Tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty granite tiên sơn-viglacera

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Sau nh÷ng n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ níc ta ®ang tõng bíc ph¸t triÓn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp níc ta hiªn nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× buéc ph¶i gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nÇng cao chÊt lîng s¶n phÈm mÉu m·, ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu c¸ch sö dông yÕu tè ®Çu vµo mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Trong ®ã viÖc sö dông vËt liÖu c«ng cô, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh Trong hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ míi, gi÷ vai trß quan träng ph¶i kÓ ®Õn sù ®æi míi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý, nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, vÒ chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ c¸c luËt thuÕ míi…. ®©y lµ nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc. H¹ch to¸n kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng nhiªm vô quan träng, s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. NhËn thøc r»ng muèn s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm chóng ta ph¶i bá ra rÊt nhiÒu chi phÝ lao ®éng vËt ho¸. ViÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc ®a ra dùa trªn nh÷ng chØ tiªu sau: §Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ sao cho phï hîp víi ®¬n vÞ m×nh. Tõ nh÷ng nhËn thc vÒ vai trß cña nguyªn vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh nhËn thøc cña b¶n th©n em ®· chän ®Ò tµi : “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n-Viglacera". Néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm hai phÇn: Ch¬ng I : Thùc trang h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn s¬n Ch¬ng II : Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n. NguyÔn Xu©n Ph¬ng 1 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng 1 Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granrle tiªn s¬n - Viglacera 1.1. Tæng quan vÒ c«ng ty Granite Tiªn S¬n 1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Granite Tiªn S¬n - Viglacera C«ng ty Grante Tiªn S¬n - Viglacera lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty Thuû Tinh vµ Gèm x©y dùng. §îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 1866 - Q§BXD ngµy 2/11/2004. Trô së: Khu CN Tiªn S¬n - HuyÖn Tiªn S¬n - TØnh B¾c Ninh Tªn giao dÞch quèc tÕ: Tiªn S¬n Granite - Tiles Company §iÖn tho¹i: 84. 241.839391 Fax: 84.241.838917 M· sè thuÕ: 010010817006 Email: Granite Viglacera @ vnn.vin Website: www. granite viglacera.com Shorn room: 196 - Hoµng Quèc ViÖt - §T: 04.7552466 Ngêi ®¹i diÖn: Gi¸m §èc: NguyÔn V¨n Sinh Lo¹i h×nh c«ng ty: C«ng ty Nhµ níc Vèn ®iÒu lÖ: 400 tû ®ång S¶n lîng s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t hµng n¨m: 3.000.000m2/n¨m C¸n bé c«ng nh©n viªn: trªn 400 ngêi C«ng ty ®îc x©y dùng trªn diÖn tÝch 4 ha cã ®Çy ®ñ h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ nh: hÖ thèng xö lý níc th¶i, hÖ thèng cèng r·nh, khu nhµ lµm viÖc cho c¸n bé, hÖ thèng nhµ xëng, nhµ ao. C«ng ty ®îc ®Çu t d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt §«ng Nam ¸… víi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ víi hoµn toµn míi cña h·ng SAMI cña ITALY cung cÊp. C«ng ty Granite Tiªn S¬n lµ doanh nghiÖp Nhµ níc. Tuy míi thµnh lËp, tuæi nghÒ cßn non trÎ nhng c«ng ty ®· tr¶i qua nh÷ng biÕn ®éng ®¸ng kÓ ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ vèn ®Çu t, trong viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao c¹nh tranh trªn thÞ trêng c¶ thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng ngoµi níc. Tuy nhiªn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kh«n ngõng më réng, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· thùc sù c¹nh tranh ®îc víi c¸c NguyÔn Xu©n Ph¬ng 2 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp doanh nghiÖp cïng ngµnh, vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn. Cã ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ nhê sù nç lùc v¬n lªn vµ kh«ng ngõng ®æi míi cña c«ng ty mµ tríc hÕt ®ã lµ sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña Ban gi¸m ®èc vµ sù ®oµn kÕt ®ång lßng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña bé phËn kÕ to¸n. Sù nh¹y bÐn linh ho¹t trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®· gióp cho c«ng ty tõng bíc hßa nhËp víi bíc ®i cña m×nh víi nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quan träng h¬n lµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty trong thêi gian tíi lµ tiÕp tôc s¶n xuÊt, n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng c¸c s¶n phÈm. Ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. B¶ng 1: C¸c chØ tiªu kinh tÕ cña c«ng ty STT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 1 Doanh thu tiªu thô 205.600.170.969 390.640.327.710 2 Tæng chi phÝ 203.685.622.697 387.002.682.910 3 Lîi nhuËn 1.914.548.272 3.637.644.800 4 Tæng vèn ho¹t ®éng 400.000.000.000 523.655.807.500 5 S¶n lîng s¶n xuÊt 4.600.236 6.520.200 6 Nép ng©n s¸ch 4.089.074.541 5.523.898.107 7 Lao ®éng b×nh qu©n (ngêi) 392 422 1.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc, qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Grante Tiªn s¬n - Viglacera B¶ng 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc PG§ phô tr¸ch néi chÝnh Phßng TCKT Phßng tæ chøc hµnh chÝnh PG§ phô tr¸ch s¶n xuÊt Phßng kü thuËt PG§ phô tr¸ch KD trong níc Phßng s¶n xuÊt Phßng xëng s¶n xuÊt PG§ phô tr¸ch xuÊt khÈu Ph©n xëng c¬ ®iÖn Phßng kinh doanh Phßng xuÊt khÈu Lµ mét c«ng ty Nhµ níc nªn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty kh¸ chÆt chÏ. Tõ ban gi¸m ®èc cho ®Õn c¸c phßng ban ®Òu cã mèi quan hÖ qu¶n lý cÊp bËc theo ph¬ng thøc qu¶n lý trùc tiÕp. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn qu¶n lý cao NguyÔn Xu©n Ph¬ng 3 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nhÊt, lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý vµ quyÕt ®Þnh c¸c phßng ban ®Òu cã trëng phßng vµ phã phßng qu¶n lý nh©n viªn trong phßng. Mäi th«ng tin tõ cÊp díi lªn cÊp trªn ®Òu ®îc cËp nhËt b»ng v¨n b¶n. - Gi¸m ®èc: lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngoµi ñy quyÒn cho gi¸m ®èc, gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch néi chÝnh cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ theo dâi qu¶n lý c¸c c«ng viÖc chÝnh thay gi¸m ®èc vÒ mét sè lÜnh vùc nh nh©n sù, tæ chøc nh©n sù, ngo¹i giao c«ng t¸c hµnh chÝnh. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh xuÊt khÈu: cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch triÓn khai, tiªu thô c¸c s¶n phÈm thuéc ph¹m vi trong níc. * C¸c phßng ban, ph©n xëng - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: phßng nµy cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ theo dâi qu¶n lý c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh, nh©n sù, tæ chøc nh©n sù, ngo¹i giao, c«ng t¸c hµnh chÝnh. - Phßng kü thuËt cã nhiÖm vô nghiªn cøu, thiÕt kÕ ®a ra c¸c mÉu s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c ph¸t triÓn vÒ kiÓu d¸ng s¶n phÈm, nghiªn cøu vÒ kÕt cÊu vµ cÊu t¹o s¶n phÈm nh»m ®a ra c¸c bµi phèi liÖu tèt nhÊt cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Phßng kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ lËp kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt, cung øng vËt t nh c¸c nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm nh men mµu, ®Êt sÐt, felspat cao lanh.. vµ mét sè thiÕt bÞ kh¸c. - Ph©n xëng s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt hiÖu qu¶ g¹ch èp l¸t g¹ch l¸t nÒn theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao cho ®¶m b¶o vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng quy c¸ch s¶n phÈm mÉu m· chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¶o qu¶n vµ sö dông hiÖu qu¶ tµi s¶n, nguyªn liÖu, phô tïng c«ng cô lao ®éng. - Ph©n xëng c¬ ®iÖn: nhiÖm vô chÝnh ®¶m b¶o cho m¸y mãc thiÕt bÞ cña toµn c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o dìng, söa ch÷a hÖ thèng m¸y mãc trong toµn c«ng ty, tæ chøc vËn hµnh an toµn hÖ thèng. - Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm ®ang cã xu híng ph¸t triÓn phï hîp víi thÞ hiÕu vµ c¸c dßng s¶n phÈm mang tÝnh tiÒm n¨ng trong t¬ng lai. Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiÕp cËn vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm tíi ngêi tiªu dïng. NguyÔn Xu©n Ph¬ng 4 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã chøc n¨ng ghi sæ vµ h¹ch to¸n tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i c«ng ty, lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo th¸ng, quý, n¨m lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh chung cña Nhµ níc vµ ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty. 1.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty §Ó tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hîp lý, gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c c«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. H×nh thøc tæ chøc nµy gióp cho viÖc kiÓm tra chØ ®¹o nghiÖp vô vµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n trëng còng nh sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng. §Æc biÖt m« h×nh nµy cho phÐp viÖc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ xö lý th«ng tin tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ®ång thêi gióp cho viÖc ph©n c«ng vµ chuyªn m«n hãa c«ng t¸c kÕ to¸n dÔ dµng. HiÖn nay c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc xö lý trªn m¸y vi tÝnh víi phÇn mÒm kÕ to¸n Accouting cña c«ng ty cã ®éi ngò kÕ to¸n hiÓu biÕt s©u vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n mµ cßn sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm kÕ to¸n nµy. §Ó gióp cho viÖc lËp c¸c b¶ng biÓu, b¸o c¸o kÕ to¸n c«ng ty cßn sö dông c¸c phÇn mÒm kh¸c nh: Microsoft word, Microft Exel. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm: kÕ to¸n trëng, nh©n viªn kÕ to¸n ng©n hµng, nh©n viªn kÕ to¸n tæng hîp,nh©n viªn kÕ to¸n vËt t, nguyªn liÖu, nh©n viªn kÕ to¸n tiÒn mÆt, thanh to¸n néi bé nh©n viªn kÕ to¸n tiªu thô, thµnh phÈm vµ b¸n hµng. Bé m¸y kÕ to¸n cã thÓ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau ®©y: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Granite Tiªn S¬n KÕ to¸n trëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n vËt KÕ to¸n KÕ to¸n tæng t nguyªn tiÒn mÆt vµ tiªu thô, hîpn¨ng vµ nhiÖm liÖu vô cñathanh to¸n - Chøc tõng bé phËn nhthµnh sau néi bé phÈm vµ + Trëng phßng: b¸n hµng NguyÔn Xu©n Ph¬ng 5 KÕ to¸n thanh to¸n víi ng©n hµng Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Gióp gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh c«ng t¸c kÕ to¸n, lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc t¹i ®¬n vÞ. * KÕ to¸n tæng hîp: - Cã nhiÖm vô theo dâi toµn bé c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng sæ s¸ch cña c«ng ty. - TËp hîp c¸c sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c bé phËn kÕ to¸n trong c«ng ty, kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c tõ ®ã vµo sæ NhËt ký chung , Sæ c¸i vµ lªn b¸o c¸o tµi chÝnh. - Thùc hiÖn qu¶n lý tµi liÖu, hå s¬ vµ c¸c v¨n b¶n ®îc giao theo ®óng quy ®Þnh . -Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lªn gi¸m ®èc. - Tham gia x©y dùng vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh quy ph¹m, quy ®Þnh cña hÖ thèng qu¶n lý. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khi ®îc giao. * KÕ to¸n vËt t nguyªn vËt liÖu - Theo dâi vµ h¹ch to¸n toµn bé qu¸ tr×nh nhËp vËt t, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, c«ng cô lao ®éng trªn c¸c néi dung sè lîng, chÊt lîng, gi¸ trÞ. - NhËn qu¶n lý chøng tõ mua hµng (hãa ®¬n hîp ®ång…) cËp nhËt theo dâi. -KÕt hîp cïng kÕ to¸n c«ng nî ph¶i thu, thµnh phÈm gióp trëng phßng ban hµnh c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch b¸n hµng tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty. -Lµm c«ng t¸c ghi chÐp, quyÕt to¸n lËp b¸o c¸o thuÕ GTGT. - Qu¶n lý kho vËt t nguyªn liÖu theo chøc n¨ng kÕ to¸n vËt t. - LËp b¸o c¸o qu¶n trÞ cña phÇn c«ng viÖc ®îc giao. * KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thanh to¸n néi bé. - NhËn qu¶n lý hãa ®¬n liªn quan ®Õn phÇn thanh to¸n tiÒn mÆt - TiÕp nhËn c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé, chøng tõ thu chi tiÒn mÆt… - KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp lý, chÝnh x¸c cña chøng tõ, ph¶n ¸nh nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trªn thùc tÕ. - Theo dâi vµ kiÓm tra vÒ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - §èi chiÕu víi thñ quü vµ kiÓm so¸t quü theo chøc n¨ng cña kÕ to¸n tiÒn mÆt. * KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ kÕ to¸n b¸n hµng NguyÔn Xu©n Ph¬ng 6 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Theo dâi vµ h¹ch to¸n toµn bé qu¸ tr×nh nhËp xuÊt thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm qu¶n lý hãa ®¬n b¸n hµng - Theo dâi vµ qu¶n lý, ®«n ®èc c«ng nî ph¶i thu. - Tham gia kiÓm so¸t viÖc tu©n thñ quy chÕ tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c quy ®Þnh cña tæng c«ng ty, cña Nhµ níc. - Qu¶n lý kho thµnh phÈm theo chøc n¨ng kÕ to¸n kho thµnh phÈm. - Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng, phiÕu nhËp s¶n phÈm s¶n xuÊt, ®iÒu chuyÓn s¶n phÈm theo néi dung chøng tõ ph¶n ¸nh. - Cuèi th¸ng thùc hiÖn viÖc thèng kª kÕt qu¶ kinh doanh doanh thu s¶n lîng , gi¸ b¸n, c«ng nî, thu tiÒn, ®èi chiÕu sè liÖu víi bé phËn kinh doanh b¸n hµng s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o sè liÖu b¸n hµng ph¸t sinh trong kú chÝnh x¸c, ®óng thùc tÕ lµm c¬ së ®Ó b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh víi ban l·nh ®¹o c«ng ty. - Cuèi th¸ng thùc hiÖn ®èi chiÕu sè liÖu sæ s¸ch tån kho thµnh phÈm víi sè liÖu trªn thÎ kho ®¶m b¶o sè lîng tån kho thùc tÕ khíp víi sè liÖu trªn sæ s¸ch. - LËp b¸o c¸o qu¶n trÞ theo phÇn viÖc cña m×nh phô tr¸ch. * KÕ to¸n theo dâi tiÒn göi ng©n hµng Theo dâi toµn bé c¸c kho¶n vay ng©n hµng. LËp kÕ ho¹ch vay, tr¶ nî vèn ng¾n, trung dµi h¹n. TÝnh l·i vay ®Þnh kú ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ. Trùc tiÕp quan hÖ víi ng©n hµng ®Ó vay vèn, tr¶ nî vay phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. b) ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông * V× bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty Granite Tiªn S¬n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung nªn mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc göi vÒ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra xö lý vµ ghi sæ kÕ to¸n. - Niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty ¸p dông cho n¨m tµi chÝnh 12 th¸ng b¾t ®Çu tõ ngµy 11 ®Õn 31/12 n¨m tµi chÝnh. - Ph¬ng ph¸p khÊu hao mµ c«ng ty chän lµ ph¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n lîng. - Tû gi¸ sö dông trong quy ®æi ngo¹i tÖ lµ ¸p dông theo ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. - HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña Q§ 1144/Q§/TC/C§KT ngµy 1/1/1995 cña Bé Tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty ®îc x©y dùng dùa trªn nhu cÇu qu¶n trÞ néi bé t¹i ®¬n vÞ. HÖ thèng tµi kho¶n ®îc chi tiÕt h¸ thµnh c¸c tµi kho¶n cho tiÖn viÖc theo dâi vµ lËp b¸o c¸o qu¶n trÞ phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý t¹i ®¬n vÞ. c. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n NguyÔn Xu©n Ph¬ng 7 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Bªn c¹nh hÖ thèng sæ s¸ch c«ng ty cßn sö dông nhiÒu lo¹i chøng tõ ®Ó gióp cho viÖc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®îc thùc hiÖn kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó tr¸nh x¶y ra sai ph¹m thÊt tho¸t. HÖ thèng chøng tõ cña c«ng ty gåm c¸c lo¹i nh ho¸ ®¬n b¸n hµng , phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt ®iÒu chuyÓn, liªn b¶n kiÓm nghiÖm, b¶ng chÊm c«ng, c¸c b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, b¶ng ph©n bæ chi phÝ, phiÕu xin t¹m øng, biÕn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, giÊy b¸o cã, giÊy b¸o nî cña ng©n hµng, giÊy xin cÊp vËt t nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, hîp ®ång mua b¸n hµng. d. HÖ thèng sæ kÕ to¸n Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, sè lîng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu, ®a d¹ng. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn sö dông m¸y tÝnh cña m×nh, c«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc sæ NhËt ký chung. Khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c th«ng tin ban ®Çu trªn ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n b¸n hµng, biªn b¶n kiÓm nghiÖm, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, phiÕu thu, phiÕu chi… ®Ó ghi sæ tæng hîp vµ chi tiÕt. Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ theo NhËt ký chung nªn ®¬n vÞ sö dông c¸c lo¹i sæ nh: Sæ NhËt Ký chung , Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan, c¸c b¶ng ph©n bæ, (nh chi phÝ, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng…). Ngoµi hÖ thèng sæ s¸ch tæng hîp c«ng ty cßn sö dông nhiÒu sæ chi tiÕt theo dâi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n trÞ n«i bé. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung ¸p dông t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n cã thÓ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau. Chøng tõ gèc S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung * S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ (phô lôc sè 3). Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ NhËt ký ®Æc biÖt Sæ NhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh NguyÔn Xu©n Ph¬ng 8 B¸o c¸o tµi chÝnh Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: §iÕu chiÕu, kiÓm tra: Hµng ngµy. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, c¸c ®èi tîng cÇn theo dâi chi tiÕt kÕ to¸n ghi vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. §ång thêi ghi vµo sæ NhËt ký chung, sau ®ã chuyÓn ghi vµo c¸c sæ cã liªn quan. Còng cã trêng hîp ®¬n vÞ më sæ nhËt ký mua hµng, th× c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ghi vµo sæ NhËt ký chung ®Æc biÖt ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng lÊy sè liÖu liªn quan chuyÓn ghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, ®ång thêi lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt, sau khi ®èi chiÕu sè liÖu tæng hîp trªn sæ c¸i vµ sæ tæng hîp chi tiÕt sÏ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. ViÖc sö dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung vµo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chóng tõ ®· t¹o thuËn lîi cho phßng tµi chÝnh chØ ®¹o nghiÖp vô, ph¸t sinh ®Çy ®ñ vai trß chøc n¨ng cña kÕ to¸n t¹o ®iÒu kiÖn chuyªn m«n ho¸, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña nh©n viªn kÕ to¸n ®¶m b¶o sù gi¸m s¸t tËp trung cña kÕ to¸n trëng ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n trong viÖc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c trong toµn bé c«ng ty. - S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n trªn phÇn mÒm kÕ to¸n past. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung trªn phÇn mÒm kÕ to¸n fast NguyÔn Xu©n Ph¬ng 9 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ gèc KÕ to¸n kiÓm tra vµ ph©n lo¹i chøng tõ KÕ to¸n nhËp chøng tõ vµo m¸y Cung cÊp th«ng tin ®Çu ra M¸y xö lý th«ng tin vµ ®a ra c¸c s¶n phÈm Sæ B¶ng (thÎ chi Sæ c¸i tæng B¸o c¸o e. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n tiÕt) tµi kho¶n hîp chi kÕ to¸n - HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã 2 lo¹i: hÖ thèng b¸o c¸o tiÕt tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, hÖ thèng b¸o c¸o qu¶n trÞ phôc vô cho môc ®Ých qu¶n trÞ theo néi bé t¹i ®¬n vÞ. - HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm c¸c lo¹i: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n hÖ thèng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. - HÖ thèng b¸o c¸o qu¶n trÞ bao gåm c¸c lo¹i b¸o c¸o: B¶ng kª nhËp xuÊt tån vËt t nguyªn liÖu, b¶n ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng, b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tiÓu kho¶n, b¶ng kª c¸c lo¹i chi phÝ, b¸o c¸o tån kho, b¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng, b¸o c¸o vÒ chÝnh s¸ch b¸n hµng, chinhs ¸ch gi¸ c¶ cña c«ng ty, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty, b¶ng kª t×nh h×nh t¹m øng cho c«ng nh©n viªn, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh hao phÝ nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt. 1.2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n NguyÔn Xu©n Ph¬ng 10 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.2.1. §Æc ®iÓm, t×nh h×nh qu¶n lý vµ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn S¬n 1.2.1.1. §Æc ®iÓm ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu C«ng ty Granite Tiªn S¬n lµ mét c«ng ty kinh doanh vµ sö dông rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu víi khèi lîng lín. Nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã tÝnh chÊt hãa häc vµ sö dông trong c¸c quy tr×nh vµ c«ng dông kh¸c nhau cho nªn vÊn ®Ò qu¶n lý nguyªn vËt liÖu sao cho khoa häc, chÆt chÏ vÕ sè lîng, gi¸ trÞ còng nh viÖc theo dâi vµ ph©n lo¹i. §Ó viÖc theo dâi hiÖu qu¶ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu th× c«ng ty tiÕn hµnh m· hãa trªn m¸y tÝnh nh sau: M· vËt t Tªn VËt t NL Nhãm Nguyªn liÖu chÝnh ME Nhãm men MA Nhãm mµu DG Nhãm nhiªn liÖu (gåm dÇu vµ gas) VLP Nhãm vËt liÖu phô PT Nhãm phô tïng kh¸c §Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý, c«ng ty cßn ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu nh sau: - Nguyªn liÖu chÝnh: cao lanh, ®Êt sÐt - Nguyªn liÖu phô: men, mµu - Nhiªn liÖu: ®iÖn, dÇu, gas - Phô tïng: M«dun, èng kÏm, bi sø §Ó qu¶n lý vËt t võa ®¶m b¶o cho yªu cÇu tiÕp nhËn vËt t nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o cho viÖc xuÊt dïng ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Nhµ m¸y ®· tæ chøc bé phËn tiÕp nhËn vËt t theo ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vËt liÖu, gi¶m chi phÝ. H¬n thÕ n÷a viÖc b¶o qu¶n, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu còng rÊt chó träng. VÒ viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nhµ m¸y thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ chøng tõ, sæ s¸ch thñ tôc nhËp xuÊt. VÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu nhµ m¸y qu¶n lý theo ®Þnh møc tiªu hao phßng vËt t, phßng kÕ ho¹ch c¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt ®Ó x©y dùng ®Þnh møc vÒ vËt t cho tõng s¶n phÈm. 1.2.2. §Æc ®iÓm tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng ty thùc hiÖn theo nguyªn t¾c gi¸ vèn thùc tÕ v× vËy c«ng ty tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ngoµi lµ gi¸ kh«ng bao gåm thuÕ GTGT> NguyÔn Xu©n Ph¬ng 11 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho th× c«ng ty tÝnh theo ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. ViÖc tÝnh to¸n th× ®îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh nh sau: §Õn cuèi th¸ng dùa trªn sè lîng vµ gi¸ trÞ tån ®Çu th¸ng, sè lîng vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp trong th¸ng ®ã, tõ ®ã m¸y tÝnh sÏ tù ®éng tÝnh ra ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña nguyªn vËt liÖu xuÊt ra trong th¸ng. TÝnh theo ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho. 1.2.3. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Cho nªn vÊn ®Ò b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu, gi¶m thiÓu hao hôt, mÊt m¸t th× c«ng ty x©y dùng hÖ thèng kho vµ bÕn b·i ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt.Cã sù s¾p xÕp, bè trÝ nh©n viªn thñ kho vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô xuÊt kho. 1.2.2.H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty ®îc ¸p dông h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. 1.2.2.1. Chøng tõ sö dông ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu sö dông ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c chøng tõ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt. - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - ThÎ kho - PhiÒu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t - Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n lËp b¶ng kª, c¸c sæ s¸ch 1.2.2.2. Néi dung h¹ch to¸n a) T¹i kho HiÖn nay, nguyªn vËt liÖu mua vÒ ®îc b¶o qu¶n trong c¸c kho kh¸c nhau tïy theo tõng lo¹i. T¹i mçi kho thñ kho dïng c¸c thÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh, nhËp, xuÊt tån cña tõng lo¹i vËt liÖu theo chØ tiªu sè lîng. ThÎ kho ®îc më cho tõng doanh ®iÓm vËt t ë tõng kho. Hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô x¶y ra th× thñ kho kiÓm tra sè lîng thùc nhËp, thùc xuÊt víi sè lîng ghi trªn c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho. NguyÔn Xu©n Ph¬ng 12 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy thñ kho ghi thÎ kho vËt liÖu liªn quan, cuèi ngµy tÝnh ra sè tån vµ ghi vµo thÎ kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn toµn bé phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. Cuèi th¸ng, thñ kho céng tæng nhËp, tæng xuÊt vËt liÖu trong th¸ng vµ sè tån cuèi th¸ng cña tõng doanh ®iÓm vËt liÖu ®Ó ®«n ®èc ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån do kÕ to¸n lËp. Ta cã thÎ kho vµo th¸ng 1 n¨m 2006 nh sau: NguyÔn Xu©n Ph¬ng 13 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp BiÓu 01: ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: Th¸ng 1 n¨m 2006 Tê sè: Tªn, nh·n, quy c¸ch vËt t: Bét x¬ng cao lanh §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè: NL 1001 Chøng tõ STT SH NT 03 04 05 08 4/1 4/1 7/1 8/1 12 25 29 13/1 17/1 27/1 TrÝch yÕu Tån ®Çu kú NhËp vËt t XuÊt vËt t cho PXSX XuÊt vËt t cho PXSX NhËp vËt t cña c«ng ty KYSB XuÊt vËt t cho PXSX XuÊt vËt t cho PXSX XuÊt vËt t cho PXSX Tæng céng Ngµy N-X 5/1 6/1 7/1 10/1 NhËp 40.000 100.000 13/1 27/1 140.000 Sè lîng XuÊt 20.000 20.000 10.000 10.000 25.000 85.000 Tån 30.000 70.000 50.000 30.000 130.000 Ký x¸c nhËn KT 120.000 110.000 85.000 85.000 T¹i phßng Nguyªn vËt liÖu ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p thÎ song song vµ më sæ kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. Khi cã c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt kho t× kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nhËp c¸c phiÕu xuÊt kho, nhËp kho vµ ghi sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®Ó theo dâi. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu dùa trªn c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho lµm nªn c¸c b¶ng kª phiÕu nhËp kho, xuÊt kho. C¸c b¶ng kª ®îc lËp theo tr×nh tù thêi gian vµ riªng cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu.Tõ c¸c b¶ng kª nµy kÕ to¸n cã thÓ tæng hîp ®îc gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt ®Ó ®èi chiÕu so s¸nh víi b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tèn, ®èi chiÕu víi sæ c¸i tµi kho¶n 152. Tõ c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho ta cã b¶ng kª phiÕu nhËp kho, xuÊt kho trong Th¸ng 1/2006 nh sau: BiÓu 02: B¶ng kª phiÕu nhËp Tõ ngµy 01/01/2006 ®Õn 31/01/2006 NguyÔn Xu©n Ph¬ng 14 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ Ngµy Sè 01/01 01 DiÔn gi¶i NhËp men mµu 1) Fsit FAT 2161 2) Fsit SBT 0003 Céng 03/1 NhËp Modun PSKD 1432 Modun-C200HSCPV21E PSKD 1487 Modun CMV3-2350T Céng NhËp bét cao lanh X¬ng cña c«ng ty KSYB NL 1001-Bét cao lanh x¬ng Céng Tæng céng 10/1 05 12 NguyÔn Xu©n Ph¬ng §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Kg Kg 50.000 3.000 11.000 2.700 550.000.000 8.100.000 558.100.000 Bé 1 34.000.000 34.000 Bé 1 67.000.000 67.000.000 101.000.000 Kg 1.00.000 605 605.000.000 605.000.000 1.264.000.000 15 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp BiÓu 03: B¶ng kª phiÕu xuÊt Tõ ngµy 1/01/2006 ®Õn 31/01/2006 Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy Sè 02/01 PX01 XuÊt dÇu cho xe n©ng KOMATSU DG1001-DÇu Diezen Céng 03/1 PX02 XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt NL 1003-§Êt sÐt Tróc Trén NL 1005-Feld par V¨n Bµn Céng 10/1 PX15 XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt NL 1001 - Bét cao lanh Xëng Céng Tæng céng §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn lÝt 200 7.500 1.500.000 1.500.000 kg kg 20.000 5.000 500 525 10.000.000 2.625.000 12.625.000 Kg 15000 605 9.075.000 9.075.000 23.200.000 Ngoµi hai b¶ng kª trªn, th× cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tèn. ViÖc lËp b¶ng kª ®îc tiÕn hµnh nh sau: Th¸ng ®Çu tiªn cña n¨m, kÕ to¸n vËt liÖu vµo c¸c sè d ®Çu kú víi tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu,th¸ng sau m¸y sÏ tù chuyÓn tõ sè d th¸ng tríc sang. Khi cã c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt ph¸t sinh th× sè lîng vµ gi¸ trÞ nhËp kho, xuÊt kho cña tõng danh ®iÓm vËt t sÏ ®îc lu vµo m¸y tÝnh: Cuèi kú, th× nhËp m· vËt liÖu ta sÏ cã sè liÖu vÒ tæng sè lîng vµ gi¸ trÞ nhËp kho, xuÊt kho trong kú cña lo¹i vËt liÖu ®ã. Tõ c¸c nhËp kho, phiÕu xuÊt kho ph¸t sinh ta cã b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån cuèi th¸ng nh sau: NguyÔn Xu©n Ph¬ng 16 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng tæng hîp NhËp - xuÊt - tån Tån ®Çu kú STT 1 2 3 4 1 2 3 4 M· VT NL1001 NL1002 NL1003 NL1004 ME ME 1001 ME 1003 ME 1004 ME 1037 Tªn vËt t Nhãm NL chÝnh Cao lanh x¬ng §olomt Thanh Hãa §Êt sÐt Tróc Th«n Bi sø néi Nhãm men Nhãm Men 302/243 Men 391/7/Co Fsit I603 Fsit G1229 Céng th¸ng NguyÔn Xu©n Ph¬ng §¬n vÞ Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg SL NhËp trong kú TT SL 31.00 9.800 120.000 10.929 9450857520 18.755.000 5.233.200 57.120.00 551.530 98.270 48.900 53.808 8700 1.235.869.000 26003000 10000 4280070 2319379 10000 18426379149 100.000 12.000 500.000 110.032 XuÊt trong kú Tån cuèi kú TT SL TT 4120456000 60500000 6408000 238000000 52781500 70000 15.000 400.000 116748 4689457000 42350000 8.010.000 1.90400000 55012300 6.1000 6800 220000 4213 8881856520 36905000 3631200 104720000 3284580 4317600 2.000 42760 10635170 3399420 98270 38900 11048 18700 1235869000 20689030 880650 5079379 15620447149 2760000 9120789000 Líp: 17 KÕ to¸n 44B 11926721000 SL TT Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nh vËy viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song t¹i C«ng ty Granite Tiªn S¬n ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 10: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty g¹ch Granite Tiªn S¬n ThÎ kho Ghi chó: PhiÕu nhËp kho B¶ng kª phiÕu nhËp kho B¶ng tæng hîp NhËp, xuÊt, tån KÕ to¸n tæng hîp PhiÕu xuÊt kho B¶ng kª phiÕu xuÊt kho Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n c«ng ty cßn sö dông chi tiÕt ®Ó theo dâi nguyªn vËt liÖu xuÊt trong kú. ViÖc lËp sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu nµy nh sau: Th¸ng ®Çu tiªn cña n¨m kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i vµo sè d ®Çu kú cña tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu, viÖc nµy chØ thùc hiÖn 1 lÇn, cßn sè liÖu cña th¸ng sau sÏ do kÕ to¸n m¸y lµm. NguyÔn Xu©n Ph¬ng 18 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp BiÓu sè 05: Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu Th¸ng 1/2006 Tªn tµi kho¶n: 152 C1521 Tªn kho: K01 Tªn vËt liÖu: Bét cao lanh x¬ng §¬n vÞ tÝnh: Kg Chøng tõ 08 08/1 15 08/1 25 09/1 27/1 10/1 DiÔn gi¶i Sè d ®Çu th¸ng NhËp vËt t XuÊt vËt t PXSX XuÊt PXSX XuÊt PXSX Tæng céng TK § §¬n gi¸ NhËp SL XuÊt TT SL Tån TT 605 331 605 100.000 60.500.000 SL TT 31.000 18.755.000 131.000 79.255.000 621 605 15.000 621 605 20.000 12.100.000 96.000 58.080.000 621 605 35.000 21.175.000 61.000 36905.000 61.000 36905.000 NguyÔn Xu©n Ph¬ng 100.000 60.500.000 70.000 19 9075.000 42350000 116.000 70.180.000 Líp: KÕ to¸n 44B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.2.3. H¹ch to¸n thu mua vµ nhËp kho nguyªn vËt liÖu ViÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th× c«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu dùa trªn kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty thu mua nh÷ng nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó phèi liÖu s¶n xuÊt: xëng g¹ch èp l¸t nh: ®Êt sÐt, cao lanh, Feldspar, §olimÝt. Nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt chñ yÕu lµ mua ë trong níc vµ mét sè vËt liÖu nhËp khÈu tõ níc ngoµi. 1.2.3.1. Nguyªn vËt liÖu mua trong níc - Nguyªn vËt liÖu ®îc mua tõ c¸c nguån nh: ®Êt sÐt ®îc cung cÊp tõ má sÐt Tróc Th«n - ChÝ Linh - H¶i D¬ng, Fedls par ®îc cung cÊp ë Lµo Cai, Yªn B¸i, §«lªmit th× ë Thanh Hãa. - C¸c nguyªn vËt liÖu ®îc mua díi d¹ng ký hîp ®ång víi c«ng ty kho¸ng s¶n. Mét sè mÉu hîp ®ång, hãa ®¬n GTGT, biªn b¶n nghiÖm thu nguyªn vËt liÖu, phiÕu giao nhËn vËt t, phiÕu nhËp kho nh sau: NguyÔn Xu©n Ph¬ng 20 Líp: KÕ to¸n 44B
- Xem thêm -