Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nishin metal việt nam

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................. 1 CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NISHIN METAL VIỆT NAM……..3 1.1 Đặc điểm sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam............ 3 1.1.1 Danh mục sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam........ 3 1.1.2 Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam................................................................................................................. 4 1.1.3 Tính chất của sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam... 5 1.1.4 Loại hình sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam........... 5 1.1.5 Thời gian sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam........... 5 1.1.6Đặc điểm sản phẩm dở dang của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam.6 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam ................................................................................................................ 9 1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam......................................................................................................... 9 1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam... 10 1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam ... 11 1.3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý chi phí sản xuất của Công ty........................... 11 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng người, từng phòng ban đối với chức năng quản lý kiểm soát chi phí trong Công ty............................................... 11 Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NISHIN METAL VIỆT NAM………………………………………………………………………….14 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam...... 14 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.............................................. 18 2.1.1.1- Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp......................................... 18 2.1.1.2- Tài khoản sử dụng.............................................................................. 20 2.1.1.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết......................................................... 21 2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp.................................................................. 33 2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp....................................................... 35 2.1.2.1- Nội dung chi phí nhân công trực tiếp................................................. 35 2.1.2.2- Tài khoản sử dụng.............................................................................. 37 2.1.2.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết......................................................... 37 2.1.2.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp.................................................................. 41 2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công................................................... 44 2.1.3.1- Nội dung chi phí sử dụng máy thi công............................................. 44 2.1.3.2- Tài khoản sử dụng.............................................................................. 45 2.1.3.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết......................................................... 46 2.1.3.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp.................................................................. 50 2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung ............................................................ 53 2.1.4.1- Nội dung chi phí sản xuất chung........................................................ 53 2.1.4.2- Tài khoản sử dụng.............................................................................. 53 2.1.4.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết......................................................... 54 2.1.4.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp.................................................................. 62 Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang................................................................................................................. 65 2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang................................................... 65 2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung....................................................... 66 2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam......................................................................................................... 71 2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam................................................................................... 71 2.2.2- Quy trình tính giá thành tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam... 73 CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NISHIN METAL VIỆT NAM…………………………………………………………………………..76 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam và phương hướng hoàn thiện................................................................................................................. 76 3.1.1- Những ưu điểm nổi bật......................................................................... 76 3.1.2- Những nhược điểm................................................................................ 81 3.1.3- Phương hướng hoàn thiện..................................................................... 83 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam.................................................... 85 * Về tổ chức bộ máy kế toán: ......................................................................... 86 * Về phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:....... 86 * Về luân chuyển chứng từ: ............................................................................ 91 * Về việc sử dụng các tài khoản chi phí: ........................................................ 92 * Về sổ kế toán chi tiết: ................................................................................. 92 Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân * Về kế toán xử lý thiệt hại trong sản xuất:..................................................... 93 3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam.................... 93 KẾT LUẬN.................................................................................................... 95 DANH MỤC THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BHTN BHXH BHYT CCDC CP CPSX CT DDCK DDĐK Đ/Ư GTGT HĐ HMCT K/C KCN Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Công cụ dụng cụ Chi phí Chi phí sản xuất Công trình Dở dang cuối kỳ Dở dang đầu kỳ Đối ứng Giá trị gia tăng Hoá đơn Hạng mục công trình Kết chuyển Khu công nghiệp KH KLXL KPCĐ MTC NC NCTT NVL NVLTT SHTK SXC SXKD TK TNHH TSCĐ XDCB Khấu hao Khối lượng xây lắp Kinh phí công đoàn Máy thi công Nhân công Nhân công trực tiếp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Số hiệu tài khoản Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh Tài khoản Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Xây dựng cơ bản DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Biểu số 1.1 Biểu số 2.1 Quy trình sản xuất kinh doanh Danh mục một số công trình Giấy Đề nghị tạm ứng Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 10 4 23 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải Chuyên đề thực tập chuyên ngành Biểu số 2.2 Biểu số 2.3 Biểu số 2.4 Biểu số 2.5 Biểu số 2.6 Biểu số 2.7 Biểu số 2.8 Biểu số 2.9 Biểu số 2.10 Biểu số 2.11 Biểu số 2.12 Biểu số 2.13 Biểu số 2.14 Biểu số 2.15 Biểu số 2.16 Biểu số 2.17 Biểu số 2.18 Biểu số 2.19 Biểu số 2.20 Biểu số 2.21 Biểu số 2.22 Biểu số 2.23 Biểu số 2.24 Biểu số 2.25 Biểu số 2.26 Biểu số 2.27 Biểu số 2.28 Biểu số 2.29 Biểu số 2.30 Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Phiếu chi Hóa đơn giá trị gia tăng Giấy thanh toán tạm ứng Phiếu Nhập Kho Biên bản đề nghị cấp vật tư Phiếu Xuất Kho Trích sổ chi tiết TK621- Chi phí NVLTT Trích sổ Nhật ký Chung Trích sổ Cái TK621- Chi phí NVLTT Bảng chấm công Bảng thanh toán lương Trích sổ chi tiết TK622 - Chi phí NCTT Trích sổ Nhật ký Chung Trích sổ Cái TK622- Chi phí nhân công trực tiếp Bảng kê chi tiết chi phí. Bảng tính khấu hao máy thi công. Trích sổ chi tiết TK623- Chi phí sử dụng MTC Trích sổ Nhật ký Chung Trích sổ Cái TK623- Chi phí sử dụng MTC. Bảng kê chi tiết dụng cụ sản xuất. Bảng trích khấu hao TSCĐ Bảng kê chi phí dịch vụ mua ngoài. Sổ chi tiết TK627- Chi phí sản xuất chung Trích sổ Nhật ký Chung Sổ Cái TK627- Chi phí sản xuất chung Sổ chi tiết TK154- Chi phí SXKD dở dang. Sổ Nhật ký chung Sổ Cái TK154- Chi phí SXKD dở dang. Thẻ tính giá thành công trình Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 24 25 26 28 29 30 32 33 34 38 39 41 42 43 46 48 50 51 52 57 59 60 61 62 64 68 69 70 75 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường ngày nay để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh phải tự đặt cho mình những mục tiêu đó là lấy lợi nhuận làm mục đích kinh doanh. Muốn đạt được điều đó thì các doanh nghiệp phải có những biện pháp quản lý tốt chi phí nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiệm vụ của Kế toán là phải phản ánh được đầy đủ, chính xác và kịp thời chi phí sản xuất đồng thời tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm. Vì vậy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có một vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp. Công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng đã khẳng định vai trò thiết yếu của mình. Xét về mặt vi mô việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho công tác quản lý, từ đó các nhà quản lý có những quyết định tối ưu trong sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Xét về mặt vĩ mô việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là cơ sở để Nhà nước kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, xác định quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Do đó mà việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là một phần hành quan trọng của công tác kế toán trong các doanh nghiệp nói chung và trong các đơn vị xây dựng nói riêng. Nhận thức được vai trò quan trọng, sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, kết hợp với Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -1- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân những kiến thức được học tại trường và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam em đã quyết định chọn đề tài“ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam” để tìm hiểu thực tế tình hình hạch toán cũng như quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo TS. Bùi Thị Minh Hải, của các anh chị trong Phòng Kế toán Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam cùng sự nỗ lực tìm hiểu của bản thân em đã hoàn thành Chuyên đề thực tập chuyên ngành với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam”. Nội dung chuyên đề ngoài Phần Mở đầu và Kết luận, gồm ba phần: Chương I: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nishin Metal Việt Nam. Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nishin Metal Việt Nam. ChươngIII: Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nishin Metal Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành, mặc dù bản thân đã rất cố gắng nỗ lực và sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo TS. Bùi Thị Minh Hải nhưng do thời gian, kinh nghiệm, cũng như thực tiễn còn hạn chế nên khó tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp bổ sung ý kiến của các thầy, cô để bản chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -2- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NISHIN METAL VIỆT NAM. 1.1 Đặc điểm sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. 1.1.1 Danh mục sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam là nhà thầu chuyên về: thi công, thiết kế, xây dựng, chế tạo, lắp đặt các loại nhà khung thép tiền chế, sơn, sửa tấm lợp, trần, vách bằng kim loại,… Đến nay Công ty đã sản xuất lắp đặt hoàn thành nhiều hạng mục bằng kết cấu thép: nhà xưởng, nhà kho tại các Khu Công nghiệp và các Khu Đô thị,… Hầu hết khách hàng của Công ty đều là các công ty Nhật Bản. Sản phẩm của Công ty xây lắp là những công trình xây dựng có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công dài. Vượt qua được những khó khăn do nền kinh tế thị trường mang lại cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các công ty trong cùng lĩnh vực Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và khẳng định được vị thế của mình. Với năng lực, uy tín của mình trong những năm qua Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam đã trúng thầu và tham gia xây dựng nhiều công trình, sau đây là một số công trình mà Công ty đã và đang tham gia xây dựng trong thời gian gần đây. Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -3- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Biểu số1.1-Danh mục một số công trình STT Tên sản phẩm Địa chỉ Kí hiệu 1 Nhà máy Viet Inax KCN Thăng Long II- Hưng Yên VI-HY 2 Nhà máy Panasonic KCN Thăng Long I- Đông Anh- Hà Nội PN-HN 3 Nhà máy Topy 4 Nhà máy Fokoku … … KCN Vsip Hải Phòng- Hải Phòng KCN Nội Bài- Hà Nội … TP-HP FK-HN … 1.1.2 Tiêu chuân chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh và khẳng định được vị thế của mình nên ngày càng có nhiều hợp đồng được ký kết. Tuy vậy nhưng chất lượng công trình vẫn được đảm bảo và chi phí cũng ngày càng được tiết kiệm do các khoản mục chi phí đã được quản lý ngày càng tốt hơn. Mọi công trình Công ty thi công đều được đảm bảo đúng theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng do Công ty đặt ra đó là công trình được hoàn thành đúng thời gian, đúng tiến độ, đúng kỹ thuật, đồng thời đảm bảo về mặt chất lượng thông qua vịêc các công trình sau khi hoàn thành sẽ được bảo hành. Mọi công trình đều đạt tiêu chuẩn bàn giao. Công ty luôn tập trung chỉ đạo áp dụng, duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn về thời gian, về kỹ thuật, về chất lượng và được triển khai đến tất cả các công trình. Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -4- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân 1.1.3 Tính chất sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam là nhà thầu chuyên về: thi công, thiết kế, xây dựng, chế tạo, lắp đặt các loại nhà khung thép tiền chế, sơn, sửa tấm lợp, trần, vách bằng kim loại, … Đặc thù của ngành xây dựng phải thi công trên địa bàn rộng, sản phẩm xây lắp lại có kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, quá trình thi công phần lớn là thủ công. Sản phẩm xây lắp của Công ty có quy mô lớn, kết câu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài, mang tính chất cố định. Nơi sản xuất sản phẩm cũng chính là nơi sản phẩm hoàn thành và được đưa vào sử dụng. 1.1.4 Loại hình sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam là một doanh nghiệp xây lắp nên sản phẩm xây lắp được thực hiện tại các địa điểm ngoài trời, điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm thi công, công tác quản lý vật tư, tài sản chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết tự nhiên. Do sản phẩm của Công ty là các công trình, hạng mục công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công lâu dài nên thường mang tính đơn chiếc. 1.1.5 Thời gian sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là những công trình xây dựng rất đa dạng nhưng nó lại mang tính độc lập, mỗi công trình lại được xây dựng theo một thiết kế riêng và tại một địa điểm nhất định. Những đặc điểm này ảnh hưởng rất lớn tới quá trình sản xuất sản phẩm của Công ty. Thời gian để xây dựng một công trình, hạng mục công trình kéo dài hàng tháng có khi tới hàng năm mới xây dựng xong. Công trình xây dựng thường diễn ra ngoài trời chịu tác động trực tiếp của các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên, do vậy việc thi công xây dựng mang tính thời vụ. Hoạt động sản xuất trong ngành xây dựng Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -5- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cơ bản có tính chất lưu động rất cao, sản phẩm xây lắp cố định tại một địa điểm, khi hoàn thành không nhập kho như các ngành sản xuất vật chất khác mà được nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư. Trong quá trình thi công Công ty phải di chuyển địa điểm. Do đó, sẽ phát sinh một số chi phí cần thiết khách quan như chi phí điều động công nhân, điều động máy thi công, chi phí xây dựng các công trình tạm phục vụ công nhân và thi công... Kế toán phải phản ánh chính xác các chi phí này và tổ chức phân bổ hợp lý. Hơn nữa, việc thi công trong thời gian dài và diễn ra ngoài trời nên quá trình tập hợp chi phí kéo dài và có thể gặp nhiều rủi ro, cho nên phát sinh những khoản chi phí ngoài dự toán như thiệt hại phá đi làm lại, thiệt hại ngừng sản xuất…. Những khoản thiệt hại đó cần được tổ chức theo dõi chặt chẽ và phải có phương pháp hạch toán phù hợp với những nguyên nhân gây ra. 1.1.6 Đặc điểm sản phẩm dở dang của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản nên dẫn đến sản phẩm dở dang của ngành cũng mang tính chất riêng biệt. Mỗi công trình, hạng mục công trình được thi công trong thời gian tương đối dài, có những công trình bắt đầu và hoàn thành trong năm tài chính nhưng cũng có những công trình kéo dài trong nhiều năm. Do vậy để Xác định kết quả kinh doanh và lập Báo cáo tài chính của Công ty được chính xác thì tại thời điểm cuối năm tài chính Công ty thường tiến hành đánh giá các công trình, hạng mục công trình còn dở dang chưa hoàn thành theo hợp đồng. Đánh giá sản phẩm làm dở dang là việc tính toán phần chi phí sản xuất trong kỳ cho khối lượng làm dở dang cuối kỳ theo phương pháp nhất định. Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -6- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Muốn đánh giá sản phẩm làm dở một cách chính xác, trước hết phải kiểm tra khối lượng chính xác công tác xây dựng dở dang trong kỳ, đồng thời xác định đúng mức độ hoàn thành của khối lượng sản phẩm xây dựng ở từng giai đoạn thi công. Việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tùy thuộc vào phương thức thanh toán giữa Công ty và bên giao thầu. Phần lớn các sản phẩm xây lắp của Công ty được thanh toán theo điểm dừng kỹ thuật nên sản phẩm dở dang là các khối lượng xây lắp chưa đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý đã quy định và được tính theo chi phí thực tế dựa trên cơ sở phân bổ chi phí thực tế của hạng mục công trình đó cho các giai đoạn công việc đã hoàn thành và các giai đoạn còn thi công dở dang theo dự toán. Công ty áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán: Cuối quý Ban giám sát và Kỹ thuật viên công trình tiến hành kiêm kê xác định khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ cho từng công trình. Bộ phận Kế toán khi nhận“ Bảng kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang” cùng với tài liệu dự toán của công trình tương ứng sẽ tiến hành xác định chi phí thực tế của khối lượng dở dang cuối kỳ cho công trình đó theo công thức sau: Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -7- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Giá trị khối lượng xây lắp DDCK = + C h i p h í S X K D D D Đ K Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân C x h i p h í S X K D P h á t s i n h t r o n g k ỳ G i á t r ị k h ố i l ư ợ n g x â y l ắ p GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -8- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân D D C K t h Giá trị khối lượng Giá trị khối lượng e xây lắp hoàn thành + xây lắp DDCK o theo dự toán theo dự toán d ự t o á n Để đánh giá sản phẩm làm dở chính xác trước hết phải tổ chức kiểm kê chính xác khối lượng công tác xây lắp hoàn thành trong kỳ và xác định đúng đắn mức độ hoàn thành của khối lượng chi phí dở dang so với khối lượng xây lắp hoàn thành theo quy ước ở từng giai đoạn thi công, do xác định khối lượng công tác xây lắp dở dang ảnh hưởng lớn đến tính chính xác trong việc đánh giá sản phẩm dở và tính giá thành. Do sản phẩm xây lắp có đặc điểm kết cấu phức tạp nên rất khó để xác định chính xác mức độ hoàn thành của khối lượng sản phẩm xây lắp. Vì vậy, khi đánh giá sản phẩm làm dở Kế toán cần kết hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật. bộ phận tổ chức lao động để xác định mức độ hoàn thành của khối lượng xây lắp dở dang một cách chính xác. Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam áp dụng phương pháp tính giá thành cho từng công trình, hạng mục công trình theo phương pháp trực tiếp: Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải -9- Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Theo phương pháp này tập hợp tất cả chi phí sản phẩm phát sinh trực tiếp cho một công trình, hạng mục công trình từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành, là giá thành thực tế của công trình hay hạng mục công trình đó. Trong trường hợp công trình, hạng mục công trình chưa hoàn thành toàn bộ mà có khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao thì: Giá thành thực tế Chi phí thực Chi phí thực của KLXL hoàn = tế KLXL dở + tế phát sinh - Chi phí thực tế KLXL dở thành bàn giao dang đầu kỳ trong thời kỳ dang cuối kỳ Trường hợp chi phí sản xuất tập hợp cho cả công trình nhưng giá thành thực tế phải tính riêng cho từng hạng mục công trình thì kế toán căn cứ chi phí sản xuất của cả nhóm và hệ số kinh tế kỹ thuật đã quy định cho từng hạng mục công trình để tính giá thành thực tế cho hạnh mục công trình đó. 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. 1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. Do đặc điểm kinh doanh là đơn vị xây lắp, nên quá trình sản xuất của Công ty có đặc điểm sản xuất liên tục, phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi công trình đều có dự toán thiết kế riêng và thi công ở các địa điểm khác nhau. Sau đây là quy trình sản xuất tổng quát của các công trình được tiến hành như sau: Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải - 10 - Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Bước 1: Chuẩn bị dự thầu: Tham gia nộp hồ sơ tham gia dự thầu. Khi có thông báo trúng thầu, Công ty thông báo nhận thầu và tiến hành công tác chuẩn bị thực hiện gói thầu. Công ty tiến hành tổ chức ban chỉ huy công trường chuẩn bị thi công. Bước 2: Chuẩn bị thi công bao gồm: lập dự án thi công, khảo sát địa điểm thi công, thiết kế phương án và biện pháp thi công như lập kế hoạch thi công, kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, chuẩn bị vốn và các điều kiện khác để thi công công trình và các trang thiết bị chuyên ngành để phục vụ cho việc thi công công trình. Bước 3: Tiến hành thi công công trình theo thiết kế đã được duyệt đảm bảo hoàn thành đúng thời gian, đúng kỹ thuật, đúng tiến độ đồng thời đảm bảo về mặt chất lượng. Bước 4: Hoàn thiện công trình: Tổ chức nghiệm thu công trình, lập bản nghiệm thu thanh toán công trình, quyết toán bàn giao công trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải - 11 - Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Sơ đồ 1.1:Quy trình sản xuất kinh doanh Thông báo nhận thầu Chuẩn bị dự thầu Thông báo trúng thầu Khảo sát địa điểm thi công Lập dự án thi công Thiết kế phương án và biện pháp thi công Tiến hành thi công theo thiết kế được duyệt Tổ chức nghiệm thu công trình Quyết toán bàn giao công trình cho chủ thầu Lập bản nghiệm thu thanh toán công trình Tổ chức ban chỉ huy công trường 1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam. Ngành xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất có đặc điểm tạo nên cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế quốc dân. Sản xuất của ngành xây dựng là những công trình( Nhà máy, nhà kho, công trình phúc lợi...) có đủ điều kiện đưa vào sản xuất hoặc sử dụng ngay sau khi hoàn thành. Xuất phát từ những đặc điểm đó, quá trình sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam mang tính liên tục, đa dạng và phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi công trình đều có dự toán, thiết kế riêng, địa điểm thi công khác nhau. Vì đặc thù của ngành xây dựng phải thi công trên địa bàn rộng, sản phẩm xây lắp có kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, quá trình thi công Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải - 12 - Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân phần lớn là thủ công do đó để phù hợp với đặc thù trên Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam tổ chức sản xuất theo tổ và đội sản xuất. Đây là hình thức được sử dụng khá phổ biến tại các công ty xây dựng. Sau khi nhận khoán, Công ty có trách nhiệm tổ chức tốt các hoạt động xây lắp dưới sự chỉ đạo của cấp trên. Chính nhu cầu về lao động của từng công trình là khác nhau nên Công ty cũng tìm kiếm thuê lao động, lập danh sách để theo dõi và chấm công gửi về bộ phận Kế toán để tập hợp chi phí, lên các sổ Kế toán. 1.3 Quản lý chi phí sản xuất của Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam 1.3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý chi phí sản xuất của Công ty. Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam là một doanh nghiệp xây lắp, nên loại hình sản xuất của Công ty là thi công xây lắp các công trình. Để phù hợp với các loại hình sản xuất của Công ty, đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với yêu cầu quản lý, cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thiết kế theo mô hình trực tuyến tham mưu. Với mô hình này việc điều hành quản lý từ các bộ phận sẽ không bị chồng chéo, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng ban. 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng người, từng phòng ban đối với chức năng quản lý kiểm soát chi phí trong Công ty. - Giám đốc: là người có quyền quyết định cao nhất chịu mọi trách nhiệm về toàn bộ lĩnh vực kinh doanh của Công ty, về quản lý và điều hành Công ty. Giám đốc Công ty kiểm tra các định mức, tiêu chuẩn, xây dựng phương án đầu tư theo chiều rộng và sâu. Giám đốc là người phê duyệt các dự toán cũng như định mức chi phí dự toán của công trình, hạng mục công trình, đề ra các phương án các nhằm nâng cao chất lượng công trình, đồng thời hạ Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải - 13 - Chuyên đề thực tập chuyên ngành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân giá thành sản xuất của công trình, cũng như các quyết định mua và dự trữ vật tư khi cần thiết. - Phó Giám đốc: Kiểm tra chất lượng cũng như tiến độ của các đội xây dựng, kiểm tra các đội sản xuất về việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, giúp Giám đốc giám sát về chi phí thực tế với chi phí dự toán mà Giám đốc phê duyệt, điều hành các phòng ban sao cho các ban ngành của Công ty hoạt động ăn ý có hiệu quả - Phòng Tài chính Kế toán: Là phòng nghiệp vụ giúp cho Giám đốc Công ty tổ chức và thực hiện toàn bộ công tác kế toán, tổ chức hạch toán kinh tế theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước về kinh tế tài chính, tín dụng và những quy định cụ thể trong Công ty về công tác quản lý tài chính. Bên cạnh có nhiệm vụ phản ánh kịp thời chính xác toàn bộ chi phí thực tế phát sinh. Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, dự toán chi phí sử dụng máy thi công và chi phí khác. Tính toán đánh giá chính xác khối lượng xây lắp dở dang, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành, bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng xây lắp hoàn thành. Lập báo cáo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin cho lãnh đạo Công ty và các đối tượng cần thiết. Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty có hiệu quả tốt nhất. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và tình hình thực tế để tiến hành hoạch định chính sách tài chính. - Phòng Kỹ thuật-KCS: Xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn, tổng hợp sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ, đội sản xuất các công trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Yến Lớp: KT3 GVHD: TS. Bùi Thị Minh Hải - 14 -
- Xem thêm -