Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp môc lôc Lêi më ®Çu Néi dung b¸o c¸o 1.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 1.2.Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1.2.1.T×nh h×nh sö dông lao ®éng. 1.2.2.T×nh h×nh sö dông vèn. 1.2.3.T×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô. 1.3.§Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt . 1.3.1.Quy tr×nh c«ng nghÖ. 1.3.2.Tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt . 1.4.Tæ chøc qu¶n lý t¹i c«ng ty . 1.5.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2.C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. 2.1.H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.1.1.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.1.2.H¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü. 2.1.3.H¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng. 2.2.H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 2.2.1.§Æc ®iÓm TSC§ t¹i c«ng ty 2.2.2.Chøng tõ sö dông vµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ. 2.2.3.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n TSC§ 2.2.4.H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp TSC§,hao mßn TSC§ 2.3.H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu,c«ng cô ,dông cô 2.3.1.§Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu 2.3.2.Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu 2.3.3.§Æc ®iÓm c«ng cô dông cô 2.3.4.Chøng tõ sö dông khi h¹ch to¸n NVL, c«ng cô,dông cô. 2.3.5.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n 2.3.6.H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp NVL, c«ng cô, dông cô 2.4.H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 2.4.1.C¸c chøng tõ sö dông 2.4.2.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 2.4.3.H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp 1 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 2.5.H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 2.5.1.§Æc ®iÓm tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 2.5.2.VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 2.5.3.H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp 3.Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long 3.1.NhËn xÐt chung vÒ bé m¸y kÕ to¸n 3.2. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n ngo¹i tÖ 3.3. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu 3.4. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3.5.ý kiÕn vÒ viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi TSC§ 3.6. ý kiÕn vÒ c¸c kho¶n trÝch tríc tiÒn l¬ng phÐp vµ söa ch÷a lín TSC§ KÕt luËn NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp. 2 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Lêi më ®Çu Còng nh mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng ,c«ng ty giÇy Th¨ng Long ®Æt môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ,n©ng cao uy tÝn chÊt lîng s¶n phÈm tõ ®ã c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ,thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi nhµ níc. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu nµy,bªn c¹nh viÖc ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt c«ng ty rÊt chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n bëi ban l·nh ®¹o c«ng ty hiÓu râ r»ng c«ng t¸c qu¶n lý tèt sÏ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶,tiÕt kiÖm.ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n chÝnh lµ c«ng cô quan träng nhÊt cung cÊp c¸c th«ng tin cho qu¶n lý ,ph©n tÝch vµ lµm s¸ng tá nh÷ng mÆt m¹nh mÆt yÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . §ît kiÕn tËp t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long lµ c¬ héi tèt cho em ®îc häc hái nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vµ lµm s¸ng tá nh÷ng th¾c m¾c mµ trong qu¸ tr×nh häc em cßn cha râ. Trong b¶n b¸o c¸o nµy em nªu ra nh÷ng quan s¸t vÒ viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét sè phÇn hµnh cô thÓ cña c«ng ty.B¸o c¸o gåm c¸c phÇn chÝnh sau: Lêi nãi ®Çu PhÇn néi dung: Nªu lªn thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm tá chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. PhÇn nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. KÕt luËn NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp 3 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 210/CNNTCL§ cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé C«ng nghiÖp ); quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i DNNN theo nghÞ ®Þnh sè 368/H§BT ( nay lµ Thñ tíng chÝnh phñ) vµ quyÕt ®Þnh sè 397/ CNN-TCL§ ngµy 29/4/1993 cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ.Tªn giao dÞch: Th¨ng Long Shoes Company, cã trô së chÝnh t¹i 411NguyÔn Tam Trinh-Mai §éng- Hai Bµ Trng-Hµ Néi. C«ng ty giÇy Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n vµ lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp víi 3 Ng©n hµng giao dÞch chÝnh : - NH C«ng th¬ng khu vùc II-HBT-HN - NH Cæ phÇn c«ng th¬ng ViÖt Nam - NH Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam C«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng chñ ®éng liªn hÖ, ký kÕt c¸c hîp ®ång th¬ng m¹i víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ Níc KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu thay ®æi. Ban ®Çu, c«ng ty chØ cã 2 ph©n xëng s¶n xuÊt vµ mét sè c«ng tr×nh phôc phô kh¸c víi sè c«ng nh©n lµ 300 ngêi, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt hµng gia c«ng mò giÇy da cho c¸c níc XHCN vµ chñ yÕu lµ thÞ trêng Liªn X«.Song tõ sau sù sôp ®æ vµ tan vì cña thÞ trêng §«ng ¢u vµ Liªn X« vµo nh÷ng n¨m 92-93, c«ng ty ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n khi t×m kiÕm cho m×nh thÞ trêng vµ b¹n hµng nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn c«ng ty.Ph¶i ®èi mÆt víi thùc tr¹ng kh«ng mÊy s¸ng sña vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cña chÝnh m×nh, víi sù non trÎ trong qu¶n lý,víi sù thiÕu vèn ®Ó ®Çu t cho c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ nh÷ng khã kh¨n chung mµ mäi doanh nghiÖp ph¶i tr¶i qua trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc, c«ng ty ®· cè g¾ng t×m cho m×nh híng ®i míi, quyÕt t©m kh«i phôc l¹i vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh m×nh XuÊt ph¸t tõ viÖc t×m hiÓu nhu cÇu sö dông giÇy da néi ®Þa vµ ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi, víi u thÕ cã nguån nh©n c«ng rÎ, lao ®éng cÇn cï, chÞu khã, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, c«ng ty ®· chñ ®éng gia t¨ng nguån vèn kinh doanh b»ng viÖc vay l·i ng©n hµng, huy ®éng vèn tõ CBCNV trong c«ng ty ®Ó trang bÞ m¸y mãc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i Cho ®Õn nay, sau h¬n 10 n¨m, ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· dÇn dÇn ®i vµo æn ®Þnh, c«ng t¸c an toµn phôc vô s¶n xuÊt ®îc ®¶m b¶o, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn vÒ chÊt lîng mÆt hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng theo yªu cÇu hîp ®ång cho kh¸ch hµng dùa trªn c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh mÒm dÎo, uyÓn 4 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp chuyÓn linh ho¹t vµ nh¹y c¶m víi thÞ trêng vµ thÞ hiÕu tiªu dïng. C¸c b¹n hµng lín nh : Hµ Lan, ý, Hµn Quèc...lu«n tin tëng vµ ®¸nh gi¸ cao sù hîp t¸c cña c«ng ty §Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng c«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt víi hai chi nh¸nh. Mét xÝ nghiÖp t¹i Th¸i B×nh, mét xÝ nghiÖp t¹i ChÝ Linh - H¶i D¬ng bªn c¹nh xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ xÝ nghiÖp giÇy Hµ Néi. Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh sau: Chøc n¨ng: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp, tù h¹ch to¸n trªn c¬ së lÊy thu bï chi phÝ, khai th¸c nguån vËt t, nh©n lùc, tµi nguyªn ®Êt níc, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu, t¨ng thu ngo¹i tÖ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Chøc n¨ng s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt giÇy dÐp vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c tõ da. Chøc n¨ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Theo giÊy phÐp kinh doanh sè 1.02.1.037/ GP cÊp ngµy 26/8/1993 th× ph¹m vi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ: . XuÊt khÈu: GiÇy dÐp, tói cÆp da C«ng ty s¶n xuÊt ra. . NhËp khÈu: VËt t nguyªn liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty. NhiÖm vô: Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së chñ ®éng vµ tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh cña Ph¸p luËt. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nhu cÇu thÞ trêng, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt víi Bé th¬ng m¹i vµ Nhµ níc gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c trong kinh doanh. Tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®éng mua b¸n ngo¹i th¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan tíi s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ång thêi tù t¹o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t më réng, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi gi÷a xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ lµm trßn nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ níc. Nghiªn cøu thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng c¸c mÆt hµng do C«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ trêng tiªu thô. Qu¶n lý, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó theo kÞp sù ®æi míi cña ®Êt níc. 1.2. Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 5 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp HiÖn nay,thÞ trêng giÇy trªn thÕ giíi rÊt ph¸t triÓn,®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh giÇy ViÖt Nam ph¸t triÓn lµ rÊt lín nhng kÌm theo ®ã, yªu cÇu ®èi víi chÊt lîng, ®èi víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, qu¶n lý còng rÊt lín ®ßi hái mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt ph¶i lu«n lu«n n©ng cao trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ , n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt nh»m kh¼ng ®Þnh h×nh ¶nh cña s¶n phÈm, cña c«ng ty trªn thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi. ThÞ trêng giÇy ®îc ®¸nh gi¸ lµ më réng nhng kÌm theo ®ã ®èi thñ c¹nh tranh còng rÊt nhiÒu vµ ®iÒu ®ã buéc c¸c c«ng ty giÇy ViÖt Nam ph¶i hÕt søc h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu vµ ph¸t huy søc m¹nh, u thÕ cña m×nh nh»m cã ®îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. 1. 2.1. T×nh h×nh sö dông lao ®éng Qua thèng kª vÒ lao ®éng cña c«ng ty cho thÊy: Tæng sè lao ®éng 3200 ngêi trong ®ã 75 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc 15 c«ng nh©n cã tay nghÒ cao(tõ bËc 5 trë lªn) cßn l¹i ®éi ngò c«ng nh©n ®îc ®µo t¹o tõ trung cÊp. Lao ®éng qu¶n lý Ýt biÕn ®éng vµ chiÕm tû lÖ thÊp(díi 5%),lao ®éng n÷ ®îc sö dông nhiÒu h¬n lao ®éng nam do ®ßi hái cña c«ng viÖc cÇn sù khÐo lÐo. Qua c¸c n¨m cho thÊy tû lÖ lao ®éng n÷ ®¹t xÊp xØ 60% lao ®éng ®éng cña toµn c«ng ty. Ngµnh giÇy lµ ngµnh s¶n xuÊt theo mïa vô nªn sè lao ®éng ®îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt còng biÕn ®éng theo mïa vô. Tuy nhiªn, c«ng ty giÇy Th¨ng Long cã sè lao ®éng huy ®éng vµo s¶n xuÊt t¬ng ®èi æn ®Þnh tû lÖ lao ®éng ®îc huy ®éng cao, n¨m 1999 ®¹t 98,47%. 1.2.2.T×nh h×nh sö dông vèn MÆc dï lµ doanh nghiÖp nhµ níc nhng vèn ®îc h×nh thµnh tõ ng©n s¸ch nhµ níc cña c«ng ty chiÕm tû lÖ khoong cao.Tû träng vèn chñ së h÷u trªn tæng nguån vèn thÊp trong khi ®ã vèn vay cña c«ng ty còng chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn c¸c nguån vay chñ yÕu lµ tõ ng©n hµng vµ huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c. Vèn ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm tû lÖ cao nhÊt trong n¨m 2000 lµ 15%(chñ yÕu vµo m¸y mãc, c¶i t¹o nhµ xëng phôc vô s¶n xuÊt ) n¨m 1999 lµ 9,45%, n¨m 2000 lµ 11,5%. Bªn c¹nh ®ã,nguån vèn bæ sung hµng n¨m cao, n¨m cao nhÊt ®¹t 4,23% tæng vèn(n¨m 1999). Vèn lu ®éng cña c«ng ty chiÕm tû träng lín vµ t¨ng trëng ®Òu qua c¸c n¨m :n¨m 1999 lµ 57,05%; n¨m 2000 lµ 57,59% ( kho¶ng 45,774tû); n¨m 2001 lµ 55,49%(kho¶ng 52,616tû).Vèn ®Çu t vµo TSC§lín vµ cã xu híng t¨ng tû träng trong c¸c n¨m 1996,1997,1998 nhng l¹i cã xu híng gi¶m qua c¸c n¨m sau. Díi ®©y lµ mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . TT ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1 Bè trÝ c¬ cÊu vèn(%) TSC§/Tæng tµi s¶n 42,95 42,41 44,51 6 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp TSL§/tæng tµi s¶n 57,05 57,59 55,59 2 Tû suÊt lîi nhuËn(%) Tû suÊt lîi nhuËn /doanh thu 0,3 1,3 0,8 Tû suÊt lîi nhuËn / vèn 4,37 9,5 8,67 3 T×nh h×nh tµi chÝnh (%) Tû lÖ nî ph¶i tr¶ /tæng tµi s¶n 86,71 88,94 89,51 TSL§/nî ng¾n h¹n 90,61 87,77 91,16 Thanh to¸n nhanh 5,95 4,41 4,86 Sù ph©n bæ vèn nµy lµ t¬ng ®èi hîp lý v× c«ng ty ®Çu t nhiÒu cho nguyªn vËt liÖu vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ®ång thêi chó träng vµo viÖc më réng s¶n xuÊt,n©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty. 1.2.3. T×nh h×nh s¶n xuÊt ,tiªu thô trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn ngµnh giÇy, c«ng ty giÇy Th¨ng Long ®· nhËn thøc râ tÇm quan träng cña viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao tay nghÒ, më réng thÞ trêng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng KÕt qu¶ kinh doanh qua c¸c n¨m 1999-2000-2001 c«ng ty giÇy Th¨ng Long ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CchØ tiªu §VT N¨m 1999 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng S¶n phÈm s¶n xuÊt GiÇy xuÊt khÈu GiÇy néi ®Þa Doanh thu tiªu thô - D.thu xuÊt khÈu -D.thu néi ®Þa Gi¸ trÞ xuÊt khÈu Nép ng©n s¸ch Sè lao ®éng Thu nhËp b×nh qu©n ngêi/th¸ng §æi míi c«ng nghÖ Lîi nhuËn Tr.®ång 1000 ®«i 1000 ®«i 1000 ®«i Tr.®ång Tr.®ång Tr.®ång 1000$ Tr.®ång Ngêi 1000 § 66.920 2.308 2.164 144 82.000 75.250 6.750 6.347 940 1.575 700 67.735 1.834 1.574 260 90.088 82.320 7.768 5.334 1.305 1.900 762 83.084 2.571 2.262 99 100.737 96.233 4.504 6.766 1.644 3.200 758 So s¸nh 1999/2000 TuyÖt Tû lÖ % ®èi + 815 + 1.2 - 474 - 20,5 - 590 - 27,2 + 116 +80,5 + 8.088 + 9,9 + 7.070 + 9,4 + 1.018 + 18,1 - 1.013 - 16 + 365 + 38,8 + 325 + 20,6 + 62 + 8,9 Tr.®ång Tr.®ång 4.950 533 7.500 800 15.591 839 + 2.555 + 267 N¨m 2000 N¨m 2001 + 51,5 + 50,1 So s¸nh 200/2001 TuyÖt Tû lÖ ®èi % + 15.349 + 23 + 737 + 40 + 690 + 44 + 39 + 15 10.649 + 12 + 13.913 + 17 - 3.264 - 42 + 1.432 + 27 + 339 + 26 + 1.300 + 68 -4 - 0,5 + 8.091 + 39 + 107 + 4,9 Qua b¶ng so s¸nh trªn ta thÊy c«ng ty cã nh÷ng bíc tiÕn lín trong thêi gian võa qua .Lîi nhuËn t¨ng tõ 533 triÖu n¨m 1999 lªn 839 triÖu n¨m 2001. 1.3. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi©ú lµ qu¸ tr×nh tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n, sö dông nhiÒu lao ®éng víi tr×nh ®é vµ tay nghÒ kh¸c nhau nªn vÊn ®Ò quÈn lý lao 7 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp ®éng, tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt lµ rÊt quan träng vµ ®iÒu ®ã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng trong s¶n xuÊt 8 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 1.3.1.Quy tr×nh c«ng nghÖ Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy v¶i (2) (1) V¶i b¹t Ho¸ chÊt LuyÖn kim Båi v¶i C¸n Pha c¾t Ðp ®Õ May L¾p r¸p, hÊp, KCS §ãng (1):Qu¸ tr×nh t¹o ®Õ cao su NhËp kho (2):Qu¸ tr×nh may mò giÇy Qu¸ tr×nh t¹o ®Õ cao su: Cao su ®îc mua vÒ lµ c¸c cao su d¹ng th« qua qu¸ tr×nh xö lý,cao su ®îc nghiÒn nhá kÕt hîp víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt,qua qu¸ tr×nh lu ho¸,cao su tiÕp tôc ®î c¾t thµnh nhiÒu l¸t nhá sau ®ã ®îc ®ua qua m¸y Ðp,Ðp t¹o thµnh c¸c d¹ng ®Õ nhá theo yªu cÇu mÉu m· cña kh¸ch hµng.§Õ t¹o ra ®îc c¾t tØa,kiÓm tra vµ ®îc ®ua sang ph©n xëng giÇy,ph©n xëng ®Õ cao su chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp toµn bé c¸c lo¹i ®Õ theo yªu cÇu cña c«ng ty. Qu¸ tr×nh may mò giÇy: Ph©n xëng chuÈn bÞ lÊy nguyªn liÖu lµ v¶i b¹t,v¶i phin ®îc ®ua vµo båi ®Ó t¨ng thªm ®é cøng vµ ®é bÒn sau ®ã ®îc tiÕn hµnh pha c¾t theo c¸c mÉu ®îc thiÕt kÕ t¹i phßng kü thuËt,chuyÓn sang ph©n xëng may ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n may vµ chuyÓn vµo ph©n xëng giÇy l¾p r¸p cïng víi ®Õ,tr¶i qua kh©u hÊp,sÊy t¹o thµnh s¶n phÈm giÇy hoµn chØnh,tæ chøc ®ãng gãi,®ua vµo 9 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nhËp kho.Toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã sù kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm xuyªn suèt tõng c«ng ®o¹n. 1.3.2 .Tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt Tõ ®Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ c«ng ty tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt t¬ng øng nh sau: FX chuÈn bÞ lµm mòi FX may FX chuÈn bÞ lµm ®Õ FX lµm ®Õ FX l¾p r¸p, hÊp §ãng NhËp kho 1.4 Tæ chøc qu¶n lý S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long Ban gi¸m ®èc P. Tæ chøc hµnh chÝnh P.kÕ ho¹ch vËt t P.ThÞ trêng giao dÞch Phßng Kü thuËt XN GiÇy Hµ Néi PX1 PX2 Phßng Tµi vô XN GiÇy Th¸i B×nh PX3 PX1 PX2 Phßng ytÕ Phßng B¶o vÖ XN GiÇy ChÝ Linh PX3 PX1 PX2 PX3 C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. §©y lµ mét c¬ cÊu qu¶n lý mµ toµn bé c«ng viÖc qu¶n lý ®îc gi¶i quyÕt theo mét kªnh liÖn hÖ ®êng th¼ng gi÷a cÊp trªn vµ cÊp díi trùc thuéc. ChØ cã l·nh ®¹o qu¶n lý ë tõng cÊp míi cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ra mÖnh lÖnh chØ thÞ cho cÊp díi (Tøc lµ mçi phßng, ban xÝ nghiÖp cña C«ng ty chØ nhËn quyÕt ®Þnh tõ mét thñ trëng cÊp trªn theo nguyªn t¾c trùc tuyÕn). Gi¸m ®èc cña C«ng ty lµ ngêi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng nhng ®Ó hç trî cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc th× cÇn ph¶i cã c¸c bé phËn chøc n¨ng. C¸c bé phËn chøc n¨ng nµy kh«ng ra lÖnh mét c¸ch trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ cÊp díi mµ chØ nghiªn cøu, chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh cho l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ thùc hiÖn viÖc híng dÉn lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc thi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu trong ph¹m vi chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh. 10 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Ban gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chung tríc Tæng C«ng tytrong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mét Phã gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ kü thuËt c«ng nghÖ KCS Mét Phã gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ néi chÝnh trong C«ng ty ,x©y dùng ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch víi gi¸m ®èc ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn, phô tr¸chc«ng t¸c s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vËt t, an toµn lao ®éng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù, thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn,lµm tèt c«ng t¸c hµnh chÝnh phôc vô kh¸ch hµng trong vµ ngoµi C«ng ty, ®ång thêi lµm c¸c c«ng t¸c kh¸c nh v¨n th, b¶o mËt, tiÕp t©n, ... Phßng thÞ trêng vµ giao dÞch níc ngoµi: chøc n¨ng cña Phßng lµ tham mu gióp cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp kh©ñ cña C«ng ty theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Phßng kü thuËt, c«ng nghÖ: Víi chøc n¨ng lµ qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt cña toµn C«ng ty nh ban hµnh c¸c ®Þnh møc vËt t nguyªn liÖu, lËp c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt , s¶n xuÊt thö c¸c lo¹i mÉu chµo hµng, qu¶n lý c«ng t¸c an toµn thiÕt bÞ kü thuËt trong s¶n xuÊt. Phßng tµi vô: Víi chøc n¨ng chÝnh lµ qu¶n lý tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty ®ång thêi qu¶n lý dßng tµi chÝnh ra vµo nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Phßng b¶o vÖ qu©n sù: Thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ mäi mÆt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ lµm c«ng t¸c tù vÖ qu©n sù theo qui ®Þnh. Phßng y tÕ :thùc hiÖn viÖc ®¶m b¶o søc khoÎ cho c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp giÇy Hµ Néi ,xÝ nghiÖp giÇy Th¸i B×nh,xÝ nghiÖp giÇy ChÝ Linh -H¶i D¬ng: thùc hiÖn c«ng t¸c s¶n xuÊt theo lÖnh do ban gi¸m ®èc ®a xuèng. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long ChÊt lîng s¶n phÈm lu«n ®îc coi träng. Thùc tÕ cho thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng cña m×nh. Sè lîng c¸c ®în vÞ ®Æt hµng ngµy cµng mét nhiÒu C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ sím chñ ®éng ®Çu t trang thiÕt bÞ m¸y mãc, chuyÓn dÇn sang tù ®éng ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy, híng vÒ xuÊt khÈu, gi÷ v÷ng vµ n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng 11 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chøng tá c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ m¹nh cã tiÒm n¨ng vµ møc t¨ng trëng cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ t¬ng lai C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý cã kh¶ n¨ng ®Òu hµnh tèt lµm viÖc cã n¨ng lùc hiÖu qu¶. Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¹o ®îc mét kh«ng khÝ ®oµn kÕt x©y dùng v× môc ®Ých chung cña ®«ng ®¶o CBCNV C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé lu«n ®îc c«ng ty chó träng. c«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho CBCNV ®îc n©ng cao tr×nh ®é, nghiÖp vô cña m×nh Ban l·nh ®¹o ®· chän cho m×nh mét ®êng lèi ph¸p triÓn ®óng híng võa tÇm, võa søc.Ngµy nay c«ng ty ®· cã mét thÕ m¹nh mµ kh«ng ph¶i mét DN nµo còng cã ®îc, ®ã lµ chiÕn lîc thÞ trêng, ®èi t¸c, s¶n phÈm, kü thuËt, c«ng nghÖ, cung c¸ch qu¶n lý, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tay nghÒ cao...§©y thùc sù lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt tríc tiªn cho viÖc më réng s¶n xuÊt Qua h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty giÇy Th¨ng Long ®· ph¶n ¸nh ®óng híng ®i cña ngµnh giÇy c¶ níc. Chóng ta ®· cã c¨n cø v÷ng ch¾c ®Ó tin tëng r»ng:” trong t¬ng lai c«ng nghiÖp giÇy da ViÖt Nam sÏ trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam víi søc m¹nh ngang tÇm c¸c níc giÇy da chÝnh trªn thÕ giíi “. 1.5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Lµ 1 DNNN cã quy m« t¬ng ®èi lín, C«ng ty giÇy Th¨ng Long cã bé m¸y kÕ to¸n t¬ng øng víi c¸c chíc n¨ng nhiÖm vô ®Æt ra nh»m qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty ®ång thêi h¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, trung thùc c¸c chi phÝ, thu nhËp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh c¸c nghÜa vô víi Nhµ níc C«ng ty cã mét phßng kÕ to¸n víi 8 nh©n viªn ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc. Mçi nh©n viªn cã mét nhiÖm vô vµ chøc n¨ng riªng KÕ to¸n trëng Phã KTT2 kiªm kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh,tiªu thô vµ kÕ to¸n thanh to¸n víi ngêi mua Phã KTT1 kiªm kÕ to¸n TSC§vµ kÕ to¸n tæng hîp K T tiÒn mÆt K T tiÒn göi ng©n hµng kiªm thanh to¸n víi ngêi b¸n K T vËt t 12 SV: KT tiÒn l ¬ng Thñ quü Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp -KÕ to¸n trëng(trëng phßng tµi vô) + §iÒu hµnh ho¹t ®éng chung cña phßng tµi vô +ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ tÝnh trung thùc, hîp lý trong viÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶, chi phÝ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty +B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty -Phã phßng tµi vô 1:kiªm kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh, tiªu thô, c«ng nî ngêi mua: +theo dâi, tËp hîp ph©n bæ chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh +theo dâi kÕt qu¶ qu¸ tr×nh tªu thô +theo dâi t×nh h×nh c«ng nî ph¶i tr¶ víi ngêi mua -Phã phßng tµi vô 2: + theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§, nguyªn gi¸, hao mßn TSC§ +theo dâi t×nh h×nh c«ng nî víi ngêi b¸n + lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o qu¶n trÞ -KÕ to¸n TM: theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tån quü TM -KÕ to¸n ng©n hµng: theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m sè d tiÒn göi ng©n hµng -KÕ to¸n vËt t, kho: +theo dâi vËt t tån kho, t¨ng gi¨m trong kú +theo chi tiÕt theo c¸c kho, môc ®Ých xuÊt kho -KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c«ng nh©n -Thñ quü: + qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü + thèng kª tæng hîp mäi t×nh h×nh DN Doanh nghiÖp sö dông kÕ to¸n thñ c«ng víi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, sö dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141TC/C§KT ngµy 1-11-1995 cña bé trëng Bé Tµi chÝnh. 13 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 2/C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty GiÇy Th¨ng Long. C«ng ty GiÇy Th¨ng Long ¸p dông h×nh thøc NKCT ®Ó theo dâi, b¸o c¸o t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tµi s¶n, nguån vèn, cung cÊp th«ng tin qu¶n lý cho Ban gi¸m ®èc, c¬ quan thuÕ vµ nh÷ng ®èi tîng quan t©m kh¸c. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n vµ bé sæ, mÉu chøng tõ theo quyÕt ®Þnh sè 1141 - TC/Q§/C§KINH TÕ ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NKCT ®îc kh¸i qu¸t nh sau: Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú §èi chiÕu 2.1. H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn Long 2.1.1. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty GiÇy Th¨ng Vèn b»ng tiÒn lµ tµi s¶n tån t¹i trùc tiÕp díi h×nh thøc tiÒn tÖ bao gåm tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn t¹i C«ng ty GiÇy Th¨ng Long, ho¹t ®éng tiªu thô diÔn ra thêng xuyªn vµ chñ yÕu lµ víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi nªn viÖc qu¶n lý vèn díi h×nh thøc tiÒn göi ng©n hµng lµ chñ yÕu, quy m« tiÒn göi díi d¹ng ngo¹i tÖ lµ t¬ng ®èi lín. Do ®ã, trong viÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn cã sù t¸ch biÖt gi÷a kÕ to¸n ng©n hµng vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt, gi÷a kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thñ quü. §iÒu nµy gióp c«ng ty qu¶n lý tèt vèn b»ng tiÒn cña m×nh. 14 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 2.1.2. H¹ch to¸n tiÒn t¹i quü cña C«ng ty 2.1.2.1. C¸c chøng tõ sö dông: tõ: §èi víi c¸c nghiÖp vô chi tiÒn mÆt, kÕ to¸n tiÒn mÆt sö dông c¸c chøng - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (cña nhµ cung cÊp) - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng. - §Ò nghÞ thanh to¸n. - PhiÕu nhËp kho, lÖnh nhËp vËt t - B¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng. - PhiÕu chi. §èi víi nghiÖp vô thu tiÒn, kiÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (liªn 3) - PhiÕu thanh to¸n t¹m øng. - PhiÕu thu 15 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®èi víi nghiÖp vô chi tiÒn. Ngêi ®îc thanh to¸n NghiÖp vô chi tiÒn Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng KÕ to¸n tiÒn mÆt (2) (3) (1) GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n kÌm ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc giÊy thanh to¸n t¹m øng, phiÕu nhËp kho, lÖnh nhËp vËt t,... Thñ quü (4) DuyÖt KÕ to¸n tiÒn mÆt (5) PhiÕu chi KÕ to¸n trëng Thñ trëng (6) Lu VÝ dô: Chi tiÒn Ghi sæ Ký phiÕu chi C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cña anh Vò Minh Dòng ngµy 27/3/2002, ®· ®îc trëng phßng kÕ ho¹ch vËt t, kÕ to¸n trëng ký duyÖt, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 033138 cña ®¹i lý v¶i bß Hanosimex lÖnh nhËp vËt t ngµy 02/03/2002 vµ phiÕu nhËp kho ngµy 26/03/2002. KÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu chi (sè 0134, quyÓn sè 2 theo mÉu 02 VT) thµnh 3 liªn, liªn 1 lu, liªn 2 thñ quü gi÷ ®Ó ghi sæ quü, liªn 3 giao cho ngêi nhËn tiÒn. 16 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp C«ng ty GiÇy Th¨ng Long Sè 411 - NguyÔn Tam Trinh MÉu sè 02 - VT PhiÕu chi Ngµy 27/02/2002 QuyÓn sè 2 Sè 0134 Nî: 152 Cã: 111 (1111) Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: Vò Minh Dòng §Þa chØ : Phßng kÕ ho¹ch vËt t Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn hµng cho ho¸ ®¬n sè 033138 Sè tiÒn : 9.945.000 (ChÝn triÖu, chÝn tr¨m bèn m¬i l¨m ngh×n). KÌm theo : Ho¸ ®¬n sè 033138 LÖnh nhËp vËt t ngµy 2/3/2002 PhiÕu nhËp kho sè 416 ngµy 26/3/2002 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tiÒn mÆt §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 9.945.000® Ngµy 27/02/2002 Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü Ngêi ®îc thanh to¸n mang phiÕu chi tíi thñ quü lÜnh tiÒn, ký thñ quü kü, ghi sè tiÒn vµ chuyÓn phiÕu chi cïng chøng tõ liªn quan cho kÕ to¸n tiÒn mÆt ®Þnh kho¶n ghi sæ. §Þnh kú kÕ to¸n tiÒn mÆt tr×nh phiÕu chØ cho kÕ to¸n trëng, Gi¸m ®èc ký duyÖt vµ lu phiÕu chi. Víi nghiÖp vô thu tiÒn: NghiÖp vô thu tiÒn Ngêi nép tiÒn KÕ to¸n tiÒn mÆt Thñ quü KÕ to¸n tiÒn mÆt (1) (2) (3) (4) (4) Ho¸ ®¬n b¸n hµng PhiÕu thanh to¸n T¹m øng, .... PhiÕu thu Thu tiÒn Ghi sæ KÕ to¸n tr ëng B¶o qu¶n lu tr÷ DuyÖt VÝ dô: C¨n cø vµo phiÕu thu ho¸ ®¬n sæ 2661 cña C«ng ty dÖt 8/3, c¨n cø vµo ®Ò nghÞ t¹m øng sè 1721 ngµy 10/3/2002 anh Lª V¨n Hoµng lËp giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng (mÉu 04 - TT) vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu thu thu l¹i sè tiÒn t¹m øng thõa. GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng ph¶i cã sù ký duyÖt cña kÕ to¸n trëng, ngêi nép l¹i tiÒn t¹m øng vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt. PhiÕu thu lËp theo mÉu 01 - TT. C«ng ty GiÇy Th¨ng Long Sè 411 - NguyÔn Tam Trinh MÉu sè 01 - TT 17 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp PhiÕu thu Ngµy 21/00/2002 QuyÓn sè 1 Sè 0174 Nî: 111 Cã: 141 Hä tªn ngêi nép tiÒn: Lª V¨n Hoµng §Þa chØ: Lý do nép: tiÒn t¹m øng thõa. Sè tiÒn: 2.750.000 (Hai triÖu, bÈy tr¨m n¨m m¬i ngh×n). KÌm theo: GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng sè 1721. Ho¸ ®¬n sè 22661. KÕ to¸n trëng §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 2.750.000 KÕ to¸n tiÒn mÆt Ngµy 21/03/2002 Thñ quü PhiÕu thu ®îc lËp 3 liªn sÏ ®îc chuyÓn cho thñ quü, thñ quü nhËn tiÒn ghi vµo phiÕu chi, ký x¸c nhËn vµ chuyÓn l¹i 1 liªn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt. 1 liªn lu t¹i quyÓn vµ 1 liªn giao cho ngêi nép tiÒn. KÕ to¸n tiÒn mÆt ®Þnh kho¶n, ghi sæ. §Þnh kú tr×nh kÕ to¸n trëng ký duyÖt vµ b¶o qu¶n, lu tr÷ c¸c chøng tõ nµy. 2.1.2.2. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n tiÒn mÆt TK 112 TK 111 t¹i quü. C¸c tµiRót kho¶n ®îc vÒ sö quü dôngTM trong h¹ch to¸n TGNH XuÊttiÒn TMmÆt. mua vËt t, tµi hµng cÊp ho¸,2.dÞch vô TK 111 "TiÒn mÆt" ®îc chi tiÕt thµnh 3s¶ng tµi kho¶n 413 TK 1111 "TiÒn ViÖt Nam": ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tån quü, thõa TK 131, thiÕu VN§133, t¹i quü tiÒn mÆt baoChªnh gåmlÖch c¶ ng©n phiÕu. 138, TK141 1112 "Ngo¹i tÖ" : ph¶ntû¸nh gi¸ t×nh h×nh thu chi thõa, thiÕu ®iÒu chØnh tû gi¸, tån quü ngo¹i tÖ t¹i quü tiÒn mÆt quy ®æi theo VN§. TKquü 334,nhËp, 338 Thu kh¸ch hµng, thuÕ TK 1113: "Vµng b¹c, ®¸VAT quý" ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vµng, b¹c, ®¸ ®îc hoµn thu tiÒn t¹m øng xuÊt, thõa, phiÕu tånl¹i,quü mÆt.vµ thu kh¸c b»ng TM XuÊt TM tr¶ l¬ng, thëng c¸c Néi dung vµ kÕt cÊu cña TK 111 nh sau: Bªn nî: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹ikho¶n tÖ, ng©n vµng b¹c, ®¸ quý kh¸cphiÕu, cho c«ng nh©n nhËp quü. TK 152, 153, 156 - Sè tiÒn thõa khi kiÓm kª quü. - ChªnhGi¶m lÖch tû ngo¹i tÖ t¨ng khi ®iÒu chØnh tû gi¸. TK 331, 333, 311, gi¸gi¸ hµng mua, Bªn cã: - C¸c kho¶n xuÊt quü tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu, vµng 341 b¹c hµng mua tr¶ l¹i ®¸ quü. - Sè tiÒn thiÕu khi kiÓm kª. tr¶ nî êi b¸n, nép lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m khiXuÊt ®iÒuTM chØnh tû ng gi¸. TK 331,- Chªnh 311, 341 D nî: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ng©n thiÕu, phiÕu,nîvµng vay b¹c, ®¸ quü tån quü. Vay ng¾n h¹n, dµi h¹n TK 241, 627, 641, 642, thu håi tiÒn hµng tr¶ thõa 151, 152, 153, 156, 211 413 TK 411, 511, 711, 721 Vèn nhËn cÊp ph¸t thu tiÒn 18 SV: b¸n hµng, tiÒn thu ®îc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh bÊt thêng Chªnh lÖch tØ gi¸ ngo¹i tÖ bÊt thêng Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 19 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 2.1.2.3. H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp tiÒn mÆt. §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn mÆt kÕ to¸n sö dông sæ quü tiÒn mÆt ë C«ng ty giÇy Th¨ng Long, kÕ to¸n theo dâi ngo¹i tÖ vµ VN§ trªn cïng 1 sæ. C¨n cø ®Ó ghi sæ chi tiÕt chÝnh lµ c¸c phiÕu thu, phiÕu chi tiÒn mÆt. Hµng ngµy kÕ to¸n tËp hîp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi ®Ó lªn sæ quü. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh sè tiÒn tån quü, tÝnh to¸n chªnh lÖch tû gi¸ vµ ®èi chiÕu b¶ng kª sè 1, nhËt ký chøng tõ sè 1. §Ó h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn mÆt kÕ to¸n sö dông b¶ng kª sè 1, nhËt ký chøng tõ sè 1, kÕ to¸n tæng hîp lªn sæ c¸i vµ c¸c b¸o c¸o t×a chÝnh cÇn thiÕt. §Çu th¸ng, kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè d ®Çu th¸ng trªn B¶ng kª sè 1 dùa vµo sè d cuèi th¸ng tríc. §Þnh kú 5 ngµy, kÕ to¸n tËp hîp c¸c phiÕu thu vµ lªn B¶ng kª sè 1 ph¶n ¸nh ph¸t sinh bªn Nî cña TK 111 ®èi øng cã víi c¸c TK liªn quan vµ dùa vµo ph¸t sinh Cã trªn nhËt ký chøng tõ tÝnh sè d TK 111. Cuèi mçi th¸ng , kÕ to¸n tiÒn mÆt kho¸ b¶ng kª sè 1, kho¸ sæ quü tiÒn mÆt, x¸c ®Þnh tæng ph¸t sinh nî TK 111 ®èi øng Cã c¸c TK liªn quan. §Ó lªn NKCT sè 1 ®Þnh kú 5 ngµy, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo phiÕu chi, c¸c chøng tõ gèc. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kho¸ NKCT sè 1, x¸c ®Þnh ph¸t sinh bªn Cã TL 111 ®èi øng Nî c¸c TK liªn quan. NKCT sè 1 vµ B¶ng kª sè 1 ®îc nép cho kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n tæng hîp sÏ ®èi chiÕu víi sæ chi tiÕt (sæ quü tiÒn mÆt), ®èi chiÕu víi c¸c B¶ng kª, NKCT liªn quan nh»m xem xÐt tÝnh hîp lý, trung thùc vµ lªn sæ c¸i TK 111. Tr×nh tù h¹ch tiÒn mÆt cã thÓ ®îc m« t¶i b»ng m« h×nh sau: Chøng tõ gèc tiÒn mÆt B¶ng kª sè 1 NKCT sè 1 Sæ chi tiÕt TK 111 Sæ c¸i TK 111 2.1.3 H¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng ( TGNH) B¸o c¸o tµi chÝnh 2.1.3.1 C¸c chøng tõ sö dông H¹ch to¸n TGNH c«ng ty sö dông c¸c chøng tõ sau: C¸c chøng tõ gèc thanh to¸n: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu nhËp kho, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, tiÒn ®iÖn tho¹i, Fax... C¸c chøng tõ ng©n hµng: 20 SV: Cao Hång Phîng - KiÓm to¸n 41
- Xem thêm -