Tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cp tam kim

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I) LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng Tríc nhu cÇu ®ßi hái thùc tÕ cña ngµnh Ng©n hµng vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, vµo th¸ng 7 –1971 Ban x©y dùng Ng©n hµng ®· ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 218/Q§ - NH do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ký. NhiÖm vô chÝnh cña ban trong thêi gian nµy lµ x©y dùng vµ s÷a ch÷a c¸c kho tµng vµ nhµ cöa trong ngµnh. Trùc thuéc Ng©n hµng hµng Ng©n hµng ViÖt Nam. Ngay tõ khi thµnh lËp ban x©y dùng Ng©n hµng ®· cã tíi 38 nh©n viªn vµ c«ng nh©n víi mét phßng tµi vô. Ban x©y dùng Ng©n hµng chÞ sù chØ ®¹o cña côc phã vµ mét trëng ban. Tõ n¨m 1971 – 1993 cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh Ban x©y dùng còng ®· cã sù ph¸t triÓn cao h¬n nh x©y dùng kho tµng vµ s¶n xuÊt c¸c bao b× phôc vô ngµng Ng©n hµng. Lóc nµy ban x©y dùng cã kho¶ng 50 nh©n viªn. C¬ cÊu tæ chøc bao gåm: 1 trëng ban, 1 phã ban, ®éi nÒ, ®éi méc, phßng vËt t, phßng tæ chøc.Mçi ®éi mçi phßng ®Òu cã mét ®éi trëng mét ®éi phã. §Õn n¨m 1987, theo quyÕt ®Þnh sè 114/Q§ -NH ngµy 9/10/1978 do Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ níc ký thµnh lËp xÝ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng tõ ban x©y dùng. Lóc nµy c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty gåm mét Chñ nhiÖm, hai Phã chñ nhiÖm vµ c¸c phßng ban. - Phßng kû thuËt - Phßng VËt t - Phßng Tµi vô - Phßng Hµnh chÝnh - Mét ®éi xe - Hai ®éi nÒ - Mét ®éi méc Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lóc ®ã 84 ngêi. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty X©y l¾p Ng©n hµng lµ x©y dùng va s÷a ch÷a kho tµng nhµ xëng trong ngµnh Ng©n hµng nhng cã quy m« lín h¬n tríc. Tõ ngµy 20/1/1993, Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ níc C¨n cø theo ph¸p lÖnh Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 23/5/1990. C¨n cø vµo luËt tæ chøc ChÝnh Phñ ngµy 30/9/1992. C¨n cø vµo quy chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp cña Nhµ níc ViÖt Nam ban hµnh, kÌm theo NghÞ §Þnh sè 388/H§BT ngµy 20/11/1991 vµ NghÞ §Þnh sè 115/H§BT ngµy 7/5/1992 cña Héi §ång Bé Trëng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¨n cø theo ý kiÕn cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ vÒ thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc t¹i th«ng b¸o sè 19 ngµy 11/12/1992 cña V¨n phßng ChÝnh phñ. 1) QuyÕt §Þnh thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc xÝ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng thuéc Ng©n hµng Nhµ níc. 2) - XÝ nghiÖp ®îc phÐp ®Æt trô së t¹i x· Thanh Tr× huyÖn Thanh Tr× thµnh phè Hµ Néi. - Tæng møc vèn kinh doanh ®Õn thêi ®iÓm 1/1/1992 lµ 1.328.000.000 ®ång.Trong ®ã: vèn cè ®Þnh lµ 568 triÖu ®ång vèn lu ®én lµ 760 triÖu ®ång PhÇn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp lµ 1.114.000.000 ®ång PhÇn thuéc c«ng ty lµ 214.000.000 ®ång - Ngµnh nghÒ kinh doanh: ngµnh x©y dùng Ngµy 25/7/1995 QuyÕt §Þnh cña Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc ®æi tªn vµ bæ sung nhiÖm vô cho xÜ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng. C¨n cø ph¸p lÖnh Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 23/5/1990 C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé vµ C¬ quan ngang Bé C¨n cø vµo c«ng v¨n bæ sung2266/UB –KHH ngµy 13/7/1995 cña Uû ban kÕ ho¹ch kÕ ho¸ Nhµ níc thõa uû quyÒn Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®æi tªn vµ bæ sung ngµnh nghÒ Theo ®Ò nghÞ cñ Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng vµ Phã Vô Trëng, Trëng phßng Qu¶n lý XÝ nghiÖp Ng©n hµng Nhµ níc. QuÕt §Þnh ®æi tªn XÝ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng thµnh C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng trùc thuéc Ng©n hµng nhµ níc. Bæ sung nhiÖm vô cho C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®îc kinh doanh trong c¸c ngµnh nghÒ: + C¶i t¹o vµ trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh + Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ngµnh Ng©n hµng C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ngµy cµng ®îc bæ sung thªm ngµnh nghÒ kinh doanh. Ngµy 21/5/2002 Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ níc c¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc sè 01/1997 – QH 10 ngµy 12/12/1997; c¨n cø vµo luËt doanh nghiÖp Nhµ níc ngµuy 20/4/1995; c¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 50/CP ngµy 28/8/1996 cña ChÝnh phñ vÒ thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n DNNN vµ NghÞ ®Þnh sè 38/CP ngµy 11/6/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 50/CP; theo 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n – Tµi chÝnh vµ Gi¸m ®èc c«ng ty xay dùng Ng©n hµng. QuyÕt ®Þnh bæ sung ngµnh nghÒ kinh doang cho c«ng ty nh sau. + T vÊn( kh«ng bao gåm thiÕt kÕ c«ng tr×nh), ®Çu t x©y dùng dù ¸n + Kinh doanh,cung øng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh x©y dùng, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn l¹nh, m¸y x©y dùng, b¶o tr× b¶o dìng thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng tr×nh, ®iÒu hoµ, thang m¸y, m¸y ph¸t ®iÖn, chèng thÊm vµ chèng mèi. Tõ khi ®îc thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, lu«n lu«n hoµn thµnh chØ tiªu mµ Nhµ níc vµ ngµnh Ng©n hµng giao cho. §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh Ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· khai th¸c cã hiÖu qu¶ vÒ n¨ng lùc, vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, kh«ng ngõng ®æi míi thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng… ®ång thêi c«ng ty còng chó trong n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô ngµy cµng cao cña C«ng ty còng nh nhu cÇu ph¸t triÓn toµn ngµnh v· cña x· héi. C«ng ty ®· cô thÓ ho¸ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ ngµnh giao cho h»ng n¨m b»ng viÖc x©y dùng c¸c néi quy, quy chÕ néi bé nhng vÉn tu©n thñ ph¸p luËt ®Ó nh»m gãp phÇn thóc ®Èy tiÕn ®é x©y dùng vµ sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña C«ng ty, ®ång thêi gi÷ v÷ng an ninh trËt tù vµ an toµn x· héi t¹i c¸c ®¬n vÞ còng nh t¹i c¸c ®Þa ph¬ng mµ c«ng ty ®ang tham gia thi c«ng x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh… Tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn, hiÖu qu¶, n¨ng suÊt vµ chÊt lîng còng nh thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. §Õn nay, vÒ nh©n lùc C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn giái, v÷ng vµng tinh th«ng nghÒ nghiÖp cã kh¶ n¨ng tham gia ®Êu thÇu vµ x©y dùng tÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh võa vµ nhá cã chÊt lîng cao. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®Õn nay ®· h¬n 30 n¨m mµ cha hÒ x¶y ra sù cè c«ng tr×nh hay tai n¹n lao ®éng nghiªm träng nµo. Nh÷ng yÕu tè t¹o nªn sù thµnh c«ng cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m quala Cong ty lu«n lu«n ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ thÈm mü kiÕn tróc cña bªn chñ c«ng tr×nh do ®ã C«ng ty ®· ®îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. §Õn nay quy m« ho¹t ®éng tham gia ®Êu thÇu, thi c«ng x©y dùng cña C«ng ty ®· v¬n réng ra kh¾p c¶ níc. HiÖn nay C«ng ty ®· cã chi nh¸nh, v¨n phßng giao dÞch réng kh¾p c¶ níc. VÒ hiÖu qñ kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua võa thùc hiÖn chñ tr¬ng cña Nhµ níc vµ díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, C«ng ty ®· ®Ò ra môc tiªu t¨ng n¨ng suÊt hiÖu qu¶ lao ®éng lµm c¬ sá cho viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty. Do cã chñ tr¬ng ®êng lèi vµ ph¬ng híng ®óng ®¾n, ®ång thêi biÕt vËn dông nh¹y bÐn nh÷ng chÕ ®é c¬ chÕ chÝnh s¸ch 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khuyÕn khÝch cña Nhµ níc trong c¬ chÕ thÞ trêng nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· ®¹t ®îc trong thêi gian qua lµ t¬ng ®èi tèt. II §Æc ®iÓm, m«i trêng, lÜnh vùc vµ ngµnh nghÒ kinh doanh 1) §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng s¶n xuÊt va kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nªn cã nh÷ng sù kh¸c biÖt rÊt lín so víi nh÷ng ngµnh kh¸c 1.1 §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng 1.1.1 S¶n phÈm cã tÝnh chÊt cè ®Þnh n¬i s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tiªu thô s¶n phÈm, phô thuéc trùc tiÕp vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n vµ khÝ hËu - N¬i tiªu thô s¶n phÈm cè ®Þnh - N¬i s¶n xuÊt biÕn ®éng nªn lùc lîng thi c«ng( lao ®éng, thiÕt bÞ thi c«ng, vËt t kü thuËt) lu«n lu«n di ®éng. - ChÊt lîng, gi¸ c¶ phô thuéc vµ chÞu sù ¶nh hëng trùc tiÕp ®iÒu kiÖn tù nhiªn. 1.1.2 S¶n phÈm x©y dùng cã quy m«t lín, kÕt cÊu phøc t¹p. - V× s¶n phÈm x©y dùng phÇn lín lµ tµi s¶n cè ®Þnh - KÕt cÊu cña s¶n phÈm phøc t¹p, nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh mçi c«ng tr×nh th× ph¶i cã nh÷ng b¶n thiÕt kÕ riªng. - Khèi lîng vèn ®Çu t lín vµo vËt t, lao ®éng vµ m¸y mãc thi c«ng. 1.1.3 S¶n phÈm x©y dùng cã thêi gian sö dông l©u dµi, chÊt lîng cña s¶n phÈm cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña ngµnh kinh doanh kh¸c. - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng thêng cã thêi gian sö dông rÊt dµi, nªn ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu rñi ro( sù thay ®æi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo) - S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng lµ yÕu tè ®Çu vµo cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nªn nã co ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c. 1.1.4 S¶n phÈm x©y dùng mang tÜnh chÊt tæng hîp vÒ kü thuËt – kinh tÕ – v¨n ho¸, x· héi – thÈm mü vµ quèc phßng. - Khi s¶n phÈm x©y dùng ®îc h×nh thµnh th× ®iÒu ®Çu tiªn cÇn ph¶i xem xÐt lµ nã cã ®îc thùc hiÖn theo ®óng b¶n vÏ, cã tu©n theo c¸c quy tr×nh x©y l¾p, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, cã phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n v¨n ho¸ x· héi ë n¬i c«ng tr×nh ®îc x©y dùng, c«ng tr×nh ®ã cã tÝnh thÈm mü kh«ng vµ nã cã phôc vô cho ®Êt níc khi cã chiÕn tranh kh«ng. 1.1.5 S¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh chÊt ®¬n chiÕc vµ riªng lÏ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §Ó cã ®îc mét c«ng tr×nh x©y dùng th× chñ ®Çu t thêng ph¶i bá ra mét khèi lîng vèn lín, nã chiÕm tû träng lín trong tµi s¶n cña c«ng ty, v× vËy nã thêng mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc vµ riªng lÏ. 2) LÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty Theo ®iÒu lÖ tæ chùc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng th× lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty la: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c¸c kho tµng chuyªn dïng trong vµ ngoµi ngµnh Ng©n hµng - T vÊn ®Çu t x©y dùng c¸c dù ¸n; kinh doanh, cung ng, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, kho tµng, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn, ®iÖn l¹nh m¸y x©y dùng, d©y chuyÒn s¶n xuÊt, vËt liÖu x©y dùng. B¶o tr×, b¶o dìng c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng tr×nh, ®iÒu hoµ thang m¸y, m¸y ph¸t ®iÖn, chèng mèi vµ chèng thÊm. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3) ThÞ trêng kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng. C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng cã mÆt 61/64 tØnh thµnh cña c¶ níc. C¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty phÇn lín do Ng©n hµng Nhµ níc chØ ®Þnh thÇu, c«ng ty kh«ng ph¶i tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong ngµnh. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngoµi ngµnh chiÕm tû träng rÊt Ýt. Tríc ®©y thÞ trêng cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng lµ khu vùc B¾c Bé lµ chñ yÕu th× hiÖn nay C«ng ty ®ang chó träng më réng thÞ trêng sang khu vùc Nam Bé vµ Trung Bé. C«ng ty xem ®©y lµ hai trong sè nh÷ng thÞ trêng tiÒm n¨ng, nh÷ng thÞ trêng nµy sÏ chiÕm kho¶ng 80%, cßn c¸c thÞ trêng kh¸c chiÕm kho¶ng 20%. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Danh s¸ch c¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tªn c«ng tr×nh NH§T tØnh Qu¶ng TrÞ-nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Lai Ch©u- C¶i t¹o trô së lµm viÖc NHNo&PTNT huyÖn Chî Míi tØnh B¾c C¹n.Trô së lµm viÖc NHNo&PTNT tØnh VÜnh Phóc – C«ng tr×nh nhµ phï trî C«ng ty thuª mua tµi chÝnh II t¹i B×nh D¬ng – NHNo&PTNT VN NHNo D©u T»m T¬ - trô së lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Sãc Tr¨ng – Trô së lµm viÖc NHNo&PTNT huyÖn An Minh Kiªn Giang – Trô së lµm viÖc NHNo&PTNT huyÖn An S¬ng – Hãc m«n – Trô së lµm viÖc NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn. Nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Kiªn Giang nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Tra Vinh – Nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Hµ TØnh. C¶i t¹o nhµ lµm viÖc kiªm kho NH C«ng Th¬ng B×nh Phíc. Trô së lµm viÖc kiªm kho NH C«ng Th¬ng chi nh¸nh 12 TP HCM Trô së giao dich NH C«ng Th¬ng An Giang. Trô Së giao dÞch NH C«ng Th¬ng tØnh Gia Lai. Trô sá giao dÞch NH C«ng Th¬ng tØnh VÜnh Long. Trô së giao dÞch NH C«ng Th¬ng tØnh §¨k L¨k.Trô së giao dÞch NH C«ng Th¬ng tØnh Kiªn Giang. Trô së giao dÞch kiªm kho NH Ngo¹i Th¬ng tØnh B×nh D¬ng. Nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNH tØnh Qu·ng Ninh – C¶i t¹o s÷a ch÷a nhµ lµm viÖc Nhµ Giao dÞch kiªm kho NHNN tØnh H¶i D¬ng NHNH TØnh §ång Nai Trô së Giao dÞch kiªm kho NHNN tØnh Hµ T©y. Trô së Giao dich kiªm kho gi¸ trÞ 5.032 3.134 1.500 1.740 2.944 4.500 1.139 1.387 1.739 8.200 5.010 4.400 6.796 5.928 7.000 5.064 6.040 5.400 5817 6.150 9.004 2.328 7.000 7.070 10.000 ®Þa ®iÓm thi c«ng chñ ®Çu t ThÞ x· §«ng Hµ tØnh Qu·ng TrÞ ThÞ x· §iÖn Biªn tØnh Lai Ch©u HuyÖn Chî Míi TØnh B¾c C¹n ThÞ x· VÜnh Yªn tØnh VÜnh Phóc KCN Sãng ThÇn tØnh B×nh D¬ng B¶o Léc tØnh L©m §ång NH §Çu t tØnh Qu·n TrÞ NHNo&PTNT tØnh Lai Ch©u NHNo&PTNT TØnh B¾c C¹n NHNo&PTNT tØnh VÜnh Phóc C«ng ty TMTC II tØnh B×nh D¬ng NHNo D©u T»m T¬ B¶o Léc NHNo&PTNT tØnh Sãc Tr¨ng NHNo&PTNT tØnh Kiªn Giang NHNo&PTNT HuyÖn An S¬ng NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn NHNo&PTNT tØnh Kiªn Giang NHNo&PTNT TØnh Hµ TÜnh NHNo&PTNT tØnh Trµ Vinh NH C«ng Th¬ng tØnh B×nh Phíc NH C«ng Th¬ng CN 12 TP HCM NH C«ng Th¬ng tØnh An Giang NH C«ng Th¬ng tØnh Gia Lai NH C«ng Th¬ng tØnh VÜnh Long NH C«ng Th¬ng tØnh §¨k L¨k NH C«ng Th¬ng tØnh TiÒn Giang NH Ngo¹i Th¬ng tØnh B×nh D¬ng NHNN tØnh Qu·ng Ninh NHNH tØnh H¶i D¬ng NHNH tØnh §ång Nai NHNN tØnh Hµ T©y HuyÖn Sãc Tr¨ng tØnh Sãc Tr¨ng HuyÖn An Minh tØnh Kiªn Giang HuyÖn An S¬ng Hãc M«n TP HCM §êng Thèng NhÊt- P. Gia Sµng TP Th¸i Ngyªn TØnh Kiªn Giang TØnh Trµ Vinh ThÞ x· Hµ TÜnh tØnh Hµ TÜnh ThÞ x· §ång Xoµi tØnh B×nh Phíc TP Hå ChÝ Minh Long Xuyªn - An Giang TP Playku tØnh Gia Lai ThÞ x· VÜnh Long tØnh VÜnh Long ThÞ x· Bu«n Mª ThuËt tØnh §¨k L¨k TØnh TiÒn Giang ThÞ x· Thñ DÇu mét tØnh B×nh D¬ng TP H¹ Long tØnh Qu·ng Ninh §êng B¹ch §»ng TP H¶i D¬ng TP Biªn Hoµ tØnh §ång Nai ThÞ x· Hµ §«ng tØnh Hµ T©y 4) M«i trêng kinh doanh 6 kÕ ho¹ch hoµn thµnh 09/2003 04/2004 05/2004 05/2004 06/2004 10/2004 12/2003 12/2003 11/2003 12/2003 12/2003 12/2003 09/2004 05/2004 12/2004 12/2003 03/2004 04/2004 12/2003 10/2004 03/2004 03/2004 11/2003 10/2004 09/2004 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2.1M«i tr¬ng kinh tÕ: C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng kinh doanh trong mét m«i trêng kinh tÕ hÕt søc thuËn lîi, ®ã lµ: - Kh«ng co ®èi thñ c¹nh tranh trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë trong ngµnh ng©n hµng v× c¸c c«n tr×nh x©y dùng cña c«ng ty ®Òu ®îc chØ ®Þnh thÇu mµ kh«ng ph¶i tham gia ®Êu thÇu. - Níc ta ®ang thêi kú héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ, nÒn kinh tÕ th× ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, tríc xu thÕ nh vËy th× ngµnh Ng©n hµng còng ph¶i ph¸t triÓn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ nh má réng m¹ng líi kh¾p c¶ níc, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cho ngµnh còng nh cho ®Êt níc... §©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng ®Ó C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n, cè nhiÒu c«ng tr×nh thi c«ng h¬n. - Ngµnh Ng©n hµng kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ rÊt ®Æc biÖt nh TiÒn c¸c chøng kho¸n, c¸c giÇy tê cã gi¸ kh¸c… mµ nh÷ng hµng ho¸ nµy l¹i rÊt dÔ ch¸y, dÔ mÊt c¾p… V× vËy mµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty rÊt ®Æc biÖt ®ßi hái vÒ chÊt lîng rÊt cao vµ s¬ ®å thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o phßng, chèng ®îc c¸c yÕu tè rñi ro. Do ®ã mµ ngµnh Ng©n hµng ®ßi hái ph¶i cã mét c«ng ty x©y dùng riªng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2.2M«i trêng ph¸p luËt. - Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc l¹i ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng nªn C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt doanh nghiÖp Nhµ níc( nay lµ luËt doanh nghiÖp ) vµ c¸c bé luËt kh¸c liªn quan ®Õn ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. C¸c luËt hay bé luËt nµy ®ang trong thêi kú h×nh thµnh nªn thêng xuyªn s÷a ®æi vµ ®iÒu chØnh ®iÒu nµy c¶n trë rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - Ngoµi ra C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n khi kinh doanh thªm c¸c ngµnh nghÒ kh¸c. Do hÖ thèng ph¸p luËt cha ®ång bé, nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt cßn chång chÐo lªn nhau ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Nhng nãi chung trong thêi gian qua C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng còng gÆp rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh lµ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu vµ tham gia dù thÇu ®îc x©y dùng, luËt doanh nghiÖp ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, nhiÒu v¨n b¶n híng dÉn luËt vµ díi luËt ra ®êi. §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng Ng©n hµng võa hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao võa n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty… 4.2.3M«i trêng chÝnh trÞ v¨n ho¸ x· héi Tõ khi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®îc ho¹t ®éng trong mét m«i trêng chÝnh trÞ æn ®Þnh. §iÒu nµy còng lµ mét trong nh÷ng yªu tè gióp cho C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng hoµn thµnh c¸c tèt c¸c c«ng tr×nh, kh«ng bÞ chËm vÒ tiÕn ®é thi c«ng vµ bµn giao kÞp thêi cho bªn chñ ®Çu t. 5) §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®Òu do Ng©n hµng Nhµ níc chØ ®Þnh thÇu nªn kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh, cßn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngoµi ngµnh th× c«ng ty ph¶i tù t×m kiÕm hoÆc tham gia ®Êu thÇu, nhng nã chØ chiÕm lîng rÊt nhá trong sè c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty thùc hiÖn. Riªng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngoµi ngµnh C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu c«ng ty kh¸c nh Tæng c«ng ty x©y dùng trùc thuéc Bé X©y Dùng, Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ… III) §Æc ®iÓm vÒ bé m¸y tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vµ nhiÖm vô Cho ®Õn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng lµ 180 ngêi trong ®ã: Nam 121 ngêi, N÷ lµ 59 ngêi Tr×nh ®é ®¹i häc: 72 ngêi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tr×nh ®é trung cÊp: 40 ngêi Nh©n viªn vµ lao ®éng: 68 ngêi §Ó ®iÒu hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt thi c«ng x©y dùng C«ng ty ®· tæchøc bé m¸y qu¶n lý nh sau. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng(h×nh vÏ bªn) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua s¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ta thÊy ®îc C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý mét thñ trëng, ®ång thêi ph¸t huy ®îc vai trß tham mu, gióp viÖc cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trùc thuéc. Gi¸m ®èc qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng cña C«ng ty mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua ban Gi¸m ®èc vµ bèn phßng chøc n¨ng. Khi cÇn thiÕt Gi¸m ®èc cã thÓ chØ ®¹o trùc tiÕp ®èi víi c¸c ®éi s¶n xuÊt vµ c¸c bé phËn qu¶n lý kh¸c nhau trong C«ng ty. C¸c phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña phßng ban ®¶m nhËn. §ång thêi ph¶i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô mµ gi¸m ®èc giao cho. C¸c phßng ban nµy ph¶i lµ nh÷ng bé phËn tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng viÖc vµ chøc n¨ng mµ m×nh qu¶n lý. Ban Gi¸m ®èc lµm viÖc trªn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu doanh nghiÖp do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, n©ng l¬ng, khen thëng, kû luËt. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vµ tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m §èc lµ ngêi cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong C«ng ty. Phã gi¸m ®èc do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, n©ng l¬ng, khen thëng, kü luËt theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ c¬ quan ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng hoÆc nh÷ng c«ng viÖc ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh + Lµ bé phËn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cu¶ C«ng ty nh: qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn chän ký kÕt hîp ®ång lao ®éng thêi vô quý n¨m, sö dông hîp lý c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n trong s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng bao gåm c¸c c«ng t¸c tr¶ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi… §©y còng lµ bé phËn qu¶n lý lu tr÷ v¨n th, c«ng v¨n, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ b¶o vÖ. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh bao gåm mét trëng phßng, mét phã phßng vµ mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn, ngoµi ra cßn cã mét tæ b¶o vÖ. Trëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc m×nh ®îc giao víi Gi¸m ®èc. - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt + Lµ bé phËn cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc x©y dùng c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá cña C«ng ty tr11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 íc m¾t còng nh l©u dµi, ®ång thêi x©y dùng ph¬ng ¸n ®Çu t trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, c¸c ®éi s¶n xuÊt. Tæ chøc hoµn thiÖn hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra nh÷ng néi dung chi tiÕt trong hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng. Cö c¸n bé thêng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t, kiÓm tra tiÕn ®é thi c«ng, chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c ®èi s¶n xuÊt, nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n híng dÉn còng nh ®Þnh møc gi¸ cña Bé X©y Dùng ban hµnh híng dÉn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt quyÕt to¸n c«ng tr×nh nhan chãng. §ång thêi ®©y còng lµ bé phËn thùc hiÖn nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt nh»m ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt thi c«ng x©y dùng, gi¶m quü thêi gian t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, khèi lîng, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. + Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt bao gåm: mét trëng phßng, mét phã phßng vµ c¸c nh©n viªn. Trëng phßng kÕ ho¹ch kü thuËt do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ toµn C«ng ty vÒ c«ng viÖc cña m×nh. - Phßng kÕ to¸n – tµi vô + Lµ bé phËn cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n Nhµ níc, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n – tµi vô, h¹ch to¸n thèng kª ë mçi ®éi s¶n xuÊt ®Ó b¸o c¸o kÞp thêi sè liÖu còng nh tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n. Cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ tho kÕ ho¹ch cña tõng c«ng tr×nh mµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt yªu cÇu khi cã x¸c nhËn kh«Ý lîng thi c«ng, hµng th¸ng phßng kÕ to¸n – tµi vô ph¶i tæ chøc kiÓm tra ®èi chiÕu c¸c chøng tõ kÕ to¸n, nguån thu c«ng nî… Thu håi vèn nhanh chãng ®Çy ®ñ kÞp thêi sau khi quyÕt to¸n ®îc duyÖt, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, sö dông vèn s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®Þnh kú, theo dâi vµ thanh to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ. KÕ to¸n trëng do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm n©ng l¬ng, khen thëng, kü luËt theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty. KÕ to¸n trëng lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, thèng kª cña C«ng ty, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt - Phßng kiÓm so¸t + Tham mu gióp Gi¸m ®èc kiÓm tra, thanh tra toµn bé c¸c mÆt tµi chÝnh cña toµn C«ng ty. Gióp ®ì c¸c ®éi thi c«ng vÒ mÆt sæ s¸ch giÊy tê cã liªn quan trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Chuyªn tr¸ch híng dÉn viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña C«ng ty ®èi víi nhµ níc. Gi¸m s¸t tæng hîp c¸c mÆt nh: hå s¬ chøng tõ, th«ng tin néi é…§ång thêi thùc hiÖn mäi c«ng viÖc theo ban l·nh ®¹o. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Phßng kiÓm so¸t bao gåm mét trëng phßng, mét phã phßng vµ c¸c nh©n viªn. Trëng phßng kiÓm so¸t do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm vµ chÞu trach nhiÖm tr¬c Gi¸m ®èc vµ tríc toµn bé C«ng ty vÒ c«ng viÖc cña m×nh. - Bé phËn s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc chia lµm 7 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ mét sè Ban, ®éi chñ nhiÖm c«ng tr×nh. §©y lµ bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. Trong mçi ®éi c«ng nh©n ®Òu cã thÓ phôc vô s¶n xuÊt chÝnh võa cã thÓ trùc tiÕp tham gia thi c«ng x©y dùng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng chÊt lîng vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Mçi ®éi s¶n xuÊt ®Òu cã mét ®éi trëng vµ mét phã ®éi trëng. Víi c¬ cÊu tæ chøc nh thÕ lµ t¬ng ®èi phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty. §ång thêi gi÷a c¸c ®éi còng ®· cã sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm vµ mçi ngêi trong ®éi còng vËy nh»m môc ®Ých tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thuËn lîi. V¨n phßng giao dÞch gióp cho C«ng ty t×m kiÕm vµ thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång, ®ång thêi lµ n¬i giao dÞch gi÷a C«ng ty v¬i kh¸ch hµng. V¨n phßng giao dÞch còng lµ bé gióp cho c«ng ty më réng ®îc thÞ trêng kinh doanh, t¹o mèi quan hÖ gÇn gòi víi kh¸ch hµng. Ngoµi ra trong mçi phßng ban ®Òu cã c¸c bét phËn §oµn thÓ nh»m ch¨m lo c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt còng nh tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc. Víi c¬ cÊu tæ chøc nh vËy trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng lu«n lµ ®¬n vÞ ®¹t thµnh tÝch tèt trong c«ng t¸c thi ®ua trong ngµnh. C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng lu«n hoµn thµnh c¸c chØ tiªu mµ nhµ níc giao cho, ®êi sèng vËt chÊt, tinh th©n cña c¸n bé ngµy cµng ®îc n©ng cao. §iÒu kiÖn lµm viÖc còng ®îc c¶i tiÕn ®¸ng kÓ nh: c¸c phßng ban ®· cã chÕ ®é khen thëng, kû luËt ®èi víi thµnh viªn; gi÷a c¸c phßng ban thi thi ®ua víi nhau; c¸c phßng ban ®Òu ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh m¸y vi tÝnh, m¸y trén bª t«ng, m¸y c¾t, m¸y phay… IV) KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng trong hai n¨m 2001 vµ 2002 KÕt qña kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®îc thÓ hiÖn qua c¸c b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n quý 4 n¨m 2001 Tµi s¶n A.TSL§ & §T ng¾n h¹n I.TiÒn 1.TiÒn mÆt t¹i quü 2.TiÒn göi ng©n hµng II.Kho¶n ph¶i thu 1.Ph¶i thu kh¸ch hµng 2.Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 3.ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ 4.Ph¶i thu néi bé 5.C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 6.Dù phßng kho¶n ph¶i thu N¨m 2001 N¨m 2002 41.383.882.752 6.090.736.822 2.053.118.636 4.037.618.186 24.471.752.587 17.334.882.070 628.356.650 166.033.894 1.333.604.738 5.008.875.235 0 56.772.923.966 37.956.604.808 1.328.186.309 2.467.418.499 24.945.325.789 10.892.947.386 1.172.002.676 45.756.543 12.826.775.005 57.844.179 (50.000.000) 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III.Hµng tån kho 1.NL, vËt liÖu tån kho 2.C«ng cô, dông cô 3.Chi phÝ sx, kd dë dang 4.Hµng ho¸ tån kho IV.TSL§ kh¸c 1.T¹m øng 2.Chi phÝ tr¶ tríc B.TSL§ & §T dµi h¹n I.TSC§ TSC§ h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - GÝa trÞ hao mßn luü kÕ II.CPXD c¬ b¶n dë dang 6.509.002.901 493.428 59.218.921 6.449.290.552 0 4.312.390.442 4.047.687.032 264.703.410 1.406.344.044 1.018.283.751 1.018.283.751 2.071.906.478 (1.053.622.727) 388.060.293 19.497.396.541 493.428 13.845.392 19.133.454.474 349.603.247 8.534.596.828 8.330.360.998 204.235.830 1.866.566.886 1.866.566.886 1.866.566.886 3.272.713.302 (1.406.146.416) Tæng tµi s¶n 42.790.226.796 58.639.490.852 Nguån vèn N¨m 2001 N¨m 2002 A.Nî ph¶i tr¶ I.Nî ng¾n h¹n 1.Vay ng¾n h¹n 2.Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 3.Ngêi mua tr¶ tríc 4.ThuÕ & kho¶n thuÕ ph¶i nép nhµ níc 5.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 6.Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ 7.Kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c II.Nî kh¸c Chi phÝ ph¶i tr¶ B.Nguån vèn chñ sá h÷u I.Nguån vèn, quü 1.Nguån vèn kinh doanh 2.Quü ®Çu t ph¸t triÓn 3.Quü dù phßng tµi chÝnh 4.Lîi nhuËn cha ph©n phèi II.Nguån kinh phÝ,quü kh¸c 1.Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm 2.Quü khen thëng phóc lîi 37.261.505.817 36.000.440.187 11.464.487.689 11.662.978.784 2.401.785.202 52.251.219.415 50.797.682.424 19.265.751.544 12.911.975.979 3.060.425.365 487.141.821 (582.435.106) 25.424.400 1.852.830.366 2.793.402 12.771.531.706 8.105.791.925 3.367.639.534 1.261.065.630 1.261.065.630 5.528.720.979 5.528.720.979 2.773.332.791 1.251.374.462 254.973.674 854.217.894 1.453.536.991 1.453.536.991 6.388.271.437 5.833.861.297 3.974.139.615 656.760.711 254.973.674 947.957.297 394.822.158 554.410.140 122.226.632 170.016.239 272.595.526 384.393.901 Tæng nguån vèn 42.790.226.796 58.639.490.852 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng danh thu 1.Doanh thu thuÇn 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn gép 4.Chi phÝ qu¶n lý DN 5.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6.Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 7.Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 8.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 9.C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 10.Chi phÝ bÊt thêng 11.Lîi nhuËn bÊt thêng 12.Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 13.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 14.Lîi nhuËn sau thuÕ 49.839.837.638 49.839.837.638 46.921.534.844 2.918.302.794 1.601.578.461 1.316.724.333 57.635.516.140 57635516140 54.202.438.323 3.433.077.817 1.892.117.140 1.540.960.677 207.495.788 347.394.785 94.041.138 110.704.992 113.454.650 236.689.793 911.360 4.843.723 0 911.360 1.431.090.343 377.150.052 182.521 4.661.202 1.782.311.672 570.339.735 1.053.940.291 1.211.971.937 Qua sè liÖu cña hai b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh ta tÝnh ®îc mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña C«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chØ tiªu tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh tû suÊt thanh to¸n nhanh tû suÊt thanh to¸n tøc thêi tû sè nî/ tæng tµi s¶n vßng quay cña tiÒn hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n ROE ROA n¨m 2001 1.149 0.85 0.169 0.87 8.18 1.16 0.19 0.024 n¨m 2002 1.117 1.238 0.747 0.891 1.51 0.98 0.19 0.020 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tý suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh cña C«ng ty n¨m sau thÊp h¬n n¨m tríc do: tèc ®é t¨ng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n lu ®éng. Mµ tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n lu ®éng chÝnh lµ tèc ®é t¨ng cña hµng tån kho, hµng tån kho cña C«ng ty t¨ng do s¶n xuÊt t¨ng, vµ hµng ho¸ kh«ng b¸n ®îc Cßn tû suÊt thanh to¸n nhanh vµ thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®¸p øng ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo Tû sè nî/tæng tµi s¶n n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c kho¶n nî C«ng ty. Tû sè nµy cïng víi c¸c chØ sè thanh to¸n thÓ hiÖn sù bÊt lîi cña c¸c chñ nî nhng l¹i cã lîi ®èi víi chñ ®Çu t. ChØ tiªu ROA n¨m sau thÊp h¬n n¨m tríc ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn ®Çu t gi¶m dÇn. §iÒu nµy do hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m dÇn qua c¸c n¨m. ChØ tiªu ROE cña hai n¨m kh«ng thay ®æi ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng sinh lîi cña mét ®ång vèn chñ sì h÷u n¨m sau kÐm h¬n n¨m tríc. §iÒu nµy do tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n lín h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu. Nhng hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n th× l¹i gi¶m. * Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng trong n¨m 2003: - .ThuËn lîi: + N¨m 2003 C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng cã nh÷ng thuËn lîi ®ã lµ: ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, t¨ng trëng trªn 7%/n¨m. Ngµnh ng©n hµng cïng sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc ®ang c¹nh tranh khèc liÖt trong xu thÕ héi nhËp ®ßi hái ph¶i n©ng cao vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nhiÖm vô trong giai ®o¹n míi, ®Æc biÖt lµ ®Çu t vµo x©y dùng c¬ b¶n trong toµn hÖ thèng phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng trong thêi kú ®æi míi. + §îc sù quan t©m gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o NHNN, c¸c Vô, Côc còng nh c¸c tæ chøc NHTM quèc doanh ®· tin tëng t¹o viÖc lµm cho C«ng ty nh»m 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¨ng doanh thu æn ®Þnh ®êi sèng cho ngêi lao ®éng, néi bé ®oµn kÕt thèng nhÊt, mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trªn ®µ ph¸t triÓn, uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng ®îc cñng cè víi ngµnh vµ c¸c kh¸ch hµng, c¸c c«ng tr×nh lu«n ®¶m b¶o tiÕn ®é chÊt lîng kü thuËt. + C¬ së vËt chÊt cña ngµnh ®ang ngµy cµng ®îc n©ng cÊp vµ më réng, hiÖn ®¹i ho¸ ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh ng©n hµngngµnh mang tÝnh chÊt nh¹y c¶m trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña ®¸t níc, khu vùc vµ toµn cÇu. §©y lµ mét yÕu tè c¬ b¶n nhÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ph¸t triÓn. + T×nh h×nh ChÝnh trÞ néi bé cña C«ng ty ®îc thèng nhÊt æn ®Þnh, lu«n ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, th«ng su«t tõ ban gi¸m ®èc C«ng ty tíi tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ nhiÒu mÆt ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nh»m t¨ng cêng s¶n lîng vµ æn ®Þnh cho C«ng ty. + Sù ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ngêi lao ®éng ®Æc biÖt ®îc quan t©m. §ã lµ nguån cæ vò ®éng viªn t¹o kh«ng khÝ s«i næi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh-C«ng ty ®· quan t©m ®Õn ®êi sèng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, hiÓu râ vµ kÞp thêi ®éng viªn vËt chÊt tinh thÇn, ®©y lµ truyÒn thèng v¨n ho¸ mang nÐt ®Æc thï riªng cña C«ng ty vµ cña ®Êt níc nãi chung lµ yÕu tè cÇn duy tr× vµ ph¸t triÓn. + Qu¶n lý ®iÒu hµnh còng nh n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn ®Æc biÖt lµ n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng theo yªu cÇu, xö lý nh÷ng t×nh huèng kÞp thêi g©y ®îc niÒm tin, uy tÝn víi kh¸ch hµng, nh c¸c NHTM cung nh ®¸nh gi¸ cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, v× vËy C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ c¸c mÆt, néi bé ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, th«ng suèt, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch nghÜa vô víi nhµ níc, lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. - Khã kh¨n: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®· nãi trªn, C«ng ty cßn cã mét sè khã kh¨n sau: + TriÓn khai thñ tôc x©y dùng c¬ b¶n nh×n chung cña NHNN còng nh mét sè NHTM chËm, ®Æc biÖt lµ thñ tôc xÐt duyÖt, thiÕt kÕ, chØnh söa nhiÒu nªn ph¶i chê ®îi. + C¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ níc cha ®ång bé vµ thiÕu híng dÉn cô thÓ: cha ph©n râ tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t vµ ban qu¶n lý nªn thêng bÞ chång chÐo chøc n¨ng t¹o ra nh÷ng ¸ch t¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn. Thñ tôc ph¶i qua nhiÒu cÊp xÐt duyÖt, nhiÒu c«ng tr×nh ph¶i kÐo dµi tiÕn ®é kh«ng ®¸ng cã dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t thÊp. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Gi¸ vËt t x©y dùng trªn thÞ trêng lu«n biÕn ®éng theo chiÒu híng t¨ng lªn (nhÊt lµ s¾t, thÐp) nhng C«ng ty l¹i kh«ng ®îc ®iÒu chØnh gi¸ theo sù thay ®æi ®¬n gi¸ cña Nhµ níc t¹i thêi ®iÓm thi c«ng. + Mét sè c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ nhá l¹i ph©n t¸n dÉn ®Õn chi phÝ t¨ng. + Do s¶n xuÊt kinh doanh ph©n t¸n kh¾p c¶ níc, c«ng viÖc kh«ng liªn tôc dÉn ®Õn ngêi lao ®éng ph¶i chê ®îi c«ng viÖc nªn ®· phÇn nµo ¶nh hëng tíi thu nhËp cña ngêi lao ®éng. + VÒ phÝa C«ng ty thñ tôc quyÕt to¸n chËm, cha s¸t nªn ph¶i chØnh söa nhiÒu, phÇn nµo ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Hå s¬ thiÕt kÕ cña c¸c c«ng tr×nh hay thay ®æi dÉn ®Õn lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng, l·ng phÝ thêi gian tiÒn cña vµ søc lao ®éng. + Vµ ®Æc biÖt mét khã kh¨n rÊt lín mµ C«ng ty ®ang gÆp ph¶i ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ vèn: + C«ng ty cÇn vèn ngay tõ khi thµnh lËp ®Ó cã thÓ tån t¹i trong c¹nh tranh vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn di lªn. + HiÖn nay thÞ trêng tµi chÝnh ë níc ta cha hoµn thiÖn, c¬ chÕ cha ®ång bé, c«ng t¸c qu¶n lý vèn trong c¸c doanh nghiÖp cha ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ,… Do ®ã rÊt h¹n chÕ ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp. + §Ó híng tíi nhng môc tiªu cao h¬n trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ph¶i cã lîng vèn kh¸ lín ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc môc tiªu ®Æt ra. + Víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngµy cµng cã quy m« lín h¬n, do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i cã mét lîng vèn lín th× míi cã thÓ ®¶m nhËn thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh nµy. Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng em thÊy n¨ng lùc, hiÖu qu¶ sö dông vèn vÉn cha tèi u nªn em chon ®Ò tµi nµy V) Ph¬ng híng, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2004 1) ThuËn lîi - N¨m 2004 C«ng ty chuÈn bÞ triÓn khai mét sè chñ tr¬ng lín cña §¶ng bé Ng©n hµng TW vµ Ban l·nh ®¹o Ng©n hµng Nhµ níc . N¨m 2004 lµ n¨m C«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi ®ã lµ: mét sè C«ng ty chuyÓn tiÕp cña n¨m 2003 ®ang gÊp rót ®i vµo hoµn thiÖn ngay 6 th¸ng ®Çu n¨m. Mét sè c«ng tr×nh sÏ triÓn khai trong n¨m 2004. VÒ mÆt chñ quan: Uy tÝn cña C«ng ty ®ang ngµy ®îc cñng cè. C«ng t¸c qu¶n lý cµng chÊn chØnh chÆt chÏ h¬n, lùc lîng c¸n bé ngµy mét kinh nghiÖm vµ n¨ng ®éng h¬n. 2) Khã kh¨n - H×nh thøc chØ ®Þnh thÇu c¸c c«ng tr×nh trong nghµnh sÏ h¹n chÕ - C«ng ty sÏ chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn trong n¨m 2004 – 2005 theo chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc còng nh ngµnh Ng©n hµng. Tuy nhiªn hiÖn nay C«ng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty x©y dùng Ng©n hµng ®ang cã thuËn lîi giao chØ ®Þnh thÇu 85 ®Õn 90% gi¸ trÞ doanh thu. NÕu chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ mµ kh«ng ®îc tiÕo tôc chØ ®Þnh thÇu th× ®©y s÷ lµ sù thiÕu hôt lín ¶nh hëng ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn còng nh thu nhËp cña gÇn 200 CBCNV cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. - VÒ më réng ngµnh nghÒ kinh doanh cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ vèn còng nh n¨ng lùc kinh nghiÖm, thÞ trêng ®ang c¹nh tranh quyÕt liÖt. - VÒ triÓn khai c¸c dù ¸n cña ngµnh Ng©n hµng th¬ng m¹i th× mét sè Ng©n hµng th¬ng m¹i nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp, Ng©n hµng §Çu t cßn phô thuéc vµo c¸c giam ®èc chi nh¸nh cã ®ång ý hay kh«ng. §©y lµ khã kh¨n rÊt lín cña C«ng ty trong viÖc triÓn khai dù ¸n. - VÒ thñ tôc øng vèn thi c«ng ban ®Çu kh«ng cã, C«ng ty ph¶i vay vèn bá ra thi c«ng h¹ng môc míi ®îc thanh to¸n mµ chØ ®îc thanh to¸n 80% dù to¸n ®îc duyÖt. RÊt ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña C«ng ty. 3) NhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2004 - Lµm viÖc víi Ban l·nh ®¹o Ng©n hµng ®Ó xin ®îc tiÕp tôc chØ ®Þnh thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong ngµnh. - TiÕp tæ chøc thùc hiÖn ngµnh nghÒ kinh doanh mµ C«ng ty ®îc bæ sung më réng - Ph©n c«ng Ban gi¸m ®èc, trëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c c¸n bé cã kh¶ n¨ng liªn hÖ c¸c ®èi t¸c ®Ó t×m kiÕm c¸c c«ng viÖc liªn tôc cho CBCNV trong C«ng ty - Cñng cè t¨ng cêng c«ng t¸c ®Êu thÇu. - §Çu t x©y dùng v¨n phßng lµm viÖc víi diÖn tÝch kho¶ng 3000 m2 sµn ®Ó cho Ng©n hµng Nhµ níc thuª trong thêi gian Ng©n hµng Nhµ níc c¶i t¹o khu lµm viÖc 49 Lý Th¸i Tæ - TiÕn hµnh thùc hiÖn ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 lµ: 76 tû ®ång - Doanh thu: 72 tû ®ång - Lîi nhuËn: 2 tû ®ång - Thu nhËp b×nh qu©n trªn 1500.000 ®/ngêi/th¸ng 4) C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña n¨m 2005 vµ c¸c n¨m tiÕp theo, C«ng ty cÇn ®Ò nghÞ Ban l·nh ®¹o NHNN quan t©m ñng hé gióp ®ì C«ng ty, thuª v¨n phßng lµm viÖc cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng - Khai th¸c, më réng c¸c thÞ trêng hiÖn cã vµ c¸c thÞ trêng tiÒm n¨ng nh Ng©n hµng §Çu t, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng, C«ng ty B¶o hiÓm tiÒn göi, Quü tÝn dông 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh©n d©n Trung ¦¬ng… ®Æc biÖt lµ Ng©n hµng chÝnh s¸ch, phèi hîp víi chñ ®Çu t hoµn nhanh c¸c thñ tôc x©y dùng c¬ b¶n vµ c¸c dù ¸n ®Ó triÓn khai thi c«ng - Má réng c¸c ®Çu mèi ®Ó trùc tiÕp chØ ®¹o gi¶m kh©u trung gian, t¨ng cêng cñng cè chÊt lîng, sè lîng c¸n bé cho tõng ®¬n vÞ. - Cñng cè bé m¸y ®Êu thÇu ®Ó th¨ng thÇu - T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®èi víi ®¬n vÞ cã tiÕn ®é thi c«ng chËm, chÊt lîng cha cao, c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn sö dông lao ®éng, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh sö dông vèn, qu¶n lý vèn, qu¶n lý lao ®éng nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn, gi¶m chi phÝ bÊt hîp lý, t¨ng tû suÊt lîi nhuËn - X©y dùng chÕ ®é tr¶ l¬ng, thëng cho tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt, tõng phßng nh»m kÝch thÝch kh¶ n¨ng lao ®éng - T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé kü thuËt tËp huÊn vÒ c«ng t¸c t vÊn, c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng, kinh doanh nhµ ë, n©ng cao nghiÖp vô. - Tõng ®¬n vÞ ph©n c«ng nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn trong phßng, trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo quy chÕ ho¹t ®éng cña phßng vµ cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt. - Më réng ®µo t¹o c¸n bé cã ®ñ tr×nh ®é kû thuËt, qu¶n lý t vÊn, gi¸m s¸t ®Çu t dù ¸n, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khuyÕn khÝch c¸n bé häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nh»m ®¸p øng nhiÖm vô trong thêi gian tíi - Cñng cè bé m¸y tæ chøc cho c¸c ®¬n vÞ hiÖn cã ®ñ sè lîng vµ chÊt l¬ng Trªn ®©y lµ nh÷ng môc tiªu, nhiÖm vô c¬ b¶n cña n¨m 2004 ®Ó C«ng ty phÊn ®Êu thùc hiÖn nh»m x©y dùng C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n. Yªu cÇu ®Ó mäi thµnh viªn trong C«ng ty, dï ë vÞ trÝ c«ng t¸c nµo ®Òu ph¶i nghiªm tóc næ lùc thùc hiÖn xuÊt ph¸t tõ quan ®iÎm lµ x©y dùng C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn lín m¹nh. 20
- Xem thêm -