Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu than– tkv (v-coalimex)

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 0 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – TKV ( V – COALIMEX ) 1.1 3 . Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV 3 1.1.1 Danh mục hàng bán của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than 3 1.1.2. Thị trường của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV 5 1.1.3. Phương thức bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV 6 1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV ( V – COALIMEX ) 7 CHƯƠNG II: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – TKV 12 2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 12 2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 12 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu 14 2.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu 18 2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 23 2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 23 2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 25 2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 30 2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 2.4. Kế toán chi phí bán hàng 33 33 2.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 33 2.4.2. Tài khoản sử dụng 33 2.4.3. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 34 2.4.4 : Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 37 Chuyên đề tốt nghiệp K11B 0 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – TKV 41 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty và phương hướng hoàn thiện 41 3.1.1. Ưu điểm 41 3.1.2 Nhược điểm 42 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện quá trình bán hàng 3.2. 42 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng 46 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 48 3.3.1 Về phía Nhà nước 48 3.3.2 Về phía công ty 49 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuyên dề tốt nghiệp K11B 51 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ Tên viết tắt Tên đầy đủ CP Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn XNK Xuất nhập khẩu BHXH Bảo hiểm xã hội GTGT Giá trị gia tăng BHYT Bảo hiểm y tế TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định DTTT Doanh thu tiêu thụ HĐ Hóa đơn KC Kết chuyển CPBH Chi phí bán hàng DTBH Doanh thu bán hàng CPQL Chi phí quản lý GVHB Giá vốn hàng bán KPCĐ Kinh phí công đoàn Chuyên đề tốt nghiệp K11B 1 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu...........................................................14 Sơ đồ 2.2: Quy trình ghi sổ tổng hợp doanh thu.........................................................18 Sơ đồ 2.3 : Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán.............................................................25 Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ tổng hợp giá vốn hàng bán.............................................30 Sơ đồ 2.5 : Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết chi phí bán hàng....................................34 Sơ đồ 2.6 : Quy trình ghi sổ tổng hợp giá vốn hàng bán............................................37 Bảng 2.1 : Hóa đơn GTGT bán hàng ngày 23/12/2010..............................................15 Bảng 2.2 : Hóa đơn GTGT bán hàng ngày 25/12/2010.............................................16 Bảng 2.3 : Sổ chi tiết doanh thu.................................................................................17 Bảng 2.4 : Chứng từ ghi sổ số 212 ngày 14/12/2010................................................19 Bảng 2.5 : Chứng từ ghi sổ số 256 ngày 25/12/2010...............................................20 Bảng 2.6 : SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ......................................................21 Bảng 2.7 : Trích sổ cái TK 511 –doanh thu bán hàng................................................22 Bảng 2.8: Phiếu xuất kho số 615................................................................................26 Bảng 2.9 : Phiếu xuất kho số 616...............................................................................27 Bảng 2.10 : Phiếu xuất kho số 617.............................................................................28 Bảng 2.11 : Sổ chi tiết giá vốn...................................................................................29 Bảng 2.12 : Chứng từ ghi sổ số 216 ngày 25/12/2010...............................................30 Bảng 2.13 : Chứng từ ghi sổ số 217 ngày 25/12/2010...............................................31 Bảng 2.14 : Chứng từ ghi sổ số 218 ngày 25/12/2010...............................................31 Bảng 2.15 : Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.....................................................................32 Bảng 2.16 : Trích sổ cái TK 632 - Giá vốn hàng bán.................................................32 Bảng 2.16 : Hóa đơn GTGT bán hàng ngày 30/12/2010............................................35 Bảng 2.17 : Hóa đơn GTGT bán hàng ngày 31/12/2010............................................36 Bảng 2.18 : Sổ chi tiết chi phí bán hàng....................................................................37 Bảng 2.19 : Chứng từ ghi sổ số 298 ngày 31/12/2010..............................................38 Bảng 2.20 : Chứng từ ghi sổ số 299 ngày 31/12/2010..............................................39 Bảng 2.21 : Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.....................................................................39 Bảng 2.20 : Trích sổ cái TK 641- Chi phí bán hàng...................................................40 Chuyên dề tốt nghiệp K11B Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện mới của nước ta hiện nay – nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước giao cho các doanh nghiệp quyền tự chủ về tài chính, quyền tổ chức sản xuất kinh doanh, do đó tính độc lập, tự chủ trong mỗi doanh nghiệp ngày một cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải tự chịu trách nhiệm với kết quả kinh doanh của mình. Doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc tự hạch toán kinh doanh “lấy thu bù chi và có lãi hợp lý”. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải nhận thức được rõ về vị trí của khâu tiêu thụ sản phẩm, từ đó tích cực tìm kiếm thị trường, tăng nhanh doanh thu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới có điều kiện tăng khả năng cạnh tranh. Bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là công cụ để xác định giá vốn hàng bán, và là cơ sở để xác định giá bán cho phù hợp, cung cấp số liệu về tình hình tiêu thụ và kết quả hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. Vì vậy việc tổ chức công tác kế toán như thế nào để một mặt phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, mặt khác vẫn đảm bảo đúng chế độ kế toán do Nhà nước ban hành là vấn đề hết sức quan trọng. Mặt khác, công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than–TKV (V - Coalimex) là một doanh nghiệp lớn về lĩnh vực thương mại dịch vụ với hoạt động chủ yếu là xuất nhập khẩu than, nên hạch toán quá trình tiêu thụ đóng vai trò quyết định làm nên hiệu quả kinh doanh của công ty. Trong những năm gần đây, công ty có xu hướng phát triển kinh doanh tốt, lợi nhuận thu được tăng lên trong các năm. Đó là nhờ công tác quản lý hàng hóa và kế toán tiêu thụ hiệu quả của bộ phận kế toán công ty, tuy nhiên nhược điểm vẫn còn tồn tại trong công tác hạch toán, do vậy chuyên đề thực tập tổng hợp này đi sâu vào nghiên cứu thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty với những ưu Chuyên đề tốt nghiệp K11B 1 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán nhược điểm còn tồn tại giúp hoàn thiện hơn nữa hoạt động của bộ máy kế toán, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tiếp theo. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức kế toán bán hàng, em lựa chon đề tài: “Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than– TKV (V-Coalimex)” Chuyên đề thực tập ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm 3 chương : Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than-TKV (V-Coalimex) Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than– TK (V-COALIMEX) Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – TKV (V-Coalimex) Do thời gian cũng như khả năng nghiên cứu còn hạn chế, nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết nhất định. Em kính mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo trong Khoa Kế toán và các anh chị trong phòng Kế toán của công ty để chuyên đề thực tập tổng hợp của em có chất lượng cao hơn nữa. Trong quá trình thực tập, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn và giúp đỡ hết sức tận tình của các thầy, các cô trong Khoa Kế toán doanh nghiệp của trường và trực tiếp là Ths. Đàm Thị Kim Oanh. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị cán bộ kế toán Công ty CP XNK Than TKV (V-Coalimex) đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012 Sinh viên Đặng Thị Mai Hương Chuyên đề tốt nghiệp K11B 2 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – TKV ( V – COALIMEX ) 1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV 1.1.1 Danh mục hàng bán của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than Công ty CP XNK Than TKV là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo cho công ty tồn tại và phát triển, nhất là trong cơ chế thị trường, cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như hiện nay, công ty phải luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, đảm bảo cung cấp các mặt hàng chất lượng tốt với giá cả phải chăng do đó công ty luôn quản lý chặt chẽ khâu nhập, xuất vật tư, hàng hoá, chú trọng công tác bán hàng. Công ty CP XNK Than TKV (V- Coalimex) là một doanh nghiệp thương mại thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh Xuất Nhập khẩu cho các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.  Mặt hàng xuất khẩu Hoạt động chủ yếu của Công ty CP V- Coalimex là xuất khẩu than, nhập khẩu uỷ thác và kinh doanh các loại vật tư, thiết bị phục vụ quá trình khai thác và chế biến than. Loại than mà công ty thường xuất khẩu là Anthracite. Anthracite Việt nam là loại than có chất lượng cao, độ tro thấp và hàm lượng lưu huỳnh thấp. Than Anthracite. được công ty xuất khẩu phần lớn sang thị trường các nước Tây Âu, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Bungari, châu Mỹ La Tinh...  Mặt hàng nhập khẩu Cùng với hoạt động xuất khẩu than, hoạt động nhập khẩu cũng đóng Chuyên đề tốt nghiệp K11B 3 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh của Công ty: 5 phòng nhập khẩu, với năng lực và kinh nghiệm trên 25 năm, có mối quan hệ thân thiết, truyền thống lâu đời với bạn hàng trong nước và quốc tế, là Nhà phân phối chính thức tại VN của các Tập đoàn lớn và uy tín của thế giới, V-Coalimex luôn đi đầu trong việc phối hợp với Người sử dụng lựa chọn, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất của thế giới các nước công nghiệp và công nghiệp mỏ phát triển như: Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ba Lan, Trung Quốc, Thụy Điển.v.v... Các thiết bị vật tư tiêu biểu hiện đang phát huy hiệu quả trong khai thác mỏ ở VN như: - Máy combain đào lò tự hành AM-50z, Máy đào lò liên hợp AM 45-EX nhập khẩu cho công ty than Uông Bí - Máy xúc EKG-5, EKG-10, máy xúc lật hông, Máy khoan xúc tự hành Tamrock, Máy xúc lật bánh lốp; Máy xúc đào DGR; Máy xúc gầu thuận chạy điện bánh xích (EKG-5A) - Xe tải khung động Volvo, xe tải siêu trọng Caterpilar, Komatsu,Xe Benlaz 7555B; Xe gạt; - Động cơ; Phụ kiện cột chống thuỷ lực; Phụ kiện bốc rót; Phụ tùng máy khoan, xúc, gạt; Phụ tùng sàng... - Các loại thiết bị (thiết bị kiểm tra mặt đường, hầm lò, thu phát, viễn thông…) - Nhôm, hợp kim (các loại); Thép (thép chống lò, thép cuộn, thép cán, nhôm hợp kim...); cáp thép, cáp điện, hạt nhựa... - Lốp đặc chủng các loại, dàn chống, băng tải dốc. Ngoài công tác nhập khẩu đơn thuần, V-Coalimex còn thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước và Tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam về nội địa hóa thiết bị. V- Coalimex đã kết hợp với Nhà sản xuất Ba Lan, Nga, Tiệp Khắc và các đơn vị cơ khí trong nước sản xuất nội địa hóa thành công một số thiết bị quan trọng như: Máy đào lò AM-50z, Máy xúc EKG-5, EKG-10, giàn Chuyên đề tốt nghiệp K11B 4 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán chống tự hành , đèn thợ mỏ... Công ty nhập khẩu và phân phối hàng hóa cùng một lúc cho các ngành và các khách hàng khác từ thiết bị, máy móc, hóa chất, phân bón và vật liệu xây dựng đến thiết bị viễn thông, thiết bị thử nghiệm; các hàng hóa tiêu dùng, đồ uống, rượu, bia các loại; thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá đã chế biến; thiết bị viễn thông, điện tử; hàng điện máy, điện lạnh.v.v. V- Coalimex , cùng với các hoạt động nhập khẩu, nhằm thỏa mãn các nhu cầu của ngành than trong nước như nhập khẩu các thiết bị, máy móc, linh kiện và nguyên liệu. Nhờ các hoạt động nhập khẩu, kỹ thuật mỏ và kỹ thuật chế biến than đã tích cực tìm kiếm những ứng dụng cho ngành than, chính vì vậy đã đóng góp vào nâng cao năng suất việc khai thác mỏ và các công ty tuyển than đồng thời nâng cao môi trường làm việc và môi trường sống cũng như sức khỏe của thợ mỏ. 1.1.2. Thị trường của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV có thị trường tiêu thụ rất lớn. Công ty đã mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước.  Với thị trường trong nước : Thị trường chủ yếu là tại các thành phố lớn như : Hà Nội , Thành phố Hồ Chí Minh , Quảng Ninh. Công ty đã cung cấp đầy đủ lượng hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị trường.  Với thị trường ngoài nước : Các Nhà sản xuất - Xe tải, thiết bị khai thác và xây dựng: Belaz (Belarut); Caterpillar, Ingersoll-rand (Mỹ), Komatsu, Hitachi, Kawasaki, Kobelco (Nhật Bản), Volvo (Thụy Điển), Shandong, Hoangha (Trung Quốc), v.v… - Máy gạt và máy khoan: Omz, Rudgormash (Nga), Tamrock Chuyên đề tốt nghiệp K11B 5 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán - Thiết bị hầm lò: Remag, Voest – Alpine Mining and Tunnelling LTD - Động cơ: Cummins (Mỹ), Yaroslavsky Motor Zavod (Nga), Deurzag - Sản phẩm sắt thép: KMK, MMK, Zapsib, Amurmetal (Nga), Alchevsk iron & Steel Works (Ucraina), Nippon Steel (Nhật Bản) - Lốp: Bridgestone (Nhật Bản) - Cáp mỏ: Kamkabel, Sibkabel (Nga), v.v… Các Công ty Thương mại V-Trac, Cica, Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni, Kanematsu, JCB, Shin-Etsu, Tatoong, Sojitz, Open Asia, Diethelm, Samsung, Hyundai, Daewoo, Duferco east metals S.A., Norcmeco, v.v… Tiềm lực tài chính vững chắc, cán bộ nghiệp vụ nhập khẩu có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, nên V-Coalimex luôn cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ qua đó nhận được sự tin tưởng từ Người cung cấp, Người sử dụng, Ngân hàng cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước. 1.1.3. Phương thức bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Than - TKV là đơn vị thương mại kinh doanh nhiều mặt hàng, với nhiệm vụ chủ yếu là Xuất Nhập khẩu cho các đơn vị trong và ngoài tổng Công ty Than Việt Nam. Với thị trường tiêu thụ lớn và số lượng khách hàng không nhỏ, công ty đã áp dụng các phương thức tiêu thụ đa dạng để đáp ứng được chất lượng kinh doanh, cụ thể: Phương thức bán buôn trực tiếp: công ty giao hàng trực tiếp cho người mua tại cảng ( với mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là Than, hoặc các thiết bị vật tư trong khai thác mỏ ), hoặc tại kho đối với các loại thiết bị máy móc mỏ cỡ nhỏ, các loại động cơ…Đây là phương thức tiêu thụ hiệu quả, tránh được chi phí lưu kho, lưu bãi, và khả năng hỏng hóc của hàng hoá.Trong đó công ty chịu toàn bộ chi phí vận chuyển cho khách hàng hoặc khách hàng tự đảm Chuyên đề tốt nghiệp K11B 6 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán nhận, tùy thuộc vào điều kiện hợp đồng. Phương thức bán lẻ : hình thức tiêu thụ này công ty thường áp dụng với thiết bị thử nghiệm; các hàng hóa tiêu dùng, đồ uống, rượu, bia các loại; thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá đã chế biến; thiết bị viễn thông, điện tử; hàng điện máy, điện lạnh. Phương thức bán hàng qua tổng đại lý, chi nhánh: Công ty CP XNK Than TKV (V-Coalimex) có một hệ thống các đại lý, chi nhánh lớn trên toàn quốc ( chủ yếu là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh), công ty sẽ cung cấp nguồn hàng cho các chi nhánh thực hiện tiêu thụ, các đại lý, chi nhánh có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho công ty và sẽ hưởng hoa hồng trên giá bán. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Than - TKV có chức năng chính là xuất khẩu trực tiếp và ủy thác, tuy nhiên trong 3 năm trở lại đây, Công ty chỉ thực hiện chức năng xuất khẩu ủy thác cho các Công ty than trong nước sau đó xuất khẩu sang thị trường các nước khác và hưởng hoa hồng do bên giao ủy thác trả Hiện nay, Công ty đang áp dụng phương thức bán hàng chủ yếu là bán hàng trực tiếp, công ty kế toán hàng hoá tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Hàng hoá được nhập kho về Công ty hầu hết đều là hàng nhập khẩu, một phần rất nhỏ là mua trong nước, sau đó xuất bán theo hợp đồng mua bán đã ký kết với khách hàng. Là một doanh nghiệp thương mại nên nghiệp vụ bán hàng và sau bán hàng của công ty luôn được chú trọng và ngày càng được nâng cao. 1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – TKV ( V – COALIMEX ) Mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất của bất kì một công ty nào là đạt lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của mình. Để làm được điều đó thì đối Chuyên đề tốt nghiệp K11B 7 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán với một doanh nghiệp thương mại khâu bán hàng giữ một vị trí quan trọng. Quá trình bán hàng là một quá trình liên tục và có hệ thống. Bởi vậy muốn đạt được hiệu quả tốt ở khâu này thì cần phải có sự chuyên môn hóa và phân công công việc rõ ràng cho từng phòng ban, bộ phận. Giám đốc công ty : Người điều hành, chủ tài khoản và đại diện cho Công ty trước pháp luật về các hoạt động của Công ty và có các nhiệm vụ cụ thể sau: Tiến hành tổ chức sắp xếp quản lý doanh thu, chi phí cho các bộ phận. Phân công lập kế hoạch chỉ tiêu, quản lý doanh thu các bộ phận. Lên phương án, chỉ đạo trực tiếp khi có sự biến động lớn về doanh thu, chi phí tại công ty. Quản lý doanh thu, sử dụng có hiệu quả các nguồn thu phục vụ cho mọi hoạt động và nhiệm vụ của Công ty một cách hợp lý nhất tránh lãng phí không cần thiết. Tiến hành lập kế hoạch ( ngắn hạn và dài hạn), lập phương án tổ chức thực hiện kế hoạch về doanh thu, chi phí. Thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện để có biện pháp điều chỉnh hoặc thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch của Công ty. Quyết định các đề xuất liên quan tới doanh thu và chi phí Công ty. - Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ chính là tìm kiếm, khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra phòng kinh doanh còn có nhiệm vụ chăm sóc, quan tâm tới khách hàng nhằm giám sát, theo dõi nhu cầu tiêu dùng cũng như mong muốn của khách hàng để đưa ra các phương án kinh doanh hiệu quả. - Phòng tài chính kế toán: Tham mưu cho Giám đốc về tình hình sử dụng tài chính sao cho linh hoạt và có hiệu quả nhất, đồng thời tổ chức quản lý doanh thu, hạch toán doanh thu, chi phí trong Công ty theo đúng nguyên tắc chế độ quy định, lập kế hoạch tài chính và chi tiêu ngân sách trên cở sở kế hoạch kinh doanh của Công ty và những hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Chuyên đề tốt nghiệp K11B 8 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán Tham gia xét duyệt kế hoạch doanh thu, chi phí của các chi nhánh cùng với ban giám đốc cho phương án tốt nhất. Tổng hợp phân tích về doanh thu, chi phí tài chính đối với các chi nhánh và Công ty từ đó đánh giá hoạt động về doanh thu. chi phí của Công ty và đề ra các kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh trong cả ngắn hạn và dài hạn. - Bộ phận bán hàng: thực hiện tất cả các công việc liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm từ việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho khách hàng khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của công ty đến việc trao đổi, thỏa thuận với khách hàng khi cả 2 bên đã chấp nhận thực hiện một giao dịch mua bán. Bộ phận này giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy công ty. Nếu nó phát huy hết tính năng của mình thì sẽ góp phần giúp công ty thu được lợi ích kinh tế rất lớn do doanh thu bán hàng mang lại. Với mục tiêu đẩy nhanh khối lượng hàng hoá bán ra, khách hàng đến với Công ty được đảm bảo về chất lượng hàng hoá, giá cả phù hợp và có thể lựa chọn hình thức thanh toán thích hợp, công ty chấp nhận cho khách hàng trả lại hàng hoá nếu như hàng hoá kém phẩm chất, sai về quy cách. Do vậy, Công ty CP XNK Than TKV (V- Coalimex) luôn chú trọng các mặt sau:  Về chất lượng Do yều cầu với hàng hóa xuất bán, nhất là hàng hóa xuất khẩu là phải có chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, phong phú và thường xuất bán với khối lượng lớn nên cần quản lý chặt chẽ về giá trị và hiện vật từ khâu thu mua, vận chuyển và bảo quản hàng hóa để hạn chế sai sót trước khi xuất khẩu sang các nước nhập khẩu, hoặc đến tay người tiêu dùng trong nước  Về giá bán Để thu hút khách hàng, công ty có một chính sách giá cả hợp lý và hết Chuyên đề tốt nghiệp K11B 9 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán sức linh hoạt. Giá bán được xác định trên các căn cứ : Giá thành của sản phẩm nhập kho, giá cả thị trường và mối quan hệ giữa khách hàng với công ty. Vì thế tuỳ vào mỗi khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào hình thức bán, khối lượng bán mà giá cả công ty áp dụng sẽ khác nhau để có thể vừa thu hút được khách hàng mà vẫn đảm bảo cho công ty làm ăn có lãi. Nếu là khách hàng lớn, mua với khối lượng nhiều hoặc là khách hàng quen thuộc, khách hàng tiềm năng công ty áp dụng theo giá bán buôn. Nếu là khách hàng mới, khách hàng mua hàng với khối lượng ít, nhu cầu mua là hạn chế thì công ty sẽ áp dụng giá bán lẻ, mức giá cao hơn giá bán buôn; và vẫn căn cứ vào từng đối tượng khách hàng mà giá bán lẻ có thể là khác nhau  Về phương thức thanh toán Công ty thực hiện phương thức thanh toán đa dạng, phụ thuộc vào các hợp đồng đã ký kết. Các hợp đồng của công ty chủ yếu là hợp đồng xuất nhập khẩu. Có rất nhiều phương thức thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu như chuyển tiền bằng điện tử, nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ (Letter of credit), và phương thức thanh toán bằng L/C được công ty áp dụng thương xuyên nhất.Trong thanh toán, công ty thường sử dụng đồng USD và EUR, vì đây là những đồng tiền có giá trị ổn định, an toàn, độ rủi ro thấp, nên đảm bảo được giá trị hàng hóa tiêu thụ. Về phía khách hàng, phương thức thanh toán có thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản, ngân phiếu, séc bảo chi, uỷ nhiệm chi, khách hang có thể thanh toán ngay hoặc trả chậm sau khoảng thời gian nào đó… Phương thức thanh toán trả chậm hiện nay đang được công ty áp dụng với hình thức bán buôn. Công ty có thể cho khách hàng nợ mà không áp dụng chiết khấu thương mại, đặt ra những điều kiện bán hàng rất ưu đãi, giúp cho khách hàng luôn luôn tin tưởng vào công ty và nhiều khách hàng đã trở thành Chuyên đề tốt nghiệp K11B 10 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán khách hàng thường xuyên, lâu năm của công ty, góp phần giúp công ty có thể ổn định và có những chiến lược tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận. Do đó để quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, nếu khách hàng thanh toán vượt thời hạn ghi trên hợp đồng thì công ty sẽ tiến hành tính lãi suất trên tổng giá trị chưa thanh toán (mức lãi suất tuỳ theo thoả thuận trong hợp đồng đã ký kết. Đồng thời việc thanh toán trả chậm chỉ được thực hiện với khách hàng có quan hệ lâu dài với công ty, hoặc khách hàng có thế chấp được Ngân hàng, tổ chức tín dụng bảo lãnh. Như vậy, có thể nói rằng Công ty CP XNK Than TKV có những mảng kinh doanh hàng hoá hết sức đa dạng, và công ty sẽ còn phát triển cao hơn nữa trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Điều đó đòi hỏi họ phải từng bước hoàn thiện mình, hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và chú trọng trong công tác xuất khẩu (chủ yếu là xuất khẩu ủy thác) góp phần tăng doanh thu, tăng lợi nhuận mang lại lợi ích kinh tế cho từng thành viên cho công ty nói riêng và cho cả nền kinh tế quốc gia nói chung. Chuyên đề tốt nghiệp K11B 11 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán CHƯƠNG II HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – TKV 2.1. Kế toán doanh thu bán hàng Công ty V- Coalimex hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phục vụ cho ngành than Việt nam. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là xuất khẩu ủy thác và xuất khẩu trực tiếp than, vật tư, thiết bị. Doanh thu chính của công ty là từ xuất khẩu than và cung ứng vật tư cho những công ty than trong nước và những doanh nghiệp ngoài ngành. Tuy nhiên trong 3 năm gần đây, công ty chỉ xuất khẩu dưới hình thức ủy thác và hoa hồng ủy thác được hưởng chính là nguồn thu lớn của công ty. Doanh thu bán hàng là số tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng. Quá trình bán hàng là quá trình Công ty chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng, còn khách hàng phải có nghĩa vụ thanh toán tiền cho Công ty như thoả thuận. Khi khách hàng chấp nhận thanh toán, Công ty trao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng và hoàn tất thủ tục bán hàng là thời điểm kế toán ghi nhận Doanh thu. 2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán Chứng từ kế toán - Hợp đồng kinh tế - Hóa đơn giá trị gia tăng - Bảng kê chi tiết hàng bán - Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho - Phiếu thu, giấy báo có Tài khoản kế toán sử dụng TK.511: Doanh thu bán hàng Chuyên đề tốt nghiệp K11B 12 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán Chi tiết:  TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa  TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm Kết cấu tài khoản + Bên Nợ: - Số thuế tiêu thu đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa,dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán. - Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. - Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ - Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ - Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ - Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ’’ + Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán + Tài khoản này không có Số dư cuối kỳ. Căn cứ xác định Doanh thu bán hàng Công ty áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên DTBH không bao gồm thuế GTGT và được xác định theo công thức: Doanh thu tiêu thụ hàng hóa + Đơn = giá = Bán x x x Số lượng hàng hóa tiêu thụ Chứng từ dùng làm căn cứ để xác định doanh thu là Hóa đơn GTGT Chuyên đề tốt nghiệp K11B 13 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán Thủ tục kế toán - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng là căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào sổ cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. - Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và số dư của từng tài khoản 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu Chứng từ gốc (1) Sổ chi tiết TK 511 (2) Bảng tổng hợp chi tiết DT Sơ đồ 2.1: Quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu (1) Căn cứ vào chứng từ gốc kế toán chi tiết tiến hành ghi vào sổ chi tiết TK 511 cho từng khoản mục doanh thu. (2) Cuối kỳ, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết và TK 511. Bảng tổng hợp này sẽ là căn cứ để đối chiếu với sổ cái TK 511. Khi nhận được hoá đơn tính thuế xuất khẩu của hải quan kế toán công ty ghi chép nghiệp vụ vào chứng từ ghi sổ, đồng thời ghi nhận doanh thu theo hợp đồng vào sổ chi tiết Chuyên đề tốt nghiệp K11B 14 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán Bảng 2.1 : Hóa đơn GTGT bán hàng ngày 23/12/2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP Mẫu số : 01GTKT – 3LL – 01 KHẨU THAN TKV ( V- COALIMEX) Được sử dụng theo CV số: 2408/CT-AC Ngày 13/3/2006 của Cục thuế TP Hà Nội HOÁ ĐƠN (GTGT) Liên 1: Lưu Ngày 23 tháng 12 năm 2010 Ký hiệu: AA/2010T Số:00107 Đơn vị bán hàng: Công ty CP XNK Than TKV (V- Coalimex) Địa chỉ: 47 phố Quang Trung – Hà Nội Số TK: Điện thoại:(04) 39424634 Mã số thuế: 0100100304 Tên người mua hàng: Công ty Kho vận và cảng CP Địa chỉ: Uông Bí, Quảng Ninh Số TK: Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Mã số thuế: 0100671451 Đơn vị tính: đồng STT Tên hàng A B Máy ủi cày xới Komatsu D475A - 5 1 Đơn vị Số tính C lượng 1 Chiếc 1 Đơn giá Thành tiền 2 3=1x2 8.000.000.000 8.000.000.000 Cộng tiền hàng: 8.000.000.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: Tổng cộng tiền thanh toán: 800.000.000 8.800.000.000 Số tiền viết bằng chữ: Tám tỷ tám trăm triệu đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (chữ ký,họ tên) (chữ ký,họ tên) (chữ ký,họ tên) Bảng 2.2 : Hóa đơn GTGT bán hàng ngày 25/12/2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP Chuyên đề tốt nghiệp K11B Mẫu số : 01GTKT – 3LL – 01 15 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA- Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế Toán KHẨU THAN TKV ( V- COALIMEX) Được sử dụng theo CV số: 2408/CT-AC Ngày 13/3/2006 của Cục thuế TP Hà Nội HOÁ ĐƠN (GTGT) Liên 1: Lưu Ngày 25 tháng 12 năm 2010 Ký hiệu: AA/2010T Số:00112 Đơn vị bán hàng: Công ty CP XNK Than TKV (V- Coalimex) Địa chỉ: 47 phố Quang Trung – Hà Nội Số TK: Điện thoại:(04) 39424634 Mã số thuế: 0100100304 Tên người mua hàng: Công ty than Núi Béo Địa chỉ: Cẩm Phả, Quảng Ninh Số TK: Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Mã số thuế: 0100101231 Đơn vị tính: đồng STT Tên hàng A B Máy ủi cày xới Komatsu D475A-5 1 Đơn vị Số tính C lượng 1 Chiếc 1 Đơn giá Thành tiền 2 3=1x2 8.200.000.000 8.200.000.000 Cộng tiền hàng: 8.200.000.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: Tổng cộng tiền thanh toán: 820.000.000 9.020.000.000 Số tiền viết bằng chữ: Chín tỷ không trăm hai mươi triệu đồng. Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (chữ ký,họ tên) (chữ ký,họ tên) (chữ ký,họ tên) Chuyên đề tốt nghiệp K11B 16 Đặng Thị Mai Hương Lớp KTA-
- Xem thêm -