Tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty tnhh phát triển

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 463 |
  • Lượt tải: 7
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN ---o0o---Tác giả xin cam đoan luận văn "Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển" là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả được sử dụng trong luận văn trung thực. Các số liệu có nguồn trích dẫn, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng công bố trong các công trình nghiên cứu trước đây. Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hương Giang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản luận văn này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Lê Kim Ngọc trong suốt quá trình viết và hoàn thành luận văn. Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Viện đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm Học viên Nguyễn Thị Hương Giang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.................................... 1.1. Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................. 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu................................................................................. 1.3. Mục đích nghiên cứu................................................................................... 1.4. Câu hỏi nghiên cứu...................................................................................... 1.5. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................... 1.6. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.................................................................... 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu..................................................................... CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI............................................................................ 2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và vai trò của thông tin kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại............................................................................... 2.1.1. Đặc điểm doanh nghiệp kinh doanh thương mại........................................... 2.1.2. Bản chất chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại................................................................................ 2.1.3. Vai trò của thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh với hạch toán kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại............................ 2.2. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên góc độ kế toán tài chính............... 2.2.1. Kế toán các khoản chi phí........................................................................... 2.2.2. Kế toán các khoản doanh thu....................................................................... 2.2.3. Kế toán kết quả kinh doanh......................................................................... 2.3. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại dưới góc độ kế toán quản trị................ 2.3.1. Kế toán chi phí dưới góc độ kế toán quản trị............................................... 2.3.2. Kế toán doanh thu dưới góc độ kế toán quản trị.......................................... 2.4. Kinh nghiệm một số nước về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh................................................................................................. 2.4.1. Theo kế toán Mỹ......................................................................................... 2.4.2. Theo kế toán Pháp....................................................................................... 2.4.3. Bài học đối với doanh nghiệp Việt Nam..................................................... CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN............... 3.1. Khái quát về Công ty TNHH Phát Triển................................................. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát Triển................. 3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty.............................................. 3.1.3. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.................... 3.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty.......................................................... 3.2. Thực trạng kế toán chi phí tại Công ty TNHH Phát Triển.................... 3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Phát Triển............................ 3.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Phát Triển......... 3.2.3. Kế toán chi phí tài chính.............................................................................. 3.2.4. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Phát Triển............................. 3.3. Thực trạng kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển...................................................................................... 3.3.1. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Phát Triển........................................................................................ 3.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Phát Triển........ 3.3.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Phát Triển........ 3.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển........... 3.4. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển.............................................. 3.4.1. Những ưu điểm về công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển........................................................... 3.4.2. Những hạn chế về công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển........................................................... CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN........................................................................................................ 4.1. Định hướng phát triển và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển .................................................................................................................... 4.1.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Phát Triển................................ 4.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển........................................................... 4.2. Yêu cầu cơ bản của hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển.............................................. 4.3. Nội dung hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển....................................................... 4.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển dưới góc độ kế toán tài chính......................................... 4.3.2. Giải pháp tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển dưới góc độ kế toán quản trị............................. 4.4. Đóng góp của đề tài nghiên cứu (về mặt lý luận và thực tiễn)............... 4.5. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển..................... 4.5.1. Điều kiện vi mô (về phía Công ty).............................................................. 4.5.2. Điều kiện vĩ mô (về phía Nhà nước)........................................................... 4.6. Kết luận đề tài nghiên cứu........................................................................ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TT TS ĐH QTKD DN SXKD TBD TNHH PGS.TS TK TSCĐ GTGT BTC DT Nghĩa đầy đủ Thứ tự Tiến sỹ Đại học Quản trị kinh doanh Doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Thái Bình Dương Trách nhiệm hữu hạn Phó giáo sư tiến sỹ Tài khoản Tài sản cố định Giá trị gia tăng Bộ tài chính Doanh thu Chữ viết tắt BHXH BHYT BHTN NSNN TP TNDN TC CBCNV VP HN HCM Hồ Chí Minh QĐ TNCN Nghĩa đầy đủ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Ngân sách nhà nước Thành phố Thu nhập doanh nghiệp Tài chính Cán bộ công nhân viên Văn phòng Hà Nội Quyết định Thu nhập cá nhân DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Phát Triển trong một số năm gần đây....................................... Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu bảng cân đối kế toán từ năm 2008 đến 2010 của Công ty TNHH Phát Triển................................................................... Bảng 3.3. Giá vốn hàng bán năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển............... Bảng 3.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển ............................................................................................................. Bảng 3.5. Chi phí tài chính năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển................. Bảng 3.6. Chi phí bán hàng năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển................ Bảng 3.7. Tình hình doanh thu theo loại hình hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển............................................................................................ Bảng 3.8. Bảng chi tiết doanh thu bán hàng hoá Surgical năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển............................................................................. Bảng 3.9. Bảng doanh thu hoạt động tài chính năm 2010 của Công ty TNHH Phát Triển............................................................................................ Bảng 3.10. Tình hình doanh thu theo địa bàn hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển............................................................................... SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Phát Triển....................... Sơ đồ 3.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Phát Triển..................... Sơ đồ 3.3. Kế toán theo hình thức Nhật ký chung................................................. Sơ đồ 4.1. Bộ máy kế toán quản trị tại Công ty TNHH Phát Triển....................... Sơ đồ 4.2. Hệ thống tài khoản chi tiết kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển.................................................... i CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Các thông tin kế toán về doanh thu và chi phí giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mục đích chính của đề tài này là tìm ra nguyên nhân những hạn chế trong hệ thống kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện. 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh đã được đề cập đến trong nhiều giáo trình của các trường Đại học, là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ, luận văn của học viên và sinh viên nhiều trường đại học. Các luận văn này hầu như mới chỉ dừng lại ở việc mô tả khái quát quy trình kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu mà chưa đi sâu vào những thủ tục, quy trình của một số nghiệp vụ điển hình. 1.3. Mục đích nghiên cứu - Khái quát được các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. - Tái hiện được thực tế công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển để đưa ra nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và xác định nguyên nhân của thực trạng trên tại Công ty TNHH Phát Triển. - Thứ ba, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu - Bản chất chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại là gì? ii - Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại gồm những nội dung gì? - Thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Phát Triển ra sao? - Cần áp dụng những giải pháp nào để hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty cùng điều kiện thực hiện các giải pháp đó? 1.5. Phạm vi nghiên cứu Về lý luận : Luận văn tập trung nghiên cứu kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Về thực tiễn : Luận văn nghiên cứu thực tế công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. Thông tin, dữ liệu được thu thập là năm 2010 tại Phòng Kế toán, Phòng Bán hàng, Phòng Kho của Công ty TNHH Phát Triển. 1.6. Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh, người ta sử dụng các phương pháp sau : Phương pháp so sánh, phương pháp thu thập thông tin số liệu thứ cấp, phương pháp phân tích. 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Trên phương diện lý luận : Luận văn bước đầu khái quát một số đặc điểm cơ bản của kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Trên phương diện thực tiễn : Đề tài góp phần gợi mở một số vấn đề giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có cái nhìn khái quát nhất về vai trò và tầm quan trọng của công tác hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp. iii CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại và vai trò của thông tin kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại Đưa ra khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Từ đó khẳng định quản lý chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Với nhiệm vụ ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình lưu chuyển hàng hoá về mặt giá trị hiện vật, tính toán phản ánh đúng đắn giá trị vốn hàng hoá tiêu thụ trong kỳ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về mua hàng và bán hàng, xác định đúng đắn kết quả kinh doanh hàng hoá đồng thời chấp hành đúng các chế độ tài chính về chứng từ, sổ sách. Nêu lên khái niệm, bản chất chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại và nguyên tắc ghi nhận chi phí, doanh thu. Đưa ra nhận xét kế toán kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, nó cho biết doanh nghiệp thương mại hoạt động thực sự có hiệu quả không. Thông tin về kết quả kinh doanh do kế toán cung cấp sẽ giúp cho các nhà quản lý có những biện pháp hữu hiệu, để đem lại lợi nhuận ngày càng cao cho doanh nghiệp. Giúp cho các nhà quản lý trong các doanh nghiệp thương mại làm căn cứ để nhận biết tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh; các nhà đầu tư tính toán, biết được khả năng sinh lời của vốn đầu tư; Nhà nước nắm được tình hình về chi phí, lợi nhuận của các doanh nghiệp. iv 2.2. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên góc độ kế toán tài chính Kế toán chi phí bao gồm : kế toán giá vốn hàng bán (TK 632), kế toán chi phí tài chính (TK 635), kế toán chi phí bán hàng (TK 641) và kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642). Kế toán doanh thu bao gồm : kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 511); kế toán các khoản giảm trừ doanh thu (TK 531,532, 521) và kế toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515). Nội dung xác định kết quả kinh doanh, chứng từ và sổ kế toán phản ánh, tài khoản sử dụng TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, kết cấu của tài khoản. 2.3. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại dưới góc độ kế toán quản trị Kế toán quản trị chi phí là việc thực hiện ghi chép, đo lường, tính toán, thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế về chi phí. Doanh thu dưới góc độ kế toán quản trị thường được so sánh, đánh giá, phân tích trong mối liên hệ so sánh với các chỉ tiêu khác. 2.4. Kinh nghiệm một số nước về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh Theo mô hình kế toán Mỹ là cung cấp thông tin cho việc kiểm tra, kiểm soát chi phí phục vụ cho việc lập các báo cáo. Nhận xét ưu, nhược điểm. Với mô hình kế toán thuế nên kế toán được xem là một trong các công cụ để Nhà nước kiểm soát thuế. Nhận xét ưu, nhược điểm về mô hình kế toán Pháp. Bài học đối với doanh nghiệp Việt Nam : Phương pháp xác định và ghi nhận doanh thu phải phù hợp với các nguyên tắc kế toán được thừa nhận, đáp ứng tốt các yêu cầu của chuẩn mực kế toán về doanh thu đồng thời có sự hài hoà với kế toán của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. v CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 3.1. Khái quát về Công ty TNHH Phát Triển 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát Triển Công ty TNHH Phát Triển được thành lập vào năm 1998, với xuất phát điểm là một công ty nhỏ chuyên kinh doanh các sản phẩm y tế. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ban giám đốc cùng sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhân viên công ty, sau hơn 10 năm Công ty TNHH Phát Triển đã trở thành đối tác vàng của đa số các bệnh viện lớn trong cả nước. Công ty TNHH Phát Triển là nhà phân phối các sản phẩm như: Các hệ thống máy phẫu thuật Phaco, Lasik, thuỷ tinh thể nhân tạo của hãng hàng đầu thế giới ALCON (USA), các hệ thống khám, chẩn đoán, sinh hiển vi phẫu thuật…của hãng Topcon (Japan). 3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu : - Phân phối các sản phẩm như : Các hệ thống máy phẫu thuật Phaco, Lasik, thuỷ tinh thể nhân tạo của hãng hàng đầu thế giới ALCON (USA), các hệ thống khám, chẩn đoán, sinh hiển vi phẫu thuật…của hãng Topcon (Japan). - Cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh nhãn khoa, tư vấn, bảo trì sản phẩm. Ngoài ra, Công ty cũng tham gia trực tiếp vào các dự án đầu tư bệnh viện/phòng khám nhãn khoa. 3.1.3. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Phát Triển được tổ chức theo Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển. vi 3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Công tác kế toán tại Công ty vẫn tổ chức theo hình thức kế toán tập trung. Tức là chứng từ gốc hay hoá đơn mua bán phát sinh tại các chi nhánh đến cuối năm đều được tập hợp về phòng kế toán Công ty để kiểm tra. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty bao gồm : các chính sách kế toán chung tại Công ty ; chứng từ sử dụng, kỳ kế toán và báo cáo tài chính. 3.2. Thực trạng kế toán chi phí tại Công ty TNHH Phát Triển Khi nhập hàng, kế toán hạch toán riêng giá mua vào TK 1561. Khi xuất hàng, theo phương pháp tính giá hàng xuất kho là giá đích danh, công ty xác định giá mua của hàng tiêu thụ trong kỳ từ TK 1561 vào TK giá vốn hàng bán 632. Do Công ty TNHH Phát Triển đã áp dụng phần mềm kế toán nên giá vốn hàng bán được tự động cập nhật và in ra trên bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn kho hàng hoá hàng tháng và được theo dõi trên sổ chi tiết TK 632. Chi phí quản lý doanh nghiệp là một trong những khoản chi phí quan trọng của doanh nghiệp, đều được các doanh nghiệp kế toán và theo dõi chi tiết theo từng yếu tố chi phí; được ghi nhận khi kế toán nhận được hoá đơn, chứng từ và được kế toán chi tiết vào sổ chi tiết TK 642. Chi phí tài chính chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng chi phí, tất cả đều là chi phí lãi vay ngân hàng. Chi phí tài chính được kế toán vào tài khoản 635. Căn cứ vào sao kê chi tiết của ngân hàng, kế toán chi tiết vào sổ chi tiết TK 635. Từ đó, máy tính tự cập nhật và chuyển số liệu sang các sổ nhật ký có liên quan khác. Chi phí bán hàng được kế toán theo dõi chi tiết vào tài khoản 641; được ghi nhận khi kế toán nhận hoá đơn, chứng từ và hạch toán vào TK 641 và được tổng hợp vào sổ TK 641 (chi tiết theo từng khoản mục). 3.3. Thực trạng kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển Doanh thu bán hàng hoá Surgical chiếm tỷ trọng lớn nhất 96,9%. vii Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng hoá Surgical tại Công ty hiện nay là số tiền ghi trên hoá đơn GTGT không bao gồm thuế GTGT. Các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty bao gồm : hàng bán bị trả lại và chiết khấu thương mại. Khi khách hàng báo về việc trả lại một số lô hàng do kém chất lượng hoặc do một nguyên nhân nào đó, kế toán công ty yêu cầu khách hàng phải giữ lại đủ các chứng từ như : biên bản trả lại hàng, biên bản huỷ hoá đơn. Đối với mỗi một mặt hàng bán ra, Công ty đều có chính sách chiết khấu riêng. Đến cuối tháng, kế toán công ty tổng kết tổng doanh thu và tổng số lượng của từng loại hàng hoá mà khách hàng đã tiêu thụ. Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty TNHH Phát Triển là số tiền thu được từ lãi tiền gửi ngân hàng. Lãi ngân hàng do kế toán ngân hàng theo dõi và kế toán theo sổ phụ ngân hàng định kỳ cuối tháng. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính. Kết quả kinh doanh được Công ty kết chuyển và hạch toán vào cuối kỳ kế toán, dùng hình thức ghi sổ nhật ký chung. 3.4. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển Công ty đã có được một chế độ kế toán thích hợp với chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty; Công ty đã mở sổ chi tiết theo dõi chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng loại hình hoạt động hoặc theo từng đơn vị trực thuộc. Số lượng nhân viên trong phòng kế toán lại hạn chế mà khối lượng công việc rất lớn, dẫn đến không tránh khỏi việc nhầm lẫn, sai sót trong quá trình hạch toán và lưu trữ chứng từ dễ bị thất lạc; luân chuyển chứng từ chậm trễ gây dồn công việc vào cuối kỳ; công ty áp dụng theo hình thức nhật ký chung nhưng chưa lập sổ cái khiến việc tổng hợp từng khoản chi phí hay doanh thu của mỗi tài khoản mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn cho kế toán. viii CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 4.1. Định hướng phát triển và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển Xác định công tác trọng tâm và hàng đầu là xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực quản lý; cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ; xây dựng những chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn; công tác nâng cao chất lượng phục vụ phải được duy trì thường xuyên, liên tục. Những thông tin về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh không chỉ cần thiết, quan trọng cho việc lập báo cáo tài chính, nhằm công bố ra bên ngoài Công ty mà còn rất cần thiết cho các nhà quản trị nội bộ trong Công ty nắm được. 4.2. Yêu cầu cơ bản của hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển Hệ thống hạch toán kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh phải được lập theo pháp luật. Thông tin tài chính kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh của Công ty phản ánh đúng sự thật nội dung, bản chất và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh của Công ty cần phải dựa vào thực tế môi trường kinh doanh và đặc điểm hạch toán kế toán trong hoạt động kinh doanh phân phối. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại công ty phải phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và phù hợp với môi trường kinh doanh phân phối, đặc điểm phân phối các sản phẩm nhãn khoa tại Việt Nam. 4.3. Nội dung hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển 4.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại ix Công ty TNHH Phát Triển dưới góc độ kế toán tài chính - Giải pháp về phân công lao động kế toán của công ty. - Bộ phận kế toán của Công ty cần gửi các công văn tới khách hàng, thông báo về việc trả lại hàng. - Giải pháp quy định về luân chuyển chứng từ, thời hạn… - Giải pháp về lập sổ cái tài khoản theo mẫu sổ đề xuất. - Nghiên cứu xây dựng quy chế các khoản chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại. 4.3.2.Giải pháp tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển dưới góc độ kế toán quản trị Hiện nay, Công ty TNHH Phát Triển mới chỉ vận dụng các nội dung của kế toán tài chính mà chưa quan tâm đến kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. Do vậy, cần tổ chức kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý. Xây dựng bộ máy hay bố trí nhân viên làm công tác kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. Xây dựng mô hình quản lý kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển. Thực hiện kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển theo các nội dung: lập dự toán, xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết, xây dựng hệ thống sổ kế toán chi tiết phục vụ kế toán quản trị và xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị. 4.4. Đóng góp của đề tài nghiên cứu (về mặt lý luận và thực tiễn) Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển” có một ý nghĩa rất lớn đối với Công ty, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của hệ thống kế toán ngày một hoàn thiện hơn nữa. 4.5. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển x 4.5.1. Điều kiện vi mô (về phía Công ty) - Công ty TNHH Phát Triển cần nhận thức được vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong hoạt động kinh doanh của Công ty - Cần sớm hoàn thiện bộ máy quản lý trong đó bộ máy kế toán phù hợp theo phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán - Cần chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kế toán - Cần tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội bộ - Cần đầu tư cơ sở vật chất đúng mức cho hệ thống kế toán 4.5.2. Điều kiện vĩ mô (về phía Nhà nước) Bằng công cụ quản lý vĩ mô và lực lượng vật chất của mình, Nhà nước vừa tổ chức, vừa điều tiết thị trường. Trong khuôn khổ cam kết quốc tế, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển đủ sức cạnh tranh và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm nhãn khoa, phát triển hệ thống phân phối trên thị trường một cách hài hoà về quy mô, loại hình là tiền đề phát triển thị trường trong nước bền vững, đúng hướng và lành mạnh. 4.6. Kết luận đề tài nghiên cứu Việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ là một nhiệm vụ cấp thiết đối với hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như đối với Công ty TNHH Phát Triển nói riêng. Hoàn thiện quá trình này giúp cho Công ty tổ chức hoạt động hạch toán chi phí, tiêu thụ hàng hoá của mình có hiệu quả hơn, đảm bảo doanh thu bù đắp đủ cho chi phí và có lãi, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Với khả năng nghiên cứu cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, luận văn của em không tránh khỏi những sai sót, yếu kém, rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung để luận văn ngày càng hoàn thiện hơn. 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Sau hơn 20 năm đổi mới cơ chế kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm 2007, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã bầu chọn Việt Nam là nước có tốc độ phát triển kinh tế thứ 2 tại Châu Á ( sau Trung Quốc). Đạt được thành tựu đó, có sự đóng góp rất lớn của mọi thành phần kinh tế và cơ chế điều hành, quản lý của Nhà nước về kinh tế. Để quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế quốc dân nói chung, các nhà quản lý đều phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ quản lý khác nhau. Trong đó kế toán được coi là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện mục tiêu quan trọng là quản lý hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vấn đề đó được cụ thể hoá trên cơ sở hạch toán một cách chính xác tình hình tập hợp các loại chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Đó là một trong các yếu tố cơ bản giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững trong điều kiện hiện nay. Công ty TNHH Phát Triển là nhà phân phối các thiết bị nhãn khoa của các hãng hàng đầu thế giới và độc quyền của Hãng Alcon tại Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực phân phối và chuyển giao công nghệ trong ngành mắt, hiện tại Công ty TNHH Phát Triển được đánh giá là đối tác hàng đầu của các Bệnh viện và trung tâm nhãn khoa lớn trên cả nước. Được thành lập năm 1998, với xuất phát điểm là một công ty nhỏ chuyên kinh doanh các sản phẩm y tế, trải qua hơn 12 năm Công ty đã trở thành đối tác vàng của đa số các bệnh viện lớn trong cả nước. Mục tiêu cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, Công ty TNHH Phát Triển luôn phải cạnh tranh với các Nhà phân phối giá rẻ khác đang nổi lên trên thị trường trong thời kỳ bão giá hiện nay. Sự cạnh tranh trong việc phân phối các sản phẩm nhãn khoa ngày càng trở nên quyết liệt, 2 nhất là trong giai đoạn có nhiều bệnh viện lớn, trung tâm lớn về mắt ra đời để phục vụ bệnh nhân. Để tồn tại và phát triển trong thời kỳ khó khăn này, Công ty buộc phải tìm mọi cách đứng vững trong thị trường, nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho Công ty đạt được lợi nhuận cao nhất, giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển để đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Việc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty chính là điều cần thiết. Do đó vấn đề nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh được đặt ra. Đó là yêu cầu của thực tế khách quan. Hệ thống kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển trong những năm qua đã đạt được một số yêu cầu nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề bất cập như : Công ty chưa có hệ thống sổ tổng hợp của từng tài khoản mà chỉ có sổ chi tiết của từng tài khoản, điều đó dẫn đến việc kiểm tra, đối chiếu số liệu có độ chính xác không cao; việc hạch toán xuất kho hàng bán và hạch toán công nợ, doanh thu vào phần mềm do một kế toán đảm nhiệm dẫn đến mất tính khách quan cho công việc… Ngoài ra, vấn đề kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển chưa được xem xét để hoàn thiện trong xu hướng biến đổi hiện nay. Công tác kế toán mới chỉ nặng về kế toán tài chính, công tác kế toán quản trị chưa được quan tâm đúng mức. Chính những điều đó đặt ra yêu cầu chủ quan của doanh nghiệp cần phải hoàn thiện hơn nữa kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của Công ty, nhằm giải quyết thật tốt vấn đề quan trọng nêu trên. Đó chính là tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Với tư cách là công cụ quản lý, hạch toán kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế xã hội, hạch toán kế toán đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin một cách chính xác và hữu ích giúp cho các nhà quản trị, nhà đầu tư ra quyết định kinh doanh hợp lý. Các thông tin kế toán về doanh thu và chi phí giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3 Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh, thực tế khách quan áp dụng tại Công ty TNHH Phát Triển nên đề tài : “ Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn này. Mục đích chính của đề tài này là tìm ra nguyên nhân những hạn chế trong hệ thống kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện. Giải quyết tốt đề tài trên cũng là một trong những biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty, thúc đẩy Công ty ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường nhãn khoa, đem lại sự tin tưởng cho người tiêu dùng. 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Đề tài hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là một đề tài không mới và đã có nhiều tác giả nghiên cứu. Có rất nhiều luận văn, luận án lấy đề tài này làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình: - Đề tài luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam” của Nguyễn Hữu Đồng (2006), người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Đặng Thị Loan – ĐH KTQD. Luận văn này đã khái quát hoá được những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch; tìm hiểu thực tế tình hình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại một số các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, luận văn mới chỉ trình bày giới hạn trong đơn vị tác giả lấy số liệu. - Đề tài luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị” của Trần Vân Anh (2006), người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Phạm Quang – ĐH KTQD. Luận văn đã khái quát được những vấn đề cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị; từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp
- Xem thêm -