Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp 296- công ty xây dựng 319 bộ quốc phòng

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Qua 10 n¨m ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ KÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang cë chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, ®Êt níc ta ®· thùc sù cã ®îc nh÷ng bíc chuyÓn m×nh to lín. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ trong nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ trong ®ã cã ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh kinh tÕ cã tæng sè vèn ®Çu t chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¬ cÊu vèn ®Çu t cña nhµ níc. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc h¹ tÇng hµm chøa trong ®ã sù s¸ng t¹o cña con ngêi, nã cã thÓ chøa ®ùng mét gi¸ trÞ thÈm mü hoÆc mét t tëng gi¸o dôc hay nãi lªn tiÕng nãi cña mét quèc gia. HiÖn nay sè lîng c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh nµy ngµy mét ®«ng, c¬ chÕ c¹nh tranh gay g¾t lu«n ®ßi hái mçi doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i tù nç lùc t×m kiÕm vµ ®æi míi ph¬ng thøc kinh doanh ®Æc biÖt lµ t×m kiÕm nh÷ng biÖn ph¸p kinh doanh h÷u hiÖu ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Còng tõ ®ã mµ doanh nghiÖp x©y dùng nµo còng quan t©m ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o ®¹t yªu cÇu chÊt lîng, nhµ qu¶n trÞ ngoµi viÖc ph¶i quan t©m tíi c¸i tæng thÓ nh: nªn bá ra chi phÝ nµo, bá ra bao nhiªu vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®îc c¸i g× mµ cßn ph¶i biÕt vËn dông nã vµo chi tiÕt tõng lo¹i ho¹t ®éng, tõng lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô dÞch vô vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chi tiÕt cô thÓ phï hîp víi dÆc thï, yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp m×nh. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ quan träng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ®èi trong tæng thÓ c¸c ngµnh kinh tÕ cña c¶ níc vµ vai trß quyÕt ®Þnh cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi sù thµnh c«ng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp, sau thêi gian thùc tËp ë XÝ nghiÖp 296 trùc thuéc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng ty x©y dùng 319 – Bé Quèc Phßng em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i XÝ nghiÖp 296- C«ng ty x©y dùng 319 Bé Quèc Phßng” ®Ó nghiªn cøu víi mong muèn gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp. Néi dung cña chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm 3 phÇn: PhÇn I: §Æc ®iÓm chung vÒ XÝ nghiÖp 296. PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i XÝ nghiÖp 296. PhÇn III: Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i XÝ nghiÖp 296. PhÇn I ®Æc ®iÓm chung vÒ XÝ nghiÖp 296 I. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp 296 lµ mét Doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc c«ng ty x©y dùng 319 - Bé Quèc phßng. XÝ nghiÖp 296 tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç xuÊt khÈu thuéc Tæng c«ng ty S«ng Hång - Qu©n khu 3 ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 353/Q§QP ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1993 cña Bé trëng Bé Quèc phßng cã trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 189 phè T«n §øc Th¾ng, QuËn Lª Ch©n, Thµnh phè H¶i Phßng. Díi tªn ®¨ng kÝ kinh doanh lµ XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç xuÊt khÈu, nhiÖm vô chÝnh cña XÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt, chÕ biÕn c¸c mÆt hµng gç phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ trong Qu©n khu 3, c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong níc vµ xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng vÒ gç sang c¸c níc b¹n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Õn n¨m 1996, do t×nh h×nh thùc tÕ cña khèi doanh nghiÖp Qu©n khu cã nhiÒu thay ®æi Bé t lÖnh Qu©n khu 3 ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 570/BTL ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 1996 vÒ viÖc ®iÒu ®éng XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç xuÊt khÈu vÒ trùc thuéc C«ng ty x©y dùng 319 vµ ®æi tªn XÝ nghiÖp thµnh XÝ nghiÖp 296. Víi quyÕt ®Þnh nµy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®· më réng sang lÜnh vùc nhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, giao th«ng, thuû lîi vµ s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng ®å méc. Sù thay ®æi nµy ®· më ra cho XÝ nghiÖp mét bíc ph¸t triÓn míi ®Çy triÓn väng trong c¬ chÕ thÞ trêng. C¨n cø yªu cÇu nhiÖm vô vµ tæ chøc lùc lîng kinh tÕ cña Qu©n khu 3, Bé T lÖnh Qu©n khu quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh l¹i vÞ trÝ ®ãng qu©n cña XÝ nghiÖp 296 cho phï hîp víi nhiÖm vô chung cña Qu©n khu, g¾n nhiÖm vô x©y dùng kinh tÕ víi b¶o vÖ Tæ quèc. Theo QuyÕt ®Þnh sè 97/Q§-HC ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1998 XÝ nghiÖp chuyÓn ®Þa ®iÓm vµ x©y dùng trô së chÝnh t¹i ThÞ x· Hµ §«ng – T×nh Hµ T©y. Tõ ®ã XÝ nghiÖp kh«ng ngõng s¾p xÕp l¹i tæ chøc, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý ®Ó phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung. Tuy míi thµnh lËp ®îc cha ®Çy 10 n¨m nhng trong nh÷ng n¨m qua, XÝ nghiÖp 296 ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ph¸t triÓn v÷ng vµng vÒ mäi mÆt, thêng xuyªn x©y dùng vµ kiÖn toµn tæ chøc, n©ng cao n¨ng lùc ChØ huy, ®iÒu hµnh, qu¶n lý, ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy, XÝ nghiÖp ®· tiÕp nhËn vµ thi c«ng hµng chôc c«ng tr×nh víi quy m« lín thuéc nhiÒu ngµnh nghÒ, ë nhiÒu ®Þa ®iÓm, cã yªu cÇu phøc t¹p nhng vÉn ®¶m b¶o tèt c¸c yªu cÇu, kiÕn tróc, thÈm mü, chÊt lîng vµ tiÕn ®é. §iÓn h×nh lµ mét sè c«ng tr×nh nh: Khu di tÝch ATK Bé t lÖnh L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ; §µi tëng niÖm liÖt sÜ huyÖn L¹ng Giang; §êng néi thÞ TX Hoµ B×nh §êng néi thÞ HuyÖn B×nh liªu – Qu¶ng Ninh, §êng Quèc lé 18; ®êng ®iÖn h¹ thÕ thÞ trÊn B¾c Yªn – S¬n la; §êng ®iÖn h¹ thÕ thÞ x· B¾c Ninh; C«ng tr×nh Rµ ph¸ bom m×n: Rµ ph¸ tuyÕn ®êng Hå ChÝ Minh, Rµ ph¸ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Çu cÇu T©n An vµ BÕn Løc; Rµ ph¸ x©y dùng 19 cÇu §B s«ng Cöu Long, Rµ ph¸ tuyÕn ®êng tõ cÇu V« Hèi ®Õn c¶ng Diªm §iÒn, Rµ ph¸ dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn U«ng BÝ.. Trong 5 n¨m gÇn ®©y (1998-2002) sè lîng c¸c c«ng tr×nh do XÝ nghiÖp ®¶m nhiÖm liªn tôc t¨ng. Cã thÓ thèng kª sè lîng c«ng tr×nh qua biÓu ®å sau: 1998 1999 2000 2001 2002 BiÓu 1.1: Sè lîng c«ng tr×nh ®¶m nhiÖm qua c¸c n¨m. Tèc ®é t¨ng trëng hµng n¨m b×nh qu©n cña XÝ nghiÖp ®¹t 1.46 lÇn. XÝ nghiÖp lu«n hoµn thµnh tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch n¨m. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, cã tÝch luü vµ b¶o ®¶m ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ. BiÓu ®å sau ®©y cho thÊy râ tèc ®é t¨ng trëng hµng n¨m cña XÝ nghiÖp. N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 BiÓu 1.2: Tèc ®é t¨ng tëng qua c¸c n¨m Tæng tµi s¶n cña XÝ nghiÖp còng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 1.5 lÇn trong ®ã tæng tµi s¶n lu ®éng t¨ng b×nh qu©n 1.6 lÇn tæng tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng b×nh qu©n 1.01 lÇn. Tæng sè c¸n bé qu¶n lý vµ chuyªn m«n kü thuËt cña XÝ nghiÖp cho ®Õn nay lµ 182 ngêi víi sè n¨m c«ng t¸c b×nh qu©n lµ 5.6 n¨m. Tæng sè c«ng nh©n thî lµnh nghÒ lµ 590 ngêi víi bËc thî b×nh qu©n lµ 3.8/7. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1 M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. §Æc ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ: 1997Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc sù gióp søc cña c¸c phßng chøc n¨ng trong viÖc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 suy nghÜ, nghiªn cøu, bµn b¹c t×m nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u chow nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. Tuy nhiªn, quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò Êy vÉn thuéc vÒ thñ trëng. 1998Nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý do c¸c phßng chøc n¨ng nghiªn cøu, ®Ò xuÊt khi ®îc thñ trëng th«ng qua, biÕn thµnh mÖnh lÖnh ®îc truyÒn ®¹t tõ trªn xuèng díi theo tuyÕn ®· quy ®Þnh. 1999C¸c phßng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho toµn bé hÖ thèng trùc tuyÕn. ®Æc biÖt c¸c phßng chøc n¨ng kh«ng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh cho c¸c ®éi s¶n xuÊt. Ngoµi nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp cßn mang ®Çy ®ñ ®Æc trng cña mét XÝ nghiÖp x©y l¾p ¸p dông c¬ chÕ kho¸n gän. XÝ nghiÖp 296 lµ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc c«ng ty 319 vµ lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng dùa vµo t c¸ch ph¸p nh©n cña c«ng ty (C«ng ty 319 cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång ®Êu thÇu víi chñ ®Çu t, hîp ®ång vay vèn tÝn dông). C«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh tu©n thñ sù uû quyÒn vµ ph©n cÊp cña gi¸m ®èc c«ng ty. S¬ ®å 1.1: M« h×nh tæ chøc XÝ nghiÖp Ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp: gåm mét Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp vµ hai phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô ®oµn kÕt chÆt chÏ chñ ®éng trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. §øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp - ngêi ®¹i diÖn cho XÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vµ cÊp trªn vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. C¸c phã gi¸m ®èc lµ nh÷ng ngêi gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh XÝ nghiÖp trong c¸c lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng, thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n theo uû quyÒn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc §¶ng Uû, Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao vµ vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh trong trêng hîp Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ®i v¾ng. Khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc sÏ chØ ®Þnh uû quyÒn Phã gi¸m ®èc thay thÕ ®Ó tiÕn hµnh vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña XÝ nghiÖp. Ban chÝnh trÞ tæ chøc lao déng: Mäi kÕ ho¹ch cña ban chÝnh trÞ ®îc ®Æt díi sù l·nh ®¹o chØ ®¹o cña §¶ng Uû mµ trùc tiÕp lµ bÝ th §¶ng uû – phã Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Ban chÝnh trÞ bao gåm: LËp vµ b¸o c¸o víi §¶ng uû vÒ néi dung, kÕ ho¹ch c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ trong XÝ nghiÖp sau ®ã c¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña §¶ng uû vµ mÖnh lÖnh cña Ban gi¸m ®èc ®Ó tæ chøc tiÕn hµnh c«ng t¸c chÝnh trÞ theo néi dung nghÞ quyÕt cña §¶ng uû ®Ò ra nh c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, nh©n sù, tuyªn truyÒn gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng, v¨n ho¸ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn XÝ nghiÖp. - Tæ chøc theo dâi gi¸m s¸t tæng kÕt ho¹t ®éng thi ®ua khen thëng trong XÝ nghiÖp nh»m môc ®Ých ®éng viªn toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÓu vµ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó gãp phÇn cho XÝ nghiÖp thùc hiÖn th¾ng lîi mäi nhiÖm vô kinh tÕ, chÝnh trÞ ®Æt ra. Ban kÕ ho¹ch – kü thuËt: Cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: ý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp bao gåm: kÕ ho¹ch s¶n lîng, kÕ ho¹ch thu håi vèn, c¸c ®Þnh møc s¶n lîng, lao ®éng tiÒn l¬ng theo yªu cÇu vµ nhiÖm vô cÊp trªn giao ®ång thêi tham mu gióp ban Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ®a ra c¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn XÝ nghiÖp vµ híng dÉn c¸c ®éi x©y dùng lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng n¨m. - ChuÈn bÞ, x©y dùng vµ lËp hå s¬ ®Êu thÇu c«ng tr×nh. Qu¶n lý vµ lu gi÷ hå s¬ ®Êu thÇu. - Tham mu cho cÊp ®éi trong c«ng t¸c lËp hå s¬, hoµn thµnh c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh; cïng víi c¸c §éi vµ bé phËn kh¸c tËp trung thu håi vèn nhanh. - Giao kÕ ho¹ch, kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· ®îc Gi¸m ®èc phª duyÖt. Qu¶n lý lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t trªn c¬ së bè trÝ s¾p xÕp c©n ®èi ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô ®¹t kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. - C«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o huÊn luyÖn cÇn ph¶i tham mu b¸o c¸o Gi¸m ®èc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 XÝ nghiÖp phª duyÖt. Trong ®ã s¾p xÕp bé m¸y ph¶i gän nhÑ phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao. X©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc tuyÓn dông lao ®éng ®µo t¹o båi dìng ®éi ngò c¸n bé, ®éi ngò kü s x©y dùng n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc tay nghÒ. Qu¶n lý n¾m ch¾c hå s¬ c«ng nh©n viªn trong toµn XÝ nghiÖp, híng dÉn c¸c ®éi x©y dùng thµnh viªn cña XÝ nghiÖp thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. Ban hµnh chÝnh vËt t: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Qu¶n lý chÆt chÏ c«ng t¸c an toµn trËt tù an ninh ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c v¨n th b¶o mËt ®óng theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc cña ngµnh, cña ®¬n vÞ. - B¶o qu¶n sö dông con dÊu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña XÝ nghiÖp. - Tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra gi¸m s¸t theo dâi viÖc thùc hiÖn chÊp hµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch, néi quy – quy ®Þnh trong toµn XÝ nghiÖp. - Tæ chøc thùc hiÖn phôc vô héi nghÞ vµ ®a ®ãn kh¸ch, ch¨m lo ®êi sèng søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch ®· ®îc Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp phª duyÖt vÒ lÞch c«ng t¸c vµ lµm viÖc, lÞch trùc cña XÝ nghiÖp, cña c¸c ®éi x©y dùng thµnh viªn vÒ c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn trËt tù vÒ ngêi vµ tµi s¶n trong toµn XÝ nghiÖp. - Quan hÖ vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c ®Þa ph¬ng n¬i cã ®éi x©y dùng thµnh viªn thi c«ng nh»m ®¶m b¶o vµ t¨ng cêng t×nh ®oµn kÕt qu©n nh©n t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thi c«ng cña ®éi. - Qu¶n lý tèt vµ lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi cña toµn XÝ nghiÖp. Ban tµi chÝnh kÕ to¸n: - Tham mu cho §¶ng uû – Ban gi¸m ®èc, gióp c¸c §éi, Ph©n xëng s¶n xuÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c, chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc nãi chung vµ Bé tµi chÝnh, Côc tµi chÝnh Bé Quèc phßng nãi riªng lµm sao cã hiÖu qu¶. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕt hîp víi phßng hµnh chÝnh kü thuËt x©y dùng c¸c chØ tiªu ®Þnh møc s¶n xuÊt kinh doanh dùa trªn c¸c chØ tiªu ®· hoµn thµnh trong thêi gian tríc. - Tæ chøc thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, Côc tµi chÝnh, phßng tµi chÝnh Bé Quèc Phßng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc §¶ng uû, Ban gi¸m ®èc XÝ nghiÖp vÒ sè liÖu th«ng tin trªn b¸o c¸o theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc vµ cÊp trªn. - Tham gia c«ng t¸c thu håi vèn c¸c c«ng tr×nh. - Thêng xuyªn kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n c¸c §éi trong XÝ nghiÖp vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c tµi chÝnh ®· x©y dùng ®Ó bé m¸y tµi chÝnh ®¸p øng ®îc yªu cÇu t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c ®¬n vÞ. - LËp vµ hÖ thèng c¸c mÉu biÓu, sæ s¸ch kÕ to¸n tõ XÝ nghiÖp xuèng c¸c §éi; cã biÖn ph¸p qu¶n lý gi¸m s¸t tèt ®èi víi mét sè §éi cßn yÕu vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh. C¸c xëng ®éi trùc thuéc XÝ nghiÖp: lµ nh÷ng ®¬n vÞ trùc tiÕp tæ chøc s¶n xuÊt thi c«ng díi sù chØ ®¹o cña XÝ nghiÖp vµ cã nh÷ng mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c phßng ban cña XÝ nghiÖp vÒ mÆt kinh tÕ, tµi chÝnh, kü thuËt. Nh×n chung, bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp ®îc tæ chøc mét c¸ch chÆt chÏ cã sù ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng gi÷a c¸c bé phËn phßng ban tr¸nh ®îc sù chång chÐo trong thi hµnh nhiÖm vô, mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban võa ®¶m b¶o ®îc tÝnh ®éc lËp võa thÓ hÖn ®îc sù liªn kÕt chÆt chÏ trong mét tæng thÓ chung lµ XÝ nghiÖp. Nhê cã m« h×nh tæ chøc qu¶n lý tèt nªn mÆc dï ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã nhiÒu khã kh¨n nhng XÝ nghiÖp vÉn ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña cÊp trªn ®Ò ra ®ång thêi liªn tôc ®¹t ®îc nh÷ng b»ng khen cña c«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ lµ chñ thÇu cho c¸c c«ng tr×nh cã chÊt lîng cao. Ph¬ng thøc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ mét doanh nghiÖp ra ®êi trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn h¼n tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng XÝ nghiÖp 296 cã ®îc rÊt nhiÒu thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh. Tuy nhiªn, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng còng nh nhiÒu doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c XÝ nghiÖp lu«n ph¶i t×m ra nh÷ng híng ®i thÝch hîp nhÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó cã ®îc híng ®i ®óng ®¾n ®ã lµ ph¶i tæ chøc ®îc c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖn nay rÊt nhiÒu doanh nghiÖp trong ngµnh x©y l¾p ®· ¸p dông c¬ chÕ kho¸n vµ c¬ chÕ nµy tá ra cã nhiÒu u ®iÓm. XÝ nghiÖp 296 còng lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ¸p dông c¬ chÕ ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo c¬ chÕ kho¸n gän. Theo c¬ chÕ nµy XÝ nghiÖp c¨n cø vµo gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi lîng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ký, nhËn thÇu víi c¸c chñ ®Çu t ®Ó tÝnh to¸n gi¸ giao kho¸n cho c¸c ®éi thi c«ng, c¸c ®éi sÏ tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, khi c«ng tr×nh hoµn thµnh c¨n cø vµo gi¸ giao kho¸n mµ XÝ nghiÖp ®Ò ra cïng víi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt c¸c ®éi sÏ tÝnh to¸n møc l·i (lç) ®îc hëng. §éi thi c«ng ®îc ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh vµ mçi ®éi cã mét kÕ to¸n riªng víi nhiÖm vô chÝnh lµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph¬ng thøc nµy rÊt cã ý nghÜa trong c«ng t¸c qu¶n lý: 2 G¾n lîi Ých vËt chÊt cña tõng ®éi, tõng ngêi lao ®éng víi khèi lîng, chÊt lîng vµ tiÕn ®é thi c«ng t¹o ®éng lùc thóc ®Èy khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶. 3 X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi tõng tæ ®éi, ngêi lao ®éng. 4 Më réng quyÒn tù chñ trong viÖc lùa chän ph¬ng thøc tæ chøc lao ®éng, tù chñ cho c¸c ®éi thi c«ng. 5 Ph¸t huy kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c¸c ®éi, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh – kinh tÕ cña XÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc qu¶n lý tµi chÝnh nöa ®éc lËp nöa phô thuéc. Mét mÆt XÝ nghiÖp tæ chøc cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng cho c¸c ®éi th«ng qua h×nh thøc chuyÓn sÐc ®ång thêi còng cho phÐp c¸c ®éi tù vay vèn nhng ph¶i cã sù ®ång Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ý cña XÝ nghiÖp. Hµng quý XÝ nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh víi c«ng ty b»ng viÖc nép chØ tiªu tµi chÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m do c«ng ty Ên ®Þnh. XÝ nghiÖp còng tiÕn hµnh thu chØ tiªu tµi chÝnh cña c¸c ®éi vµo cuèi mçi quý. V× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®îc tæ chøc theo h×nh thøc giao kho¸n cho nªn c¸c ®éi chØ ®îc h¹ch to¸n l·i lç cho ®éi m×nh sau khi ®· thùc hiÖn ®îc hÕt nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi XÝ nghiÖp. Còng t¬ng tù nh vËy thu nhËp hµng quý cña XÝ nghiÖp ph¶i trõ ®i kho¶n nép chØ tiªu lªn c«ng ty. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng x©y l¾p. Trong nh÷ng n¨m võa qua XÝ nghiÖp liªn tôc më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng, tiÕp nhËn thªm nhiÒu c«ng tr×nh thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau trªn c¬ së vÉn gi÷ quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng ®ång thêi kÕt hîp t×m kiÕm nh÷ng nhµ thÇu míi. Do ®ã c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ngµy cµng nhiÒu thuéc nhiÒu chñng lo¹i, nhiÒu thÕ hÖ kh¸c nhau, do nhiÒu níc s¶n xuÊt: ThiÕt bÞ thi c«ng bao gåm: 52 m¸y trén bª t«ng; 48 m¸y trén v÷a; 02 Tr¹m trén bª t«ng t¬i + ASPHAN; 46 §Çm bµn; 51 ®Çm dïi; 02 m¸y Ðp cäc; 01 CÈu th¸p tù hµnh; 05 CÈu KC 35 – 75; 40 m¸y vËn th¨ng; 90 giµn gi¸o thÐp 2.650 cèp pha thÐp; 11 m¸y ®Çm rung; 18 m¸y lu nÒn ®êng c¸c lo¹i; 02 m¸y r¶i nhùa ®êng; 03 m¸y c¹p; 09 m¸y sóc g¹t liªn hîp; 08 m¸y sóc Sam sung; 07 m¸y ñi T130; 07 m¸y ph¸t ®iÖn; 35 m¸y hµn c¸c lo¹i; 30 m¸y b¬m níc; 04 d©y chuyÒn sµng ®¸; 12 m¸y chÕ biÕn gç; 18 m¸y tr¾c ®Þa vµ mét sè thiÕt bÞ nhá kh¸c. ThiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i: 14 Xe tù ®æ 10 tÊn; 08 Xe tù ®æ 12 tÊn; 07 Xe chØ huy 4 chç ngåi; 03 Xe chë tÐc níc. Ngoµi ra trang thiÕt bÞ v¨n phßng phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh to¸n, h¹ch to¸n nhanh chãng cã hiÖu qu¶, tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc. DiÖn tÝch nhµ lµm viÖc tho¸ng m¸t ®¹t tiªu chuÈn ®¶m b¶o cho c«ng t¸c qu¶n lý. Nh×n chung c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ m¸y mãc cña XÝ nghiÖp vËn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyÓn vµ lµm viÖc cña XÝ nghiÖp lµ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i vµ khang trang ®¸p øng ®îc nhu cÇu thi c«ng x©y l¾p vµ më réng ®Þa bµn. Do tÝnh ®a d¹ng cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn quy tr×nh s¶n xuÊt còng lu«n thay ®æi theo ®Æc ®iÓm kü thuËt thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. S¬ ®å sau ®©y kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh ®êng giao th«ng – lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh thi c«ng truyÒn thèng cña XÝ nghiÖp. §Ó thi c«ng c«ng tr×nh nµy XÝ nghiÖp ph¶i dïng ®Õn nhiÒu lo¹i mµy mãc nh: m¸y ñi ®Êt, m¸y xóc ®Êt, m¸y ®Çm, m¸y san r¶i ®¸, m¸y ®Ëp chin ®¸, m¸y trén cÊp phèi, m¸y trén nhùa nãng, m¸y r¶i nhùa, m¸y lu chÌn, b¹t lÒ vµ c¸c thiÕt bÞ hoµn thiÖn kiÓm tra ®êng… §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Ph¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®îc tæ chøc theo ph¬ng thøc hçn hîp (nöa tËp trung nöa ph©n t¸n). C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp ®îc tæ chøc theo m« h×nh kÕ to¸n c«ng ty vµ chÞu sù ®iÒu hµnh cña kÕ to¸n trëng c«ng ty. Ban tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp gåm 6 ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cã tÝnh chÊt tæng hîp vµ chung cho toµn XÝ nghiÖp ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu ®Ó lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. C¸c ®éi x©y dùng lµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc thùc hiÖn nh÷ng néi dung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ chØ ®îc më c¸c tµi kho¶n chuyªn chi.. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Nh×n chung, bé m¸y kÕ to¸n ®îc s¾p xÕp mét c¸ch gän nhÑ, phï hîp víi ®Æc thï kinh doanh cña XÝ nghiÖp. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo ph¬ng thøc hçn hîp ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ t¸c nghiÖp Quan hÖ cung cÊp sè liÖu S¬ ®å 2.1: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng: §îc giao nhiÖm vô s¾p xÕp vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn XÝ nghiÖp, híng dÉn kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thu thËp xö lý th«ng tin kÕ to¸n, kiÓm tra kÕ to¸n c¸c xëng, ®éi trùc thuéc vÒ viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®é h¹ch to¸n qu¶n lý tµi chÝnh... KÕ to¸n trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ sè liÖu trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o quyÕt to¸n tr×nh lªn cÊp trªn trùc tiÕp (c«ng ty), gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. KÕ to¸n trëng tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc ®a ra c¸c th«ng tin kinh tÕ, ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp. KÕ to¸n tæng hîp: lµ ngêi thay mÆt kÕ to¸n trëng ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc h»ng ngµy cña ban tµi chÝnh khi kÕ to¸n trëng ®i v¾ng. KÕ to¸n tæng hîp lµ ngêi gi÷ sæ c¸i tæng hîp cho c¸c phÇn hµnh. §Þnh kú (th¸ng, quý, n¨m) kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh ghi sæ c¸i cho c¸c phÇn hµnh ®ång thêi ®èi chiÕu víi kÕ to¸n chi tiÕt c¸c phÇn hµnh vÒ sè liÖu tæng céng trªn sæ c¸i c¸c tµi kho¶n t¬ng øng. KÕ to¸n tæng hîp lµm c«ng t¸c tæng hîp chi phÝ gi¸ thµnh cho c¸c ®éi, c¸c c«ng tr×nh ®Ó tõ ®ã b¸o c¸o lªn cÊp trªn. KÕ to¸n thuÕ vµ ng©n hµng vµ BHXH: Lµ ngêi trùc tiÕp quan hÖ víi c¸c c¬ quan cã liªn quan bªn ngoµi XÝ nghiÖp nh Ng©n hµng, côc thuÕ, Së lao ®éng vµ th¬ng binh x· héi. NhiÖm vô cña ngêi kÕ to¸n viªn nµy lµ: theo dâi tµi kho¶n cña XÝ nghiÖp trong ng©n hµng, thêng xuyªn ®èi chiÕu víi ng©n hµng vÒ c¸c kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay cña XÝ nghiÖp ®Ó b¸o c¸o lªn cÊp trªn; tÝnh to¸n thuÕ ®Çu vµo vµ thuÕ ®Çu ra ®Ó thùc hiÖn quyÒn lîi vµ nghÜa vô thanh to¸n víi nhµ níc; tÝnh to¸n møc BHXH cho tõng c«ng nh©n viªn chøc cña XÝ nghiÖp vµ cña §éi trªn c¬ së møc l¬ng c¬ b¶n cña tõng ngêi. Thñ quü: LËp phiÕu thu, phiÕu chi tiÒn mÆt, phiÕu chi sÐc vµ ghi sæ quü. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: cã nhiÖm vô lµm c¸c phÇn hµnh vÒ tµi s¶n cè ®Þnh nh ghi thÎ tµi s¶n, theo dâi c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m, nhîng b¸n vµ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. Cuèi kú ®èi chiÕu gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh trªn sæ s¸ch víi thùc tÕ kiÓm kª. KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî. KÕ to¸n c¸c xëng, ®éi trùc thuéc XÝ nghiÖp: lµm nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ gi¸ thµnh theo tõng c«ng tr×nh vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp chi phÝ gi¸ thµnh lªn kÕ to¸n tæng hîp. Cuèi kú, c¸c kÕ to¸n ®éi khi göi b¸o c¸o lªn XÝ nghiÖp ph¶i göi kÌm theo c¸c chøng tõ gèc ®Ó kÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n §Æc ®iÓm hÖ thèng tµi kho¶n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông. HÖ thèng TK kÕ to¸n ®îc ¸p dông t¹i XÝ nghiÖp lµ HÖ thèng TK thèng nhÊt ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/C§kÕ to¸n ngµy 1-11-1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh - §· söa ®æi bæ sung) H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i XÝ nghiÖp lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Ghi cuèi th¸ng Ghi cuèi quý Quan hÖ ®èi chiÕu S¬ ®å 2.2: Quy tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Sæ s¸ch kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®îc chia thµnh hai lo¹i lµ sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt. Sè tæng hîp: Lµ sæ më cho c¸c tµi kho¶n tæng hîp do kÕ to¸n tæng hîp ®¶m nhiÖm viÖc ghi chÐp. Bao gåm c¸c lo¹i sæ: Sæ tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n; Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n; Sæ ®ang ký chøng tõ ghi sæ; Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Lµ lo¹i sæ dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c ®èi tîng aÓ ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. Mçi phÇn hµnh kÕ to¸n ®Òu cã c¸c sæ chi tiÕt nh»m phôc vô cho viÖc qu¶n lý vµ theo dâi cña nh»m cña XÝ nghiÖp bao gåm: Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n chi phÝ, sæ chi tiÕt theo dâi c«ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nî, sæ chi tiÕt theo dâi t¹m øng; Sæ chi tiÕt theo dâi t×nh h×nh cÊp ph¸t vèn; Sæ chi tiÕt theo dâi tiÒn vay ng©n hµng; Sæ chi tiÕt chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp; PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp 296 §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ, c«ng viÖc ®Çu tiªn mµ ngêi kÕ to¸n ph¶i lµm lµ x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. §èi tîng tËp hîp chi phÝ ®îc lùa chän phï hîp sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ tõ ®ã ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng tËn dông tèi ®a viÖc h¹ch to¸n trùc tiÕp c¸c chi phÝ ph¸t sinh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. X¸c ®Þnh ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh giíi h¹n tËp hîp chi phÝ mµ thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh vµ chÞu phÝ. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau nh: tÝnh chÊt s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, lo¹i s¶n phÈm vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt. S¶n phÈm s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp 296 lµ c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian c«ng dµi, ®Þa ®iÓm thi cong cè ®Þnh, cã dù to¸n thiÕt kÕ vµ ph¬ng ph¸p thi c«ng riªng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña s¶n phÈm, XÝ nghiÖp 296 ®· lùa chän ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ nh vËy t¹o thuËn lîi cho XÝ nghiÖp trong tæ chøc qu¶n lý, kiÓm tra vµ ph©n tÝch chi phÝ. Còng tõ viÖc lùa chän ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh trªn XÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ h¹ch to¸n theo Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. Thêi ®iÓm tÝnh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh lµ cuèi mçi quý. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ®îc ¸p dông thèng nhÊt trong toµn XÝ nghiÖp lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Néi dung vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p XÝ nghiÖp ph¶i bá ra nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau. C¨n cø vµo c«ng dông vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ, XÝ nghiÖp tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chÝ phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ ®èi tîng lao ®éng vµ lµ 1 trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (®èi tîng lao ®éng, søc lao ®éng vµ t liÖu lao ®éng). Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó h×nh thµnh nªn c«ng tr×nh hoÆc thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Trong lÜnh vùc kinh doanh x©y l¾p nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thêng chiÕm tØ träng lín nhÊt trong tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®ång thêi còng lµ träng t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh doanh. Tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ vµ tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu lu«n lµ tiªu chÝ cÇn ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu cã nh vËy doanh nghiÖp míi thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña XÝ nghiÖp gåm toµn bé chi phÝ vÒ vËt liÖu chÝnh (xi m¨ng, c¸t, ®¸ sái, s¾t thÐp …), vËt liÖu phô cÊu kiÖn b¸n thµnh phÈm, vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn trùc tiÕp cÊu thµnh hoÆc gióp cho viÖc cÊu thµnh thùc thÓ c«ng tr×nh. §Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thi c«ng ®îc tiÕn hµnh liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n v× thiÕu vËt t, XÝ nghiÖp yªu cÇu c¸c ®éi lu«n ph¶i chñ ®éng dµ so¸t l¹i t×nh h×nh chÊp hµnh ®Þnh møc tiªu hao vËt t mµ träng t©m lµ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu dïng cho thi c«ng. ViÖc mua s¾m vËt t phôc vô cho thi c«ng ®îc c¸c ®éi c¨n cø trªn møc s¶n lîng kÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹ch mµ XÝ nghiÖp giao cho. Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho dïng cho thi c«ng ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Do XÝ nghiÖp ¸p dông c¬ chÕ kho¸n gän trong thi c«ng nªn theo nguyªn t¾c XÝ nghiÖp chØ chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp vèn tÝn dông cßn c¸c ®éi ph¶i tù ®i t×m nguån hµng, tù tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vËt t. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t cña m×nh XÝ nghiÖp ®· ®Ò ra mét sè quy ®Þnh kh¸ chÆt chÏ ®èi víi qu¸ tr×nh thu mua vµ sö dông vËt t cña c¸c ®éi. Cô thÓ nh ®Ó ®îc XÝ nghiÖp duyÖt c¸c kho¶n chi mua vËt t c¸c ®éi ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ, hay ®Ó ®îc quyÕt to¸n chi phÝ ph¶i cã c¸c chøng tõ xuÊt kho hîp lÖ (cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña bªn xuÊt vµ bªn nhËn). Sè vËt t mua vÒ nÕu xuÊt th¶ng cho thi c«ng c«ng tr×nh kÕ to¸n còng ph¶i tiÕn hµnh cïng víi thñ kho lµm thñ tôc xuÊt kho vµ ghi sæ TK 152 – “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” . Lµm nh vËy XÝ nghiÖp sÏ cã thÓ dÔ dµng n¾m b¾t ®îc sè vËt liÖu mua vµo vµ sö dông trong kú chØ th«ng qua TK 152. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp XÝ nghiÖp sö dông TK 621 – “ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” . Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. Vµo ®Çu mçi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n lîng ®Ò ra ®Ó lËp dù to¸n ®Þnh møc tiªu hao vËt t trong th¸ng. Sau khi b¶n dù to¸n ®Þnh møc tiªu hao vËt t ®îc ®éi trëng ký duyÖt c¸n bé cung øng sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc thu mua. VËt t mua sÏ ®îc thñ kho lµm thñ tôc nhËp kho t¹i kho chÝnh cña ®éi hoÆc t¹i kho t¹m - kho ®îc dùng t¹i ch©n c«ng tr×nh, nÕu vËt t mua vÒ dïng ngay cho thi c«ng. BiÓu1 XÝ nghiÖp 296 §éi x©y dùng sè 65 PhiÕu nhËp kho Ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 Sè: 03 Hä tªn ngêi giao hµng: §ång chÝ Ph¹m Th¸i. Theo ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 053861 ngµy 05/11/2002 cña Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty cæ phÇn khai th¸c ®¸ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng NhËp t¹i kho: C«ng tr×nh §êng nh¸nh T©y B×nh Liªu Sè lîng Theo Thùc C.tõ nhËp 63 21 STT §¸ héc m3 30.238 1.904.976 3 §¸ phÕ m 5.714,28 119.999 th¶i ……… Céng 2.024.975 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): Hai triÖu kh«ng tr¨m hai m¬i t ngh×n chÝn 1 2 tr¨m b¶y m¬i l¨m ®ång. Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng (Ký tªn) Thñ kho KÕ to¸n ®éi §éi trëng Ký tªn Ký tªn Ký tªn Ký tªn Cuèi th¸ng c¸c ho¸ ®¬n mua vËt t ®îc kÕ to¸n tËp hîp l¹i vµ ghi vµo B¶ng kª chøng tõ mua vËt t theo mÉu sau: BiÓu 2 XÝ nghiÖp 296 B¶ng kª chøng tõ mua vËt t §éi x©y dùng sè 65 Th¸ng 11 n¨m 2002 C«ng tr×nh §êng nh¸nh T©y B×nh Liªu Ho¸ ®¬n T T Sè 1 §¸ héc, ®¸ 053861 Ngµy 05/11/02 2.024.975 101.048 2.126.223 056253 07/11/02 5.838.420 291.921 6.130.341 ……… ……… ……… ……… ……… 233.989.551 11.699.477 245.593.478 th¶i 2 C¸t vµng S«ng l« ……… Céng §éi trëng KÕ to¸n ®éi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng kª nµy võa cã t¸c dông ®èi chiÕu sè tiÒn ghi trªn phiÕu nhËp kho, trªn sæ chi tiÕt vËt liÖu víi sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n nh»m kiÓm tra tÝnhchÝnh x¸c cña c«ng viÖc ghi chÐp võa lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n thuÕ trªn XÝ nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ ghi sæ theo dâi thanh to¸n víi ngêi b¸n. Khi cã lÖnh xuÊt kho vËt liÖu ®Ó thi c«ng (lÖnh do ®éi trëng ký duyÖt) thñ kho tiÕn hµnh lµm thñ tôc xuÊt kho. Tríc khi xuÊt kho thñ kho cïng víi ngêi nhËn thùc hiÖn c«ng viÖc c©n ®o ®ong ®Õm vµ kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu sau ®ã lËp biªn b¶n x¸c nhËn vËt liÖu ®ång thêi hai bªn ký vµo. Thñ kho cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vÒ mÆt sè lîng cña nguyªn vËt liÖu nhËp,xuÊt cßn kÕ to¸n sÏ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. Do vËy, trong phiÕu nhËp kho sau ®©y thñ kho sÏ ghi sè lîng vËt liÖu xuÊt kho vµo cét “ sè lîng” cßn kÕ to¸n sÏ ghi cét “ ®¬n gi¸” vµ cét “ thµnh tiÒn” . BiÓu 3 XÝ nghiÖp 296 Sè: 08 PhiÕu xuÊt kho §éi x©y dùng sè 65 Hä tªn ngêi nhËn hµng: §ång chÝ NguyÔn Têng Ph¬ng. §Þa chØ: Bé phËn hµnh chÝnh LÝ do xuÊt kho: Thi c«ng c«ng tr×nh §êng nh¸nh T©y B×nh Liªu XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh §êng nh¸nh T©y B×nh Liªu. Sè lîng TT 1 Yªu Thùc cÇu xuÊt C¸t biÓn ®¾p nÒn m3 598 25.000 14.950.000 Tæng céng KÕ to¸n trëng 14.950.000 Phô tr¸ch bé phËn Ngêi nhËn Thñ kho §èi víi c«ng cô dông cô dïng cho nhiÒu lÇn x©y dùng nh: gç v¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khu«n, cäc v¸n thÐp, gç tµ vÑt, ®µ gi¸o, khung thÐp…kÕ to¸n ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh liªn qu¶n theo tû lÖ cè ®Þnh lµ 50% gi¸ trÞ xuÊt dïng. Sè lîng vËt t nhËp, xuÊt trong th¸ng ®îc theo dâi chi tiÕt trªn sæ tæng hîp chi tiÕt nhËp xuÊt tån. Mçi sæ ®îc më cho tõng thø vËt t (®èi víi vËt t chÝnh) cßn c¸c lo¹i vËt t phô kÕ to¸n tiÕn hµnh theo dâi trªn cïng mét sæ chi tiÕt. §Õn cuèi quý kÕ to¸n sÏ tæng hîp c¸c sæ chi tiÕt vËt liÖu vµo sæ tæng hîp chi tiÕt ®Ó lµm thñ tôc ®èi chiÕu víi phÇn h¹ch to¸n tæng hîp. C¸c chøng tõ xuÊt kho vËt t cho thi c«ng trong th¸ng sÏ ®îc kÕ to¸n tæng hîp vµo b¶ng kª chøng tõ (Ghi nî TK 621) BiÓu 4 XÝ nghiÖp 296 B¶ng kª chøng tõ §éi x©y dùng 65 (Ghi Nî TK 621) C«ng tr×nh §êng nh¸nh T©y B×nh Liªu Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2002 Chøng tõ Sè Ngµy 01 01/11 XuÊt c¸t biÓn cho thi c«ng c«ng 152 14.950.000 152 2.057.147 … …….. tr×nh 02 01/11 XuÊt ®Êt ®¸ thi c«ng c«ng tr×nh … … … Céng §éi trëng 233.989.551 KÕ to¸n ®éi Sè tæng céng trªn cét sè tiÒn cña b¶ng kª chøng tõ (ghi Nî TK 621) lµ c¨n cø ®Ó ghi bót to¸n chi phÝ trªn chøng tõ ghi sæ sau: BiÓu 5 XÝ nghiÖp 296 §éi x©y dùng sè 65 chøng tõ ghi sæ Sè: 48 Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2002 C«ng tr×nh §êng nh¸nh T©y B×nh Liªu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøng tõ Sè hiÖu TK Sè Ngµy Nî 48 31/1 1 XuÊt vËt liÖu cho x©y Cã Sè tiÒn Nî Cã 152 233.989.551 142 19.568.521 dùng Ph©n bæ chi phÝ dông cô dïng nhiÒu kú 621 255.484.072 Tæng céng 255.484.072 §éi trëng 255.484.072 KÕ to¸n ®éi Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n sÏ ghi vµo sæ c¸i TK 621. Sæ c¸i TK 621 ®îc më vµo cuèi mçi quý vµ ®îc ghi theo tr×nh tù cña sè hiÖu chøng tõ ghi sæ. BiÓu 6 XÝ nghiÖp 296 sæ c¸i TK 621 “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” §éi x©y dùng 65 C«ng tr×nh §êng nh¸nh T©y B×nh Liªu Quý IV n¨m 2002 Chøng tõ Sè Ngµy 48 31/11 Sè tiÒn Nî XuÊt vËt liÖu thi c«ng Cã 152 233.989.551 142 19.568.521 … … c«ng tr×nh 50 31/11 Ph©n bæ chi phÝ cèp pha ®µ gi¸o. … … … 31/12 K/c CPNVLTT §êng 244.182.621 nh¸nh T©y B×nh Liªu Quý … … 31/12 … IV/2002 … K/c … 19.568.521 CPNVLTT §êng nh¸nh T©y B×nh Liªu Quý
- Xem thêm -