Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n-íc ®Æc biÖt lµ tõ khi chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay th× kÕ to¸n lµ c«ng cô hÕt søc quan träng trong qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc Nhµ n-íc. Nã cã vai trß cung cÊp c¸c th«ng tin cô thÓ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh- t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, mçi ®¬n vÞ . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc x©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n cßn thÓ hiÖn ý thøc, thÈm mü, phong c¸ch kiÕn tróc nªn cßn cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸ x· héi. Trong bèi c¶nh n-íc ta hiÖn nay ®ang thùc hiÖn b-íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p mäi n¬i lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt n-íc tõng ngµy. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ khèi l-îng c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng t¨ng lªn mµ song song víi nã lµ sè vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n còng cã gia t¨ng. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ thÊt tho¸t vèn trong kinh doanh x©y l¾p ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u, thêi gian l¹i kÐo dµi. Còng gièng nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ th-íc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p. D-íi gãc ®é vÜ m«, h¹ch to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp doanh nghiÖp cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ thùc tr¹ng kh¶ n¨ng cña m×nh. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, v× vËy em ®· chän ®Ò tµi" Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n Trang1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p" ®Ó viÕt chuyªn ®Ò cuèi kho¸. Môc tiªu cña chuyªn ®Ò lµ vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµo nghiªn cøu thùc tiÔn c«ng viÖc c«ng viÖc t¹i mét c«ng ty x©y l¾p ë n-íc ta , tõ ®ã ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu cßn tån t¹i, gãp phÇn nhá vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ë ®¬n vÞ. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn chuyªn ®Ò nµy gåm hai phÇn : PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n trong tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n-íc. Trang2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø nhÊt: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n trong tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p I.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng x©y l¾p. 1.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n X©y l¾p lµ ngµnh s¶n xuÊt mang tÝnh c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ho¹t ®éng x©y l¾p cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ¶nh h-ëng tíi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nh- sau:  S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh ®¬n chiÕc cã quy m« lín kÕt cÊu phøc t¹p thêi gian s¶n xuÊt dµi do ®ã viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù ¸n thi c«ng.  S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm.  S¶n phÈm x©y l¾p ®-îc bµn giao cho bªn A theo gi¸ dù to¸n ®Æt theo gi¸ tho¶ thuËn víi bªn chñ ®Çu t- tr-íc khi thi c«ng do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng cao.  §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc giai ®o¹n c«ng viÖc cã ®iÓm dõng kÜ thuËt ®· hoµn thµnh bµn giao cho bªn A.  Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ nhËn cña bªn A. Trang3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p mµ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x©y l¾p nãi trªn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ph¶n ¸nh chung cña mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt: Ghi chÐp tÝnh to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa ph¶i thùc hiÖn phï hîp víi ngµnh nghÒ ®óng víi chøc n¨ng kÕ to¸n cña m×nh, nh»m cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c kÞp thêi, ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh thùc hiÖn qu¶n lý ®Ó ®¹t môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. XuÊt ph¸t tõ quy ®Þnh vÒ lËp dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n lµ ph¶i lËp theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ph¶i ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ còng nh- ®Æc ®iÓm t¹i c¸c ®¬n vÞ nhËn th©ï kÕ to¸n chi phÝ. KÕ to¸n chi phÝ nhÊt thiÕt ph¶i ®-îc ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng c«ng tr×nh cô thÓ nh»m th-êng xuyªn so s¸nh, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ. Qua ®ã xem xÐt nguyªn nh©n v-ît, hôt dù to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. XuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng, c¸c giai ®o¹n cña h¹ng môc. V× thÕ ph¶i lËp dù to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh theo tõng h¹ng môc hay giai ®o¹n cña h¹ng môc. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ kh«ng bao gåm gi¸ trÞ b¶n th©n thiÕt bÞ do chñ ®Çu t- ®-a vµo ®Ó l¾p ®Æt mµ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ do doanh nghiÖp x©y l¾p bá ra cã liªn quan ®Õn x©y dùng c«ng tr×nh. - Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Ët kÕt cÊu bao gåm gi¸ trÞ kÕt cÊu vµ gi¸ trÞ thiÕt bÞ kÌm theo nh- thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã … II.kh¸i niÖm Vµ PH¢N LO¹I chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p 1. Kh¸i niÖm Trang4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ s¶n xuÊt XL lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng vµ hao phÝ lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ DN x©y l¾p ®· bá ra trong mét kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. 2. Ph©n lo¹i Theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ : - Chi phÝ NVL: bao gåm trÞ gi¸ NVL thùc tÕ ®· sö dông phôc vô cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. - Chi phÝ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng bao gåm tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp ho¹t ®éng thi c«ng trªn c«ng tr-êng. - Chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh (KPC§, BHXH, BHYT) - Chi phÝ khÊu hao TSC§ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng lµ trÞ gi¸ hao mßn cña m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng vµ nh÷ng TSC§ kh¸c sö dông phôc vô cho thi c«ng. - Chi phÝ c«ng cô dông cô sö dông phôc vô cho thi c«ng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi lµ chi phÝ vÒ c¸c kho¶n iÒn ph¶i tr¶ vÒ c¸c kho¶n dÞch vô do bªn ngoµi cung cÊp phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng - C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn lµ c¸c kho¶n chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng doanh nghiÖp ®· thanh to¸n b»ng tiÒn nh- chi phÝ trùc tiÕp kh¸ch cña c«ng tr×nh, c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Theo kho¶n môc gi¸ thµnh :  Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm trÞ gi¸ NVL ®· sö dông phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh.  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y l¾p nªn trong chi phÝ NCTT chØ bao gåm tiÒn l-¬ng , tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho CNV trùc tiÕp thi c«ng trªn c«ng tr-êng.  Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ kho¶n chi phÝ vÒ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho thi c«ng trªn c«ng tr-êng trong ®ã bao gåm khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, chi phÝ nh©n viªn sö dông ®iÒu khiÓn m¸y thi Trang5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng chi phÝ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, sö dông cho m¸y thi c«ng vµ chi phÝ kh¸c phôc vô cho m¸y ho¹t ®éng thi c«ng.  Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp kh¸c phôc vô cho thi c«ng. Ngoµi nh÷ng kho¶n chi phÝ trªn nh- chi phÝ nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng, chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ph¶i tr¶ CNTT thi c«ng, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng, c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi sö dông trùc tiÕp cho thi c«ng, c¸c chi phÝ t¸t n-íc, vÐt bïn, chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng, chi phÝ ®Òn bï hoa mµu... Theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt XL víi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh : + Chi phÝ biÕn ®æi + Chi phÝ cè ®Þnh + Chi phÝ hçn hîp III.néi dung Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 1. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn (KKTX). a, H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT) Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p bao gåm trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong ®ã cã c¶ NVL sö dông lu©n chuyÓn. Trong chi phÝ NVLTT kh«ng bao gåm trÞ gi¸ NVL vµ thiÕt bÞ cña bªn chñ ®Çu t- cung cÊp KÕ to¸n chi phÝ NVLTT trong doanh nghiÖp x©y l¾p ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 621 "chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp"  Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu sö dông phôc vô cho x©y l¾p kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 Cã TK 152 : TrÞ gi¸ NVL xuÊt dïng : TrÞ gi¸ NVL xuÊt dïng Trang6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tr-êng hîp mua NVL chë th¼ng ®Õn c«ng tr×nh sö dông phôc vô cho thi c«ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 : Gi¸ mua NVL (ch-a cã thuÕ GTGT) Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 111, 112, 141, 311, 331: Tæng sè tiÒn thanh to¸n cho ng-êi b¸n  Cuèi th¸ng nÕu cã NVL ch-a sö dông hÕt ë c«ng tr-êng ®-a vµo nhËp kho: Nî TK 152 Cã TK 621 : TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu ®-a vµo nhËp kho : TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu ®-a vµo nhËp kho  Tr-êng hîp kh«ng nhËp kho NVL cßn l¹i ë c«ng tr-êng ë thêi ®iÓm cuèi th¸ng mµ ®Ó sö dông cho th¸ng sau kÕ to¸n ®iÒu chØnh l¹i sæ s¸ch. (+) Cuèi th¸ng nµy kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 TrÞ gi¸ NVL cßn l¹i trªn c«ng tr-êng Cã TK 621 dïng th¸ng sau (+) §Çu th¸ng sau kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 TrÞ gi¸ NVL cßn l¹i trªn c«ng tr-êng th¸ng tr-íc Cã TK 152 dïng cho th¸ng nµy  Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p. Nî TK 154 Chi phÝ NVLTT Cã TK 621  §èi víi vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn cã thÓ sö dông phôc vô thi c«ng cho nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh do ®ã: (+) Khi xuÊt dïng: Nî TK 142 TrÞ gi¸ VL xuÊt dïng Cã TK 152 (+) Khi tÝnh ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh: Trang7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 621 TrÞ gi¸ ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh Cã TK 142 b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NCTT)  Chi phÝ NCTT trong doanh nghiÖp x©y l¾p bao gåm tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng trªn c«ng tr-êng vµ tiÒn thuª nh©n c«ng bªn ngoµi (nÕu cã).  Do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p mµ trong qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh tiÒn trÝch kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ theo sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng ghi vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung.  KÕ to¸n chi phÝ NCTT trong doanh nghiÖp x©y l¾p ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 622.  §-îc sù cho phÐp cña Bé tµi chÝnh, Bé x©y dùng ®· më chi tiÕt hai tµi kho¶n cÊp hai cho TK 334 ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng  TK 3341" TiÒn ph¶i tr¶ CNV trong biªn chÕ doanh nghiÖp"  TK 3342" TiÒn thuª nh©n c«ng bªn ngoµi"  Khi tÝnh tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng trªn c«ng tr-êng: Nî TK 622 TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ Cã TK 3341  Tr-êng hîp doanh nghiÖp ph¶i thuª nh©n c«ng bªn ngoµi. Nî TK 622 TiÒn thuª nh©n c«ng bªn ngoµi Cã TK 3342  Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Nî TK 154 Chi phÝ NCTT Trang8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã TK 622 c. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong doanh nghiÖp x©y l¾p bao gåm: +) Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý tæ ®éi thi c«ng. +) Chi phÝ tÝnh trÝch kinh phÝ C§, BHXH, BHYT cña c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng. +) Chi phÝ c«ng cô dông cô sö dông phôc vô cho thi c«ng. +) Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng. +) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô trùc tiÕp thi c«ng. +) Chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng. +) Chi phÝ t¸t n-íc, vÐt bïn khi cã m-a hoÆc m¹ch ngÇm. +) Chi phÝ ®Òn bï hoa mµu. +) Chi phÝ lµm ®-êng phô khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi.  KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung trong doanh nghiÖp x©y l¾p ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 627  Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ thuéc néi dung ph¹m vi chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 334, 338, 153, 142, 214, 331, 111, 112 Ghi ®¬n Nî TK 009: Sè khÊu hao ®· tÝnh  §èi víi kho¶n dÞch vô mua ngoµi phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng kÕ to¸n ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ. Nî TK 133 ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 331, 111, 112  Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Trang9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 133 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 627 d. KÕ to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng: Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nÕu tiÕn hµnh thi c«ng võa b»ng thñ c«ng võa b»ng m¸y th× chi phÝ m¸y thi c«ng ®-îc ph¶n ¸nh vµo TK 623 "chi phÝ m¸y thi c«ng"  Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 623 Chi phÝ m¸y thi c«ng Cã TK 152, 334, 338, 214  Cuèi kú tÝnh ph©n bæ chi phÝ m¸y thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh. Nî TK 154 Chi phÝ m¸y thi c«ng Cã TK 623 e. Tæng hîp chi phÝ vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Theo ph-¬ng ph¸p KKTX viÖc tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc thùc hiÖn trªn TK 154. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p khi vËn dông TK 154 ph¶i më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.  Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp: Nî TK154 Chi phÝ NVLTT Cã TK 621 Nî TK154 Chi phÝ NCTT Cã TK 622 Nî TK 154 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 627 Nî TK 154 Chi phÝ m¸y thi c«ng Cã TK623 Trang10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Khi ®ù¬c tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc cã ®iÓm dõng kü thuËt ®· hoµn thµnh bµn giao cho bªn A kÕ to¸n ghi: Nî TK 623 Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Cã TK 154 2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (KK§K) a. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 621.  Theo ph-¬ng ph¸p KK§K cuèi th¸ng sau khi kiÓm kª x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn trÞ gi¸ NVL sö dông phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Nî TK 621 TrÞ gi¸ NVL sö dông thi c«ng c¸c c«ng tr×nh Cã TK 611  KÕ to¸n kÕt chuyÓn NVLTT sang TK 631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p. Nî TK 631 Chi phÝ NVL trùc tiÕp Cã TK 621 b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp  TËp hîp chi phÝ NCTT: t-¬ng tù ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn.  Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT sang TK 631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p. Nî TK 631 Chi phÝ NCTT Cã TK 622 c. KÕ to¸n sö dông m¸y thi c«ng:  TËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: T-¬ng tù ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn  Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng sang TK 631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p Trang11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 631 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 623 d. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung:  TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: T-¬ng tù ph-¬ng ph¸p KKTX  Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang TK 631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p Nî TK 631 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 627 e. Tæng hîp chi phÝ vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p  Theo ph-¬ng ph¸p KK§K viÖc tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc thùc hiÖn trªn TK 631 "gi¸ thµnh s¶n xuÊt"  C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p khi vËn dông TK 631 ph¶i më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ nghÜa lµ theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.  Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp Nî TK 631 Chi phÝ NVLTT Cã TK 621 Nî TK 631 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 621 Nî TK 631 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 627  Khi tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc nµo ®ã cã ®iÓm dõng kü thuËt ®· hoµn thµnh bµn giao cho bªn A, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p Cã TK 631 Trang12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc lùa chän mét c¸ch phï hîp. Nãi chung hiÖn nay ph-¬ng ph¸p ®-îc ¸p dông phæ biÕn lµ ph-¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp: Gi¸ thµnh thùc Chi phÝ khèi tÕ cña s¶n phÈm = x©y l¾p l-îng dë dang Chi phÝ x©y l¾p + ®Çu kú ph¸t sinh trong Chi phÝ khèi + kú l-îng dë dang cuèi kú Iv.KÕ to¸n bµn giao c«ng tr×nh . ViÖc tiªu thô s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc gäi lµ bµn giao c«ng tr×nh kÕ to¸n. Doanh thu b¯n giao c«ng tr×nh ®­îc ph°n ¸nh trªn t¯i kho°n 5111“doanh thu b¸n h¯ng” v¯ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p sö dông tµi kho¶n 5112 “doanh thu b¸n s°n phÈm ”. * Khi nhËn tiÒn cña bªn A cho øng tr-íc. Nî TK 112,111 Sè tiÒn øng tr-íc cña bªn A Cã TK 131 * Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cho bªn A Nî TK 131: Tæng sè tiÒn ph¶i thu Cã TK 5112 : Doanh thu theo gi¸ bµn gioa c«ng tr×nh ch-a cã VAT. Cã TK 33311 : VAT ®Çu ra . * Khi kÕt chuyÓn gi¸ thµnh, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Nî TK 632. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Cã TK 154 * Khi thu ®-îc sè tiÒn cßn l¹i cña bªn A thanh to¸n. Nî TK. 111,112. Sè tiÒn ®· thu ®-îc Cã TK. 131 Trang13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p I, Thùc tÕ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i mét c«ng ty x©y l¾p. 1. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh. §Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, hiÖn nay c«ng ty chia chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p thµnh 4 kho¶n môc: chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. a.H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu Do tÝnh ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t n-íc nªn nhu cÇu vÒ ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu cho mçi lo¹i s¶n phÈm, mçi c«ng tr×nh cã sù kh¸c nhau. §èi víi s¶n phÈm x©y l¾p muèn tÝnh tæng chi phÝ chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ th× ph¶i chó ý ®Õn chi phÝ vÒ NVL mµ cô thÓ lµ viÖc xuÊt nhËp NVL vµo s¶n xuÊt thi c«ng. Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng lµ c¸c phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé c¸c ho¸ ®¬n mua NVL... Th«ng th-êng, nÕu vËt t- xÝ nghiÖp mua xuÊt dïng cho c¸c c«ng tr×nh t¹i kho xÝ nghiÖp th× th-êng dïng phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®Ó vËn chuyÓn hµng tíi ch©n c«ng tr×nh chi phÝ thùc tÕ tËp hîp chÝnh lµ gi¸ theo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ¸p dông dïng cho c¸c vËt t- chuyªn ngµnh h¹c xÝ nghiÖp mua ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng, kinh tÕ sau ®ã xuÊt cho c¸c ®éi thi c«ng. Trang14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¬n vÞ: C«ng ty XDCTN XN 2 PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Ngµy 15/12/2000 Ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn: ¤ t« XuÊt tõ kho:A5 - Mai ThÞ ¸nh TuyÕt §¬n vÞ: 1000® STT Tªn s¶n phÈm M· sè §VT Sè l-îng T. xuÊt T. NhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 M¨ng x«ng c¸i 02 02 6000 12000 2 ThÐp hµn c¸i 03 03 340 1020 3 èng thÐp, m 11 11 313 3443 4 Van cöa c¸i 01 01 19.055 19.055 5 MiÖng kho¸ c¸i 01 01 2000 2000 6 VËt t- thÐp N 200 - X 100 Bé 48 48 3,8 182 35.900 Ng-êi lËp phiÕu §inh thÞ Lan Thñ kho Ng-êi vËn chuyÓn Thñ tr-ëng Cao v¨n Khoa TrÇn v¨n TuÊn G§ Lª Minh XuÊt vËt liÖu tõ kho xÝ nghiÖp cho c«ng tr×nh c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÕ to¸n ®Þnh kho¶n. Nî TK 621 - C«ng tr×nh A : 35.900.000 Cã TK 152 - Nguyªn vËt liÖu: 35.900.000 Trang15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi c«ng tr×nh A cã kÕt chuyÓn tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh: Nî TK 1541 - C«ng tr×nh A: 1.384.825.640 Cã TK 621 - C«ng tr×nh A: 1.384.825.640 b.H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp còng nh- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ. Bëi v× sö dông søc lao ®éng hîp lý sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m l-îng hao phÝ lao ®éng trªnmét khèi l-îng c«ng viÖc, sÏ lµ c¬ së gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c sÏ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶, khoa häc, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Chi phÝ nh©n c«ng trong qu¸ tr×nh s¶n phÈm cña c«ng ty bao gåm: tiÒn l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thi c«ng, tiÒn l-¬ng lµm thªm giê, l-¬ng ngoµi, c¸c kho¶n trî cÊp l-¬ng, l-¬ng phô, BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo tØ lÖ qui ®Þnh. Chi phÝ nh©n c«ng kh«ng bao gåm tiÒn l-¬ng cña bé phËn qu¶n lý tæ ®éi s¶n xuÊt, qu¶n lý xÝ nghiÖp. T¹i c¸c xÝ nghiÖp dùa vµo lo¹i c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt sÏ ph¸t sinh c¸c chøng tõ thanh to¸n l-¬ng. 1. §èi víi c«ng nh©n theo danh s¸ch cña xÝ nghiÖp trùc tiÕp s¶n xuÊt sÏ thanh to¸n theo b¶ng chÊm c«ng, sè tiÒn c¸c ®éi thanh to¸n mét lÇn vµo hµng th¸ng. B¶ng chÊm c«ng (chia l-¬ng) do ®éi tr-ëng thi c«ng lËp vµ nép cho phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp ®Ó thanh to¸n l-¬ng. B¶ng chÊm c«ng chia l-¬ng (C«ng tr×nh A) Tõ ngµy 1/12 ®Õn 31/12/ 2000 Trang16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 STT Hä vµ tªn Sè c«ng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ký nhËn 1 NguyÔn Hoµng Lan 27 30.000 810.000 M¹nh 2 Ph¹m V¨n Vinh 27 30.000 810.000 Vinh 3 NguyÔn V¨n LuyÖn 30 30.000 900.000 ... 4 Hoµng §×nh Héi 30 30.000 900.000 ... 5 §inh V¨n C-êng 30 30.000 900.000 ... 6 TrÇn Thanh H¶i 28 30.000 840.000 ... 7 §ång TiÕn Minh 24 30.000 720.000 ... Ngµy 31/12/1998 §éi tr-ëng thi c«ng NguyÔn LÖ Xu©n Ng-êi chÊm c«ng Lª V¨n Hïng 2. Ngoµi viÖc sö dông nh©n c«ng trong c¸c ®éi x©y l¾p t¹i xÝ nghiÖp bªn ngoµi thanh to¸n theo hîp ®ång kho¸n viÖc. Sau khi khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu vµ thanh lÝ hîp ®ång. VÝ dô: XÝ nghiÖp 104 thuéc c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t thuª nh©n c«ng ngoµi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau (cã lµm hîp ®ång thuª) - KÐo d©y c¸c lo¹i tõ giÕng H31 - H35, tõ H37 - H39 ®¬n gi¸ lµ 2.250 ®/m (t¹m tÝnh 8500m) - B¾t xµ lªn ®Çu cäc 5000®/xµ (t¹m tÝnh 80 xµ) Khi thanh lý hîp ®ång xÝ nghiÖp ph¶i thanh to¸n 19.540.000® gåm (+) 19.125.000® kÐo d©y c¸c lo¹i (8.500m x 2.250®) (+) 415.000® l¾p xµ lªn cét (83 xµ x 5000®) Khi ®ã kÕ to¸n h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô nh- sau:  X¸c ®Þnh sè l-îng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ë c¸c ®éi s¶n xuÊt dùa vµo b¶ng chÊm c«ng. Nî TK 622-CT A : 87.654.000 Cã TK 334 : 87.654.000 Trang17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ trªn tæng sè l-¬ng c«ng nh©n vµo chi phÝ s¶n xuÊt: Nî TK 622-CT A :16.654.260 Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) : 16.654.260  TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tiÒn l-¬ng c«ng nh©n trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. Nî TK 334 : 525.924 Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) : 525.924  TÝnh tiÒn l-¬ng tr¶ cho c«ng nh©n thuª ngoµi Nî TK 622-CT A : 19.540.000® Cã TK 331 : 19.540.000®  Khi tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n kÕ to¸n ghi Nî TK 331 : 19.594.000 (®èi víi c«ng nh©n thuª ngoµi) Nî TK 334 : 87.128.076 (§èi víi c«ng nh©n trong danh s¸ch c«ng ty) Cã TK 111 : 106.722.076  KÕt chuyÓn tæng chi phÝ nh©n c«ng vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh: Nî TK 1542 - CT A : 269.595.895 Cã TK 622 - CT A : 269.595.895 c. H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng  H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thuª ngoµi: HiÖn nay, m¸y mãc thi c«ng cña c«ng ty cßn h¹n chÕ, m¸y mãc thi c«ng kh«ng cßn cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Õn nh÷ng c«ng tr×nh xa khu vùc xÝ nghiÖp nªn c¸c m¸y cã gi¸ trÞ lín trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× hÇu nh- lµ thuª ngoµi: B¶ng kª chi phÝ m¸y thuª ngoµi (C«ng tr×nh A) Tõ ngµy 1/10 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ: VN§ Trang18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 STT Néi dung Khèi l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 CÈu 65 tÊn 7ca 1.865.000 13.055.000 2 CÈu 06 tÊn 12 ca 678.218 81.368.616 3 2 m¸y nÐn khÝ 35 ca 369.000 12.915.000 4 ¤ t« KAMA2 4 ca 6.200.000 24.800.000 5 4 m¸y hµn 4 má 160 ca 176.000 28.160.000 82.903.654 Tæng céng KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thuª ngoµi nh- sau: - TÝnh ra tiÒn thuª m¸y ph¶i tr¶ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh: Nî TK 627 - CT A: 10. 780.000 Cã TK 3311 :10.780.000 - Khi thanh to¸n cho ng-êi thuª: Nî TK 3311 : 10.780.000 Cã TK 1111: 10.780.000  H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng cña c«ng ty T¹i c¸c xÝ nghiÖp còng cã mét sè m¸y mãc thi c«ng. §èi víi sè m¸y nµy, chi phÝ bao gåm chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y vËt liÖu cho m¸y ch¹y vµ c¸c chi phÝ ®iÖn n-íc kh¸c. - TÝnh ra chi phÝ nh©n c«ng phôc vô cho tõng c«ng tr×nh. Nî TK 627- CT A : 37.508.946 Cã TK 152 : 18.500.000 Cã TK 334 : 4.700.000 Cã TK 338 (2, 3, 4) : 893.000 Cã TK 1111 : 13.415.946 Cuèi kú kÕ to¸n tÝnh ®-îc tæng chi phÝ m¸y thi c«ng phôc vô cho tõng c«ng tr×nh tiÕn hµnh kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh Nî TK 1543 - CTA: 120.412.000 Cã TK 627 - CT A: 120.412.500(82.903.654 + 37.508.946) Trang19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung §Ó thi c«ng c«ng tr×nh, ngoµi chi phÝ trùc tiÕp ra cßn ph¶i kÕ ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung cã liªn quan ®Õn c¸c c«ng tr×nh kh¸c kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp vµo ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh ®-îc mµ ph¶i tiÕn hµnh tËp hîp chung cho toµn xÝ nghiÖp råi tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc hîp lý cho c¸c s¶n phÈm hµn thµnh trong kú. Tµi kho¶n 627 t¹i c«ng ty ®-îc chia thµnh 2 m¶ng: 1. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh t¹i c¸c tæ ®éi lµ phÇn chi phÝ ®-îc tËp hîp theo dâi cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc CT. 2. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh t¹i bé phËn qu¶n lý chung toµn doanh nghiÖp. T¹i c«ng ty phÇn chi phÝ ph¸t sinh t¹i tõng tæ ®éi ®-îc h¹ch to¸n nh- sau: - Khi tÝnh l-¬ng cho c«ng nh©n gi¸n tiÕp ®éi: Nî TK 6271 - CTA: 19.900.000 Cã TK 334 : 19.900.000 - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Nî TK 6278 - CTA : 3. 781.000 Cã TK 338 (2, 3, 4) : 3.781.000 - XuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho qu¶n lý ®éi: Nî TK 6272 - CT A Cã TK 152 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Nî TK 6278 - CT A : 784.000 Cã TK 1111 : 784.000 ... Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh Nî TK 1544 - CTA : 39.755.500 Cã TK 627 - CTA : 39.755.500 Trang20
- Xem thêm -