Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty tnhh phát triển (2)

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN ---o0o---Tác giả xin cam đoan luận văn "Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển" là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả được sử dụng trong luận văn trung thực. Các số liệu có nguồn trích dẫn, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng công bố trong các công trình nghiên cứu trước đây. Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hương Giang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản luận văn này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Lê Kim Ngọc trong suốt quá trình viết và hoàn thành luận văn. Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Viện đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm Học viên Nguyễn Thị Hương Giang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.................................... 1.1. Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................. 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu................................................................................. 1.3. Mục đích nghiên cứu................................................................................... 1.4. Câu hỏi nghiên cứu...................................................................................... 1.5. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................... 1.6. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.................................................................... 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu..................................................................... CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI............................................................................ 2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và vai trò của thông tin kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại............................................................................... 2.1.1. Đặc điểm doanh nghiệp kinh doanh thương mại........................................... 2.1.2. Bản chất chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại................................................................................ 2.1.3. Vai trò của thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh với hạch toán kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại............................ 2.2. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên góc độ kế toán tài chính............... 2.2.1. Kế toán các khoản chi phí........................................................................... 2.2.2. Kế toán các khoản doanh thu....................................................................... 2.2.3. Kế toán kết quả kinh doanh......................................................................... 2.3. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại dưới góc độ kế toán quản trị................ 2.3.1. Kế toán chi phí dưới góc độ kế toán quản trị............................................... 2.3.2. Kế toán doanh thu dưới góc độ kế toán quản trị.......................................... 2.4. Kinh nghiệm một số nước về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh................................................................................................. 2.4.1. Theo kế toán Mỹ......................................................................................... 2.4.2. Theo kế toán Pháp....................................................................................... 2.4.3. Bài học đối với doanh nghiệp Việt Nam..................................................... CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN............... 3.1. Khái quát về Công ty TNHH Phát Triển................................................. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát Triển................. 3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty.............................................. 3.1.3. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.................... 3.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty.......................................................... 3.2. Thực trạng kế toán chi phí tại Công ty TNHH Phát Triển.................... 3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Phát Triển............................ 3.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Phát Triển......... 3.2.3. Kế toán chi phí tài chính.............................................................................. 3.2.4. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Phát Triển............................. 3.3. Thực trạng kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển...................................................................................... 3.3.1. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Phát Triển........................................................................................ 3.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Phát Triển........ 3.3.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Phát Triển........ 3.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển........... 3.4. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển.............................................. 3.4.1. Những ưu điểm về công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển........................................................... 3.4.2. Những hạn chế về công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển........................................................... CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN........................................................................................................ 4.1. Định hướng phát triển và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển .................................................................................................................... 4.1.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Phát Triển................................ 4.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển........................................................... 4.2. Yêu cầu cơ bản của hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển.............................................. 4.3. Nội dung hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển....................................................... 4.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển dưới góc độ kế toán tài chính......................................... 4.3.2. Giải pháp tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển dưới góc độ kế toán quản trị............................. 4.4. Đóng góp của đề tài nghiên cứu (về mặt lý luận và thực tiễn)............... 4.5. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển..................... 4.5.1. Điều kiện vi mô (về phía Công ty).............................................................. 4.5.2. Điều kiện vĩ mô (về phía Nhà nước)........................................................... 4.6. Kết luận đề tài nghiên cứu........................................................................ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TT TS ĐH QTKD DN SXKD TBD TNHH PGS.TS TK TSCĐ GTGT BTC DT Nghĩa đầy đủ Thứ tự Tiến sỹ Đại học Quản trị kinh doanh Doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Thái Bình Dương Trách nhiệm hữu hạn Phó giáo sư tiến sỹ Tài khoản Tài sản cố định Giá trị gia tăng Bộ tài chính Doanh thu Chữ viết tắt BHXH BHYT BHTN NSNN TP TNDN TC CBCNV VP HN HCM Hồ Chí Minh QĐ TNCN Nghĩa đầy đủ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Ngân sách nhà nước Thành phố Thu nhập doanh nghiệp Tài chính Cán bộ công nhân viên Văn phòng Hà Nội Quyết định Thu nhập cá nhân DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Phát Triển trong một số năm gần đây....................................... Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu bảng cân đối kế toán từ năm 2008 đến 2010 của Công ty TNHH Phát Triển...................................................... Bảng 3.3. Giá vốn hàng bán năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển............... Bảng 3.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển ............................................................................................................. Bảng 3.5. Chi phí tài chính năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển................. Bảng 3.6. Chi phí bán hàng năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển................ Bảng 3.7. Tình hình doanh thu theo loại hình hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển............................................................................................ Bảng 3.8. Bảng chi tiết doanh thu bán hàng hoá Surgical năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển............................................................................. Bảng 3.9. Bảng doanh thu hoạt động tài chính năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển............................................................................................ Bảng 3.10. Tình hình doanh thu theo địa bàn hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển............................................................................... SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Phát Triển....................... Sơ đồ 3.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Phát Triển..................... Sơ đồ 3.3. Kế toán theo hình thức Nhật ký chung................................................. Sơ đồ 3.4. Bộ máy kế toán quản trị tại Công ty TNHH Phát Triển……… Sơ đồ 3.5. Hệ thống tài khoản chi tiết kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển………………………………………… TÓM TẮT LUẬN VĂN 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Sau hơn 20 năm đổi mới cơ chế kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm 2007, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã bầu chọn Việt Nam là nước có tốc độ phát triển kinh tế thứ 2 tại Châu Á ( sau Trung Quốc). Đạt được thành tựu đó, có sự đóng góp rất lớn của mọi thành phần kinh tế và cơ chế điều hành, quản lý của Nhà nước về kinh tế. Để quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế quốc dân nói chung, các nhà quản lý đều phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ quản lý khác nhau. Trong đó kế toán được coi là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện mục tiêu quan trọng là quản lý hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vấn đề đó được cụ thể hoá trên cơ sở hạch toán một cách chính xác tình hình tập hợp các loại chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Đó là một trong các yếu tố cơ bản giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững trong điều kiện hiện nay. Công ty TNHH Phát Triển là nhà phân phối các thiết bị nhãn khoa của các hãng hàng đầu thế giới và độc quyền của Hãng Alcon tại Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực phân phối và chuyển giao công nghệ trong ngành mắt, hiện tại Công ty TNHH Phát Triển được đánh giá là đối tác hàng đầu của các Bệnh viện và trung tâm nhãn khoa lớn trên cả nước. Được thành lập năm 1998, với xuất phát điểm là một công ty nhỏ chuyên kinh doanh các sản phẩm y tế, trải qua hơn 12 năm Công ty đã trở thành đối tác vàng của đa số các bệnh viện lớn trong cả nước. Mục tiêu cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, Công ty TNHH Phát Triển luôn phải cạnh tranh với các Nhà phân phối giá rẻ khác đang nổi lên trên thị trường trong thời kỳ bão giá hiện nay. Sự cạnh tranh trong việc phân phối các sản phẩm nhãn khoa ngày càng trở nên quyết liệt, 2 nhất là trong giai đoạn có nhiều bệnh viện lớn, trung tâm lớn về mắt ra đời để phục vụ bệnh nhân. Để tồn tại và phát triển trong thời kỳ khó khăn này, Công ty buộc phải tìm mọi cách đứng vững trong thị trường, nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho Công ty đạt được lợi nhuận cao nhất, giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển để đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Việc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty chính là điều cần thiết. Do đó vấn đề nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh được đặt ra. Đó là yêu cầu của thực tế khách quan. Hệ thống kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển trong những năm qua đã đạt được một số yêu cầu nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề bất cập như : Công ty chưa có hệ thống sổ tổng hợp của từng tài khoản mà chỉ có sổ chi tiết của từng tài khoản, điều đó dẫn đến việc kiểm tra, đối chiếu số liệu có độ chính xác không cao; việc hạch toán xuất kho hàng bán và hạch toán công nợ, doanh thu vào phần mềm do một kế toán đảm nhiệm dẫn đến mất tính khách quan cho công việc… Ngoài ra, vấn đề kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển chưa được xem xét để hoàn thiện trong xu hướng biến đổi hiện nay. Công tác kế toán mới chỉ nặng về kế toán tài chính, công tác kế toán quản trị chưa được quan tâm đúng mức. Chính những điều đó đặt ra yêu cầu chủ quan của doanh nghiệp cần phải hoàn thiện hơn nữa kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của Công ty, nhằm giải quyết thật tốt vấn đề quan trọng nêu trên. Đó chính là tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Với tư cách là công cụ quản lý, hạch toán kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế xã hội, hạch toán kế toán đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin một cách chính xác và hữu ích giúp cho các nhà quản trị, nhà đầu tư ra quyết định kinh doanh hợp lý. Các thông tin kế toán về doanh thu và chi phí giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc hoàn thiện kế toán chi 3 phí, doanh thu và kết quả kinh doanh, thực tế khách quan áp dụng tại Công ty TNHH Phát Triển nên đề tài : “ Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn này. Mục đích chính của đề tài này là tìm ra nguyên nhân những hạn chế trong hệ thống kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện. Giải quyết tốt đề tài trên cũng là một trong những biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty, thúc đẩy Công ty ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường nhãn khoa, đem lại sự tin tưởng cho người tiêu dùng. 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Đề tài hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là một đề tài không mới và đã có nhiều tác giả nghiên cứu. Có rất nhiều luận văn, luận án lấy đề tài này làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình: - Đề tài luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam” của Nguyễn Hữu Đồng (2006), người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Đặng Thị Loan – ĐH KTQD. Luận văn này đã khái quát hoá được những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch; tìm hiểu thực tế tình hình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại một số các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, luận văn mới chỉ trình bày giới hạn trong đơn vị tác giả lấy số liệu. - Đề tài luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị” của Trần Vân Anh (2006), người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Phạm Quang – ĐH KTQD. Luận văn đã khái quát được những vấn đề cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị; từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 4 Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị. Tuy nhiên luận văn mới chỉ trình bày giới hạn trong đơn vị tác giả lấy số liệu là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị nhưng chưa đề cập đến kế toán quản trị, mới tập trung vào kế toán tài chính. - Đề tài luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội” của Nguyễn Thị Hồng Lê (2009), người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Phạm Thị Bích Chi – ĐH KTQD. Luận văn đã hệ thống hoá được những vấn đề cơ bản về chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Luận văn đã làm sáng tỏ bản chất, nội dung và phương pháp kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, luận văn tập trung phản ánh thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại 03 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội, cụ thể : Hgtravel, Diethelm và Thăng Long. Qua đó, luận văn rút ra những thành công và hạn chế của công tác kế toán tại các đơn vị này nói riêng cũng như các đơn vị trên địa bàn Hà Nội nói chung. Các nội dung hoàn thiện đi theo hai hướng cả kế toán tài chính và kế toán quản trị. Như vậy, các đề tài nêu trên hầu hết đã đi sâu nghiên cứu, đưa ra được cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh, gắn với thực tiễn của một số doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời đánh giá được thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại chính các doanh nghiệp. Từ đó các tác giả đã nêu được các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh một cách tương đối. Mặc dù vậy, điều kiện thực hiện các giải pháp còn chưa đạt mức hoàn chỉnh, chỉ mang tính tham khảo. Những điều này thực sự là một vấn đề cần quan tâm bổ sung hơn nữa. Việc nghiên cứu hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển – một công ty hoạt động trong lĩnh vực nhãn khoa Việt Nam đến nay chưa có tác giả nào thực hiện do đó có thể khẳng định đề tài 5 mang tính độc lập và không trùng lặp với các công trình nghiên cứu trước đây. Việc nghiên cứu đề tài này thực sự có ý nghĩa đối với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp sâu hơn để hoàn thiện kế toán chi phí, tăng doanh thu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, thu được lợi nhuận cao nhất, giảm chi phí tối đa. Đề tài nghiên cứu sẽ đi sâu hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. 1.3. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển, luận văn hướng đến những mục đích cụ thể như sau : - Thứ nhất, khái quát được các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Từ đó làm căn cứ luận giải, phân tích kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. - Thứ hai, tái hiện được thực tế công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển để đưa ra nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và xác định nguyên nhân của thực trạng trên tại Công ty TNHH Phát Triển. - Thứ ba, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu Đề tài kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển chủ yếu nhằm mục đích giải đáp các câu hỏi nghiên cứu sau: - Bản chất chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại là gì? - Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại gồm những nội dung gì? - Thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Phát Triển ra sao? - Cần áp dụng những giải pháp nào để hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu 6 và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển cùng điều kiện thực hiện các giải pháp đó? 1.5. Phạm vi nghiên cứu Về lý luận : Luận văn tập trung nghiên cứu kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Về thực tiễn : Luận văn nghiên cứu thực tế công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. Thông tin, dữ liệu được thu thập là năm 2010 tại Phòng Kế toán, Phòng Bán hàng, Phòng Kho của Công ty TNHH Phát Triển, bao gồm: hệ thống chứng từ, sổ kế toán chi phí, doanh thu, hệ thống báo cáo tài chính các năm 2008, 2009, 2010. 1.6. Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh, ta sử dụng các phương pháp sau : - Phương pháp so sánh : là phương pháp nhằm nghiên cứu sự biến động và xác định mức biến động của chỉ tiêu chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. Nội dung so sánh gồm : + So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về các chỉ tiêu chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của Công ty. Đánh giá sự tăng trưởng hay giảm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. + So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy mức phấn đấu của Công ty. - Phương pháp thu thập thông tin số liệu thứ cấp : luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thu thập từ các tài liệu, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, các sơ đồ, thông tin nội bộ tại Công ty TNHH Phát Triển : Phòng kế toán, Phòng kho… Các nguồn dữ liệu này được trích dẫn trực tiếp trong luận văn và được ghi chú chi tiết trong phần tài liệu tham khảo. - Phương pháp phân tích : đề tài sử dụng các phương pháp so sánh, tổng hợp, sơ đồ, bảng biểu, biểu mẫu… để tiến hành phân tích, xử lý thông tin đã thu thập được. 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Trên phương diện lý luận : tác giả luận văn đưa ra cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương 7 mại. Luận văn bước đầu khái quát một số đặc điểm cơ bản của kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Tác giả mong muốn đề tài nghiên cứu là tài liệu thực sự hữu ích đối với những nhà quản trị, những nhà kế toán và những người quan tâm đến công tác hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên phương diện thực tiễn : tác giả luận văn phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển và đề xuất một số giải pháp cụ thể có tính khả thi, góp phần vào việc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. Đề tài góp phần gợi mở một số vấn đề giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có cái nhìn khái quát nhất về vai trò và tầm quan trọng của công tác hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp. Nếu đề tài nghiên cứu thành công có thể được sử dụng nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp. Kết quả của luận văn có thể sử dụng như một chìa khoá về hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh cho các nhà quản trị và người quan tâm đến việc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu Luận văn được chia thành 4 chương : Chương 1. Giới thiệu về đề tài nghiên cứu. Chương 2. Cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Chương 3. Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. Chương 4. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. 8 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và vai trò của thông tin kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại 2.1.1. Đặc điểm doanh nghiệp kinh doanh thương mại “Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông, phân phối hàng hoá trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia với nhau”[1]. Hoạt động thương mại là thực hiện quá trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán, trong đó mua hàng là khâu đầu tiên của quá trình lưu thông hàng hoá và bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình đó, hay nói cách khác; kinh doanh thương mại là ngành thương mại thực hiện chức năng nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Kinh doanh thương mại có những đặc điểm riêng của mình đó là : - Đối tượng của hoạt động kinh doanh thương mại hàng hoá là những sản phẩm lao động được các doanh nghiệp thương mại mua về để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Hàng hoá trong kinh doanh thương mại thường được phân theo các ngành hàng như : Hàng vật tư, thiết bị, hàng công nghệ phẩm tiêu dùng, hàng lương thực, thực phẩm. - Đối tượng phục vụ của ngành kinh doanh thương mại là người tiêu dùng, bao gồm các cá nhân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh khác và các cơ quan, tổ chức xã hội… - Kết thúc một quá trình kinh doanh thương mại thì vốn của doanh nghiệp được chuyển hoá từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hoá và từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ. 9 - Trong kinh doanh thương mại khối lượng hàng hoá lưu chuyển chủ yếu là mua ngoài, các trường hợp nhập khác là không đặc trưng và rất ít. Hàng mua ngoài chủ yếu là từ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu hoặc từ các đơn vị bán buôn. * Quá trình lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại bao gồm hai giai đoạn, đó là giai đoạn mua hàng và giai đoạn bán hàng mà không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hoá, trong đó : - Mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, thông qua mua hàng quan hệ trao đổi và quan hệ thanh toán tiền hàng giữa người mua và người bán về giá trị hàng hoá được thực hiện. Trong các doanh nghiệp thương mại, hàng hoá chỉ được coi là hàng mua khi thoả mãn đồng thời 3 điều kiện : phải thông qua một phương thức mua – bán – thanh toán tiền hàng nhất định, doanh nghiệp đã nắm được quyền sở hữu về hàng hoá và mất quyền sở hữu về tiền hay một loại hàng hoá khác và hàng mua về được nhằm mục đích để bán hoặc qua sản xuất gia công để bán. - Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Thông qua bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá được thực hiện; vốn của doanh nghiệp được chuyển từ hình thái hàng hoá sang hình thái giá trị (tiền tệ), doanh nghiệp thu hồi được vốn bỏ ra bù đắp được chi phí và có nguồn tích luỹ để mở rộng kinh doanh. Quá trình bán hàng thường được thực hiện qua hai phương thức là bán buôn và bán lẻ. Đặc trưng của bán buôn là khi kết thúc quá trình mua bán, hàng hoá vẫn trong quá trình lưu thông; còn đặc trưng của bán lẻ là khi kết thúc quá trình mua bán, hàng đã vào lĩnh vực tiêu dùng. “Trong các doanh nghiệp thương mại, vốn hàng hoá là vốn chủ yếu nhất và nghiệp vụ kinh doanh hàng hoá là nghiệp vụ phát sinh thường xuyên” [2], chiếm một khối lượng công việc rất lớn và quản lý hàng hoá là một trong những nội dung quản lý quan trọng nhất trong các doanh nghiệp thương mại. Các phần hành kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là các phần hành kế toán cơ bản nhất trong kế toán hoạt động kinh doanh cũng như trong nội dung quản lý hàng hoá của doanh nghiệp. Vì vậy quản lý chi phí, doanh 10 thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Với nhiệm vụ ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình lưu chuyển hàng hoá về mặt giá trị hiện vật, tính toán phản ánh đúng đắn giá trị vốn hàng hoá tiêu thụ trong kỳ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về mua hàng và bán hàng, xác định đúng đắn kết quả kinh doanh hàng hoá đồng thời chấp hành đúng các chế độ tài chính về chứng từ, sổ sách khi phản ánh chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh; kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp đáng kể cho nhà quản trị trong việc ra quyết định, chiến lược kinh doanh. 2.1.2. Bản chất chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại 2.1.2.1. Bản chất chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết cho toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra thu nhập và sẽ được bù đắp thu nhập do nó tạo ra. Do đó, khi phát sinh chi phí mà thường là biểu hiện bằng sự tiêu hao nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, kế toán chưa ghi giảm nguồn vốn chủ sở hữu mà thay vào đó ghi tăng chi phí. Bản chất kinh tế này giúp các nhà quản trị phân biệt được chi phí với chi tiêu, chi phí với vốn mà doanh nghiệp thương mại phải chi ra trong một kỳ kinh doanh. “Trong các doanh nghiệp thương mại, chi phí bao gồm các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và chi phí khác”[3]. Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như : Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay và những chi phí liên quan đến hoạt động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền… Những chi phí này phát sinh dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc thiết bị. 11 Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như : chi phí về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản tiền bị khách hàng phạt do vi phạm hợp đồng… Kế toán chi phí ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của các thông tin trên báo cáo tài chính, cũng như tính đúng đắn của các quyết định trong quản trị doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp thương mại, quản lý tốt chi phí không những tạo điều kiện tăng lợi nhuận, trên cơ sở đó còn nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Nguyên tắc ghi nhận chi phí : Thứ nhất : Chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi các chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải được xác định một cách đáng tin cậy. Thứ hai : Các chi phí được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Thứ ba : Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến doanh thu và thu nhập khác được xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên quan được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân bổ theo hệ thống hoặc tỷ lệ. Thứ tư : Một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau. 2.1.2.2. Bản chất doanh thu trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại Đối với các doanh nghiệp thương mại, doanh thu bao gồm nhiều loại khác nhau, phát sinh từ các hoạt động khác nhau bao gồm : Doanh thu từ hoạt động bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. Trong đó, doanh thu từ hoạt động bán hàng là bộ phận doanh thu chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của doanh nghiệp thương mại. Khoản thu này phát sinh từ các giao dịch thuộc hoạt động bán hàng. Tiêu chuẩn nhận biết giao dịch doanh thu và thu nhập khác 12 được áp dụng riêng biệt cho từng giao dịch. Trong một số trường hợp, các tiêu chuẩn nhận biết giao dịch cần áp dụng tách biệt cho từng bộ phận của một giao dịch đơn lẻ để phản ánh bản chất của giao dịch đó. Tiêu chuẩn nhận biết giao dịch còn được áp dụng cho hai hay nhiều giao dịch đồng thời có quan hệ với nhau về mặt thương mại cần phải được xem xét chúng trong mối quan hệ tổng thể. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 : “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp làm góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”[4]. Điều đó có nghĩa là bản chất của doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không là doanh thu. Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thoả thuận giữa doanh nghiệp với bên mua, bên sử dụng dịch vụ hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thì doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai. Khi các hàng hoá dịch vụ được trao đổi tương tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Khi các hàng hoá dịch vụ được trao đổi không tương tự thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Trường hợp này doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hoá dịch vụ nhận về sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm. Khi không xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hoá dịch vụ sử dụng thì doanh thu được xác
- Xem thêm -