Tài liệu Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương vinh

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 2
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ kinh doanh và quản lý "Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh" là nghiên cứu của riêng tôi, do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu sử dụng trong luận văn và các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực. Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.............................................................................. 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu......................................................... 1.1.1. Xác lập vấn đề nghiên cứu.......................................................................... 1.1.2. Tuyên bố vấn đề nghiên cứu......................................................................... 1.2. Tổng quan nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại........................................ 1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài.............................................. 1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................... 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................... 1.4. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài................................................................... 1.5. Phương pháp nghiên cứu đề tài................................................................. 1.5.1. Các phương pháp kỹ thuật - nghiệp vụ........................................................ 1.5.2. Các phương pháp điều tra và thu thập dữ liệu.............................................. 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.............................. 1.6.1. Ý nghĩa khoa học.......................................................................................... 1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn.......................................................................................... 1.7. Kết cấu của đề tài....................................................................................... KẾT LUẬN CHƯƠNG 1......................................................................................... CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......................................................................................... 2.1. Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại .................................................................................................................... 2.1.1. Tổng quan về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại................................................................................................. 2.1.2. Nội dung hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại................................................................................................. 2.2. Hệ thống phương pháp phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại................................................................................................ 2.2.1. Phương pháp so sánh.................................................................................. 2.2.2. Phương pháp Dupont.................................................................................. 2.2.3. Phương pháp CAMELS.............................................................................. 2.2.4. Phương pháp PEARLS............................................................................... CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH.................. 3.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh............................................................................. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................. 3.1.2. Ðặc điểm hoạt động kinh doanh................................................................. 3.1.3. Ðặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính......................................................................................... 3.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh............................................................................................... 3.2. Nguồn dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh................................... 3.2.1. Nguồn dữ liệu............................................................................................ 3.2.2. Xử lý tài liệu............................................................................................... 3.3. Đánh giá tổng quan hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh...................................................................................... 3.3.1. Về hệ thống chỉ tiêu.................................................................................... 3.3.2. Về phương pháp phân tích.......................................................................... 3.4. Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thưong mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh........................................................ 3.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính......................................................................... 3.4.2. Phân tích tốc độ tăng trưởng về huy động và đầu tư vốn............................ 3.4.3. Phân tích khả năng thanh toán.................................................................... 3.4.4. Phân tích khả năng sinh lợi......................................................................... 3.4.5. Phân tích mức độ an toàn trong sử dụng vốn.............................................. 3.4.6. Phân tích tình hình chấp hành, thực hiện chính sách, chế độ...................... KẾT LUẬN CHƯƠNG 3......................................................................................... CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH............................................................. 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh................................... 4.1.1. Các kết luận qua nghiên cứu....................................................................... 4.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu..................................................................... 4.2. Các giải pháp hoàn thiện và điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh........ 4.2.1. Hoàn thiện về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính.................................... 4.2.2. Hoàn thiện về phương pháp phân tích tài chính.......................................... 4.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Vinh............................................................................ 4.2.4. Điều kiện áp dụng các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh......... 4.3. Đóng góp của đề tài nghiên cứu về hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh................................... 4.4. Các hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai về hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh............. 4.4.1. Hạn chế trong nghiên cứu........................................................................... 4.4.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai..................................................... 4.5. Kết luận đề tài nghiên cứu về hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh................................... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. NH: Ngân hàng. 2. TMCP: Thương mại cổ phần. 3. NHTM: Ngân hàng thương mại. 4. NHNN: Ngân hàng Nhà nước. DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng phân tích quy mô, cơ cấu tài sản - nguồn vốn................. Bảng 3.2. Thị phần huy động và co vay các ngân hàng trên địa bàn........ Bảng 3.3: Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn..................................................... Bảng 3.4. Ma trận SWOT của Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh.............................................................................. HÌNH VẼ Hình 3.1 : Mô hình hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Vinh................................................................... Hình 3.2 Sơ đồ hình thức kế toán............................................................ Hình 3.3: Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng.................................. Hình 3.4. Biểu đồ tốc độ tăng trưởng tín dụng qua 3 năm (2008 - 2010) .................................................................................................. i Chương 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1.1.1. Xác lập vấn đề nghiên cứu Đối với bất cứ doanh nghiệp nào hay đối với ngành ngân hàng cũng vạy, việc phân tích tài chính NHTM là công cụ giúp các nhà qu ản lý, nhà kinh doanh và các nhà đầu tư nắm bắt được hoạt động tài chính và ho ạt đ ộng kinh doanh của ngân hàng, từ đó đưa ra được những giải pháp giúp các ho ạt đ ộng c ủa ngân hàng đạt hiệu quả ngày càng cao. Tuy nhiên hiện nay công tác hoàn thi ện h ệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính hầu như chỉ mới dừng lại ở hội sở chính của các NHTM chứ chưa hoàn toàn được quan tâm tại các chi nhánh trực thuộc và Công ty con của NHTM vì thế công tác hoàn thi ện h ệ th ống ch ỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính còn chưa thống nhất và ch ưa phát huy được hiệu quả giữa các Chi nhánh trực thuộc và trụ sở chính. 1.1.2. Tuyên bố vấn đề nghiên cứu Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính đối với ngân hàng, cho nên tác gi ả đã ch ọn đề tài nghiên cứu là “Hoàn thiệu hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh ” ii 1.2. Tổng quan nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại Nhân thức được tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại, m ột s ố tác giả đã nghiên cứu về đề tài này. Kết quả tổng hợp các công trình nghiên c ứu trước đây về hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích các ngân hàng thương mại chưa nhiều và chưa có tác giả nào nghiên cứu về hoàn thi ện h ệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Th ương m ại C ổ phần Ngoại thương Vinh. 1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài 1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nhằm nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại các ngân hàng th ương mại. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các lý luận cơ bản về phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại và phạm vi thực tiễn được giới hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài Đề tài nhằm giải quyết các vấn đề về mặt lý luận và thực tiễn như: Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính được áp dụng nh ư th ế nào trong các ngân hàng thương mại hay câu hỏi làm thế nào đê có thể hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP Ngo ại th ương Vinh. iii 1.5. Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.5.1. Các phương pháp kỹ thuật - nghiệp vụ Phương pháp phân tích là cách thức tiếp cận đối tượng phân tích đã đ ược thể hiện qua hệ thống chỉ tiêu, để biết được ý nghĩa mà mối quan h ệ h ữu c ơ của các thông tin từ chỉ tiêu phân tích. Có một số phương pháp phân tích c ơ b ản sau: - Phương pháp so sánh - Phương pháp loại trừ - Phương pháp đồ thị - Phương pháp mô hình tài chính Dupont - Phương pháp mô hình tài chính CAMELS 1.5.2. Các phương pháp điều tra và thu thập dữ liệu Đề tài chủ yếu tiến hành thu thập nguồn dữ liệu thứ cấp thông qua các Báo cáo tổng kết Quý hay Báo cáo của Ngân hàng TMCP Ngo ại th ương Vinh gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà n ước; và từ các nguồn thông tin đại chúng. 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 1.6.1. Ý nghĩa khoa học 1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn 1.7. Kết cấu của đề tài Đề tài ngoài danh mục, bảng biểu, sơ đồ, danh mục các chữ viết t ắt được chia thành 4 chương. Kết luận chương 1 iv Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1. Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại. 2.1.1. Tổng quan về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại Cũng giống như bất cứ các doanh nghiệp nào, hoạt động phân tích tài chính đều giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được các thông tin c ần thi ết cho quá trình điều hành của mình. Phân tích tài chính ngân hàng thương m ại bao g ồm phân tích tổng quát các báo cáo tài chính và phân tích h ệ th ống ch ỉ tiêu tài chính. H ệ thống chỉ tiêu tài chính tại các ngân hàng thương mại gồm - Hệ thống chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính - Hệ thống chỉ tiêu phản ánh về tốc độ tăng trưởng về huy động vốn và đầu tư vốn - Hệ thống chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán - Hệ thống chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi - Hệ thống chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn trong sử dụng vốn - Hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình chấp hành, thực hiện chính sách chế độ 2.1.2. Nội dung hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại 2.1.2.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính Phân tích hệ thống chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính giúp cho nhà quản trị ngân hàng có cơ sở để đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của ngân hàng mình để từ đó v đưa ra được những chiến lược kinh doanh hiệu quả. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính được thể hiện qua các chỉ tiêu, như: - Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu nguồn vốn - Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu nguồn vốn huy động và c ơ cấu tín dụng - Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu tài sản 2.1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng trưởng về huy động và đ ầu t ư vốn Đây là nội dung phản ánh rõ nét nhất sự tăng trưởng về quy mô c ủa ngân hàng. Các chỉ tiêu dùng để phân tích như: tốc độ tăng dư nợ tín dụng, tỷ lệ dư nợ tín dụng so với nguồn vốn huy động, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn…. 2.1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán Khả năng thanh toán là khả năng đảm bảo trả được các khoản nợ đến hạn bất cứ lúc nào. Khả năng thanh toán là kết quả sự cân b ằng gi ữa các lu ồng thu và chi hay giữa nguồn vốn và nguồn lực sẵn có. Một số các chỉ tiêu đ ược dùng để phân tích gồm có: Hệ số khả năng thanh toán tổng quát, hệ số khả năng thanh toán ngay, tỷ lệ thực hiện tài sản…. 2.1.2.4. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi Phân tích hệ thống chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi là một nội dung hết sức quan trọng trong phân tích tài chính vì các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi giúp cho nhà phân tích đánh giá được hiệu quả của quá trình kinh doanh. Một số các chỉ tiêu được dùng để phân tích như: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân, thu nh ập vi ròng từ lãi , thu nhập ròng ngoài lãi …. 2.1.2.5. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn trong sử dụng vốn Hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thương mại luôn phải đối đầu với nhiều rủi ro. Do vậy, để quản trị tốt ngân hàng, nhà qu ản lý luôn c ần phải quan tâm đến các rủi ro mà ngân hàng có thê g ặp ph ải. N ội dung này bao hàm một số chỉ tiêu như: Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ quá hạn ròng, tỷ lệ nợ xấu ròng, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng…. 2.1.2.6. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình chấp hành, thực hiện chính sách, chế độ Căn cứ vào việc chấp hành và thực hịên chế độ chính sáhc Nhà n ước đã ban hành trong lĩnh vực tài chính bao gồm: qui định về thuế, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán, chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chế độ về chỉ tiêu, chế độ mua sắm và quản lý tài sản để xác định chỉ tiêu này. 2.2. Hệ thống phương pháp phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại 2.2.1. Phương pháp so sánh 2.2.2. Phương pháp mô hình tài chính Dupont 2.2.3. Phương pháp mô hình tài chính CAMELS 2.2.4. Phương pháp PEARLS vii Chương 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VINH 3.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Vinh được thành lập theo Quyết định số 15/NH-QĐ ngày 01/7/1989 c ủa Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, tiền thân là Phòng Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, hiện nay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vinh đã trở thành ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh rất đa dạng như: huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, các hoạt động khác…. 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính Sau hơn 20 năm thành lập và hoạt động, bộ máy hoạt đ ộng của Chi nhánh hiện nay là Ban giám đốc và 13 phòng ban chức năng khác nhau. 3.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Ngân hàng Thương mại C ổ phần Ngoại thương Vinh Hình thức kế toán tại Chi nhánh là chứng từ ghi sổ: Dựa vào từng chứng viii từ kế toán ngân hàng để hạch toán vào sổ kế toán. Từ nội dung của hình thức kế toán ghi sổ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào kế toán để xây dựng cho mình một quy trình c ụ thể về kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp phù hợp với điều kiện c ủa chính h ệ th ống ngân hàng mình. 3.2. Nguồn dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu về hệ thống ch ỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại C ổ ph ần Ngoại thương Vinh 3.2.1. Nguồn dữ liệu Nguồn dữ liệu sử dụng trong đề tài là báo cáo tài chính các n ăm 2008, 2009, 2010 như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 3.2.2. Xử lý tài liệu Để xử lý tài liệu, trước hết nhà phân tích tiến hành kiểm tra nguồn tài liệu và đánh giá chung tình hình để tiến hành phân loại, sắp xếp thông tin theo những mục đích cụ thể để từ đó có thể xác định được các nhân tố ảnh hưởng và cuối cùng là tổng hợp các kết quả, rút ra nhận xét về hoạt động tài chính của ngân hàng. 3.3. Đánh giá tổng quan hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh 3.3.1. Về hệ thống chỉ tiêu Tuy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vinh đã nhận thức được tầm quan trọng của các hệ thống chỉ tiêu nhưng tại chỉ mới phân tích được một số chỉ tiêu chính. Nguyên nhân một mặt là do trình độ chuyên môn của cán bộ ix làm công tác phân tích, một mặt là do là Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc nên một số thông tin, số liệu xác định được là rất khó. x 3.3.2. Về phương pháp phân tích Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vinh, công tác phân tích chủ yếu dùng phương pháp so sánh. Bên cạnh đó còn có m ột số ph ương pháp nh ư ph ương pháp theo mô hình tài chính Dupont, mô hình tài chính CAMELS nh ưng ch ưa thật sự phát huy được hiệu quả của những phương pháp này. 3.4. Kết quả khảo sát thực trạng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh 3.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính Để đưa ra những đánh giá tổng quát về tình hình tài sản - ngu ồn v ốn c ủa ngân hàng, các nhà quản trị của Ngân hàng TMCP Ngoại th ương Vinh đã ti ến hành phân tích trên một số phương diện: Quy mô, cơ cấu tài sản – ngu ồn v ốn; C ơ cấu tín dụng theo kỳ hạn, theo loại tiền, theo khách hàng của ngân hàng. 3.4.2. Phân tích tốc độ tăng trưởng về huy động và đầu tư vốn Để đánh giá được tốc độ tăng trưởng về huy động và đầu tư vốn, nhóm phân tích đã tiến hành phân tích các chỉ tiêu phản ánh sự tăng tr ưởng d ư n ợ tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu đầu tư vốn tại Chi nhánh. 3.4.3. Phân tích khả năng thanh toán Việc tính toán chỉ tiêu này nhằm mục đích so sánh với mức k ế ho ạch, nhằm giúp ngân hàng xác định được hệ số đảm bảo thanh toán kế hoạch hợp lý. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vinh chủ yếu sử dụng chỉ tiêu: Kh ả năng thanh toán hiện hành. 3.4.4. Phân tích khả năng sinh lời Để đánh giá kết quả và hiệu quả đạt được trong kỳ kinh doanh, tại Ngân xi hàng TMCP Ngoại thương Vinh sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA). Chỉ tiêu này năm 2009 là 1.13% và năm 2010 là 3.59%. Đây là d ấu hi ệu tốt và Chi nhánh đang cố gắng giữ mức ROA trong năm 2011. 3.4.5. Phân tích mức độ an toàn trong sử dụng vốn Bên cạnh việc mở rộng đầu tư tín dụng, Ngân hàng TMCP Ngo ại thương Vinh đã tích cực trong việc đưa mức độ an toàn trong sử dụng vốn lên cao. Cụ thể là tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh năm 2009 là 9.01% và đ ến cu ối năm 2010 tỷ lệ này chỉ có 3.45%. 3.4.6. Phân tích tình hình chấp hành, thực hiện chính sách, chế độ Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vinh đang được đánh giá là ngân hàng uy tín trong thời buổi lạm phát, có th ể đ ược đánh giá qua một số chỉ tiêu: không có hiện tượng chạy đua lãi suất, luôn đ ảm bảo khả năng thanh khoản, kinh doanh có lãi, hoàn thành vượt mức k ế ho ạch đã đạt ra. Kết luận chương 3 xii Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VINH 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nhiên cứu hệ thống chỉ tiêu và ph ương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngo ại thương Vinh 4.1.1. Các kết luận qua nghiên cứu - Số lượng các chỉ tiêu phân tích còn hạn chế. - Việc phân tích, tính toán các chỉ tiêu phần lớn là hợp lý và phù h ợp v ới quy đ ịnh của ngân hàng nhà nước. - Về nội dung thực hiện phân tích khá đầy đủ do đó Ban giám đ ốc có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình của ngân hàng. - Về nguồn thông tin sử dụng chủ yếu là từ báo cáo tài chính, báo cáo t ổng k ết của ngân hàng. Vì vậy số liệu sử dụng trong phân tích là đáng tin cậy. 4.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu - Nội dung phân tích còn sơ sài, chưa sử dụng được hết các thông tin trên báo cáo tài chính. - Phương pháp phân tích còn hạn chế, chưa linh hoạt - Nhận thức phân tích của cán bộ làm công tác phân tích chư đầy đủ 4.2.Các giải pháp hoàn thiện và điều kiện thực hiện gi ải pháp hoàn thi ện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vinh 4.2.1. Hoàn thiện về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính xiii 4.2.1.1 Hoàn thiện nội dung hệ thống chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính của ngân hàng - Nhà quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vinh nên sử dụng thêm chỉ tiêu: Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và phải trả và tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định. 4.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng trưởng về huy động vốn và đầu tư vốn Chi nhánh cần quan tâm phân tích mối quan hệ giữa vốn huy động và tình hình tín dụng, đầu tư của ngân hàng bởi trong hoạt động của mình nếu huy động vốn cao và với số lượng lớn nhưng không tìm được đ ầu ra thì ho ạt động kinh doanh sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn. Việc đánh giá này được thực hiện qua việc tính toán và so sánh hệ số sau: H ệ số bi ến đ ộng c ủa nguồn vốn huy động so với tín dụng và đầu tư và số vòng quay của vốn huy động. 4.2.1.3 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phản ánh khả năng chi trả: Trên thực tế, các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương không thường xuyên tính toán và thống kê nguồn vốn theo kỳ đáo hạn thực tế trong mối quan hệ với việc sử dụng tài sản. Vì vậy, dù tỷ lệ này cao đi ều này c ũng không hoàn toàn đồng nghĩa với việc Ngân hàng TMCP Ngoại th ương không gặp rủi ro thanh khoản. Do vậy, một yêu cầu tất yếu trong vi ệc đánh giá tình hình dự trữ đảm bảo khả năng thanh toán là phải đánh giá nguồn vốn và tài s ản theo kỳ đáo hạn thực tế. 4.2.2. Hoàn thiện về phương pháp phân tích tài chính
- Xem thêm -