Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất hải an

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH Đề tài:“Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Hải An” Họ tên sinh viên: Đào Thị Khỏnh Võn Lớp: LTKTA Khóa: 11B Hệ: Liên Thông MSSV: LT112835 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Đàm Thị Kim Oanh Hà Nội/2012 MỤC LỤC Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: 3 1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty TNHH TM & SX Hải An 3 1.1.1. Danh mục hàng bán của công ty TNHH TM & SX Hải An 3 1.1.2.Thị trường của công ty TNHH TM & SX Hải An 5 1.1.3.Phương thức bán hàng của công ty TNHH TM & SX Hải An 5 1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TM & SX Hải An 8 1.2.1. Quản lý hoạt động trước bán hàng 8 1.2.2. Quản lý hoạt động bán hàng 9 1.2.3. Quản lý hoạt động sau bán hàng 9 CHƯƠNG 2: 10 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 10 2.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 10 2.1.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 10 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng 11 2.1.2. Phương pháp hạch toán 12 2.1.3. Kế toán chi tiết doanh thu 13 2.1.4. Kế toán tổng hợp doanh thu 18 2.1.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 21 2.1.5.1Kế toán các khoản chiết khấu thương mại 21 2.1.5.2. Kế toán hàng bán bị trả lại 21 2.1.5.3. Kế toán giảm giá hàng bán 27 2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 31 2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 31 2.2.1.1.Chứng từ sử dụng31 2.2.1.2. Tài khoản sử dụng 31 2.2.2. Phương pháp hạch toán 32 2.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 35 2.2.4 Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán39 2.3. Kế toán chi phí bán hàng 42 2.3.1. Nội dung, chứng từ và tài khoản sử dụng 42 2.3.2. Phương pháp hạch toán 43 2.3.3. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 44 2.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng....................................................47 CHƯƠNG 3: 50 SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 50 3.1.1. Ưu điểm 50 3.1.2. Nhược điểm 51 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 52 3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TM & SX Hải An 53 3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng 53 3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 54 3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 55 3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 55 3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 55 3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng 56 3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp 56 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM & SX Thương mại và sản xuất GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán NKC Nhật ký chung DTBH Doanh thu bán hàng TKĐƯ Tài khoản đối ứng NTGS Ngày tháng ghi sổ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh Phí công đoàn SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình bán hàng theo phương thức bán buôn Sơ đồ 1.2 Quy trình bán hàng theo phương thức bán lẻ Sơ đồ 2.1 Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Sơ đồ 2.2 Quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu Sơ đồ 2.3 Quy trình ghi sổ tổng hợp doanh thu Sơ đồ 2.4 Trình tự kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Sơ đồ 2.5 Trình tự kế toán giá vốn hàng bán Sơ đồ 2.6 Quy trình ghi sổ chi tiết giá vốn hàng bán Sơ đồ 2.7 Quy trình ghi sổ tổng hợp giá vốn hàng bán Sơ đồ 2.8 Trình tự kế toán chi phí bán hàng Sơ đồ 2.9 Quy trình ghi sổ chi tiết chi phí bán hàng Sơ đồ 2.10 Quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí bán hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Biểu 1-1 Danh mục hàng bán của công ty TNHH TM & SX Hải An Biểu 2-1 Hóa đơn giá trị gia tăng Biểu 2-2 Biên bản giao hàng Biểu 2-3 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng Biểu 2-4 Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng Biểu 2-5 Nhật ký bán hàng Biểu 2-6 Sổ cái TK 511 Biểu 2-7 Phiếu nhập kho Biểu 2-8 Sổ chi tiết tài khoản hàng bán bị trả lại Biểu 2-9 Nhật ký chung Biểu 2-10 Sổ cái tài khoản hàng bán bị trả lại Biểu 2-11 Sổ chi tiết tài khoản giảm giá hàng mua Biểu 2-12 Nhật ký chung Biểu 2-13 Sổ cái tài khoản giảm giá hàng mua Biểu 2-14 Phiếu xuất kho Biểu 2-15 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán Biểu 2-16 Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán Biểu 2-17 Nhật ký chung Biểu 2-18 Sổ cái giá vốn hàng bán SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Biểu 2-19 Giấy báo Nợ Biểu 2-20 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Biểu 2-21 Nhật ký chung Biểu 2-22 Sổ cái tài khoản 641 SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Khủng hoảng nợ công ở châu Âu, suy thoái kinh tế Mỹ và động đất sóng thần ở Nhật Bản đang đẩy nền kinh tế thế giới vào cơn khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Trong tình hình mà nạn thất nghiệp, suy thoái kinh tế, chiến tranh đang diễn ra ngày một phức tạp trên thế giới thì Việt Nam với tư cách là một thành viên của tổ chức WTO cũng bị ảnh hương rất nhiều. Vì là nền kinh tế nhỏ phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nên nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng này gặp rất nhiều khó khăn. Chớnh phủ thực hiện chớnh sách chi tiêu tiết kiệm bằng nhiều biện pháp như giảm đầu tư công, hạn chế chi tiêu chớnh phủ…cũn người dân cũng thực hiện thắt lưng buộc bụng hạn chế tiêu dùng. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Do đó để tồn tại và phát triển được trong tình hình khó khăn hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược bán hàng linh hoạt mềm dẻo thích ứng với điều kiện thực tế. Công tác bán hàng do đó cần được chú trọng và đầu tư nhiều hơn. Vì vậy với mục tiêu cao nhất là tối đa hoá lợi nhuận thì việc xem xét các phương thức bán hàng, xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và được đặt ra hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào nhất là đối với doanh nghiệp thương mại. Nghiên cứu vấn đề này giỳp cỏc nhà quản trị doanh nghiệp nắm được tình hình hoạt động hiện tại và dự đoán xu hướng phát triển trong tương lai. Qua đó, doanh nghiệp xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với người lao động, với Nhà nước, giải quyết các mối quan hệ với các chủ thể kinh tế khác. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong toàn bộ công tác kế toán của các doanh nghiệp nói chung SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 1 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH TM & SX Hải An" làm chuyên đề để thực tập. Với mục đích vận dụng những kiến thức được học tập ở trường, kết hợp với thực tế công tác kế toán của Công ty em mong tìm ra những biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng của Công ty. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề thực tập được chia thành 3 chương: Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TM & SX Hải An Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TM & SX Hải An Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TM & SX Hải An SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 2 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TM & SX HẢI AN 1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty TNHH TM & SX Hải An 1.1.1. Danh mục hàng bán của công ty TNHH TM & SX Hải An Công ty TNHH TM & SX Hải An là công ty thương mại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện. Vì vậy danh mục hàng hóa của công ty đa dạng về chủng loại, phong phú về kiểu dáng, kích thước và số lượng. Do đó để tiện cho công tác quản lý công ty đã quy định mã số cho từng mặt hàng theo tên sản phẩm hàng hóa và chi tiết cho từng hãng sản xuất: Biểu 1-1. Danh mục hàng bán của công ty TNHH TM & SX Hải An SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 3 Trường ĐH kinh tế quốc dân STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mã sản phẩm MS01 MS02 MS03 MS04 MS05 QS01 QS02 QS03 QS04 QS05 QH01 QH02 QH03 QH04 QH05 QH06 Bóng đèn neon Chuyên đề tốt nghiệp Tên sản phẩm Máy sấy tóc Philips Máy sấy tóc Panasonic Máy sấy tóc Goldsun Máy sấy tóc bluestone Máy sấy tóc Black&decker Quạt sưởi Lion Quạt sưởi Nova Quạt sưởi Saiko Quạt sưởi Samsung Quạt sưởi Daiwa Quạt cây Quạt hơi nước Quạt bàn Quạt hộp Quạt thông gió Quạt treo tường BD01 18 BD02 Bóng đèn compact 19 BD03 Bóng đèn cao áp 20 BD04 Bóng đèn halogen 21 DC01 Dây cáp điện Cadi-sun 22 DC02 Dây cáp điện Lioa 23 RĐ Phích nước Rạng Đông 24 NC01 Nồi cơm điện Cuckoo 25 NC02 Nồi cơm điện Panasonic 26 NC03 Nồi cơm điện Sharp 27 NC04 Nồi cơm điện Mitsuko 28 NC05 Nồi cơm điện Philip 29 NC06 Nồi cơm điện Media 30 NC07 Nồi cơm điện Homicook 31 ĐH01 Điều hòa Panasonic 32 ĐH02 Điều hòa Sanyo 33 ĐH03 Điều hòa Toshiba 34 ĐH04 Điều hòa LG 35 ĐH05 Điều hòa Samsung 36 Nhóm thiết bị nối SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B TB dây: Công tắc, ổ cắm, hộp nối, aptomat… 4 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.2.Thị trường của công ty TNHH TM & SX Hải An Thị trường tiêu thụ là một yếu tố hết sức quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào vỡ nú quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nhất là đối với một doanh nghiệp thương mại như công ty TNHH TM & SX Hải An. Từ khi công ty sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi thì thị trường tiêu thụ luôn được xác định và mở rộng. Nếu chia theo thời gian thỡ có hai khu vực là: - Khu vực thị trường cũ: tức là khu vực công ty hoạt động từ ngày thành lập. Khu vực thị trường này là các tỉnh thành phố có điều kiện địa lý gần với công ty như: Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh... Đặc điểm của thị trường này là số lượng tiêu thụ lớn do phần lớn các tỉnh này tập trung nhiểu thành phố thị xã phát triển mà dân cư có thu nhập cao, có thói quen tiêu dùng các sản phẩm có sự thay đổi mẫu mã kiểu dáng với chất lượng cao, giá cả phù hợp. - Khu vực thị trường mới: mặc dù khối lượng tiêu thụ không lớn nhưng có triển vọng trong tương lai gần đó là các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang...Những tỉnh thành này tuy dân cư có thu nhập thấp nhưng cú ớt đối thủ cạnh tranh, dân số đông là những điều kiện thuận lợi cho công ty duy trì và phát triển thị trường. Tuy mới thành lập chưa lâu nhưng Công ty TNHH TM & SX Hải An đã và đang khẳng định được chỗ đứng của mỡnh trờn thị trường trong và ngoài tỉnh, luôn khẳng định được uy tín, thương hiệu về chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong kinh doanh với khách hàng. 1.1.3.Phương thức bán hàng của công ty TNHH TM & SX Hải An Đối với các doanh nghiệp thương mại, tổ chức tiêu thụ sản phẩm là vấn đề sống còn, quyết định sự tồn tại và phát triển của bản thân mỗi doanh nghiệp. SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 5 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Công ty TNHH TM & SX Hải An bên cạnh hàng loạt các sản phẩm, hàng hoá có chất lượng tốt, đa dạng chủng loại, mẫu mã còn đa dạng về phương thức bán hàng. Hiện tại công ty áp dụng các phương thức bán hàng sau: + Bán buôn trực tiếp qua kho: Công ty xuất hàng trực tiếp tại kho cho khách hàng nhận hàng bằng phương tiện vận chuyển của công ty. Nhân viên bán hàng lấy hàng trong kho, người mua nhận hàng và chấp nhận thanh toán hoặc chấp nhận nợ khi đó hàng hoá được coi là tiêu thụ. + Bán hàng vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: Để tiết kiệm chi phí bốc dỡ và thuê kho bến bãi, công ty vận chuyển thẳng hàng hoá đi đến nơi bán buôn không qua kho, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký của các đại lý và đơn đặt hàng. Sơ đồ 1.1: Quy trình bán hàng theo phương thức bán buôn Phòng kế hoạch Phiếu xuất kho Thủ kho Kế toán Giám đốc, kế toán trưởng Ký phiếu xuất kho, xuất hàng, lập thẻ kho Hóa đơn GTGT, Sổ chi tiết, Bảng kê Ký duyệt SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 6 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Khi có khách hàng yêu cầu mua hàng, phòng kinh doanh tiến hành xác định số hàng tồn kho tại thời điểm mua hàng và viết phiếu xuất kho. Phiếu này được lập làm 3 liên, phòng kinh doanh giữ 1 liên gốc làm căn cứ theo dõi số hàng xuất kho, còn hai liên làm căn cứ để phòng kế toán viết hoá đơn bán hàng. Thủ kho giữ 1 phiếu xuất làm chứng từ gốc để lên Thẻ kho. Hoá đơn bán hàng được lập thành 3 liên, trong đó 1 liên phòng kế toán lưu làm chứng từ gốc để vào sổ chi tiết TK 511, 2 liên còn lại giao cho khách hàng để thanh toán. Hoá đơn GTGT được lập thành 3 liên tương ứng với hoá đơn bán hàng. Căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán ghi vào sổ chi tiết TK 632, và sổ chi tiết TK 511. + Bán lẻ: Ngoài bán buôn thì trong quá trình kinh doanh công ty còn bán hàng theo phương thức bán lẻ thông qua các cửa hàng của công ty trên địa bàn thành phố. Số lần tiêu thụ của mỗi lần bán thường nhỏ, có nhiều phương thức bán lẻ nhưng chủ yếu công ty áp dụng phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp: bán trực tiếp sản phẩm cho khách hàng và thu tiền trực tiếp. Nhân viên bán hàng của công ty là người trực tiếp bán hàng và thu tiền của khách hàng. SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 7 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ 1.2: Quy trình bán hàng theo phương thức bán lẻ Khách hàng Yêu cầu mua hàng Kế toán tại cửa hàng Phòng kế toán Hóa đơn bán lẻ, Bảng kê hàng bán lẻ, Giấy nộp tiền Hóa đơn GTGT Giám đốc, Kế toán trưởng Ký duyệt Theo phương thức bán hàng này, nhân viên bán hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm vật chất về số hàng đã nhận để bán ở quầy bán lẻ. Nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách hàng và giao hàng cho khách. Tuỳ thuộc vào các yêu cầu quản lý hàng hoá bán lẻ ở các quầy hàng, cuối ca, cuối ngày nhân viên bán hàng kiểm kê lượng hàng hiện còn ở quầy hàng và dựa vào quan hệ cân đối hàng luân chuyển trong ca, trong ngày để xác định số lượng hàng bán ra của từng mặt hàng, lập Bảng kê hàng bán lẻ làm chứng từ kế toán. Theo đó kế toán nghiệp vụ tại cửa hàng lập hoá đơn GTGT. Hàng ngày căn cứ vào đó kế toán cửa hàng lập báo cáo bán hàng kèm theo số tiền bán hàng được trong ngày nộp về công ty. Như vậy kế toán công ty sử dụng chứng từ ban đầu gồm các báo cáo bán lẻ hàng hoá, phiếu thu tiền mặt và hoá đơn GTGT để hạch toán. 1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TM & SX Hải An 1.2.1. Quản lý hoạt động trước bán hàng SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 8 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Trước tiên, Giám đốc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong khu vực. Trực tiếp ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, quyết định toàn bộ giá cả mua bán hàng hóa vật tư thiết bị. Giám sát toàn bộ hệ thống hoạt động trong công ty. Cùng với giám đốc bộ phận kinh doanh duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác. Hiểu rõ và thuộc tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng. Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp đồng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc cỏc sỏch báo về kinh doanh và tiếp thị duy trì các mối quan hệ khách hàng. Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó. Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định. 1.2.2. Quản lý hoạt động bán hàng Phòng kinh doanh trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….Các bộ phận còn lại hỗ trợ cùng phòng kinh doanh thực hiện các hợp đồng đã ký kết. 1.2.3. Quản lý hoạt động sau bán hàng Bộ phận kinh doanh theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, đồng thời theo dõi quá trình bảo hành sản phẩm, giải quyết các khiếu nại của khách hàng khi sử dụng sản phẩm. SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 9 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & SX HẢI AN 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 2.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 2.1.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán Tùy vào từng phương thức bán hàng mà công ty có các chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ khác nhau. Một số chứng từ thường dùng: + Hóa đơn GTGT + Hóa đơn bán hàng + Tờ khai thuế GTGT + Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho + Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ + Bảng kờ hoỏ đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra + Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, phiếu chi, séc chuyển khoản, séc thanh toán, ủy nhiệm thu, giấy báo có của Ngân hàng… Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng húa thỡ Giám đốc căn cứ vào giá vốn của từng chủng loại hàng cũng như giá tiêu thụ trên thị trường để đưa ra một khung giá chuẩn áp cho từng chủng loại hàng. Căn cứ vào tình hình thực tế cán bộ kinh doanh sẽ đưa ra bản Báo giá gửi cho khách hàng. Sau khi người bán hàng và người mua hàng thống nhất ở một mức giá nhất định thì sẽ tiến hành làm Hợp đồng Kinh tế . Căn cứ vào Hợp đồng Kinh tế kế toán viết phiếu xuất kho giao cho thủ kho để giao hàng cho khách hàng. Khi hàng hóa được xác định là tiêu thụ, kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu. Khi ghi nhận doanh thu, Công ty sử dụng hoá đơn GTGT. Hoá đơn được lập làm 3 liên: Liên 1: màu tớm, lưu gốc SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 10 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Liên 2: màu đỏ, giao cho khách hàng Liên 3: màu xanh, dùng để ghi sổ Tuy nhiên, có những khách hàng không cần hoá đơn GTGT thì Công ty sẽ lập phiếu thu, làm cơ sở để xác định doanh thu bán hàng và tớnh toán lượng hàng xuất, nhập trong kỳ. 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng TK 511” Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Tài khoản này phản ánh doanh thu sản phẩm hàng hóa thực tế phát sinh trong kỳ hạch toán. TK511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng hàng hóa đó bỏn, được xác định là tiêu thụ trong kỳ, không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu tiền. Kết cấu TK511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ": Bên Nợ: + Thuế TTĐB hoặc thuế XNK phải nộp tớnh trờn doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp trong kỳ. + Các khoản ghi giảm doanh thu bán hàng(giảm giá hàng bán, trị giá hàng bị trả lại và chiết khấu thương mại) + Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào TK911 để xác định kết quả Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hoạch toán. TK 511 khụng có số dư cuối kỳ. Để hạch toán chi tiết doanh thu, kế toán sử dụng TK 5111 “Doanh thu bán hàng hóa”. Kế toán chi tiết TK 5111 thành các tài khoản sau: TK5111.01 – Doanh thu máy sấy tóc TK5111.02 – Doanh thu các loại quạt TK5111.03 – Doanh thu bóng đèn SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 11 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp TK5111.04 – Doanh thu dây cáp điện TK5111.05 – Doanh thu phích nước TK5111.06 – Doanh thu nồi cơm điện TK5111.07 – Doanh thu điều hòa TK5111.08 – Doanh thu nhóm các thiết bị nối dây 2.1.2. Phương pháp hạch toán Sơ đồ 2.1 : Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 531 TK 511 Cuối kì K/c hàng bán TK 111, 112,131 DT bán hàng và CCDV bị trả lại TK333 Thuế TK 532 Cuối kì K/c giảm giá hàng bán TK 911 Cuối kì K/c doanh thu thuần về tiêu thụ hàng hoá SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 12 Trường ĐH kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp 2.1.3. Kế toán chi tiết doanh thu Sơ đồ 2.2: Quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, chi… (1) Sổ chi tiết TK 511 (2) Bảng tổng hợp chi tiết TK 511 (1) Căn cứ vào chứng từ gốc kế toán chi tiết tiến hành ghi vào sổ chi tiết TK 511 cho từng khoản mục doanh thu. (2) Cuối kỳ, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết và TK 511. Bảng tổng hợp này sẽ là căn cứ để đối chiếu với sổ cái TK 511. Ví dụ: Dựa vào chứng từ gốc là hóa đơn bán hàng số 26189 ta vào sổ chi tiết TK 511 như sau: SV: Đào Thị Khánh Vân Lớp: LTKTA- 11B 13
- Xem thêm -