Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cp tam kim

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Më ®Çu. Khëi nguån tõ triÒu ®¹i c¸c vua Hïng, trong suèt mÊy ngµn n¨m lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc d©n téc ViÖt Nam ta ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc, chóng ta ®· rÊt tù hµo víi nh÷ng vÞ anh hïng d©n téc nh Bµ Trng, Bµ TriÖu, Lª Lîi, Quang Trung ..., tù hµo víi nh÷ng chiÕn th¾ng nh chiÕn th¾ng “Gß §èng §a”, “§iÖn Biªn Phñ” díi ®Êt vµ trªn kh«ng ..., ®Æc biÖt nh÷ng th¾ng lîi mµ chóng ta giµnh ®îc trong c¸c cuéc ®Êu tranh giµnh vµ gi÷ chÝnh quyÒn, chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc trong thêi ®¹i Hå ChÝ Minh díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· kÕ thõa vµ ph¸t triÓn truyÒn thèng qu©n sù quèc phßng lªn mét bíc míi. Nh÷ng chiÕn c«ng mµ cha «ng ta ®· giµnh ®îc chÝnh lµ nhê cã søc m¹nh ®oµn kÕt cña c¶ d©n téc vÜ ®¹i, cïng víi nã lµ sù x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n v÷ng m¹nh. VËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c-Lª Nin vÒ chiÕn tranh, qu©n ®éi vµ quèc phßng vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ ViÖt Nam, §¶ng ta ®· gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o vÊn ®Ò tæ chøc lùc lîng trong khëi nghÜa vµ chiÕn tranh c¸ch m¹ng víi ph¬ng ch©m “vò trang toµn d©n ®i ®«i víi x©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n”, ®ång thêi gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò vÒ hËu ph¬ng chiÕn lîc vµ lùc lîng ®ång minh chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng. Tõ nh÷ng kinh nghiÖm vµ nh÷ng bµi häc x¬ng m¸u trong sù nghiÖp dùng níc vµ gi÷ níc, vµ yªu cÇu ®ßi hái cña nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ Quèc hiÖn nay mµ ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n víi lùc lîng d©n qu©n tù vÖ v÷ng m¹nh, lµ nhiÖm vô chiÕn lîc vµ thêng xuyªn l©u dµi,võa khÈn tr¬ng cÊp b¸ch trong côc diÖn ®Êt níc ngµy nay, ®ã lµ nhiÖm vô cña toµn d©n, toµn qu©n ta. D©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng vò trang quÇn chóng, kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt, c«ng t¸c, lµ mét bé phËn cña lùc lîng vò trang nh©n d©n cña níc Céng Hßa X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ®Æt díi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng Céng s¶n ViÖt nam, sù qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ vµ cña Uû ban Nh©n d©n, sù chØ ®¹o, chØ huy trùc tiÕp cña c¬ quan qu©n sù c¸c cÊp, lµ mét trong nh÷ng c«ng cô chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ chÝnh quyÒn, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña nh©n d©n, tµi s¶n cña Nhµ níc ë c¬ së. Lùc lîng nµy ®îc tæ chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn gäi lµ d©n qu©n, ®îc tæ chøc ë c¸c c¬ quan Nhµ níc, ®¬n vÞ hµnh ch¸nh sù nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi gäi lµ tù vÖ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm chiÕn tranh nh©n d©n cña §¶ng ta lµ lu«n lu«n x©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n g¾n víi thÕ trËn an ninh nh©n d©n, kÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi cñng cè quèc phßng - an ninh trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. XuÊt ph¸t tõ mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc, x©y dùng Tæ Quèc lu«n ®i ®«i víi b¶o vÖ Tæ Quèc X· Héi Chñ NghÜa. V× thÕ nh÷ng quèc gia d©n téc khi giµnh ®îc chÝnh quyÒn, giµnh ®îc ®éc lËp tù do th× ph¶i lu«n chó träng, quan t©m gi¶i quyÕt mèi quan hÖ nµy. X©y dùng Tæ Quèc vµ b¶o vÖ Tæ Quèc lµ hai vÊn ®Ò kh¸c nhau nhng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, biÖn chøng, h÷u c¬ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. X©y dùng Tæ Quèc lµ lµm cho ®Êt níc tõng bíc ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi, qu©n sù, khoa häc kü thuËt. X©y dùng Tæ Quèc lµ x©y dùng tõ c¬ së h¹ tÇng cho tíi kiÕn tróc thîng tÇng, x©y dùng tõ nh÷ng ®iÓm khëi ®Çu cho m·i m·i vÒ sau, khiÕn cho ®Êt níc ngµy cµng tiÕn bé, ph¸t triÓn ®i lªn s¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u. Tuy nhiªn chØ x©y dùng Tæ Quèc kh«ng th«i th× cha ®ñ, cïng víi x©y dùng ta cßn ph¶i phèi kÕt hîp víi viÖc b¶o vÖ Tæ Quèc, cã nh vËy x©y dùng míi cã c¬ së, nÒn t¶ng v÷ng ch¾c ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ huy ®éng ®îc mäi tiÒm n¨ng vèn cã. B¶o vÖ Tæ Quèc lµ ®Ó chèng l¹i mäi ©m mu thñ ®o¹n cña kÎ thï nh»m chèng ph¸ ta vÒ mäi mÆt, trªn c¬ së ®ã b¶o vÖ mäi thµnh tùu x©y dùng ®Êt níc cña mäi thÕ hÖ nh÷ng ngêi ViÖt Nam chóng ta. An ninh chÝnh trÞ, trËt tù x· héi æn ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn cho ®Êt níc ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, do ®ã nh÷ng quèc gia ®· cã ®éc lËp chñ quyÒn ph¶i ch¨m lo ®Õn viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ. X©y dùng ®Ó b¶o vÖ, b¶o vÖ ®Ó x©y dùng, hai vÊn ®Ò ®ã tuy míi tho¹t nghe tëng chõng hoµn toµn kh¸c nhau,nhng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ v« cïng mËt thiÕt, kh«ng thÓ t¸ch rêi, lu«n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Mèi quan hÖ h÷u c¬ ®ã lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó thóc ®Èy ®Êt níc ph¸t triÓn, x©y dùng Tæ Quèc giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan ®iÓm, t tëng nhËn thøc cña §¶ng ta vÒ viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng víi b¶o vÖ Tæ Quèc trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §¶ng ta lu«n lu«n cho r»ng x©y dùng vµ b¶o vÖ cã mét mèi quan hÖ lu«n lu«n ®i ®«i trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. B¶n chÊt ©m mu cña kÎ thï kh«ng thay ®æi lµ xo¸ bá chÕ ®é X· Héi Chñ NghÜa, do ®ã x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc lµ quy luËt phæ biÕn cña c¸c níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, quan ®iÓm cña §¶ng ta phï hîp víi lÝ luËn cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin. Mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng vµ b¶o vÖ, nã vÉn vµ lu«n lu«n lµ quy luËt phæ biÕn cña c¸ch m¹ng X· Héi Chñ NghÜa. Trong 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, §¶ng ta lu«n chó träng gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ nµy. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn cña ®Þa h×nh, cña vÞ trÝ ®Þa lÝ, chÝnh trÞ, qu©n sù cña ViÖt Nam trong khu vùc.ViÖt Nam cã ®Þa h×nh: chiÒu dµi lín, chiÒu réng hÑp, cã ®êng bê biÓn dµi trªn 3200 km,cã nhiÒu ®¶o vµ quÇn ®¶o, cã vÞ trÝ rÊt quan träng ë khu vùc §«ng D¬ng. ViÖt Nam lµ níc ®Çu tiªn trong khu vùc ®i theo con ®êng X· Héi Chñ NghÜa, lµ níc X· Héi Chñ NghÜa ®Çu tiªn ë §«ng Nam ¸ ®· vµ ®ang gi¬ng cao ngän cê ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, giµnh ®éc lËp tù do cho Tæ Quèc, ®ßi toµn vÑn l·nh thæ tríc c¸c cêng ®Õ quèc lín; ®ång thêi còng ®· giµnh ®îc nhiÒu th¾ng lîi to lín vµ vang déi, g©y ®îc uy tÝn lín trªn trêng quèc tÕ, ®iÒu ®ã lµm cho kÎ thï v« cïng tøc tèi vµ cµng lµm cho chóng chèng ph¸ ta quyÕt liÖt h¬n. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh thùc tiÔn cña ®Êt níc ta hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ tõ nh÷ng n¨m ®æi míi, chóng ta ®· thu dîc nh÷ng kÕt qu¶ to lín trong nhiÒu lÜnh vùc song vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n,trong khi ®ã kÎ thï c©u kÕt víi nhau triÖt ®Ó lîi dông nh÷ng khã kh¨n vµ t×m mäi c¸ch ®Ó chèng ph¸, th«n tÝnh ViÖt Nam. Níc ta ®ang x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong thêi k× hoµ b×nh, ®ang thùc hiÖn nh÷ng ®êng lèi cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi sau nh÷ng n¨m ®æi míi, ®Èy lïi l¹m ph¸t, ®a kinh tÕ nhanh chãng ph¸t triÓn, trËt tù an ninh ®îc gi÷ v÷ng. Nh©n d©n tin tëng vµo ®êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng , phÊn khëi h¨ng h¸i kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n chèng tÖ n¹n x· héi. Bªn c¹nh ®ã ta cßn vÊp ph¶i mét sè khã kh¨n nh nÒn kinh tÕ cßn mÊt c©n ®èi vÒ c¬ cÊu, tÖ n¹n x· héi cßn nhiÒu do ®ã an ninh chÝnh trÞ cha thËt v÷ng ch¾c. Sau sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c níc X· Héi Chñ NghÜa ë §«ng ¢u,ViÖt Nam vÉn kiªn ®Þnh ®i theo con ®êng X· Héi Chñ NghÜa mµ B¸c vµ §¶ng ta ®· chän.ViÖc kiªn ®Þnh víi môc tiªu, con ®êng ®· chän cña §¶ng vµ nh©n d©n ta cµng lµm cho kÎ thï chèng ph¸ ta quyÕt liÖt h¬n.Chóng th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng diÔn biÕn hoµ b×nh ®Ó thùc hiÖn xo¸ bá chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam, triÖt tiªu sù l·nh ®¹o cña §¶ng ta. Chóng tiÕp tôc chèng ph¸ vÒ chÝnh trÞ, t tëng, v¨n ho¸, kÝch ®éng ®Êu tranh ®ßi ®a nguyªn chÝnh trÞ, ®a ®¶ng ®èi lËp; chóng chèng ph¸ trªn lÜnh vùc kinh tÕ, g©y rèi lo¹n vÒ chÝnh trÞ; chóng lîi dông vÊn ®Ò t«n gi¸o, vÊn ®Ò d©n téc ®Ó chèng ViÖt Nam; chóng mãc nèi sö dông bän ph¶n ®éng tay sai trong chÕ ®é cò, v« hiÖu ho¸ søc m¹nh lùc lîng vò trang cña ta. XuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm trong lÞch sö truyÒn thèng dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc, x©y dùng ®Êt níc v÷ng m¹nh lu«n lu«n lµm c¬ së cho viÖc b¶o vÖ Tæ Quèc.Thùc hiÖn viÖc kÕt hîp x©y dùng kinh tÕ ®Ó cñng cè quèc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phßng. TruyÒn thèng ®éng viªn søc ngêi, søc cña t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp to lín tríc nh÷ng t×nh huèng khi chiÕn tranh x©m lîc x¶y ra. Tõ nh÷ng c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn trªn, ta cã thÓ rót ra kÕt luËn vÊn ®Ò x©y dùng mét nÒn quèc phßng toµn d©n víi lùc lîng d©n qu©n tù vÖ v÷ng m¹nh cña níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. 2. Néi dung. 2.1 VÞ trÝ, vai trß vµ nhiÖm vô cña lùc lîng d©n qu©n tù vÖ. Lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng chiÕn lîc cña “chiÕn tranh nh©n d©n” ViÖt Nam, lµ c«ng cô b¹o lùc vµ lµ mét trong nh÷ng lùc lîng chuyªn chÝnh cña chÝnh quyÒn nh©n d©n ë c¬ së, lµ mét bé phËn cña lùc lîng vò trang nh©n d©n, lµ mét trong nh÷ng c«ng cô chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ chÝnh quyÒn, b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña nh©n d©n cña ®Êt níc, ®ång thêi lùc lîng d©n qu©n tù vÖ còng lµ nßng cèt cho phong trµo toµn d©n ®¸nh giÆc ë ®Þa ph¬ng. Theo ®êng lèi qu©n sù cña §¶ng ta, lùc lîng vò trang nh©n d©n gåm 3 thø qu©n: bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n tù vÖ. Tõ tríc tíi nay, d©n qu©n tù vÖ lu«n lu«n gi÷ vai trß quan träng trong chiÕn tranh nh©n d©n. Nãi ®Õn chiÕn tranh nh©n d©n nhÊt thiÕt ph¶i nãi ®Õn lùc lîng d©n qu©n tù vÖ. V× vËy, viÖc nhËn thøc vai trß cña d©n qu©n tù vÖ lµ rÊt quan träng. Trong chiÕn tranh lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lu«n lµ lùc lîng ®i ®Çu trong c«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù an ninh t¹i hËu ph¬ng ®ång thêi còng tham gia chiÕn ®Êu hiÖu qu¶ mçi khi cÇn thiÕt. D©n qu©n tù vÖ cßn cã vai trß lµ lùc lîng chñ yÕu ®Ó tiÕn hµnh chiÕn tranh du kÝch ë vïng sau lng ®Þch vµ ®Ó b¶o vÖ hËu ph¬ng réng lín cña ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc Ph¸p. Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, d©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng vò trang ®«ng ®¶o nhÊt, l¹i kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt mµ lu«n lu«n b¸m ®Êt, b¸m d©n ®Ó gi÷ lµng, chèng ®Þch cµn quÐt khñng bè, lµm thÊt b¹i ©m mu “lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh, dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt” cña chóng. D©n qu©n tù vÖ ®¶m nhiÖm viÖc trõ gian tiÔu phØ, tiªu hao vµ tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, ®¸nh vµo hËu ph¬ng cña chóng... D©n qu©n tù vÖ víi nh÷ng vò khÝ th« s¬ nh gi¸o m¸c, gËy géc, sóng ®¹n... tù chÕ còng ®· t×m c¸ch ®¸nh giÆc rÊt tµi t×nh khiÕn cho ®Þch ¨n kh«ng ngon, ngñ kh«ng yªn. D©n qu©n tù vÖ cßn lµ lùc lîng nßng cèt ®éng viªn tæ chøc vµ rÌn luyÖn toµn d©n tham gia giÕt giÆc. D©n qu©n tù vÖ gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc b¶o vÖ hËu ph¬ng cña ta. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ mét kh¸i niÖm míi cã trong mÊy chôc n¨m gÇn ®©y tuy nhiªn vÒ b¶n chÊt lùc lîng nµy ®· lu«n lu«n tån t¹i trong thÕ trËn chiÕn tranh nh©n d©n cña ta tõ rÊt l©u råi. Tõ thêi phong kiÕn trong c¸c cuéc chiÕn tranh chèng giÆc ngo¹i x©m nh©n d©n ta ®· biÕt lËp thÕ trËn “vên kh«ng nhµ trèng” víi thÕ trËn nµy ngêi d©n tuy kh«ng trùc tiÕp ®¸nh ph¸ qu©n ®Þch nhng còng ®· lµm cho chóng kh«ng thÓ cíp ph¸ l¬ng thùc lµm suy yÕu mét phÇn søc m¹nh cña chóng cã thÓ nãi nhê cã lùc lîng t¹i chç nµy mµ vã ngùa qu©n Nguyªn M«ng kh«ng thÓ ®¹p gÉy ®îc mét ngän cá nµo cña níc ta. Cho ®Õn nh÷ng cuéc chiÕn tranh hiÖn ®¹i víi c¸c níc ®Õ quèc gÇn ®©y mét lÇn n÷a lùc lîng d©n qu©n tù vÖ l¹i ®ãng gãp mét phÇn vµo th¾ng lîi vÎ vang cña nh©n d©n ta tríc nh÷ng cêng quèc qu©n sù nhÊt nh× thÕ giíi. ThËm chÝ d©n qu©n tù vÖ ®· b¾n r¬i ®îc m¸y bay Mü chØ víi nh÷ng vò khÝ ®¬n gi¶n nh sóng 12.7 ly, hay c¸c lo¹i ph¸o h¹ng nhÑ.Vai trß chiÕn ®Êu cña lùc lîng d©n qu©n tù vÖ thËm chÝ ®· trë thµnh thµnh ng÷ “giÆc ®Õn nhµ ®µn bµ còng ®¸nh”. D©n qu©n tù vÖ lµ c«ng cô chuyªn chÝnh chñ yÕu cña chÝnh quyÒn nh©n d©n ë c¬ së ®Ó thùc hiÖn chuyªn chÝnh ®èi víi thï trong giÆc ngoµi b¶o vÖ lîi Ých d©n téc vµ lîi Ých cña nh©n d©n. Trong qóa tr×nh ®Êu tranh vò trang c¸ch m¹ng, d©n qu©n tù vÖ tá ra rÊt mùc trung thµnh víi d©n téc, víi nh©n d©n lao ®éng. D©n qu©n tù vÖ ®ãng vai trß hËu thuÉn tin cËy cña n«ng d©n lao ®éng trong cuéc ®Êu tranh nh»m thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng d©n chñ, trong cuéc vËn ®éng gi¶m t«, gi¶m tøc c¶i c¸ch ruéng ®Êt. D©n qu©n tù vÖ cïgn c«ng an nh©n d©n ra søc gi÷ g×n trËt tù xãm lµng yªn vui trÊn ¸p bän ph¶n ®éng. V× vËy, d©n qu©n tù vÖ ®· ®îc nh©n d©n ta hÕt lßng tin yªu gióp ®ì, nhê ®ã mµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. Trong lao ®éng s¶n xuÊt lùc lîng d©n qu©n tù vÖ l¹i lµ lùc lîng chñ yÕu lµm ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi trªn ®ång ruéng còng nh lµ trong c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp. Nh ta ®· biÕt d©n qu©n ®îc tæ chøc ë c¸c phêng, x·, thÞ trÊn, tù vÖ ®îc tæ chøc trong c¸c c¬ quan Nhµ níc, ®¬n vÞ hµnh ch¸nh sù nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, ngoµi nhiÖm vô gi÷ g×n an ninh ë ®Þa ph¬ng ra th× c«ng viÖc hµng ngµy vµ còng lµ nhiÖm vô chÝnh cña hä chÝnh lµ lao ®éng s¶n xuÊt. Theo ph¸p lÖnh vÒ d©n qu©n tù vÖ th× lùc lîng d©n qu©n tù vÖ cã ®é tuæi tõ 18 ®Õn 45 ®èi víi nam vµ 18 ®Õn 40 ®èi víi n÷ do ®ã lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng ®ang trong ®é tuæi lao ®éng nhiÖt t×nh vµ s¸ng t¹o 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhÊt cña cuéc ®êi vµ v× vËy lùc lîng d©n qu©n tù vÖ ®ãng vai trß rÊt quan träng trong lao ®éng s¶n xuÊt. Tãm l¹i, trong sù nghiÖp chèng Mü cøu níc, lùc lîng d©n qu©n tù vÖ gi÷ mét vai trß chiÕn lîc hÕt søc quan träng. Kh¼ng ®Þnh vai trß chiÕn lîc cña d©n qu©n tù vÖ, kh«ng ph¶i chóng ta chØ c¨n cø vµo nh÷ng th¾ng lîi mµ d©n qu©n tù vÖ ®· giµnh ®îc trong thùc tiÔn chiÕn tranh ë c¶ hai miÒn mµ chÝnh lµ chóng ta ®· xuÊt ph¸t tõ ®êng lèi qu©n sù m¸c-xÝt cña §¶ng ta, tõ b¶n chÊt cña chiÕn tranh nh©n d©n, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña chiÕn tranh nh©n d©n ë níc ta. NhiÖm vô cña lùc lîng d©n qu©n tù vÖ. Lùc lîng d©n qu©n tù vÖ cã c¸c nhiÖm vô sau: 1. S½n sµng chiÕn ®Êu vµ chiÕn ®Êu tiªu diÖt, tiªu hao lùc lîng ®Þch, lµm nßng cèt cho phong trµo toµn d©n ®¸nh giÆc, b¶o vÖ ®Þa ph¬ng, c¬ së; 2. Phèi hîp víi c«ng an, Bé ®éi biªn phßng, bé ®éi thêng trùc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n gi÷ v÷ng chñ quyÒn l·nh thæ, an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi; b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, c¸c kho vò khÝ trang bÞ kü thuËt, ph¸t hiÖn vµ thu gi÷ c¸c lo¹i vò khÝ trang bÞ qu©n sù tån gi÷ bÊt hîp ph¸p ë ®Þa ph¬ng, tham gia x©y dùng c¬ së v÷ng m¹nh toµn diÖn; 3. Bæ sung cho qu©n ®éi, phèi hîp víi qu©n ®éi chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu, phôc vô tiÒn tuyÕn; 4. G¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc, xung kÝch trong lao ®éng s¶n xuÊt, b¶o vÖ s¶n xuÊt, phßng chèng, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, ®Þch häa vµ c¸c sù cè nghiªm träng kh¸c. Víi nhiÖm vô ®ã, c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ hiÖn nay cÇn ®îc triÓn khai toµn diÖn, cã chiÒu s©u, g¾n kÕt chÆt chÏ víi x©y dùng c¬ së v÷ng m¹nh toµn diÖn, còng nh x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng, ®Æc biÖt, trong thêi k× míi, nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc vµ x©y dùng ®Êt níc cã sù ph¸t triÓn víi yªu cÇu ngµy cµng cao, nªn ®åi hái c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ ph¶i cã sù ®æi míi h¬n n÷a, t¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ngang tÇm nhiÖm vô trªn. 2.2 Ph¬ng híng x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng nßng cèt gi÷ g×n an ninh trËt tù t¹i c¸c ®oµn thÓ c¬ së ®Þa ph¬ng, ®ång thêi còng lµ lùc lîng hïng hËu trong 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc XHCN, v× vËy x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ trong giai ®o¹n hiÖn nay kh«ng chØ lµ ®¬n thuÇn x©y dùng lùc lîng nµy theo khÝa c¹nh qu©n sù chÝnh trÞ mµ cßn ph¶i ¸p dông nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt ®Ó ho¹t ®éng x©y dùng ®Êt níc cña d©n qu©n tù vÖ cã hiÖu qu¶ h¬n. §Þnh híng chung cña §¶ng ta vÒ x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ t¹o sù æn ®Þnh vµ hîp lý vÒ sè lîng, n©ng cao vÒ chÊt lîng, x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ mét c¸ch cã tæ chøc vµ quy m« phï hîp víi yªu cÇu, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm d©n téc, t«n gi¸o ®iÒu kiÖn ®Þa lý vµ nhiÖm vô quèc phßng an ninh cña tõng ®Þa ph¬ng vµ sù chuyÓn ®æi vÒ c¬ chÕ kinh tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Þnh híng cô thÓ vÒ x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ ®îc thÓ hiÖn theo 4 ®iÓm sau: 1. N©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng, t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, s©u réng vÒ nhËn thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c¸c cÊp vµ cña lùc lîng d©n qu©n tù vÖ ®èi víi nhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n v÷ng m¹nh, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa trong mäi t×nh huèng. Ph¶i gi¸o dôc qu¸n triÖt s©u s¾c quan ®iÓm, ®êng lèi cña §¶ng, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n cho c¸n bé chñ chèt c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ thÕ hÖ trÎ. KÕt hîp gi¸o dôc tËp trung ë c¸c líp víi gi¸o dôc thêng xuyªn b»ng nhiÒu h×nh thøc, lµm cho mäi c¸n bé, ®¶ng viªn ë tÊt c¶ c¸c cÊp, ph¶i ngµnh vµ nh©n d©n cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ vÒ viÖc x©y dùng, cñng cè nÒn quèc phßng toµn d©n. KÕt hîp quèc phßng - an ninh víi kinh tÕ, phèi hîp chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng quèc phßng, an ninh vµ ®èi ngo¹i; thÊy râ nh÷ng ©m mu, thñ ®o¹n chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. Tõ ®ã n©ng cao tinh thÇn yªu níc, chñ nghÜa x· héi, ®Ò cao ý thøc c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, tríc hÕt lµ cña ®éi ngò c¸n bé. Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô quèc phßng thuéc tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi, mçi tæ chøc, kiªn quyÕt ®Êu tranh lµm thÊt b¹i chiÕn lîc "diÔn biÕn hßa b×nh" b¹o lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt toµn vÑn l·nh thæ vµ lîi Ých quèc gia. 2. §Èy m¹nh x©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n g¾n víi thÕ trËn an ninh nh©n d©n, kÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi cñng cè quèc phßng - an ninh trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T¨ng cêng x©y dùng tØnh, thµnh phè thµnh khu vùc phßng thñ v÷ng ch¾c, lµm nÒn t¶ng cña thÕ trËn quèc phßng toµn d©n, thÕ trËn an ninh nh©n d©n, coi träng x©y dùng c¬ së v÷ng m¹nh toµn diÖn. TËp trung chØ ®¹o x©y dùng thÕ trËn quèc phßng, an ninh, ®Æc biÖt lµ ë tuyÕn biªn giíi, ®¶o vµ c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm ë néi ®Þa. N¾m ch¾c t×nh h×nh, chñ ®éng ph¸t hÞªn vµ ®èi phã cã hiÖu qu¶ víi nh÷ng ©m mu, thñ ®o¹n ph¸ ho¹i cña ®Þch, kh«ng ®Ó bÞ bÊt ngê trong mäi t×nh huèng. Gi¶i quyÕt tèt t×nh h×nh an ninh ë c¬ së, c¸c vô khiÕu kiÖn, tè c¸o vµ m©u thuÉn trong néi bé, nhÊt lµ nh÷ng ®iÓm nãng; xö lý kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng lîi dông vÊn ®Ò d©n téc vµ t«n gi¸o ®Ó chia rÏ ®oµn kÕt d©n téc, chèng ph¸ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cÇn n¾m v÷ng vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi víi cñng cè quèc phßng, an ninh. Bæ sung hoµn chØnh kÕ ho¹ch A, triÓn khai x©y dùng cô thÓ kÕ ho¹ch B cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, tríc hÕt lµ ®èi víi c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng. C¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶i thÓ hiÖn râ sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ víi quèc phßng trong x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n dµi h¹n, ng¾n h¹n, c¸c dù ¸n liªn doanh, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, trong ®iÒu chØnh bè trÝ d©n c, x©y dùng cñng cè bÕn c¶ng, s©n bay, ®êng giao th«ng thñy, bé, chó träng ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n, vïng nói, vïng s©u, vïng xa. X©y dùng vµ ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ - quèc phßng trªn tõng ®Þa bµn cô thÓ. KÕt hîp thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch x· héi víi chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi. Coi träng x©y dùng tiÒm lùc vµ nguån b¶o ®¶m ®Ó ®¸p øng nhu cÇu quèc phßng trong chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc. 3. X©y dùng, n©ng cao søc m¹nh tæng hîp, t¹o bíc ph¸t triÓn míi vÒ chÊt lîng vµ søc m¹nh chiÕn ®Êu cña lùc lîng d©n qu©n tù vÖ ®Þa ph¬ng: C¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng ph¶i ch¨m lo x©y dùng ®Ó n©ng cao søc m¹nh chiÕn ®Êu toµn diÖn. X©y dùng c¬ quan qu©n sù ®Þa ph¬ng, c¬ quan vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch, kiªm nhiÖm c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c Bé, ngµnh víi chÊt lîng tèt, ®ñ søc lµm tham mu cho l·nh ®¹o, chØ huy thùc hiÖn c«ng t¸c quèc phßng trong thêi kú míi. X©y dùng bé ®éi ®Þa ph¬ng ®ñ sè lîng, cã chÊt lîng. Tæ chøc huÊn luyÖn cho tõng ®èi tîng theo ®óng néi dung ch¬ng tr×nh quy ®Þnh s¸t víi t×nh h×nh nhiÖm vô ®Þa bµn ho¹t ®éng, phï hîp víi së trêng c¸ch ®¸nh cña tõng lùc lîng. N©ng cao chÊt lîng tæng hîp cña lùc lîng D©n qu©n tù vÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh vÒ D©n qu©n tù vÖ, nhÊt lµ chÊt lîng vÒ chÝnh trÞ. Duy tr× sè lîng, quy m« tæ chøc vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng phï hîp víi tõng vïng, tõng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Þa ph¬ng. N©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc chÝnh trÞ, huÊn luyÖn qu©n sù ®Ó b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, thùc sù lµ lùc lîng nßng cèt xung kÝch trong phßng, chèng thiªn tai ë c¬ së. Duy t×nh h×nh huÊn luyÖn vµ qu¶n lý chÆt chÏ lùc lîng dù bÞ ®éng viªn, qu©n nh©n dù bÞ vµ ph¬ng tiÖn kü thuËt. X©y dùng ®éi ngò sÜ quan dù bÞ, ®¶m b¶o ®ñ sè lîng vµ chÊt lîng. Thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch ®éng viªn, huÊn luyÖn diÔn tËp tõng bíc n©ng cao chÊt lîng cña ®éi ngò sÜ quan dù bÞ vµ c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn chän, gäi c«ng d©n nhËp ngò vµ c«ng t¸c tuyÓn sinh qu©n sù hµng n¨m, cã chÝnh s¸ch u tiªn ®èi víi vïng s©u, vïng xa, vïng ®ång bµo d©n téc. Tæ chøc s¬ kÕt viÖc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh vÒ D©n qu©n tù vÖ, Ph¸p lÖnh vÒ Lùc lîng dù bÞ ®éng viªn, rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, x¸c ®Þnh ph¬ng híng, biÖn ph¸p l·nh ®¹o, chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn. Trong n¨m 2001, tæ chøc s¬ kÕt 5 n¨m thùc hiÖn hai ph¸p lÖnh trªn ë cÊp qu©n khu vµ trong toµn quèc. 4. Tõng bíc hoµn chØnh hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c quèc phßng vµ t¨ng cêng qu¶n lý nhµ níc vÒ c«ng t¸c quèc phßng. Bé Quèc phßng cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Bé, ngµnh, c¸c c¬ quan liªn quan gióp ChÝnh phñ nghiªn cøu so¹n th¶o míi, bæ sung, söa ®æi c¸c v¨n b¶n vÒ c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ®Þa ph¬ng cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. T¨ng cêng c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ vµ chØ ®¹o cña Bé Quèc phßng. Thùc hiÖn tèt c¬ chÕ "§¶ng l·nh ®¹o, chÝnh quyÒn ®iÒu hµnh, c¬ quan qu©n sù lµm tham mu" ®· ®îc x¸c ®Þnh trong NghÞ quyÕt sè 02/BTC ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1987 cña Bé ChÝnh trÞ. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng theo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh cÇn t¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng, kÞp thêi chÊn chØnh, xö lý c¸c vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ vµ tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc ë cÊp tØnh. Hµng n¨m, b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c quèc phßng lªn Thñ tíng ChÝnh phñ (qua Bé Quèc phßng, thêi gian theo quy ®Þnh cña Bé quèc phßng). 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. KÕt luËn. 3.1 Sù cÇn thiÕt cña lùc lîng d©n qu©n tù vÖ. Lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ mét lùc lîng rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam. Trong thêi b×nh lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng chÝnh tham gia lao ®éng lµm ra phÇn lín cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, ®ång thêi d©n qu©n tù vÖ ho¹t ®éng tÝch cùc còng cã thÓ ®Èy lïi ®îc c¸c tÖ n¹n x· héi nh lµm cho c¸c ®oµn thÓ c¬ së ë ®i¹ ph¬ng trë nªn v÷ng m¹nh h¬n tõ ®ã míi cã thÓ thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ cña trung ¬ng gãp phÇn x©y dùng chÝnh quyÒn trung ¬ng ngµy cµng hoµn chØnh vÒ chÊt lîng. Trong thêi chiÕn lùc lîng d©n qu©n tù vÖ chÝnh lµ lùc lîng ®¶m b¶o cho hËu ph¬ng v÷ng ch¾c ®ång thêi chi viÖn søc ngêi søc cña cho tiÒn tuyÕn th©n yªu. Cã thÓ nãi lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹nh cña chóng ta c¸c níc kh¸c vÝ dô nh Nam T ®· rÊt thiÕu sãt khi kh«ng chó träng ph¸t triÓn lùc lîng nµy. Trong chiÕn tranh Nam T, Nam T ®· b¾n r¬i ®îc m¸y bay tµng h×nh F117A cña Mü nhng ®¸ng tiÕc lµ hä l¹i kh«ng b¾t sèng ®îc tªn phi c«ng nh¶y dï ra tõ chiÕc m¸y bay nµy, nÕu ®iÒu nµy x¶y ra t¹i ViÖt Nam th× ch¾c ch¾n tªn phi c«ng nµy sÏ bÞ c¸c lùc lîng d©n qu©n tù vÖ cña ta tãm gän. 3.2 Suy nghÜ cña b¶n th©n. TruyÒn thèng dùng níc vµ x©y dùng ®Êt níc ta tõ ngh×n ®êi nay ®· ®Ó l¹i cho chóng ta rÊt nhiÒu bµi häc quý gi¸, ®iÒu ®ã cµng ®îc thÓ hiÖn râ qua c¸c cuéc chiÕn tranh chèng giÆc ngo¹i x©m. Qua ®ã chóng ta còng thÊy ®îc lÞch sö vÎ vang hµo hïng ®¸nh giÆc gi÷ níc cña «ng cha ta. ThÕ hÖ trÎ ngµy nay muèn ®a ®Êt níc ®i lªn con ®êng c«ng nhiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ v÷ng bíc tiÕn vµo thÕ kû 21 ph¶i kÕ thõa truyÒn thèng lÞch sö hµo hïng cña «ng cha ta thña tríc, lÊy ®ã lµm nÒn mãng v÷ng ch¾c ®Ó x©y dùng ®Êt níc ViÖt Nam v÷ng m¹nh. ThÕ hÖ trÎ ngµy nay kh«ng chØ cè g¾ng häc tËp tèt trªn mäi lÜnh vùc mµ cßn ph¶i biÕt gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, ph¶i biÕt ch©n träng nh÷ng thµnh qu¶ ®Êu tranh gi÷ níc cña c¸c thÕ hÖ ®i tríc. §· cã bao nhiªu ngêi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n»m xuèng ®Ó cho chóng ta cã ®îc sèng yªn b×nh ngµy h«m nay, chóng ta ngµy nay ph¶i biÕt tr©n träng nh÷ng thÕ hÖ ®i tríc, ph¶i cã ý thøc tr¸ch nhiÖm tríc vËn mÖnh cña ®Êt níc. Chóng ta ngµy nay kh«ng chØ häc ®Ó biÕt, ®Ó tù hµo, ®Ó h·nh diÖn mµ lµ ®Ó hµnh ®éng ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc dÉu nhá bÐ cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc, cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó xøng ®¸ng lµ nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho ®Êt níc. Lùc lîng d©n qu©n tù vÖ cña ta ®· ®îc x©y dùng, qu¶n lý mÊy chôc n¨m nay theo nh÷ng chÝnh s¸ch rÊt hîp lý cña nhµ níc cã thÓ nãi lµ hoµn chØnh tuy nhiªn t«i còng ®a ra ý kiÕn chñ quan cña b¶n th©n m×nh hy väng r»ng nã cã thÓ gióp Ých cho viÖc c¶i tiÕn vÒ tæ chøc cña lùc lîng nµy. Lùc lîng d©n qu©n tù vÖ cña ta ®îc huÊn luyÖn vÒ chÝnh trÞ vµ qu©n sù tËp chung mçi n¨m mét lÇn. Trong t×nh h×nh hiÖn nay c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng thêng xuyªn sö dông nh÷ng thñ ®o¹n diÔn biÕn hoµ b×nh l«i kÐo, lõa g¹t nh©n d©n ta ®iÓn h×nh lµ sù kiÖn mét sè ®ång bµo T©y Nguyªn vît biªn sang Campuchia võa qua v× vËy theo ý kiÕn t«i viÖc huÊn luyÖn lùc lîng d©n qu©n tù vÖ lµ rÊt cÇn thiÕt ®Æc biÖt lµ huÊn luyÖn t tëng chÝnh trÞ cho lùc lîng nµy, nhng chu kú huÊn luyÖn 1 n¨m lµ h¬i dµi, viÖc huÊn luyÖn vÒ qu©n sù cã thÓ mçi n¨m mét lÇn lµ ®ñ nhng huÊn luyÖn chÝnh trÞ th× nªn ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn h¬n cã thÓ theo tõng quý thËm chÝ mçi th¸ng mét lÇn, ®Æc biÖt chó träng ë c¸c ®Þa bµn biªn giíi, c¸c vïng quª hÎo l¸nh bëi v× ®ã chÝnh lµ nh÷ng n¬i mµ kÎ thï thêng xuyªn lîi dông tr×nh ®é d©n trÝ thÊp cña ngêi d©n ®Ó thùc hiÖn nh÷ng hµnh ®éng ph¸ ho¹i c¸ch m¹ng. Sau nhiÒu tuÇn ®îc c¸c thÇy khoa GDQP tËn t×nh chØ d¹y t«i thÊy r»ng nghiªn cøu kü thuËt qu©n sù lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n, ngoµi nh÷ng kiÕn thøc ®îc c¸c thÇy truyÒn ®¹t rÊt c« ®äng vµ sóc tÝch mang tÝnh khoa häc cao, c¸c thÇy cßn mang l¹i vµo cho chóng em mét lý tëng c¸ch m¹ng s©u s¾c, mét tinh thÇn yªu níc nång nµn. §ã chÝnh lµ sù thµnh c«ng cña mét kho¸ häc tuy rÊt ng¾n ngµy nhng ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ v« cïng to lín. 11
- Xem thêm -