Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh thương mại 98

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu N¨m 1986 trë vÒ tríc nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá, mang tÝnh tù cung tù cÊp vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. MÆt kh¸c do nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh kinh tÕ x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ níc ta ngµy cµng tôt hËu, khñng ho¶ng trÇm träng kÐo dµi, møc sèng nh©n d©n thÊp. §øng tríc bèi c¶nh ®ã con ®êng ®óng ®¾n duy nhÊt ®Ó ®æi míi ®Êt níc lµ ®æi míi kinh tÕ. Tõ 1986, trªn c¬ së quan ®iÓm toµn diÖn nhËn thøc râ vÒ thùc tr¹ng ®Êt níc cïng víi nh÷ng thµnh tùu trong nh÷ng n¨m ®Çu ®æi míi ®Õn n¨m 1991 t¹i §¹i héi lÇn VII, §¶ng ta ®· ®i tíi quyÕt ®Þnh: Xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. §êng lèi ®ã ®îc thùc hiÖn trªn mêi n¨m ®æi míi ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh tu ®¸ng khÝch lÖ chøng tá ®êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Nhng phÝa sau nh÷ng thµnh tùu ®ã cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n næi cém. Do ®ã cÇn nghiªn cøu, bæ sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng quan ®iÓm, biÖn ph¸p ®Ó nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ gi÷ v÷ng ®Þnh híng ®ã. §©y lµ viÖc lµm thiÕt thùc vµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi vËn mÖnh ®Êt níc v× vËy em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Quan ®iÓm toµn diÖn víi viÖc nghiªn cøu nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay” ®Ó nghiªn cøu. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A. Giíi thiÖu ®Ò tµi : Cã nhiÒu b¨n kho¨n tríc ®Þnh híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ “Kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng nµo ?” cã lÏ lµ c©u hái ®· lµm ®au ®Çu biÕt bao nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Còng cã nhiÒu ý kiÕn hoµi nghi vÒ con ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam nhng thùc tÕ lµ chóng ta ®ang ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa gäi t¾t lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ThËt tèt lµ nh÷ng hoµi nghi ®ã ®· sai bëi v× thùc tiÔn ®· chøng minh ®ã lµ con ®êng ®I ®øng ®¾n vµ s¸ng suèt cña ®¶ng vµ nhµ níc ta. ChÝnh v× lý do ®ã mµ khi nghiªn cøu ®Ò tµI “ Quan ®IÓm toµn diÖn víi viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam” em cã thªm c¨n cø vµ c¬ së v÷ng ch¾c cïng sù høng thó khi xem xÐt c¸c mèi quan hÖ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta hiªnj nay. §Ò tµi lµ bµI viÕt thùc hµnh ®Çu tiªn ë bËc ®¹I häc ®· gióp em t×m hiÓu vÒ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®Ó hiÓu s©u s¾c vÒ kinh tÕ thÞ trêng vµ thÊy ®îc tµam quan träng cña ®Þnh hêng x· héi chñ nghÜa dèi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam.Tõ ®ã cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ níc trong c«ng cuéc x©y dùng mét nÒn kinh tÕ hµnh ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ph¸t triÓn ®Êt níc. B. Néi dung: I. Kinh tÕ thÞ trêng vµ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam 1. NÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.1. Con ®êng ®I lªn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tríc hÕt chóng ta ph¶I tr¶ lêi c©u hái thÕ nµo lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nh ®· biÕt lÞch sö ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ ®êi sæng x· héi cña nh©n lo¹I ®· vµ ®ang tr¶o qua hai kiÎu tæ chóc kinh tÕ thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi. §ã lµ thêi ®¹I kinh tÕ tù nhiªn tù cung tù cÊp vµ thêi ®¹I kinh tÕ hµng ho¸ mµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña nã ®îc gäi lµ kinh tÕ thÞ trêng. Kinh tÕ tù nhiªn lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ –x· héi ®Çu tiªn cña nh©n lo¹I, ®ã lµ ph¬ng thøc sinh ho¹t ë tr×nh ®é thÊp ban ®Çu sö dông nh÷ng tÆng vËt cña tù nhiªn t¸c ®éng trùc tiÕp vµo tù nhiªn ®Ó t¹o ta nh÷ng gi¸ trÞ sö dông phôc vô ®êi sèng con ngêi.NÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp ®îc bã hÑp trong mét vßng trßn khÐp kÝn cña mét céng ®ång, mét d©n téc song còng cã thÓ lµ c¶ nh©n lo¹I víi c«ng viÖc ®¬n thuµn lµ tô s¶n xuÊt vµ tù tiªu dïng, trao ®æi hµng ho¸ víi nhau ®îc thùc hiÖn qua nh÷ng vËt ngang gi¸. NÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp g¾n liÒn cíi l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinh tÕ hµng ho¸ ra ®íi dùa trªn tiÒn ®×I lµ ba cuéc ph©n c«ng lao ®éng x· héi: - Ch¨n nu«I t¸ch khái trång trät - Thñ c«ng nghiÖp ra ®êi - Th¬ng nh©n ra ®êi. Kinh tÕ hµng ho¸ ra ®êi thay thÕ nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp lµ mét bíc ph¸t triÓn lín cña nh©n lo¹I , ®a nh©n lo¹I ®Õn mét tr×nh ®é cao h¬n c¶ vÒ chÊt lÉn lîng. Nh ý kiÕn cña PTS viÖn kinh tÕ häc D¬ng B¸ Phîng vµ PTS häc viÖn chÝnh trÞ qu©n sù NguyÔn Minh Kh¶I ®· nªu: “ ChuyÓn tõ kinh tÕ tù nhiªn tù cung tù cÊp sang kinh tÕ h¸ng ho¸ lµ ®¸nh dÊu bíc chuyÓn sang thêi ®¹I kinh tÕ cña sù ph¸t triÓn, thêi ®¹I v¨n minh cña nh©n lo¹I” Kinh tÕ hµng ho¸ còng cã nh÷ng bíc th¨ng trÇm trong lÞch sö tõ chç kh«ng hîp thêi trong x· héi chiÕm h÷u n« lÖ cña nh÷ng ngêi thî thñ c«ng vµ n«ng d©n tù do ®Õn ®îc thõa nhËn trong x· héi phong kiÕn vµ ®Õn chñ nghÜa t b¶n th× kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n kh«ng nh÷ng ®îc thõa nhËn mµ cßn ph¸t triÓn lªn giai ®o¹n cao h«n lµ kinh tÕ thÞ trêng. VËy kinh tÕ thÞ trêng lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hµng ho¸. NhiÒu tµI liÖu cho thÊy ph¹m trï kinh tÕ thÞ trêng míi ®îc dïng phæ biÕn tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai. 1.2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. B¶n th©n nÒn kinh tÕ thÞ trêng còng tr¶I qua ba giai ®o¹n ph¸t triÓn: - Giai ®o¹n mét: Giai ®o¹n chuyÓn ho¸ tõ kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n sang kinh tÕ thÞ trêng ( kinh tÕ thÞ trêng s¬ khai) - Giai ®o¹n hai: Giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng tù do. - Giai ®o¹n ba: Giai ®o¹n kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i. Mçi giai ®o¹n trªn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Òu cã mé ®Æc ®IÓm riªng vµ chÝnh nh÷ng ®Æc ®Ióm nµy l¹I cµng trë nªn ®a d¹ng do ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè vÕ lÞch sö, v¨n ho¸ , x· héi ®· h×nh thµnh ë c¸c níc , c¸c khu vùc kh¸c nhau. Giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÐ thÞ trêng tù do tøc lµ kh«ng cã sù can thiÖp cña nhµ níc. Trong t¸c phÈm næi tiÕng “ §IÒu tra b¶n chÊt vµ nh÷ng nguyªn nh©n giÇu cã cña c¸c quèc gia” ( Inquiry into the Nature and Causes of the Weath of Nations) xuÊt b¶n n¨m 1776, A.Smit- nhµ kinh tÕ häc cæ ®Ión Anh kÕt luËn: H·y ®Ó yªn cho thÞ trêng cËn hµnh. Tøc lµ ®õng cã t¸c ®éng vµo thÞ trêng, ®õng dïng ý muèn chñ quan ®Ó ®IÒu khiÓn thÞ tr¬ng mµ cö ®Ó cho c¸c quy luËt kh¸ch quan vËn hµnh thÞ trêng, tù thÞ trêng ®IÒu tiÕt ho¹t ®éng cña nã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinh tÕ thÞ trêng tù do g¾n víi ni×n v¨n minh c«ng nghiÖp vµ kü thuËt c¬ khÝ , g¾n víi sù ph¸t triÓn cao cña x· héi.Song bªn c¹nh ®è nÒn kinh tÕ thÞ trêng tù do kh«ng cã Ýt nh÷ng mÆt tr¸i. Thùc tiÔn ®· chøng minh nÒn kinh tÕ thÞ trêng tù do trong lÞch sö ®· liªn tôc x¶y ra c¸c cuéc suy ®æi, khñng ho¶ng vµ gÇn ®©y nhÊt lµ kinh tÕ thÞ tr¬ng tù do g¾n víi h×nh th¸I kinh tÕ x· héi t b¶n chñ nghÜa. ë giai ®o¹n hai, nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹I , dã lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®IÒu tiÕt cña nhµ níc, vµ më réng giao lu kinh tÕ víi nîc ngoµI. Kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹I g¾n víi nÒn v¨n minh trÝ tuÖ vµ kü thuËt ®IÖn tötin häc , thêi ®¹I cña th«ng tin vµ sinh häc…. Nh trªn ®· nªu kinh tÕ thÞ trêng ®· tr¶I qua nhiÒu giai ®o¹n, nh÷ng bíc ®I th¨ng trÇm nhng kinh tÕ thÞ trêng kh«ng ph¶I lµ mét chÕ ®é kinh tÕ x· héi. Mµ “Kinh tÕ thÞ trêng lµ h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p vËn hµnh kinh tÕ” Kinh tÕ thÞ tr¬ng bÞ chi phèi bëi c¸c quy loËt cung cÇu, quy lu¹t gi¸ trÞ. C¸c quy luËt nµy quy ®Þnh s¶n xuÊt ra c¸I g× , s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai? §©y lµ mét ph¬ng thøc sinh ho¹t kinh tÕ cña sù ph¸t triÓn. Sù c¹nh tranh tu©n theo c¸c quy luËt trªn dÉn ®Õn c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt ph¶I kh«ng ngõng ®æi cíi n©ng cao tr×nh ®é , tay nghÒ cho c«ng nh©n, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ph¸t triÓn quy m« s¶n xuÊt kinh doanh , s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ bÒn-®Ñp - rÎ vµ ®em l¹I nguån lîi cho x· héi mµ tríc hÕt lµ ngêi tiªu dïng. 1.3 Kh¸i niÖm vÒ x· héi chñ nghÜa (XHCN). Vµo th¸ng 6-1996 t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn VIII ®· x¸c ®Þnh: X· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam lµ mét x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ, cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt, chñ yÕu cã nÒn v¨n hãa ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, con ngêi ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc bãc lét, mäi ngêi cã quyÒn lµm chñ b¶n th©n m×nh, lµ x· héi mµ ngêi d©n cã cuéc sèng Êm no h¹nh phóc, tù do trong khu«n khæ ph¸p luËt, cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn trªn c¬ së ®oµn kÕt, b×nh ®¼ng vµ gióp ®ì lÉn nhau ®Ó cïng tiÕn bé, cã quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp cho d©n téc ®a ®Êt níc ®i lªn XHCN. §Þnh híng XHCN ë níc ta ngµy cµng ®îc gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ ®Þnh híng vÒ chÝnh trÞ, x· héi vµ kinh tÕ. 2. Kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. 2.1. Lý do tiÕn tíi kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . TrÝch theo b¶n tæng thuËt cña S«phie Bessis nhan ®Ò “ From Social exclusion to social conclusion: a Policy Agenda .The Roskilde Symposium MOTS Paris1995, tr14: “ ë kh¾p n¬I, sù nghÌo khæ, sù lîi trõ vµ sù bÊt b×nh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®· cã quy m« líc ®Õn møc dêng nh kÓ tõ khi chiÕn tranh l¹nh kÕt thóc, chóng lµ lý do chñ yÕu g©y nªn sù kh«ng æn ®Þnh trªn thÕ giíi. Nh÷ng tÖ h¹I Êy ngµy cµnh g©y ra nh÷ng chÊn ®éng nghiªm träng vÒ chÝnh trÞ vµ x· héi, nh÷ng chÊn ®éng nµy lµ s¶n phÈm cña mét c¬ cÊu x· héi ®ang bÞ xÐ ra tõng phÇn; nhu vËy chóng ta cÇn ph¶I cã nh÷ng ph¬ng thøc ch÷a trÞ vît qu¸ nh÷ng sù v¸ vÝu, mét viÖc lµm ®IÓn h×nh tõ tríc ®Õn nay” Vµ theo Nich-x¬n _ cè tæng thèng Mü, trong cuèn “ Chíp lÊy thêi c¬” th× níc Mü giÇu nhÊt thÕ giíi, chi phÝ y tÕ cao nhÊt thÕ giíi theo ®Çu ngêi mµ ba m¬I t¸m triÖu ngêi kh«ng ®îc sù ch¨m sãc søc khoÎ v× kh«ng cã tiÒn, tÇng líp h¹ ®¼ng tån t¹I dai d¼ng g©y nªn nh÷ng tÖ nan lµm cho x· héi mÊt æn ®Þnh. Nh÷ng dÉn chøng trªn ®· chøng minh kinh tÕ thÞ trêng tù do ®· dÉn ®Õn sù mÊt c©n b»ng trong x· héi, sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ngay cµng s©u s¾c, thÊt nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶I, tÖ n¹n x· héi kh«ng chÊm døt. §ã lµ nh÷ng mÆt tr¸I cña nÕn kinh tÕ thÞ trêng tù do, mÆt tr¸I cña sù tù ®IÒu tiÕt, cña c¸I gäi lµ “ bÇn tay v« h×nh” trong kinh tÕ thÞ trêng. ChÝnh v× vËy nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶I chuyÓn lªn mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cao h¬n , ®ã lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹I, kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®IÒu tiÕt cña nhµ níc nh»m h¹n chÕ tÝnh v« chÝnh phñ cña tù do c¹nh tranh vµ gi¶I quyÕt c¸c vÊn ®×I x· héi nãng báng , nhÊt lµ n¹n thÊt nghiÖp trµn lan, chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ bïng næ x· héi. 2.2. Kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. Trªn lÜnh vùc lý luËn , ngêi ®¹I diÖn tiªu biÓu nhÊt cho sù chuyÓn biÕn tõ t duy kinh tÕ thÞ trêng tù do sang kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®IÒu tiÕt cña nhµ níc lµ nhµ kinh tÕ häc ngêi Anh J.M.Kªnd¬ (1883-1946).Trong cuèn “Lý luËn chung vÒ viÖc lµm , l·I suÊt vµ tiÒn tÖ” (The General Theory of Employment, Interest and money) «ng ®· ®a ra nhËn xÐt: Rèt cuéc kh«ng cã c¬ chÕ tù ®¬ong an toµn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Th«ng qua sù ph©n tÝch vÒ viÖc lµm Kªnd¬ cho r»ng muèc thoÊt khái khñng h¬¶ng, thÊt nghiÖp nhµ níc ph¶I thùc hiÑn ®IÒu tiÕt kinh tÕ. Tãm l¹I, «ng chñ tr¬ng c¶I c¸ch nÒn kinh tÕ thÞ trêng tù do thµnh ni×n kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®IÒu tiÕt m¹nh bëi nhµ níc ®Ó t¹o ra mét x· héi ®ång thuËn h¬n. ë ViÖt Nam, chóng ta ®· thùc hiÖn mét bíc nh¶y tõ h×nh th¸I kinh tÕ x· héi Phong KiÕn lªn h×nh th¸I chñ nghÜa x· héi ,bá qua h×nh th¸I t b¶n chñ nghÜa tøc lµ ®· bá qua thêi kú kinh tÕ thÞ trêng tù do mµ ®I giai ®o¹n hai cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng - kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i. Gi¶ sö r»ng , nÕu ViÖt Nam cã tr¶I qua kinh tÕ thÞ trêng tù do th× c÷ng sÏ bÞ lón s©u vµo khñng ho¶ng , thÊt nghiÖp vµ tÖ n¹n x· héi nh c¸c níc t b¶n chñ nghÜa ®· tr¶I qua . Tö bµI häc thùc tÕ ®ã , ViÖt Nam ®· rót kinh nghiÖm ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lªn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹I cã sù ®IÒu tiÕt cña nhµ níc. Nh vËy còng kh«ng cã nghÜa lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta ph¶I cã sù ®IÒu tiÕt cña nhµ níc vÒ mäi mÆt tõ s¶n xuÊt tíi tiªu thô, ®IÒu nµy sÜ dÉn ®Õn nÒn kinh tÕ tËp trung, quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 liªu bao cÊp, kÐo nÒn kinh tÕ tr× trÖ kÐm ph¸t triÓn nh thùc tiÔn ®· chøng minh. Sù ®IÒu tiÕt cña nhµ níc ë ®©y lµ sù ®IÒu tiÕt b»ng ph¸p luËt, b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn hîp lý gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù do kinh doanh , më réng s¶n xu¸t trong gíi h¹n c¬ng to¶ cña nhµ níc. Nh vËy chóng ta míi cã thÓ tiÕn lªn mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh , d©n giµu níc m¹nh.§Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn chóng taph¶I gi¶I quyÕt mét lo¹t vÊn ®Ò quan träng , trong ®ã cã vÊn ®Ò lùa chän m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ sù lùa chän ®óng ®¾n, mét sù lùa chän cã c¨n cø khoa häc ®îc rót ra tõ toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸, kinh tÕ thÞ trêng trªn thÕ giíi tõ tríc ®Õn nay. VËy kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ sù chuyÓn tø nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiªï thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héichñ nghÜa. 3. Nh÷ng ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. MÆc dñ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nh÷ng tÝnh chÊt chung cña nÒn kinh tÕ nhng do nã ho¹t ®éng trong nh÷gn ®IÒu kiÖn lÞch sö x· héi nhÊt ®Þnh nªn nã bÞ chi phèi bëi ®IÒu kiÖn lÞch sö vµ ®Æc biÖt lµ chÕ ®é x· héi cña níc ®ã.Do vËy nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta cã nh÷ng ®Æc ®Ióm riªng: - NÒn kinh tÕ dùa trªn c¬ së c¬ cÊu ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u, trong ®ã së h÷u nhµ níc lµm chñ ®¹o. Do ®ã nÒn kinh tÕ gåm nhiÒu thµnh phÇn, tong ®ã kinh tÕ nhµ níc gi÷ vai tß chñ ®¹o. - Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr¬ng ®Þnh híng x· héichñ nghÜa, thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp: phaan phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, ph©n phèi dùa trªn møc ®ãng gãp c¸c nguéc lùc vµo s¶n xuÊt kinh doanh, vµ ph©n phèi th«ng qua c¸c giü phóc lîi x· héi, trong ®ã ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng gi÷ vai trß nßng cèt, ®I ®«I víi chÝnh s¸ch ®IÒu tiÕt thu nhËp mét c¸ch hîp lý. Chóng ta kh«ng coai bÊt b×nh ®¼ng x· héi nh lµ mét trËt tù tù nhiªn,lµ ®IÒu kiiÖn cña sù t¨ng trëng kinh tÕ g¾n kiÒn víi c¶I thiÖn ®íi sèng nh©n d©n, víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh hìgn x· häi chñ nghi· ë níc ta gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. V× vËy , cÇn thùc hiÖn nhiÒu hinh thøc ph©n phèi thu nhËp. ChØ cã nh vËy míi khai th¸c ®îc kh¶ n¨ng cña c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, huy ®äng ®îc mäi nguån lùc cña ®¸t níc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ. - C¬ chÕ vËn hµnh nÒn kinh tÕ lµ c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §IÒu ®ã cã nghÜa lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh hígn x· héi chñ nghÜa ë níc ta còng vËn ®éng theo nh÷ng quy lu¹t kinh tÕ néi t¹I cña kinh tÕ thÞ trêng nãi chung, thÞ trêg cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ph©n phèi c¸c nguèc lùc kinh tÕ. Sù qu¶n lý cña nhµ níc nh»m h¹n chÕ , kh¾c phôc nh÷gn “ thÊt b¹I cña thÞ trêng”, thùc hiÖn c¸c môc tiªu x· häi, nh©n ®¹o mµ b¶n than thÞ trêng kh«ng thÓ lµm ®îc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - NÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta lµ nÒn kinh tÕ më , häi nhaapj víi kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, thÞ trêng trong níc g¾n víi thÞ trêng thÕ giíi, thùc hiÖn nh÷ng th«ng lÖ trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, nhng vÉn gi÷ ®îc ®éc lËp chñ quyÒn vµ b¶o vÖ ®îc lîi Ýc quèc gia, ®©n téc trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. §©y còng lµ xu hêng chung cña c¸c nÒn kinh tÕ trªn thÕ gíi hiÖn nay. 4.Vai trß cña ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam. Sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam ®· gióp ®Êt níc ta tr¸nh khãi nh÷ng vòng lÇy: mÊt c©n b»ng x· héi, thÊt nghiÖp trµn lan, møc ph©n ho¸ giµu nghÌo th¸I qu¸, tÖ n¹n x· héi tíi møc ®é nghiªm träng d¸ng c¶nh b¸o cña c¸c níc t b¶n chñ nghÜa. ViÖt Nam v¬n lªn c«ng b»ng x· héi , c«ng b»ng tøc lµ mäi ngêi ®îc hëng sù u ®·I nh nhau , c«ng b»ng tøc lµ ®Ó cho mäi ngêi ®îc lµm c«ng viÖc ®óng víi kh¶ n¨ng cña hä. C«ng b»ng ë ®©y kh«ng ph¶I lµ sù “ cµo b»ng”, nhèt chung mét rä c¶ sù nghÌo ®ãi, bÊt c«ng , khã kh¨n…mµ c«ng b»ng ®Ó ®a ®Êt níc tiÕn lªn vµ ph¸t triÓn. Thùc tiÔn h¬n mêi n¨m ®æi míi kinh tÕ chóng ta d· kh¼ng ®Þnh nh÷ng thµnh tùu to lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tèc ®é t¨ng trëng ®¹t kh¸ cao, ViÖt Nam ®· ra khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ , ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶I thiÖn vµ ®ang bíc vµo thêi kú míi nh §¹I héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VIII ®· chñ râ: thêi kú tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹I ho¸,thùc hiÖn d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh v÷ng bíc ®I lªn chñ nghÜa x· héi. Qua nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu nh trªn ®· tr×nh bµy chóng ta phÇn nµo ®· thÊy ®îc vai trß quan träng cña nhµ níc, ngoµI ra nhµ níc cßn cã vai trß “ T¹o lËp ®ång bé c¸c lo¹I thÞ trêng ®I ®«I víi x©y dùng khu«n khæ ph¸p lý cÇn thiÕt ®Ó thÞ trêng ho¹t ®éng n¨ng ®éng, cã hiÖu qu¶, cã trËt tù kû c¬ng trong m«I trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh , h¹n chÕ kiÓm so¸t ®éc quyÒn kinh doanh”. Nhµ níc t«n träng nguyªn t¾c vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng kh¸ch quan cña thÞ trêng. H¬n n÷a , nhµ níc , ngoµI viÖc ph¶I trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cña b¶n th©n nÒn kinh tÕ cßn ph¶I ®ãng vai trß lµ nh©n vËt trung gian gi÷a c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi. Nhµ nøoc víi c¸c chÝng s¸ch lu¹t lÖ cña minh fmét mÆt cã kh¶ n¨ng lµm cho nÒn kinh tÕ ®¹t tíi mét sù t¨ng trëng cã hiÖu qu¶ , mÆt kh¸c nã còng l¹I chÝnh lµ ngêi ph¶I gi¶I quyÕt c¸c vÊn ®Ò do chÝnh sù t¨ng trëng kinh tÕ ®ã t¹o ra. II. Mèi liªn hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é ë níc ta. NÒn kinh tÕ hµng hãa qu¸ ®é trong ®ã tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ víi nh÷ng kiÓu s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng cïng b¶n chÊt võa thèng nhÊt võa m©u thuÉn víi nhau. TÝnh thèng nhÊt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thÓ hiÖn : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng biÖt lËp nhau mµ g¾n bã ®an xen th©m nhËp lÉn nhau th«ng qua c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ Mçi thµnh phÇn kinh tÕ cã vai trß, chøc n¨ng cña nã trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc. Sù thèng nhÊt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cßn v× yÕu tè ®iÒu tiÕt thèng nhÊt cña hÖ thèng c¸c quy luËt kinh tÕ ®ang t¸c ®éng trong thêi kú qu¸ ®é vµ thÞ trêng thèng nhÊt. TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph¸t triÓn kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ níc ta. V× vËy c¸c thµnh phÇn nµy ®Òu ph¸t huy mäi tiÒm lùc hiÖn cã ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu kh¸c nhau vÒ nhiÒu mÆt cho nªn sù thèng nhÊt nµy bao hµm nh÷ng mÆt kh¸c biÖt nhau vµ ®èi lËp nhau. Chóng tån t¹i trong mÉu thuÉn. M©u thuÉn gi÷a c«ng h÷u vµ t h÷u, gi÷a t nh©n víi tËp thÓ, gi÷a xu híng t b¶n chñ nghÜa vµ xu híng x· héi chñ nghÜa. Së dÜ cã sù m©u thuÉn lµ do ®Æc ®iÓm së h÷u cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ kh¸c nhau nªn lîi Ých kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh phÇn lµ kh¸c nhau, tr¸i ngîc nhau nªn m©u thuÉn nhau. Ngay trong mçi thµnh phÇn kinh tÕ c¸c Doanh nghiÖp còng m©u thuÉn lÉn nhau v× chóng ®Òu lµ c¸c chñ thÓ tham gia c¹nh tranh trªn thÞ trêng. M©u thuÉn lµ ®éng lùc cña mäi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn trong hÖ thèng thèng nhÊt cña nÒn kinh tÕ qóa ®é trong ®ã chøa ®ùng nh÷ng sù ®èi lËp, mét mÆt bµi trõ, nh ®Þnh lÉn nhau, c¹nh tranh víi nhau. MÆt kh¸c chóng thèng nhÊt víi nhau, n¬ng tùa vµo nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh vµ hîp t¸c tõng thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i víi t c¸ch lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó v¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ph¸t triÓn theo quü ®¹o chung chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Tuú vµo kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é x· héi ho¸ cña tõng thµnh phÇn vµ sù hîp t¸c gi÷a chóng mµ gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt Kinh doanh, më réng thÞ trêng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm n©ng cao ®êi sèng ngêi d©n. III. X©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam -Thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p 1. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn 1.1. C¸c nh©n tè chñ quan b¶o ®¶m ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®èi víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Chóng ta kh¼ng ®Þnh r»ng ë níc ta: - ChØ cã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn míi phï hîp víi thùc tr¹ng cña lùc lîng s¶n xuÊt cha ®ång ®Òu. - ChØ cã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chóng ta míi cã kh¶ n¨ng gi¶I quyÕt ®îc c«ng ¨n viÖc lµm trªn ®Êt níc chóng ta . - Chñ cã p¸ht triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn,chóng ta míi cã kh¶ n¨ng huy ®éng ®îc mäi tiÌm n¨ng vÒ vèn , kü thuËt , míi ph¸t huy ®îc mäi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÒm n¨ng cña con ngêi ViÖt Nam ®Èy nhanh sù p¸ht triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. X©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan , lµ xu thÕ phï hîp víi thêi ®¹I ngµy nay . Nhng xu thÕ kh¸ch quan cha ®ñ ®¶m b¶o ®Ó nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa mµ cßn ph¶I cã c¸c nh©n tè chñ quan . ViÖc chuyÓn ®îc kh¶ n¨ng kh¸ch quan thµnh hiÖn thùc kh¸ch quan kh©u cèt yÕu lµ ë nh÷ng nh©n tè chñ quan. §ã lµ: -Vai trß l·nh ®¹o cña ®¶ng céng s¶n cÇm quyÒn. NÕu kh«ng cã ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa thÝ kinh tÕ thÞ trêng cã thÓ ph¸t triÓn theo híng t b¶n chñ nghÜa, trong ®ã ngíi víi ngêi nh chã sãi, c¸ lín nuèt c¸ bÐ, råi sÜ dÉn ®Õn suy ®åi , khñng ho¶ng…. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam mét mÆt gi¶I phãng n¨ng lùc lµm giµu ®Ó t¨ng trëng kinh tÕ mÆt kh¸c ph¶I lo xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, thùc hiÖn d©n chñ c«ng b»ng v¨n minh. ChÝng v× vËy ph¶I cã sù l·nh ®¹o cña ®¶ng céng s¶n cÇm quyÒn. Yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®ßi hái ®¶ng ph¶I cã b¶n lÜnh v÷ng vµng, cã trÝ tuÖ n¨ng ®én s¸ng t¹o; ph¶I cã phÈm chÊt trong s¸ng ho¹ch ®Þnh c¸c ®êng lèi chiÕn lîc s¸ch lîc , c¸c khÈu hiÖu khoa häc, theo ®óng quy luËt tõng bíc hiÖn ®¹I ho¸ b¶n chÊt tét ®Ñp cña chñ nghÜa x· héi trong cuéc sèng. - Mét nhµ níc cña nh©n d©n v÷ng m¹nh, trong s¹ch, qu¶n lý kinh tÕ x· héi ng¸y cµng cã hiÖu qu¶. Chóng ta ®ang tõng bíc ph¶I hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ®I liÕn víi kiÖn toµn, cñng cè , hoµn thiÖn bé m¸y nhµ níc, n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c c¬ quan thùc thi ph¸p luËt vµ n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vµ chÊp hµnh ph¸p luËt cña c¸c c«ng d©n. - Tinh thÇn lµm chñ, ý thøc c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta ®îc chøng minh qua c¸c thíi ®¹I lÞch sö vµ gÇn ®©y nhÊt lµ x©y dngj chñ nghÜa x· héi , chóng ta ®· x©y dùng ®îc mét hÖ thèng c¸c tæ chøc quÇn chóng réng kh¾p. §Ó ph¸t huy h¬n n÷a jtinh tÇn lµm chñ, ý thøc c¸ch m¹ng c¶u nh©n d©n ta, ®¶ng vµ nhµ níc ph¶I cã nhiÒu chÝng s¸ch hîp lý ng»m gi¶I phãng mäi tiÒm n¨ng cña ®Êt níc, mäi n¨ng lùc cña nh©n d©n. 1.2 TÝnh ®a d¹ng , liªn kÕt , ®an xen cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §èi víi chóng ta, viÖc x©y dùng mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi lµ mét tÊt yÕu lÞch sö, bêi ng chung ta ®· biÕt, s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt hiÖn , tån t¹I vµ ph¸t triÓn víi c¸c ®IÒu kiÖn: - Ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¸t triÓn ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - X· héi tån t¹I nhiÒu d¹ng së h÷u kh¸c nhau. ë nø¬c ta hiÖn nay, c¸c ®IÒu kiÖn ®ã thùc chÊt ®ang tån t¹I do yªu cÇu kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh kinh tÕ. ViÖc kh«ng thõa nhËn nÖn s¶n xu¸t hµng ho¸ vµ qui lu¹t gi¸ trÞ trong thêi kú tríc ®æi míi ®· chñ cho chóng ta râ ý nghÜa s©u s¾c vÒ hËu qu¶ cña nã. Tõ thùc tiÔn ®ã, chóng ta thÊy r»ng chñ cã thÓ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, dùa trªn c¬ sö ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc sö h÷u, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ , t¹o ra sù liÖn kÕtvµ tÝnh ch¸t ®an xen gi÷a chóng th× míi cã kh¶ n¨ng ®a nÒn s¶n xu¸t nhá lªn s¶n xuÊt lín, thóc ®Èy lùc lîng s¶n xu©t ph¸t triÓn, trªn ®ã x¸c lËp mét quan hÖ s¶n xu¸t thÝch øng. §©y lµ mét nh©n tè gãp phÇn quyÕt ®Þnh xo¸ bá nÒn kinh tÕ tù cÊp , tù tøc, më ®êng cho ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh lÊy n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ lµm môc tiªu. MÆt kh¸c n÷a, nÒn kinht Õ hµng ho¸ ë níc ta cän t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn viÖc chuyÓn dÑch c¬ c¸u vµ ph©n c«ng lao ®én x· héi mét c¸ch hîp lý, cã thÓ khai th¸c ®îc mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng s½n cã trong nÒn kinh tÕ quãc d©n vµ h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ thÝch øng cíi sù tiÕn bé khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ cña thêi ®¹i. Còng cÇn nhÊn m¹nh r»ng, kinh tÕ hµng hãa cña níc ta trong thêi kú qu¸ ®é lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn víi nhiÒu h×nh thøc sö h÷u kh¸c nhau, bëi v× tÝnh ®a d¹ng cña c¸c hinh thøc sö h÷u chinh lµ ®Æc trng c¬ b¶n cña nÒn s¶n xuÊt hµnh ho¸. Víi x· héi cã nh÷ng ®Æc ®Ióm nh níc ta hiÖn nay, viÖc thùc hiÖn mét m« h×nh kinh tÕ mµ trong ®ã cã nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nh©u, thËm chÝ ®èi lËp nhau cóng tån t¹I lµ mét ph¬ng ¸n tèi u cã kh¶ n¨ng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn n¨ng ®én. §IÒu ®ã, thËt ra còng kh«ng cã g× m©u thuÉn víi lý luËn m¸c xÝt vÒ sö h÷u. Bëi lÏ chÝnh M¸c vµ Engen còng cho r»ng: “ Së h÷u t nh©n lµ h×nh thøc giao tiÕp cµn thiÕt ë mét tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt… H×nh thøc giao tiÕp ®ã kh«ng thÓ bÞ xãa bá, vµ lµ ®IÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù s¶n xuÊt ra díi sèng vËt chÊt trùc tiÕp, chõng nµo cha t¹o ra ®îc nh÷ng lùc lîng s¶n xuÊt, mµ ®èi víi chøng sö h÷u t nh©n trë thµnh xiÒng xÝch hoÆc trë ng¹I” Khi nghiªn cøu cÊu tróc cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cíi sù tån t¹I nhiÒu h×nh thøc sö h÷u, chóng ta thÊy mçi thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é cã ®Æc ®Ióm riªng cña nã. ë ®©y, mçi thµnh phÇn kinh tÕ cã hinh thøc sö h÷u riªng, nhng trong ho¹t ®éng kinh doanh, chóng l¹I cã mèi quan dÖ ®an xen, kÕt hîp vµ bæ sung lÉn ngau. Nh bËy, mçi thµnh phÇn kinh tÕ khi vËn ®éng vµ ph¸t triÓn, ngoµI viÖc tu©n theo nh÷ng quy luËt phæ biÕn, cãn ru©n tñ nh÷ng quy luËt riªng cña nã. Tuy nhiªn , trong ®IÒu kiÖn nµy, thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o, v× nã ®îc quyÕt ®Þnh bëi nÒn kinh tÕ hµnh ho¸ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c võa chÞu sù chi phèi cña kinh tÕ quèc doanh, võa phèi hîp vµ hç trî kinh tÕ quèc doanh trong mét hÖ thèng kinhh tÕ th«ng nhÊt, §¶ng ta ®· chØ râ : “ Trong nÒn kinh tÕ nhiÌu thµnh phÇn ë níc ta, chÕ ®é së h÷u t liÖu s¶n xuÊt bao gåm ba lo¹I h×nh c¬ b¶n: së h÷u toµn d©n, sö h÷u tËp thÓ, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sö h÷u t nh©n”. Tõ c¸c lo¹I së h÷u ®ã, h×nh thµnh nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ ®o d¹ng víi ph¬ng ch©m: “Kinh tÕ nhµ níc thùc hiÖn tèt vai trß chñ ®¹o vµ cïng víi kinh tÕ hîp t¸c x· trë thµnh nÒn t¶n trong nÒnkinh tÕ c¸ thÓ , tiÓu chñ, kiinh tÕ t b¶n t nh©n chiÕm tû träng ®¸ng kÓ. Kinh tÕ t b¶n nhµ níc díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau tån t¹I phæ biÕn”.§Ó thùc hiÖn ®îc ®IÒu ®ã, chóng ta ph¶I “ ®æi míi c¨n b¶n tæ chøc , qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ khu vùc doanh nghiÖp ngµ níc. §æu míi vµ p¸ht triÓn ®a d¹ng c¸c hinh thøc kinnh tÕ hîp t¸c tõ thÊp ®Õn cao, mµ nßng cèt lµ c¸c hîp t¸c x·. Ph¸t triÓn c¸c hinh thøc liªn doanh, liªn kÕt trùc tiÕp gi÷a c¸c doanh nghiÖp nga níc víi nhau, gi÷a kinh tÕ ngµ níc víi kinh tÕ hîp t¸c,k kinh tÕ t b¶n t nh©n, c¸ thÓ vµ c¸c c«ng tty níc ngoµI”. Trong bèi c¶nh “ x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi” , viÖc t¹o ra tÝnh chÊt ®an xen vµ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh liªn kÕt cïng cíi sù ho¹ch ®Þnh mét t¬ng quan hîp lý gi÷a c¸c h×nh thøc sö h÷u kh¸c nhau kh«ng nh÷ng cho phÐp kinh tÕ t nh©n, kinh tÕ tËp thÓ ph¸t triÓn hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, lo¹I bá ®îc nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc cña kinh tÕ quèc doanh ph¸t huy ®îc vai trß chñ ®¹o cña nã trong nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay. ChÝnh sù nghiÖp ®æi míi vµ c¶I t¹o kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay ®ang ®Æt ra nh÷ng quan niÖm hîp lý vÒ sö h÷u trong b«Ýi c¶nh míi. Sù n¨ng ®éng cña “nÒn kinh tÕ më” , nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu cña sù nghiÖp ®æi míi mµ chóng ta ®¹t ®îc do nhiÒu nguyªn nh©n nhng mét nguyªn nh©n ®Æc biÖt quan träng lµ ë chç, chóng ta ®· r¹o nªn tÝnh chÊt ®an xen, sù liªn kÕt gi÷ nhiÒu nh×nh thøc sö h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. §ã chÝnh lµ híng ®I ®óng ®¾n ®¶m b¶o cho viÖc x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi ë níc ta. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, “ nÒn kinh tÕ hµnh ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vÖn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®I ®«I víi t¨ng cêng vai trß qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa” ë níc ta bao gåm c¸c h×nh thøc së h÷u tËp thÓ , së h÷u c¸ thÓ, së h÷u t b¶n t nh©n vµ c¸c h×nh thøc së h÷u hçn hîp. DÉu ë h×nh thøc së h÷u nµo ®I n÷a, nhµ níc còng nh doanh nghiÖp ph¶I t×m c¸ch thÝch øng vµ khai th¸c tèt nh÷ng thuËn lîi cña xu thÕ quèc tÕ ho¸ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, hiÓu râ ®èi t¸c, cã chiÕn lîc vµ s¸ch lîc kh«n ngoan ®Ó chiÕn th¾ng trong cuéc c¹nh tranh kinh tÕ ngµy cµng gay g¾t. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.C¸c thµnh phÇn kinh tÕ. - Kinh tÕ nhµ níc. Kinh tÕ nhµ níc n¾m hÇu hÕt c¸c ngµnh then chèt vµ c¸c t liÖu s¶n xuÊt quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Êt ®ai kho¸ng s¶n , ®IÖn n¨ng , hµng kh«ng , bu chÝnh- viÔn th«ng, giao th«ng vËn t¶I lín…®Òu n»m trong tay kinh tÕ nhµ níc .Trong thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc , c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®îo ph©n lo¹I: + Cã lo¹I nhµ níc ®Çu t 100% vèn, cã lo¹I nhµ níc n»m tØ lÖ cæ phÇn khèng chÕ, phËn cßn l¹I b¸n cho c«ng nh©n,viªn chøc cña doanh nghiÖp hoÆc c¸c doanh nghiÖp kh¸c, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c.Cã lo¹I nhµ níc liªn doanh trong vµ ngoµI níc. + Cã lo¹I ho¹t ®éng v× lîu Ých chung cña nÒn kinh tÕ v× phóc lîi x· héi, kh«ng nh»m môc tiªu kinh doanh cã l·I hoÆc cã thÓ bÞ lç vµ ®îc nhµ níc tµI trî. Cã lo¹I ho¹t ®éng déc lËp , tù chñ trong kinh doanh lµm ¨n cã l·I vµ c¹nh tranh ®îc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. + Cã nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng coµn gi÷ h×nh thøc quèc doanh th× cã thÓ cho thuª hoÆc chuyÓn ®æi së h÷u. Trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô, ph¹m vi ho¹t ®éng ®îc giao mµ x¸c ®Þnh quy m« vµ lùc lîng cña tõng doanh nghiÖp nhµ níc cã doanh nghiÖp quy m« quèc gia quèc tÕ. Cã doanh nghiÖp quy m« khu vùc ®Þa ph¬ng. ChuÈn bÞ h×nh thµnh mét sè tæ chøc kinh tÕ líc cã mø tÝch tô tËp trung cao vÒ vèn, tæ chøc chÝnh quy hiÖn ®¹I ®ñ søc c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ trªn thÞ trêng trong níc vµ thÕ gi¬Ý. X¸c ®Þnh râ vµ cã nh÷ng h×nh thøc thÝch hîp ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn cã hÖu qu¶ quyÒn së h÷u cña nhµ níc ®èi víi nh÷ng t¸I s¶n c«ng giao cho doanh nghiÖp sö dông. MÆt kh¸c, cÇn trao guyÒn tù chñ ®Çy ®ñ râ rµng, t¹o ®IÒu kiÖn ch doanh nghiÖp c¹nh tranh b×nh ®¼ng theo ®óng ph¸p luËt, quy ®Þnh cña nhµ níc nh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. TÝch cùc t×m hiÓu vµ ¸p dông c¸c gi¶I ph¸p nh»m t¨ng cêng hiÖu qña ho¹t ®«ng cña khu vùc doanh nghiÖp nhµ níc trong ®ã cã viÖc thÝ ®Ióm c¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸, tæ chøc héi ®ång qu¶n trÞ, cö gi¸m ®èc ®IÒu hµnh xo¸ bá dÇn c¬ chÕ chñ qu¶n. - Kinh tÕ hîp t¸c. Kinh tÕ hîp t¸c cã nhu cÇu vµ triÓn väng ph¸t triÓn réng lín ®èi víi ngêi s¶n xuÊt nhá, c¸ thÓ, do t¸c ®éng kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt. H×nh thøc kinh tÕ hîp t¸c rÊt ®a d¹ng theo c¶ chiÒu däc vµ chiÒu ngang, kÕt hîp ®an xen nhiÒu lo¹I h×nh së h÷u ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý kh¸c nhau, nh÷gn ph¬ng thøc ph©n phèi kh¸c nhau ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ lîi Ých cña c¸c thµnh viªn trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn b×nh ®¼ng cïnh cã lîi. Ph¬ng thøc vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c. Kinh tÕ hîp t¸c tríc hÕt ph¶I thay ®æi c¬ b¶n vÒ chÊt lîng ho¹t ®«ng , ph¬ng ¸n kinh doanh vµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc tiªu. Sù ra ®êi cña lo¹I hinh hîp t¸c ph¶I dùa trªn yªu cÇu kh¸ch quan cña s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu cña c¸c thµnh viªn tham gia hîp t¸c trªn nÒn t¶ng tù nguyÖn vµ cïng cã lîi theo nguyªn t¸c qu¶n lý d©n chñ , b×nh ®¼ng.Sím h×nh thµnh c¸c hîp t¸c x· cæ phÇn trong n«ng nghiÖp , dÞch vô vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Nhµ níc nªn cã chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó khuyÕn khÝch gióp ®ì tõ bªn ngoµI (vèn kinh nghiÖm qu¶n lý, ph¬ng thøc ho¹t ®éng…) ®èi víi lo¹I h×nh nµy. - Kinh tÕ hé gia ®×nh. §©y lµ mét lo¹I h×nh kinh tÕ h¬ng ®èi phæ biÕn vµ ®îc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Nã cã mét vai trß cùc kú quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ nhÊt lµ trong n«ng nghiÖp . Kinh tÕ hé gia ®×nh níc ta cã mét vÞ thÕ hÕ søc quan träng , tuy nã kh«ng ph¶I lµ mét thnhf phËn kinh tÕ nhng nã lµ mét lo¹I h×nh kinh tÕ ®Ó ph©n biÖt víi c¸c hinh tø tæ chøc kinh tÕ kh¸c. C¸c thµnh viªn cña kinh tÕ hé gia ®×nh lf nh÷ng ngêi cã quan hÖ h«n nh©n hoÆc huyÕt thèng, ngêi chñ qu¶n lý kinh tÕ hé gia ®×nh ®ång thêi lµ chñ hé. Trong khu«n khæ cña nÒn kinh tÕ , gia ®×nh cã thÓ tiÕn hµnh tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸I s¶n xuÊ . Chñ hé ®IÒu hµnh toµn bé mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n vÕ ho¹t ®«ngj cña m×nh. ë níc ta kinh tÕ hé gia ®×nh ph¸t triÓn chñ yÕu ë n«ng th«n , cßn ë thµnh thÞ th× gäi lµ c¸c hé tiÓu thñ c«ng nghiÖp. HiÖn nay t¹I mét sè ®Þa ph¬ng ®· h×nh thµnh c¸c trang tr¹I gia ®×nh cã quy m« s¶n xuÊt kinh doanh t¬ng ®èi líc. Xu híng nµy ®ang cã chiÒu híng ph¸t triÓn vµ më réng trong ph¹m vi toµn quèc. - Kinh tÕ t nh©n. Kinh tÕ t nh©n cÇn ®îc khuyÕn khÝch hç trî híng m¹nh vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt, gi¶m bít bu«n b¸n, ph¶I lµm ¨n ®óng ph¸p luËt. Trong lo¹I h×nh kinh tÕ t nh©n th× doanh nghiÖp t nh©n lµ næi bËt h¬n c¶. Doanh nghiÖp t nh©n lµ ®¬n vÞ kinh doanh ®îc thµnh lËp víi môc ®Ých kinh doanh do mét c¸ nh©n lµm chñ së h÷u , chñ doanh nghiÖp t nh©n ph¶I chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµI s¶n cña m×nh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nhµ níc b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêng lao ®éng, ®ång thêi b¶o hé së h÷u vµ quyÒn lîi hîp ph¸p kh¸c cña giíi chñ x©y dùng quan dÖ lao ®«ng , quan hÖ chñ thî lµnh manh trong c¸c doanh nghiÖp, chñ vµ thù ®oµn kÕt, phãi hîp víi nh©u xö lý c¸c m©u thuÉn, c¸c khã kh¨n n¶y sinh trong qu¸ tr×ng s¶n xuÊ kinh doanh, ®Ó doanh nghiÖp lµm ¨n ph¸t ®¹t ,chñ doanh nghiÖp cã l·I , ®¬× sèng ngêi lao ®éng ®îc c¶I thiÖn cïng nhau lµm trßng nghÜa vô víi nhµ níc. Nhµ níc t¹o m«I trêng kinh tÕ thuËn lîi, cã luËt lÖ, quy chÕ râ rµng, nhÊt qu¸n vµ æn ®Þnh , thøc hiÖn nghiªm minh , ®Ó ngíi d©n yªn t©m ®Çu t , më réng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã diÒu kiÖn c¹nh tranh lµnh m¹nh, hîp ph¸p. - Kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë ®©y ®Ò cËp ®Õn c¸c h×nh thøc doanh nghiÖp , c«ng ty liªn doanh , hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång vµ doµn nghiÖp cã 100% vèn cña níc ngoµi. + Hîp t¸c kinh doanh dùa vµo c¸c b¶n hîp ®ång ph¸p lý ph©n bæ quyÒn lîi vµ nghÜa vô mçi bªn vÒ vèn, trang thiÕt bÞ, thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm… KÕt qu¶ cña ho¹t ®«ng kinh doanh sÏ ®wcj ph©n bæ theo th«ng lÖ quèc tÕ, tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng vµ ®IÒu kiÖn cña tõng bªn tham gia hîp ®ång . + C«ng ty liªn doanh ®îc thµnh lËp t¹I ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh , ký gi÷a bªn doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n cña ViÖt Nam víi mét bªn hoÆc nhiÒu bªn cña níc ngoµI ng»m tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ ®îc ph¸p luËt cho phÐp. Doanh nghiÖp liªn doanh thuéc quyÒn së h÷u cña c¶ hai bªn ho¹t ®«ng theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n ®éc lËp tù chñ vÒ tµI chÝng theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. + Doanh nghiÖp 100% vèn cña níc ngoµI lµ doanh nghiÖp hoµn toµn thuéc quúen së h÷u cña ngêi níc ngoµi. Hä ph¶I tù qu¶n lý , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÇt kinh doanh. Doanh nghiÖp lµ mét ph¸p nh©n kinh tÕ ®îc thµnh lËp díi h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ ho¹t ®éng theo huËt c«ng ty . Víi ho¹I hinh kinh tÕ cã cèn ®Çu t níc ngoµI , chóng ta cã lîi thÕ c«ng nh©n dåi dµo,gi¸ lao ®éng rÎ, lùc lîng lao ®éng trÎ, tµI ngyªn t¬ng ®èi phong phó cã thÓ thu hót c«ng ®Çu t vµ chóng ta ®· tranh thñ ®îc cèn kü thuËt, c«ng nghÖ vµ phong c¸ch qu¶n lý míi.Bíc ®Çu lo¹I h×nh nµy ®· t¹o ra ®îc mét khãi lîng hµnh ho¸ vµ dÞch vô ngÊt ®Þnh , thu hôt kho¶ng bèn m¬I v¹n lao ®én - Kinh tÕ t b¶n nhµ níc. C¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia lµ c¸c lo¹I h×nh doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n trong vµ ngêi níc vµ doanh nghiÖp tËp thÓ. TiÕp tôc cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹I h×nh liªn doanh . ¦u tiªn nh÷ng ngµnh nghÒ thu hrts nhiÒu lao ®éng cÇn nhiÒu vèn nh kÕt cÇu h¹ tÇng, c«ng nghiÖp , n«ng nghiÖp… H×nh thøc nµy dùa trªn sù ®an xen, hîp t¸c gi÷a c¸c chñ së h÷u kh¸c nhau trªn c¬ së hîp ®ång , hîp t¸c kinh doanh c¸c bªn cïng cã lîi; lo¹I h×nh nµy nh»m thu hót cèn , c«ng nghÖ ,c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý tiªn tiÕn cña c¶I nhµ ®Çu t níc ngoµI ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty cã uy tÝn cña c¸c níc kinh tÕ ph¸t triÓn. KhuyÕn khÝch më réng c¸c xÝ nghiÖp 100% vèn cña ngêi níc ngoµi. Nhng sö dông vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹I h×nh ®ã kh«ng ®înc v× lîi Ých c¸ nh©n mµ biÕn níc ta thµnh thÞ trêng tiªu thô hoÆc n¬I sö dông c¸c thiÕt bÞ ®· cò kü, l¹c hËu, g©y « nhiÔm méi trêng hoÆc lµ v¬I sö dông lao ®éng víi gi¸ rÎ m¹t. - Kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¶ ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ , kinh tÕ t b¶n tiÓu chu ®Òu ®îc nhµ níc t¹o ®IÒu kiÖn vµ gióp ®ì ®Ó ph¸t triÓn n¨ng ®éng vµ cã hiÖu ph¶ . C¸c lo¹I h×nh kinh tÕ t b¶n tiÓu chñ ®îc ph¸t triÓn lµ kinh tÕ ruéng , vên , VAC, trang tr¹I, rõng , vêng rõng, tæ chøc kinh tÕ hîp t¸c cña c¸c chñ trang tr¹I theo nguyªn t¾c tù nguyÖn. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· nªu trªn ®Òu ®îc nhµ níc quan t©m vµ t¹o ®IÒu kiÖn ph¸t triÓn. Nhµ níc chñ tr¬ng ®æi míi vµ hoµn thiÖn khung ph¸p lý, th¸o gì mîi trë ng¹I vÒ c¬ chÕ, chÝng sachs vµ thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó t¹o søc bËt míi cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Mäi thµnh phÇn kinh tÕ , mäi c«ng d©n ®îc ®Çu t kinh doanh theo c¸c h×nh thøc do luËt ®Þnh vµ ®îc ph¸p lu¹t b¶o vÖ. Mäi tæ chøc kinh doanh theo c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau hoÆc ®an xen hçn hîp ®Òu ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn l©u dµI, hîp t¸c, c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ lµ bé phËn cÊu thµnh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tiÕn tíi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 2.1. C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸. Khi ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tiÕn tíi c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt níc th× tríc tiÖn lµ phaØ hiÓu c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹I ho¸ lµ g×? VËy c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n, toµn diÖn c¸c ho¹t ®«ng kinh tÕ x· héi tø sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹I g¹o ra n¨ng su¸t lao ®éng x· héi cao, ®èi víiníc ta ®ã lµ mét qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nh»m c¶I biÕn mét x· héi n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét x· héi c«ng nghiÖp g¾n cíi viÖc hinhf thµnh tõng bíc quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, ngµy cµng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ h¬ b¶n chÊt u viÖt cña chÕ ®é míi . C«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹I ho¸ ph¶I t¹o ra nh÷ng ®IÒu kiÖn cÇn thiÕt vÕ vËt chÊt, kü thuËt, vÒ con ngêi vµ khoa häc - c«ng nghÖ , thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ch»m huy ®«ngj vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc, kh«ng ngõng t¨ng n¨ng suÊt lao ®«ng x· héi , lµm cho nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh vµ bÒn v÷ng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n thùc hiÖn c«ng b»ng tiÕn bé x· héi , b¶o vÖ m«I trêng sinh th¸I . Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹I ho¸ lµ t¹o ra tiÒm lùc to lín ®ñ kh¶ n¨ng x©y dùng cuéc sèng Êm no, tù do h¹nh phóc cña toµn d©n, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh , b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®uôc lËp cña tæ quèc, §ã lµ qu¸ tr×nh phÊn ®Êu s©u dµI gian khæ ®ßi hái mäi ngêi ph¶I cã hoµI b·o lín quyÕt t©m cao, chÊp nhËn nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch . VÉn biÕt r»ng ®ã lµ môc tiªu v« cïng khã kh¨n, song nã kh«ng hÒ xa vêi mµ nã thÓ hiÖn ngay trong tõng bíc ph¸t triÓn trong nhu cÇu thiÕt th©n hµnh ngµy cña nh©n d©n , cô thÓ lµ thùc hiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. 2.2.C«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹I ho¸ ph¶I dùa trªn nÒn tµng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Trong ®IÒu kiÖn mét nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn nhÊt lµ trong hoµn c¶nh níc ta,®Ó rót ng¾n thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸ nhµ níc ph¶I ®éng viÑn näi thµnh phÇn kinh tÕ ,mäi tÇn líp nh©n d©n tham gia . D©n ta cßn nghÌo , kh¶ n¨ng ®Çu t cßn Ýt nªn cã nhiÌu viÖc nhµ níc ph¶I ®¶m ®¬ng v× lîi Ých chung cña x· héi . V× vËy, cÇn chÊn chØnh , ®æi míi vµ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ khu vùc doanh nghiÖp nhµ níc , lµm tèt vai trß chñ ®¹o , hç trî vµ thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kh¸c cïng p¸ht triÓn.TËp trung cè g¾ng cña doanh nghiÖp nhµ níc vµo nh÷ng kh©u then chèt nh kÕt cÊu h¹ tÇng, nhntgx c«ng tr×nh ®ßi hái kü thuËt cao , vèn ®Çu t lín, thêi gian thu håi chËm vµ kÐo dµI, ®ång thêi d¸p øng nhu cÇu vÒ hµnh ho¸, v¹t t dÞch vô khoa häc , kü thuËt th- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¬ng m¹I , tµI chÝnh , nh©n hµng… cÇn thiÕt t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÎn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ toµn x· héi. Chó träng ph¸t triÓn quèc doanh c¶ trong lÜnh vùc kÕt cÊu h¹ tÇng, s¶n xuÊt vµ lu th«ng ph©n phèi . Trong th¬ng nghiÖp, kh«ng chØ n¾m ®¹I bé phËn b¸n bu«n mµ cån ph¶I tá chóc b¸n lÎ víi nh÷ng hinh fthøc vµ quy m« phï hîp nh c¸c siwu thÞ , cã nhiÒu mÆt hµng phong phó®¶m b¶o v¨n minh th¬ng nghiÖp. Con ®êng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹I ho¸ níc ta cµn vµ cã thÓ rót ng¾n thêi gian so víi c¸c níc ®I tríc, võa cã nh÷ng bíc tuÇn tô, mµ cã bíc nhÈy vät . C«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt níc nh»m x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, nÒn kinh tÕ hµnh ho¸ nhiÒu thµnh phÇn dùa trªn c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Kinh tÕ nhµ níc ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ : n¾m vÞ trÝ then chèt, lµ nh©n tè cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ , lµ mét lùc lîng vËt chÊt quan träng bµ lµ mét c«ng cô ®ªt nhµ níc ®Þnh híng vµ diÒu tiÕt vÜ mo nÒn kinh tÐ ®I ®Çu øng dông tiÕn bé khoa häc –c«ng nghÖ. ChÝnh v× vËy, kinh tÕ nhµ níc ®ãng vai trß tÝch cùc trong c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt níc.Kinh tÕ c¸ thÓ thiÓ chñ lµ thµnh phÇn kinh tÕ p¸th triÓn kinh tÕ ruéng víng, VAC, trang tr¹I rïng , vêng rõng, kinh tÕ c¸ thÓ thiÓ chñ gãp phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c còng ®îc ®Æc biÖt chó träng ph¸t triÓn t¹o ®IÒu kiÑn x©y dùng phats triÓn ®Êt níc, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng tiÕn tíi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®aÞ ho¸ ®Êt níc. B»ng nguån lùc cña nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp ®Çu t cho ®æi cíi c«ng nghÖ , dæi míi s¶n phÈm , n©ng cao n¨ng lùc c¹nh trangh cña hµnh ho¸ trªn thÞ trêng, x©y dùng n¨ng lùc c«ng nghÖ quèc gia. §èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ng¸t thiÕt ph¶I ®æi míi c«ng nghÖ trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng , thu hÑp kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®ä c«ng nghÖ hiÖn d¹I ngay tõ ®Çu ®èi cíi c¸c ngµnh mòi nhän ®ång thêi lùa chän c¸c c«ng nghÖ thÝch hîp , kh«ng g©y « nhiÔm vµ cho phÐp khai th¸c lîi thÕ vÌ lao ®éng . HiÖn ®¹I ho¸ c«ng nghÖ trong qu¶n lý , chó träng nhËp khÈu c«ng nghÖ míi, hiÖn ®¹I , thÝch nghi c«ng nghÖ nhËp , c¶I tiÕn tõng bé phËn , tiÕn tíi t¹o ra nh÷ng c«ng nghÖ ®Æc thï ViÖtNam. 2.3. C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸ ph¶I ®îc thùc hiÖn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ cíc theo ®Þnh h¬ngs x· héi chñ nghÜa. Xö lý t«t mèi quan hÖ gi÷a kÐ ho¹ch vµ thÞ trêng. ViÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ c«ng nghÖ ph¶I xu¸t ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu cña s¶n xu¸t vµ ®êi sèng trong cíc vµ xuÊt khÈu, th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ vµ dù b¸o ®óng ®¾n nhu c©uf vµ chiÒu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng trong vµ ngoµI níc.Gi¸ c¶ phÇn línhµnh hãa dÞch vô ®îc h×nh thµnh trªn thÞ trêng, nhµ níc can thiÖp trong trêng hîp thËt cÇn thiÐt.ThÞ trêng ph¶n ¸nh nhu cÇu x· héi, cã tiÕng nãi quyÕt ®Þnh trong viÖc ph©n bæ phÇn líc c¸c nguån lùc ®Ó s¶n xuÊt c¸I g×, bao nhiªu, cho ai , b»ng c¸ch nµo, kÓ c¶ ®èi cíi nh÷ng nguèc lùc tËp trung cña nhµ níc .Doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp nhµ níc còng nh t nh©n ®îc t¹o ®ñ ®IÒu kiÖn tù chñ kinh doanh, c¨n cø vµo tÝn hiÑu thÞ trêng , th«ng qua c¹nh tranh lµnh m¹nh, hîp p¸hp mµ ®æi míi vµ ph¸t triÓn. §èi víi mäi quèc gia, kÓ c¶ níc ta, chØ tiªu cña nhµ níc bao giê còng lµ nguån chi líc nh¸t. Nguåc chi ®ã ph¶I ®îc kÕ ho¹ch ho¸ th«ng qua viÖc nhµ níc sö dông mét c¸ch tËp trung c¸c nhuåc vèng trong vµ ngêi níc , c¸c c«ng cô vµ ph¬ng tiÖn vµn thiÕt ®Ó ®Çu t cho c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n träng ®iÎm, chñ yÕu lµ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tµng vµ mét sè ngµnh, lânh vùc, c«ng tr×nh then chãt cs t¸c dông thóc ®Èy sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña toµc bé nÒn kinh tÕ vµ x· h«Þ. ViÖc chi tiªu cña nhµ níc ph¶I ®îc h¹ch to¸c vµ qu¶n lý chÆt chÏ, lÊy hiÖu qu¶ lµm thíc ®o, víi tinh thÇn triÖt ®Ó tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, tham «, lµm víi bÊt cø gi¸ nµo. §ång thêi, nhµ níc ph¶I thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi . Th«ng qua ph¸p luËt, c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch , chÝnh s¸ch ph¸t triÓn , c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, hµnh chÝnh, kinh tÕ, trong ®ãbiÖn ph¸p kinh tÕ lµ chÝnh , nhµ níc duy tr× c©n b»ng cung cÇu , xuÊt nhËp, thu chi , tiÒn hµng…, æn ®Þnh vÜ m«, t¹o m«I tr êng vµ thÓ chÕ thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn; can thiÖp vµ ®IÒu tiÕt thÞ trêng, kh¾c phôc nh÷ng biÕn ®éng líc, nh÷ng khuýet tËt vèn cã cña thÞ trêng ®Ó nã ho¹t ®éng h÷u hiÑu , trë thµnh c«ng cô ®IÒu tiÕt cã hiÑu qu¶ ho¹t déng cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Nhµ níc còng thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch, biÖn p¸hp ch¨m lo sù nghiÖp gi¸o dôc , ®µo t¹o, y tÕ , v¨n ho¸, x· héi , b¶o vÖ m«I trêng, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ , trËt tù an toµn x· héi , cñng cè quèc phßng an ninh, duy tr× hiÖu lùc cña ph¸p luËt , t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi cho to¹n d©n lµm ¨n, sinh sèng. 3. Thµnh tùu bíc ®Çu trong c«ng cuéc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa tiÕn tíi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt níc. Bíc vµo thËp kû 90 , nÒn kinh tÕ ®· ®¹t ®îc mät sè chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®Æc biÖt lµ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nhng níc ta vÉn cha ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi; chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u tan vì; Mü vÉn tiÕp tôc bao v©y , cÊn vËn;c¸c thÕ lùc thï ®Þch t×m c¸ch ph¸ ho¹I ta trªn nhiÒu mÆt. Trong hoµn c¶nh cã nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc gay g¾t, qua 5 n¨m ®Çu thùc hiÖn chiÕn lîc 1991-2000 ,chóng ta ®· hoµn thµnh vît vøc nhiÌu môc tiªu chñ yÕu cña KÕ ho¹ch 1991-1995. §¹I héiVIII nhËn ®Þnh : “ Níc ta ®· ra khái khñng ho¶nh kinh tÕ x· héi nhng mét sè mÆt cßng cha v÷ng.NhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp h¸o ®· c¬ b¶n hoµn thµnh, cho ph¸p chuyÓn sang thêi kú míi ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹I hoµ ®Êt níc”. Theo tinh thÇn ®ã , ph¬ng híng, nhiÖm vô KÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000 ®îc ®¹I häi VIII quyÕt ®Þnh víi møc phÊn ®Êu cao h¬n 5 n¨m truøc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong qu¨ tr×ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch , nhÊt lµ tõ gi÷a n¨m 1997, t¸c ®éng tiªu cùc cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ tµI chÝnh khu vùc cïng cíi thiªn tai nghiªm träng liªn tiÕp x¶y ua ®· ®Æt nÌn kinh tÕ níc ta tríc nh÷ng thö th¸ch quyÕt liÖt. Trong bèi c¶nh ®o, toµn §¶ng, toµn d©n ta ®· nç lùc phÊn ®Êu, duy tr× ®îc nhÞp ®é t¨ng trëng b×nh qu©n 6,7% trong 5 n¨m 1996-2000; c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tiÕp tôc ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. - Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) sau 10 n¨m t¨ng gÊp ®«I; gi¸ trÞ s¶n lîng c¸c ngµnh s¶n xuÊt ®Òu ®¹t vµ vît chØ tiªu phÊn ®Êu; ®Æc biÖt lµ n«ng nghiÖp trong c¶ hai kú kÕ ho¹ch 5 n¨m 1991-1995 vµ 1996-2000 ®Òu t¨ng trëng cao h¬n chØ tiªu ®Ò ra.S¶n lîng l¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ngêi tõ 330 kg n¨m 19901 t¨ng len 370 kg n¨m 1995,435 kg n¨m 2000 . Tõ t×nh tr¹ng khan hiÕm , s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thiÕt yÕu , nay ®· b¶o ®¶m ®ñ l¬ng thùc, thùc phÈm, nhiÒu lo¹I hµnh tiªu dïng, cã dù tr÷ vµ xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng; cung cÊp ®ñ n¨ng lîgn vµ phÇn lín vËt liÖu x©y dùng. TÝch luü néi bé cña nÒn kinh tÕ tõ møc kh«ng ®¸ng kÓ ®· ®¹t 25 % GDP. §Çu t ph¸t triÓn so víi GDP t¨ng tõ 11.2% n¨m 1990 lªn 28% n¨m 2000. KÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ®îc t¨ng cêng râ rÖt. N¨ng lùc cña hÇu hÕt c¸c ngµnh s¶n xuÊt , dÞch vô ®Òu t¨ng. C¬ cÊu nÒn kinh tÕ cã bíc chuyÓn dÞch tÝch cùc; nÒn n«ng nghiÖp ®· chuyÓn sang s¶n xuÊ hµnh ho¸ trªn hÇu kh¾p c¸c vïng; trong GDP, tû träng n«ng nghiÖp tõ 38,7% gi¶m xuèng cßn 25%, c«ng nghiÖp t¨ng tõ 22,7% lªn 34,5%, dÞch vô t¨ng tõ 38,6% lªn 40,5%.C¸c vïng kinh tÕ träng ®Ióm, c¸c khu c«ng nghiÖp bíc ®Çu ph¸t huy t¸c dông; c¸c vïng nghÌo, cã nhiÒu khã kh¨n ®îc hç trî ph¸t triÓn kh¸ h¬n. - Quan hÖ s¶n xuÊt cã bíc chuyÓn quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÐ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Kinh tÕ nhµ níc gi÷ ®îc vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ ; doanh nghiÖp nhµ níc ®· cã bíc s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn, h×nh thµnh c¸c tæng c«ng ty lín trong nhiÒu kÜnh vùc then chèt. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn kh¸ nhanh. ThÓ chÕ qu¶n lý vµ ph©n phèi ®îc chuyÓn ®æi phï hîp h¬n víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. - Tõ chç bÞ bao v©y, cÊm vËn, níc ta ®· chñ ®éng tranh thñ thêi c¬, tõng bíc héi nhËp cã hiÖu qu¶ víi kinh tÕ thÕ giíi, b×nh thêng ho¸ vµ më réng quan hÖ ví c¸c tæ chøc tµI chÝnh quèc tÕ, ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ víi hÇu kh¾p c¸c níc, gia nhËp vµ cã vai trß ngµy cµng tÝch cùc trong nhiÒu tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc . Kim ng¹ch xuÊt khÈu sau 10 n¨m t¨ng gÊp 6 lÇn, nhanh gÊp 3 tèc ®é g¨ng GDP; mét sè s¶n phÈm nh g¹o, cµ phª, thuû s¶n ®· giµnh ®îc thÞ phÇn ®¸ng kÓ trªn thÞ trêng thÕ gií. §Çu t trùc tiÕp cña nwocs ngoµI ®· ®îc thùc hiÖn trong 10 n¨m kho¶ng 15 tû USD, chiÕm 1\4 tæng ®Çu t toµn x· häi , thu hót trªn 30 v¹n lao ®éng tróc tiÕp, n¨m 2000 t¹o ra 22% kim ng¹ch xuÊt khÈu, 10%GDP. Trong 5 n¨m 1996-2000, nguån tµI trî(®¹I bé phËn lµ do vay u ®·I) cña chÝnh phñ c¸c níc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®· Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¶I ng©n ®îc 6,1 tû USD, tËp trung chñ yÕu cho viÖc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi. Tr×nh ®é d©n chÝ ,ch¸t sîng nguåc nh©n lùc vµ tÝnh n¨ng ®éngtrong x· héi ®îc n©ng lªn. §· hoµn thµnhvÒ c¬ b¶n bôc tiªu xo¸ mï ch÷ vµ phá cËp gi¸o dôc tiÓu häc trong c¶ níc; b¾t ®Çu phæ c¹p trung häc c¬ së ë mét sè thµnh phã, tØnh ®ång b»ng/ sè sonh viªn ®¹I häc , cao ®¼ng t¨ng gÊp 5,7 lÇn. §µo t¹o nghÒ cã tiÕn bé . N¨ng lùc nghiªn cøu khoa häc ®¬c t¨ng cuêng, øng dông ®îc nhiÒu c«ng nghÖ tiªn tiÕn. C¸c ho¹t ®éng c¨n ho¸ , th«ng tin ph¸t triÓn réng t·I , chÊt lîng tèt h¬n . - §êi sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n ®îc c¶I thiÖn. B×nh qu©n mçi n¨m gi¶I quyÕt viÖc lµm cho trªn 1 triÖu lao ®éng , trong ®ã 90% ®îc thu hót vµo khu vùc ngoµI nhµ níc. Tû lÖ hé nghÌo ( theo tiªu chuÈn cña níc ta) gi¶m tõ trªn 30% xuèng 11%. §¸nh gi¸ tæng qu¸t, phÇn líc c¸c môc tieu chu yÕu ®Ò ra trong chiÕn lîc kinh tÕ x· héi 1991-2000 ®· ®ùoc thùc hiÖn . NÖn kinh tÕ cã bíc ph¸t triÓn míi vÒ lùc lîng s¼n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ häi nhËp kinh tÕ quèc tÕ , t¨ng ®îc thÕ vµ lùc h¬n h¼n 10 n¨m tríc, kh¾c phôc ®îng mét bíc t×nh tr¹ng níc nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn , n¨ng cao kh¶ n¨ng ®éc lËp tù chñ , t¹o thªm ®IÒu kiÖn ®©û m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹I ho¸. 4. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ cha thËt æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c. Sù t¨ng trëng nµy chñ yÕu do ®Çu t theo vèn vµ lao ®éng. Cha t¹o lËp ®îc mét hÖ thèng thÞ trêng ®Çy ®ñ theo yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ trêng. thÞ trêng hµng ho¸ vµ dÞch vô tuy cã ho¹t ®éng s«i næi nhng chØ tËp trung ë thµnh phè, ®« thÞ lín vµ mét sè tØnh biÓn giíi, vÒ c¬ b¶n lµ tù ph¸t, lén xén rÊt kh«ng b×nh th êng, thÞ trêng n«ng th«n kh«ng ®îc quan träng. MÆt kh¸c ë nh÷ng vïng miÒn nói, trung du, n¬i cã tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n l¹i cha ®îc chó ý. Trong khu vùc kinh tÕ Nhµ níc, thÞ trêng lao ®éng chØ tån t¹i ë tr×nh ®é thÊp. N¹n tham nhòng bu«n lËu, lµm hµng gi¶ ngµy cµng gia t¨ng ph¸ ho¹i s¶n xuÊt néi ®Þa g©y thiÖt h¹i cho lîi Ých ngêi tiªu dïng vµ g©y thÊt thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt thÊp kÐm cã nguy c¬ tôt hËu so víi nhiÒu níc nÕu nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ chËm ph¸t triÓn. MÆt kh¸c kÕt cÊu h¹ tÇng ë níc ta cßn qu¸ kÐm, cha ph¸t huy ®îc nh©n tè con ngêi trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh, n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cha cao. Sù ph©n ho¸ giµu - nghÌo trong x· héi ®ang diÔn ra kh¸ nhanh vµ cã xu híng ngµy cµng gia t¨ng. iv. Nh©n tè vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n Trong QU¸ TR×nh XD nÒn kinh tÕ thÞ trêng §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ nªu trªn §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: song song víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i ®¶m b¶o cho kinh tÕ Nhµ níc gi÷ v÷ng vai trß
- Xem thêm -