, sản xuất bao nhiêu. - Phê duyệt kế hoạch sản xuất. - Xây dựng định mức chi phí cho từng sản phẩm. - Tiến hành sản xuất đồng thời ghi chép, phản ánh các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất vào hệ thống sổ sách kế toán. - Kiểm tra, đối chiếu. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH 2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH 2.1.1. Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh. - Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh đồng thời là đối tƣợng tính giá thành của công ty là các sản phẩm, điều này hoàn toàn phù hợp do quá trình sản xuất của công ty đƣợc chuyên môn hóa, mỗi sản phẩm của công ty cần những loại nguyên vật liệu khác nhau với đặc điểm kĩ thuật riêng, có định mức vật tƣ các công đoạn sản xuất khác nhau do đó tập hợp CP, tính giá thành các sản phẩm cụ thể sẽ giúp nhà quản lý dễ kiểm tra, tổng hợp thông tin cho quá trình quản lý, giúp cho DN biết đƣợc nên sản xuất mặt hàng nào, nên bán ở giá nào và điều chỉnh chi phí sản xuất phù hợp. Chi phí sản xuất bao gồm: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. + Chi phí nhân công trực tiếp. + Chi phí sản xuất chung. - Công ty tập hợp chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất nhƣ sau: + Hạch toán chi tiết Bƣớc 1: Mở sổ (thẻ) hạch toán chi tiết chi phí sản xuất theo từng đối tƣợng tập hợp chi phí. Bƣớc 2: Tập hợp các chi phí phát sinh trong kì liên quan đến đối tƣợng hạch toán. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bƣớc 3: Tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh theo từng nội dung thuộc từng đối tƣợng hạch toán vào cuối kì làm cơ sở cho việc tính giá thành. + Hạch toán tổng hợp Mở và ghi các sổ tổng hợp, tại công ty CP Dƣợc Hà Tĩnh áp dụng hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ. 2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.1.2.1. Nội dung - Nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm + Nguyên vật liệu chính: bao gồm những nguyên vật liệu để cấu thành nên cơ sở vật chất chủ yếu của sản phẩm nhƣ Glucoza, Magiê stearat , Na Citrat, KCl uống , Bột Talc... Đặc điểm của chúng là những chủng loại và có tính năng tác dụng khác nhau. Chi phí của nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm ( từ 60%- 70%), tuỳ thuộc vào từng mặt hàng. + Nguyên vật liệu phụ: Là những vật liệu có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất, kết hợp với nguyên vật liệu chính để tạo nên hình dáng mẫu mã hoặc cho sản phẩm tiến hành thuận lợi. Vật liệu phụ bao gồm nhiều loại chiếm từ 5%-7% trong cơ cấu giá thành sản phẩm nhƣ nhân, bột sắn ,PE 60*80, Hòm catton, túi Generic ... + Sản phẩm tự chế: là những loại dƣợc liệu công ty tự nghiên cứu, chế tạo phục vụ cho sản xuất thuốc ví dụ nhƣ: vƣờn cây thuốc nam, nhung hƣơu… + Các bao bì nhãn mác, vỉ, ống … dùng để đóng gói sản phẩm. - Phƣơng pháp tính giá vật tƣ xuất kho: + Đối với nguyên vật liệu xuất dùng từ kho: Công ty cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh sử dụng phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc để tính giá xuất kho nguyên vật liệu. Phƣơng pháp này áp dụng dựa trên giả định là Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hàng đƣợc mua trƣớc hoặc sản xuất trƣớc thì đƣợc xuất trƣớc, và hàng còn lại cuối kỳ là hàng đƣợc mua hoặc sản xuất ở thời điểm cuối kỳ. Theo phƣơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho đƣợc tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. + Đối với nguyên vật liệu mua về chuyển đến phân xƣởng dùng ngay không qua kho thì giá trị nguyên vật liệu bao gồm giá mua trên hóa đơn (không thuế GTGT), chi phí thu mua (nếu có). 2.1.2.2. Tài khoản sử dụng - TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tài khoản 621 đƣợc mở chi tiết cho từng phân xƣởng sản xuất và từng sản phẩm sản xuất tại từng phân xƣởng. TK621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK6211 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại phân xƣởng thuốc viên TK6212 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại phân xƣởng thuốc ống Từ tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng phân xƣởng công ty chi tiết thành tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng sản phẩm trong phân xƣởng bằng cách thêm tên sản phẩm kèm theo TK cấp 2. Ví dụ: TK6211-VTMC :Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm Vitamin C tại phân xƣởng thuốc viên. TK6211-VTMB1 : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm Vitamin B tại phân xƣởng thuốc viên. TK6212 -Romantic gel: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm Romantic gel tại phân xƣởng thuốc ống. TK6212 – Clotrimazol 1%: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm Clotrimazol 1% tại phân xƣởng thuốc ống. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.2.3. Quy trình ghi sổ chi tiết Với đặc điểm là sản xuất khối lƣợng sản phẩm lớn và đa dạng cùng với các loại nguyên liệu khác nhau thì để quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất, phòng kỹ thuật nghiên cứu đã xây dựng hệ thống định mức vật tƣ đối với từng mặt hàng và theo dõi giám sát hàng tháng cùng với các phòng ban nhƣ phòng kế hoạch, phòng tài vụ. Quá trình theo dõi, quản lý và hạch toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đƣợc thực hiện nhƣ sau: Hàng tháng, phòng kế hoạch cung tiêu sẽ lập kế hoạch sản xuất sản phẩm trong tháng và tính ra định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng đơn vị sản phẩm. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, định mức tiêu hao NVL và lệnh sản xuất, cán bộ phân xƣởng đƣa giấy đề nghị xuất vật tƣ lên phòng cung ứng vật tƣ để xin vật tƣ về sản xuất. Phòng cung ứng kiểm tra tồn kho dựa trên báo cáo của thủ kho để xem xét, phê duyệt đề xuất xin vật tƣ, Biểu 2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HÀ TĨNH 167 – Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƢ Ngày 20 tháng 5 năm 2009 Loại vật tƣ: Vật tƣ chính Lí do xuất: sản xuất VITAMIN C Xuất tại kho: Kho 1 Tên, nhãn hiệu, quy STT Đơn vị tính Số lƣợng cách 1 Bột vitamin C Kg 1500 2 MgS Kg 85 3 Amidon Kg 1995 4 Nƣớc cất lít 12 … Ghi chú Ngày 20 tháng 5 năm 2009 Quản đốc phân xƣởng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -