Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh thương mại 98

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari, tiÒn th©n lµ nhµ m¸y ®éng c¬ ®iÖn ViÖt Nam -Hungari , tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VIHEM, ®îc thµnh lËp ngµy 04 th¸ng 12 n¨m1978 do chÝnh phñ níc céng hoµ Hungari viÖn trî trang thiÕt bÞ toµn bé, s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y ®iÖn quay, bal¸t ®Ìn huúnh quang vµ ®Ìn cao ¸p, lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Tæng c«ng ty thiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn- Bé c«ng nghiÖp. Sau thêi gian ®Çu thùc tËp t¹i c«ng ty, t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty T¸c gi¶ ®· cã ®îc nh÷ng nhËn thøc cô thÓ h¬n vÒ ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp, ho¹t ®éng kinh doanh, tæ chøc nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty, tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë trêng, céng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn vµ c¸c Anh c¸c ChÞ phßng kinh doanh C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari t¸c gi¶ ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp víi tiªu chÝ chung lµ t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng Marketing vµ x¸c ®Þnh ra ®îc nh÷ng vÊn ®Ò mµ c«ng ty hiÖn ®ang gÆp ph¶i trong ho¹t ®éng Marketing, nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng nhÊt ®Ó tõ ®ã chuÈn bÞ cho giai ®o¹n sau cña ch¬ng tr×nh thùc tËp, híng tíi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Néi dung cña b¸o c¸o lµ nh÷ng giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp cho tíi nay, T¸c gi¶ xin cam kÕt b¶n b¸o c¸o lµ hoµn toµn trung thùc. Trang 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari . I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari . C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së sù gióp ®ì cña níc Céng Hoµ Nh©n D©n Hungari . Ngµy 27/12/1965 t¹i nghÞ ®Þnh th trao ®æi gi÷a níc ViÖt Nam D©n Chñ Céng Hoµ vµ chÝnh phñ níc Céng Hoµ Nh©n D©n Hungari vÒ viÖc Hungari gióp ta x©y dùng mét nhµ m¸y chÕ t¹o §éng c¬ ®iÖn . Ngµy 14/2/1978 Bé trëng Bé c¬ khÝ luyÖn kim NguyÔn V¨n kha Ký quyÕt ®Þnh sè1092/cl-cb thµnh lËp nhµ m¸y lÊy tªn nhµ m¸y §éng c¬ ®iÖn ViÖt- Hung, ®©y lµ mét nhµ m¸y cã d©y truyÒn c«ng nghÖ hoµn chØnh chÕ t¹o §éng c¬ ®iÖn, theo thiÕt kÕ cña Hungari cã c«ng suÊt tõ 0.75Kw:10Kw, tèc ®é 1500 vßng/ phót, s¶n lîng 15000 chiÕc/n¨m. Sù ra ®êi cña nhµ m¸y ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t triÓn trong quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ gi÷a hai nhµ níc ViÖt Nam vµ Hungari lµ quµ tÆng cña nh©n d©n Hungari dµnh cho nh©n d©n ViÖt Nam ®Èy nhanh c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. Ngµy 20/2/1995 t¹i quyÕt ®Þnh sè 125/Q§ cña Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nÆng nhµ m¸y ®îc chuyÓn tªn thµnh C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari tªn giao dÞch gäi t¾t lµ VIHEM trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®· cã nh÷ng bíc th¨ng trÇm, ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khen ngîi c«ng ®· tù m×nh vît qua nh÷ng khã kh¨n ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp vµ trong thêi kú cã sù biÕn ®éng rÊt lín cña ®Êt níc, thêi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng,nh÷ng giai ®o¹n cã sù biÕn ®æi vµ cã nh÷ng bíc th¨ng trÇm cã thÓ chia ra nh sau: Giai ®o¹n 1979- 1980. Trong giai ®o¹n ®Çu môc tiªu vµ còng lµ nhiÖm vô rÊt lín cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêi tiÕp tôc l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ x©y dùng ®Ó hoµn thiÖn nhµ m¸y. Do chiÕn tranh ph¸ ho¹i hÇu hÕt thiÖt bÞ cña nhµ m¸y ph¶i di t¸n nhiÒu n¬i, khi thu håi trë l¹i nhiÒu thiÕt bÞ bÞ thÊt l¹c,céng víi sù viÖn trî cña Hungari tuy cã ®ång bé nhng kh«ng khÐp kÝn , chÝnh v× vËy ban l·nh ®¹o c«ng ty lóc ®ã ph¶i ch¹y v¹y kh¾p n¬I ®Ó t×m kiÕm sù gióp ®ì hîp t¸c cña c¸c nhµ m¸y trong bé vµ c¸c Trang 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhµ m¸y ë ®Þa ph¬ng céng víi sù thiÕu thèn ®ñ mäi thø tõ nguyªn vËt liÖu ®Õn c«ng nh©n lao ®éng, ®iÖn níc mÊt thêng xuyªn, víi quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn chøc, sau 2 n¨m c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña nh÷ng n¨m nµy ®¹t b×nh qu©n n¨m 1.9 tû ®ång Giai ®o¹n1981-1986. C«ng ty ®· bíc vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sù gia t¨ng cña s¶n lîng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®¸nh dÊu mét bíc trëng thµnh cña C«ng ty s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc ph©n phèi hÇu hÕt c¸c nghµnh kinh tÕ vµ quèc phßng. Tõ n¨m 1993 hai lo¹i ®éng c¬ 0.75Kw vµ 2.2 Kw ®îc xuÊt khÈu sang Cuba vµ gi¸n tiÕp xuÊt th«ng qua l¾p gi¸p víi c¸c thiÕt bÞ cña c¸c C«ng ty kh¸c thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh ®Ó xuÊt khÈu. Tuy vËy t×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng cßn kh«ng Ýt khã kh¨n nhng víi quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty, c«ng ty ®· chñ ®éng x©y dùng nhiÒu ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch nh»m gi¶I quyÕt khã kh¨n, t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng nh: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt b»ng vËt t nhµ níc cung cÊp. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt b»ng vËt t tù t×m kiÕm. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt b»ng vËt t tËn dông tõ t liÖu s¶n xuÊt chÝnh. Nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ngoµi viÖc giao nép theo chØ tiªu ph©n bæ cña nhµ níc c«ng ty ®îc sö dông mét phÇn dïng ®Ó trao ®æi lÊy vËt t ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt, mét phÇn ®îc dïng ®Ó trao ®æi lÊy l¬ng thùc, thùc phÈm ®Ó bæ xung cho ngêi lao ®éng nh»m gi¶m bít khã kh¨n. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña nh÷ng n¨m nµy ®¹t b×nh qu©n n¨m 4.6 tû ®ång gÊp 2.42 lÇn s¶n lîng giai ®o¹n tríc. Giai ®o¹n1978- 1988. C«ng ty bíc vµo thêi kú ®æi míi cña ®Êt níc, chÕ ®é bao cÊp mét phÇn ®îc xo¸ bá kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®îc c«ng ty lËp tr×nh vµ ®¬n vÞ chñ qu¶n phª duyÖt, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng ®îc nhµ níc bao tiªu n÷a, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n nµy gi¸ c¶ thÞ truêng liªn tôc leo thang gi¸ ®Çu ra liªn tôc thay ®æi®Ó phï hîp víi thÞ trêng bÊt æn ®Þnh, ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. Víi môc tiªu nh vËy l¹i mét lÇn n÷a l·nh ®¹o c«ng ty tËp trung søc lùc vµ tËp trung trÝ tuÖ cña c«ng nh©n viªn t×m kiÕm thÞ trêngtrong vµ ngoµi níc ®a s¶n phÈm cña c«ng ty tham gia héi chî quèc tÕ nh»m t×m kiÕm c¬ may, tèc ®é t¨ng trëng tuy cã bÞ tr÷ng l¹i nhng c«ng viÖc lµm vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vÉn ®îc ®¶m b¶o, b»ng c¸ch ph¸t Trang 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÓn nhanh nh÷ng mÆt hµng, sö dông triÖt ®Ó nh÷ng phÕ liªu, phÕ phÈm vµ chuyÓn ®æi thÕ hÖ ®éng c¬ ®Ó gi¶m bít chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng hiÖu qu¶, 7 chñng lo¹i ®éng c¬ tõ 0.75Kw ®Õn 7.5Kw víi s¶n lîng chiÕm 26% n¨m ®îc s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña nh÷ng n¨m nµy ®¹t b×nh qu©n n¨m lµ10.13 tû ®ång gÊp 2.2 lÇn s¶n lîng b×nh qu©n n¨m cña thêi kú 1981- 1986. Giai ®o¹n 1989-1992. Giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ®Êt níc chuyÓn h¼n sang c¬ chÕ thÞ trêngcã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng X· Héi Chñ NghÜa, doanh nghiÖp tù do kinh kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®ång thêi ®ãng gãp nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc. Bíc ®Çu víi M«i trêng kinh doanh míi mÎ, cha quen víi c¬ chÕ míi nµy ®Æc biÖt trong thêi kú bao cÊp søc × lín, ®· kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp lóng tóng vµ ph¶i ngõng ho¹t ®éng nhng ®èi víi C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari ®· cã nhiÒu n¨m tù chñ ®éng xoay së ®a nhµ m¸y vµo ho¹t ®éng víi b¶n lÜnh s¼n cã ®· vît qua c¸c giai ®o¹n ®©ú sãng giã. Tuy tèc ®é t¨ng trëng gi¶m do bÞ ¶nh hëng cña lîng dù tr÷ cña c¸c doanh nghiÖp ®îc cung cÊp trong thêi kú bao cÊp qu¸ nhiÒu nay tung ra thÞ trêng lµm cho søc s¶n xuÊt cña toµn x· héi gi¶m, nhng nhµ m¸y ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh ®· t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña nh÷ng n¨m nµy®¹t b×nh qu©n n¨m lµ 7.71 tû ®ång b»ng 76% s¶n lîng b×nh qu©n n¨m cña thêi kú 1987-1988. Giai ®o¹n 1993 ®Õn nay. Qua nhiÒu n¨m t¹o dùng b»ng nhiÒu cèng søc cña tËp thÓ ban l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn chøc toµn c«ng ty, víi sù nh×n nhËn thÞ trêng mét c¸c nghiªm tóc c«ng ty ®· t¹o dùng mét m¹ng líi tiªu thô trªn c¶ níc, s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc ®a d¹ng ho¸ theo yªu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng, víi ph¬ng tr©m " lµm hµi lßng kh¸ch hµng ®ã lµ sù quan t©m, tr¨n trë cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty" chÝnh v× vËy mµ s¶n phÈm cña c«ng ty ®· chiÕm ®îc u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng nhÞp ®é t¨ng trëng hµng n¨m 19.4% nép ng©n s¸ch hµng n¨m10% ®Õn 17% s¶n lîng b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng gÊp 17 lÇn so víi ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty ®êi sèng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ngêi lao ®éng kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn, mèi quan hÖ víi b¹n hµng kh«ng ngõng ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. §Õn nay c«ng ty lµ doanh nghiÖp duy nhÊt ®îc nhµ níc cÊp giÊy chøng nhËn hµng thay thÕ hµng nhËp khÈu , vµ ®· xuÊt khÈu sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi kÓ c¶ thÞ trêng khã tÝnh nh hoa kú… HiÖn nay s¶n phÈm cña VIHEM ®· chiÕm ® îc lßng tin vµ sù Trang 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ñng hé cña kh¸ch hµngtrªn kh¾p mäi miÒn tæ quèc, v× vËy c«ng ty tiÕp tôc kh«ng ngõng cè g¾ng ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho thÊy doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶ ,kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc, ®Æc biÖt tõ n¨m 1999 ®Õn nay VIHEM kh«ng ngõng ph¸t víi tèc ®é b×nh qu©n n¨m lµ: gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng lªn 17% n¨m nép ng©n s¸ch nhµ níc trªn 15% n¨m lîi nhuËn t¨ng lªn 42% n¨m. Trªn ®µ ph¸t triÓn ®ã c«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u, ®æi míi thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ më réng s¶n xuÊt. S¶n lîng ®éng c¬ ®iÖn qua c¸c n¨m(®¬n vÞ: c¸i). N¨m S¶n lîng N¨m S¶n lîng 1979 215 1990 4038 1980 1164 1991 3917 1981 1223 1992 4650 1982 1344 1993 9617 1983 1571 1994 9858 1984 3572 1995 12227 1985 4829 1996 13167 1986 5949 1997 13151 1987 5064 1998 15192 1988 6986 1999 20327 1989 4669 2000 24598 2001 30000 2002 34275 Nguån : tµi liÖu lÞch sö c«ng ty. Trang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari . 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty . Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh trùc thuéc bé c«ng nghiÖp, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ lÜnh vùc kinh doanh ®· ®îc cÊp giÊy phÐp, lµ ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh, s¶n xuÊt cña c«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña c«ng ty nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nhu cÇu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc ®Ó cã biÖn ph¸p ®Èy m¹nh quan hÖ kinh tÕ vµ th¬ng m¹i gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi . HiÖn nay c«ng ty ®ang cung øng dÞch vô l¾p ®Æt söa ch÷a trªn 90 lo¹i s¶n phÈm, §éng c¬ ®idiÖn mét pha c«ng suÊt tõ 0.125Kw- 2.2Kw. §éng c¬ ®iÖn ba pha thÕ hÖ 3 kú vµ 4 kú c«ng suÊt tõ 125Kw ®Õn 1000Kw. Ba l¸t ®Ìn èng lo¹i 20w- 40w Qu¹t ®iÖn c«ng nghiÖp. Tõ th¸ng 6/1999 c«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO9000 vµ ngµy 1/4/2000 c«ng ty ®· ®îc QUACERR cÊp chøng chØ ISO9002,c«ng ®· tù m×nh ®a ra môc tiªu tho· m·n kh¸ch hµng, ®Æt ra cho m×nh chÝnh s¸ch chÊt lîng xuyªn suèt toµn c«ng ty, ®îc ¸p dông tõ c¸c phßng ban cho tíi c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt: "víi ph¬ng ch©m tho¶ m·n kh¸ch hµng lµ môc tiªu cao nhÊt, chÊt lîng lµ ch×a kho¸ cña mäi thµnh c«ng" v× vËy C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó xøng ®¸ng lµ nhµ cung cÊp m¸y ®iÖn hµng ®Çu ViÖt Nam , ®Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã c«ng ty ®· cam kÕt: Lu«n t×m hiÓu mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh ®¸p øng ®îc mäi yªu cÇu vµ mong muèn cña hä. Thêng xuyªn tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó mäi thµnh viªn ®Òu ý thøc vµ cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc cã chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. Mäi thµnh viªn cña VIHEM ®Òu cã c¸c c¬ héi ngang nhau trong viÖc ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n vµ ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn c«ng ty. Duy tr× hiÖu lùc hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîngtheo tiªu chuÈn ISO dùa trªn viÖc kh«ng ngõng c¶i tiÕn víi sù tham gia cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari . §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é vµ chñ tr¬ng, gi¸m ®èc ®¹i diÖn cho toµn bé ®¹i diÖn cho toµn bé c«ng nh©n viªn, thay mÆt c«ng ty trong c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hµng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã mét sè phã gi¸m ®èc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch ë mét sè lÜnh vùc, kÕ ®ã lµ c¸c phßng ban víi chøc n¨ng kh¸c nhau. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn cña c«ng ty tríc ph¸p luËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty, gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. Phã gi¸m ®èc kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kü thuËt, chÊt lîng s¶n phÈm, c«ng t¸c thiÕt kÕ. Trang 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh: chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt qu¶n lýc¸c nguån lùc, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, thu nhËp, ®iÒu hµnh c¬ cÊu lao ®éng ®¬n vÞ. §iÒu hµnh c«ng t¸c hµnh chÝnh, b¶o vÖ y tÕ nhµ trÎ, thi ®ua quan hÖ víi ®Þa ph¬ng. C¸c phßng chøc n¨ng: lµm nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng tû trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo chøc n¨ng cña tõng ®¬n vÞ ®· ®îc gi¸m ®èc duyÖt. Phßng kü thuËt: ®¶m b¶o vÒ viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm, qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm, nghiªn cøu c¶i tiÕn s¶n phÈm, gióp gi¸m ®èc so¹n th¶o söa ®æi c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. Phßng kinh doanh: x¸c ®Þnh chiÕn lîc kinh vµ nghiªn cøu thÞ trêng, do mét bé phËn Marketing ®¶m tr¸ch tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing cho c«ng ty, phèi hîp víi nh÷ng bé phËn kh¸c ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, phßng kinh doanh cã nhiÖm vô tr×nh gi¸m ®èc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸, ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh cña c«ng ty, t×m kiÕm thÞ trêng. Phßng qu¶n lý s¶n suÊt :lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo th¸ng cho toµn c«ng ty, lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc cña c«ng ty lµ trung t©m t¸c nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty. Phßng thiÕt bÞ: lµm c«ng t¸c b¶o dìng thiÕt bÞ trong toµn c«ng ty, qu¶n lý an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ, tr×nh gi¸m ®èc c¸c biÖn ph¸p sö dông thiÕt bÞ n¨ng lîng. Phßng qu¶n lý chÊt lîng: x¸c ®Þnh nguån gèc s¶n phÈm, tiÕn hµnh kiÓm tra thö nghiÖm s¶n phÈm, kiÓm tra thiÕt bÞ ®o lêng, thö nghiÖm kh¾c phôc phßng ngõa, x¸c nhËn qu¸ tr×nh vµ ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña s¶n phÈm. Trang 7 Quan hÖ ®iÒu hµnh htcl Xëng ®iÖn Phßng b¶o vÖ Phßng kinh doanh Quan hÖ ®iÒu hµnh chung Phã gi¸m ®èc kinh doanh Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng tchc Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh S¬ ®å tæ chøc bé m¸y c«ng ty VIHEM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khÝ Phßng thiÕt bÞ Trang 8 hßng kü huËt ã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng tµi chÝnh: lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng th¸ng, quÝ, n¨m ®Ò xuÊt viÖc sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh, thèng kª trong c«ng ty theo hÖ thèng qu¶n lý cña nhµ níc. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: x¸c ®Þnh nhu cÇu,bè chÝ nh©n lùc cho c¸c bé phËn trong toµn c«ng ty lËp hå s¬ tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o trong vµ ngoµi c«ng ty. Phßng b¶o vÖ: tæ chøc tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ s¶n xuÊt, an ninh trËt tù ®Ò phßng ch¸y næ. Xëng Phßng tµi chÝnh §¹I diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt lîng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng qlcl Phßng ISO: lµm nhiÖm vô kiÓm tra ®«n ®èc duy tr× hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO9002. Gi¸m ®èc c¸c xëng: sö dông chØ ®¹o ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®îc lËp sao cho ®¶m b¶o n¨ng xuÊt chÊt lîng, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m an ninh , an toµn lao ®éng, sö sông ®óng, hîp lý nguyªn vËt liÖu ®Ó hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty : C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn 1 pha vµ 3 pha, balat ®Ìn huúnh quang, qu¹t c«ng nghiÖp. Xëng c¬ khÝ: chuyªn m«n gia c«ng c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ. Xëng ®iÖn: cho ra c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh lµ ®éng c¬ vµ bal¸t c¸c lo¹i. Xëng thiÕt bÞ: söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, cung cÊp níc, khÝ ho¸ cho hai xëng chÝnh. Trang 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari. i- KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê c¬ chÕ th«ng tho¸ng h¬n, ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn ®îc nhµ níc khuyÕn khÝch h¬n vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng cêng hîp t¸c kh«ng chØ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp trong níc mµ cßn víi nh÷ng c«ng ty níc ngoµi, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng bé luËt ®· dÇn ®îc c¶i tiÕn ®æi míi cho phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c¸c doanh nghiÖp trong níc ph¸t triÓn ®¾c biÖt lµ nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, ®Ó c¸c c«ng ty trong níc cã ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty níc ngoµi, trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi mµ tríc m¾t lµ héi nhËp AFTA vµ tõng bíc chuÈn bÞ tham gia tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO. NhËn thÊy nh÷ng thuËn lîi vµ còng lµ nh÷ng nhiÖm vô tríc m¾t ®ã C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam Hungari còng nh nh÷ng c«ng ty trong níc kh¸c,®· kh«ng ngõng cè g¾ng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng,kh«ng ngõng c¶i tiÕn ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, chñng lo¹i s¶n phÈm ®an d¹ng tho¶ m·n nhu cÇu, mong muèn cña ngêi sö dông nh ph¬ng ch©m mµ c«ng ®· ®a ra " tho¶ m·n kh¸ch hµng lµ môc tiªu cao nhÊt" " chÊt lîng lµ ch×a kho¸ cña mäi thµnh c«ng". Tuy nhiªn c«ng ®· vµ ®ang gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n rÊt lín trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh, mét mÆt nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña nhµ níc cã xu híng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp, xong còng do nh÷ng thay ®æi thêng xuyªn ®ã ®· g©y ra sù mÊt æn ®Þnh trªn thÞ trêng, møc thuÕ thêng xuyªn thay ®æi lµm cho gi¸ c¶ thÞ trêng còng bÞ thay ®æi theo lµm ¶nh hëng tíi t©m lý cña ngêi tiªu dïng. ViÖc më cöa cho sn¶ phÈm níc ngoµi trµn ngËp vµo thÞ trêng trong níc ®Æc biÖt lµ hµng Trung Quèc, mµ biÖn ph¸p kiÓm so¸t vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ l¹i cha hiÖu qu¶, dÉn ®Õn søc c¹nh tranh trªn thÞ tr¬ng ngµy mét t¨ng lªn lµm trùc tiÕp gi¶m thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty trong níc do søc c¹nh tranh lín, mµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty trong níc l¹i kÐm,do ®ã trùc tiÕp lµm gi¶m thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty trong níc,hµng ngo¹i nhËp gi¸ rÎ, chÊt lîng kh«ng thua kÐm do s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cã n¨ng suÊt cao. Cßn rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty hiÖn ®ang gÆp ph¶i nh nhu cÇu ngêi sö dông thêng xuyªn thay ®æi, thiÕu thèn nguyªn vËt liÖu, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®· cò vµ l¹c hËu so víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nã…Trong nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®ã tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn Trang 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖt Nam - Hungari ®· kh«ng ngõng cè g¾ng biÕt tËn dông nh÷ng thuËn lîi, nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh ®ång thêi t×m c¸ch tõng bíc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n,®Ó c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh,s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao ®a ra thÞ trêng, ®¶m b¶o vµ ngµy cµng n©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn c«ng ty. B»ng chøng cho thÊy trong 3 n¨m gÇn ®©yho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n vît møc kÕ ho¹ch ®îc giao, doanh thu cña n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc, nguån vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, lîi nhuËn , thóª nép ng©n s¸ch ngµy mét t¨ng, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ngµy cµng c¶i thiÖn, møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m sau cao h¬n n¨m tr¬c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra ®· cã chç ®øng trªn thÞ trêng, chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng. §VT: 1 triÖu ®ång ChØ tiªu Doanh thu Lîi nhuËn Thu nhËp N¨m 2000 36100 7600 1.2 N¨m 2001 42100 9100 1.5 N¨m 2002 50200 12100 1.65 Nguån: b¸o c¸o KQKD §©y míi chØ lµ nh÷ng con sè vÒ doanh thu, lîi nhuËn cña c«ng ty trong 3 n¨m ®Ó chøng tá r»ng c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. ®Ó cã tÝnh thuyÕt phôc h¬n chóng ta ®i vµo xem xÐt cô thÓ t×nh h×nh sö dông tµi chÝnh vµ t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp n¨m 2001 so víi n¨m 2002, chóng ta ph©n tÝch mét sè chØ tiªu hiÖu suÊt ®Ó biÕt ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. ChØ tiªu ®¬n vÞ Trang 11 2002 2001 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. bè trÝ c¬ cÊu TS vµ NV. 1.1 c¬ cÊu TS. TSC§/ tæng TS. % 48.37 43.71 TSL§/ tæng TS % 51.63 56.29 Nî ph¶i tr¶/ tæng nguån vèn. % 59.70 49.50 Nguån vèn CSH/tæng nguån vèn. % 40.30 50.50 2.1 kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh. lÇn 1.67 2.02 2.2 kh¶ n¨ng thanh to¸n NNH. lÇn 1.18 1.31 2.3 kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. lÇn 0.03 0.06 2.4 kh¶ n¨ng thanh to¸n NDH. lÇn 0.96 1.07 Tû suÊt LN tríc thuÕ / doanh thu. % 2.92 2.79 Tû suÊt LN sau thuÕ / doanh thu. % 1.98 2.10 Tû suÊt LN tríc thuÕ / tæng TS. % 2.53 2.62 Tû suÊt LN sau thuÕ / tæng TS. % 1.72 1.96 1.2 c¬ cÊu NV. 2.kh¶ n¨ng thanh to¸n. 3.tû suÊt sinh lêi. 3.1. tû suÊt LN/ doanh thu. 3.2 tû suÊt LN / tæng TS. 3.3 tû suÊt LN sau thuÕ /NVCSH % 4.27 3.89 Nguån: phßng tµi chÝnh. N¨m 2002 ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt c«ng ty ®· ®Çu t nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ lµm t¨ng TSC§, v× vËy c¬ cÊu TSC§ vµ TSL§ ®· cã sù thay ®æi vèn vay t¨ng lªn nî ph¶i tr¶ chiÕm tû träng cao trong sè nguån vèn so víi nguån vèn chñ së h÷u. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña n¨m 2002so víi n¨m 2001 cã gi¶m ®i nhng sÏ cã xu híng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m sau do khÊu hao dÇn TSC§, tr¶ bít nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n, dµi h¹n. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu t¨ng lªn so víi cung kú n¨m 2001, nhng tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n l¹i gi¶m so víi n¨m tríc do ®Çu t thªm m¸y mãc thiÕt bÞ lµm tæng tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng lªn so víi n¨m tríc lµm t¨ng tæng tµi s¶n. Trang 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¬n vÞ: §ång ChØ tiªu Sè ®Çu kú Trang 13 Sè cuèi kú Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. c¸c kho¶n ph¶i thu. 8414743681 14089837356 Ph¶i thu tõ KH. 6857537096 10942286310 Tr¶ tríc cho ngêi b¸n. 1446977670 2837760227 51785535 34304485 58443380 239486334 2.c¸c kho¶n ph¶i tr¶. 19580885218 31432205062 2.1 nî dµi h¹n. 2397036030 8328138190 2397036030 8328138190 17183849188 23104006872 vay ng¾n h¹n 11275043629 14764039784 nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 3720747003 5137972707 ngêi mua ph¶i tr¶ tríc. 60657911 106437711 Ph¶i nép thuÕ. 2062124042 2712578397 C¸c kho¶n ph¶i nép NN. 8507268 150885645 73783868 132152628 Cho vay. Ph¶i thu. Ph¶i thu néi bé. Ph¶i thu kh¸c vay ng¾n h¹n nî dµi h¹n. 2.2 nî ng¾n h¹n. Doanh thu nhËn tríc. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. Ph¶i tr¶ néi bé. Ph¶i tr¶ kh¸c Tæng 27995628899 Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002 Trang 14 45522042428 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn. ®¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu KÕ ho¹ch Tæng quÜ l¬ng Kú nµy 7800000000 Thùc hiÖn Kú tríc 6200000000 TiÒn thëng Tæng thu nhËp 7800000000 6200000000 TiÒn l¬ng b×nh qu©n 16445529 1342863 Thu nhËp b×nh qu©n 1644529 Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002. T×nh h×nh thay ®æi nguån vèn chñ së h÷u. 1342863 ®¬n vÞ: ®ång. ChØ tiªu nguån vèn kinh doanh. §K 19027033268 T¨ng TK Gi¶m TK CK 19027033268 NS cÊp 6758774317 577931628 19206000 6758774317 C¸c quÜ. 266553982 577931628 161143180 481609690 19206000 624752870 105410802 96321938 19206000 182526740 186346702 405540387 138213600 453673489 125306302 357379418 138213600 344472120 QuÜ §TPT. 825279610 QuÜ NCKH&§T QuÜ DPTC Nguån vèn §TXDCB NS cÊp Nguån kh¸c QuÜ kh¸c QuÜ khen thëng QuÜ phóc lîi QuÜ DP mÊt viÖc 61040400 48160969 Tæng 19479933952 983472015 Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002. Lý do cã sù thay ®æi nguån vèn chñ së h÷u. 109201369 157419600 20305986367 Tæng sè gi¶m trong kú lµ1574196000§ do chi quÜ khen thëng phóc lîi vµ quÜ dù phßng tµi chÝnh lªn cÊp trªn. Tæng sè t¨ng trong kú lµ 983472015§ do ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2001 vµo c¸c quÜ theo chÕ ®é vµ thu kh¸c tõ ho¹t ®éng phóc lîi. Trang 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c kho¶n ®Çu t vµo ®¬n vÞ kh¸c. §¬n vÞ: ®ång. ChØ tiªu §Çu t ng¾n h¹n §Çu kú Cuèi kú 9778125000 9778125000 9778125000 9778125000 §Çu t CK §TNH kh¸c §Çu t dµi h¹n §Çu t CK §Çu t vµo liªn doanh §Çu t dµi h¹n Tæng 9778125000 Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002. Trang 16 9778125000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi tiÕt mét sè chØ tiªu b¸o c¸o tµi chÝnh 2002. §¬n vÞ: vnd YÕu tè chi phÝ Chi phÝ NL, VL Sè tiÒn 25966079536 ChÝ phÝ Nhiªn liÖu, ®éng lùc 781919592 Chi chÝ nh©n c«ng TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp BHXH, BHYT,KPC§ 78000000000 566325000 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 1190789215 Chi phÝ mua ngoµi 316243741 ChÝ phÝ kh¸c b»ng tiÒn 2515336494 Tæng céng 39139693578 Nguån: phßng tµi chÝnh- b¸o c¸o KQKD 2002. I.-Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, rñi ro cña c«ng ty khi tham gia thÞ trêng. ThÞ trêng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, tríc hÕt thÞ trêng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp qu¸ tr×nh kinh doanh kh«ng ngõng diÔn ra theo chu kú: mua vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, lao ®éng trªn thÞ trêng ®Çu vµo vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm sau ®ã b¸n ra trªn thÞ trêng ®©ï ra, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, thÞ trêng lµ trung t©m nã lµ môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh, mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng hiÖu qu¶ trªn thÞ trêng, thÞ trêng mang l¹i cho doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi kinh doanh nhng còng cã thÓ quËt ng· bÊt cø doanh nghiÖp nµo, nÕu nh doanh nghiÖp kh«ng cã hiÓu biÕt thËt sù vÒ nã. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, rñi ro cña doanh nghiÖp ®îc sinh ra tõ M«i trêng bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp ®ã. M«i trêng bªn trong chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan n»m bªn trong doanh nghiÖp, n¨ng lùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chÝnh doanh nghiÖp. M«i trêng bªn ngoµi chÝnh lµ thÞ trêng mµ doanh nghiÖp ho¹t ®éngkinh doanh,vµ nã bÞ chi phèi bëi nhiÒu yÕu tè kh¸c nh chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ níc, chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ, møc l·I suÊt , vµ réng h¬n n÷a lµ t×nh h×nh chÝnh trÞ trong vµ ngoµi níc, t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh anninh trËt tù ®îc ®¶m b¶o tèt, quan hÖ gi÷a c¸c níc trong khu vùc, quan hÖ gi÷a c¸c níc ph¸t triÓn vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn hoµ b×nh h÷u nghÞ sÏ t¹o ra M«i trêng kinh doanh tèt cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ Trang 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngoµi níc. §Þnh híng ph¸ triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc sÏ tËp trung vµo nh÷ng ngµnh kinh tÕ nµo ®Ó t¹o ®µ ph¸t triÓn, nÕu nh doanh nghiÖp ®ang kinh doanh trong ngµnh ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn th× ®ã lµ mét thuËn lîi rÊt lín ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, cßn rÊt nhiÒu nh÷ng yÕu tè vÜ m« kh¸ccã thÓ ¶nh hëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t¬Ý doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nh÷ng nhËn thøc ®ã C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam Hungari ®· nhËn thøc ®óng ®¾n vai trß cña thÞ trêng, tiÕn hµnh ph©n tÝch M«i trêng vÜ m« còng nh nh÷ng tiÒm lùc mµ doanh nghiÖp hiÖn cã, nh÷ng thÕ m¹nh mµ c«ng ty hiÖn cã, vµ co thÕ chiÕm u thÕ c¹nh tranh dùa vµo ®ã, tõ ®ã c«ng ty ®a ra môc tiªu vµ lËp ra nh÷ng kÕ ho¹ch chiÕn lîc hîp lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng hiÖn cã vµ t×nh h×nh M«i trêng kinh doanh hiÖn t¹i, ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Tríc hÕt chóng ta xem xÐt nh÷ng ®iÓm m¹nh mµ c«ng ty hiÖn cã: ®iÒu mµ ai còng ph¶i thõa nhËn mµ c«ng ty cã ®îc ®ã lµ mét bÒ dµy lÞch sö, c«ng ty ®îc thµnh lËp tõ ngµy ®Êt níc cha tiÕn hµnh ®æi míi c¬ chÕ, s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, trong thêi gian tõ ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n, c«ng ty ®· tù m×nh vît qua nh÷ng khã kh¨n trong hoµn c¶nh kinh tÕ ®Êt níc bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ bëi chiÕn tranh, ®Ó c«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn ®Õn b©y giê, nhê vµo tinh thÇn ®oµn kÕt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn c«ng ty vµ sù dÉn d¾t s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. C«ng ty cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn chøc cã tr×nh ®é cao, nhiÒu kü s giái, cã nhiÒu cö nh©n kinh tÕ, tinh thÇn lµmviÖc tr¸ch nhiÖm cao, søc cèng hiÕn lín. C«ng ty tham gia thÞ trêng trong hoµn c¶nh ®Êt níc ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®aÞ ho¸, nÒn kinh tÕ thÕ gÝíi cã xu híng héi nhËp cao, s¶n phÈm c«ng ty s¶n xuÊt ra gãp phÇn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hoµn chØnh phôc vô s¶n xuÊt, ®Æc biÖt c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp, do vËy mµ ®©y lµ ngµnh nghÒ mµ nhµ níc ®ang rÊt chó träng ®Çu t ph¸t triÓn… Tuy nhiªn c«ng ty còng ®ang cßn cã rÊt nhiÒu nh÷ng ®iÓm yÕu: sù l¹c hËu cña d©y truyÒn s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc nhµ níc Hungari trang bÞ vÉn cßn ho¹t ®éng tèt nhng ®Õn nay víi tr×nh ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh cña khoa häc kü thuËt th× nã ®· rÊt l¹c hËu, n¨ng suÊt thÊp, nÕu kh«ng ®îc tõng bíc c¶i tiÕn th× s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng thÓ c¹nh tranh ®îc víi s¶n phÈm ngo¹i nhËp, khi chóng ta tham gia AFTA vµ WTO, s¶n phÈm ngo¹i nhËp thêng gi¸ rÎ kü thuËt cao,c«ng suÊt lµm viÖc h¬n h¼n c¸c lo¹i ®éng c¬ mµ c«ng ty hiÖn ®ang s¶n xuÊt. Ngoµi ra c«ng ty cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, nguån vèn ®Çu t më réng s¶n xuÊt kinh cßn eo hÑp. HiÖn nay ®iÓm Trang 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 yÕu lín nhÊt cña c«ng ty ®ã lµ ho¹t ®éng Marketing, ho¹t ®éng Marketing rÊt quan träng nhng cßn thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp ®©y còng lµ t×nh h×nh chung cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam , ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty quèc doanh, hä cha ý thøc ®îc vai trß quan träng cña ho¹t ®éng Marketing hä chØ biÕt tËp chung s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm vµ cho r»ng cø s¶n xuÊt ra s¶n phÈm chÊt lîng cao th× ¾t sÏ cã ngêi mua vµ hËu qu¶ cña lèi suy nghÜ l¹c hËu ®ã hiÖn ®ang ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t th× c¸c s¶n phÈm ngo¹i nhËp å ¹t vµo thÞ trêng ViÖt Nam søc c¹nh tranh cña hµng trong níc kÐm h¬n h¼n cña c¸c c«ng ty níc ngoµi, khi nh÷ng c«ng ty n¬c ngoµi cã nh÷ng ho¹t ®éng Marketing rÊt bµi b¶n vµ hä ®Çu t mét kho¶n kh«ng nhá cho ho¹t ®éng nµy, kh¸ch hµng chØ thÝch mua nh÷ng s¶n phÈm cã th¬ng hiÖu næi tiÕng ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn, hoh c¶m thÊy tin tëng khi mua vµ sö dông nh÷ng s¶n phÈm næi tiÕng ®ã, mÆc dï trªn thùc tÕ th× nh÷ng s¶n phÈm do c¸c c«ng ty trong níc s¶n xuÊt cã chÊt lîng kh«ng hÒ thua kÐm, ®ã míi chØ lµ mét dÉn chøng cho th©y hËu qu¶ cña ho¹t ®éng Marketing thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp, cßn nhiÒu ®iÓm yÕu kh¸c mµ c«ng ty cÇn ph¶i tõng bíc kh¾c phôc ®Ó lÊy l¹i u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng Trang 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty C«ng ty chÕ t¹o M¸y ®iÖn ViÖt Nam - Hungari. i- ThÞ trêng ®éng c¬ ®iÖn ë ViÖt Nam hiÖn nay. 1. §Æc ®iÓm thÞ trêng hµng ®éng c¬ ®iÖn . MÆt hµng ®éng c¬ ®iÖn lµ hµng ho¸ thiÕt yÕu ®èi víi ®êi sèng s¶n xuÊt cña quèc gia, chÝnh v× vËy mµ chÝnh phñ ph¶i tham gia can thiÖp ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch can thiÖp vµo s¶n xuÊt, chó träng tíi chÝnh s¸ch dù tr÷ quèc giavµ b¶o hé c«ng nghiÖp. MÆt hµng ®éng c¬ ®iÖn lµ mÆt hµng c«ng nghiÖp chñ yÕu ë c¸c níc chËm ph¸t triÓn nã chñ yÕu ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó tiªu thô néi ®Þa lµ chÝnh, cã nh÷ng lo¹i còng ®· ®îc xuÊt khÈu. MÆt hµng ®éng c¬ ®iÖn mang tÝnh thêi vô nhiÒu v× lµ hµng phôc vô cho s¶n xuÊt lµ chñ yÕu cho nªn nã còng phô thuéc vµo tõng thêi vô sn¶ xuÊt kinh doanh cña c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau. §èi tîng kh¸ch hµng chñ yÕu cña lo¹i hµng ®éng c¬ ®iÖn chñ yÕu lµ c¸c tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c hé gia ®×nh: C¸c nhµ m¸y chÕ t¹o c«ng cô. C¸c ngµnh nghÒ chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. Ngµnh luyÖn c¸n thÐp. Ngµnh s¶n xuÊt xim¨ng, c¸c nhµ m¸y ®iÖn. Ngµnh mÝa ®êng. Ngµnh khai th¸c chÕ biÕn than. Ngµnh chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp. C¸c hé gia ®×nh. Víi mçi lo¹i s¶n phÈm kh¸ch hµng thêng mua theo nh÷ng ph¬ng thøc kh¸c nhau, do ®Æc tÝnh kh¸c biÖt cña kh¸ch hµng c«ng nghiÖp, kh¸ch hµng thêng lµ nh÷ng ngêi mua chuyªn nghiÖp, hä hiÓu râ vÒ s¶n phÈm vµ cã nh÷ng ®ßi hái cô thÓ vÒ tÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt cña tõng lo¹i s¶n phÈm mµ hä cã ý ®Þnh mua. §éng c¬ ®iÖn 1 pha: cã tíi 5 lo¹i 0.125Kw ®Õn 1.5 Kw ®èi víi ®éng c¬ lo¹i nµy kh¸ch hµng mua chñ yÕu lµ mua trùc tiÕp s¶n phÈm cña c«ng ty sau khi ®· hoµn thµnh. Trang 20
- Xem thêm -