Tài liệu Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty tnhh ever tech plastic việt nam

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
uploadxemtailieu

Tham gia: 02/01/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ***** VŨ THỊ PHƢƠNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH EVER TECH PLASTIC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN ĐỒNG NAI – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ***** VŨ THỊ PHƢƠNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH EVER TECH PLASTIC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : MÃ SỐ : KẾ TOÁN 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS. TRẦN ANH HOA Đồng Nai, năm 2015 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới TS. Trần Anh Hoa, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn tác giả trong suốt thời gian thực hiện luận văn của mình. Tác giả xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, quý báu trong quá trình thu thập thông tin, số liệu tới Giám đốc Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam là Chị Nguyễn Thị Ngọc, Anh Lê Văn Khôi – là kế toán trƣởng tại công ty và Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh nhân viên kế toán. Và cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Anh/ Chị nhân viên trong công ty đã phối hợp trong công việc điều tra, khảo sát của tác giả tại công ty. Cuối cùng, Tác giả muốn bày tỏ sự biết ơn tới những ngƣời thân trong gia đình, anh em, bạn bè – những ngƣời đã tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu luận văn của mình. Tác giả luận văn Vũ Thị Phƣơng LỜI CAM ĐOAN Luận văn với đề tài “ Hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam” là do bản thân tôi tiến hành nghiên cứu và thực hiện. Các số liệu đƣợc trình bày trong luận văn là những thông tin thu thập thực tế từ phía Công ty. Luận văn này chƣa đƣợc công bố dƣới bất kỳ hình thức nào. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Tác giả luận văn Vũ Thị Phƣơng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC VIẾT TẮT MỞ ĐẦU...................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết và sự cần thiết của đề tài...............................................................1 2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan. ...............................................2 3. Mục tiêu nghiên cứu : .......................................................................................3 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................3 5. Phƣơng pháp nghiên cứu. .................................................................................3 6. Những kết quả dự kiến đạt đƣợc của luận văn..................................................4 7. Kết cấu của luận văn. ........................................................................................4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ......5 1.1. Khái niệm về Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ và mục tiêu của Hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................................................................................5 1.1.1 Các khái niệm về Kiểm soát và Kiểm soát nội bộ .................................. 5 1.1.1.1 Khái niệm về kiểm soát.........................................................................5 1.1.1.2 Khái niệm về kiểm soát nội bộ .............................................................5 1.1.2 Mục tiêu của Hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................ 6 1.1.2.1 Bảo vệ tài sản của đơn vị ......................................................................7 1.1.2.2 Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin ...................................................7 1.1.2.3 Bảo đảm hiệu quả hoạt động và năng lực quản lý ................................7 1.1.2.4 Đảm bảo cho doanh nghiệp tuân thủ các luật lệ và quy định hiện hành ...................................................................................................................7 1.2 Các yếu tố cấu thành Hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình xây dựng và hoàn thiện HTKSNB của COSO 2013 ....................................................................8 1.2.1 Môi trƣờng kiểm soát.............................................................................. 9 1.2.1.1 Tính trung thực và các giá trị đạo đức ................................................10 1.2.1.2 Cam kết về năng lực............................................................................10 1.2.1.3 Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán ..............................................10 1.2.1.4 Triết lý quản lý và phong cách điều hành của nhà quản lý .................10 1.2.1.5 Cơ cấu tổ chức ....................................................................................11 1.2.1.6 Phân định quyền hạn và trách nhiệm ..................................................11 1.2.1.7 Chính sách nhân sự .............................................................................11 1.2.2 Đánh giá rủi ro ...................................................................................... 12 1.2.3 Hoạt động kiểm soát ............................................................................. 13 1.2.4 Thông tin và truyền thông ..................................................................... 14 1.2.5 Giám sát ................................................................................................ 15 1.3 Lợi ích và hạn chế của Hệ thống kiểm soát nội bộ......................................16 1.3.1 Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ .................................................. 16 1.3.2 Hạn chế của Hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................... 17 1.4 Sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ .................................................18 1.4.1 Phân biệt tính hữu hiệu và hiệu quả của HTKSNB .............................. 18 1.4.2 Những nhân tố đe dọa sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ. ..... 18 TÓM TẮT CHƢƠNG 1 ........................................................................................21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH EVER TECH PLASTIC VIỆT NAM .................................22 2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam .......22 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển tại công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam ............................................................................................................ 22 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh và quy mô của Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam ............................................................................................................ 23 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh. .....................................................................23 2.1.2.2 Quy mô của Công ty ...........................................................................24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý ........................................................................................................ 25 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức ....................................................................................25 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý ........27 2.2 Tình hình tổ chức Công tác kế toán tại Công ty TNHH Ever Tech plastic Việt Nam. ...............................................................................................................30 2.2.2 Các chính sách kế toán đang đƣợc áp dụng tại Công ty. ...................... 30 2.2.3 Tình hình tổ chức hệ thống sổ sách ...................................................... 31 2.2.4 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kế toán. .......................................... 32 2.3 Mục tiêu, đối tƣợng và phƣơng pháp khảo sát ............................................33 2.3.2 Mục tiêu khảo sát .................................................................................. 33 2.3.3 Đối tƣợng khảo sát ................................................................................ 33 2.3.4 Phạm vi khảo sát ................................................................................... 34 2.3.5 Nội dung và phƣơng pháp khảo sát ...................................................... 34 2.3.6 Câu hỏi khảo sát. ................................................................................... 35 2.4 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam. ...............................................................................................................35 2.4.2 Thực trạng môi trƣờng kiểm soát. ........................................................ 35 2.4.2.1 Tính trung thực và giá trị đạo đức. .....................................................35 2.4.2.2 Cam kết về năng lực............................................................................37 2.4.2.3 Phong cách điều hành của nhà quản lý trong công ty.........................38 2.4.2.4 Cơ cấu tổ chức ....................................................................................38 2.4.2.5 Phân chia quyền hạn và trách nhiệm. .................................................39 2.4.2.6 Chính sách về nhân sự ........................................................................40 2.4.3 Thực trạng Đánh giá rủi ro tại Công ty................................................. 41 2.4.3.1 Xác định mục tiêu. ..............................................................................41 2.4.3.2 Nhận dạng rủi ro .................................................................................42 2.4.3.3 Phân tích rủi ro ....................................................................................43 2.4.3.4 Đối phó rủi ro ......................................................................................44 2.4.4 Thực trạng về hoạt động kiểm soát tại công ty ..................................... 44 2.4.4.1 Hoạt động kiểm soát chung.................................................................44 2.4.4.2 Kiểm soát hệ thống kế toán. ................................................................45 2.4.4.3 Kiểm soát quy trình sản xuất. .............................................................46 2.4.4.4 Kiểm soát quy trình thu mua ..............................................................49 2.4.4.5 Kiểm soát chu trình tiền lƣơng ..........................................................51 2.4.4.6 Kiểm soát chu trình tiền ......................................................................52 2.4.5 Thực trạng thông tin và truyền thông tại Công ty. ............................... 53 2.4.6 Thực trạng hệ thống giám sát tại Công ty............................................. 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ......................................................................................56 CHƢƠNG 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI CÔNG TY TNHH EVER TECH PLASTIC VIỆT NAM ..............................................57 3.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam ................................................................................................................57 3.1.1. Giải pháp hoàn thiện Môi trƣờng kiểm soát ......................................... 57 3.1.1.1 Giải pháp đối với Tính trung thực và những giá trị đạo đức ..............57 3.1.1.2 Giải pháp về cam kết về năng lực và nhân sự.....................................58 3.1.1.3 Giải pháp đối với Triết lý và phƣơng cách điều hành của nhà quản lý .........................................................................................................................59 3.1.1.4 Giải pháp đối với Cơ cấu tổ chức trong công ty. ................................59 3.1.1.5 Giải pháp phân định quyền hạn và trách nhiệm..................................60 3.1.2. Giải pháp hoàn thiện đánh giá rủi ro. ................................................... 60 3.1.2.1 Giải pháp hoàn thiện đối với Xác định mục tiêu ................................60 3.1.2.2 Giải pháp Nhận dạng rủi ro .................................................................61 3.1.2.3 Giải pháp phân tích và đánh giá rủi ro. ...............................................62 3.1.2.4 Giải pháp đối phó với rủi ro ................................................................62 3.1.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát............................................ 63 3.1.3.1 Đối với hệ thống kế toán .....................................................................63 3.1.3.2 Đối với quy trình sản xuất...................................................................63 3.1.3.3 Đối với quy trình thu mua. .................................................................64 3.1.3.4 Đối với chu trình tiền lƣơng. ...............................................................66 3.1.4 Giải pháp hoàn thiện thông tin và truyền thông ................................... 66 3.1.5 Giải pháp hoàn thiện giám sát. ............................................................. 67 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao tính hữu hieeuh của hệ thông KSNB từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. ............................................................67 3.2.1 Kiến nghị đối với Ban lãnh đạo công ty. ................................................ 67 3.2.2 Kiến nghị với các Trƣởng phòng. ............................................................. 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ......................................................................................69 KẾT LUẬN CHUNG ............................................................................................70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2. 1: Bảng phân loại trình độ nhân viên trong công ty...................................24 Bảng 2. 2: Cơ cấu hạ tầng .......................................................................................25 Bảng 2. 3: Doanh thu qua các năm ..........................................................................29 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB theo COSO năm 2013 ..................9 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2. 1: Biểu đồ thể hiện nguồn vốn ...............................................................24 Biểu đồ 2. 2: Biểu đồ thể hiện trình độ nhân viên trong công ty ............................25 Biểu đồ 2. 3: Biểu đồ thể hiện doanh thu ................................................................29 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức ...........................................................................26 Sơ đồ 2. 2: Sơ đồ bộ máy kế toán ............................................................................32 Sơ đồ 2. 3: Quy trình công nghệ sản xuất ...............................................................47 Sơ đồ 2. 4: Quy trình thu mua .................................................................................49 Sơ đồ 2. 5: Quy trình tiền lƣơng ..............................................................................51 DANH MỤC VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính DN XK Doanh nghiệp xuất khẩu HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ KCN Khu công nghiệp KSC Kiểm tra chất lƣợng KSNB Kiểm soát nội bộ PCCC Phòng cháy chữa cháy TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định 1 MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết và sự cần thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, các doanh nghiệp phải đối phó với nhiều sự biến động của thị trƣờng. Để tồn tài và phát triển các doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình một hệ thống kiểm soát sao cho giảm thiểu các tác hại xảy ra từ bên trong doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp. Ở Việt Nam, kiểm soát nội bộ đã tồn tại và phát triển nhƣng còn tồn tại nhiều yếu kém, chƣa phát huy hết vai trò công cụ quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới để vận dụng là điều kiên cần thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Một mặt giúp các doanh nghiệp tiếp cận với quan điểm hiện đại về kiểm soát nội bộ của các nƣớc tiên tiến trên thế giới và tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức và điều hành hệ thống kiểm soát nội bộ khoa học và tiến bộ giảm thiểu đƣợc các rủi ro có thể xảy ra. Hệ thống KSNB là hệ thống quản trị, giúp cho doanh nghiệp loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro thông qua việc kiểm tra lại tính hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động và chức năng trong doanh nghiệp, đảm bảo độ tin cậy và hoàn thiện của thông tin tài chính cũng nhƣ thông tin quản trị, và hỗ trợ đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan. Việc thiết lập hệ thống thủ tục kiểm soát nội bộ phù hợp và áp dụng đúng vào hoạt động của doanh nghiệp là rất quan trọng, tuy nhiên thiết lập hệ thống thủ tục kiểm soát nội bộ nhƣ thế nào để hiệu quả và phù hợp vẫn là vấn đề cần quan tâm với nhiều doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của hệ thống KSNB, tác giả chọn đề tài “ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Ever Tech Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình 2 2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan. Trong đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ của tác giả Đinh Thụy Ngân Trang (2007) về Hoàn thiện hệ thống KSNB tại Công ty Nuplex Resins Việt Nam, Tác giả Đinh Thụy Ngân Trang đã hệ thống đƣợc cơ sở lý luận, tập trung nghiên cứu thực tế tại Công ty, cụ thể nhƣ : chu trình mua hàng và thanh toán, chu trình sản xuất, chu trình bán hàng và thu tiền từ đó phân chia đƣợc hoạt động của Công ty Nuplex Resins VN thành các chu trình kinh tế : Chu trình chi phí, chu trình chuyển đổi, chu trình doanh thu, và chu trình tài chính . Tuy nhiên tác giả chƣa đƣa ra đƣợc quy trình hoàn thiện của hệ thống nội bộ Tác giả Phạm Hồng Thái (2011) về Hoàn thiện hệ thống KSNB của Ngành Y tế Tỉnh Long An, tác giả đã tổng hợp lý luận, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng Ngành Y Tế tỉnh Long An. Từ đó đề xuất đƣợc một số kiến nghị nhằm nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại Ngành Y Tế tỉnh Long An, bài nghiên cứu tập trung đánh giá vào các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB tại Ngành Y Tế tỉnh Long An, tác giả đã đƣa ra thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngành y tế của tỉnh Long An. Phần giải pháp tác giả cũng đã đƣa ra nhƣng giải pháp và kiến nghị đối với ngành y tế, tuy nhiên tác giả chƣa xây dựng đƣợc các quy trình thực hiện các giải pháp mà tác giả đƣa ra. Tác giả Huỳnh Thị Kim Ánh (2013) về Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các siêu thị BIGC Việt Nam, Tác giả đã hệ thống đƣợc cơ sở lý luận, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng của siêu Thị BiGC Việt Nam. Cuối cùng tác giả hoàn thiện hệ thống kiểm soát tại siêu thị C. Tác giả chƣa đƣa ra đƣợc quy trinhg thực hiện những giải pháp mà chỉ đƣa ra những ý chung chung. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu Tác giả cũng đã tham khảo một số luận văn Thạc sĩ của các Tác giả Lê Y Uyên (2013) về Hoàn thiện Hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tại công ty TNHH Happy Cook; Tác giả Võ Lê Minh Lý ( 2014) về Hoàn thiện Hệ thống KSNB theo hướng quản trị rủi ro cho quy trình XK đối với các DN XK gạo tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. 3 Nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB ở nƣớc ta và mong muốn hoàn thiện hệ . thống KSNB tại Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam; Tác giả đã chọn đề tài “ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH EVER TECH PLASTIC VIỆT NAM” làm đề tài nghiên cứu của mình. 3. Mục tiêu nghiên cứu : Nhận thấy sự cần thiết của việc hoàn thiện hệ thống KSNB trong các Công ty, gia công, sản xuất nói riêng, việc nghiên cứu đề tài nhằm hƣớng đến những mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu, hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Công ty gia công, sản xuất dƣới góc độ quản trị doanh nghiệp nhằm định hƣớng cho các nội dung hoàn thiện hệ thống KSNB, phù hợp với quy trình kinh doanh và tổ chức quản lý của DN. - Với phƣơng pháp khảo sát thực tế, tác giả tiến hành tổng hợp phân tích, đánh giá thực tế thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Doanh nghiệp làm cơ sở đề ra các giải pháp hoàn thiện. - Trên cơ sơ lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam có tính đến những nhân tố: thay đổi môi trƣờng kinh doanh (điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị, chính sách pháp luật, thị trƣờng lao động…), môi trƣờng công nghệ thông tin… 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu : Địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Không gian : Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam Thời gian : Nghiên cứu thực trạng từ năm 2010- 2014 trở về trƣớc Hoàn thiện giai đoạn từ năm 2015 5. Phƣơng pháp nghiên cứu. Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính để giải quyết nội dung của đề tài, cụ thể là : 4 - Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu liên quan  Phƣơng pháp khảo sát  Phƣơng pháp tổng hợp  Phƣơng pháp phân tích  Phƣơng pháp quan sát thực tế 6. Những đóng góp mới của luận văn của luận văn Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn Hệ thống KSNB tại Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam. Đề tài có những đóng góp nhƣ sau : - Đánh giá đƣợc thực trạng hiện tại của các quy trình nhƣ quy trình sản xuất, quy trình thu mua, ... của Công ty - Rút ra những giải pháp để hoàn thiện các quy trình sản xuất và đƣa ra những kiến nghị cho ban lãnh đạo của Công ty 7. Kết cấu của luận văn. Ngoài phần lời cảm ơn, lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài gồm 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận về Hệ thống kiểm soát nội bộ. Chương 2: Thực trạng Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam. 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1. Khái niệm về Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ và mục tiêu của Hệ thống kiểm soát nội bộ 1.1.1 Các khái niệm về Kiểm soát và Kiểm soát nội bộ 1.1.1.1 Khái niệm về kiểm soát. Kiểm soát là một khái niệm trong mọi hoạt động, mọi ngành nghề trong cuộc sống. Vì vậy không thể có một khái niệm Kiểm soát chính xác và chung nhất. Theo từ điển Tiếng Việt: “ Kiểm soát là một phƣơng tiện nhằm giảm thiểu những yếu tố gây tác động xấu tới hoạt động của một đối tƣợng nào đó Trong lĩnh vực kế toán, kiểm soát thƣờng đƣợc sử dụng nhằm biểu hiện mức độ chi phối của Công ty này đối với Công ty khác ví dụ nhƣ quyền kiểm soát của Công ty mẹ đối với Công ty con. Theo Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế Australia (Australian Accounting standards Board) định nghĩa: “Kiểm soát là khả năng của một thực thể trong việc chi phối quá trình ra quyết định, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong mối quan hệ với các chính sách tài chính và vận hành của một thực thể khác, qua đó tạo khả năng cho chủ thể đó vận hành theo các mục tiêu của chủ thể kiểm soát” Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 “ Kế toán các khoản đầu tƣ vào các công ty liên kết” đã định nghĩa Kiểm soát nhƣ sau: “ Kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của doanh nghiệp đó” 1.1.1.2 Khái niệm về kiểm soát nội bộ Từ khi khai sinh đến nay có rất nhiều định nghĩa về KSNB, định nghĩa đƣợc chấp nhận rộng rãi là định nghĩa theo Báo cáo COSO 1992. Theo COSO 1992, KSNB đƣợc định nghĩa nhƣ sau: “KSNB là một quá trình bị chi phối bởi ban giám đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị, đƣợc thiết kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt đƣợc các mục tiêu sau đây Mục tiêu về sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động 6 Mục tiêu về sự tin cậy của báo cáo tài chính Mục tiêu về sự tuân thủ các luật lệ và quy định. Một là, Kiểm soát nội bộ là một quá trình. KSNB bao gồm một chuỗi hoạt động kiểm soát hiện diện ở mọi bộ phận trong đơn vị và đƣợc kết hợp với nhau thành một thể thống nhất. Quá trình kiểm soát là phƣơng tiện để giúp cho đơn vị đạt đƣợc mục tiêu của mình. Hai là, KSNB đƣợc thiết kế và vận hành bởi con ngƣời. KSNB không chỉ đơn thuần là những chính sách, những thủ tục, biểu mẫu,... mà bao gồm những con ngƣời trong tổ chức nhƣ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các nhân viên khác,.. Chính con ngƣời đạt ra những mục tiêu, thiết lập cơ chế kiểm soát ở mọi nơi và vận hành chúng. Ba là, Kiểm soát nội bộ cung cấp một sự đảm bảo hợp lý cho các nhà quản lý trong iệc đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức, chứ không phải đảm bảo một cách tuyệt đối rằng các mục tiêu sẽ đƣợc thực hiện. Bốn là, mỗi doanh nghiệp đều có những mục tiêu cần thực hiện. Các mục tiêu này có mục tiêu chung cho toàn doanh nghiệp hay mục tiêu riêng cho mỗi bộ phận trong doanh nghiệp. Có thể chia các mục tiêu thành 3 nhóm sau đây: Nhóm mục tiêu về hoạt động: nhấn mạnh đến sự hữu hiệu và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực. Nhóm mục tiêu về BCTC: doanh nghiệp phải đảm bảo tính trung thực và đáng tin cậy của Báo cáo tài chính mà mình cung cấp. Nhóm mục tiêu về sự tuân thủ: nhấn mạnh đến việc phải tuân thủ pháp luật và các quy định. 1.1.2 Mục tiêu của Hệ thống kiểm soát nội bộ Một thực trạng khá phổ biến hiện nay là phƣơng pháp quản lý của nhiều doanh nghiệp còn lỏng lẻo, khi các doanh nghiệp nhỏ đƣợc quản lý theo kiểu gia đình, còn những doanh nghiệp lớn lại phân quyền điều hành cho cấp dƣới mà thiếu sự kiểm tra đầy đủ. Cả hai mô hình này đều dựa trên sự tin tƣởng cá nhân và thiếu những quy chế thông tin kiểm tra chéo giữa các bộ phận để phòng ngừa gian lận.
- Xem thêm -