Tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần vật tư thú y tw i

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ë ViÖt Nam hiÖn nay khu c«ng nghiÖp (KCN), khu chÕ xuÊt (KCX) ®· trë thµnh nh÷ng thùc thÓ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nÒn kinh tÕ. KCN, KCX gãp phÇn t¨ng s¶n lîng c«ng nghiÖp, t¨ng xuÊt khÈu, gi¶m thÊt nghiÖp, t¨ng thu nhËp ngêi d©n h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý h¬n. §Ó t×m hiÓu râ h¬n tõ ®ã rót ra nh÷ng gi¶i ph¸p th× viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh ph¸t triÓn KCN, KCX lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ nh»m xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ trong c¸c KCN, KCX cña ViÖt Nam thêi gian qua (tÝnh ®Õn th¸ng 9 n¨m 1999) tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX ë níc ta. Néi dung cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ KCN, KCX PhÇn II: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn KCN, KCX ë ViÖt Nam PhÇn III: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn KCN, KCX ë ViÖt Nam. Trong ®Ò tµi nµy còng xem xÐt kinh nghiÖm cña mét sè níc trong viÖc ph¸t triÓn KCN, KCX nh Th¸i Lan vµ §µi Loan. §©y lµ vÊn ®Ò bøc xóc vµ mang tÇm vÜ m«, v× vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt rÊt mong cã sù gãp ý cña c¸c b¹n vµ c¸c thÇy c« gi¸o. §Ó hoµn thµnh §Ò ¸n nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ ®Æc biÖt lµ Th¹c sü NguyÔn Anh Minh, ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn I nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ KCN, KCX 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña KCN, KCX 1.1. Khu c«ng nghiÖp * Kh¸i niÖm KCN: Khu c«ng nghiÖp (KCN - Industrial Zone) cßn gäi lµ khu c«ng nghiÖp tËp chung lµ khu chuyªn s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®îc ChÝnh phñ níc së t¹i thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp. Trong c¸c KCN cã c¸c doanh nghiÖp KCN ho¹t ®éng ®ã lµ nh÷ng doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong KCN. * §Æc ®iÓm KCN: Mçi níc kh¸c nhau cã c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn KCN kh¸c nhau. C¨n cø vµo qui chÕ vÒ KCN ta cã thÓ rót ra c¸c ®Æc ®iÓm chung cho mét KCN ®iÓn h×nh: - KCN cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, chuyÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, trong KCN kh«ng cã d©n c sinh sèng, KCN trªn l·nh thæ níc nµo th× do ChÝnh phñ níc ®ã thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp (t¹m gäi lµ ChÝnh phñ níc së t¹i). - Trong KCN cã c¸c doanh nghiÖp KCN ho¹t ®éng lµ doanh nghiÖp cña níc së t¹i, doanh nghiÖp níc ngoµi hoÆc doanh nghiÖp KCX. - Trong KCN th«ng thêng c¸c doanh nghiÖp ®îc ®Çu t trong c¸c lÜnh vùc sau: + X©y dùng vµ kinh doanh c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. + S¶n xuÊt, gia c«ng, l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Ó xuÊt khÈu hoÆc tiªu thô trong thÞ trêng níc ®ã. + Thùc hiÖn c¸c dÞch vô hç trî s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - Doanh nghiÖp KCN cã nh÷ng quyÒn chÝnh sau: + Thuª ®Êt trong KCN ®Ó x©y dùng nhµ xëng vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Sö dông cã tr¶ tiÒn c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng, c¸c tiÖn nghi diÖn tÝch c«ng céng vµ c¸c dÞch vô kh¸c trong KCN. + Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu phï hîp víi giÊy phÐp vµ ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp. + Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ c¸c dÞch vô kh¸c ë ngoµi KCN. - Doanh nghiÖp KCN cã nh÷ng nghÜa vô chÝnh sau: + Tu©n thñ ph¸p luËt níc së t¹i, qui chÕ ®iÒu lÖ cña KCN. + §¨ng ký víi ban qu¶n lý KCN vÒ sè lîng s¶n phÈm xuÊt khÈu hoÆc tiªu thô t¹i thÞ trêng níc së t¹i. + Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh víi Nhµ níc së t¹i. + Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng vÖ sinh m«i trêng, kÕ to¸n vµ an ninh trËt tù phï hîp víi qui ®Þnh cña KCN. - ChÝnh phñ níc së t¹i lu«n mong muèn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp KCN x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong KCN. 1.2. Khu chÕ xuÊt: * Kh¸i niÖm khu chÕ xuÊt: Khu chÕ xuÊt cã nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau víi c¸c ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. KCX ngµy nay lµ sù hoµn thiÖn cña c¶ng tù do vµ khu vùc mËu dÞch tù do. Theo tæ chøc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña Liªn hiÖp quèc (UNIDO); KCX lµ mét khu vùc t¬ng ®èi nhá, ph©n c¸ch vÒ ®Þa lý trong mét quèc gia nh»m thu hót c¸c xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi híng vÒ xuÊt khÈu b»ng c¸ch cung cÊp cho c¸c xÝ nghiÖp nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ ®Çu t vµ mËu dÞch thuËn lîi ®Æc biÖt so víi néi ®Þa. KCX cho phÐp nhËp khÈu hµng ho¸ dïng cho s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu miÔn thuÕ dùa trªn c¬ së kho qu¸ c¶nh. Theo ViÖt Nam: KCX lµ khu c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, do ChÝnh phñ thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp, bao gåm mét hoÆc nhiÒu doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp KCX lµ nh÷ng doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong KCX díi d¹ng c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. * §Æc ®iÓm KCX: - KCX lµ khu vùc chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp chñ yÕu v× môc ®Ých lîi nhuËn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Lµ khu vùc biÖt lËp, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, cã chÕ ®é mËu dÞch vµ thuÕ quan riªng theo ph¬ng thøc tù do. - Hµng ho¸ ra vµo KCX ph¶i ®îc kiÓm tra nghiªm ngÆt. - X©y dùng KCX, Nhµ níc së t¹i mong muèn t¨ng xuÊt khÈu t¨ng thu ngo¹i tÖ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, më ra híng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i ho¸ hoµ nhËp nÒn kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi. - C¸c lÜnh vùc ®Çu t chñ yÕu trong KCX gåm cã: s¶n xuÊt, l¾p ®Æt, gia c«ng, kinh doanh c¸c dÞch vô cho ho¹t ®éng trªn vµ cho xuÊt khÈu. - C¸c ®iÒu kiÖn chñ yÕu ®Ó ®îc ®Çu t vµo KCX: + §èi víi c¬ së s¶n xuÊt th× tuyÖt ®¹i bé phËn s¶n phÈm ph¶i ®îc xuÊt khÈu, s¶n xuÊt kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng, u tiªn sö dông lao ®éng néi ®Þa. + §èi víi c¬ së dÞch vô nh vËn chuyÓn, bèc dì, söa ch÷a, b¶o hiÓm, ng©n hµng hç trî cã hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu ë KCX. - §Ó ho¹t ®éng trong KCX, nhµ ®Çu t ph¶i lµm thñ tôc theo quy chÕ KCX vµ chØ cã t c¸ch ph¸p nh©n sau khi ®îc ban qu¶n lý cÊp giÊy phÐp kinh doanh vµ chøng nhËn ®¨ng ký ®iÒu lÖ doanh nghiÖp. - Doanh nghiÖp KCX cã quyÒn thuª ®Êt trong KCX, x©y dùng nhµ xëng, sö dông c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, c¸c dÞch vô ë KCX, ®îc tuyÓn dông lao ®éng vµ tr¶ l¬ng theo sù tho¶ thuËn, ®îc nhËp thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Doanh nghiÖp KCX ph¶i tu©n theo ph¸p luËt, chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh, chÕ ®é b¶o hiÓm, an toµn lao ®éng vµ c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh m«i trêng phï hîp víi quy ®Þnh cña níc së t¹i. - Hµng ho¸ cña doanh nghiÖp KCX ra vµo néi ®Þa coi nh hµng xuÊt nhËp khÈu vµ ph¶i chÞu sù kiÓm tra cña h¶i quan, thñ tôc h¶i quan cña níc së t¹i. 2. Ph©n biÖt KCN víi KCX * §iÓm gièng nhau: KCN, KCX ®Òu lµ nh÷ng ®Þa bµn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gåm nh÷ng xÝ nghiÖp qui m« võa vµ nhá, kh«ng cã d©n c sinh sèng, c¸c lo¹i dÞch vô nh»m phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng c«ng nghiÖp do ChÝnh phñ níc së t¹i quyÕt ®Þnh thµnh lËp cã ranh giíi ph¸p lý riªng vµ Ban qu¶n lý riªng. * §iÓm kh¸c nhau: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KCX lµ khu vùc s¶n xuÊt hµng ho¸ chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu. Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp KCX víi thÞ trêng néi ®Þa lµ quan hÖ ngo¹i th¬ng, còng gièng nh quan hÖ gi÷a thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng ngoµi níc. KCX lµ khu vùc th¬ng m¹i tù do v× hµng ho¸ tõ KCX ra thÞ trêng níc ngoµi còng nh tõ thÞ trêng níc ngoµi vµo KCX kh«ng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt nhËp khÈu vµ Ýt bÞ rµng buéc bëi c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan. - KCN lµ khu vùc s¶n xuÊt hµng ho¸ dïng cho c¶ xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa. Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp KCN víi thÞ trêng néi ®Þa lµ quan hÖ néi th¬ng. KCN kh«ng ph¶i lµ khu vùc mËu dÞch tù do v× hµng ho¸ tõ KCN ra thÞ trêng níc ngoµi vµ tõ thÞ trêng níc ngoµi vµo KCN ph¶i chÞu thuÕ xuÊt nhËp khÈu. KCN chØ lµ khu vùc s¶n xuÊt tËp trung. - §èi víi níc së t¹i (níc thµnh lËp KCN, KCX) th× KCX thêng coi lµ cã nhiÒu lîi Ých h¬n KCN v× lý do sau ®©y: + Do doanh nghiÖp KCX kh«ng ®îc sö dông thÞ trêng néi ®Þa nªn nh×n chung kh«ng c¹nh tranh víi nÒn s¶n xuÊt trong níc. + Nhµ níc kh«ng ph¶i lo c©n ®èi ngo¹i tÖ cho c¸c doanh nghiÖp mµ ngîc l¹i nguån ngo¹i tÖ cña x· héi ®îc t¨ng lªn nhanh chãng nhê sù ho¹t ®éng cña KCX. + Thóc ®Èy viÖc më cöa thÞ trêng néi ®Þa nhanh h¬n phï hîp víi chñ tr¬ng x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, híng m¹nh vÒ xuÊt khÈu. §©y còng chÝnh lµ sù phï hîp víi xu híng chung cña thÕ giíi. + Nh÷ng g× coi lµ thuËn lîi cña níc së t¹i th× l¹i lµ khã kh¨n víi nhµ ®Çu t. §Ó cã thÓ xuÊt khÈu 100% s¶n phÈm. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i ®¹t chÊt lîng cao, ®ång ®Òu, gi¸ hîp lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ. - C¸c nhµ ®Çu t thêng quan t©m h¬n ®Õn h×nh thøc ®Çu t trong KCN nh»m tËn dung lîi thÕ vÒ thÞ trêng néi ®Þa chÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o nªn khã kh¨n khi x©y dùng thµnh c«ng KCX. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX trong nÒn kinh tÕ. Tõ khi xuÊt hiÖn h×nh thøc KCN, KCX cho ®Õn nay, thùc tÕ ®· cho chóng ta thÊy chóng cã vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®ang thiÕu vèn vµ kü thuËt viÖc tËp chung c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong KCN, KCX ®· t¹o ra nguån vèn lín tõ níc ngoµi còng nh sù tËp chung ®îc nguån vèn trong níc t¹o ®iÒu kiÖn ®a kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt, thóc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Èy tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, x©y dùng c¸c ngµnh mòi nhän, n©ng cao vÞ trÝ chñ ®¹o cña c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ®¶m b¶o t¨ng trëng kinh tÕ bÒn v÷ng. - T¨ng cêng xuÊt khÈu, thu ®îc nhiÒu ngo¹i tÖ, ph©n bè l¹i c¸c khu vùc s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t thùc hiÖn ®« thÞ ho¸ n«ng th«n, chuyÓn dêi c¸c c¬ së s¶n xuÊt tõ thµnh phè ra ngo¹i thµnh, thùc hiÖn ®é thÞ ho¸ n«ng th«n, c¶i t¹o m«i trêng sèng cho d©n c ®« thÞ, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho lao ®éng thµnh phè vµ n«ng th«n. - ViÖc ph¸t triÓn KCN, KCX ngoµi viÖc gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn, viÖc lµm cßn gióp cho ChÝnh phñ níc së t¹i häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn, khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ so s¸nh cña quèc gia m×nh më ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i ho¸ gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, hoµ nhËp nÒn kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi. - ViÖc tham gia trong c¸c KCN, KCX, gióp cho doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, khuyÕn tr¬ng nh·n hiÖu hµng ho¸ cña m×nh. Gióp cho níc chñ nhµ xuÊt khÈu ®îc vèn, chuyÓn giao ®îc nh÷ng c«ng nghÖ ®· lçi thêi ®Ó kÐo dµi vßng ®êi s¶n phÈm. Do nh÷ng vai trß hÕt søc to lín cña KCN, KCX ®Õn tÊt c¶ c¸c bªn trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ nªn tõ khi ra ®êi KCN, KCX ®· ph¸t triÓn manh mÏ trong tÊt c¶ c¸c quèc gia. T¹i nhiÒu quèc gia viÖc ph¸t triÓn thµnh c«ng KCN, KCX ®· gãp phÇn to lín lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ cña quèc gia m×nh theo chiÒu híng tÝch cùc. 4. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ chÝnh s¸ch cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn KCN, KCX. S¶n phÈm cña KCN ®îc tiªu dïng chñ yÕu ë níc së t¹i, s¶n phÈm cña KCX th× chñ yÕu lµ xuÊt khÈu nªn nh÷ng ngµnh nghÒ trong KCN, KCX ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu tríc m¾t vµ l©u dµi ë thÞ trêng néi ®Þa vµ thÞ trêng mµ doanh nghiÖp híng tíi. Hµng ho¸ ë KCN, KCX cã lîi thÕ vÒ chi phÝ vËn t¶i vÒ thñ tôc nhËp khÈu, vÒ thuÕ. §Ó ph¸t triÓn KCN, KCX th× ngay tõ khi dù kiÕn x©y dùng ph¶i xem xÐt tíi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: - §Þa ®iÓm ph¶i thuËn tiÖn, kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng thuËn lîi & ®Çy ®ñ c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi KCN, KCX (vËn t¶i ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû, s©n bay, bÕn c¶ng, hÖ thèng kho tµng ®iÖn níc nhµ ë,...). - C¸c thñ tôc ph¶i ®¬n gi¶n, nhanh chãng, ®ñ hÊp dÉn víi c¸c nhµ ®Çu t, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nhanh nh¹y, Ýt ®Çu mèi. - Cã ®ñ c¸c dÞch vô thuËn tiÖn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng (®Æc biÖt lµ gi¸ cho thuª ®Êt vµ c¬ së h¹ tÇng trong khu). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - CÇn lùa chän ®Ó x¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn hîp lý trong s¶n xuÊt cña tõng khu tr¸nh ®éc quyÒn vµ tr¸nh nh÷ng trïng lÆp kh«ng cÇn thiÕt. - §¸nh gi¸ kü kh¶ n¨ng thu hót c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ ®Çu t. 5. Kinh nghiÖm cña mét sè níc trong viÖc ph¸t triÓn KCN, KCX. KCN cña thÕ giíi ®îc thµnh lËp ®Çu tiªn t¹i Anh vµo n¨m 1896. Ngêi ta sím nhËn ra u ®iÓm cña h×nh thøc tæ chøc nµy do ®ã sè lîng KCN ®îc x©y dùng ngµy cµng t¨ng trªn thÕ giíi. ViÖt Nam lµ níc ®i sau ®Ó thùc hiÖn môc tiªu “®i t¾t ®ãn ®Çu” trong ph¸t triÓn kinh tÕ ®ßi hái chóng ta ph¶i häc hái kinh nghiÖm cña c¸c níc ®i tríc ®Ó tiÕn hµnh ph¸t triÓn KCN, KCX cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña ViÖt Nam. 5.1. Kinh nghiÖm cña Th¸i Lan. Vµo n¨m 1960 LuËt KCN ®îc Nhµ níc Th¸i Lan ban hµnh tõ ®ã ®Õn nay cã h¬n 40 KCN ho¹t ®éng. Nhµ níc Th¸i Lan qui ho¹ch ph¸t triÓn KCN dùa trªn qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. Nh÷ng KCN ®îc Nhµ níc b¶o trî tuy bÞ lç nhng vÉn ho¹t ®éng ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn nh KCN B¾c Th¸i Lan, cã kho¶ng 11 KCN ®îc x©y dùng kh«ng n»m trong qui ho¹ch miÔn lµ hä cã thÞ trêng. DiÖn tÝch KCN, mÆt b»ng KCN cã thÓ ®îc më réng h¬n dù ¸n ®· ®îc duyÖt nÕu cã tho¶ thuËn víi ngêi cã ®Êt mµ m×nh ®îc dïng. VÒ qu¶n lý do Côc qu¶n lý KCN Th¸i Lan vµ ngoµi ra Côc cßn cã chøc n¨ng kinh doanh. VÒ chÝnh s¸ch ®èi víi x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng, Nhµ níc kh«ng u ®·i cho vay vèn, tuy nhiªn Nhµ níc ®øng ra b¶o l·nh cho c¸c c«ng ty Nhµ níc vay mµ kh«ng ph¶i thÕ chÊp. Mäi u tiªn ®Òu dµnh hÕt cho c¸c KCN trong níc. Mäi kh¸ch hµng muèn ®Çu t vµo KCN hä sÏ ®îc t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó biÕt vÒ KCN, m¹ng líi KCN. 5.2. Kinh nghiÖm cña §µi Loan. §µi Loan lµ mét trong nh÷ng quèc gia thµnh c«ng trong viÖc ph¸t triÓn KCN, KCX. Tõ cuèi nh÷ng thËp kû 50, §µi Loan ®· nhËn ®îc vÞ thÕ kinh tÕ cña m×nh lµ kinh tÕ h¶i ®¶o ®Êt chËt ngêi ®«ng, tµi nguyªn nghÌo nµn kinh tÕ phô thuéc rÊt lín vµo ngo¹i th¬ng. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, §µi Loan chØ ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp nhá sö dông nhiÒu lao ®éng. C¸c xÝ nghiÖp võa vµ nhá xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu trong KCN, KCX vµ c¸c doanh nghiÖp nµy ®îc sö dông c¬ së h¹ tÇng thuËn lîi cïng mét sè ®iÒu kiÖn u ®·i kh¸c. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay §µi Loan cã 3 KCN, KCX. Trung ¬ng qu¶n lý 12 KCN cã tÇm quan träng nhÊt n»m trong qui ho¹ch ®îc chÝnh quyÒn tù phª duyÖt, c¸c KCN cßn l¹i ®îc ®Þa ph¬ng hoÆc t nh©n qu¶n lý. C¸c KCN ë §µi Loan ph©n bè kh¾p níc, hÇu nh huyÖn nµo còng cã KCN, mçi KCN lµ mét h¹t nh©n ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §©y lµ nh÷ng kinh nghiÖm quÝ b¸u ®Ó cho Nhµ níc ViÖt Nam ®¸nh gi¸ l¹i tiÒm n¨ng, n¨ng lùc ®Þnh vÞ l¹i vÞ thÕ cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn KCN, KCX mét c¸ch hîp lý nhÊt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng ph¸t triÓn KCN, KCX ë ViÖt Nam 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn KCN, KCX ë ViÖt Nam Trong qu¸ tr×nh ®æi míi héi nhËp kinh tÕ cïng thÕ giíi, Nhµ níc ViÖt Nam ®· sím nhËn biÕt ®îc tÇm quan träng cña KCN, KCX ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh thu hót ®Çu t níc ngoµi. V× vËy tõ nh÷ng n¨m 80 Nhµ níc ta ®· cã chñ tr¬ng cho phÐp thµnh lËp KCN, KCX. Më ®Çu cho sù ph¸t triÓn KCN, KCX ë ViÖt Nam lµ sù ra ®êi cña KCN, KCX T©n ThuËn t¹i TP. Hå ChÝ Minh liªn doanh víi §µi Loan vµo th¸ng 11/1990 cã vèn ®Çu t 89 triÖu USD, vèn ph¸p ®Þnh 30 triÖu USD, diÖn tÝch 300ha. KCX Linh Trung liªn doanh víi Hång K«ng (cÊp giÊy phÐp n¨m 1992), vèn ®Çu t 14 triÖu USD, vèn ph¸p ®Þnh 6 triÖu USD, diÖn tÝch 60ha. DÉn ®Çu trong thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi hiÖn nay lµ KCX Biªn Hoµ 2 (900 triÖu USD). TÝnh ®Õn hÕt n¨m 1996 c¸c dù ¸n trong KCN ®· thu hót gÇn 40 v¹n lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt khèi lîng hµng ho¸ trÞ gi¸ 730 triÖu USD trong ®ã xuÊt khÈu 406 triÖu USD, vµ cã h¬n 50 xÝ nghiÖp KCX ho¹t ®éng xuÊt khÈu khèi lîng hµng ho¸ trÞ gi¸ 116 triÖu USD, vµ cã trªn mét v¹n lao ®éng lµm viÖc. TÝnh ®Õn th¸ng 9 n¨m 1999 c¶ níc cã 66 KCN vµ 3 KCX. Cho ®Õn nay sè lîng KCN, KCX ®· lÇn lît ®îc më réng kh¸ nhanh chãng. Xu híng ë níc ta lµ h×nh thµnh KCN. Tõ n¨m 1991 ®Õn th¸ng 9 n¨m 1999, tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c KCN, KCX t¨ng ®Æc biÖt nhanh vµo c¸c n¨m 1996, 1997, 1998. C¸c KCN n»m hÇu hÕt ë phÝa Nam víi 40 khu, miÒn B¾c 13 khu, miÒn Trung 13 khu. VÒ lo¹i h×nh KCN cã 16 KCN thuéc lo¹i KCN ®îc thµnh lËp trªn c¬ së cã mét sè doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®ang ho¹t ®éng. 10 KCN phôc vô di dêi tõ néi ®« lín. 21 KCN cã qui m« nhá ë ®ång b»ng B¾c Bé, Duyªn H¶i MiÒn Trung vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long phôc vô chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n. 19 KCN míi, hiÖn ®¹i trong ®ã cã 13 KCN hîp t¸c víi níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi. DiÖn tÝch ®Êt sö dông cña 66 KCN lµ trªn 1 v¹n ha (kh«ng kÓ KCN Dung QuÊt), b×nh qu©n 1 khu lµ 160ha. Cã 1/3 sè KCN lµ cã diÖn tÝch 100ha. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ ngµnh nghÒ KCN gåm c«ng nghiÖp nhÑ, ho¸ chÊt, ®iÖn tö, chÕ biÕn thùc phÈm, n«ng l©m thuû s¶n phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, phôc vô xuÊt khÈu. C«ng nghiÖp nÆng g¾n víi c¶ng níc s©u ë c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm (tam gi¸c ph¸t triÓn vïng phÝa B¾c, phÝa Nam vµ vïng §µ N½ng). Dung QuÊt cã thªm c«ng nghiÖp ho¸ chÊt. Bµ RÞa Vòng Tµu cã c«ng nghiÖp chÕ biÕn. C¬ cÊu ngµnh nghÒ ®îc g¾n víi lîi thÕ tõng vïng tr¸nh triÖt tiªu lÉn nhau. Nh vËy c¸c KCN ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh, diÖn tÝch ®Êt, ngµnh nghÒ, ®èi tîng thu hót ®Çu t, kh«ng gian vµ thêi gian ho¹t ®éng. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn KCN ®· h×nh thµnh m¹ng líi KCN, ph©n bè réng kh¾p trªn c¸c vïng cña ®Êt níc phï hîp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña c¸c vïng trªn ®Êt níc. B¶ng 1: Mét sè KCN, KCX t¹i ViÖt Nam ®· ®îc phª duyÖt Tªn KCN, KCX §Þa ®iÓm N¨m cÊp giÊy phÐp KCX T©n ThuËn KCX Linh Trung KCX An §ån KCN CÇn Th¬ KCN Nomura KCN Anmata KCN A Tuy H¹ KCN Biªn Hoµ II KCN Sãng ThÇn KCN Gß DÇu KCN VN-Singapore KCN Loteco KCN Sµi §ång B KCN H¶i Phßng 96 TP HCM TP HCM §µ N½ng CÇn Th¬ H¶i Phßng §ång Nai §ång Nai §ång Nai B×nh D¬ng §ång Nai B×nh D¬ng §ång Nai Hµ Néi H¶i Phßng 1991 1992 1994 1994 1994 1994 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1997 DiÖn tÝch (ha) 300 60 68 300 153 100 448 376 180 210 100 100 97 150 Vèn ®Çu t (triÖu USD) 89 14 24 14.2 125 46 28 18 25 18 52 41 12 75 Chñ ®Çu t x©y dùng CSHT §µi Loan Trung Quèc Malaysia ViÖt Nam Singapore Th¸i Lan ViÖt Nam ViÖt Nam ViÖt Nam ViÖt Nam Singapore NhËt B¶n ViÖt Nam Hång K«ng Sè DA §TNN ®· cÊp giÊy phÐp 100 19 2 10 6 6 8 90 7 15 11 6 11 12 Nguån: Vô KCN, KCX - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 2. Nh÷ng thµnh qu¶ vµ tån t¹i trong KCN, KCX ë ViÖt Nam 2.1. Nh÷ng thµnh qu¶: Ho¹t ®éng trong KCN, KCX ®¹t ®îc kÕt qu¶ t¨ng nhanh h¬n so víi nÒn kinh tÕ nãi chung, ngµnh c«ng nghiÖp nãi riªng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 2: Gi¸ trÞ ®¹t ®îc trong KCN, KCX ChØ tiªu N¨m Gi¸ trÞ s¶n lîng §ãng gãp xuÊt khÈu 1.155 1.871 1.700 848 1.300 1.170 1997 1998 1999 Nguån: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t N¨m 1997 ®¹t gi¸ trÞ s¶n lîng 1.155 triÖu USD, chiÕm 15% gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. §ãng gãp cho xuÊt khÈu 848 triÖu USD, gÇn b»ng 10% gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c¶ níc, 47% gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, t¨ng 2 lÇn so víi n¨m 1996. N¨m 1998 c¸ KCN ®¹t gi¸ trÞ s¶n lîng 1.871 triÖu USD chiÕm gÇn 20% gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, ®ãng gãp cho xuÊt khÈu 1.300 triÖu USD b»ng 14% gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¶ níc, 65% gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, t¨ng 50% so víi n¨m 1997. Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 1999 c¸c KCN ®¹t gi¸ trÞ s¶n lîng 1.700 triÖu USD, chiÕm 20% gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp c¶ níc trong ®ã xuÊt khÈu ®¹t 1.170 triÖu USD chiÕm 13% gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c¶ níc. C¶ hai chØ tiªu nµy t¨ng 30% so víi cïng kú n¨m 1998. Trong c¸c KCN ®· thu hót 13,7 v¹n lao ®éng, t¹o ra søc mua cho x· héi kho¶ng 1.000 tØ ®ång mçi n¨m. Ngoµi sè lao ®éng trùc tiÕp, c¸c KCN, KCX ®· t¹o ra viÖc lµm cho hµng v¹n lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ngµnh dÞch vô, x©y dùng c¬ b¶n phôc vô cho c¸c KCN. Tay nghÒ c«ng nh©n, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý ®îc n©ng lªn. Møc l¬ng vµ thu nhËp cña ngêi d©n cao h¬n. NhiÒu KCN tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n víi møc 1 triÖu ®ång/th¸ng. C«ng nh©n lµm viÖc trong KCN B×nh D¬ng cã møc l¬ng trung b×nh lµ 680.000 ®ång/th¸ng. KCN t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn c¸c c¬ së cho nguyªn liÖu, dÞch vô cho n«ng nghiÖp, n©ng cao gi¸ trÞ cho n«ng s¶n, më réng thÞ trêng, h×nh thµnh c¸c ®« thÞ vÖ tinh. Thu hÑp kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng vµ gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n víi v¨n minh tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. §Çu t níc ngoµi gãp phÇn quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX ngîc l¹i KCN, KCX lµ nh÷ng ®Þa bµn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn, thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè dù ¸n vµ sè vèn ®Çu t níc ngoµi t¨ng nhanh trong c¸c KCN, KCX. NhiÒu dù ¸n ®Çu t ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh gãp phÇn t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm c«ng nghiÖp víi sè lîng lín, chÊt lîng cao ®ñ søc c¹nh tranh trªnthÞ trêng khu vùc vµ xuÊt khÈu. ChÝnh nh÷ng yÕu tè nµy t¹o nªn tèc ®é æn ®Þnh vÒ xuÊt khÈu cña c¶ níc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. NhÊt lµ n¨m 1999 tèc ®é t¨ng trëng 23% gÊp 3 lÇn kÕ ho¹ch. C¸c doanh nghiÖp KCN, doanh nghiÖp KCX kh«ng nh÷ng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao vµ t¬ng ®èi æn ®Þnh mµ cßn t¹o tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH - H§H. 2.2. Nh÷ng tån t¹i. - Cha thèng nhÊt trong nhËn thøc vµ vËn dông ph¸t triÓn KCN, KCX: Sau 9 n¨m ho¹t ®éng, vai trß cña KCN, KCX lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. Nhng trong chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn vÉn cßn tån t¹i nhËn thøc cho r»ng KCN, KCX chØ lµ “mét tói ®øng c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp” nªn vÉn cßn trêng hîp thùc thi chÝnh s¸ch, tæ chøc qu¶n lý KCN, KCX nh c¸c doanh nghiÖp riªng rÏ. Nãi c¸ch kh¸c trong t duy vÉn cha coi chóng nh mét thùc thÓ kinh tÕ x· héi, tõ ®ã xuÊt hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn bµng quang ®øng ngoµi, thËm chÝ cã t tëng phñ ®Þnh vai trß cña KCN, KCX cho r»ng ph¸t triÓn chóng trong thêi gian qua lµ theo phong trµo. Thay v× ph¶i cïng hîp lùc ®Ó ph¸t huy vai trß hiÖu qu¶ cña nã v× lîi Ých cña ngµnh cña ®Þa ph¬ng cña nÒn kinh tÕ, cã ®Þa ph¬ng cho r»ng KCN, KCX lµ cña Trung ¬ng vµ kho¸n tr¾ng cho ban qu¶n lý vµ c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng. - LuËt ph¸p cßn cha ®ång bé, cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn: + VÉn cßn cã sù kh¸c biÖt gi÷a doanh nghiÖp trong níc vµ doanh nghiÖp níc ngoµi. Do vÉn cßn duy tr× sù b¶o hé doanh nghiÖp trong níc (tuy sù b¶o hé ®· ngµy cµng gi¶m theo ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ) nªn ®Õn nay vÉn cha t¹o ®îc s©n ch¬i b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp, t¹o sù c¹nh tranh trong mét m«i trêng ph¸p lý c«ng b»ng vµ minh b¹ch. - C«ng t¸c quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn KCN, KCX dùa trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña UBND tØnh, cha thùc sù g¾n quy ho¹ch ngµnh nghÒ víi l·nh thæ dùa trªn quy ho¹ch tæng thÓ. Danh môc c¸c KCN míi nªu tªn, ®Þa ®iÓm vµ diÖn tÝch ®Êt, cha cã néi dung kinh tÕ - kü thuËt nªn khi xem xÐt kh«ng ®ñ th«ng tin, c¨n cø ®Ó ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c KCN nµo lµm tríc, KCN nµo cho phÐp triÓn khai sau. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp trong níc cha cã quy ®Þnh khuyÕn khÝch nhiÒu cho c¸c doanh nghiÖp trong KCN nªn c¸c doanh nghiÖp trong níc vÉn cßn thùc 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖn ®Çu t ngoµi KCN, cha mÆn mµ ®Çu t vµo KCN dÉn ®Õn khã kh¨n khi thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn. - ChËm thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc nªn viÖc cung cÊp lao ®éng cho c¸c KCN, KCX cßn tån t¹i nghÞch lý thõa lao ®éng gi¶n ®¬n nhng thiÕu lao ®éng kü thuËt nhÊt lµ c¸c chuyªn gia. DÉn ®Õn viÖc tiªu tèn ngo¹i tÖ ®Ó thuª chuyªn gia hoÆc t vÊn níc ngoµi. Trong sè h¬n 12 v¹n lao ®éng ®ang lµm viÖc trong c¸c KCN, KCX cã kh«ng Ýt c¸c lao ®éng tõ ngo¹i tØnh trong khi ®ã tØnh vÉn cßn hµng v¹n lao ®éng chê viÖc lµm. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do lao ®éng cña ®Þa ph¬ng vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc nh cha cã tay nghÒ cao hoÆc cha cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ tr×nh ®é häc vÊn ®Ó häc nghÒ. - ViÖc ®Òn bï trong gi¶i phãng mÆt b»ng ®ang cßn lµ vÊn ®Ò næi cém, lµm chËm qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KCN, KCX g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc trong x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, trong thµnh lËp doanh nghiÖp. C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng nhanh còng ph¶i mÊt mét n¨m, ë c¸c tØnh miÒn B¾c cßn dµi h¬n. Thñ tôc hµnh chÝnh vÒ ®Êt cßn rÊt phøc t¹p, qua nhiÒu cöa, kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn. Chñ ®Çu t thiÕu vèn ®Ó ®Òn bï. ë miÒn Nam ®Ó cã ®Êt cña n«ng d©n sau ®ã ph¶i tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho Nhµ níc. NÕu kh«ng cã sù chØ ®¹o thêng xuyªn cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng trong vËn ®éng, gi¶i thÝch thuyÕt phôc di dêi ®Ó lÊy ®Êt lµm KCN, KCX th× viÖc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vÉn lµ khã kh¨n lín nhÊt ®èi víi c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn KCN, KCX. - VÊn ®Ò m«i trêng cßn nhiÒu bÊt cËp. Chóng ta cha cã mét chiÕn lîc chung vÒ b¶o vÖ m«i trêng phï hîp víi ®èi tîng lµ c¸c KCN, KCX. Sù phèi hîp gi÷a Bé, ngµnh, Trung ¬ng, c¸c së vµ ban qu¶n lý cha chÆt chÏ. T×nh tr¹ng nh÷ng dßng kªnh høng chÞu nh÷ng chÊt th¶i cha qua xö lý còng nh nhiÒu c d©n ®« thÞ vÉn tiÕp tôc høng chÞu khãi bôi vµ tiÕng ån tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt g©y « nhiÔm. KÕ ho¹ch di dêi c¸c c¬ së « nhiÔm cßn cha cô thÓ. Trªn chØ ®¹o xuèng díi, díi cha cã ®ñ c¬ së kü thuËt ®Ó lËp “b¶n ®å hiÖn tr¹ng”. Sèng chung víi « nhiÔm lµ sù tr¶ gi¸ cho sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång bé. - VÊn ®Ò tæ chøc cßn nhiÒu víng m¾c, ë Trung ¬ng vÉn cha thùc hiÖn c¬ chÕ mét ®Çu mèi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò liªn quan ®Õn KCN, KCX. ChÝnh v× vËy vÉn tån t¹i t×nh tr¹ng ®ïn ®Èy sî tr¸ch nhiÖm do vËy kÐo dµi thêi gian xö lý hoÆc r¬i vµo im lÆng. NhiÒu khi cÇn biÕt ý kiÕn cña c¬ quan chñ qu¶n th× kh«ng biÕt ®Çu lµ c¬ quan chñ qu¶n. C¸c ban qu¶n lý c¸c tØnh ho¹t ®éng cßn lóng tóng, thiÕu kinh nghiÖm quan hÖ gi÷a mét sè ban qu¶n lý cÊp tØnh víi mét sè ban ngµnh cßn víng m¾c. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - VÊn ®Ò gi¸ c¸c dÞch vô trong KCN, KCX cßn cha thùc sù c«ng b»ng. HiÖn nay tuy ®· cã chñ tr¬ng mét gi¸ nhng viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ mét gi¸ víi c¸c nhµ ®Çu t vÉn cßn t×nh tr¹ng Ðp gi¸ ®èi víi ngêi níc ngoµi. Gi¸ thuª ®Êt ë níc ta cßn cao h¬n c¸c níc trong khu vùc, ®iÒu ®ã lµm gi¶m sù thu hót c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. ChÝnh s¸ch thuÕ ë níc ta cha ®ång bé, vÉn cßn t×nh tr¹ng chång chÐo vµ gian lËn trong th¬ng m¹i nh: trèn thuÕ, hµng gi¶, hµng lËu,... - VÊn ®Ò “mét cöa t¹i chç” tuy ®· cã nªu ra nhng viÖc thùc thi cha cã hiÖu qu¶, vÉn cßn t×nh tr¹ng thñ tôc hµnh chÝnh rêm rµ, qua nhiÒu cöa, nhiÒu cÊp phøc t¹p g©y nhiÒu khã kh¨n phiÒn hµ cho c¸c nhµ ®Çu t. Nh vËy sau 9 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, KCN, KCX ®· trë thµnh mét ®éng lùc kinh tÕ kh«ng thÓ thiÕu ®îc ë níc ta. Nh×n l¹i ta thÊy ®îc nhiÒu thµnh qu¶, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn tån t¹i nh÷ng víng m¾c. §iÒu ®ã buéc Nhµ níc ViÖt Nam ph¶i nhanh chãng ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ kh¾c phôc tån t¹i ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a c¸c KCN, KCX ë ViÖt Nam. B¶ng 3: Mét sè KCN, KCX ®îc u tiªn ph¸t triÓn Tªn KCN, KCX ChØ tiªu DiÖn tÝch Tæng vèn ®Çu t (triÖu USD) VN Gãp vèn % NN §èi t¸c níc ngoµi DiÖn tÝch ®Êt cho thuª (ha) Gi¸ thuª ®Êt ¸p dông cho nhµ ®Çu t KCN (USD m2/n¨m) §µi T Deawo Hanel Th¨ng Long Néi Bµi Sµi §ång B 40 197 128 100 97 12 152 53 30 12 0 100 C«ng ty ph¸t triÓn HN - §µi T (§µi Loan) 40 60 42 58 100 Deawo Hµn Quèc Sumitomo NhËt B¶n 30 70 Vista Spectium Malaysia 0 0 0 6.5 25.4 0.2 0.18 0.18 0.18 0.27 Nguån: Vô KCN, KCX - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn III Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn KCN, KCX ë ViÖt Nam 1. Ph¬ng híng ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX ë ViÖt Nam Chóng ta ph¶i kh¼ng ®Þnh l¹i chñ tr¬ng ph¸t triÓn KCN, KCX ë níc ta lµ ®óng ®¾n vµ cÇn thiÕt. Ph¸t triÓn KCN, KCX kh«ng cßn lµ viÖc riªng cña tõng ngµnh mµ lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn d©n. Trong NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng lÇn thø VII ®· ®Ò ra ph¬ng híng cho ph¸t triÓn KCN, KCX lµ “c¶i t¹o c¸c KCN, KCX hiÖn cã vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, x©y dùng KCN, KCX ph©n bè réng trªn c¸c vïng”. Tõ sù chØ ®¹o cña v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng VII chóng ta x¸c ®Þnh ph¸t triÓn KCN, KCX theo c¸c híng sau: - X©y dùng KCN, KCX trë thµnh lùc lîng c«ng nghiÖp m¹nh, cã hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh, ph¸t triÓn theo híng ngo¹i, n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n, n¾m b¾t vµ vËn dông ®îc nhiÒu thµnh tùu míi nhÊt cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. Thùc hiÖn b¶o vÖ m«i trêng, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß lan to¶, dÉn d¾t cña KCN, KCX ®èi víi s¶n xuÊt, kinh doanh thÞ trêng trong níc. - Tõ nay ®Õn 2020 phÊn ®Êu ®a KCN kho¶ng mét nöa tæng gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp c¶ níc ®¶m b¶o tèc ®é b×nh qu©n hµng n¨m tõ 15% ®Õn 18%. - ChuyÓn dÇn t c«ng nghiÖp gia c«ng sang c«ng nghiÖp chÕ t¹o nh»m n©ng cao gi¸ trÞ hµm lîng quèc gia cña s¶n phÈm. H¹n chÕ thua thiÖt nh héi nhËp thÞ trêng quèc tÕ vµ thÞ trêng khu vùc. §Õn n¨m 2010, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®Þa ph¬ng cã kÕ ho¹ch tõng bíc ph¸t triÓn KCN, KCX, cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng cña nÒn kinh tÕ. Theo ®ã cè g¾ng trong tÊt c¶ 61 tØnh thµnh trong c¶ níc sÏ cã KCN, KCX. Ph¸t triÓn KCN, KCX theo chiÒu s©u vµ n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ cña nã theo híng: lÊp ®Çy diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp, chuyÓn dÞch c¬ cÊu bªn trong th«ng qua chuyÓn giao c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cuèi cïng, ph¸t triÓn c«ng nghÖ cao thuéc c¸c lÜnh vùc th«ng tin, c¬ ®iÖn, ®iÖn tö, vËt liÖu míi vµ c«ng nghÖ sinh häc. C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp thµnh lËp hoÆc di dêi theo híng: tõ nh÷ng dù ¸n ®ßi hái gÇn nguån nguyªn liÖu, cÇn diÖn tÝch ®Êt lín vµi tr¨m hecta, c¸c dù 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n theo chiÒu s©u kh«ng thuéc diÖn di dêi vµ phï hîp víi quy ho¹ch, cßn l¹i kiªn quyÕt híng c¸c nhµ ®Çu t vµo KCN, KCX. C¶i t¹o c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng vµ c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp hiÖn cã vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. H×nh thµnh c¸c KCN nhá t¹i c¸c vïng n«ng th«n. C¸c KCN, KCX ®· thµnh lËp ph¶i cè g¾ng lÊp ®Çy kho¶ng trèng th«ng qua nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc. Theo híng nh vËy, Nhµ níc ta dù b¸o nhu cÇu vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn KCN, KCX ë ViÖt Nam thêi gian tíi lµ: B¶ng 4: BiÓu nhu cÇu vèn ®Çu t ph¸t triÓn KCN, KCX ViÖt Nam n¨m 2000 - 2010 TT 1 2 3 4 5 ChØ tiªu §¬n vÞ khu 2000 80 2010 100 2010/2000 1,25 Tæng diÖn tÝch Vèn ph¸t triÓn h¹ tÇng: - FDI - Vèn trong níc TØ träng FDI/Tæng vèn Vèn ®Çu t cho s¬ së h¹ tÇng b×nh qu©n 1 km ha triÖu USD 26.000 3.600 1.620 1.980 45 48 31.000 5.100 500 2.6000 49 51 1,19 1,42 Sè KCN, KCX % triÖu USD Nguån: Vô KCN, KCX - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Dù b¸o ®Õn 2010 c¶ níc ®Þnh h×nh kho¶ng trªn díi 100 KCN, KCX, ®©y lµ con sè rÊt lín ®ßi hái sù nç lùc cè g¾ng cña tÊt c¶ c¸c ngµnh c¸c cÊp. Tuy nhiªn cïng víi viÖc t¨ng vÒ sè lîng c¸c KCN, KCX, chóng ta còng gia t¨ng vÒ chÊt lîng c¸c KCN, KCX ®¸p øng ®îc sù ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ víi vai trß cña KCN, KCX. 2. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ gióp ph¸t triÓn KCN, KCX trong thêi gian tíi. 2.1. T¹o ra quy ho¹ch KCN, KCX hîp lý. Ph¸t triÓn KCN, KCX mét c¸ch cã quy ho¹ch cã ®Þnh híng lµ vÊn ®Ò bøc xóc mang tÝnh cÊp thiÕt. ViÖc ph¸t triÓn cã quy ho¹ch kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ vèn mµ cßn t¹o ra lßng tin trong c¸c nhµ ®Çu t ®Ó hä yªn t©m tiÕp tôc rãt vèn ®Çu t trong KCN, KCX. Muèn vËy, c«ng t¸c quy ho¹ch tríc hÕt c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn, tiÒm n¨ng, ®Æc ®iÓm tù nhiªn, khÝ hËu phong tôc tËp qu¸n,... cña tõng vïng tõng ®Þa ph¬ng c¸c KCN, KCX tríc ®©y, quy ho¹ch cha hîp lý, ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ kh«ng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng cña vïng cña ®Þa ph¬ng cÇn ®îc xö lý mét c¸ch døt ®iÓm. Mçi tØnh, thµnh phè nªn nghiªn cøu thÕ m¹nh lín nhÊt cña m×nh ®Ó thµnh lËp KCN, KCX xem ®©y lµ thÕ m¹nh lµ trung t©m ®Ó ph¸t triÓn vïng, ®Þa ph¬ng ®ã. Do ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm cña ®Êt níc ta cßn nghÌo, tr×nh ®é ph¸t triÓn cha cao nªn u tiªn ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX võa vµ nhá. Song còng cÇn thµnh lËp c¸c KCN, KCX lín cã tÇm cì quèc tÕ ®Ó tham gia tèt tiÕn tr×nh héi nhËp. ViÖc thµnh lËp c¸c KCN, KCX t¹i c¸c tØnh thµnh phè ph¶i ®îc tÝnh to¸n hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng ®ua nhau thµnh lËp, dÉn ®Õn c¸c KCN, KCX mäc lªn trµn lan kh«ng cã chÊt lîng. TÝnh ®Õn th¸ng 9 n¨m 1999 t¹i ViÖt Nam cã kho¶ng 66 KCN, víi sè lîng nh vËy chóng ta cÇn chó ý ®Çu t vµo viÖc lÊp ®Çy c¸c kho¶ng trèng trong KCN nµy sao cho cã hiÖu qu¶. HiÖn nay n«ng nghiÖp vÉn ®îc chó träng ph¸t triÓn. V× vËy c¸c KCN thµnh lËp cÇn cã c¸c ®Ò ¸n ®Ó sö dông hîp lý c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp t¹o ra sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - dÞch vô. CÇn t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra ng¨n chÆn viÖc bu«n lËu ë KCX t¹o sù yªn t©m cho c¸c nhµ ®Çu t trong KCX ®Ó Nhµ níc võa thu ®îc lîi Ých cña viÖc ph¸t triÓn KCX võa ng¨n chÆn ®îc t×nh tr¹ng mÊt æn ®Þnh do viÖc bu«n lËu trong c¸c KCX t¹o ra. 2.2. Ph¸t huy d©n chñ trong ho¹t ®«ng kinh tÕ. T¹o mèi quan hÖ hîp lý gi÷a Nhµ níc vµ KCN, KCX. VÊn ®Ò t¹o mèi quan hÖ hîp lý gi÷a Nhµ níc vµ KCN, KCX lµ vÊn ®Ò phøc t¹p. Nhµ níc víi vai trß qu¶n lý vÜ m« cña m×nh nÒn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t c¸c KCN, KCX ë tÇm vÜ m« th«ng qua c¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn. Cßn c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ th× nªn ®Ó cho c¸c KCN, KCX tù linh ho¹t, xö lý. Hay nãi c¸ch kh¸c Nhµ níc nªn giao quyÒn tù quyÕt, tù qu¶n cho c¸c KCN, KCX miÔn lµ kÕt qu¶ kh«ng tr¸i víi ®Þnh híng, víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. Nhµ níc nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t ®îc giao dÞch mét c¸ch trùc tiÕp víi c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ níc ®Ó ®îc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c. CÇn ph¸t huy d©n chñ trong ho¹t ®éng kinh tÕ, khi x©y dùng c¸c thÓ chÕ kinh tÕ Nhµ níc cÇn lÊy ý kiÕn cña c¸c ®èi tîng thi hµnh, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t. B¶o ®¶m cho mäi quy ®Þnh ®îc phï hîp víi thùc tÕ kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých doanh nghiÖp víi lîi Ých cña Nhµ níc. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc, Nhµ níc cÇn t¹o ra sù c«ng b»ng v« t cho c¸c doanh nghiÖp. Nhµ níc cÇn ph¶i cã mét c¬ chÕ thµnh lËp ban chñ qu¶n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn KCN, KCX. §ång thêi Nhµ níc cÇn cã biÖn ph¸p yªu cÇu doanh nghiÖp tu©n thñ ph¸p luËt, hîp lùc víi Nhµ níc x©y dùng m«i trêng kinh doanh lµnh m¹nh, ®Êu tranh chèng c¸c hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i, vi ph¹m ph¸p luËt. §iÒu ®ã ®¸p øng yªu cÇu vµ lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp muèn lµm ¨n chÝnh ®¸ng vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh. 2.3. C¶i thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ, gi¶m thuÕ cho thuª ®Êt. Møc thuÕ suÊt hîp lý còng lµ mét yÕu tè thu hót c¸c nhµ ®Çu t. MÆc dï KCN, KCX ë ViÖt Nam ®· cã mét sè u ®·i vÒ thuÕ nhng so víi c¸c níc trong khu vùc th× vÉn cha cã u ®·i vÒ thuÕ, cô thÓ nh thuÕ XNK, thuÕ VAT,... ChÝnh s¸ch thuÕ cña ta nhiÒu khi cßn chång chÐo lªn nhau. ChÝnh v× vËy Nhµ níc cÇn ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó qu¶n lý thuÕ, cÇn cô thÓ, chÆt chÏ tr¸nh t×nh tr¹ng gian lËn trèn thuÕ lµm lòng ®o¹n thÞ trêng. Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch thuÕ ph¶i phï hîp víi xu thÕ héi nhËp cña thÕ giíi, víi ®Þnh híng tham gia vµo c¸c tæ chøc th¬ng m¹i khu vùc vµ thÕ giíi. CÇn thÝ ®iÓm mét vµi KCN, KCX ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ nh»m thÊy ®îc t¸c ®éng cô thÓ ®Ó kh¾c phôc. Trong vÊn ®Ò thuÕ, mét vÊn ®Ò næi bËt lªn lµ thuÕ cho thuª ®Êt. HiÖn nay møc thuÕ cho thuª ®Êt ë níc ta vÉn cßn cao, viÖc nµy ¶nh hëng ®Õn viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng trong KCN, KCX. V× vËy Nhµ níc cÇn cho thuª ®Êt víi møc gi¸ u ®·i nhÊt thËm chÝ nÕu cã thÓ nªn thu tîng trng ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ nªn coi ®Êt trong KCN, KCX kh¸c h¼n víi ®Êt giµnh cho ph¸t triÓn ®« thÞ vµ kinh doanh c¸c bÊt ®éng s¶n kh¸c th× míi ®Èy nhanh tiÕn tr×nh thu hót ®Çu t ®Æc biÖt lµ thu hót FDI cho ph¸t triÓn KCN, KCX. Nhµ níc còng nªn ®iÒu chØnh gi¸ thuª ®Êt ë ba miÒn cho hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng chªnh lÖch nhau qu¸ lín. 2.4. Hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng trong KCN, KCX. §©y lµ c«ng viÖc t¹o thuËn lîi, mét t©m lý hµi lßng cña chñ ®Çu t khi ®Çu t vµo KCN, KCX ®©y còng chÝnh lµ c¸ch gi÷ ch©n c¸c nhµ ®Çu t khi muèn hä tiÕp tôc ®Çu t trong c¸c KCN, KCX. ChÝnh v× vËy Nhµ níc ngoµi nguån vèn ng©n s¸ch cÇn huy ®éng tèi ®a tÊt c¶ c¸c nguån vèn cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Cho phÐp x©y dùng c¸c ng©n hµng hay më c¸c chi nh¸nh ng©n hµng, bu ®iÖn, s©n bay, h¶i c¶ng,... trong KCN, KCX. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhµ níc cã thÓ ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch nh: cho vay u ®·i (cã thÓ kh«ng cã l·i ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong KCN, KCX). Kh«ng thu thuÕ ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng hoÆc gi¶m thuÕ, u ®·i kh¸c cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong KCN, KCX. 2.5. X©y dùng vµ hoµn thiÖn m« h×nh qu¶n lý, thùc hiÖn nguyªn t¾c mét cöa t¹i chç. HiÖn nay tuy Nhµ níc ®· cã söa ®æi nhng vÊn ®Ò tæ chøc, qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp trong KCN, KCX vÉn cha ®ång bé. VÉn cßn nhiÒu thñ tôc rêm rµ vµ g©y khã kh¨n cho chñ ®Çu t. ChÝnh v× vËy, c¸c c¬ quan Nhµ níc ph¶i gÊp rót nghiªn cøu ®Ó x©y dùng mét m« h×nh tæ chøc qu¶n lý phï hîp ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña KCN, KCX. CÇn x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý “mét cöa - t¹i chç” tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng ph¶i lµm cho c¬ chÕ nµy thùc sù cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn thùc tÕ vÊn ®Ò nµy cha ¸p dông ®îc thµnh c«ng lµ do vÊn ®Ò bæng léc quyÒn lîi chung cña nhiÒu c¸n bé kh«ng ®óng, cha c«ng b»ng do ®ã Nhµ níc cÇn cã chÕ ®é tiÒn l¬ng hîp lý ®ång thêi gi¸o dôc víi ®éi ngò c¸n bé. T¨ng cêng hiÖu lùc cña Ban qu¶n lý KCN, KCX cña Trung ¬ng, ban nµy cÇn trë thµnh ban chñ qu¶n cÊp trªn tuy nhiªn còng t¹o ®iÒu kiÖn cho ban qu¶n lý KCN, KCX cã nhiÒu quyÒn tù quyÕt, chñ ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc cô thÓ. Ph¶i x¸c ®Þnh râ ban qu¶n lý KCN, KCX cÊp tØnh lµ cña ®Þa ph¬ng, cßn ban qu¶n lý cÊp Trung ¬ng chØ lµ ®Çu mèi thùc hiÖn gióp mäi viÖc cho ®Þa ph¬ng, cÊp Trung ¬ng chØ nªn tËp chung vµo viÖc th¸o gì c¬ chÕ, chÝnh s¸ch. C¸c KCN, KCX cÇn bá dÇn c¬ chÕ xin cho ®Ó chñ ®éng huy ®éng vèn vµ lµm ¨n cã tr¸ch nhiÖm h¬n. Cã c¬ chÕ tµi chÝnh cÇn phï hîp cho ho¹t ®éng cña ban qu¶n lý nh m¹nh d¹n cho phÐp ban qu¶n lý ®Ó l¹i mét tû lÖ tho¶ ®¸ng c¸c nguån thu ®Ó trang tr¶i cho m×nh. 2.6. Chñ ®éng vËn ®éng ®Çu t vµ tiÕp thÞ vµo KCN, KCX Víi chÝnh s¸ch ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c mèi quan hÖ cña §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ vµ thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp trong KCN, KCX ph¶i biÕt tù vËn ®éng, chñ ®éng hoµ m×nh vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ, ph¶i x©y dùng hÖ thèng th«ng tin tiÕp thÞ võa trùc tiÕp võa tõ xa, theo ®ã ph¶i cö ngêi ra níc ngoµi ®Ó th¬ng thuyÕt vËn ®éng c¸c tËp ®oµn, nhiÒu doanh nghiÖp ®Çu t vµo ViÖt Nam, giíi thiÖu cho hä biÕt vÒ doanh nghiÖp vÒ tiÒm n¨ng cña KCN, KCX chØ cho hä thÊy râ nh÷ng lîi Ých sÏ ®¹t ®îc khi ®Çu t trong c¸c KCN, KCX. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CÇn më réng h¬n n÷a diÖn ®èi t¸c ë c¸c níc cã tiÒm n¨ng lín vÒ vèn vÒ c«ng nghÖ. Trong ph¹m vi thÈm quyÒn cho phÐp ban qu¶n lý hoÆc c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng nªn giao dÞch trùc tiÕp víi c¸c c¸ nh©n tæ chøc níc ngoµi, tham quan, kh¶o s¸t thÞ trêng thùc tÕ cña c¸c níc tæ chøc héi th¶o, t×m hiÓu häc hái kinh nghiÖm thùc tÕ trong tæ chøc ®iÒu hµnh KCN, KCX cña ban qu¶n lý tØnh b¹n. Còng cã thÓ liªn kÕt víi tØnh b¹n trong quan hÖ më réng thÞ trêng ®Çu t thÕ giíi. Trong c«ng t¸c tiÕp thÞ víi ®èi t¸c níc ngoµi nªn cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cÇn thiÕt nh kh¶ n¨ng cung cÊp s¶n phÈm, tiÕn ®é thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng trong KCN, KCX, c¸c chÝnh s¸ch u ®·i khuyÕn khÝch còng nh nh÷ng c¶i c¸ch vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ®· thùc hiÖn. Trong viÖc thµnh lËp KCN, KCX còng cÇn xem xÐt tíi yÕu tè ®Þa lý, kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi cña ®Þa bµn ®Þnh x©y dùng KCN, KCX. V× ®©y lµ nh÷ng yÕu tè thiÕt thùc trong viÖc thu hót c¸c doanh nghiÖp ®Çu t vµo KCN, KCX. 2.7. §ång bé ho¸ hÖ thèng ph¸p luËt, t¹o m«i trêng th«ng tho¸ng cho c¸c nhµ ®Çu t khi ®Çu t vµo KCN, KCX. HÖ thèng ph¸p luËt lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn rµng buéc liªn quan ®Õn c«ng viÖc lµm ¨n cña c¸c nhµ ®Çu t. V× vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn KCN, KCX ViÖt Nam cÇn ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch c¬ chÕ cßn cha phï hîp hoÆc cha cã, t¹o m«i trêng ph¸p lý ®ång bé “luËt ch¬i hoµn chØnh” cho ho¹t ®éng cña KCN, KCX. Nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c níc ®ång thêi s¸ng t¹o vµ ®a ra c¸c s¸ng kiÕn míi ®Ó cô thÓ ho¸ luËt ph¸p. C¸c chÝnh s¸ch vÒ luËt tríc lóc ban hµnh cÇn ®îc lµm thÝ ®iÓm ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng thùc tÕ cña nã. VÊn ®Ò ®Þa ®iÓm KCN, KCX cÇn ®îc luËt ho¸. VÊn ®Ò gi¶i phãng mÆt b»ng, më réng KCN, KCX giao cho chñ ®Çu t hay ®Þa ph¬ng cÇn ®îc lµm râ. Ngoµi ra Nhµ níc còng cÇn hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ngêi níc ngoµi, quy chÕ ®Êu thÇu, quy chÕ KCN, KCX. 20
- Xem thêm -