Tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cp may thăng long

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 LỜI MỞ ĐẦU Qua hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế, cùng với sự phát triển đi lên không ngừng của đất nước, đã tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất sản phẩm nhưng không phải sản phẩm do doanh nghiệp nào sản xuất ra cũng có thể tiêu thụ được và doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển. Trong điều kiện kinh tế thị trường với sự ra đời của đó dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa sản phẩm cùng loại và giữa các doanh nghiệp sản xuất. Muốn đứng vững và lớn mạnh trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp cần hội đủ rất nhiều yếu tố như: Vốn, năng suất, chất lượng, hiểu biết thị trường… Để góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp, một trong những yếu tố không thể thiếu là quản lý kinh tế mà hạch toán kế toán đóng một vai trò quan trọng. Đây là một trong những công cụ doanh nghiệp sử dụng để quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo sản xuất được tiến hành liên tục, quản lý và sử dụng một cách tốt nhất các chi phí, đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Trong hạch toán kế toán, hạch toán vật liệu đóng góp vai trò quan trọng, vì nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào không thể thiếu của sản xuất và giá thành sản phẩm, tác động lớn đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Dệt may là trong những ngành đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước hơn nữa nó còn làm đẹp cho xã hội tạo một nếp sống văn minh, thoả mãn tính thẩm mỹ của con người. Trong ngành dệt may Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị lớn chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng may mặc. Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý vì các thành tích của mình. Sau một thời gian thực tập tại Công ty, tìm hiểu thực trạng sản xuất của công ty, em nhận biết được sự quan trọng của vật liệu đối với quá trình sản xuất kinh doanh và nhận thức được những khó khăn thuận lợi của công tác hạch toán vật liệu tại công ty. 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Được sự giúp đỡ của các cán bộ nhân viên tại phòng Kế toán – Tài vụ của Công ty cùng sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may Thăng Long” nhằm góp một phần nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán vật liệu ở Công ty Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 2 chương: Chương 1: Đặc điểm chung về công ty may Thăng long Chương 2:Tình hình thực tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu taị công ty. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may Thăng Long. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài, do còn hạn chế về mặt lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên chuyên đề này không thể tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các cô, các thầy và các cán bộ trong phòng kế toán của Công ty. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vũ Đăng Dư và lãnh đạo, cán bộ kế toán ở Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. 2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG I/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp Tªn ®Çy ®ñ: Tªn thưêng gäi: Tªn giao dÞch tiÕng anh: Tªn viÕt t¾t: Trô së chÝnh: §iÖn tho¹i: E-Mail: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long C«ng ty may Th¨ng Long Thanglong garment joint stock company Thaloga 250 Minh Khai, quËn Hai Bµ Trưng, Hµ Néi (84-4) 8623372 Fax: (84-4) 8623374 thaloga@fpt.vn C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ c«ng ty may Th¨ng Long thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp vµo ngµy 08/05/1958 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th¬ng. Khi míi thµnh lËp C«ng ty mang tªn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu, thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm, ®ãng t¹i sè nhµ 15 phè Cao B¸ Qu¸t- Hµ Néi. Ban ®Çu, C«ng ty cã kho¶ng 2000 c«ng nh©n vµ 1700 m¸y may c«ng nghiÖp. MÆc dï trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh mÆt b»ng s¶n xuÊt ph©n t¸n, c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt cßn thÊp, nhng c«ng ty ®· hoµn thµnh vµ vît møc kÕ ho¹ch do nhµ níc giao. §Õn ngµy 15/12/1958 C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m víi tæng s¶n lîng lµ 391.129 s¶n phÈm ®¹t 112,8% chØ tiªu. §Õn n¨m 1959 kÕ ho¹ch C«ng ty ®îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn n¨m 1958 nhng C«ng ty vÉn hoµn thµnh vµ ®¹t 102% kÕ ho¹ch. Trong nh÷ng n¨m nµy C«ng ty ®· më réng mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi nh Liªn X«, §øc, M«ng Cæ, TiÖp Kh¾c. Bíc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt (1961- 1965) C«ng ty ®· cã mét sè thay ®æi lín. Vµo th¸ng 7 n¨m 1961, C«ng ty chuyÓn ®Þa ®iÓm lµm viÖc vÒ 250 phè Minh Khai, thuéc khu phè Hai Bµ Trng nay lµ quËn Hai Bµ Trng, lµ trô së chÝnh cña c«ng ty ngµy nay. §Þa ®iÓm míi cã nhiÒu thuËn lîi, mÆt b»ng réng r·i, tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh. C¸c bé phËn ph©n t¸n tríc, nay ®· thèng nhÊt thµnh mét mèi, t¹o thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn kh¸ hoµn chØnh tõ kh©u nguyªn liÖu, c¾t, may, lµ, ®ãng gãi. Ngµy 31/8/1965 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th¬ng c«ng ty cã sù thay ®æi lín vÒ mÆt tæ chøc nh: t¸ch bé phËn gia c«ng thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®éc 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 lËp, víi tªn gäi C«ng ty gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu; cßn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®æi thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu; Ban chñ nhiÖm ®æi thµnh Ban gi¸m ®èc. Vµo nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng Mü, C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh c«ng ty ®· ph¶i 4 lÇn ®æi tªn, 4 lÇn thay ®æi ®Þa ®iÓm, 5 lÇn thay ®æi c¸c c¸n bé chñ chèt nhng C«ng ty vÉn v÷ng bíc tiÕn lªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai. Trong c¸c n¨m 1976-1980, C«ng ty ®· tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng chÝnh nh: triÓn khai thùc hiÖn lµ ®¬n vÞ thÝ ®iÓm cña toµn ngµnh may, trang bÞ thªm m¸y mãc, nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. N¨m 1979, C«ng ty ®îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp may Th¨ng Long. Bíc vµo kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 3 (1980-1985) tríc nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn híng trong thêi gian nµy, C«ng ty lu«n chñ ®éng t¹o nguån nguyªn liÖu ®Ó gi÷ v÷ng tiÕn ®é s¶n xuÊt, thùc hiÖn liªn kÕt víi nhiÒu c¬ së dÞch vô cña Bé ngo¹i th¬ng ®Ó nhËn thªm nguyªn liÖu. Gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng trëng tõng n¨m, n¨m 1981 C«ng ty giao 2.669.771 s¶n phÈm, n¨m 1985 giao 3.382.270 s¶n phÈm sang c¸c níc: Liªn X«, Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn. Ghi nhËn chÆng ®êng phÊn ®Êu 25 n¨m cña C«ng ty, n¨m 1983 Nhµ níc ®· trao tÆng xÝ nghiÖp may Th¨ng Long: Hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng Nh×. Cuèi n¨m 1986 c¬ chÕ bao cÊp ®îc xo¸ bá vµ thay thÕ b»ng c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp lóc nµy ph¶i tù t×m b¹n hµng, ®èi t¸c. §Õn n¨m 1990, liªn bang céng hoµ x· héi chñ nghÜa X« ViÕt tan r· vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u sôp ®æ, thÞ trêng cña C«ng ty thu hÑp dÇn. §øng tríc nh÷ng khã kh¨n nµy, l·nh ®¹o cña C«ng ty may Th¨ng Long ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, ®Çu t h¬n 20 tû ®ång ®Ó thay thÕ toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ cò cña Céng hoµ d©n chñ §øc (TEXTIMA) tríc ®©y b»ng thiÕt bÞ míi cña Céng hoµ liªn bang §øc (FAAP), NhËt B¶n (JUKI). §ång thêi C«ng ty hÕt søc chó träng ®Õn viÖc t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. C«ng ty ®· ký nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c C«ng ty ë Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn, Hµn Quèc, NhËt B¶n. Víi nh÷ng sù thay ®æi hiÖu qu¶ trªn, n¨m 1991 xÝ nghiÖp may Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong toµn ngµnh may ®îc Nhµ níc cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. C«ng ty ®îc trùc tiÕp ký hîp ®ång vµ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng ®· gióp tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng trong thêi kú ®æi míi, 4 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 th¸ng 6-1992, xÝ nghiÖp ®ưîc Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé c«ng nghiÖp) cho phÐp ®îc chuyÓn ®æi tæ chøc tõ xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty vµ gi÷ nguyªn tªn Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè 218 TC/L§- CNN. C«ng ty may Th¨ng Long ra ®êi, ®ång thêi lµ m« h×nh C«ng ty ®Çu tiªn trong c¸c xÝ nghiÖp may mÆc phÝa B¾c ®îc tæ chøc theo c¬ chÕ ®æi míi. N¾m b¾t ®ưîc xu thÕ ph¸t triÓn cña toµn ngµnh n¨m 1993 C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu tư h¬n 3 tû ®ång mua 16.000 m2 ®Êt t¹i H¶i Phßng, thu hót gÇn 200 lao ®éng. C«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ trêng míi vµ trë thµnh b¹n hµng cña nhiÒu C«ng ty níc ngoµi ë thÞ trêng EU, NhËt B¶n, Mü… Ngoµi thÞ trêng xuÊt khÈu C«ng ty ®· chó träng thÞ trêng néi ®Þa, n¨m 1993, C«ng ty ®· thµnh lËp Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi víi diÖn tÝch trªn 300 m 2. Nhê sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn ë phÝa B¾c chuyÓn sang ho¹t ®éng g¾n s¶n xuÊt víi kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶. B¾t ®Çu tõ n¨m 2000, C«ng ty ®· thùc hiÖn theo hÖ thèng qu¶n lý ISO 9001-2000, hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn SA 8000. N¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc C«ng ty may Th¨ng Long trùc thuéc tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. C«ng ty may Th¨ng Long chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, Nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 51% vèn ®iÒu lÖ, b¸n mét phÇn vèn cña Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty (49%). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, khi cã nhu cÇu vµ ®ñ ®iÒu kiÖn, c«ng ty cæ phÇn sÏ ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty 23.306.700.000 ®ång 233.067 cæ phÇn Vèn ®iÒu lÖ ®ưîc chia thµnh 100.000 ®ång MÖnh gi¸ thèng nhÊt cña mçi cæ phÇn Nh vËy, qua 45 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc trong thêi kú chèng Mü còng nh trong thêi kú ®æi míi. Ghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp cña C«ng ty, Nhµ níc ®· trao tÆng cho ®¬n vÞ nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý. Víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ C«ng ty, tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty may Th¨ng Long ®· ph¸t triÓn quy m« vµ c«ng suÊt gÊp 2 lÇn so víi trong nh÷ng n¨m 90, trë thµnh mét doanh nghiÖp cã quy m« gåm 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn t¹i Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn, n¨ng lùc 5 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 s¶n xuÊt ®¹t trªn 12 triÖu s¶n phÈm/n¨m víi nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ như: s¬mi, dÖt kim, Jacket, ®å jeans. 2. §Æc ®iÓm kinh doanh 2.1. Ngµnh nghÒ kinh doanh Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ c«ng ty may Th¨ng Long n¨m 2003, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long bao gåm: -S¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm may mÆc, c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, phô tïng, phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, thiÕt bÞ t¹o mÉu thêi trang vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ngµnh dÖt may. -Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, c«ng nghiÖp tiªu dïng, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, n«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ. -Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn, ®iÖn tö, cao su, « t«, xe m¸y, mü phÈm, rưîu; kinh doanh nhµ ®Êt, cho thuª v¨n phßng. -Kinh doanh kho vËn, kho ngo¹i quan; kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn t¶i, du lÞch l÷ hµnh trong nưíc. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh vËy, khi thùc hiÖn cæ phÇn, C«ng ty ®· ®¨ng ký rÊt nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c nhau, ®Ó tiÖn cho viÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh sau nµy. Nhng, hiÖn nay, trªn thùc tÕ C«ng ty chØ thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c nguyªn liÖu, s¶n phÈm may mÆc. 2.2. S¶n phÈm, hµng ho¸ C«ng ty may Th¨ng Long tõ khi thµnh lËp ®· tr¶i qua 45 n¨m trëng thµnh vµ ph¸t triÓn, tõng bíc v¬n lªn lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®øng ®Çu ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam. C«ng ty ®îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc cã chÊt lîng cao theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa vµ kinh doanh kho ngo¹i quan phôc vô ngµnh dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty cã hÖ thèng chÊt lîng ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002. Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty lu«n ®îc a thÝch vµ b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt lưîng cao HiÖn nay, C«ng ty ®ang s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu sau: 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 QuÇn ¸o bß. QuÇn ¸o s¬ mi nam, n÷, bé comple. Bé ®ång phôc ngêi lín, trÎ em. ¸o Jacket c¸c lo¹i. C«ng ty còng ®ang x©m nhËp vµ khai th¸c mÆt hµng ®ång phôc häc sinh vµ ®ång phôc c«ng së th«ng qua triÓn l·m vµ biÓu diÔn thêi trang. Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËn gia c«ng s¶n phÈm cho C«ng ty may 8-3 vµ c¸c c«ng ty kh¸c. 2.3. ThÞ trưêng Lóc ®Çu, khi míi thµnh lËp thÞ trêng cña c«ng ty may Th¨ng Long chñ yÕu lµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa (c¸c níc §«ng ¢u, Liªn X«). Nhng theo thêi gian, cïng víi sù cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, thÞ trêng cña C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng ra c¸c níc kh¸c nh: Ph¸p, §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn… Trong nh÷ng n¨m 1990 - 1992, víi sù sôp ®æ cña hµng lo¹t n íc x· héi chñ nghÜa, thÞ trêng cña c«ng ty gÇn nh "mÊt tr¾ng". Tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, t×m kiÕm thÞ têng míi, tËp trung h¬n vµo nh÷ng níc cã tiÒm n¨ng kinh tÕ m¹nh nh T©y ¢u, NhËt B¶n vµ chó ý h¬n n÷a ®Õn thÞ trêng néi ®Þa. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· më thªm ®îc nhiÒu thÞ trêng míi vµ quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu C«ng ty níc ngoµi cã tªn tuæi nh: C«ng ty Kowa, Marubeny (NhËt B¶n); Rarstab (Ph¸p); Valeay, Tech (§µi Loan); Mangharms (Hång K«ng); Texline (Singapore); Takarabuve (NhËt); Senhan (Hµn Quèc) vµ Seidentichker (§øc)… C«ng ty may Th¨ng Long còng lµ mét ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu ®îc sang thÞ trêng Mü. HiÖn nay, C«ng ty ®· cã quan hÖ víi h¬n 40 níc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã nh÷ng thÞ trêng m¹nh ®Çy tiÒm n¨ng: EU, NhËt B¶n, Mü… ThÞ tr êng xuÊt khÈu chñ yÕu vµ thêng xuyªn cña C«ng ty bao gåm: Mü, §«ng ¢u, EU, §an M¹ch, Thuþ §iÓn, Ch©u Phi, Hång K«ng, NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan. C«ng ty may Th¨ng Long lu«n x¸c ®Þnh vÊn ®Ò gi÷ v÷ng thÞ trêng lµ vÊn ®Ò sèng cßn, ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. V× vËy, hiÖn nay c«ng ty ®· ®Ò ra vµ ®ang thùc hiÖn mét chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng nh sau: - §èi víi thÞ trêng gia c«ng: C«ng ty tiÕp tôc duy tr× vµ gi÷ v÷ng nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng nh EU, NhËt, Mü… vµ ph¸t triÓn sang c¸c thÞ trêng míi nh Ch©u ¸, ch©u Mü Latin nh»m x©y dùng mét hÖ thèng kh¸ch hµng ®¶m b¶o lîi Ých cña c¶ hai bªn. - §èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu: C«ng ty ®Æc biÖt chó träng ®Õn thÞ trêng FOB v× ®©y lµ con ®êng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. C«ng ty ®ang x©y dùng 7 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 hÖ thèng s¸ng t¸c mÉu mèt ®Ó chµo hµng, x©y dùng m¹ng líi nhµ thÇu phô, n¾m b¾t th«ng tin gi¸ c¶; g¾n viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm may víi s¶n phÈm dÖt vµ s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn phô liÖu ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - §èi víi thÞ trêng néi ®Þa: Ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa vµ t¨ng tû träng néi ®Þa ho¸ trong c¸c ®¬n hµng xuÊt khÈu còng lµ vÊn ®Ò ®îc C«ng ty quan t©m. ChÝnh v× vËy, c«ng ty may Th¨ng Long ®· thµnh lËp nhiÒu trung t©m kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸, më réng hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh, thµnh phè, ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. C«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc t×m kiÕm kh¸ch hµng: TiÕp kh¸ch hµng t¹i c«ng ty, chµo hµng giao dÞch qua Internet, tham gia c¸c triÓn l·m trong níc vµ quèc tÕ, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, biÓu diÔn thêi trang, më v¨n phßng ®¹i diÖn ë nhiÒu níc kh¸c nhau… Víi chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng nh trªn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· vµ ®ang më réng ®îc mèi quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu níc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. 2.4. Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ mét yÕu tè mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc dÖt may. §ång thêi, nã còng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng ®¶m b¶o cho c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. C«ng ty may Th¨ng Long hiÖn nay cã mét ®éi ngò nguån nh©n lùc m¹nh vµ cã chÊt lîng cao. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gióp C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. Ph©n tÝch sè liÖu trªn b¶ng 1 ta thÊy nguån nh©n lùc cña C«ng ty cã xu híng t¨ng qua 3 n¨m 2002, 2003, 2004. Tèc ®é t¨ng lao ®éng t¬ng ®èi æn ®Þnh, trong ®ã chñ yÕu t¨ng lao ®éng trùc tiÕp. N¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 707 ngêi t¬ng øng t¨ng 41.37%. N¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 271 ngêi t¬ng øng 10.14%. §ã lµ do trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®Çu t m¸y mãc, më réng s¶n xuÊt. §ång thêi, C«ng ty ngµy cµng ký kÕt ®îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng, gia c«ng yªu cÇu thêi gian giao hµng ph¶i ®óng trong hîp ®ång nªn sè c«ng nh©n ®îc tuyÓn thªm vµo C«ng ty rÊt nhiÒu. §iÒu nµy ®· chøng tá sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Theo b¶ng 1 ta cã thÓ thÊy c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp trong C«ng ty qua 3 n¨m (2002-2004) cã xu híng t¨ng, cßn lao ®éng gi¸n tiÕp cã xu híng gi¶m. §iÒu nµy chøng tá c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty lµ phï hîp. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc ®ßi hái sù khÐo tay, cÈn thËn, kh«ng cÇn nhiÒu ®Õn lao ®éng c¬ b¾p nªn lao ®éng n÷ trong C«ng ty chiÕm sè lîng lín h¬n lao 8 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 ®éng nam. N¨m 2004, lao ®éng n÷ chiÕm 88.48%, lao ®éng nam chiÕm 11.52%. Tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc cña c«ng ty lµ rÊt cao. N¨m 2004, sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc chiÕm 3.76% tæng sè lao ®éng víi sè lîng ngêi lµ 112 ngêi; tuy cã gi¶m so víi 2 n¨m tríc nhng tèc ®é gi¶m nhÑ vµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã, sè c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng phæ th«ng t¬ng ®èi æn ®Þnh, chØ t¨ng lªn víi tèc ®é nhá. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty còng tõng bíc ®îc n©ng cao. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty n¨m 2002 t¨ng 10% so víi n¨m 2003, n¨m 2004 t¨ng 11.81% so víi n¨m 2003. ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Thu nhËp b×nh qu©n (ngêi/th¸ng) 1.000.000 1.100.000 1.300.000 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty may Th¨ng Long) C¸c chÝnh s¸ch phóc lîi, ®·i ngé vµ ®µo t¹o ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo ®óng ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. Ngêi lao ®éng ®îc ký hîp ®ång lao ®éng theo ®iÒu 27 Bé luËt lao ®éng vµ th«ng t 21/L§TBXH ngµy 12/10/1996 cña Bé Lao ®éng th¬ng binh x· héi. Trî cÊp th«i viÖc khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo ®iÒu 10 NghÞ ®Þnh 198/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. VÒ thêi gian lao ®éng vµ nghØ ng¬i, ngêi lao ®éng lµm viÖc mét ngµy 8 tiÕng, nghØ tra mét tiÕng. Ngµy nghØ hµng tuÇn lµ vµo chñ nhËt, riªng nh©n viªn b¶o vÖ mçi tuÇn cã mét ngµy nghØ theo sù s¾p xÕp cña bé phËn qu¶n lý. Theo ®iÒu lÖ néi bé, C«ng ty thùc hiÖn quy chÕ thëng 20% gi¸ trÞ cña sè v¶i tiÕt kiÖm ®îc vµ thëng 50% gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi cho xÝ nghiÖp. Ngoµi ra, C«ng ty cßn tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mçi n¨m mét lÇn. Khi c¸n bé c«ng nh©n viªn èm ®au n»m viÖn ®iÒu trÞ tõ 05 ngµy trë lªn ®îc C«ng ty th¨m hái, båi dìng trÞ gi¸ lµ 30.000 ®ång/lÇn. NÕu bÖnh nÆng ®îc xÐt trî cÊp ®Õn 300.000 ®ång theo bÖnh tr¹ng. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng. HiÖn nay, c«ng ty may Th¨ng Long ®ang khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn häc ®¹i häc, cao ®¼ng vµ c«ng nh©n kü thuËt n©ng cao tay nghÒ. §ång thêi, theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, trong h¬n 23 tû ®ång vèn ®iÒu lÖ, tû lÖ cæ phÇn Nhµ níc n¾m gi÷ lµ 51%, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ngêi lao ®éng trong C«ng ty lµ 49%. §iÒu nµy, sÏ gióp ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ngêi lao ®éng vµ khuyÕn khÝch hä n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc. 3. Vèn, tµi s¶n cña c«ng ty 9 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (b¶ng 2), ta thÊy tæng tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 30.912.349.631 VN§ t¬ng øng víi 40,53% (trong ®ã, tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n t¨ng 26,84%; tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n t¨ng 45,09%); n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.395.630.606 VN§ t¬ng øng víi 11,56% (trong ®ã, TSL§ vµ §TNH t¨ng 9,83% cßn TSC§ vµ §TDH t¨ng 13,59%). §iÒu ®ã chøng tá quy m« tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng nhng tèc ®é t¨ng gi¶m ®i. §ã lµ do m«i trêng kinh doanh ngµy cµng mang tÝnh c¹nh tranh cao. MÆt kh¸c, ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 508.063.516 VN§ t¬ng øng víi 2,88%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 2.866.170.642 VN§ t¬ng øng víi 15,78%. Nh vËy, quy m« nguån vèn chñ së h÷u còng t¨ng. Tuy nhiªn, ta cã thÓ thÊy tèc ®é t¨ng quy m« nguån vèn chñ së h÷u qua 3 n¨m 2002 - 2004 lu«n nhá h¬n tèc ®é t¨ng quy m« tµi s¶n. Tõ ®ã, cã thÓ thÊy hÇu nh c¸c tµi s¶n cña C«ng ty ®Òu ®îc t¨ng lªn tõ nguån vèn ®i vay. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 nî ph¶i tr¶ t¨ng 51,88% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 28,53%; nî dµi h¹n t¨ng 124,31%). N¨m 2004 nî ph¶i tr¶ t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 10,71% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 12,43%; nî dµi h¹n t¨ng 7,64%); nhng cã xu híng gi¶m nhanh chãng xuèng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt lµ tèc ®é t¨ng cña nî dµi h¹n qua 3 n¨m ®· gi¶m xuèng nhanh. §©y lµ mét c¶i thiÖn trong t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. §Ó hiÓu kü h¬n vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty còng nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty qua c¸c n¨m 2002 - 2004 ta cã thÓ ph©n tÝch mét sè chØ tiªu sau: ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1. Tû suÊt tù tµi trî 23,16% 16,95% 17,59% = (NVCSH/Tæng tµi s¶n)*100% 2. HÖ sè thanh to¸n nhanh 0,033 0,0044 0,015 = Vèn b»ng tiÒn/Nî ng¾n h¹n 3. HÖ sè thanh to¸n b×nh thêng 0,719 0,648 0,643 = TSL§ vµ §TNH/Nî ph¶i tr¶ Dùa vµo b¶ng trªn ta thÊy tû suÊt tù tµi trî cña C«ng ty cã xu híng gi¶m qua 3 n¨m víi tèc ®é gi¶m dÇn. ChØ tiªu nµy, t¹i thêi ®iÓm 2002 - 2004 kh«ng cao do C«ng ty chñ yÕu ®Çu t më réng s¶n xuÊt kinh doanh, mua s¾m tµi s¶n b»ng tiÒn ®i vay. §iÒu nµy sÏ lµm cho C«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò chñ ®éng trong ho¹t ®éng tµi chÝnh. C«ng ty cÇn ph¶i chó ý n©ng cao tû suÊt tù tµi trî ®Ó cã thÓ chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng tµi chÝnh. VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, ta cã thÓ thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty 10 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 ®èi víi c¸c kho¶n nî cßn thÊp. Kh«ng nhng vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty n¨m 2003 gi¶m so víi n¨m 2002, n¨m 2004 hÖ sè thanh to¸n nhanh cã t¨ng nhng tèc ®é t¨ng cßn chËm, ch¹p ®¸p øng ®îc nhu cÇu thanh to¸n cña C«ng ty. Kh¶ n¨ng thanh to¸n b×nh thêng cña C«ng ty víi c¸c kho¶n c«ng nî ®· gi¶m ®i qua 3 n¨m. §ã lµ do C«ng ty ®· chñ yÕu ®i vay ®Ó më réng s¶n xuÊt. Nh vËy, C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng thanh to¸n nh»m gãp phÇn æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh. 4. KÕt qu¶ kinh doanh trong mét sè n¨m gÇn ®©y C¨n cø vµo b¶ng 3, ta cã thÓ thÊy tæng doanh thu cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 13.676.412.907 VN§ t¬ng øng víi 13,32%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.211.751.816 VN§ t¬ng øng víi 10,5%. Nh vËy, tæng doanh thu cña C«ng ty cã xu híng t¨ng qua 3 n¨m 2002 - 2004, tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cã xu híng gi¶m dÇn. Trong tæng doanh thu cña C«ng ty may Th¨ng Long th× doanh thu hµng xuÊt khÈu lu«n chiÕm mét phÇn rÊt lín. N¨m 2002 doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm 78,92% tæng doanh thu toµn C«ng ty; n¨m 2003 chiÕm 82,39%; n¨m 2004 chiÕm 83,42%. §ã lµ do C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn gia c«ng hoÆc s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng ®Ó xuÊt khÈu. ThÞ trêng trong níc cña C«ng ty cßn cha ph¸t triÓn, mÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· quan t©m h¬n ®Õn thÞ trêng néi ®Þa nhng doanh thu thu ®îc tõ thÞ trêng nµy cßn cha cao so víi tæng doanh thu cña C«ng ty. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 15,87%; nh vËy, tèc ®é t¨ng gi¸ vèn trong 2 n¨m nµy ®· cao h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu (12,32%). §iÒu ®ã, chøng tá C«ng ty cha tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Nhng gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 chØ t¨ng 7,26% trong khi tèc ®é t¨ng doanh thu trong 2 n¨m nµy lµ 10,5%. Nh vËy, qua 2 n¨m 2003 - 2004, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tõ ®ã C«ng ty cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu trong nh÷ng n¨m tíi. ChØ tiªu lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· ngµy cµng t¨ng lªn víi mét tèc ®é t¨ng rÊt nhanh. N¨m 2003, lîi nhuËn gép cña C«ng ty lµ 18.742.585.394 VN§, t¨ng1,67% so víi n¨m 2002. Nhng ®Õn n¨m 2004, lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· lµ 23.864.984.596 vµ t¨ng 27,33% so víi n¨m 2003. §ã lµ do C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt (gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng víi tèc ®é chËm). §©y cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty. Ta còng cã thÓ thÊy c¸c chØ tiªu LN gép / Doanh thu, LN tríc thuÕ / Doanh thu 11 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 hay LN sau thuÕ / Doanh thu ®Òu cã xu híng t¨ng lªn. Tuy chØ tiªu LN gép / Doanh thu n¨m 2003 cã gi¶m mét phÇn nhá so víi n¨m 2002 (n¨m 2003 lµ 16,11%; n¨m 2002 lµ 17,96%) nhng ®Õn n¨m 2004 chØ tiªu nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 18,57% vµ vît qua n¨m 2002. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®a C«ng ty ph¸t triÓn nhanh chãng, ban gi¸m ®èc cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕp tôc t¨ng chØ tiªu LN sau thuÕ / Doanh thu. Tãm l¹i, qua b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long qua 3 n¨m 2002 - 2004, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng lín cña C«ng ty, ®ã lµ më réng ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. §©y còng lµ nh÷ng nh©n tè tÝch cùc mµ C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n. II/ §Æc ®iÓm tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh 1. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm C«ng ty may Th¨ng Long cã h×nh thøc ho¹t ®éng lµ: s¶n xuÊt - kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu víi c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu nh quÇn ¸o bß, quÇn ¸o s¬ mi, bß dµi, ¸o s¬ mi cao cÊp, ¸o jacket, ¸o kho¸c c¸c lo¹i, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... §Æc ®iÓm, C«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c mÆt hµng may mÆc theo ®¬n ®Æt hµng nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thêng mang tÝnh hµng lo¹t, sè lîng s¶n phÈm lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ chÕ biÕn phøc t¹p kiÓu liªn tôc theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh lµ tõ c¾t - may - lµ - ®ãng gãi - ®ãng hßm - nhËp kho. C«ng ty may Th¨ng Long lµ c«ng ty s¶n xuÊt, ®èi tîng lµ v¶i ®îc c¾t may thµnh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau, kü thuËt s¶n xuÊt c¸c cì v¶i cña mçi chñng lo¹i mÆt hµng cã møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo sè lîng chi tiÕt cña mÆt hµng ®ã. Dï mçi mÆt hµng, kÓ c¶ c¸c cì cña mçi mÆt hµng ®ã cã yªu cÇu kü thuËt s¶n xuÊt riªng vÒ lo¹i v¶i c¾t, thêi gian hoµn thµnh nhng ®Òu ®îc s¶n xuÊt trªn cïng mét d©y chuyÒn, chóng chØ kh«ng tiÕn hµnh ®ång thêi trªn cïng mét thêigian. Do vËy, qui tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty lµ qui tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc cã thÓ ®îc m« t¶ nh sau: Sau khi ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng, phßng kü thuËt lËp b¶ng ®Þnh møc vËt liÖu vµ mÉu m· cña tõng lo¹i s¶n phÈm. Phßng kÕ ho¹ch c©n ®èi l¹i vËt t vµ lÖnh s¶n xuÊt cho tõng xÝ nghiÖp ®ång thêi cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho tõng xÝ nghiÖp. Tæ kü thuËt cña xÝ nghiÖp c¨n cø vµo mÉu m· cña phßng kü thuËt ®a xuèng sÏ r¸p s¬ ®å ®Ó c¾t. §èi víi s¶n phÈm yªu cÇu thªu hay in th× ®îc thùc hiÖn sau khi c¾t rêi råi míi ®a xuèng tæ may. Mçi c«ng nh©n chØ may mét bé phËn nµo ®ã råi chuyÓn cho bé phËn kh¸c. Sau khi may xong, víi 12 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 nh÷ng s¶n phÈm cÇn tÈy mµi sÏ ®a vµo giÆt, tÈy, mµi. S¶n phÈm qua c¸c kh©u trªn sÏ ®îc hoµn chØnh: Lµ, gÊp, ®ãng gãi, nhËp kho thµnh phÈm. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ nµy theo s¬ ®å sau: C¾t NVL ( v¶i ) Tr¶i v¶i §Æt mÉu C¾t ph¸ C¾t gät §¸nh sè §ång bé Thªu May May th©n May tay .......... GhÐp thµnh thµnh phÈm Lµ Tẩy mài VËt liÖu phô S¬ ®å 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm 13 §ãng gãi kiÓm tra Bao b× ®ãng kiÖn NhËp kho CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ n¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®· trë thµnh mét c«ng ty cæ phÇn trong n¨m 2004. Do ®ã ph¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· chuyÓn tõ tÝnh chÊt tËp trung vµo mét vµi c¸ nh©n l·nh ®¹o vµ chÞu sù chi phèi cña cÊp trªn sang tÝnh chÊt ®îc tù quyÕt, l·nh ®¹o vµ kiÓm so¸t cña mét tËp thÓ c¸c cæ ®«ng. §¹i héi ®ång cæ ®«ng: lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña C«ng ty, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn dµi h¹n cña C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t. Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, ho¹t ®éng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty, ®øng ®Çu héi ®ång qu¶n trÞ lµ chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, thay mÆt héi ®ång qu¶n trÞ ®iÒu hµnh C«ng ty lµ tæng gi¸m ®èc. Ban kiÓm so¸t: lµ c¬ quan gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ b¸o c¸o l¹i ë cuéc häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. Sè lîng, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm vµ lîi Ých cña ban kiÓm so¸t ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty sau khi cæ phÇn ho¸. Khèi qu¶n lý: lµ nh÷ng phßng ban tham gia gi¸m s¸t vµ tæ chøc s¶n xuÊt. Khèi phôc vô s¶n xuÊt: lµ nh÷ng bé phËn cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp khi cÇn. Khèi s¶n xuÊt trùc tiÕp: lµ bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. 14 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ë d¹ng tæng qu¸t nh sau: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Khèi qu¶n phôc vô Khèi s¶n sau xuÊtkhi cæ S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ lý chøc bé m¸yKhèi cña C«ng ty may Th¨ng Long s¶n xuÊt s¶n xuÊt trùc tiÕp phÇn ho¸ Trªn thùc tÕ, hiÖn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÉn chia thµnh hai cÊp, cÊp c«ng ty vµ cÊp xÝ nghiÖp víi sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ cö ra. 2.1. CÊp c«ng ty Bao gåm ban gi¸m ®èc cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp. Ban gi¸m ®èc gåm 4 ngêi: - Tæng gi¸m ®èc: lµ ngêi do héi ®ång qu¶n trÞ cö ra, thay mÆt C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm nhµ níc vµ héi ®ång qu¶n trÞ vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt: cã tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc kü thuËt s¶n xuÊt, thiÕt kÕ cña C«ng ty. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: cã tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Phãng tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh: cã tr¸ch nhiÖm gióp cho tæng gi¸m ®èc biÕt vÒ t×nh h×nh lao ®éng trong C«ng ty. Díi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban víi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - V¨n phßng c«ng ty: cã nhiÖm vô qu¶n lý hå s¬ lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ C«ng ty; tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c ®èi ngo¹i, c¸c buæi häp, héi nghÞ; thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, lu tr÷ ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Phßng kÕ to¸n tµi vô: chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c chi phÝ ph¸t sinh 15 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë toµn c«ng ty; lËp c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña C«ng ty vµ cña Nhµ níc; cïng phßng kÕ ho¹ch ®Çu t tÝnh to¸n c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n. - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t: cã nhiÖm vô ®Æt ra c¸c kÕ ho¹ch, c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt hµng th¸ng, hµng n¨m, ®iÒu ®éng s¶n xuÊt, ra lÖnh s¶n xuÊt tíi c¸c ph©n xëng, n¾m kÕ ho¹ch cña tõng xÝ nghiÖp, x©y dùng ph¬ng ¸n kinh doanh; ®ång thêi t×m nguån kh¸ch hµng ®Ó ký hîp ®ång gia c«ng, mua b¸n, lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, më L/C, giao dÞch ®µm ph¸n víi b¹n hµng. - Phßng kü thuËt: cã chøc n¨ng nghiªn cøu, triÓn khai ®a tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. Khi cã kÕ ho¹ch th× triÓn khai c¸c mÉu, may thö mÉu vµ th«ng qua ®Ó kh¸ch hµng duyÖt, sau ®ã ®a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t, lËp ®Þnh møc, tiªu chuÈn kü thuËt. - Phßng kho: cã nhiÖm vô giao nhËn, cÊp ph¸t vËt t, nguyªn vËt liÖu ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt, ®¶m b¶o vÒ chñng lo¹i, quy c¸ch, mµu s¾c, sè lîng khi cÊp ph¸t. Tæ chøc b¶o qu¶n vËt t hµng ho¸, nguyªn phô liÖu trong hÖ thèng kho, ®¶m b¶o an toµn, chèng mèi x«ng, Èm ít, l·ng phÝ, tham « vµ ®¶m b¶o an toµn c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y. TuyÖt ®èi kh«ng cho ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo kho, thùc hiÖn nghiªm tóc nguyªn t¾c qu¶n lý kho cña C«ng ty. - Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: cã nhiÖm vô trng bµy, giíi thiÖu vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty víi thÞ trêng trong níc; tiÕp thÞ, t×m kiÕm kh¸ch hµng; hµng th¸ng cã tr¸ch nhiÖm thèng kª, tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cho phßng kÕ ho¹ch ®Çu t ®Ó x¸c nhËn doanh sè tiªu thô hµng th¸ng. - Cöa hµng dÞch vô: cã nhiÖm vô tiªu thô vµ giíi thiÖu toµn bé s¶n phÈm may mÆc ®¹t chÊt lîng, cung cÊp cho phßng kÕ ho¹ch ®Çu t c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu mÉu m· hîp thêi trang, gi¸ c¶ thÞ trêng ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô. - Phßng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm (KCS): cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l¬ngj s¶n phÈm sau khi ®îc s¶n xuÊt, ®îc thµnh lËp thµnh m¹ng líi tõ c«ng ty tíi c¸c xÝ nghiÖp. 2.2. CÊp xÝ nghiÖp HiÖn nay c«ng ty may Th¨ng Long cã 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn chÝnh lµ: XN1, XN2, XN3, XN4, XN5 ®ãng t¹i Hµ Néi; XN may H¶i Phßng ®ãng t¹i H¶i Phßng; XN may Nam H¶i ®ãng t¹i Nam §Þnh, mét xÝ nghiÖp phô trî vµ mét xëng thêi trang. C¸c xÝ nghiÖp ®îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng mÆt hµng. 16 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - XÝ nghiÖp 1: chuyªn s¶n xuÊt hµng ¸o s¬ mi cao cÊp. - XÝ nghiÖp 2: chuyªn s¶n xuÊt ¸o Jacket dµy, máng. - XÝ nghiÖp 3 vµ 4: chuyªn s¶n xuÊt hµng quÇn ¸o bß. - XÝ nghiÖp 5: liªn doanh víi níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt hµng dÖt kim, ¸o cotton. - XÝ nghiÖp may H¶i Phßng: cã kho ngo¹i quan nhËn lu gi÷ trang thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, nguyªn phô liÖu ngµnh dÖt may chê xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp may H¶i Phßng cßn cã mét ph©n xëng s¶n xuÊt nhùa vµ mét xëng may. Xëng s¶n xuÊt nhùa chñ yÕu phôc vô nhu cÇu trong C«ng ty vµ mét phÇn s¶n phÈm ®îc b¸n ra thÞ trêng. - XÝ nghiÖp may Nam H¶i: ®îc thµnh lËp theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam víi môc ®Ých chÝnh lµ ®Çu t gióp ®ì ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty dÖt may Nam §Þnh. - XÝ nghiÖp phô trî: bao gåm mét ph©n xëng thªu vµ mét ph©n xëng mµi cã nhiÖm vô thªu, mµi, tÈy, Ðp víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn gia c«ng. - Xëng thêi trang: chuyªn nghiªn cøu nh÷ng mÉu mèt vµ s¶n xuÊt nh÷ng ®¬n ®Æt hµng nhá díi 1000 s¶n phÈm. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu ®îc tæ chøc thµnh 5 bé phËn: 2 phßng xÝ nghiÖp, tæ c¾t, tæ may, tæ hoµn thiÖn vµ tæ b¶o qu¶n. 17 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt V¨n phßng Phßng kÕ to¸n c«ng ty Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t Phßng kü thuËt Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Phßng kho TTTM vµ GTSP Cöa hµng thêi trang Phßng kiÓm tra chÊt lîng G§ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn Nh©n viªn thèng kÕ c¸c xÝ nghiÖp XN 1 XN 2 XN 3 Nh©n viªn thèng kª ph©n xëng XN 4 XN 5 XN phô trî Ph©n xëng thªu XN may H¶i Phßng XN may Nam H¶i Xëng thêi trang Ph©n xëng mµi S¬ ®å 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty may Th¨ng Long III/ §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty may Th¨ng Long ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Toµn bé c«ng 18 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tËp trung ë phßng kÕ to¸n tµi vô. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ toµn riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thèng kª. 1.1. Phßng kÕ to¸n tµi vô t¹i C«ng ty NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô lµ híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu thËp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n ban ®Çu, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. §ång thêi, phßng kÕ to¸n cßn cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi; tõ ®ã, tham mu cho ban gi¸m ®èc ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p c¸c quy ®Þnh phï hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn cña C«ng ty. Dùa trªn quy m« s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cïng møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tr×nh ®é c¸n bé, phßng kÕ to¸n tµi vô ®îc biªn chÕ 10 ngêi vµ ®îc tæ chøc theo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh sau: - §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn C«ng ty. KÕ to¸n trëng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n; ®ång thêi tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c sæ tæng hîp toµn C«ng ty vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. - TiÕp ®Õn lµ phã phßng kÕ to¸n, c¸c nh©n viªn vµ thñ quü. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (KÕ to¸n thanh to¸n): cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ gèc, viÕt phiÕu thu chi; hµng th¸ng lËp b¶ng kª tæng hîp sÐc vµ sæ chi tiÕt råi ®èi chiÕu víi sæ s¸ch thñ quü, sæ phô ng©n hµng; lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi lªn cho ng©n hµng cã quan hÖ giao dÞch. Ngoµi ra, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 111, 112 vµ c¸c sæ chi tiÕt cña nã; cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ sè 1 vµ sè 2, b¶ng kª sè 1, sè 2. - KÕ to¸n vËt t: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p thÎ song song, phô tr¸ch tµi kho¶n 152, 153. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n vËt t tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng kª theo dâi nhËp, xuÊt, tån vµ nép b¸o c¸o cho bé phËn kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh. Khi cã yªu cÇu kÕ to¸n vËt t vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c tiÕn hµnh kiÓm kª l¹i vËt t, ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n, nÕu cã thiÕu hôt sÏ t×m nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý, lËp biªn b¶n kiÓm kª. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn: qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 211, 121, 213, 214, 411, 412, 415, 416, 441, thùc hiÖn ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña C«ng ty, theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m, tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p 19 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 tuyÕn tÝnh; theo dâi c¸c nguån vèn vµ c¸c quü cña C«ng ty; cuèi th¸ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 3, nhËt ký chøng tõ sè 9. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 334, 338, 622, 627, 641, 642; hµng th¸ng c¨n cø vµo s¶n lîng cña c¸c xÝ nghiÖp vµ ®¬n gi¸ l¬ng, hÖ sè l¬ng, ®ång thêi nhËn c¸c b¶ng thanh to¸n l¬ng do c¸c nh©n viªn thèng kª ë c¸c xÝ nghiÖp göi lªn, kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng cña C«ng ty vµ b¶ng ph©n bæ sè 1. - KÕ to¸n c«ng nî: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong C«ng ty may vµ gi÷a C«ng ty víi c¸c kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp; ®ång thêi qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 131, 136, 138, 141, 331, 333, 336; kÕ to¸n c«ng nî ghi sæ chi tiÕt cho tõng ®èi tîng vµ cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ sè 5, sè 10 vµ b¶ng kª sè 11. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho thµnh phÈm; ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 155; cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè 8 vµ sè 11; ®ång thêi ghi c¸c sæ C¸i cã liªn quan. Bé phËn kÕ to¸n nµy gåm 3 ngêi trong ®ã cã 1 ngêi phô tr¸ch phÇn gia c«ng. - KÕ to¸n tiªu thô: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt kho thµnh phÈm, ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 155, cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè 8. - Thñ quü: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü tiÒn mÆt cña C«ng ty; hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi hîp lÖ ®Ó nhËp, xuÊt quü, ghi sæ quü; cuèi ngµy ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 1.2. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn - T¹i kho: Thñ kho ph¶i tu©n thñ theo chÕ ®é ghi chÐp cña C«ng ty, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, xuÊt kho ®Ó ghi thÎ kho; cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån vµ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. Ngoµi ra, c¸c nh©n viªn nµy ph¶i chÊp hµnh néi quy h¹ch to¸n néi bé cña C«ng ty vÒ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc tríc khi nhËp kho vµ xuÊt kho. - Nh©n viªn thèng kª t¹i xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô theo dâi tõ khi nguyªn vËt liÖu ®a vµo s¶n xuÊt ®Õn khi giao thµnh phÈm cho C«ng ty. Cô thÓ, nh©n viªn thèng kª ph¶i theo dâi: + Tõng chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®a vµo s¶n xuÊt theo tõng mÆt hµng 20
- Xem thêm -