Tài liệu Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu maxxsport của công ty phượng hoàng

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 157 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing LỜ S h học tậ hi hi i h c ại i h i i g Nh i ch g i h c tình củ c c giả g i giả g i h g ại học h ơ g mại em gc g h c c i em c c h g ại học h ơ g mại i hd h h ơ g mại trong cuộc số g h g h i gi T giú g–T c c h m h ại công vi c thực thuậ ặc i g ỡ củ g h ận tốt nghi TNHH h Phạm Ngọc Kh g h gm ei g c dụng nh ng lý luận và ki n th c ự giảng dạy nhi t -T gc c g i c c h h n th gc g hi gH h chị h h giú giúp em hoàn thành bài khóa luậ Em xin chân thành cảm ơ ng g Tại i g c sự ch p chị Ng Th h c em c vận ng vào công vi c thực t , từ ỡ h h ạ c g ng dẫn tận tình và cung c p số li u c giao. h viên Bộ môn Quản trị h ơ g hi em trong suốt quá trình thực hi c c thực tập và ti p xúc v i sung thêm vốn ki n th c của mình. Em xin chân thành cảm ơ các anh chị g h h h ơ g mại. g gi m ốc c học tại h c nh ng ki n th c c cc i hd em TTM Ph h ơ g g he học T t cả nh ng ki n ể h m gi c c ặc bi t v i sự tận tâm của nh ng ng ngày. Em xin gửi l i cảm ơ ch ại học h ơ g mại T h m em ả g giú em ự i hơ th c này sẽ h c ch giú em ắm v ng chuyên môn v ngành quản trị h ơ g hi c gi h Kh h ng dẫ Thạc i hd h h ơ g mại Sơ - giảng ậ h giú ỡ ậ Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: ThS. Đào Cao Sơn i SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing TÓ g h TNHH gd h i h ghi TTM Ph c g hể h ốc g m c h i gi h h h hi c ả h ghi g Th h hố H hối ộh hố g hậ di ạ c mộ c hi ả hơ c h ơ g hi c g Ph m g M củ c g h ộ h g h ơ g hi hố g hậ di H g c ch i i hị M ị h g u củ X h c gi ă g c hi g ch h ơ g h h ơ g hi hi ạ ộh hi củ c g hă h m gc i ch g hi TTM Ph h ơ g hi c mạ h h ơ g hi hị h i hố g hậ di TNHH hố g hậ di i i h em hậ củ hi dự g mộ h ơ g hi ừ hực i ộh h h c g i M ch h ơ g hi h ghi i g ốc hố g hậ di hi Thị g m i h ơ g hi i c i gm h T h mi ộh g ối i g g ẽ giú ch c mộ ị h nt ơn h ch h g. ọ g củ c g Vì sự tại c g h ơ g hi hi g m gH ẫ ch m hi g hể h h m h Mi h h h ơ g hi g hối c c ả h m ại cả hố g hậ di cc cd Hi g hể h em hậ ộh c c h ơ g hi ả h i H Nội g mộ h ực h hối ả ại c ăm c thành lậ cử h g h ch h hực ậ g i c c h ơ g hi h ốc gH ăm i h ghi m c hơ ch h củ d S hi LƯỢC em sport ch hi ịnh chọ n t ộ hậ di i: “ o n t n o n ” n m h ơ g hi t n n n M tài khoá luận cho mình. Nội dung bài luận g m có 4 ph n: Phần mở đầu: Tập trung vào vi c nêu ra tính c p thi t của vi c h hậ di h ơ g h h ơ g hi ghi M c ập và tuyên bố mục tiêu nghiên c c u; xây dự g ối Chương 1: Một số v h hố g ; ra ng và phạm vi nghiên c u. lý luậ cơ ản v h ơ g hi u và phát triể h ơ g hi u tại các doanh nghi p. GVHD: ThS. Đào Cao Sơn ii SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp h ơ g Khoa Marketing c c iểm ti p cậ h ơ g hi u, các thành tố, vai trò của h ơ g hi u cùng v i nh ng lý luậ cơ ản v h dung và nh ng công cụ ể h Chương 2: Ph củ c g ộ g i hd h hi h g hực trạ g h gH g ch hi h g c h ơ g hi TTM Ph ch c c h M hố g hậ di i hi TNHH Ph h ơ g hi tích xử lý d li u của phi quả ạ h gi i ăm g h hố g hậ di h ơ g hi u, trình bày nội h ơ g hi u. ập trung gi i thi u v c hoạ g ch TNHH TTM Ph h ơ g củ c hi hi củ c h ơ g hi gH ốả hh g M g t quả ng t i vi c hực trạng M g h d li u th c p, từ m t quả phân ú h ng k t c, t n tại và nguyên nhân. Chương 3: Một số giải pháp ki n nghị nh m h h ơ g hi M h ơ g c ối ộ hậ di h ơ g hi củ c ẽ g TNHH TTM Ph c c giải h h m ử hi gH c c h hố g hậ di g c ại củ M GVHD: ThS. Đào Cao Sơn iii SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing L LỜ .................................................................................................................i TÓ LƯỢC .................................................................................................................. ii ........................................................................................ vii T T T T .................................................................................... viii PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 đề tài. ........................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết c 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu tron v n o đề t 3. Mục tiêu nghiên cứu Đ 5 t ...............................................................................3 n v p ạm vi nghiên cứu ơn p áp n n ớc ..................................2 đề t .......................................................... 4 ên ứu .......................................................................................... 4 6. Kết cấu đề tài..............................................................................................................5 T Đ L L T Ư T Ư ...................................................................................6 t s vấn đề về t 1.1 111 i n 112C h nh 113 i ơn hương hi nđ 121 i n 1 2 2 hi u ................................................................................6 ........................................................................................ 6 hương hi hương hi 12 T n ơ ......................................................................................7 đ i ới doanh nghi p. ....................................................12 n h h ng nh n i n hương hi h h ng nh n i n hương hi h h ng nh n i n hương hi ......................... 13 ...................................................... 13 ............................................................ 16 1.2.3 Triển khai h th ng nh n di n hương hi u. ........................................................ 17 1.3 á n nt 1.3.1 n t ản ơn đ ng đ ng nh n i n hương hi T oạt đ n t ết ế v tr n T nh n i ường n n n n ng i ới ng h n hi n h h ng ..................................................................................................19 nh n i ường n ng ới ng h n hi n h h ng ..................................................................................................20 T T Ư T T ƯỢ t u .........................................................................................................19 nh n i n hương hi 1.3.2 ởn tớ T ĐẦ TƯ T Ư ....................................................................................................21 GVHD: ThS. Đào Cao Sơn iv SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Đán Khoa Marketing á tổn qu n t n n o nt n t n n n nt ơn u Maxxsport.....................................................................................................................21 211 iới hi ng h nhi h h n hương i đầ ư hư ng ng ........................................................................................................................... 21 2 1 2 nh hưởng nh n i n hương hi n o nt m ng ng ới ng h n t n n n nt ơn mạ đầu t ng ng ư h h nhi ng h h nhi h u n sport ng ng h n hương i đầ ng ts h nhi ết u n n u n t về sport 231 đ h ng i đầ ư hư ng ng h ................................ 30 n hi n h h ng nh n i n hương hi h n hương n tá i đầ o nt n t T đư ư hư ng ..............................................27 h n hương iển h i h n o n .................................27 n hi n h h ng nh n i n hương hi 223 h ơn n hi n h h ng nh n i n ơn h n hi n h h ng nh n i n hương hi 222 ầ n hi n h h ng nh n .......................................................................26 u ạn t 221 h n h t n hương hi trạn nh h .............................................................. 23 nh n hương hi t trá i ới hương hi 2 1 3 nh hưởng T n ng n t ĐTT hi ư hư ng n n n ng ......31 n n o n .....................35 ng h h ng nh n i n hương hi Maxxsport. .....................................................................................................................35 2 3 2 h ng n hi i ần h i gi i để h n hi n h h ng nh n i n hương .............................................................................................................36 233 g n nh n nh ng hương hi n i ng T T Ư T ĐẦ TƯ T Ư 311 n hi n h h ng nh n i n qu n đ m T T T ƯỢ áo tr n v n ơn h .................................................................................................38 T nt ng ....................................................... 40 ả qu ết vấn đề o n t n t n n n u Maxxsport. .....................................................................................40 iển ng h n hi n GVHD: ThS. Đào Cao Sơn h h ng nh n i n hương hi v ..40 SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp 312 Khoa Marketing n điể gi i nđ h ng ts ả p áp h nhi h n hi n h h ng nh n i n hương hi h n hương o vấn đề o n t n t i đầ n n n ư hư ng nt ơn ng ......40 u Maxxsport.....................................................................................................................41 Đề uất n TL T L m o nt n t n n n nt ơn u sport ..........42 ..................................................................................................................44 T ............................................................................................. 1 L GVHD: ThS. Đào Cao Sơn vi SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp ng 2 1 Khoa Marketing nh h nh inh ng 2 2 C nh h nh ng 2 3 h ng ng hương hi hi h ần h nh hời gi n h i n hương hi nh n i ng 2 4 nh gi h h h ng ng 2 5 nh gi nh n i h h ng hời nh ng hể h nh 1 1 C gi i đ nh i h nh 29 n hi n h h ng nh n ng đ i h nh nh 2 5 i hương hi h ng nh nh n hương hi i ...36 ............36 h h h ng nđ n n n i i ng ................................................................ 9 đ i h nh 2 4 C h h h ng ..........35 ................................................................................7 g ng ng nh i nh h hời ng hể h ..25 ........................................26 ...........................................................................32 h ..................................................................................33 ..................................................................................34 iể đ 2 2 nh gi h h h ng n hương hi iể đ 2 3 nh gi h h h ng g iể đ 2 4 n ơ đ 2 1 Cơ ng hương hi nh 2 1 ơ nh n i n 22 .............................................................................................. 40 hương hi ơđ ng 4 n h h ng nh n i n hương hi ầ g nh 2 3 i n hương hi h nh nh 1 2 nh 2 2 hi n h ng ..................................................................................30 iể đ 2 1 h ng ng 3 1 hư ng ng h h nh ...........................................38 hương hi ng h GVHD: ThS. Đào Cao Sơn ........................ 37 ............................................39 hư ng ng ng ............................... 22 hư ng vii ng ........................ 22 SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing T TT T T ch hi m h TNHH TTM h ơ g mại HTNDTH H hố g hậ di NDTH Nhậ di GVHD: ThS. Đào Cao Sơn hạ viii h ơ g hi h ơ g hi SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing PHẦN MỞ ĐẦU đề tài. 1. Tính cấp thiết c Tại Vi hi N m g ch hị i m ă g Q g ẫ ch T m i e M h Ph gH c hể h ậc ộ củ c ố ặc i hố g hậ di ạ gh g h i c g ố ch TNHH g TTM Ph h ực h h g mẫ m dạ g gi hi ả h T h h chi dịch i i i m hị h i cm ăm ại c c g c g g h c h c h mc c mạ h củ g hể ị h ị h ơ g hi ị hm ố cạ h hh ch h iểm i dự g c mộ gH hối c c ả hi hi hị h ch h g ch ch h h Mi h Nh T g i h ch h g cc m h m ừ ch i i h hị hă hi úc mục i h g củ củ d i củ ộ hậ di g d g hi i h ghi h ơ g hi h ơ g hi m h ghi d h h ghi hi ch h ch ghi g i i ạ g ộh g giảm i GVHD: ThS. Đào Cao Sơn ch ậ ch i hơ chục ăm i h h m ch c c h ơ g hi didas, Lining, Reebok, 361,....Sản ph m củ c c i h i g ghi m h cử h g h ch h g h h mộ c ậ ch ọ g h m húc i h ch h g d m Nhậ hi c g gh h ơ g hi ăm ghi g i hi g củ m h dạ g củ h g h i c c ối hủ g m ộh ự gH h m gi hị m c ộ cử h g h g ch h i ăm M g Th ơ g hi g c iểm Ph g hải ối mặ d ch h g i i ự i h h mộ h ẫ c hị h i g ch hị N m h H Nội Th h Phố H g ẫ Hi c hi h ghi i ch dừ g ại ch c c h ơ g hi i g củ Vi c c cd d h ch h g ải ghi m m M h h hố h h h củ M g ch hị g hể h g hể h h m gi c cử h g g em ại ch ă g củ g hị h i ch c c h ơ g hi củ c c ối hủ cạ h h hị mạ h c hi h ơ g hi h g g i ốc ;d hị hể h M c ọ g hố g hậ di ch h d c mạ h h ơ g hi 1 g h ơ g hi ạ củ M h i g ốc c c ả h m ch h g d i i g h d h ố i hụ Khi i hả củ M ả hh ẫ g c c . SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing Xu t phát từ hực em ịnh chọ i n hương hi ng h mong muốn góp ph c g TNHH hi TTM Ph h gH i“ hư ng ng” hố g hậ di g gc n hi n h m h ng nh n tài nghiên c u v i h ơ g hi M ă g ực cạ h giú h ể có thể t n tại và phát triển ngày càng l n mạnh. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu tron v n o g ghi h c h hi h c g i hi h hố g hậ di m c ối hố g hậ di h ơ g hi ố h ghi Vi ic cd h ơ g hi ẫ c Th ơ g hi u là một y u tố quan trọng có ả h h m một sản ph m hay doanh nghi i úc i g c hi h : củ h ch h g Phạm Ngọc Mi h i h i K h i i mộ ng dẫ h ơ g hi của mộ c g m h ơ g hi Luậ d ih ch m ại c g T i hi ố h ơ g hi h ghi hi h ch h T g h hố g hậ di iểm g ăm h ơ g c ậ ch h i h hố g hậ di ậ hi c nh ng h hố g hậ di PJI O hh hố g hậ di hi ộ hậ di g hi i h ơ g hi h ơ g hi i h i K T ại học h ơ g mại ộ h hố g hậ di h mạ h củ c h ơ g hi c c iểm mạ h g ch c iểm c c giải h g củ h mh củ c g ă “Hoàn thi n h th ng nh n di n hương hi u c a Công ty c phần Viễn thông Tu i trẻ (Yotel)” của Nguy n Thị úc i h i một số luậ hi h ộc g h ả hiểm c của công ty trong v g ộh Luậ g Vă Mi h ă “Hoàn thi n h th ng nh n di n hương hi u c a công ty TNHH MTV ộ Q ốc Ph hi i c ại học h ơ g mại do Th.S. Nguy 319.3 B Qu c Phòng” của Bùi Thị Th i N m hi ă “Hoàn thi n h th ng nh n di n hương hi u cho PJICO” của tác giả Luậ i h ng l n t i sự t n tại và phát triển của h m hi u bài vi t nghiên c u v c c c d ị em h ộ h hố g hậ di i ả n ớc ă h cc i ghi c K ội dung liên quan t i phát triể h học: “Nghi c g ại học h ơ g mại” chủ hi m GVHD: ThS. Đào Cao Sơn 2 T ại học Th ơ g mại và h ơ g hi u khác. h c ả h hố g hậ di i Thị ị h h i h ơ g ghi SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp c : Ng mục Khoa Marketing Th H ơ g hạc ch h m m hiể cạ h em Ng mL ộ hậ di h ơ g hi c gc c c m ọc h : U c d - ig T i i ghi ci e củ “X cậ h ơ g hi c giả ch “ h hc c ể phát triển và quả e ie ce ” củ J g T gc c ả “ d T i M “ n hi n h h ơ g hi u, hay cuốn i n trình i : The P c h c, truy n i g Of d h ơ g hi u dựa trên các c i ậ m em h m hả h ơ g hi M m em h h hi 3. Mục tiêu nghiên cứu c h ch củ c g Ph c ă gH g hập và tìm hiểu, em nhận th h ng nh n i n hương hi c d” của David h y chìa khóa thành công trong th gi i của ng ả của mình là có tính m i và không bị trùng lặ ghi g … chủ hể ghi c ig c u tiêu biểu v g” củ J me R G eg ch ch i ghi V i nh ng nghiên c P e h h ơ g hi u g m: khám phá, chi Pe úc h ơ g hi học c g im V i di g S công ngh truy n thông chính là vi c xây dựng và phát triể iểm ti h củ c h m ghi Mộ ể c g ại học h ơ g mại n l i ích cảm tính và tính cách riêng bi t củ thông và quản lý, cuố E c c giả J c T dự g h ơ g hi u mạ h bố củ di g củ h ơ g hi u trên th gi i có thể kể AA e i ghi h gc ộ h hố g hậ di hư ng g c h ơ g hi M g ch tài ng” c đề t Mục tiêu chung: Qua quá trình tìm hiểu, nghiên c thi n h thống nhận di H h ơ g hi ; h ậ M hải củ c c c g TNHH xu t nh m hoàn TTM Ph g g Mục tiêu cụ thể: - Nghiên c u tìm hiểu nh ng nội d h ơ g hi u và h thống nhận h ơ g hi u. di - Tìm hiểu thực trạ g c c g cơ ản v g TNHH TTM Ph GVHD: ThS. Đào Cao Sơn gH g c iể h ih hố g hậ di h ơ g hi ại g 3 SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing c - Thông qua nh ng thông tin thu thậ di h ơ g hi c hải ch h ử - củ c M m c g Ph Đ t gH hể h c h h ơ g hi Nh g ối ự g ộ g iể g ối ố h ơ g hi h ơ g hi Maxxsport g h h…h i ch h h ơ g hi c ả h h ừ h i h ậ ối hố g hậ di h ơ g hi ộ hậ di g ừ ch h ả h ơ g hi ic g ốm i h ộ hậ di h i ộ hậ di g i h h d h ghi : c … g ghi h ơ g hi M c củ h ậ của Maxxsport củ c g ẽ h ạ TNHH TTM g 42 h i nghi n h ơ g hi đ i tài tập trung nghiên c u v c Không gian: di c c h hố g hậ di i g các thành tố h gH g ộ hậ đề t ộh gc i hạm i củ Tuy nhiên ố i c mộ ối hủ cạ h h m h ậ đ hi i h h i h hố g hậ di n v p ạm vi nghiên cứu hải ghi hội iể c c h g i ư ng nghi n ểc Ph ch xu t giải pháp nh m hoàn thi 41 ả g m M của công TNHH g ch TTM Ph hi gH h hố g hậ g ại hị g Vi N m tài tập trung nghiên c u d li u của công ty kể từ ăm Thời gian: n ăm 5 ơn p áp n 51 hương h h h p d li u Thu th p d li ơ p: g h i TNHH chọ ên ứu ọc c g Ph TTM Ph ic c i gH gH h i g h ch : ộ gc i g GVHD: ThS. Đào Cao Sơn ơc ả g i hậ i ừ h i c ừc c ả g h hả c ối h ch h g g c i h ch c c ả tài sử dụ g h i phạm vi nghiên c u củ ch g d ại hi ả gc 4 cc g hả c h m hể h i u tra, mộ h i ch c c ối g T ả g h g g ic g g g Số SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp g hi Khoa Marketing i h hi ố hi h hi ạ 100%. Thu th p d li u th c p: ng i c g TNHH TTM Ph c c h ố c g i h c c gH gc g gc i cg c h i i g Ng i h c g i hậ c h ơ g hi h mc hể củ h gi c ử dụng các ngu n thông tin th i ch h h c h we i e di h c h i i c trình và tài li u tham khả hể c c c ng k t nghiên c u khoa học, giáo ỷ y u nghiên c u khoa học… h m c g ch hi h hố g hậ di h ơ g hi 52 hương h Do số h n h lý d li u. i u tra không l n nên các phi ng tập mẫ ơ giản b ng tính toán, t ng h h c m m h tr c h ơ g h hương h i g h h hương h ơ giả ch ố li h đ nh lư ng: cc c c sử dụ g ể ự h h ơ g h g cụ, ph n g tài: h ố i i ố i củ c c ố i ử gc t quả t ng h c xử lý ng không sử dụ g c c c nh: Áp dụ g h ơ g h h c h mc c i h c h i ố i ừ c c hi ố h m c c mục ch hậ h gi hả h g h hương h h d ch d i h i đ nh tính: Ph ơ g h hậ h ơ g h ẽ giú c gc g c h củ g hi i i c c c 6. Kết cấu đề tài Ngoài l i i g m ch ơ g h củ c g ch M củ c h gi hực TNHH TTM Ph h ơ g : Một số hi lý luậ cơ ản v h ơ g hi h hi h hố g h ơ g hi h ơ g : Ph M c xây dựng v i k t c u : h ơ g : Một số v n hậ di i u, tài li u tham khảo, phụ lục g GVHD: ThS. Đào Cao Sơn ạ g h gH 5 h ơ g hi g hi xu t và giải pháp ho TNHH TTM Ph hố g hậ di gH h hố g hậ di h ơ g g SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp T Khoa Marketing Đ L L T Ư T T Ư t s vấn đề về t 1.1 111 i n ch ại c c hi Th ơ g hi h h gc g hi ” ch hi hi iểm h ốc gi Th ơ g hi h ậ g h ch h h gh hi hực ch h T m c c h ghi 1970, Phi i K e ch dẫ g h h h m h ặ ch c hi h g ch hi g hể ả hộ h g h ị d c g ghi ị gọi ch h m cả … g ể hậ di h ghi m h h c. h h T gh hi củ h ghi g c i i gc ắc hơ hể g gi cả ừ V h ị h gh th ơ g hi là: “ n h ng hi h ặ nh n i d GVHD: ThS. Đào Cao Sơn nh h hậ h người ú g hi hị h hi n g mạ h mẽ T i 6 h i g ăm h n n g ẫ c im hi h ơ g hi m i c ch hiể hi h ơ g i ơ giả g ch c h ơ g hi h ụ”. Kh i i m h Tuy nhiên, ủ gd h ơ g hi u củ d g h ch h h ẫ ch c c ậ hể n , giú h h ghi m c c ậ hể h ơ giả h ậ h ơ g hi g ch c c ối g i ả ộ hậ di h gi i “h ơ g d chi h i m h ặc iể h g ch Mộ h iểm h ơ g mại ch dẫ c hi h ơ g hi h ơ g hi hi ” h ả hộ hi mộ d ể ch ch hi d c gọi h gi i h c c h ơ g hi h m h h ơ g hi ả hộ The i c ă g ị h hi Th ơ g hi ả id củ m h gh d h : Vi c ử dụ g ừ “ h ả hộ m i g hạm i ị hi h ơ g hi iểm c ă g c ă g hạ ch củ T hi h ơ g hi ừ. h c ả hộ h ị h gh h ơ g mại The i h hi c dụ g h i i m ch h h c iểm h c Th ơ g hi ch h c mộ hi ự ự chọ c c c h u hương hi Tại Vi N m hi ẫ c ơn c m g hi SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp gh Khoa Marketing h c Th ơ g hi g cc i mộ i ả gi ị củ d h ghi The ị h gh ừ ng nhằ củ Hi hi đ nh ( nh h K : “ hương hi h nh ẽ h h ụ n t cái tên, ng hể (h h n i ể nhó ) n h ( n n h h h ụ) đó ới các nh” id A A e : Th ơ g hi g dịch ụ m ei gH ư ng nhó ) người he ự h iể n h h ụ đ i h hội M gi củ ực ị g mộ h i gi d i h ch h g h ặc h ơ g hi ộc m ạ mộ c m ối c ch g hậ h hả hc i g hi hắc iểm i cậ h ch mộ c ch ử dụ g ă hóa, lý tính, g h mộ ả h m Q i c m hiể c c này, em ẽ i i h n i h ụh ặ hi i gi ng 112C T h cậ he h ơ g hi we i e h ụ nh nghi n h nh h ơ g hi ị h gh : “ hương hi h ng h n ị h gh h nh nghi ng g hi h nh ư ng h h h ng” ( h n i để nh n h ng h n hương hương hi ). hương hi iể g … ch h h ộc ộ h hố g hậ di g c c h h ốc ậ ại di h h h hi h ơ g hi ạ hạc i hú g c g h ơ g hi nh 1 1 C GVHD: ThS. Đào Cao Sơn h h nh 7 hương hi SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing n hương hi T h ơ g hi cảm úc c i g củ c hi hậ i ọc cảm củ ọ g h ơ g hi h ch h g c c ch ig c ộ h h m dịch ụ củ d h ộc c c d hi ại ừ c c + ghi h ghi h và h h m dịch c ụ h m g h m h mm m g hể d h ghi ại hị c i ả ừ ặc h h ừ ự h h m dịch ụ của doanh h c c ả hộ h g h ch h g c hể h h ch g úc V dụ h g g i hd h ộc hể giảm hiể GVHD: ThS. Đào Cao Sơn h i h ch h h ơ g hi KF h ch củ mộ g M chi h mộ he củ g H m h M ố d d g i h cc c h h ghi H H Vi c i Sime … c ả hộ ẽ giú ch ic cd i c c ối hủ h ch 8 m ậ g ả cd i Công tác bả hộ h ơ g hi giải g hơ ộ g Tậ H ẫ Microsoft i i i h ơ g hi h hể d d g ch ể i h hả ă g ch ể g h g ủi c hi ậ ẫ c : i c ặ N m hi h ả dụ iể h h củ c ch ặ h ơ g hi hi h ơ g hi c h h ch h g c ặ he ch i: i c ặ mộ c c ch i f h i c ặ mộ c i h ghi i h ơ g hi Mic c ả g Vi i h… c Mỹ h ơ g hi + d iI g h gh h N m hi ặ ả ẽ hơi g i id ec h m Th ơ g hi h ơ g hi 17 gh i Ph hể ch ể ả c ừ i i g g + g c ạ i ẽ giú ch ch g h i ch h hi h ơ g hi h ghi ố h ch: c c i h c g c g ch g gắ h ơ g hi . F ied hic e + he gắ gọ : i h i h ơ g hi : gh : mộ c i +C Ke hi chọ h ơ g hi hả ă g h i ả h ơ g hi ủ hả ă g ể giú họ h h ơ g hi ghi h h ố ạ d T ậ ừ g h ặc c c ch c i c ch h h h g h h c h i c ặ mộ bi c củ h ơ g hi h ch h g c c c h ơ g hi h m d củ h h ghi d g g h ẽ giú h ơ g hi SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp iể ưng ( g ) g Biể h h ẽm g mộ hi iể g i ể ạ ự hậ h c i d c hể hi hậ hi ơ giả d gọi củ h hi h h d h i h cả h h củ i c c c ch hể h g c hi c iể did i h ih iể m i củ c g ại di T iể i h i gi g g hi hi ại củ c gc h c h Kh c ể h h hơ m h ch g c ch d g hải ạ iể ơ giả h iể h ặc hi ắc g ch h hể h h hương hi n i i ng c i i h i ố hị h củ c c hể h h h ghi ểc m ch c c g i h g ểc ặc c ự hả ă g g i … Vi c ch h ử h h i. R gc h m củ c i he i ch ử dụ g củ chủ g h c c g h h hả h c iể e iể i c c iể i ạ ch h ừ ch iể ch h ặc mộ d h ch h g ả iể mục ă g gc c c ch i h m i g h i ih h mắ g i c hi h ghi : họ h h ẽ h i iể ọ g h h g củ chủ hể i em h ại T ặc i h ặc hể g Khoa Marketing ị h i chi c g nh 1 2 GVHD: ThS. Đào Cao Sơn g 9 SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp h hi ( Khoa Marketing g n) Kh hi mộ c ă gắ m g cảm úc g i h h d h ghi c g h ả h m củ d h ghi Kh hi có thể hi c g iể g c c ả g c Câu kh hi h g ch ự g mộ gi ị h ị hh g h iể cố i củ d h ghi ọc c h hi củ mộ d h ghi h ch h g c hể hiể c ự h c i củ d h ghi i c c d h ghi h c V dụ: e-Thinks different, adidas - Impossible is nothing, GoPro - Be a hero. ểc ch hể hi h c mộ h hi d h ghi hải mộ c chú ọ g c c i : - Ngắ gọ : mộ - Kh g g g h hả cảm: cảm h ặc úc hạm g g hải g ối i h ch ch d gắ gọ h h ch d hiể d g ừ g c ọc hể g mộ ộ hậ hải hể hi c h hc g hải m g hả h ch h g h - Nh mạ h i ch ả ch hi h ch h g ử dụ g ả ch h h g i g i g h m: S g h ă g i h m i cơ ả hơi g i Mộ c g g g củ h ch h g gm h ả h m củ mình. cc i h c củ củ c h h h ậ i hi h - Phối h riêng củ ả g h ị h i ể ă gc ự hc mục i mộ cơ h mc g iể gi h mạ h củ he m g gi h g h cc ại c 8 ố cơ ả g h h g dụ g ặc i ố ố c ộ g : Sự hối h c chú h ch h g hi ự chọ g i c hi ả h m M h mộ ắc hải hể hi ố cục h h hơ h mặc d họ c h i g củ ch h ị h ơ g hi i c hậ dạ g h h ả h h ơ g hi g ặc ắc h ơ g hi ch ị h ơ g hi : h h ơ g hi g i ả h m h giú g h h ch h g c hể m h g c h g c ch g ố giú hể h hi c cử h g khác nhau. GVHD: ThS. Đào Cao Sơn 10 SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp g: g c c c ch hi ạ d h ch h m Sả h g ả h m h c h dẫ : T h c ic ố g g h g g h hi d g g c ch cảm c hể ả h m i h m ự h c i h hậ ị h ắc dạ g g mộ ố gành h g h mỹ h m dẫ h gh ọ g ể ạ i i hi ặc i mộ g g ọ g ố c g i hể hi gc h m i ậ h m ẽ -H gg i g ố Sự - N i ậ : Sự ả Khoa Marketing h c c ả ih g ạ h hải hể hi mạ h c c ặc c em h mộ gi gi h củ ị gi ả g c ự h m ă g củ ả h m ch khách hàng. - Sự dạ g c g ă g: Th g g i h g chừ g h hặ hủ c c hị g ị g m c ch h m gi i hi ẽ i chi g h g h mộ dịch “Sec d ife” i ử dụ g c c ốc h h h ơ g hi hi ử dụ g V ị ử dụ g ch i h cạ h Á hi i h ạ Nh củ hi ả g chi i h m g ậ i ối mạ h mẽ ại ch i củ m h ch các mục ch h c trong c ộc ố g. h hi L mộ h g i c g c c c h hú ic ố i h ộ g Nhạc hi c g c ghe hể ă g c g hậ ại h hi mộ ộ g củ ạ h c củ ải h gc g h ch ể gi c g h g hể c c ả C h nh h m h m ch mục ạ h hạc hi ạ c h c c g ch h i g h T ạ d hể d gắ dẫ hực ch h hc g g Nhạc hi g c ch ặ h ộc c gc ừ g g hể g h i ặ h ố c ih h h c c g Nhạc hi hạc ố h c Nhạc hi iể h ch ih h ơ g hi hi g h h h ơ g hi hạc g ch c ghi ả gc hi g ch h ặc mộ h ch h g i ch củ h ơ g hi g m hạc h i c c hạc hạc h ch h g h ơ g hi h ạ i ghe hể mộ h h h c m m c ch c i c hể hi hạc hể g Hơ c gắ ả gc h GVHD: ThS. Đào Cao Sơn 11 SVTH: Nguyễn Thế Trung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Marketing cạ h c c h h ố h ơ g hi i h we i e m i h ơ g h h ố ch h ơ g hi ạ g c cd c c c h ghi iểm h c i ch 113 i i i h ả g g m Th ơ g hi g nhận củ gc hể d h ghi h h mộ h h ố ắm ắ dự g h h ả h d i i h ơ g hi ị h ị c ă h d gc ẽg h ả g ựa chọ ự gi i hi h h ghi củ ả h húc h m h m h gh g g mộ củ h ch h g h ch h g d ẽ g ối v i sản ph m của doanh nghi p dựa vào r t nhi u y u tố c củ g cố h m củ d Th ơ g hi m dự i h ị hm nghi p, uy tín và hình ảnh của doanh nghi p ử dụ g ả g h một l i cam k t gi a doanh nghi p và khách hàng. Sự cảm i i h ơ g hi g c mộ h h ố m i h ẽ h c c h ộc tính của hàng hoá, cảm nhận thông qua dịch vụ i củ h h đ i ới doanh nghi p. g ự cảm hậ củ m h h mc g c ch hục ụ gc i gm h h d g Ng c c c h h ố h cc h h hạ hương hi Th ơ g hi g c giú cải hi h ghi h g g m g g i i i i d m của doanh d g g h i g c h m hi c ại ạn thị ng và tạo nên sự khác bi t trong quá trình phát triển sản ph m Th ơ g hi u v i ch c ă g hận bi t và phân bi t sẽ giúp doanh h nghi ạn thị úc h ơ g hi g ch ph m c g T ẽ giú ch d ừ g h ơ g hi h h ơ g hi các chi h ộc ừ gd h ghi c i g i g ự chọ h hể d d g h cạ h c g h ghi c g chi c c g ch hị i sự phát triển của sản c ịnh hình và thể hi n rõ nét, h h ih c sản ph m sẽ phải phù h c hơ ch g ừng chủng loại hàng hoá. Th ơ g hi giú n i ti g c c h của doanh nghi h ch id h hú ch d h ghi Khi ẽ không còn e ngại hi c g ẽ mạ h dạ h c i hd d h c c c h ơ g hi u h ghi p; c c ối c g chị ự g h g hử h ghi ối c g h ơ g hi u là một tài sản vô hình và có giá của doanh nghi p: Khi h ơ g hi u tr nên có giá trị g GVHD: ThS. Đào Cao Sơn i ta sẽ s n sàng thực hi n vi c chuyể 12 h ng hoặc SVTH: Nguyễn Thế Trung
- Xem thêm -