Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp 296- công ty xây dựng 319 bộ quốc phòng

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu X· héi cµng ph¸t trÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cµng gi÷ vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh v× thÕ mµ ngµy cµng ®îc quan t©m trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Th«ng qua ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn sÏ gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña m×nh, t×m ra c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. MÆt kh¸c qua ph©n tÝch kinh doanh sÏ gióp cho c¸c C«ng ty t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qu¶n lý C«ng ty nh»m huy ®éng mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ tiÒn vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai... cña C«ng ty vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §îc sù híng dÉn cña TrÇn M¹nh Hïng vµ sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban trong C«ng ty DÖt 8/3 em ®· cè g¾ng hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Qua B¸o c¸o nµy, em ®· cã ®îc c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §iÒu nµy gióp em cã ®Þnh híng ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän “Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp” cña m×nh. Song, do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn em cha thÓ ®i s©u vµo ph©n tÝch tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña C«ng ty. §ång thêi, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt trong bµi b¸o c¸o cña m×nh, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña ThÇy C«. PhÇn i Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty I.Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty DÖt 8/3 Tªn C«ng ty : C«ng ty DÖt 8-3 §Þa chØ : 460 Minh Khai quËn Hai Bµ Trng thµnh phè Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04.8624460 Fax : 84-4-8624463 C«ng ty DÖt 8-3 n»m trªn mét khu ®Êt réng 24 ha phÝa Nam thµnh phè Hµ Néi. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm tõ Sîi, v¶i vµ s¶n phÈm may mÆc. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phô trî kh¸c liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm NhËp khÈu (hoÆc mua l¹i thÞ trêng trong níc nÕu cã s½n) c¸c nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm Trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp xuÊt khÈu s¶n phÈm ra thÞ trêng níc ngoµi hoÆc cung cÊp c¸c s¶n phÈm nh nguyªn liÖu chÝnh cho c¸c c¬ së in nhuém hoÆc may mÆc trong níc ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ Trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong níc hoÆc cung cÊp c¸c s¶n phÈm nh lµ nguyªn liÖu thay thÕ hµng nhËp khÈu cho c¸c c¬ së nhuém hoÆc may mÆc ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tiªu thô néi ®Þa cã gi¸ trÞ cao. Ii. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §Çu n¨m 1959, ChÝnh phñ níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Nhµ m¸y liªn hiÖp Sîi-DÖt-Nhuém ë Hµ Néi trong bèi c¶nh miÒn B¾c x©y dùng Chñ nghÜa x· héi nªn ®îc sù gióp ®ì rÊt lín cña Trung Quèc. N¨m 1960, Nhµ m¸y ®îc chÝnh thøc ®a vµo ho¹t ®éng x©y dùng víi ®éi ngò CBCNV bíc ®Çu kho¶ng 1000 ngêi. Nhµ m¸y võa tiÕn hµnh x©y dùng, võa tiÕn hµnh l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y mãc. N¨m 1963 d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi ®îc ®a vµo sö dông. Nh÷ng s¶n phÈm ®Çu tiªn ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng XHCN ë miÒn B¾c lóc bÊy giê. Ngµy 8-3-1965 Nhµ m¸y DÖt c¾t b¨ng kh¸nh thµnh vµ ®Ó kû niÖm ngµy quèc tÕ Phô n÷ 8-3, XÝ nghiÖp Liªn hiÖp Sîi-DÖt-Nhuém ®îc ®æi tªn thµnh Liªn hiÖp DÖt 8-3 víi ®éi ngò CBCNV lªn tíi 5278 ngêi. Sau khi thµnh lËp, Nhµ m¸y cã nhiÖm vô thùc hiÖn s¶n xuÊt theo c¸c chØ tiªu Nhµ níc giao. Theo c«ng suÊt thiÕt kÕ, Nhµ m¸y cã hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh: D©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi b«ng vµ D©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i, bao t¶i §ay. Nhµ m¸y ®îc chia lµm 4 ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh lµ Sîi, DÖt, §ay cïng c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt phô trî lµ ®éng lùc, c¬ khÝ, thoi suèt. Trong nh÷ng n¨m 1965-1975, miÒn B¾c chÞu chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, nªn viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, Nhµ m¸y ®· chuyÓn ph©n xëng ®ay xuèng Hng Yªn thµnh lËp nªn nhµ m¸y Tam Hng ®Ó gÇn víi nguyªn vËt liÖu thuËn lîi cho s¶n xuÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 1969, trªn mÆt b»ng nhµ m¸y thuéc ph©n xëng ®ay, Bé C«ng nghiÖp ®· cho x©y dùng d©y chuyÒn kÐo sîi ch¶i kü 1800 côm sîi thuéc xÝ nghiÖp Sîi I cña xÝ nghiÖp Sîi hiÖn nay. Sau khi d©y chuyÒn kh¸nh thµnh ®· t¨ng c«ng suÊt cña nhµ m¸y lªn rÊt nhiÒu lÇn, gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. §Õn n¨m 1985, víi sù chuyÓn ®æi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, Nhµ m¸y më réng s¶n xuÊt: L¾p ®Æt thªm hai d©y chuyÒn may vµ thµnh lËp ph©n xëng may ®Ó khÐp kÝn chu kú s¶n xuÊt tõ b«ng ®Õn may. Th¸ng 12/1990, Nhµ m¸y s¸t nhËp 2 ph©n xëng sîi A vµ B thµnh ph©n xëng Sîi II. Sau gÇn 4 n¨m s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, Nhµ m¸y ®· ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn thÝch nghi víi c¬ chÕ s¶n xuÊt míi. Cuèi n¨m 1991, theo quyÕt ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh chung cña toµn C«ng ty, Nhµ m¸y DÖt 8-3 ®æi tªn thµnh Liªn hiÖp DÖt 8-3. Th¸ng 7/1994, ®Ó thÝch hîp h¬n n÷a víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, Bé C«ng nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn Nhµ m¸y liªn hiÖp DÖt 8-3 thµnh C«ng ty DÖt 8-3, tiÕn hµnh s¾p xÕp ®¨ng ký l¹i C«ng ty Nhµ níc theo quyÕt ®Þnh 338. Cho ®Õn nay, C«ng ty DÖt 8-3 vÉn thuéc lo¹i h×nh C«ng ty Nhµ níc ho¹t ®éng trong khu«n khæ LuËt C«ng ty Nhµ níc. §©y lµ mét C«ng ty lín, lµ mét thµnh viªn cña Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. Víi c¬ng vÞ nh vËy, C«ng ty DÖt 8-3 chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña C«ng ty vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy vËy, C«ng ty vÉn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ tù chñ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty v¬n ra thÞ trêng níc ngoµi vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ mua nguyªn vËt liÖu. VÒ mÆt liªn doanh liªn kÕt hiÖn nay C«ng ty vÉn cha cã mét liªn doanh nµo trong vµ ngoµi níc. N¨m 1989-1991 nhµ m¸y ®Çu t thªm mét sè thiÕt bÞ vµ c¶i t¹o xÝ nghiÖp sîi B b»ng nguån vèn Ên §é (20.000.000 Rupi), 20 m¸y DÖt CT cña Liªn X«, 30 m¸y DÖt cña Hµn Quèc, c¶i t¹o m¸y DÖt 1511M khæ hÑp cò cña Trung Quèc, ®a khæ v¶i tõ 0,9m lªn thµnh 1,25m. §Õn n¨m 2000 C«ng ty DÖt 8-3 ®Çu t n©ng cÊp vµ më réng 19 m¸y DÖt hiÖn ®¹i cña Thôy SÜ, m¸y mµi v¶i cña §µi Loan n©ng n¨ng lùc XÝ nghiÖp may lªn 3 lÇn (xÊp xØ 500 m¸y may). C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét nhµ m¸y DÖt v¶i hoµn tÊt tõ kh©u kÐo sîi ®Õn kh©u DÖt, nhuém, in c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ h¬n 35 triÖu mÐt v¶i thµnh phÈm mét n¨m. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 1990 vèn cè ®Þnh tõ 18,3 tû ®ång lªn 30,8 tû ®ång (n¨m 1991). C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét C«ng ty lín, sè c«ng nh©n n¨m 1999 gÇn 3300 c«ng nh©n, tæng tµi s¶n cña n¨m 2001 lµ 321,690 tû ®ång vµ C«ng ty cã 8 xÝ nghiÖp thµnh viªn. C«ng ty DÖt 8-3 ®· gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh, ph¸t triÓn cña thÞ trêng DÖt may ViÖt Nam qua h¬n 30 n¨m nhÊt lµ thêi kú chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ trêng. C«ng ty ®· hai lÇn ®îc c«ng nhËn lµ l¸ cê ®Çu cña ngµnh DÖt may ViÖt Nam, ®îc Nhµ níc trao tÆng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba. C«ng ty còng ®· giµnh ®îc nhiÒu danh hiÖu cao quý t¹i c¸c héi chî, triÓn l·m tiªu dïng trong c¶ níc, ®· t¹o ®îc hµng ngµn c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng gãp phÇn vµo viÖc æn ®Þnh x· héi. Víi tÊt c¶ nh÷ng g× ®¹t ®îc trong h¬n 30 n¨m, C«ng ty DÖt 8-3 ®· vµ sÏ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong ngµnh DÖt may ViÖt Nam. IIi. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 1. Chøc n¨ng: C«ng ty DÖt 8-3 lµ C«ng ty Nhµ níc cã chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cung øng cho thÞ trêng c¸c s¶n phÈm DÖt, may, sîi, nhuém in hoa ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tiªu chuÈn do Nhµ níc ®Æt ra ®¸p øng thÞ trêng néi ®Þa, phôc vô xuÊt khÈu ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. 2. NhiÖm vô: §ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh DÖt may vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt 8-3 sÏ gãp phÇn quan träng thóc ®Èy ngµnh DÖt may ViÖt Nam ph¸t triÓn. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë c¸c ho¹t ®éng nh chuyÓn giao c«ng nghÖ míi, x©m nhËp vµo thÞ trêng quèc tÕ, t¹o thªm c¸c c¬ héi vÖ tinh cho C«ng ty. B×nh æn thÞ truêng cña c¸c C«ng ty Nhµ níc khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, C«ng ty DÖt 8-3 vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý thÞ trêng cña Nhµ níc nh b×nh æn gi¸ c¶, qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, chèng hµng gi¶, hµng nh¸i mÉu, thùc hiÖn hç trî c¸c C«ng ty ®Þa ph¬ng vÒ nguyªn liÖu, tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng lóc khã kh¨n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Më réng, ph¸t trÓn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Chó träng ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu qua ®ã më réng s¶n xuÊt t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh x· héi. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ níc giao, thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. HiÖn nay C«ng ty DÖt 8-3 ®· tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp, Nhµ níc chØ cÊp lîng vèn nhá kho¶ng 20% phÇn cßn l¹i C«ng ty ph¶i tù huy ®éng tõ nguån kh¸c. Iv. KÕt qu¶ ho¹t §éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt 8-3 trong thêi gian qua BiÓu 1: kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ChØ tiªu 1.Tæng doanh thu Trong ®ã: 2.Doanh thu XK 3.Lîi nhuËn 4.S¶n phÈm chñ yÕu - Sîi toµn bé - Sîi b¸n - V¶i méc - V¶i thµnh phÈm - V¶i XK - S¶n phÈm may 5.Tæng sè lao ®éng 6 Thu nhËp BQ giai ®o¹n 1998-2001 §¬n vÞ 1998 1999 Tr® 168960 181476 2000 2001 192212 233000 So s¸nh 01/00 (%) 121,2 Tr® - 5113 10112 7370 12172 12300 15177 18324 22300 149,0 146,9 TÊn 1000m 1000c Ngêi 1000® 5000 2252 11531 11854 2028 253 3452 450 5320 2947 10085 11068 2536 312 3233 520 5719 4520 11000 11676 2000 430 3225 650 6073 4820 11313 14218 2500 500 3150 700 106,2 106,6 102,8 121,8 125,0 116,3 97,7 107,7 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nãi chung lµ kh¸ tèt. Doanh thu lu«n t¨ng theo tõng n¨m, c¸c chØ sè còng kh«ng ngõng t¨ng lªn, c¸c s¶n phÈm sîi, v¶i, s¶n phÈm may ®Òu t¨ng nhng ë møc kh«ng cao. Lîi nhuËn n¨m 2001 t¨ng 146,9% so víi n¨m 2000 vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng 7.123 triÖu ®ång. Tèc ®é t¨ng lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu, ®iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang t¨ng lªn. Nhng ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c C«ng ty, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t trÓn th× C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc cña m×nh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHÇn II C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty I. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó C«ng ty kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. C«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ lµ ®éng lùc, lµ nh©n tè ph¸t triÓn trong c¸c C«ng ty. §æi míi lµ yÕu tè, lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó C«ng ty giµnh th¾ng lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng nghÖ l¹c hËu sÏ tiªu hao nguyªn vËt liÖu nhiÒu h¬n, chi phÝ nh©n c«ng vµ lao ®éng nhiÒu h¬n, c«ng nghÖ l¹c hËu khã cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ngêi. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ thùc sù ®Ò ra yªu cÇu bøc b¸ch, buéc c¸c C«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Òu ph¶i g¾n khoa häc s¶n xuÊt víi khoa häc kü thuËt vµ coi chÊt lîng s¶n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm lµ vò khÝ s¾c bÐn nhÊt trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ lµ ph¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ t¹o ra nhu cÇu míi. Ngµnh DÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã c«ng nghÖ t¬ng ®èi phøc t¹p. Muèn s¶n xuÊt ra mét mÐt v¶i thµnh phÈm tõ c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo nh b«ng, x¬ ph¶i tr¶i qua nhiÒu quy tr×nh vµ mçi quy tr×nh l¹i gåm nhiÒu c«ng ®o¹n, giai ®o¹n kh¸c nhau. Trong mçi quy tr×nh l¹i ®ßi hái ¸p dông c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c nhau nªn sù kÕt hîp hµi hoµ ®ång bé cña c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt lµ rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty dÖt 8/3 lu«n x¸c ®Þnh ®óng ®¾n tÇm quan träng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong tiÕn tr×nh ph¸t trÓn cña m×nh. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i t¹o n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao nhËn thøc, tay nghÒ vµ tr×nh ®é cña c«ng nh©n ®Ó thÝch øng tèt víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. ViÖc ®Çu t, n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, víi nh÷ng m¸y dÖt, m¸y may hiÖn ®¹i cña §µi Loan, Hµn Quèc, Nga, Thôy Sü …trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cho thÊy hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. BiÓu 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ toµn bé cña c«ng ty dÖt 8/3 KÐo sîi DÖt v¶i May Hoµn tÊt NhËp kho BiÓu 3: tæng quan vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ kÐo sîi Cung Ch¶i GhÐp Th« §¸nh èng Sîi thµnh phÈm Sîi con §Ëu Xe CÊp dÖt NhËp kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 4: tæng quan vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ DÖt v¶i Sîi con §¸nh èng M¾c sîi däc Sîi èng Hå sîi däc §¸nh suèt ng an g X©u go DÖt v¶i Sîi con d¹ng su èt KiÓm tra ph©n lo¹i V¶i méc xuÊt xëng NhËp kho BiÓu 5: tæng quan vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ hoµn tÊt v¶i V¶i méc §ãng kiÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh©u lËt §èt l«ng ñ, nÊu,tÈy Lµm bãng V¶i tr¾ng In hoa V¶i méc §ãng kiÖn, ®¸nh cuén V¶i thµnh phÈm Nhuém, chng, hÊp, giÆt V¨ng GÊp, ph©n lo¹i NhËp kho BiÓu 6: tæng quan vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ may V¶i C¾t May GiÆt sau may Hoµn thiÖn ( NhËp kho l µ , Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. §¸nh gi¸ tr×nh ®é C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty C«ng ty DÖt 8/3 lµ mét C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng sîi, v¶i vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc phôc vô cho ngêi tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ chuyªn m«n ho¸ theo kiÓu liªn tôc. C¸c nguyªn liÖu ®îc xö lý theo tõng bíc c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ ®îc kÕt hîp l¹i ®Ó cho ra s¶n phÈm cuèi cïng. C«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc C«ng ty ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, kiÓu d¸ng ®Ñp, h×nh thøc phong phó... nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm cña C«ng ty lµ mét quy tr×nh khÐp kÝn xuÊt ph¸t tõ kh©u nguyªn vËt liÖu cho tíi s¶n phÈm cuèi cïng lµ sîi v¶i vµ hµng may mÆc. Quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty ®îc bè trÝ chia nhá hîp lý t¹o thµnh nh÷ng bé phËn , xÝ nghiÖp thµnh viªn phèi hîp chÆt chÏ vµ ¨n khíp víi nhau. Nh÷ng d©y truyÒn kÐo sîi, DÖt v¶i, hoµn tÊt v¶i, may ®îc tæ chøc khoa häc vµ s¶n xuÊt ®¹t n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. Tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt gia c«ng cña C«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt vµ tiªn tiÕn. PhÇn iii C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty dÖt 8/3 I. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty C«ng ty DÖt 8/3 lµ mét C«ng ty lín v× vËy c¸c bé phËn s¶n xuÊt ®îc ph©n chia dùa trªn nguyªn t¾c vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi bé phËn. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8/3 ®îc tæ chøc ph©n chia thµnh nh÷ng bé phËn s¶n xuÊt chÝnh, phô, phô trî vµ phôc vô s¶n xuÊt. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh bao gåm c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt Sîi – DÖt – Nhuém – May cña c¸c XÝ nghiÖp t¬ng øng. XÝ nghiÖp Sîi gåm XN sîi A, XN sîi B, XN sîi II víi tæng diÖn tÝch 22.000 m2, 1650 c«ng nh©n víi nhiÖm vô s¶n xuÊt sîi ®Ó b¸n vµ cung cÊp cho bé phËn DÖt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XÝ nghiÖp DÖt víi diÖn tÝch 14.600 m2, 800 c«ng nh©n víi nhiÖm vô s¶n xuÊt v¶i méc dïng ®Ó xö lý hoµn tÊt b¸n hoÆc b¸n v¶i méc. XÝ nghiÖp Nhuém cã diÖn tÝch 14.800 m2, 350 c«ng nh©n víi nhiÖm vô ®ãng kiÖn v¶i méc b¸n hoÆc nhuém sîi, nhuém v¶i, in hoa, tÈy tr¾ng v¶i cho may hoÆc b¸n. XÝ nghiÖp may víi 500 m¸y may vµ 500 c«ng nh©n (®i mét ca), nhiÖm vô may c¸c s¶n phÈm ®Ó b¸n vµ phôc vô xuÊt khÈu. Bé phËn s¶n xuÊt phô bao gåm nh÷ng bé phËn nhá n»m trong c¸c xÝ nghiÖp Sîi, DÖt, Nhuém vµ may.Bé phËn nµy tËn dông nh÷ng phÕ liÖu cña bé phËn s¶n xuÊt chÝnh hoÆc tËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng d thõa cña s¶n xuÊt chÝnh ®Ó chÕ t¹o, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phô.VÝ dô trong xÝ nghiÖp May cña C«ng ty cã bé phËn tËn dông v¶i ®Ó may vá gèi, vá ch¨n, kh¨n… BiÓu 7: Tæng quan vÒ C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt 8/3 Nguyªn liÖu (B«ng) XÝ nghiÖp sîi NhËp kho sîi thµnh phÈm B¸n Sîi thµnh phÈm XÝ nghiÖp dÖt NhËp kho v¶i méc B¸n V¶i méc XÝ nghiÖp nhuém NhËp kho v¶i hoµn tÊt XÝ nghiÖp may B¸n V¶i hoµn tÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhËp kho SP cuèi cïng B¸n S¶n p h II. §¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty mang tÝnh d©y chuyÒn vµ liªn tôc, c¸c bé phËn ho¹t ®éng nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau t¹o nªn mét c¬ cÊu chÆt chÏ tõ kh©u nguyªn liÖu ®Çu vµo cho ®Õn s¶n phÈm cuèi cïng lµ hµng may mÆc. ë cuèi mçi kh©u hay mçi bé phËn s¶n phÈm cã thÓ ®îc tiªu thô hoÆc ®îc chuyÓn tiÕp ®Õn c¸c kh©u, bé phËn tiÕp theo ®Ó s¶n xuÊt. §iÒu nµy võa t¹o nªn sù ®éc lËp võa t¹o nªn sù liªn kÕt gi÷a c¸c kh©u, bé phËn, xÝ nghiÖp víi nhau. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· ph¸t huy ®îc tÝnh phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn, xÝ nghiÖp víi nhau t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña C«ng ty nãi chung. §ång thêi t¹o sù thèng nhÊt vÒ chØ huy, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t tõ Ban gi¸m ®èc C«ng ty. Tuy nhiªn, víi c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty hiÖn nay ®ßi hái ph¶i cã sù ®iÒu hµnh gi¸m s¸t thêng xuyªn liªn tôc tõ Ban l·nh ®¹o. ChØ mét s¬ suÊt trong c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t sÏ g©y ra sù gi¸n ®o¹n trªn d©y chuyÒn vµ lµm ¶nh hëng tíi tiÕn tr×nh s¶n xuÊt cña c¶ xÝ nghiÖp, C«ng ty. Nh vËy, ®Ó qóa tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra b×nh thêng vµ cã hiÖu qña th× c«ng t¸c chØ huy, ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t ph¶i tèt. Muèn vËy, C«ng ty ph¶i cã mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý gän nhÑ, hîp lý vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn iV Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty dÖt 8/3 I. §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty §Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng lu«n lu«n biÕn ®éng, víi ph¹m vi ho¹t ®éng t¬ng ®èi réng… C«ng ty ®· lùu chän cho m×nh mét h×nh thøc tæ chøc phï hîp ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®îc giao, nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt, C«ng ty DÖt 8/3 ®· thùc hiÖn m« h×nh tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng - mét h×nh thøc ®îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c C«ng ty nhµ níc hiÖn nay. Trong c¬ cÊu nµy chøc n¨ng ®îc chuyªn m«n ho¸ h×nh thµnh c¸c phßng ban. C¸c phßng ban cã nhiÖm vô tham mu, gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc trong ph¹m vi chøc n¨ng cña m×nh. Nh÷ng quyÕt ®Þnh ë c¸c phßng ban chØ cã ý nghÜa víi phßng ban ®ã khi ®· th«ng qua Tæng Gi¸m ®èc hoÆc ®îc Tæng Gi¸m ®èc uû quyÒn. Trong c¬ cÊu nµy, Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o tíi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty, do ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i tõng XÝ nghiÖp, c¬ së, ®¬n vÞ ®îc n¾m b¾t vµ ph¶n håi kÞp thêi, chÝnh x¸c lªn c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt, gãp phÇn ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, nhanh chãng. C¸c phßng ban lµ nh÷ng bé phËn chøc n¨ng tham mu gióp Ban gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. MÖnh lÖnh tõ Ban gi¸m ®èc ®îc truyÒn trùc tiÕp ®Õn tõng c¬ së, ®ång thêi gióp c¸c c¬ së cã sù hç trî lÉn nhau, gióp ®ì nhau vµ thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ii. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú C«ng ty nµo ®Òu cã bé m¸y tæ chøc qu¶n lý víi chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty m×nh. C«ng ty DÖt 8/3 ®· thµnh lËp bé m¸y tæ chøc qu¶n lý nh sau: biÓu 8: c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty DÖt 8/3 Tæng Gi¸m §èc PTG§ Kü thuËt PTG§ §iÒu hµnh SX-KD PTG§ TC-L§ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng Tiªu Thô Phßng T.T©m Kü TN&KT ThuËt ChÊt Lîng (KCS) Phßng KÕ To¸n TC Phßng XuÊt NhËp KhÈu Phßng Tæ Chøc HC Phßng B¶o VÖ QS XN XN XN XN XN XN XN XN Sîi A Sîi B Sîi II DÖt Nhuém May C¬ ®iÖn D- vô C¸c ca s¶n xuÊt Ngµnh, Tæ Tæ s¶n xuÊt C«ng nh©n SX 1.Ban Gi¸m ®èc: gåm 1 Tæng Gi¸m ®èc vµ 3 Phã Tæng Gi¸m ®èc Tæng Gi¸m ®èc: lµ ngêi n¾m quyÒn hµnh cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ba Phã Tæng Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô cè vÊn, trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chØ huy, ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty. Phã Tæng Gi¸m ®èc Kü thuËt: cã nhiÖm vô chØ huy theo sù ph©n c«ng cña Tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt hoÆc cè vÊn cho Tæng gi¸m ®èc trong viÖc ®a ra quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn m¸y mãc thiÕt bÞ Phã Tæng Gi¸m ®èc §iÒu hµnh S¶n xuÊt kinh doanh: lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh t¬ng ®¬ng Phã Tæng Gi¸m ®èc Kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Phã Tæng Gi¸m ®èc TC-L§: lµ ngêi cã quyÒn t¬ng ®¬ng víi hai Phã Tæng Gi¸m ®èc trªn phô tr¸ch viÖc ®µo t¹o lao ®éng vµ an ninh trËt t trong C«ng ty. 2. C¸c Phßng ban - chøc n¨ng, nhiÖm vô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng Kü thuËt: cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c ®Þnh møc, qu¶n lý toµn bé c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, c¸c chØ tiªu kü thuËt cña toµn C«ng ty. Phßng KÕ ho¹ch tiªu thô: cã nhiÖm vô sö dông kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trùc tiÕp triÓn khai môc tiªu, chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng vµ nguån lùc cña C«ng ty, sau ®ã tr×nh lªn Tæng gi¸m ®èc. Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý tiÒn l¬ng, b¶o hé lao ®éng, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, gi¶i quyÕt chÕ ®é c«ng nh©n viªn chøc. Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh: Sau khi cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®îc duyÖt, phßng nµy chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n thu chi, l·i lç. Phßng XuÊt nhËp khÈu: phô tr¸ch xuÊt khÈu sang c¸c níc kh¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, ®ång thêi còng chÞu tr¸ch nhiÖm nhËp d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña c¸c níc trªn thÕ giíi bao gåm m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng vµ nguyªn vËt liÖu phôc vô trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho s¶n xuÊt còng nh ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty. Trung t©m thÝ nghiÖm vµ KiÓm tra chÊt lîng (KCS): cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi ®a ra tiªu thô. §ång thêi lµ n¬i thÝ nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm míi tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t. Phßng B¶o vÖ: Do yªu cÇu thùc tiÔn cña C«ng ty vÒ mÆt quy m« còng nh thêi gian lµm viÖc (24 giê mét ngµy ®ªm) phßng cã chøc n¨ng ®¶m b¶o an ninh cho C«ng ty, phßng chèng ch¸y næ. 3. C¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn C¸c XÝ nghiÖp Sîi A, B vµ Sîi II: víi chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng sîi ®Ó cung cÊp sîi cho xÝ nghiÖp DÖt vµ b¸n ra thÞ trêng. XÝ nghiÖp DÖt: cã chøc n¨ng trùc tiÕp dÖt c¸c lo¹i v¶i theo ®¬n ®Æt hµng. Cung cÊp c¸c lo¹i v¶i méc cho XÝ nghiÖp nhuém vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. XÝ nghiÖp Nhuém: §©y lµ kh©u hoµn tÊt c¸c s¶n phÈm v¶i nh lµm bãng, nhuém mµu, in hoa… ®Ó cung cÊp cho d©y chuyÒn may, tiªu thô trong n íc vµ xuÊt khÈu. XÝ nghiÖp May: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng may mÆc tiªu thô trong níc vµ xuÊt khÈu, gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng vÒ may. XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn: chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÖn sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt, ®ång thêi s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt, phô tïng c¬ khÝ phôc vô cho viÖc söa ch÷a thiÕt bÞ m¸y mãc trong C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XÝ nghiÖp DÞch vô: chÞu tr¸ch nhiÖm phôc vô ¨n uèng cho c«ng nh©n viªn. Thùc hiÖn c«ng t¸c mÆt b»ng vµ x©y dùng nhá trong C«ng ty. * Ta thÊy trong bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty, Tæng Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn hµnh cao nhÊt. Tæng gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng nh: duyÖt mÉu m·, ®Þnh gi¸ s¶n phÈm, ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt… Nh vËy, vai trß cña ngêi ®øng ®Çu C«ng ty cã ý nghÜa rÊt quan träng. ViÖc v¹ch ra ®êng lèi chñ tr¬ng cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty cã ý nghÜa sèng cßn vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. PhÇn V Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn C«ng ty I. ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®Õn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t trÓn doanh nghiÖp 1. M«i trêng kinh tÕ vµ m«i trêng ngµnh : 1.1 M«i trêng kinh tÕ quèc d©n : 1.1.1 M«i trêng kinh tÕ : M«i trêng kinh tÕ lµ m«i trêng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt 8/3, nã quyÕt ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña thÞ trêng nh: dung lîng, c¬ cÊu, sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña cÇu, cña cung, khèi lîng hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ trao ®æi trªn thÞ trêng . Mét sè nh©n tè kinh tÕ quan träng ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cña C«ng ty : + Nguån tµi nguyªn, nguyªn liÖu, tµi chÝnh. + Sù ph©n bæ vµ ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. + Sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸. + Thu nhËp quèc d©n. + Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi. 1.1.2 M«i trêng v¨n ho¸ x· héi, d©n c. a. V¨n ho¸ x· héi : C¸c nh©n tè v¨n ho¸ x· héi g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña tõng bé phËn d©n c vµ sù giao lu gi÷a c¸c bé phËn d©n c kh¸c nhau. C¸c nh©n tè nµy ¶nh hëng ®Õn thÞ hiÕu tËp qu¸n tiªu dïng cña d©n c. Trong sè c¸c nh©n tè v¨n ho¸ x· héi ph¶i kÓ ®Õn : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phong tôc tËp qu¸n , truyÒn thèng v¨n ho¸ x· héi , tÝn ngìng . - C¸c gi¸ trÞ x· héi . - Sù ®Çu t cña c¸c c«ng tr×nh, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin v¨n ho¸ . - C¸c sù kiÖn v¨n ho¸ , ho¹t ®éng v¨n ho¸ m«i trêng b. D©n c: D©n c cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù h×nh thµnh cung cÇu trªn thÞ trêng, ®ång thêi nã cã kh¶ n¨ng ¶nh hëng ®Õn sù cung øng hµng ho¸ trªn thÞ trêng mét c¸c gi¸n tiÕp thoong qua sù t¸c ®éng cña nã. C¸c nh©n tè d©n c bao gåm: - D©n sè vµ mËt ®é d©n sè. - Sù ph©n bæ cña d©n c trong kh«ng gian. - C¬ cÊu d©n c ( ®é tuæi , giíi tÝnh…). - Sù biÕn ®éng cña d©n c. - Tr×nh ®é cña d©n c . 1.1.3 M«i trêng ph¸p lý. M«i trêng ph¸p lý ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn thÞ trêng th«ng qua viÖc quy ®Þnh, kiÓm so¸t c¸c qu¸ tr×nh, c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ thÞ trêng. §ång thêi nã cßn cã thÓ h¹n chÕ hoÆc khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng. Cô thÓ cña m«i trêng ph¸p lý ®ã lµ: - T×nh h×nh chÝnh trÞ, an ninh. - C¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn, ®iÒu lÖ. - HÖ thèng thÓ chÕ ph¸p luËt. - C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi. - C¸c nh©n tè ph¸p lý kh¸c. 1.1.4 M«i trêng khoa häc c«ng nghÖ: §©y lµ m«i trêng cã vai trß quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong c¹nh tranh cña C«ng ty bëi nã ¶nh hëng s©u s¾c vµ toµn diÖn trªn c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng ¶nh hëng cña khoa häc c«ng nghÖ cho ta thÊy ®îc c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc cÇn ph¶i ®îc xem xÐt trong viÖc so¹n th¶o vµ thùc thi chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng ph¸t minh míi vÒ khoa häc c«ng nghÖ lµm thay ®æi nhiÒu tËp qu¸n vµ t¹o xu thÕ míi trong tiªu dïng vµ cho ra nhiÒu s¶n phÈm míi. 1.2 M«i trêng ngµnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.1 Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c C«ng ty trong ngµnh: Ngµnh DÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh träng ®iÓm ®îc nhµ níc chó träng ®Çu t, céng víi sù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng ®· lµm cho sè lîng C«ng ty DÖt may trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¨ng vät. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ t×nh h×nh c¹nh tranh trong ngµnh cµng trë nªn khã kh¨n vµ khèc liÖt h¬n. V× vËy, C«ng ty nµo còng ph¶i ®a ra nh÷ng chiÕn lîc thÞ trêng riªng cu¶ m×nh ®Ó ®¶m b¶o vÞ trÝ còng nh lîi Ých cho C«ng ty m×nh. Mét sè c«ng cô c¹nh tranh : - C¹nh tranh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. - C¹nh tranh vÒ gi¸ b¸n. - C¶i tiÕn ph¬ng thøc b¸n hµng. - C¶i tiÕn vÒ dÞch vô sau b¸n hµng. - Qu¶ng c¸o khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm. - Cung cÊp s¶n phÈm kÞp thêi ®óng lóc. 1.2.2 Kh¸ch hµng a. Kh¸ch hµng truyÒn thèng. Kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ nh÷ng kh¸ch hµng cã mèi hÖ t¬ng ®èi l©u dµi víi C«ng ty. Gi÷a C«ng ty vµ hä ®· cã sù hiÓu biÕt kh¸ch hµng kh¸ kü vÒ nhau vµ tin tëng nhau ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. §èi víi C«ng ty DÖt 8/3 viÖc t¨ng cêng, cñng cè quan hÖ víi kh¸ch hµng truyÒn thèng lu«n lµ môc tiªu, nhiÖm vô cña toµn C«ng ty trong hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. b. Kh¸ch hµng míi. Kh¸ch hµng míi lµ nh÷ng kh¸ch hµng cã sù hiÓu biÕt Ýt vÒ C«ng ty, vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. Do vËy gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng míi cha thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ bÒn v÷ng. Khi nghiªn cøu sù ¶nh hëng cña nh©n tè kh¸ch hµng ®Õn sù ph¸t triÓn thÞ trêng, C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh sau : - Thu nhËp cña kh¸ch hµng. - Gi¸ c¶ hµng ho¸ cã liªn quan. - Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ mµ C«ng ty ®·, ®ang vµ sÏ s¶n xuÊt, tiªu thô. - ThÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. - Kú väng cña ngêi tiªu dïng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.3 MÆt hµng thay thÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty lu«n t×m tßi ®Ó ®a ra c¸c mÆt hµng thay thÕ, mÆt hµng cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mÆt hµng thay thÕ ra ®êi lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu nh»m ®¸p øng sù thay ®æi cña nhu cÇu thÞ trêng ngµy cµng biÕn ®éng nhanh theo híng ®a d¹ng h¬n, phong phó h¬n vµ ngµy cµng cao cÊp h¬n. C¸c mÆt hµng thay thÕ t¹o thuËn lîi cho C«ng ty vµ mang l¹i thÕ m¹nh c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c mÆt hµng bÞ thay thÕ vÉn cã thÓ ®îc ph¸t triÓn theo hai híng sau : - §Çu t ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ ®Ó c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c mÆt hµng thay thÕ. - T×m kiÕm vµ rót vÒ ph©n ®äan thÞ trêng thÝch hîp hay thÞ trêng “ng¸ch”. - Xem xÐt, nghiªn cøu vÒ mÆt hµng thay thÕ lµ ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò ®Ó C«ng ty ®a ra chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶. 2. Ph©n tÝch vµ dù b¸o néi bé C«ng ty 2.1 Ph©n tÝch vµ dù b¸o nguån nh©n lùc. Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch, dù b¸o nguån nh©n lùc trong C«ng ty lµ nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn lîc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong C«ng ty DÖt 8/3 c¸c nguån lùc vÒ tiÒn mÆt, n¨ng lùc s¶n xuÊt, tiÒm lùc nghiªn cøu, c«ng nh©n, kü s, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu vÉn cßn h¹n chÕ ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. §Ó phôc vô tèt cho s¶n xuÊt vµ b¶o ®¶m ®ñ c¸c nguån lùc hîp lý trong thùc hiÖn chiÕn lîc C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh c¸c nguån lùc cña m×nh. Do ®ã, viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch, dù b¸o tæng qu¸t c¸c nguån lùc lu«n lµ c«ng viÖc thêng xuyªn liªn tôc cña C«ng ty. Tríc khi thùc hiÖn chiÕn lîc cña m×nh C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh c¸c nguån lùc cÇn thiÕt. NÕu thiÕu nguån lùc nµo th× ph¶i cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o sè lîng vµ chÊt lîng c¸c nguån lùc. Nh vËy, ph©n tÝch vµ dù b¸o nguån lùc trong néi bé C«ng ty ®ßi hái mçi bé phËn mçi phßng ban trong C«ng ty ph¶i cã ý thøc x¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ nguån lùc cña bé phËn m×nh nãi riªng vµ cña toµn C«ng ty nãi chung. Cô thÓ : - Ban gi¸m ®èc : NhiÖm vô lín ®èi víi nh÷ng ngêi l·nh ®¹o trong C«ng ty lµ lµm thÕ nµo ®Ó nh©n viªn hiÓu ®îc mét c¸ch tèt nhÊt nh÷ng ý ®å môc tiªu mµ l·nh ®¹o ®Æt ra. §iÒu ®ã ®ßi hái Ban l·nh ®¹o ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh nguyªn t¾c nh»m hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p qu¶n lý, khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn c«ng nh©n viªn lµm viÖc víi tinh thÇn h¨ng say. Khi ®ã sÏ t¹o ra s¸ng kiÕn trong ®éi ngò nh©n viªn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi ngêi l·nh ®¹o, yªu cÇu hµng ®Çu lµ ph¶i cã kh¶ n¨ng qu¶n lý tèt, cã tr×nh ®é cao ®Ó ph©n tÝch vµ dù b¸o nguån lùc ë cÊp vÜ m« nh»m ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng cho C«ng ty. §Ó l·nh ®¹o tèt c«ng t¸c qu¶n lý trong C«ng ty th× l·nh ®¹o ph¶i lµ ngêi cã b¶n lÜnh, cã tÝnh quyÕt ®o¸n cao ®ång thêi lµ ngêi cã nhiÒu kinh nghiÖm. - §éi ngò c¸n bé qu¶n lý trùc tiÕp : Ngoµi yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng qu¶n lý cßn ®ßi hái hä cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Ngêi qu¶n lý chñ chèt ph¶i cã kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh vµ sù hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó ph¸t huy vai trß chñ chèt cña m×nh. - §éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp, ®èc c«ng c«ng nh©n: §éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp lµ nh÷ng ngêi chÞu sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp trªn vµ cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc cÊp díi. §éi ngò c«ng nh©n lµ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt trùc tiÕp ®ßi hái hä ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh phï hîp víi vÞ trÝ vµ c«ng viÖc mµ hä n¾m gi÷. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp, ®èc c«ng c«ng nh©n ph¶i ho¹t ®éng ¨n khíp víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn kÕ ho¹ch hay quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn. 2.2 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tæ chøc. Kh¶ n¨ng tæ chøc cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ hay kh«ng thÓ hiÖn ë viÖc C«ng ty cã thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh hay kh«ng? H×nh thøc vµ c¬ cÊu cña C«ng ty cã phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh hay kh«ng? §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng c©u hái trªn lµ viÖc gi¶i ®¸p ®îc vÊn ®Ò tæ chøc cña C«ng ty nh thÕ nµo vµ kh¶ n¨ng tæ chøc cña C«ng ty hiÖn thêi ra sao ? 2.3 Ph©n tÝch nguån lùc vËt chÊt vµ tµi chÝnh Nguån lùc vËt chÊt vµ tµi chÝnh cña C«ng ty bao gåm nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau, cô thÓ: - §êng vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu : §©y lµ yÕu tè cè ®Þnh thuéc c¬ së h¹ tÇng cña nhµ níc, C«ng ty chØ cã thÓ lîi dông ®iÓm m¹nh cña nã b»ng c¸ch chän nh÷ng khu vùc cung øng nguyªn vËt liÖu thuËn tiÖn ®èi víi C«ng ty - Qu¶ng c¸o lµ ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc cho c¹nh tranh. - Nh·n hiÖu hµng ho¸ : ®©y lµ mét yÕu tè ®éc quyÒn cña C«ng ty hay mét h·ng. Nh·n hiÖu hµng ho¸ lµ uy tÝn cña C«ng ty vµ nguån gèc xuÊt xø cña hµng ho¸ . - HÖ thèng qu¶n lý cña C«ng ty. - Uy tÝn cña C«ng ty: lµ tµi s¶n v« h×nh cña C«ng ty. - HÖ thèng c¸c th«ng tin: VÒ ngêi tiªu dïng, vÒ thÞ trêng. - HÖ thèng kiÓm tra.
- Xem thêm -