Tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty granite tiên sơn-viglacera

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Sau nh÷ng n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ n-íc ta ®ang tõng b-íc ph¸t triÓn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ta hiªn nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× buéc ph¶i gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nÇng cao chÊt l-îng s¶n phÈm mÉu m·, ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu c¸ch sö dông yÕu tè ®Çu vµo mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Trong ®ã viÖc sö dông vËt liÖu c«ng cô, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh Trong hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ míi, gi÷ vai trß quan träng ph¶i kÓ ®Õn sù ®æi míi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý, nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, vÒ chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ c¸c luËt thuÕ míi…. ®©y lµ nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy s¶n xuÊt trong n-íc. H¹ch to¸n kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng nhiªm vô quan träng, s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. NhËn thøc r»ng muèn s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm chóng ta ph¶i bá ra rÊt nhiÒu chi phÝ lao ®éng vËt ho¸. ViÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc ®-a ra dùa trªn nh÷ng chØ tiªu sau: §Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ sao cho phï hîp víi ®¬n vÞ m×nh. Tõ nh÷ng nhËn th-c vÒ vai trß cña nguyªn vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh nhËn thøc cña b¶n th©n em ®· chän ®Ò tµi : “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n-Viglacera". Néi dung chuyªn ®Ò ®-îc chia lµm hai phÇn: Ch-¬ng I : Thùc trang h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn s¬n Ch-¬ng II : Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n. 1 Ch-¬ng 1 Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granrle tiªn s¬n - Viglacera 1.1. Tæng quan vÒ c«ng ty Granite Tiªn S¬n 1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Granite Tiªn S¬n - Viglacera C«ng ty Grante Tiªn S¬n - Viglacera lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty Thuû Tinh vµ Gèm x©y dùng. §-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 1866 - Q§BXD ngµy 2/11/2004. Trô së: Khu CN Tiªn S¬n - HuyÖn Tiªn S¬n - TØnh B¾c Ninh Tªn giao dÞch quèc tÕ: Tiªn S¬n Granite - Tiles Company §iÖn tho¹i: 84. 241.839391 Fax: 84.241.838917 M· sè thuÕ: 010010817006 Email: Granite Viglacera @ vnn.vin Website: www. granite viglacera.com Shorn room: 196 - Hoµng Quèc ViÖt - §T: 04.7552466 Ng-êi ®¹i diÖn: Gi¸m §èc: NguyÔn V¨n Sinh Lo¹i h×nh c«ng ty: C«ng ty Nhµ n-íc Vèn ®iÒu lÖ: 400 tû ®ång S¶n l-îng s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t hµng n¨m: 3.000.000m2/n¨m C¸n bé c«ng nh©n viªn: trªn 400 ng-êi C«ng ty ®-îc x©y dùng trªn diÖn tÝch 4 ha cã ®Çy ®ñ h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ nh-: hÖ thèng xö lý n-íc th¶i, hÖ thèng cèng r·nh, khu nhµ lµm viÖc cho c¸n bé, hÖ thèng nhµ x-ëng, nhµ ao. C«ng ty ®-îc ®Çu t- d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt §«ng Nam ¸… víi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ víi hoµn toµn míi cña h·ng SAMI cña ITALY cung cÊp. 2 C«ng ty Granite Tiªn S¬n lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Tuy míi thµnh lËp, tuæi nghÒ cßn non trÎ nh-ng c«ng ty ®· tr¶i qua nh÷ng biÕn ®éng ®¸ng kÓ ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ vèn ®Çu t-, trong viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng c¶ thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÞ tr-êng ngoµi n-íc. Tuy nhiªn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kh«n ngõng më réng, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· thùc sù c¹nh tranh ®-îc víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh, vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®-îc nhiÒu ng-êi biÕt ®Õn. Cã ®-îc kÕt qu¶ ®ã lµ nhê sù nç lùc v-¬n lªn vµ kh«ng ngõng ®æi míi cña c«ng ty mµ tr-íc hÕt ®ã lµ sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña Ban gi¸m ®èc vµ sù ®oµn kÕt ®ång lßng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña bé phËn kÕ to¸n. Sù nh¹y bÐn linh ho¹t trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®· gióp cho c«ng ty tõng b-íc hßa nhËp víi b-íc ®i cña m×nh víi nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc, chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quan träng h¬n lµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty trong thêi gian tíi lµ tiÕp tôc s¶n xuÊt, n©ng cao h¬n n÷a chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm. Ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu. B¶ng 1: C¸c chØ tiªu kinh tÕ cña c«ng ty STT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 1 Doanh thu tiªu thô 205.600.170.969 390.640.327.710 2 Tæng chi phÝ 203.685.622.697 387.002.682.910 3 Lîi nhuËn 1.914.548.272 3.637.644.800 4 Tæng vèn ho¹t ®éng 400.000.000.000 523.655.807.500 5 S¶n l-îng s¶n xuÊt 4.600.236 6.520.200 6 Nép ng©n s¸ch 4.089.074.541 5.523.898.107 7 Lao ®éng b×nh qu©n (ng-êi) 392 422 3 1.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc, qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Grante Tiªn s¬n - Viglacera B¶ng 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc PG§ phô tr¸ch néi chÝnh Phßng TCKT Phßng tæ chøc hµnh chÝnh PG§ phô tr¸ch s¶n xuÊt Phßng kü thuËt PG§ phô tr¸ch KD trong n-íc Phßng s¶n xuÊt Phßng x-ëng s¶n xuÊt PG§ phô tr¸ch xuÊt khÈu Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn Phßng kinh doanh Phßng xuÊt khÈu Lµ mét c«ng ty Nhµ n-íc nªn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty kh¸ chÆt chÏ. Tõ ban gi¸m ®èc cho ®Õn c¸c phßng ban ®Òu cã mèi quan hÖ qu¶n lý cÊp bËc theo ph-¬ng thøc qu¶n lý trùc tiÕp. Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn qu¶n lý cao nhÊt, lµ ng-êi trùc tiÕp qu¶n lý vµ quyÕt ®Þnh c¸c phßng ban ®Òu cã tr-ëng phßng vµ phã phßng qu¶n lý nh©n viªn trong phßng. Mäi th«ng tin tõ cÊp d-íi lªn cÊp trªn ®Òu ®-îc cËp nhËt b»ng v¨n b¶n. - Gi¸m ®èc: lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngoµi ñy quyÒn cho gi¸m ®èc, gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch néi chÝnh cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ theo dâi qu¶n lý c¸c c«ng viÖc chÝnh thay gi¸m ®èc vÒ mét sè lÜnh vùc nh- nh©n sù, tæ chøc nh©n sù, ngo¹i giao c«ng t¸c hµnh chÝnh. 4 - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh xuÊt khÈu: cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch triÓn khai, tiªu thô c¸c s¶n phÈm thuéc ph¹m vi trong n-íc. * C¸c phßng ban, ph©n x-ëng - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: phßng nµy cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ theo dâi qu¶n lý c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh, nh©n sù, tæ chøc nh©n sù, ngo¹i giao, c«ng t¸c hµnh chÝnh. - Phßng kü thuËt cã nhiÖm vô nghiªn cøu, thiÕt kÕ ®-a ra c¸c mÉu s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c ph¸t triÓn vÒ kiÓu d¸ng s¶n phÈm, nghiªn cøu vÒ kÕt cÊu vµ cÊu t¹o s¶n phÈm nh»m ®-a ra c¸c bµi phèi liÖu tèt nhÊt cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Phßng kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ lËp kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt, cung øng vËt t- nh- c¸c nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm nhmen mµu, ®Êt sÐt, felspat cao lanh.. vµ mét sè thiÕt bÞ kh¸c. - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt hiÖu qu¶ g¹ch èp l¸t g¹ch l¸t nÒn theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao cho ®¶m b¶o vÒ mÆt sè l-îng, chÊt l-îng quy c¸ch s¶n phÈm mÉu m· chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¶o qu¶n vµ sö dông hiÖu qu¶ tµi s¶n, nguyªn liÖu, phô tïng c«ng cô lao ®éng. - Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn: nhiÖm vô chÝnh ®¶m b¶o cho m¸y mãc thiÕt bÞ cña toµn c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o d-ìng, söa ch÷a hÖ thèng m¸y mãc trong toµn c«ng ty, tæ chøc vËn hµnh an toµn hÖ thèng. - Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm ®ang cã xu h-íng ph¸t triÓn phï hîp víi thÞ hiÕu vµ c¸c dßng s¶n phÈm mang tÝnh tiÒm n¨ng trong t-¬ng lai. Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng tiÕp cËn vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm tíi ng-êi tiªu dïng. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã chøc n¨ng ghi sæ vµ h¹ch to¸n tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i c«ng ty, lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo th¸ng, quý, n¨m lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh chung cña Nhµ n-íc vµ ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty. 5 1.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty §Ó tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hîp lý, gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c c«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. H×nh thøc tæ chøc nµy gióp cho viÖc kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr-ëng còng nh- sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng. §Æc biÖt m« h×nh nµy cho phÐp viÖc trang bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ xö lý th«ng tin tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ®ång thêi gióp cho viÖc ph©n c«ng vµ chuyªn m«n hãa c«ng t¸c kÕ to¸n dÔ dµng. HiÖn nay c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc xö lý trªn m¸y vi tÝnh víi phÇn mÒm kÕ to¸n Accouting cña c«ng ty cã ®éi ngò kÕ to¸n hiÓu biÕt s©u vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n mµ cßn sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm kÕ to¸n nµy. §Ó gióp cho viÖc lËp c¸c b¶ng biÓu, b¸o c¸o kÕ to¸n c«ng ty cßn sö dông c¸c phÇn mÒm kh¸c nh-: Microsoft word, Microft Exel. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm: kÕ to¸n tr-ëng, nh©n viªn kÕ to¸n ng©n hµng, nh©n viªn kÕ to¸n tæng hîp,nh©n viªn kÕ to¸n vËt t-, nguyªn liÖu, nh©n viªn kÕ to¸n tiÒn mÆt, thanh to¸n néi bé nh©n viªn kÕ to¸n tiªu thô, thµnh phÈm vµ b¸n hµng. Bé m¸y kÕ to¸n cã thÓ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau ®©y: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Granite Tiªn S¬n KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt tnguyªn liÖu KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n néi bé 6 KÕ to¸n tiªu thô, thµnh phÈm vµ b¸n hµng KÕ to¸n thanh to¸n víi ng©n hµng - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn nh- sau + Tr-ëng phßng: - Gióp gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh c«ng t¸c kÕ to¸n, lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc t¹i ®¬n vÞ. * KÕ to¸n tæng hîp: - Cã nhiÖm vô theo dâi toµn bé c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng sæ s¸ch cña c«ng ty. - TËp hîp c¸c sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c bé phËn kÕ to¸n trong c«ng ty, kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c tõ ®ã vµo sæ NhËt ký chung , Sæ c¸i vµ lªn b¸o c¸o tµi chÝnh. - Thùc hiÖn qu¶n lý tµi liÖu, hå s¬ vµ c¸c v¨n b¶n ®-îc giao theo ®óng quy ®Þnh . -Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lªn gi¸m ®èc. - Tham gia x©y dùng vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh quy ph¹m, quy ®Þnh cña hÖ thèng qu¶n lý. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khi ®-îc giao. * KÕ to¸n vËt t- nguyªn vËt liÖu - Theo dâi vµ h¹ch to¸n toµn bé qu¸ tr×nh nhËp vËt t-, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, c«ng cô lao ®éng trªn c¸c néi dung sè l-îng, chÊt l-îng, gi¸ trÞ. - NhËn qu¶n lý chøng tõ mua hµng (hãa ®¬n hîp ®ång…) cËp nhËt theo dâi. -KÕt hîp cïng kÕ to¸n c«ng nî ph¶i thu, thµnh phÈm gióp tr-ëng phßng ban hµnh c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch b¸n hµng tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty. -Lµm c«ng t¸c ghi chÐp, quyÕt to¸n lËp b¸o c¸o thuÕ GTGT. - Qu¶n lý kho vËt t- nguyªn liÖu theo chøc n¨ng kÕ to¸n vËt t-. - LËp b¸o c¸o qu¶n trÞ cña phÇn c«ng viÖc ®-îc giao. * KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n néi bé. - NhËn qu¶n lý hãa ®¬n liªn quan ®Õn phÇn thanh to¸n tiÒn mÆt 7 - TiÕp nhËn c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé, chøng tõ thu chi tiÒn mÆt… - KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp lý, chÝnh x¸c cña chøng tõ, ph¶n ¸nh nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trªn thùc tÕ. - Theo dâi vµ kiÓm tra vÒ tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - §èi chiÕu víi thñ quü vµ kiÓm so¸t quü theo chøc n¨ng cña kÕ to¸n tiÒn mÆt. * KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ kÕ to¸n b¸n hµng - Theo dâi vµ h¹ch to¸n toµn bé qu¸ tr×nh nhËp xuÊt thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm qu¶n lý hãa ®¬n b¸n hµng - Theo dâi vµ qu¶n lý, ®«n ®èc c«ng nî ph¶i thu. - Tham gia kiÓm so¸t viÖc tu©n thñ quy chÕ tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c quy ®Þnh cña tæng c«ng ty, cña Nhµ n-íc. - Qu¶n lý kho thµnh phÈm theo chøc n¨ng kÕ to¸n kho thµnh phÈm. - Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng, phiÕu nhËp s¶n phÈm s¶n xuÊt, ®iÒu chuyÓn s¶n phÈm theo néi dung chøng tõ ph¶n ¸nh. - Cuèi th¸ng thùc hiÖn viÖc thèng kª kÕt qu¶ kinh doanh doanh thu s¶n l-îng , gi¸ b¸n, c«ng nî, thu tiÒn, ®èi chiÕu sè liÖu víi bé phËn kinh doanh b¸n hµng s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o sè liÖu b¸n hµng ph¸t sinh trong kú chÝnh x¸c, ®óng thùc tÕ lµm c¬ së ®Ó b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh víi ban l·nh ®¹o c«ng ty. - Cuèi th¸ng thùc hiÖn ®èi chiÕu sè liÖu sæ s¸ch tån kho thµnh phÈm víi sè liÖu trªn thÎ kho ®¶m b¶o sè l-îng tån kho thùc tÕ khíp víi sè liÖu trªn sæ s¸ch. - LËp b¸o c¸o qu¶n trÞ theo phÇn viÖc cña m×nh phô tr¸ch. * KÕ to¸n theo dâi tiÒn göi ng©n hµng Theo dâi toµn bé c¸c kho¶n vay ng©n hµng. LËp kÕ ho¹ch vay, tr¶ nî vèn ng¾n, trung dµi h¹n. TÝnh l·i vay ®Þnh kú ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ. Trùc tiÕp quan hÖ víi ng©n hµng ®Ó vay vèn, tr¶ nî vay phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. 8 b) ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông * V× bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty Granite Tiªn S¬n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung nªn mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®-îc göi vÒ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra xö lý vµ ghi sæ kÕ to¸n. - Niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty ¸p dông cho n¨m tµi chÝnh 12 th¸ng b¾t ®Çu tõ ngµy 11 ®Õn 31/12 n¨m tµi chÝnh. - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao mµ c«ng ty chän lµ ph-¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l-îng. - Tû gi¸ sö dông trong quy ®æi ngo¹i tÖ lµ ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. - HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña Q§ 1144/Q§/TC/C§KT ngµy 1/1/1995 cña Bé Tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty ®-îc x©y dùng dùa trªn nhu cÇu qu¶n trÞ néi bé t¹i ®¬n vÞ. HÖ thèng tµi kho¶n ®-îc chi tiÕt h¸ thµnh c¸c tµi kho¶n cho tiÖn viÖc theo dâi vµ lËp b¸o c¸o qu¶n trÞ phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý t¹i ®¬n vÞ. c. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n Bªn c¹nh hÖ thèng sæ s¸ch c«ng ty cßn sö dông nhiÒu lo¹i chøng tõ ®Ó gióp cho viÖc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®-îc thùc hiÖn kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó tr¸nh x¶y ra sai ph¹m thÊt tho¸t. HÖ thèng chøng tõ cña c«ng ty gåm c¸c lo¹i nh- ho¸ ®¬n b¸n hµng , phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt ®iÒu chuyÓn, liªn b¶n kiÓm nghiÖm, b¶ng chÊm c«ng, c¸c b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng, b¶ng ph©n bæ chi phÝ, phiÕu xin t¹m øng, biÕn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, giÊy b¸o cã, giÊy b¸o nî cña ng©n hµng, giÊy xin cÊp vËt t- nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, hîp ®ång mua b¸n hµng. d. HÖ thèng sæ kÕ to¸n Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, sè l-îng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu, ®a d¹ng. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn sö dông m¸y tÝnh cña m×nh, c«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc sæ NhËt ký chung. 9 Khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c th«ng tin ban ®Çu trªn ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng, biªn b¶n kiÓm nghiÖm, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, phiÕu thu, phiÕu chi…®Ó ghi sæ tæng hîp vµ chi tiÕt. Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ theo NhËt ký chung nªn ®¬n vÞ sö dông c¸c lo¹i sæ nh-: Sæ NhËt Ký chung , Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan, c¸c b¶ng ph©n bæ, (nh- chi phÝ, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng…). Ngoµi hÖ thèng sæ s¸ch tæng hîp c«ng ty cßn sö dông nhiÒu sæ chi tiÕt theo dâi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n trÞ n«i bé. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung ¸p dông t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n cã thÓ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau. S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung * S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ (phô lôc sè 3). Chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ NhËt ký ®Æc biÖt Sæ NhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 10 B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: §iÕu chiÕu, kiÓm tra: Hµng ngµy. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, c¸c ®èi t-îng cÇn theo dâi chi tiÕt kÕ to¸n ghi vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. §ång thêi ghi vµo sæ NhËt ký chung, sau ®ã chuyÓn ghi vµo c¸c sæ cã liªn quan. Còng cã tr-êng hîp ®¬n vÞ më sæ nhËt ký mua hµng, th× c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ghi vµo sæ NhËt ký chung ®Æc biÖt ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng lÊy sè liÖu liªn quan chuyÓn ghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, ®ång thêi lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt, sau khi ®èi chiÕu sè liÖu tæng hîp trªn sæ c¸i vµ sæ tæng hîp chi tiÕt sÏ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. ViÖc sö dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung vµo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chóng tõ ®· t¹o thuËn lîi cho phßng tµi chÝnh chØ ®¹o nghiÖp vô, ph¸t sinh ®Çy ®ñ vai trß chøc n¨ng cña kÕ to¸n t¹o ®iÒu kiÖn chuyªn m«n ho¸, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn kÕ to¸n ®¶m b¶o sù gi¸m s¸t tËp trung cña kÕ to¸n tr-ëng ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n trong viÖc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c trong toµn bé c«ng ty. - S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n trªn phÇn mÒm kÕ to¸n past. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung trªn phÇn mÒm kÕ to¸n fast 11 Chøng tõ gèc KÕ to¸n kiÓm tra vµ ph©n lo¹i chøng tõ KÕ to¸n nhËp chøng tõ vµo m¸y Cung cÊp th«ng tin ®Çu ra M¸y xö lý th«ng tin vµ ®-a ra c¸c s¶n phÈm Sæ (thÎ chi tiÕt) B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n e. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n - HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã 2 lo¹i: hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, hÖ thèng b¸o c¸o qu¶n trÞ phôc vô cho môc ®Ých qu¶n trÞ theo néi bé t¹i ®¬n vÞ. - HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm c¸c lo¹i: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n hÖ thèng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. - HÖ thèng b¸o c¸o qu¶n trÞ bao gåm c¸c lo¹i b¸o c¸o: B¶ng kª nhËp xuÊt tån vËt t- nguyªn liÖu, b¶n ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng, b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tiÓu kho¶n, b¶ng kª c¸c lo¹i chi phÝ, b¸o c¸o tån kho, b¸o 12 c¸o kÕt qu¶ tiªu thô, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng, b¸o c¸o vÒ chÝnh s¸ch b¸n hµng, chinhs ¸ch gi¸ c¶ cña c«ng ty, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty, b¶ng kª t×nh h×nh t¹m øng cho c«ng nh©n viªn, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh hao phÝ nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt. 1.2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n 1.2.1. §Æc ®iÓm, t×nh h×nh qu¶n lý vµ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n 1.2.1.1. §Æc ®iÓm ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu C«ng ty Granite Tiªn S¬n lµ mét c«ng ty kinh doanh vµ sö dông rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu víi khèi l-îng lín. Nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã tÝnh chÊt hãa häc vµ sö dông trong c¸c quy tr×nh vµ c«ng dông kh¸c nhau cho nªn vÊn ®Ò qu¶n lý nguyªn vËt liÖu sao cho khoa häc, chÆt chÏ vÕ sè l-îng, gi¸ trÞ còng nh- viÖc theo dâi vµ ph©n lo¹i. §Ó viÖc theo dâi hiÖu qu¶ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu th× c«ng ty tiÕn hµnh m· hãa trªn m¸y tÝnh nh- sau: M· vËt t- Tªn VËt t- NL Nhãm Nguyªn liÖu chÝnh ME Nhãm men MA Nhãm mµu DG Nhãm nhiªn liÖu (gåm dÇu vµ gas) VLP Nhãm vËt liÖu phô PT Nhãm phô tïng kh¸c §Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý, c«ng ty cßn ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu nh- sau: - Nguyªn liÖu chÝnh: cao lanh, ®Êt sÐt - Nguyªn liÖu phô: men, mµu - Nhiªn liÖu: ®iÖn, dÇu, gas - Phô tïng: M«dun, èng kÏm, bi sø 13 §Ó qu¶n lý vËt t- võa ®¶m b¶o cho yªu cÇu tiÕp nhËn vËt t- nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o cho viÖc xuÊt dïng ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Nhµ m¸y ®· tæ chøc bé phËn tiÕp nhËn vËt t- theo ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vËt liÖu, gi¶m chi phÝ. H¬n thÕ n÷a viÖc b¶o qu¶n, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu còng rÊt chó träng. VÒ viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nhµ m¸y thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ chøng tõ, sæ s¸ch thñ tôc nhËp xuÊt. VÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu nhµ m¸y qu¶n lý theo ®Þnh møc tiªu hao phßng vËt t-, phßng kÕ ho¹ch c¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt ®Ó x©y dùng ®Þnh møc vÒ vËt t- cho tõng s¶n phÈm. 1.2.2. §Æc ®iÓm tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng ty thùc hiÖn theo nguyªn t¾c gi¸ vèn thùc tÕ v× vËy c«ng ty tÝnh thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ngoµi lµ gi¸ kh«ng bao gåm thuÕ GTGT> ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho th× c«ng ty tÝnh theo ph-¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. ViÖc tÝnh to¸n th× ®-îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh nh- sau: §Õn cuèi th¸ng dùa trªn sè l-îng vµ gi¸ trÞ tån ®Çu th¸ng, sè l-îng vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp trong th¸ng ®ã, tõ ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng tÝnh ra ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña nguyªn vËt liÖu xuÊt ra trong th¸ng. TÝnh theo ph-¬ng ph¸p nµy cho phÐp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho. 1.2.3. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Cho nªn vÊn ®Ò b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu, gi¶m thiÓu hao hôt, mÊt m¸t th× c«ng ty x©y dùng hÖ thèng kho vµ bÕn b·i ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt.Cã sù s¾p xÕp, bè trÝ nh©n viªn thñ kho vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô xuÊt kho. 1.2.2.H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty ®-îc ¸p dông h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. 14 1.2.2.1. Chøng tõ sö dông ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu sö dông ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Theo ph-¬ng ph¸p nµy c¸c chøng tõ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt. - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - ThÎ kho - PhiÒu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n lËp b¶ng kª, c¸c sæ s¸ch 1.2.2.2. Néi dung h¹ch to¸n a) T¹i kho HiÖn nay, nguyªn vËt liÖu mua vÒ ®-îc b¶o qu¶n trong c¸c kho kh¸c nhau tïy theo tõng lo¹i. T¹i mçi kho thñ kho dïng c¸c thÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh, nhËp, xuÊt tån cña tõng lo¹i vËt liÖu theo chØ tiªu sè l-îng. ThÎ kho ®-îc më cho tõng doanh ®iÓm vËt t- ë tõng kho. Hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô x¶y ra th× thñ kho kiÓm tra sè l-îng thùc nhËp, thùc xuÊt víi sè l-îng ghi trªn c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy thñ kho ghi thÎ kho vËt liÖu liªn quan, cuèi ngµy tÝnh ra sè tån vµ ghi vµo thÎ kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn toµn bé phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. Cuèi th¸ng, thñ kho céng tæng nhËp, tæng xuÊt vËt liÖu trong th¸ng vµ sè tån cuèi th¸ng cña tõng doanh ®iÓm vËt liÖu ®Ó ®«n ®èc ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån do kÕ to¸n lËp. Ta cã thÎ kho vµo th¸ng 1 n¨m 2006 nh- sau: 15 BiÓu 01: ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: Th¸ng 1 n¨m 2006 Tê sè: Tªn, nh·n, quy c¸ch vËt t-: Bét x-¬ng cao lanh §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè: NL 1001 STT Chøng tõ SH TrÝch yÕu NT Sè l-îng Ngµy N-X NhËp Ký x¸c XuÊt Tån ®Çu kú Tån nhËn KT 30.000 03 4/1 NhËp vËt t- 5/1 40.000 70.000 04 4/1 XuÊt vËt t- cho PXSX 6/1 20.000 50.000 05 7/1 XuÊt vËt t- cho PXSX 7/1 20.000 30.000 08 8/1 NhËp vËt t- cña c«ng 10/1 100.000 130.000 ty KYSB 12 13/1 XuÊt vËt t- cho PXSX 25 17/1 XuÊt vËt t- cho PXSX 29 27/1 XuÊt vËt t- cho PXSX 13/1 27/1 Tæng céng 140.000 10.000 120.000 10.000 110.000 25.000 85.000 85.000 85.000 T¹i phßng Nguyªn vËt liÖu ®-îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song vµ më sæ kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. Khi cã c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt kho t× kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nhËp c¸c phiÕu xuÊt kho, nhËp kho vµ ghi sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®Ó theo dâi. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu dùa trªn c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho lµm nªn c¸c b¶ng kª phiÕu nhËp kho, xuÊt kho. C¸c b¶ng kª ®-îc lËp theo tr×nh tù thêi gian vµ riªng cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu.Tõ c¸c b¶ng kª nµy kÕ to¸n cã thÓ tæng hîp ®-îc gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt ®Ó 16 ®èi chiÕu so s¸nh víi b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tèn, ®èi chiÕu víi sæ c¸i tµi kho¶n 152. Tõ c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho ta cã b¶ng kª phiÕu nhËp kho, xuÊt kho trong Th¸ng 1/2006 nh- sau: BiÓu 02: B¶ng kª phiÕu nhËp Tõ ngµy 01/01/2006 ®Õn 31/01/2006 Chøng tõ Ngµy DiÔn gi¶i §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1) Fsit FAT 2161 Kg 50.000 11.000 550.000.000 2) Fsit SBT 0003 Kg 3.000 2.700 8.100.000 Sè 01/01 01 NhËp men mµu Céng 03/1 05 558.100.000 NhËp Modun PSKD 1432 Bé 1 34.000.000 34.000 Bé 1 67.000.000 67.000.000 Modun-C200HSCPV21E PSKD 1487 Modun CMV3-2350T Céng 10/1 12 101.000.000 NhËp bét cao lanh X-¬ng cña c«ng ty KSYB NL 1001-Bét cao Kg 1.00.000 605 605.000.000 lanh x-¬ng Céng 605.000.000 Tæng céng 1.264.000.000 17 BiÓu 03: B¶ng kª phiÕu xuÊt Tõ ngµy 1/01/2006 ®Õn 31/01/2006 Chøng tõ Ngµy 02/01 DiÔn gi¶i Sè §VT Sè l-îng §¬n gi¸ lÝt 200 7.500 Thµnh tiÒn PX01 XuÊt dÇu cho xe n©ng KOMATSU DG1001-DÇu Diezen Céng 03/1 1.500.000 PX02 XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt NL 1003-§Êt sÐt Tróc Trén kg 20.000 500 10.000.000 NL 1005-Feld par V¨n Bµn kg 5.000 525 2.625.000 Céng 10/1 1.500.000 12.625.000 PX15 XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt NL 1001 - Bét cao lanh Kg 15000 605 9.075.000 X-ëng Céng 9.075.000 Tæng céng 23.200.000 Ngoµi hai b¶ng kª trªn, th× cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tèn. ViÖc lËp b¶ng kª ®-îc tiÕn hµnh nh- sau: Th¸ng ®Çu tiªn cña n¨m, kÕ to¸n vËt liÖu vµo c¸c sè d- ®Çu kú víi tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu,th¸ng sau m¸y sÏ tù chuyÓn tõ sè d- th¸ng tr-íc sang. Khi cã c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt ph¸t sinh th× sè l-îng vµ gi¸ trÞ nhËp kho, xuÊt kho cña tõng danh ®iÓm vËt t- sÏ ®-îc l-u vµo m¸y tÝnh: Cuèi kú, th× nhËp m· vËt liÖu ta sÏ cã sè liÖu vÒ tæng sè l-îng vµ gi¸ trÞ nhËp kho, xuÊt kho trong kú cña lo¹i vËt liÖu ®ã. Tõ c¸c nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ph¸t sinh ta cã b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån cuèi th¸ng nh- sau: 18 B¶ng tæng hîp NhËp - xuÊt - tån Tån ®Çu kú STT M· VT Tªn vËt t- NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú §¬n vÞ SL Nhãm NL chÝnh TT SL 9450857520 TT SL 4120456000 TT SL 4689457000 TT 8881856520 1 NL1001 Cao lanh x-¬ng Kg 31.00 18.755.000 100.000 60500000 70000 42350000 6.1000 36905000 2 NL1002 §olomt Thanh Hãa Kg 9.800 5.233.200 12.000 6408000 15.000 8.010.000 6800 3631200 3 NL1003 §Êt sÐt Tróc Th«n Kg 120.000 57.120.00 500.000 238000000 400.000 1.90400000 220000 104720000 4 NL1004 Bi sø néi Kg 10.929 551.530 110.032 52781500 116748 55012300 4213 3284580 ME Nhãm men Kg 1 ME 1001 Nhãm Men 302/243 Kg 98.270 1.235.869.000 98270 1235869000 2 ME 1003 Men 391/7/Co Kg 48.900 26003000 3 ME 1004 Fsit I603 Kg 53.808 4280070 4 ME 1037 Fsit G1229 Kg 8700 2319379 Céng th¸ng 10000 10000 18426379149 19 4317600 2.000 10635170 38900 20689030 42760 3399420 11048 880650 18700 5079379 2760000 9120789000 11926721000 15620447149 Nh- vËy viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song t¹i C«ng ty Granite Tiªn S¬n ®-îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 10: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty g¹ch Granite Tiªn S¬n ThÎ kho PhiÕu nhËp kho B¶ng kª phiÕu nhËp kho B¶ng tæng hîp NhËp, xuÊt, tån KÕ to¸n PhiÕu xuÊt kho tæng hîp B¶ng kª phiÕu xuÊt kho Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n c«ng ty cßn sö dông chi tiÕt ®Ó theo dâi nguyªn vËt liÖu xuÊt trong kú. ViÖc lËp sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu nµy nh- sau: Th¸ng ®Çu tiªn cña n¨m kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i vµo sè d- ®Çu kú cña tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu, viÖc nµy chØ thùc hiÖn 1 lÇn, cßn sè liÖu cña th¸ng sau sÏ do kÕ to¸n m¸y lµm. 20
- Xem thêm -