Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, s¶n xuÊt than lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp quan träng, trong ®ã ®Æc biÖt lµ cho ®Êt níc mét nguån ngo¹i tÖ kh«ng nhá vµ nã còng lµ nguån thu nhËp chÝnh cña c«ng nh©n vïng má. Khi ®Êt níc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ nhÊt lµ hiÖn nay ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc Cång nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸, ngµnh than cµng ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. C«ng ty CTT.¤ lµ mét doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng C«ng ty TVN, ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Çy ®ñ khã kh¨n vµ thö th¸ch. Song víi sù nç lùc v¬n lªn cña c¸n bé c«ng nh©n d¬n vÞ, C«ng ty TTC.¤ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh, s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ níc giao. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thµnh c«ng ®ã lµ C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®óng môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng C«ng ty ®· tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c h×nh thøc gi¸ c¶, gi¸ thµnh, lîi nhuËn, chi phÝ vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Thêng xuyªn so s¸nh ®Çu ra víi ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty TTC.¤ kh«ng ngõng b¸m s¸t më réng thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ tù ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p n¨ng ®éng s¸t thùc tÕ, më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®îc s¶n lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¸p øng ®îc sù ®a d¹ng cña chñng lo¹i chÊt lîng, s¶n phÈm ®îc n©ng cao râ rÖt. C«ng ty ®· ph¶i ph¸t huy ®îc tèi ®a c¸c n¨ng lùc s½n cã trong ®ã c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, sö dông lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn liÖu ®îc coi lµ v« cïng quan träng. Víi ý nghÜa ®ã vµ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TTC.¤ cïng víi sù nhÊt trÝ cña gi¸o viªn híng dÉn, em ®· chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n lao ®éng cña ph©n xëng Kho BÕn 3" Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng kh©u m¹nh, kh©u cßn yÕu trong tæ chøc s¶n xuÊt. Tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p phï hîp h¬n nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, sö dông tèt lao ®éng, gi¶i ph¸p hîp lý víi lao ®éng d«i d, n©ng cao thu nhËp, m«i trêng lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¬n vÞ. Néi dung chÝnh cña ®å ¸n gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: T×nh h×nh chung vµ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty TTC. ¤ Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TTC.¤ n¨m 2003 Ch¬ng 3: Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña ph©n xëng Kho BÕn 3. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau mét thêi gian häc tËp t¹i trêng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TTC.¤ gióp em hiÓu râ h¬n vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc tÕ, rót ra mét sè kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý kinh tÕ. §ång thêi cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña b¶n th©n, céng víi sù híng dÉn cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Hoµi Nga, sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong Khoa kinh tÕ vµ Qu¶n trÞ kinh doanh – Trêng §¹i häc Má ®Þa chÊt, Ban l·nh ®¹o C«ng ty cïng c¸c phßng ban liªn quan vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng nh tr×nh ®é nªn ®å ¸n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, khiÕm khuyÕt, em rÊt mong sù chØ ®¹o, gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®å ¸n nµy ®Çy ®ñ h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 T×nh h×nh chung vµ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty TTC.¤ 1.1. §iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt cña s¶n xuÊt 1.1.1. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt tù nhiªn 1.1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý: C«ng ty TTC.¤ n»m trong khu vùc CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh c¸ch thÞ x· CÈm Ph¶ 9km vÒ phÝa §«ng B¾c, thuéc kinh tuyÕn 107 022", vÜ tuyÕn 21002" trªn ®Þa h×nh ®åi nói ven biÓn. Tæng chiÒu dµi mÆt b»ng cña C«ng ty lµ 2,3km, chiÒu réng trung b×nh lµ 0,6km. §Þa h×nh trong mÆt b»ng C«ng ty lµ b»ng ph¼ng, n»m trªn bê vÞnh B¸i Tö Long vµ song song víi ®êng quèc lé 18A, cã c¶ng bèc rãt than cho tÇu biÓn cã träng t¶i ®Õn 6 v¹n tÊn ra vµo bèc rãt than an toµn C¸c C«ng ty than cung cÊp s¶n lîng than nguyªn khai lín nh: §Ìo Nai, Cäc S¸u, Cao S¬n, M«ng D¬ng, Khe Chµm, cã thÓ khai th¸c l©u dµi. C«ng ty cã tuyÕn ®êng s¾t, ®êng bé vËn t¶i b»ng « t« rÊt thuËn lîi, cung bé vËn chuyÓn ë (H×nh 1- 1), xa nhÊt lµ má Khe Chµm kh«ng qu¸ 13km, gÇn nhÊt lµ má Cäc S¸u kh«ng qu¸ 6km. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þa lý nh trªn C«ng ty TTC.¤ thÝch øng lµ n¬i s¸ng tuyÕn, tËp kÕt, bèc rãt tiªu thô than víi s¶n lîng lín 1.1.1.2. §iÒu kiÖn khÝ hËu: C«ng ty TTC.¤ n»m trong vïng §«ng B¾c thuéc tØnh Qu¶ng Ninh nªn thuéc miÒn khÝ hËu nhiÖt ®íi ven biÓn, chia lµm hai mïa râ rÖt. Mïa ma: KÐo dµi tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 hµng n¨m, lîng ma vµo mïa hÌ chiÕm 90% lîng ma c¶ n¨m, c¸c c«ng ty khai th¸c má còng n»m trong miÒn khÝ hËu nhiÖt ®íi, do vËy ¶nh hëng rÊt lín c«ng t¸c khai th¸c má nãi chung vµ vËn chuyÓn than nguyªn khai tõ c¸c má vÒ C«ng ty TTC.¤ nãi riªng, ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc sµng tuyÕn, b¶o vÖ than s¹ch trong kho, hao hôt, mÊt m¸t do ma b·o, mÊt phÈm chÊt do bÞ phong ho¸, nhiÖt ®é trung b×nh vµo mïa nµy lµ 33 0C. Ngêi c«ng nh©n nÕu ph¶i lµm viÖc ngoµi trêi th× hiÖu qu¶ sÏ kÐm, n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m. Mïa kh«: KÐo dµi tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau, nhiÖt ®é trung b×nh vÒ mïa nµy lµ 200C, ®é Èm t¬ng ®èi lµ 9,6%. VÒ mïa nµy viÖc khai th¸c than ë c¸c má cã nhiÒu thuËn lîi, s¶n lîng t¨ng cao ë c¸c má. 1.1.1.3. D©n c vµ tr×nh ®é d©n trÝ: Theo sè liÖu ®iÒu tra d©n sè gÇn ®©y nhÊt trªn ®¹i bµn Phêng Cöa ¤ng cã kho¶ng h¬n 2 v¹n ngêi. Trong ®ã 98% lµ d©n téc kinh, cßn l¹i lµ c¸c d©n téc S¸n D×u, Hoa KiÒu…. Tr×nh ®é tiÕp thu khoa häc kü thuËt cao. C¸n bé c«ng nh©n trong C«ng ty chñ yÕu c tró ë ®Þa bµn Phêng Cöa ¤ng, thuËn tiÖn cho sinh ho¹t vµ ®i lµm. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra trªn ®Þa bµn cßn cã nhiÒu c¬ quan, xÝ nghiÖp cïng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong vµ ngoµi ngµnh than. 1.1.2. C«ng nghÖ s¶n xuÊt HÖ thèng c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty TTC.¤ bao gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: VËn chuyÓn than nguyªn khai vµ than s¹ch chÕ biÕn thñ c«ng cña c¸c má trong toµn doanh nghiÖp CÈm Ph¶, c«ng ®o¹n vËn t¶i má ®îc sö dông b»ng vËn t¶i ®êng s¾t. Than nguyªn khai ®îc ®a vµo hÖ thèng s¸ng tuyÓn, röa ®Ó ph©n lo¹i than. S¶n phÈm s¹ch ®îc nhËp kho hoÆc ®a th¼ng ra c¶ng tiªu thô. HiÖn nay C«ng ty TTC.¤ cã 2 hÖ thèng m¸y s¸ng tuyÓn chÝnh lµ nhµ m¸y TuyÓn than 1 vµ nhµ m¸y TuyÓn than 2. 1.1.2.1. Nhµ m¸y tuyÓn than 1 HÖ thèng nhµ m¸y tuyÓn than 1 do Ph¸p x©y dùng lµ ho¹t ®éng tõ n¨m 1926. Quy tr×nh c«ng nghÖ vÉn theo thiÕt kÕ cò, ®a phÇn thiÕt bÞ ®· ®îc thay thÕ vµ c¶i tiÕn cho phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt hiÖn nay. PhÇn nhµ xëng còng ®îc t¨ng cêng cñng cè l¹i. Tríc ®©y theo thiÕt kÕ cò c«ng suÊt ®¹t 2,2 triÖu tÊn / n¨m. Ngµy nay do hÖ thèng thiÕt bÞ ®· cò vµ thiÕu ®ång bé n¨ng suÊt chØ ®¹t 1,2 triÖu tÊn/n¨m 4 TuyÓn than 1 Kho I CÇu Trôc §êng s¾t Hi Ta Chi CÇu trôc bÕn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khe Chµm 12,7km Cäc S¸u 6km 5 Ga Cöa ¤ng TuyÓn than 2 Kho II RC ST C¶ng chÝnh Kho kÑp M«ng D¬ng 10km B¨ng t¶i 6km Trµn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyªn Khai Cao S¬n 12,7km Than nguyªn khai Sµng ph©n lo¹i TuyÓn than 3 §¸ th¶i Thèng NhÊt 9km NhÆt thñ c«ng H×nh 1.1. S¬ ®å dßng than C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤n Than côc50100mm §Ëp Sµng t¸ch c¸m Than c¸m 015mm TuyÓn Than côc 50mm Sµng röa Than s¹ch 6mm Sµng röa Than s¹ch 1535mm Than s¹ch 615mm Sµng röa C« ®Æc Hå l¾ng H×nh 1.2. S¬ ®å c«ng nghÖ nhµ m¸y tuyÓn than 1 6 Bïn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng nghÖ nhµ m¸y TT1 ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å ( H×nh 1-2). Nhµ m¸y cã thÓ s¶n xuÊt ®îc mét sè lo¹i than cã chÊt lîng phôc vô tèt cho xuÊt khÈu. C«ng ty ®ang cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc kh«i phôc vµ söa ch÷a ®Ó phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng, ®ång thêi n©ng cao n¨ng suÊt thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. 1.1.2.2.Nhµ m¸y tuyÓn than 2 §©y lµ hÖ thèng sµng tuyÓn cã quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®îc ®a vµo s¶n xuÊt tõ n¨m 1980 theo c«ng nghÖ tuyÓn cña Ba Lan. §Õn n¨m 1990 ®· ®îc thay thÕ phÇn tuyÓn theo c«ng nghÖ cña óc HiÖn nay, phÇn c«ng nghÖ nµy ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng cao phôc vô tèt nhu cÇu cña thÞ trêng. HÖ thèng nµy tuyÓn röa than theo c«ng nghÖ míi tuyÓn röa b»ng huyÒn phï( ma nhª tÝt ). HiÖn nay, theo tÝnh to¸n n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y tuyÓn than 2 cã thÓ ®¹t ®îc 2,2 triÖu tÊn/n¨m than nguyªn khai vµo sµng. C«ng nghÖ cña nhµ m¸y tuyÕn than 2 ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å (1-3h×nh). 1.1.3.Trang bÞ kü thuËt. Do ®Æc thï s¶n xuÊt cña C«ng ty tuyÕn than Cöa ¤ng lµ kh©u quan träng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt than cña Tæng C«ng ty than ViÖt Nam , h¬n n÷a nhiÖm vô cña C«ng ty lµ tËp kÕt ch©n hµng bèc rãt vµ tiªu thô s¶n phÈm cho nªn tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt cao, hÇu hÕt toµn bé d©y chuyÒn lµ c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸. M¸y mãc c«ng suÊt lín chiÕm tû träng cao, cã 2 d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ"D©y chuyÒn Vµng" vµ "D©y chuyÒn §en". Ngoµi ra cßn cã d©y chuyÒn b¸n c¬ giíi nh cña ph©n xëng tuyÕn than 3 cã nhiÖm vô bèc rãt vµ tiªu thô than néi ®Þa vµ nh÷ng cã m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt nh c¸c ph©n xëng vËn t¶i, toa xe, §èng BÕn….C¸c thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh ®îc thèng kª ë b¶ng 1-1. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Than nguyªn khai Trµn NK TuyÓn l¾ng -100mm Sµng ph©n lo¹i +100mm §Ëp -100mm S¶n phÈm +35mm Khö níc +1mm Sµng ph©n lo¹i +6mm Sµng ph©n lo¹i -1mm Xo¸y lèc khö níc S¶n phÈm 15-35mm -6mm Ly t©m khö níc S¶n phÈm 6-15mm S¶n phÈm Níc tuÇn hoµn §¸ th¶i H×nh 1.3. C«ng nghÖ nhµ m¸y tuyÓn than 2 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×n chung tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt cña C«ng ty lµ rÊt lín vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt . Nhng viÖc sö dông cßn h¹n chÕ. HiÖn nay ph©n xëng tuyÕn than 1 ®· hÐt khÊu hao nhng c«ng ty vÉn duy tr× ®Ó tËn dông kh¶ n¨ng s¶n xuÊt khu sµng kh« song ph¶i chó ý ®Õn m¸y mãc thiÕt bÞ v× nã qu¸ giµ cçi( §©y lµ mét vÊn ®Ò ®ang nghiªn cøu gi¶i quyÕt). C¸c thiÕt bÞ kh¸c nãi chung cßn tèt, cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lín mµ C«ng ty cha tËn dông ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt ®ã. §Ó kh¨c phôc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty ph¶i ®Èy nhanh c«ng t¸c tiªu thô , s¾p xÕp s¶n xuÊt hîp lý tËn dông thêi gian vµ c«ng suÊt thiÕt bÞ, ®ång thêi ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o chiÕm lÜnh thÞ trêng tiªu thô ®i ®«i víi viÖc t¨ng s¶n lîng. 1.2. C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi cña s¶n xuÊt 1.2.1.T×nh h×nh tËp trung ho¸,chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ cña C«ng ty C«ng ty TT.C.¤ trong s¶n xuÊt cã mét d©y chuyÒn ®ång bé liªn tôc, khÐp kÝn tõ vËn t¶i-sµng-tuyÕn-bèc rãt tiªu thô….v× thÕ sù hîp t¸c ho¸ gi÷a c¸c kh©u trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ph¶i nhÞp nhµng 1.2.1.1. T×nh h×nh tËp trung ho¸ cña C«ng ty Nguyªn liÖu chÝnh cña C«ng ty lµ than nguyªn khai qua sµng tuyÓn cho s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i than s¹ch phôc vô cho xuÊt khÈu. TÝnh tËp trung ho¸ ®îc thÓ hiÖn qua n¨m 2003 ë ph©n xëng tuyÓn than 2 víi s¶n lîng than vµo Sµng lµ: 4.372.795(tÊn). Tuy nhiªn C«ng ty vÉn duy tr× ph©n xëng tuyÓn than 1 ®· hÕt khÊu hao c«ng nghÖ l¹c hËu. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng thèng kª c¸c thiÕt bÞ hiÖn cã dïng vµo s¶n xuÊt B¶ng 1-1 Sè lîng m¸y §VT M¸y sµng 3 Côm M¸y röa 2 M¸y M¸y b¬m 30 Tr¹m M¸y ®Ëp 1 Côm M¸y sµng 2 Côm HÖ thèng röa 1 Côm HÖ thèng ®Ëp 1 BÓ tuyÓn TT Nhãm-tªn thiÕt bÞ A Nhãm thiÕt bÞ Sµng I TuyÓn than 1 II B C M· hiÖu Níc chÕ t¹o C«ng suÊt thiÕt kÕ VN-Ph¸p 250T/K Tû N¨m lÖ ®a vµo cßn sö l¹i dông % 1978 190T/K 50 40 68 Liªn X« 70 TuyÓn than 2 J-G1-3 óc 400T/h 1990 80 óc-Balan 1988 87 Côm Balan 1982 75 3 C¸i óc 1990 90 CÇu trôc ®èng 5 C¸i Ph¸p 80-120T/h 1930 40 CÇu trôc bÕn 2 C¸i Ph¸p 110T/h 1930 40 M¸y ®¸nh ®èng 4 ChiÕc ST1-3 NhËt 800T/h 1982 83 M¸y bèc ®èng 4 ChiÕc RC1-4 NhËt 1982 83 M¸y rãt 2 ChiÕc SL1-2 NhËt 1982 83 §Çu m¸y §iªzen 38 ChiÕc T97 Liªn X« 400m· lùc Toa xe c¸c lo¹i 519 Toa « t« vËn t¶i 25 Xe Xe g¹t 8 Xe ThiÕt bÞ truyÒn dÉn 6 Tr¹m Liªn X« 560KW HÖ thèng èng níc 45 km ViÖt Nam Nhãm thiÕt bÞ bèc xóc Nhãm thiÕt bÞ vËn t¶i vµ truyÒn dÉn 10 69 88 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.1.2. T×nh h×nh chuyªn m«n ho¸ cña C«ng ty C«ng ty nhËn râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng ph©n xëng, ®¬n vÞ ®· chuyªn m«n ho¸ tõng ph©n xëng nh: Ph©n xëng vËn t¶i: chuyªn vËn t¶i b»ng ®êng s¾t kÐo than nguyªn khai tõ c¸c má vµ phôc vô sµng tuyÓn vµ ®em than ®i tiªu thô. Ph©n xëng sµng tuyÓn: chuyªn sµng tuyÓn than nguyªn khai ra than s¹ch c¸c lo¹i. Ph©n xëng kho bÕn: chuyªn bèc, rãt than s¹ch cho C«ng ty C¶ng vµ kinh doanh than. 1.2.1.3. T×nh h×nh hîp t¸c ho¸ cña C«ng ty Mèi quan hÖ s¶n xuÊt gi÷a C«ng ty víi c¸c má trong Tæng C«ng ty lµ mèi quan hÖ hîp t¸c ho¸ theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lµ mét bé phËn cña Tæng C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm sµng tuyÓn vµ bèc rãt tiªu thô than khai th¸c tõ c¸c má. 1.2.2. T×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ lao ®éng C«ng ty TTC.¤ cã mét m« h×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, ®Þa bµn qu¶n lý réng, nhiÒu ph©n xëng cã nhiÖm vô, chøc n¨ng kh¸c nhau. S¬ ®å bè trÝ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty bao gåm 4 cÊp (s¬ ®å 1-4). Trªn s¬ ®å biÓu hiÖn bao qu¸t toµn bé ®Þa bµn s¶n xuÊt chuyªn m«i giíi c«ng ®o¹n râ rµng, ph©n ®Þnh gianh giíi tr¸ch nhiÖm cô thÓ. Song vÉn cßn nhîc ®iÓm lµ th«ng tin s¶n xuÊt chËm. MÆt kh¸c, c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé ®· vµ ®ang ®îc triÓn khai trong toµn C«ng ty, gãp phÇn c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt ngµy cµng chÆt chÏ h¬n vµ ®îc coi lµ nhiÖm vô thêng xuyªn cña tõng ph©n xëng trong C«ng ty. C«ng ty TTC.¤ cã mét Gi¸m ®èc vµ 5 Phã Gi¸m ®èc gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong tõng lÜnh vùc vµ mét kÕ to¸n trëng, c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét sè phßng nh sau: Trung t©m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: Tham mu híng dÉn, kiÓm tra, tæng kÕt ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c s¶n xuÊt – tiªu thô than. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc C«ng ty PX May KD DV TH Phßng y tÕ Phßng L§TL 12 PX « t« Phßng kÕ ho¹ch H×nh 1.4. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty TTC.¤ PX §iÖn níc Phßng vi tÝnh PX C¬ khÝ Phßng tiªu thô Phßng vËt t PX §Çu m¸y toa xe Phßng kiÓm to¸n PX BÕn 3 Phßng kÕ to¸n PX BÕn 2 Phßng b¶o vÖ PX BÕn 1 Phßng T§TT Phßng tæ chøc §T §éi xe con Thanh tra PC PX Gi¸m ®Þnh PG§ §S-VHXH PG§ Kinh tÕ KÕ to¸n trëng V¨n phßng PX §êng s¾t TT ChØ huy s¶n xuÊt PX vËn t¶i Phßng vËn t¶i PX tuyÓn than 1 Phßng m«i trêng PX tuyÓn than 2 Phßng an toµn Phßng c¬ ®iÖn 3 Phßng tuyÓn than Phßng XDCB PX tuyÓn than PG§ S¶n xuÊt PG§ KT vËn t¶i PG§ CN C§-XDCB TT VH XH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c phßng ban thuéc khèi kü thuËt nh: phßng kü thuËt c¬ ®iÖn, phßng kü thuËt vËn t¶i, phßng tuyÓn than, phßng an toµn…lµ khèi phßng ban cã chøc n¨ng tham m u, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c¸c kh©u kü thuËt nh C¬ ®iÖn, vËn t¶i, tuyÓn than, an toµn vµ vÒ c¶ vÖ sinh m«i trêng… Híng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng cuéc trong tõng lÜnh vùc c«ng nghÖ Sµng tuyÓn chÕ biÕn than. C¸c phßng thuéc khèi nghiÖp vô nh: phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng kÕ ho¹ch, phßng kiÓm to¸n, phßng lao ®éng tiÒn l¬ng, phßng tiªu thô, phßng vËt t, phßng vi tÝnh: §©y lµ khèi phßng ban cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c¸c kh©u nh: tµi chÝnh gi¸ c¶, kÕ ho¹ch, lao ®éng tiÒn l¬ng, tiªu thô than néi ®Þa vµ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c ph©n xëng thùc hiÖn c«ng viÖc trong tõng lÜnh vùc. C¸c phßng thuéc khèi v¨n phßng nh: Phßng b¶o vÖ, phßng than tra ph¸p chÕ, v¨n phßng Gi¸m ®èc, phßng thi ®ua, phßng tæ chøc §µo t¹o, phßng y tÕ. C¸c phßng nµy cã chøc n¨ng tham muc cho Gi¸m ®èc c¸c viÖc vÒ b¶o vÖ qu©n sù, thanh tra c«ng nh©n, gi¶i quyÕt c¸c ®¬n khiÕu n¹i cña C«ng nh©n, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, ®Ò b¹t n©ng l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. Nãi chung c¬ cÊu tæ chøc nµy ®¶m b¶o hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô chøc n¨ng cña C«ng ty, c¬ cÊu nµy cã u ®iÓm lµ dÔ qu¶n lý, viÖc chØ huy ®îc thèng nhÊt, l·nh ®¹o C«ng ty lu«n cã ®iÒu kiÖn kiÓm tra ®îc cÊp díi liÒn kÒ vµ kh«ng bÞ chång chÐo hoÆc tr¸i ngîc mÖnh lÖnh. Tõ nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp, bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý cña C«ng ty cßn ®¬n gi¶n, tr×nh ®é c¸n bé cßn h¹n chÕ ®Õn nay bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý cña C«ng ty ®· ph¸t triÓn mét c¸ch vît bËc. HiÖn nay, ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é cao hÇu hÕt lµ §¹i häc vµ hµng ngò c«ng nh©n kü thuËt bËc cao phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt trong giai ®o¹n míi. TÝnh ®Õn 31/12/2003 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty cã 4779 ngêi. VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cña c«ng nh©n C«ng ty cã 895 kü s thuéc 27 chuyªn ngµnh ®µo t¹o kh¸c nhau: 385 trung cÊp vµ 3171 c«ng nh©n kü thuËt cã ®ñ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty vÉn thêng xuyªn ®µo t¹o, kÌm cÆp n©ng bËc thî ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña s¶n xuÊt. Víi tiÒm n¨ng s½n cã trªn C«ng ty dÔ dµng ®i vµo c¬ chÕ thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn . 1.2.3. T×nh h×nh sö dông vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch KÕ ho¹ch mÆt hµng lµ néi dung chñ yÕu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TTC.¤. V× vËy, nh÷ng c¨n cø ®Ó sö dông kÕ ho¹ch ph¶i dùa trªn nh÷ng c¨n cø kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty, c¨n cø vµo thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm vµ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dù ®o¸n mÆt hµng mµ kh¸ch hµng trªn thÞ trêng cÇn mua. C¨n cø theo ®Þnh híng cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n, ph¸t triÓn hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ trêng cña Tæng C«ng ty than. C«ng ty t¨ng cêng chÕ biÕn c¸c lo¹i than cã chÊt lîng cao phôc vô cho xuÊt khÈu, thu ngo¹i tÖ, C«ng ty ®¶m b¶o tèt cho nhu cÇu tiªu thô trong n íc ®èi víi c¸c b¹n hµng lµ c¸c hé tiªu thô quèc doanh trong níc. C¨n cø vµo c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt ®èi víi C«ng ty C¶ng vµ kinh doanh than vµ c¸c kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. C¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÊp than nguyªn khai vµo Sµng cña 6 má C¨n cø vµo n¨ng lùc chÕ biÕn than tõ 2 nhµ m¸y tuyÕn than cña C«ng ty. Ph¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch: kÕ ho¹ch mÆt hµng cña C«ng ty ®îc x©y dùng b»ng ph¬ng ph¸p c©n ®èi: c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi tõng lo¹i than, c©n ®èi gi÷a nhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm víi kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c yÕu tè s¶n xuÊt thùc tÕ cña C«ng ty. LÊy tiªu thô lµm chØ ®¹o, C«ng ty ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo tõng thêi kú trong n¨m thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Trªn c¬ së lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, C«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng dùa trªn hao phÝ tiÒn l¬ng cho 1 tÊn s¶n phÈm. KÕ ho¹ch cung cÊp vËt t kÕ ho¹ch theo c¸c møc hao phÝ vÒ vËt t cho 1 tÊn s¶n phÈm, kÕ ho¹ch söa ch÷a thêng xuyªn vµ söa ch÷a lín. §Ó ®¶m b¶o cã thu nhËp trªn C«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phô, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè c¸n bé c«ng nh©n d«i d. Phßng kÕ ho¹ch cña C«ng ty ®¶m nhËn x©y dùng toµn bé viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ dÉn ®Õn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm trªn c¬ së nh÷ng c¨n cø vµ ph¬ng ph¸p ®· nªu ë trªn, kÕt hîp víi nh÷ng kh¶ n¨ng vÒ nh©n tµi, vËt lùc cña m×nh ®Ó cã kÕ ho¹ch tr×nh Tæng C«ng ty duyÖt vµ lÊy nã lµm c¬ së ph¸p lý trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch. Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ C«ng ty TTC.¤ nãi riªng cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ bëi cha ®ñ kinh nghiÖm nghiªn cøu thÞ trêng. Ngoµi c¸c hîp ®ång tiªu thô mang tÝnh æn ®Þnh, C«ng ty lu«n t×m kiÕm hîp thÞ trêng míi, do vËy c«ng t¸c qu¶n lý, lËp kÕ ho¹ch còng nh chØ ®¹o thùc hiÖn tèt hîp ®ång c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®ã lµ sù ®æi míi trong c«ng t¸c ®æi míi hiÖn nay. 1.2.4. T×nh h×nh sö dông lao ®éng trong C«ng ty C«ng ty TTC. ¤ lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc h¹ng mét, cã sè lîng CBCNV kh¸ ®«ng (4.779 ngêi). Cã nguån vèn kinh doanh lµ 110.064.915.034 VN§. Khi míi thµnh lËp víi bé m¸y qu¶n lý cßn ®¬n gi¶n, tr×nh ®é c¸n bé cßn h¹n chÕ, ®Õn nay bé m¸y qu¶n lý ®· t¬ng ®èi hoµn chØnh. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra, c«ng ty cßn rÊt quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao ®êi sèng cho c¸c bé c«ng nh©n viªn, tÝch cùc t×m kiÕm viÖc lµm, t¨ng thªm thu nhËp cho ngêi lao ®éng b»ng nguån tiÒn l¬ng b¶o hiÓm x· héi, c«ng ty cßn cã kho¶n tiÒn khuyÕn khÝch s¶n phÈm b»ng 7% tiÒn l¬ng, c«ng ty cßn dïng quü b¶o hiÓm x· héi vµ qòy phóc lîi tæ chøc c¸c ®ît tham quan nghØ m¸t ë c¸c tØnh phÝa Nam, th¨m c¸c n¬i cã danh lam th¾ng c¶nh, nghØ cuèi tuÇn. Cæng ty cßn chi cho c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao nh»m ®éng viªn ngêi lao ®éng g¾n bã víi c«ng ty, gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra c«ng ty cßn ®Çu t sè tiÒn lµ 1.031.555.423 ®ång cho viÖc n©ng cÊp nhµ thÓ thao ®a n¨ng vµ ®Çu t thªm thiÕt bÞ cho c«ng t¸c truyÒn thanh, truyÒn h×nh ®Ó ®éng viªn tinh thÇn, tuyªn truyÒn thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt. B»ng nguån vèn tù cã cña c«ng ty ®· x©y dùng hoµn thiÖn ®îc khu nhµ v¨n hãa víi 700 chç ngåi, tr¹m thu ph¸t truyÒn h×nh, c©u l¹c bé, th viÖn, phßng truyÒn thèng, n¬i vui ch¬i ®µo t¹o n¨ng khiÕu vÒ thÓ thao, s©n vËn ®éng Cöa ¤ng. Lao ®éng vµ chÕ ®é c«ng t¸c: ®éi ngò lao ®éng cña C«ng ty cã tuæi ®êi trÎ, c«ng viÖc ®îc bè trÝ phï hîp víi søc khoÎ vµ tr×nh ®é. C«ng ty thêng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o båi dìng c«ng nh©n viªn ®Ó hä cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é d¹y nghÒ ®Æc biÖt lµ n©ng cao båi dìng nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ yÕu. ChÝnh s¸ch u tiªn ®èi víi c«ng nh©n viªn cã nhiÒu n¨m c«ng t¸c vµ cã nhiÒu thµnh tÝch nh÷ng c«ng nh©n cã søc khoÎ yÕu ®îc bè trÝ c«ng viÖc thÝch hîp hoÆc gi¶i quyÕt theo chÕ ®é C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông chÕ ®é c«ng t¸c TuÇn lµm viÖc gi¸n ®o¹n Sèngµy c«ng theo chÕ ®é cña mét c«ng nh©n trong n¨m lµ: Tc® = 365 – 8 – 52 = 300; Ngµy H×nh thøc ®¶o ca nghÞch: Ca 1 – Ca 3 – Ca 2 – Ca 1. Sau mçi tuÇn lµm viÑc ®æi ca mét lÇn. VÏ s¬ ®å ®¶o ca KÕt luËn ch¬ng 1 C«ng ty TTC.¤ cã mét vai trß rÊt quan träng trong Tæng C«ng ty than ViÖt Nam. §©y lµ kh©u quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng, chñng lo¹i mÆt hµng, nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, quyÕt ®Þnh doanh thu cña Tæng C«ng ty. Bíc vµo thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 C«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n chñ yÕu sau: ThuËn lîi: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty ®îc ®¶m b¶o nguån than nguyªn khai tõ c¸c má cã tr÷ lîng lín, cung ®é vËn chuyÓn gÇn, ph¬ng tiÖn vËn t¶i b»ng ®êng s¾t vµ « t« do C«ng ty qu¶n lý. Trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i kh¶ n¨ng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¨ng khèi lîng tiªu thô s¶n phÈm cßn rÊt lín. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é, c«ng nh©n lao ®éng ®Òu lµ ngêi ®Þa ph¬ng cã tay nghÒ v÷ng vµng trong thùc tÕ s¶n xuÊt. C«ng ty cÇn më réng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o, më réng thÞ trêng. Khã kh¨n: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, C«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n víng m¾c, ®ã lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái C«ng ty ph¶i thËt n¨ng ®éng trong viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô, xuÊt khÈu, ®ßi hái ®éi ngò l·nh ®¹o cña C«ng ty, Tæng C«ng ty ph¶i cã tr×nh ®é cao vÒ kinh doanh. Do ®Æc ®iÓm khÝ hËu nhiÖt ®íi ®èi víi mïa ma ®· ¶nh hëng tíi c¸c ®¬n vÞ khai th¸c má, do ®ã kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu cho C«ng ty TTC.¤ kh«ng ®îc ®Òu. Kh©u tiªu thô s¶n phÈm cha cã b¹n hµng æn ®Þnh. C«ng ty cha cã kinh nghiÖm ho¹t ®éng c¬ chÕ thÞ trêng. Víi nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi c¬ b¶n nªu trªn, nã g©y t¸c ®éng ®¸ng kÓ kÕt qu¶ vµ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh §Ó thÊy râ phÇn nµo vÒ nh÷ng thµnh tÝch, tån t¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TTC.¤ n¨m 2003 võa qua. §å ¸n sÏ ®i s©u ph©n tÝch tiÕp c¸c néi dung cô thÓ trong ch¬ng 2. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2 ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TT C.¤ n¨m 2003 Trong c«ng cuéc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý chung cña c¶ níc tõ c¬ chÕ tËp chung bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng. C«ng ty TT C.¤ ®ang ®øng tríc nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch lín. Võa ph¶i ®¶m b¶o nhiÖm vô sµng tuyÓn mµ tæng c«ng ty giao cho, vµ ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi mÆt hµng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®ång thêi ®Èm b¶o s¶n xuÊt cã l·i ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao doanh thu, ®ãng gãp nghÜa vô cho nhµ níc, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng. 2.1- §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kÕt qu¶ SXKD cña c«ng ty TTC.¤ n¨m 2003 §Ó ®i s©u ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ XSKD cña c«ng ty tt C.¤ tríc hÕt ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t th«ng qua mét sè chØ tiªu trong b¶ng 2-1. Qua b¶ng 2-1 cho thÊy c¸c chØ tiªu chñ yÕu ®Òu t¨ng so víi thùc hiÖn n¨m 2002 vµ so víi kÕ ho¹ch n¨m 2003. Cô thÓ: S¶n lîng than vµo S¸ng t¨ng 29% So víi n¨m 2002 vµ t¨ng 2,3% So víi kÕ ho¹ch 2003. S¶n lîng than s¶n xuÊt t¨ng 16.2% so víi thùc hiÖn n¨m 2002 vµ t¨ng 12% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2003. S¶n lîng than tiªu thô t¨ng 23% So víi thùc hiÖn n¨m 2002 vµ t¨ng 12,5% So víi kÕ ho¹ch n¨m 2003. §ã lµ nguyªn nh©n lµm cho táng loanh thu t¨ng 23,7% So víi thùc hiÖn n¨m 2002 vµ t¨ng 20% So víi kÕ ho¹ch n¨m 2003 (trong ®ã doanh thu than chiÕm 99% So víi tæng doanh thu cña c«ng ty) Trong n¨m 2003 c«ng ty tt C.¤ ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn kü thuËt ®îc triÓn khai vµ ¸p dông cã hiÖu qu¶ nh: tËn dông than c¸m trong bïn, t¸ch d»m gç trong than xuÊt khÈu. §iÒu hµnh s©u s¸t tõng ca, tõng ngµy, huy ®éng tèi ®a thêi gian ho¹t ®éng cña MMTB, chÆt chÏ trong qu¶n lý chÊt lîng than vµ t¨ng ®îc n¨ng lùc vËn t¶i, ph¸ kû lôc vÒ n¨ng suÊt lao ®éng. Cô thÓ NSL§ b×nh qu©n mét CNV trong Doanh nghiÖp t¨ng 15,1% 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng ph©n tÝch mét sè c¸c chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu cña C«ng ty TTC.¤ n¨m 2003 B¶ng 2-1 TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn N¨m 2002 N¨m 2003 KH So víi n¨m 2002 So víi KH N¨m 2003 TH %  %  S¶n lîng than vµo sµng tÊn 5.164.773 6.510.000 6.661.501 1.496.728 129 151.501 102,3 S¶n lîng than s¶n xuÊt tÊn 4.868.749 5.055.000 5.659.426 790.677 116,2 604.426 112 S¶n lîng than tiªu thô tÊn 4.688.076 5.124.000 5.766.335 1.078.259 123 642.335 112,5 Tæng doanh thu Tr /® 1.457.103 1.501.402 1.801.682 344.579 123,7 300.280 120 Trong ®ã: Doanh thu than Tr /® 1.435.375 1.687.008 1.783.604 348.229 124,3 96.596 105,7 Doanh thu thuÇn Tr /® 1.460.027 1.501.402 1.801.682 341.655 123,4 300.280 120 Gi¸ trÞ gia t¨ng Tr /® 144.264 178.380 34.116 Tæng sè lao ®éng Ngêi 4.716 4.686 4.779 63 101,3 93 102 - CNVSXCN Ngêi 4.387 4.366 4.441 54 101,2 77 101,8 NSL§ b×nh qu©n = gi¸ trÞ (theo NLSX) TÊn/ngêi-n¨m - 1CNV trong Doanh nghiÖp TÊn/ngêi-n¨m 1.028,7 1.128 1.184 155,5 115,1 56 105 - 1 CNV trong sx c«ng nghÖ TÊn/ngêi- n¨m 1.047,9 1.151,4 1.209 161,1 115,4 57,36 105 NSL§ b×nh qu©n = gi¸ trÞ (theo doanh thu) TriÖu®/ngêi-n¨m - 1 CNV trong Doanh nghiÖp TriÖu®/ngêi-n¨m 310,5 355,5 378 67,5 121,7 22,5 106,3 - 1 CNV trong c«ng nghÖ TriÖu®/ngêi- n¨m 316,3 362,9 386 69,7 122 23,1 106,4 109,5159,2 29.232,8 8 123,6 10. Gi¸ thµnh 1 ®vÞ s¶n phÈm ®/tÊn 11. 12 Lîi nhuËn tríc thuÕ tr® 13.821 18.334 22.001 8.180 146,8 3.667 120 ThuÕ thu nhËp ph¶i nép tr® 4.797 5.867 7.040 2.243 165,8 1.173 120 277.984,89 18 275.11,91 304.344,79 26.359,9 110,6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 13. Lîi nhuËn sau thuÕ tr® 9.023 19 12.467 14.961 5.938 2.494 120 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 So víi n¨m 2002 vµ t¨ng 5% So víi kÕ ho¹ch n¨m 2003. NSL§ b×nh qu©n 1 CNV trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 15,4% So víi thùc hiÖn n¨m 2002 vµ t¨ng 5% so víi KH 2003. NSL§ b×nh qu©n theo doanh thu cña 1 c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp t¨ng 21,7% So víi n¨m 2002 vµ t¨ng 5% So víi kÕ ho¹ch 2003. NSL§ b×nh qu©n b»ng gi¸ trÞ cña 1 c«ng nh©n viªn trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 22% So víi n¨m 2002 vµ t¨ng 6,4 So víi kÕ ho¹ch n¨m 2003. NSL§ t¨ng lµm cho s¶n lîng t¨ng mµ sè lao ®éng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ nªn gi¸ trÞ theo doanh thu t¨ng lµm cho cuéc sèng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®ì chËt vËt, kÝch thÝch hä h¨ng say h¬n trong s¶n xuÊt lao ®éng. Nh×n vµo b¶ng 2-1 cho thÊy tæng møc lîi nhuËn tríc thuÕ cña c«ng ty n¨m 2003 so víi kÕ ho¹ch t¨ng 3.667 triÖu ®«ng, tû lÖ t¨n 20% So víi thùc hiÖn n¨m 2002 t¨ng 8.180 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng 59,2%. Nhß kho¶n lîi nhuËn hôt, ®ãng gãp nghÜa vô ®èi víi nhµ níc qua kho¶n thuÕ thu nhËp ph¶i nép lµ: 7.040 triÖu ®ång vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Tãm l¹i, n¨m 2003 c«ng ty tt C.¤ ®· vËn dông tèt chiÕn lîc s¶n xuÊt s¶n phÈm mét c¸ch linh ho¹t, nh¹y bÐn, kÞp thêi. T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh, thÞ trêng xuÊt khÈu tuy cã khã kh¨n nhøng c«ng ty vÉn duy tr× nh÷ng b¹n hµng lín. Sau kú kinh doanh ®· chøng tá s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang ®îc thÞ trêng trong vµ ngoµi níc chÊp nhËn, gi¸ b¸n ®· bï ®îc chi phÝ vµ mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. Tuy nhiªn ®Ó thÊy hÕt nh÷ng thµnh tÝch vµ h¹n chÕ cña c«ng ty. Tuy nhiªn ®Ó thÊy hÕt nh÷ng thµnh tÝch vµ h¹n chÕ cña c«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003. CÇn ph¶i ®i s©u ph©n tÝch tõng mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh: s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt, tiÒn l¬ng, gi¸ thµnh, tµi chÝnh cña c«ng ty. 2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. ViÖc ph©n tÝch nµy nh»m ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn c¸c mÆt cña s¶n xuÊt trong mèi liªn hÖ víi thÞ trêng vµ c¸c nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®Æt ra, ®¸nh gi¸ ®îc quy m« s¶n xuÊt, sù c©n ®èi phï hîp víi t×nh h×nh thùc tª, ®¸nh gi¸ ®îc t×nh chÊt nhÞp nhµng gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô. MÆt kh¸c nã cho phÐp x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ch a tËn dông hÕt vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm qua ®ã ®Þnh ra ph¬ng híng chiÕn lîc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2.1. Ph©n tÝch c¸c chi phÝ chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n lîng Qua b¶ng 2-2 cho thÊy t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n lîng trong n¨m 2003 t¨ng 344.579 triÖu ®ång (t¨ng 23,7%) So víi n¨m 2002 vµ t¨ng 300.280 triÖu ®ång (t¨ng 20%) So víi kÕ ho¹ch. Trong ®ã doanh thu tõ s¶n xuÊt than b¸n cho 20
- Xem thêm -