Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61131 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Tiªu thô hµng ho¸ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung Nhµ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ níc ®Þnh s½n. Tãm l¹i trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n xuÊt c¸i g×? B»ng c¸ch nµo? Cho ai? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng "l·i gi¶, lç thËt" th× sím muén còng sÏ bÞ ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. §Ó qu¶n lÝ ®îc tèt nghiÖp vô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn NguyÔn ThÞ Lîi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸n bé kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, em ®· thùc hiÖn tèt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi: Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 phÇn: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. D¬ng Thuú Mai 1 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II: Néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. PhÇn III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ. Do thêi gian cã h¹n nªn b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. KÝnh mong sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó b¸o c¸o thùc tËp nµy cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! D¬ng Thuú Mai 2 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¸o c¸o s¬ bé + Néi dung: KÕ to¸n b¸n hµng cña doanh nghiÖp + §Þa ®iÓm thùc tËp: C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c (Ha Bac Joint Stock Company) - §Þa chØ: sè 16/27 Lª Thanh NghÞ - Hai Bµ Trng - Hµ Néi I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c em ®îc biÕt C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ mét doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Tªn giao dÞch lµ: C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c- Ha Bac Joint Stock company C«ng ty ®îc thµnh lËp vµ ®îc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Sè ®iÖn tho¹i: 04.683553 Fax: 04.8683553 E-mail: HaBac@fpt.vn Sè tµi kho¶n giao dÞch: 0100000049745 M· sè thuÕ C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c ®îc thµnh lËp dùa trªn luËt doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong sè vèn do C«ng ty qu¶n lý, cã con dÊu riªng, cã tµi s¶n vµ c¸c quü tËp trung ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo qui ®Þnh cña Nhµ níc víi sè vèn ban ®Çu 2.589 triÖu ®ång, trong ®ã vèn cè ®Þnh cã kho¶ng 659 triÖu ®ång, vèn lu ®éng kho¶ng 1.589 triÖu ®ång, C«ng ty Hµ B¾c ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, C«ng ty ®· ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, tù trang tr¶i chi phÝ vµ kinh doanh cã l·i. Doanh thu ngµy cµng lín, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ngµy cµng t¨ng. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i th«ng qua qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¨ng tÝch luü cho ng©n s¸ch, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. D¬ng Thuú Mai 3 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Víi ®Þnh híng ®óng ®¾n vµ môc tiªu phÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn chung, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ, n¨ng lùc cña m×nh trªn c¸c lÜnh vùc: "§iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng c¸c dù ¸n gi¶i ph¸p tæng thÓ hÖ thèng th«ng tin vµ cung cÊp c¸c linh kiÖn m¸y tÝnh, s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin". C¸c dù ¸n cña C«ng ty ®· thùc sù bao hµm ®îc tÊt c¶ c¸c yÕu tè quan träng, cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ mòi nhän hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai. LÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu hiÖn nay cña C«ng ty Hµ B¾c bao gåm: - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn tö viÔn th«ng, v¨n phßng vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao. - Nghiªn cøu øng dông chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ c¸c phÇn mÒm øng dông, ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin. - T vÊn x©y dùng c¸c dù ¸n, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng, m¹ng m¸y tÝnh tæng thÓ, cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ CNTT, ®iÖn tö viÔn th«ng. Liªn doanh s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c lo¹i s¶n phÈm trªn. - Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc kinh doanh kh¸c khi ®îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh kinh tÕ, kÜ thuËt. Víi kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm vµ sù cè g¾ng hÕt m×nh, C«ng ty tin tëng r»ng trong t¬ng lai sÏ ®ãng gãp ®îc nhiÒu h¬n n÷a c«ng Ých cña m×nh trong sù nghiÖp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nãi chung vµ ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Nam nãi chung. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng KÕ to¸n D¬ng Thuú Mai Kho quü Phßng Kinh doanh Phßng KÜ thuËt 4 Phßng Ph¸t triÓn dù ¸n Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lÝ tèt C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh: §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc - ngêi cã quyÒn lùc cao nhÊt, gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ mét phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n trëng vµ mét sè chuyªn viªn kh¸c vµ díi lµ mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng. Chøc n¨ng cña tõng bé phËn ®îc tãm t¾t nh sau: - Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c kh©u träng yÕu, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - Phã gi¸m ®èc: tham mu cho gi¸m ®èc. - Phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý toµn diÖn vÒ tµi chÝnh, thu nhËp vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c mÆt ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ th«ng tin kinh tÕ. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, l·ng phÝ, vi ph¹m kÜ thuËt tµi chÝnh. - Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô vËn chuyÓn, giao hµng, lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh mua b¸n vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c hîp ®ång cña C«ng ty. - Phßng ph¸t triÓn dù ¸n: cã nhiÖm vô nghiªn cøu khai th¸c nguån hµng vµ thÞ trêng tiªu thô, lµ n¬i quyÕt ®Þnh mua hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc ph©n phèi hµng ho¸. - Kho quü: cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu, chi ph¸t sinh trong ngµy, c¨n cø theo chøng tõ hîp lÖ, ghi sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, h×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty Hµ B¾c ®ang ¸p dông S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c KÕ to¸n trëng KÕ to¸n trëng KÕ to¸n trëng D¬ng Thuú Mai KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n thuÕ 5 KÕ to¸n c«ng nî Quü Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ ë trªn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý. C«ng ty Hµ B¾c ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c - bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, hÇu hÕt mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n trung t©m, tõ kho¶n thu nhËp kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ ®Õn kh©u tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, tõ kÕ to¸n chi tiÕt ®Õn kÕ to¸n tæng hîp. ë phßng kÕ to¸n mäi nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu ®Æt díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n trëng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc bè trÝ 6 nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc, n¾m v÷ng nghiÖp vô chuyªn m«n. - KÕ to¸n trëng - trëng phßng kÕ to¸n: lµ ngêi tæ chøc, chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ toµn bé c«ng t¸c cña phßng, lµ ngêi gióp viÖc phã gi¸m ®èc tµi chÝnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty. KÕ to¸n trëng cã quyÒn dù c¸c cuéc häp cña c«ng ty bµn vµ quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò thu, chi, kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n lý tµi chÝnh, ®Çu t, më réng kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - KÕ to¸n tæng hîp: lµ ghi sæ tæng hîp ®èi chiÕu sè liÖu tæng hîp víi chi tiÕt, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n b¸n hµng: tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n b¸n hµng trong C«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng ho¸ hµng ngµy, gi¸ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - KÕ to¸n thuÕ: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®Çu vµo ho¸ ®¬n GTGT theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ lËp b¶ng kª chi tiÕt, tê khai b¸o thuÕ. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh vËt t hµng ho¸ cña C«ng ty. - Thñ quü: lµ ngêi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi ph¸t sinh trong ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ hîp lÖ, ghi râ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy. - KÕ to¸n thanh to¸n vµ c«ng nî: cã nhiÖm vô lËp chøng tõ vµ ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt c«ng nî, thanh to¸n lËp b¸o c¸o c«ng nî vµ c¸c b¸o c¸o thanh to¸n. * HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông thèng nhÊt víi hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá ban hµnh kÌm theo qui ®Þnh 1177/TC/Q§-C§KT ngµy 23/12/1996 vµ quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh. 4. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông D¬ng Thuú Mai 6 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, dïng nhiÒu lo¹i chøng tõ nªn C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy hay ®Þnh k× c¨n cø c¸c chøng tõ gèc nh phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ®· kiÓm tra hîp lÖ ®Ó ph©n lo¹i råi lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ gèc cÇn ghi chi tiÕt th× kÕ to¸n sÏ tËp hîp vµ ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu hµng ho¸ vµ më sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng theo tõng lo¹i vËt liÖu. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®· lËp vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ sau ®ã ghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chøng tõ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu, chi tiÕt c¸c chøng tõ vµo sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. Cuèi th¸ng kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i víi b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt, gi÷a b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n víi sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Cuèi k× h¹ch to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc ghi vµo hai sæ kÕ to¸n tæng hîp mét c¸ch riªng rÏ: sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi vµo sæ c¸i. - Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ: sæ nµy dïng ®Ó ®¨ng kÝ c¸c chøng tõ ghi sæ, sæ ®· lËp theo thø tù thêi gian, t¸c dông cña nã lµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chøng tõ ghi sæ, tr¸nh bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ. §ång thêi sè liÖu cña sæ ®îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. - Sæ c¸i: lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, do cã nhiÒu nhiÖm vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ t¬ng ®èi phøc t¹p nªn C«ng ty dïng sæ c¸i nhiÒu cét, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè sæ thÎ chi tiÕt kh¸c. D¬ng Thuú Mai 7 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 Chøng tõ ghi sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng Chøng tõ ghi sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè tiÒn - Céng th¸ng - Luü kÕ tõ ®Çu quÝ Ngµy Ngêi ghi sæ (KÝ, hä tªn) D¬ng Thuú Mai Sè tiÒn KÕ to¸n trëng (KÝ, hä tªn) 8 th¸ng n¨m Thñ trëng ®¬n vÞ (KÝ, ®ãng dÊu) Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Sæ quÜ Chøng tõ gèc Sæ ®¨ng kÝ CTGS Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi SPS Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng B¸o c¸o tµi chÝnh Quan hÖ ®èi chiÕu D¬ng Thuú Mai 9 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ Tríc ®©y, trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty sö dông sæ nhËt kÝ chøng tõ. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu qu¶n lý chøng tõ ghi sæ ®îc lùa chän lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. Víi ph¬ng thøc nµy th× viÖc tiÕn hµnh ®îc ®¬n gi¶n, dÔ lµm, phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, thuËn lîi cho viÖc sö dông m¸y vi tÝnh trong kÕ to¸n. Mµ C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c l¹i cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc, cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh dïng lo¹i h×nh chøng tõu nªn viÖc ¸p dông h×nh thøc nµy lµ phï hîp. H¬n n÷a viÖc sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, c¸c chøng tõ tr¸nh ®îc viÖc bÞ thÊt l¹c hoÆc bá sãt kh«ng ghi sæ. §ång thêi sè liÖu cña sæ ®îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu víi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi k× nªn ®é chÝnh x¸c ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Tuy nhiªn h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. V× cã nhiÒu lo¹i sæ s¸ch nªn viÖc ghi chÐp bÞ trïng lÆp mét nghiÖp vô ®îc ghi vµo nhiÒu sæ s¸ch kÕ to¸n, do ®ã khèi lîng c«ng viÖc t¨ng lªn. II. néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c 1. Chøng tõ sæ s¸ch ®îc ¸p dông ¸p dông hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c. Víi ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn, ®iÖn tö viÔn th«ng, c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh, c«ng nghÖ th«ng tin th× C«ng ty ®· sö dông c¸c chøng tõ sau: - Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng - PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n lÎ hµng ho¸ dÞch vô. - B¶ng chøng tõ kh¸c liªnq uan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng - Sæ, thÎ kho 2. HÖ thèng sæ kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, viÖc lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp víi qui m« cña doanh nghiÖp, phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n, ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc kÕt hîp c¸c lo¹i sæ s¸ch cã kÕt cÊu kh¸c nhau theo mét tr×nh tù h¹ch to¸n nhÊt ®Þnh nh»m hÖ thèng ho¸ vµ tÝnh to¸n D¬ng Thuú Mai 10 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp c¸c chØ tiªu theo yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh. T¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, tr íc ®©y trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt kÝ chøng tõ. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do yªu cÇu qu¶n lý, chøng tõ ghi sæ ®îc lùa chän lµ h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ: c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kª sto¸n tæng hîp lµ "chøng tõ ghi sæ". HiÖn nay, C«ng ty ®ang sö dông hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®Ó gi¶m nhÑ søc lao ®éng cho bé m¸y kÕ to¸n. H×nh thøc chøng tõ ghi sæ bao gåm c¸c lo¹i sæ sau: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 3. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña phßng kÕ to¸n C«ng ty nh sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng ph¶i khãa sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn chøng tõ ghi sæ tÝnh tæng sè ph¸t sinh nî, tæng sè ph¸t sinh cã vµ sè d cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng víi sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Tæng sè d nî vµ tæng sè d cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d cña tõng tµi kho¶n trªn t¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. D¬ng Thuú Mai 11 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng t¹i doanh nghiÖp Sæ quü PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho Ho¸ ®¬n GTGT Sæ ®¨ng ký GTGS Chøng tõ ghi sæ TK 511 Sæ c¸i TK 511 Sæ chi tiÕt - ThÎ kho - B¸o c¸o BH B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi hµng ngµy B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu D¬ng Thuú Mai 12 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ sö dông h¹ch to¸n hµng ho¸ Chøng tõ ë C«ng ty sö dông lµ bé chøng tõ do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh nh: PhiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT. Khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho thñ kho sÏ ghi vµo sæ kho (thÎ kho) theo sè lîng hµng nhËp vµo b¸n ra (biÓu 2,3,4). Thñ kho cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt hµng ho¸ nhËp xuÊt tån vµ ghi vµo thÎ kho. §Õn cuèi th¸ng thñ kho tÝnh sè tån kho tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n vµ ë phßng kÕ to¸n sau khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n nhËp vµo b¶ng kÕ to¸n, b¶ng kª nhËp theo m· cña tõng vËt t hµng ho¸ ®Ó theo dâi hµng ho¸ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. Tõ b¶ng kª nµy kÕ to¸n läc ra ®îc sæ chi tiÕt vËt t hµng ho¸ theo tõng mÆt hµng vµ sæ chi tiÕt doanh thu (b¸o c¸o doanh thu) theo tõng mÆt hµng. D¬ng Thuú Mai 13 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho Sè: Ngµy: 10/10/04 MÉu sè: 01-VT Ban hµnh theo Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña Bé TC Hä tªn ngêi giao hµng: C«ng ty TNHH Hoµng Minh NhËp t¹i kho: Lª Thanh NghÞ STT A 1 2 3 4 Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch hµng ho¸ B Mone Misumi Qu¹t CPU pen IV Qu¹t CPU pen III Pin CMDS §VT C ChiÕc ChiÕc ChiÕc C¸i M· sè Sè lîng §¬n gi¸ 512421 512432 512426 512429 1 2000 1500 1000 100 2 16.800 20.800 25.600 48245 Tæng tiÒn ThuÕ GTGT Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ D¬ng Thuú Mai Thµnh tiÒn 3 33.600.000 31.200.000 25.600.000 4.824.500 95.224.5000 9.522.450 104.756.950 Ngµy…. th¸ng…… n¨m Thñ kho Ngêi giao hµng KÕ to¸n 14 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho: - Môc ®Ých: PhiÕu nhËp kho ®îc sö dông ë kho, do thñ kho ghi chÐp theo c¸c mÆt hµng ®îc nhËp hµng ngµy. - Yªu cÇu: Ghi ®óng tr×nh tù c¶u phiÕu nhËp kho bao gåm: + Sè thø tù + Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch hµng ho¸ + §¬n vÞ tÝnh + Sè lîng + §¬n gi¸ + Thµnh tiÒn - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp. +Dßng thø nhÊt: ghi tªn, ®Þa chØ tæ chøc, c¸ nh©n b¸n hµng. + Dßng thø hai: ghi nhËp t¹i kho hoÆc ®¬n vÞ nµo + Cét A:ghi sè thø tù 1,2,3, 4 + Cét B: ghi tªn hµng ho¸ dÞch vô: Mouse Misumi Qu¹t CPU pen IV Qu¹t CPU pen III Pin CMOS + Cét 3: ghi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc hoÆc c¸i + Cét 1: ghi sè lîng cô thÓ cña nh÷ng bé phËn m¸y tÝnh + Cét 2: ghi ®¬n gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô cha cã thuÕ VAT. + Cét 3: b¶ng cét 1 nh©n cét 2 + C¸c d¹ng c¨n thõa phÝa díi c¸c cét: A, B, C,, 1, 2, 3, ®îc g¹ch bá phÇn bá tr¾ng + Dßng céng tiÒn hµng ghi sè tiÒn céng ®îc ë cét 3. Nî TK 156: 95.224.500 Nî TK 133: 9.524.500 Cã TK 331: 104.746.950 Ho¸ ®¬n GTGT (kiªm phiÕu XK) Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: giao cho kh¸ch hµng Ngµy 10/10/04 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Cæ phÇn Hµ B¾c §Þa chØ: 16/27 Lª Thanh NghÞ - HBT- HN Tel: 8683553 D¬ng Thuú Mai 15 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sè TK Hä tªn ngêi mua hµng: ChÞ Lan Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty DP Ba §×nh §Þa chØ: 22/C9 Ngäc Kh¸nh. H×nh thøc thanh to¸n: TM MS: 0100596869-1 STT A 1 2 3 Tªn hµng ho¸, dÞch vô B Mouse Misumi Qu¹t CPU pen III Loa Microlab 1.1 §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn C ChiÕc ChiÕc bé 1 30 30 6 2 16.800 25.600 80.182 3 = 1+2 251.640 288.000 107.273 Céng tiÒn hµng TiÒn thuÕ GTGT 10% Tæng céng tiÒn thanh to¸n 1.753.092 175.309 1.928.401 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu chÝn tr¨m hai m¬i t¸m ngµn bèn tr¨m linh mét ®ång Ngêi muahµng D¬ng Thuú Mai Ngêi b¸n hµng 16 Thñ trëng ®¬n vÞ Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ho¸ ®¬n GTGT (kiªm phiÕu xuÊt kho). - Môc ®Ých: xuÊt kho kh¸ch hµng - Yªu cÇu: ghi ®óng tr×nh tù cña ho¸ ®¬n GTGT + Sè thø tù + Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch hµng ho¸ + §¬n vÞ tÝnh + Sè lîng + §¬n gi¸ + Thµnh tiÒn. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp + Ghi râ tªn, ®Þa chØ, m· sè thuÕ, tæ chøc c¸ nh©n b¸n hµng, mua hµng, h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc, TM. + Cét A, B: ghi sè thø tù, tªn hµng ho¸, dÞch vô cung øng thu tiÒn: 1, 2, 3, 4…. + Cét C: ghi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc hoÆc bé + Cét 1: ghi râ sè lîng cña nh÷ng bé phËn m¸y tÝnh + Cét 2: ghi ®¬n gi¸ b¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸ dÞch vô cha cã thuÕ VAT. + Cét 3: b»ng cét 1 nh©n cét 2 + C¸c dßng cßn thõa phÝa díi c¸c cét A, B, C, 1, 2, 3 ®îc g¹ch bá phÇn bá trèng. + Dßng céng tiÒn hµng ghi sè tiÒn céng ®îc ë cét 3. + Dßng thuÕ suÊt GTGT: ghi thuÕ suÊt cña linh kiÖn m¸y tÝnh lµ: 5% + Dßng tiÒn thuÕ GTGT: ghi sè tiÒn thuÕ cña linh kiÖn m¸y tÝnh ghi trong ho¸ ®¬n b»ng céng tiÒn hµng nh©n thuÕ % GTGT. + Dßng tæng céng tiÒn thanh to¸n ghi b»ng sè tiÒn hµng cégn sè tiÒn thuÕ GTGT, + Dßng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ ghi b»ng ch÷ sè tiÒn tæng céng tiÒn thanh to¸n. Nî TK 131: 1.928.401 Cã TK 511: 1.753.092 Cã TK 333: 175.309 D¬ng Thuú Mai 17 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ThÎ kho Tªn hµng ho¸: chuét Misumi Tõ ngµy: 01/10/04->31/10/2004 §¬n vÞ tÝnh: ChiÕc Ngµy th¸ng A 1/10 Chøng tõ NhËp XuÊt B C 3/10 21/10 3/10 …. 30/10 2/10 505/10 DiÔn gi¶i NhËp 1 D Th¸ng 9 XuÊt b¸n Lan 2 hµng ®êng NhËp mua 500 10.000 XuÊt b¸n tiÒn H.D¬ng Tæng 43.800 Tån 3 2.000 Ghi chó 4 1.500 11.500 300 800 45.000 800 Ngµy….. th¸ng…. n¨m KÕ to¸n trëng (KÝ, ghi râ hä tªn) Ngêi lËp sæ (KÝ, ghi râ hä tªn) D¬ng Thuú Mai Sè lîng XuÊt 2 18 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ThÎ kho: - Môc ®Ých: ghi chÐp vÒ mÆt sè lîng, ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng danh ®iÓm, linh kiÖn m¸y tÝnh trªn c¬ së c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho. - Yªu cÇu: Cuèi ngµy hoÆc sau mçi nghiÖp vô nhËp, xuÊt, thñ kho ph¶i tÝnh ra sè tån trªn tõng thÎ kho. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp. + Dßng 1: ghi tªn nh·n hiÖu hµng ho¸: chuét + Dßng 2: ghi ngµy lËp thÎ: tõ 01/10/2004 ®Õn 31/10/2004 + Dßng 3: ghi ®¬n vÞ tÝnh: chiÕc + Cét A: ghi ngµy th¸ng + Cét B, C: ghi sè liÖu chøng tõ c¨n cø theo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho + Cét D: ghi diÔn gi¶i chi tiÕt: xuÊt b¸n cho ai hoÆc lµ nhËp vµo cña ai + Cét 1: ghi sè lîng nhËp + Cét 2: ghi sè lîng xuÊt + Cét 3: ghi sè lîng cßn tån + Cét 4: ghi chó + Dßng tæng céng: ghi tæng sè lîng nhËp, xuÊt vµ cßn tån. D¬ng Thuú Mai 19 Líp: KT31B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt hµng ho¸ Tªn hµng ho¸: Chuét Misumi Tõ ngµy 01/10/2004 -> 31/10/2004 §¬n vÞ tÝnh: chiÕc Chøng tõ Sè NT 1 2 21./10 2/10 3/10 3/10 DiÔn gi¶i 3 Tån ®Çu k× XuÊt b¸n NhËp mua TK §¦ 4 632 331 NhËp §¬n gi¸ 5 16.000 16.000 16.000 Céng SL TT 6 7 10.000 160.00 43.800 700.800 SL Tån TT SL 8 9 5.000 8.000 45.000 720.000 TT 10 2.000 11 32.000 800 12.800 Ngµy….. th¸ng…. n¨m KÕ to¸n trëng (KÝ, ghi râ hä tªn) Ngêi lËp sæ (KÝ, ghi râ hä tªn) D¬ng Thuú Mai XuÊt 20 Líp: KT31B
- Xem thêm -