Tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần vật tư thú y tw i

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §èi víi ViÖt Nam, trong giai ®o¹n hiÖn nay c«ng nghÖ cßn ch-a ph¸t triÓn th× chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô, mµ ®Æc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt th«ng th-êng chiÕm tû träng kh¸ cao trong tæng chi phÝ.Do ®ã viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín. V× vËy khi thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TW I sau mét thêi gian t×m hiÓu t«i ®-îc c¸c c« chó ë phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ Th¹c sü §ç ThÞ Ph-¬ng gióp ®ì nªn t«i ®· chän ®Ò t¯i l¯ “ Ho¯n thiÖn h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu v¯ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty cæ phÇn VËt t­ Thó y TW I” Qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty kh«ng dµi, nh-ng trong thêi gian nµy ®· gióp Ých cho em rÊt nhiÒu trong viÖc cñng cè kiÕn thøc lý luËn vµ lµm quen víi thùc tÕ c«ng viÖc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn vËt t- thó y TW I 1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TW I lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n, ®-îc thµnh lËp n¨m 1973 theo quyÕt ®Þnh sè 97/NN-TCQD ngµy 23/3/1973 cña Bé N«ng nghiÖp, t¸ch bé ph©n cung øng vËt tthó y thµnh lËp mét c«ng ty cã tªn gäi lµ C«ng ty VËt t- Thó y cÊp I( trùc thuéc tæng c«ng ty vËt t- n«ng nghiÖp) N¨m 1983 theo quyÕt ®Þnh sè 156/TCCB-Q§ ngµy 11/6/1983 cña Bé N«ng nghiÖp chuyÓn c«ng ty thµnh ®¬n vÞ cÊp II ( Trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp) N¨m 1989, do yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh vµ thuËn lîi trong qu¶n lý, Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghÖ thùc phÈm cho tr¹m vËt t- thó y cÊp I ®ãng t¹i TP HCM trùc thuéc C«ng ty nhËp víi ph©n viÖn thó y TW I. Cßn l¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®ãng t¹i phÝa b¾c vµ miÒn Trung s¸t nhËp víi xÝ nghiÖp thuèc thó y TW ®ãng t¹i huyÖn Ho¯i §øc cã tªn gäi “C«ng ty VËt t­ Thó y TW I ” §Õn th¸ng 5/2000 thùc hiÖn chñ tr-¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc, C«ng ty VËt tThó y TW I ®· trë thµnh C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TW I víi sè vèn ban ®Çu lµ 14 tû ®ång. Mét sè chØ tiª kinh tÕ ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty nh- sau. B¶ng sè 1 Mét sè chØ tiªu cña c«ng ty trong c¸c n¨m 98,99 vµ th¸ng 9 n¨m 2000 STT 1 2 3 4 ChØ tiªu Doanh thu tiªu thô Lîi nhuËn sau thuÕ Nép ng©n s¸ch Thu nhËp bp/th¸ng CBCNV 1998 1999 17.080.120.000 20.197.585.320 370.100.112 453.873.076 650.817.000 720.243.018 710.000 750.000 9th (2000) 16.487.126.76 300.232.692 608.045.670 760.000 2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ: Cã 2 lo¹i c«ng nghÖ 2.1 C«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc bét: Gåm 5 giai ®o¹n theo m« h×nh sau. ChuÈn bÞ NLVL Phèi chÕ §ãng gãi 2 KCS NhËp kho, b¶o qu¶n, chê xuÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 C«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc n-íc: Gåm 6 giai ®o¹n sau. ChuÈn bÞ NLVL TiÖt trïng Chia sè l-îng D¸n nh·n ra èng ,lä KCS NhËp kho, b¶o qu¶n, chê xuÊt 3.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn theo ph-¬ng ph¸p ra quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tõ trªn xuèng. Chøc n¨ng cao nhÊt lµ héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc bao gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc. TÊt c¶ c¸c phßng ban ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tham m-u cho héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc. C¸c quyÕt ®Þnh ®-îc ®-a trùc tiÕp xuèng c¸c phßng ban, xuèng tõng ph©n x-ëng, ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty (trang sau) 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. C«ng ty tæ chøc kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung.Toµn bé c«ng ty cã mét phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ ¸p dông h×nh thøc kª to¸n NhËt ký - chøng tõ. Sau ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty S¬ ®å 2 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng ( KÕ to¸n tæng hîp) K.to¸n hµng tån kho vµ K.to¸n ng©n hµng K.to¸n T.to¸n vµ tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ ë PX I K.to¸n T.l-¬ng vµ K.to¸n tËp hîp C.phÝ tÝnh gi¸ PXII 3 K.to¸n T.phÈm tiªu thô b¸n hµng theo dâi c«ng nî Thñ quü vµ K.to¸n TSC§ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II .Thùc tr¹ng cña kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn vËt t- thý y TWI. 1. Néi dung nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i ®¬n vÞ Lµ mét c«ng ty thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n, C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TWI ®-îc giao nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së nhËp khÈu c¸c lo¹i thuèc vµ vËt t- thó y cña n-íc ngoµi còng nh- thu mua s¶n phÈm trong n-íc, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh cho gia sóc, gia cÇm, ®Èy m¹nh ngµy ch¨n nu«i ngµy cµng ph¸t triÓn. S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng, phong phó víi trªn 100 lo¹i thuèc. Trong ®ã cã c¶ thuèc bét vµ thuèc n-íc,nªn nguyªn liÖu vËt liÖu ë c«ng ty kh¸ ®a d¹ng ( trªn 400 chñng lo¹i) bao gåm -Nguyªn vËt liÖu chÝnh nh-: pencillin, streptomycin, vitamin B1,vitamin C... -VËt liÖu phô nh-: h-¬ng liÖu, xµ phßng., -Nhiªn liÖu nh-: than , ga -Phô tïng thay thÕ nh-: c¸c chi tiÕt m¸y, c¸c chi tiÕt cña xe ®Èy chë hµng.. -VËt liÖu kh¸c dïng ®Ó ®ãng gãi nh- nh·n thuèc, hép carton, èng ,lä c¸c lo¹i, b¨ng thïng. -Cßn vÒ c«ng cô dông cô c«ng ty cã c¸c lo¹i sau: xe ®Èy hµng, m¸y sÊy, m¸y hµn, qu¹t th«ng giã. 2. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n dïng cho h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty. Víi h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - chøng tõ ,c«ng ty dïng c¸c lo¹i sæ, NhËt ký chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng ph©n bæ. §Ó h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô kÕ to¸n sö dông c¸c sæ sau: -NhËt ký - chøng tõ sè 5 x¸c ®Þnh t«ngr sè ph¸t sinh bªn cã TK 331 ®èi øng nî c¸c tµi kho¶n liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña NhËt ký - chøng tõ sè 5 ®Ó ghi vµo sæ c¸i kÕ to¸n cßn kÕt hîp sö dông NhËt ký - chøng tõ sè 1, 2, 4 - B¶ng kª sè 4 - Sæ c¸i 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 3 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty. Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng NhËp Chøng tõ - NhËp - XuÊt Sæ C.tiÕt thanh to¸n víi ng-êi.b¸n NhËt ký chøng tõ 1,2,3 NhËt ký chøng tõ sè 5 Sæ c¸i TK 152,153 XuÊt B¶ng kª sè 4 2.1 H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn vËt t- thó y TW I Nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau vµ th-êng xuyªn biÕn ®éng. §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu v¸ c«ng cô dông cô c«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p thÎ song song. -§èi víi nghiÖp vô nhËp khÈu nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô , chñ yÕu lµ mua ngoµi nªn c«ng ty sö dông c¸c chøng tõ nhËp kho vµ c¸c ho¸ ®¬n (GTGT) phiÕu di chuyÓn vËt t- vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan. -§èi víi nghiÖp vô xuÊt khÈu nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô chñ yÕu lµ xuÊt cho s¶n xuÊt ph©n x-ëng, c¸c chøng tõ xuÊt lµ phiÕu xuÊt vËt t- theo h¹n møc vµ phiÕu xuÊt khÈu . Tuy nhiªn, do tÇn suÊt nhËp-xuÊt vËt t- trong th¸ng cao nªn c«ng ty më the kho cho tõng th¸ng vµ më riªng cho tõng lo¹i vËt t-. VÝ dô më thÎ kho cho lo¹i pencillin nh- sau: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng sè 2 ThÎ kho C«ng ty cæ phÇn vËt tthó y TW I Ngµy lËp thÎ Tê sè: Tªn kho: Kho PXI Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t-: pencillin . T T A 1 2 3 4 Chøng tõ SH NT B C 21104 32 1/5 2/5 21104 1/5 DiÔn Gi¶i D Th¸ng 5/2000 Ph©n X-ëng I Thu-PX I Ph©n X-ëng I Céng Sè d- cuèi th¸ng Ngµy th¸ng E 01/5 02/5 07/5 12/5 -- §¬n vÞ tÝnh Sè s-îng Ký x¸c NhËp XuÊt Tån nhËn KT 1 2 3 4 40 25 110 20 18 110 63 87 -H¹ch to¸n ë phßng kÕ to¸n ®Þnh kú 5-7 ngµy thñ kho tËp hîp tÊt c¶ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc nhËp xuÊt vËt t- chuyÓn cho kÕ to¸n cïng thÎ kho trªn c¬ së c¸c chøng tõ trªn, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt vÝ dô nh- më sæ chi tiÕt cho nguyªn liÖu lµ pencillin 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng sè 3 C«ng ty cæ phÇn vËt tthó y TW I sæ chi tiÕt vËt tTh¸ng 6 n¨m 2000 TK 152.2 Tªn kho: Kho PX I Tªn, quy c¸ch vËt t- :Penicilline Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i 21104 32 1/5 2/5 Sè d- ®Çu th¸ng Ph©n X-ëng II Ph©n X-ëng II 2104 ... . .. . . .. .. .... . . . .. 48 31209 1/5 ... .. . . .. . ... . ... 25/5 29/5 3/5 xuÊt cho PXII 7/5 xuÊt cho PXII 12/5 xuÊt cho PXII 16/5 xuÊt cho PXII 20/5 xuÊt cho PXII 25/5 xuÊt cho PXII XuÊt cho PXII XuÊt cho PXII TK ®èi øng §¬n gi¸ 1542 1561 285 285 1542 .. . . .. . . .. . ... . . .. 1561 1542 290 290 290 285 290 290 292 290 NhËp SL TiÒn 110 15 125 Céng Sè d- cuèi th¸ng 31900 XuÊt Tån SL TiÒn SL TiÒn 25 . 7125 20 18 16 12 10 9 5800 5220 4640 3420 2900 2610 10 120 2900 40 1140 45 13065 4380 36280 Trªn c¬ së sæ chi tiÕt ®· më vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho cña thñ kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt vËt t- ®Ó lµm c¨n cø tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp. VÝ dô nh- b¶ng tæng hîp chi tiÕt cho vËt t- ph©n x-ëng II. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng sè 4 C«ng ty cæ phÇn vËt tthó y TW I B¶ng tæng hîp chi tiÕt vËt tph©n x-ëng II Th¸ng 6 n¨m 2000 T T 1 2 3 4 Tªn c.lo¹i quy c¸ch Pencillin Tettracyllin Bcomplex Chloramphenicl .... ... . ... Céng § NhËp XuÊt V SL TiÒn SL TiÒn T Boa 125 36280 120 34325 Kg 10,7 2030 11 2084 Kg 12 540 10 416 Kg 15 4875 14 4540 ... .. . ... . .... ... .. 761667631 --- 781656637 §¬n vÞ 1000 ®ång Ghi Tån chó SL TiÒn 45 1,7 6 6 ... --- 13355 325 252 1950 .. .. 437000154 2.2 C¸c sæ kÕ to¸n sö dông cho h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng ty Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thý y TWI ®ang ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ c«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. Do c«ng ty lµ Doanh nghiÖp võa ho¹t ®éng s¶n xuÊt võa ho¹t ®éng kinh doanh nªn nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh cña Doanh nghiÖp nhËp vÒ còng lµ hµng ho¸ kinh doanh . V× thÕ ®Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô c«ng ty sö dông c¸c sæ kÕ to¸n sau. -Sæ c¸i TK 152nguyªn liÖu vËt liÖu . TK nµy ®-îc dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng hay gi¶m nguyªn liÖu vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. TK 152: ®-îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng cã 2 lo¹i sæ chi tiÕt cña TK 152 TK 1521:nguyªn liÖu vËt liÖu PXI tµi kho¶n nµy dïng theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn liÖu vËt liÖu ë PXI. TK 1522:nguyªn liÖu vËt liÖu PXII tµi kho¶n nµy dïng theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn liÖu vËt liÖu ë PXII. Sè ph¸t sinh nî TK 152 ®-îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo tõng TK ®èi øng c¨n cø vµo -NhËt ký chøng tõ sè 1 phÇn ghi C«ng ty cã TK 111 Nî TK 152 -NhËt ký chøng tõ sè 5 phÇn ghi C«ng ty cã TK 331 Nî TK 152 -NhËt ký chøng tõ sè 8 phÇn ghi C«ng ty cã TK 156 Nî TK 152 Sè ph¸t sinh cã TK 152 ®-îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i theo tæng sè lÊy tõ b¶ng kª sè 4 TrÝch sæ c¸i TK 152 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng kª sè 5 Sæ c¸i Tµi kho¶n: nguyªn liÖu vËt liÖu PX II Sè hiÖu :1522 N¨m 2000 Sè d- ®Çu n¨m Nî Cã 472009320 Gi cã TK ®èi øng nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 TK 111 TK 331 TK 1561 28370000 14571250 495451292 538392542 655102445 355299417 74087300 206043160 445081287 275211747 623522004 456989160 63602300 145729610 552335721 761667631 781656637 437000154 Céng sè ph¸t Nî sinh Cã Sè d- cuèi Nî th¸ng Cã KÕ to¸n ghi cã (Ký, hä tªn) ... .. Th¸ng 12 KÕ to¸n tr-ëng ( Ký ,hä tªn) TK 153 c«ng cô dông cô tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó hteo dâi, qu¶n lý vµ ph¸n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån kho c«ng cô dông cô TK 153 chØ gåm mét chØ tiÓu kho¶n TK 1531 c«ng cô dông cô Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nh- TK 156, TK 1331, TK 111, TK 112, TK 331 3. ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nhËp kho, xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu Nguyªn liÖu vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty . Do ®ã viÖc tÝnh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ mét vÊn ®Ò quan t©m trong viÖc h¹ch toan nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô . ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ vèn nguyªn liÖu vËt liÖu ¸p dông t¹i c«ng ty nh- sau: -§èi víi nghiÖp vô nhËp khÈu :nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp ®-îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ. Nguån cung cÊp nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cña c«ng ty chñ yÕu lµ do mua ngoµi, trong ®ã phÇn lín nguyªn liÖu chÝnh lµ ®-îc nhËp khÈu Gi¸ thùc tÕ NLVL Vµ CCDC nhËp kho = Gi¸ mua ghi ThuÕ nhËp khÈu trªn ho¸ ®¬n + (nÕu cã ) + Chi phÝ VC thu mua thùc tÕ -§èi ví nghiÖp vô xuÊt:c«ng ty ®· lùa chän ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ lµ ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Tr×nh tù kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TW I 4.1 H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng nguyªn liÖu vËt liÖu Tuú theo t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty mµ phßng cung øng vËt tlËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong n¨m. Khi nhËp kho, phiÕu nhËp kho do phßng kinh doanh tæng hîp lËp vµ gåm 3 biªn b¶n -Liªn 1:L-u t¹i phßng kinh doanh tæng hîp -Liªn 2: Do thñ kho gi÷ ®Ó vµo thÎ kho, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu -Liªn 3: Ng-êi nhËp vËt t- gi÷ ®Ó lµm chøng tõ thanh to¸n vµ ®-îc l-u t¹i bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n. VÝ dô tr-êng hîp c«ng ty mua hµng theo ho¸ ®¬n GTGT sè 038766 ngµy 3/6/200(b¶ng sè 6) ®· thanh to¸n cho nhµ cung cÊp vµ ®· nhËp kho theo phiÕu nhËp kho sè 37 ngµy 5//2000 (b¶ng s« 7) Khi ®ã kÕ toan ghi Nî TK 152(1521) 5100000 Nî TK 133(1331) 255000 Cã TK 111( 1111) 5355.000 B¶ng sè 6 Sè 038766 Ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2 ( giao cho kh¸ch hµng ) Ngµy 3 th¸ng 6 n¨m 2000 §¬n vÞ b¸n hµng: C¬ së §øc ThÞnh §Þa chØ: Thµnh Phè Hå ChÝ Minh Sè tµi kho¶n §iÖn tho¹i . . . . MS : 0 3 0052338 Hä tªn ng-êi mua hµng: Ph¹m Huy Kh¸nh §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TW I §Þa chØ: 88 §-êng Tr-êng Chinh Sè tµi kho¶n H×nh thøc thanh to¸n : T M 0 1 0010232 5 001 1 6 11 1 TT Tªn hµng ho¸,d.vô §VT SL § gi¸ T.tiÒn A B C 1 2 3=2 x 1 1 èng thuû tinh 5ml Hép 1000 èng 12 250000 3000000 2 èng chloramphenicol Hép 1000 èng 10 210000 2100000 Céng thµnh tiÒn :5.100.000 ThuÕ GTGT 5% tiÒn thuÕ GTGT 255.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 5.355.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m ba triÖu n¨m m-¬i l¨m ngh×n ®ång ch½n Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (ký ghi râ hä tªn) (ký ghi râ hä tªn) (ký ®ãng dÊu hä tªn) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng sè 7 mÉu sè 01-VT sè 40 PhiÕu nhËp kho Ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2000 Nî : Cã: Hä tªn ng-êi mua hµng: Ph¹m Huy Kh¸nh Theo ho¸ ®¬n sè 038766 ngµy 3/6/2000 NhËp t¹i kho: Kho PXII T T Tªn,quy c¸ch phÈm chÊt s.phÈm h.ho¸ B A 1 èng thuû tinh 5 ml 2 èng chloramnicol Céng M· sè C §VT Sè l-îng Chøng tõ D 1 Hép1000 12 10 Thùc nhËp 2 12 10 §¬n gi¸ 3 4 250000 3000000 210000 2100000 5100000 Céng thµnh tiÒn Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu m«t tr¨m ngh×n ®ång ch½n P.tr¸ch cung tiªu Ng-êi g.hµng Thñ kho K.to¸n trö¬ng (ký ghi râ hä tªn) (ký ghi râ hä tªn) (ký ghi râ hä tªn) Thµnh tiÒn (ký ghi râ hä tªn) :5.100.000 Thñ tr-ëng (ký ®ãng dÊu hä tªn) Khi mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®Çy ®ñ theo ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n ghi Nî TK 152 CT§T Nî TK 133 (1331) Cã TK 111, 112, 331 NÕu nî l¹i nhµ cung cÊp, khi thanh to¸n cho nhµ cung cÊp kÕ to¸n nghi: Nî TK 331 Cã TK liªn quan 111, 112, 331 Tr-êng hîp nhËp nguyªn liÖu chÝnh chñ yÕu lµ tetracyllin, penicilline, streptomycin, vitamin c.. Do c«ng ty võa s¶n xuÊt , võa kinh doanh cho nguyªn liÖu chÝnh còng lµ hµng ho¸ .Trong tr-êng hîp nµy kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 CT§T Cã TK 156 Víi tr-¬ng hîp mua nguyªn liÖu vËt liÖu , chi phÝ thuª mua, vËn chuyÓn thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt th× kÕ to¸n tËp hîp c¸c phiÕu chi ®Ó b¸o c¸o quü tõ ®ã lªn NhËt ký- chøng tõ sè 1 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng sè 8 TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111-TiÒn mÆt Th¸ng 6 n¨m 2000 TT 1 2 3 4 5 . . . .. . Ngµy 3/6 5/6 8/6 11/6 15/6 ..... Céng TK 1521 3400000 760000 §¬n vÞ ®ång Ghi nî TK 111 Nî c¸c TK TK 1522 TK 141 .. . .. . Céng 5100000 7500000 9200000 7220000 10230000 ..... ...... 28182940 63602300 . .. . .. . . . . . .. . . ...... §· ghi sæ c¸i ngµy th¸ng n¨m Ngµy th¸ng n¨m2000 KÕ to¸n ghi sæ (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr-ëng (ký, hä tªn) KÕ to¸n tæng hîp (ký, hä tªn) Cßn ®èi víi tr-êng hîp mua nguyªn liÖu vËt liÖu mµ ch-a thanh to¸n cho ng-êi b¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Ó vµo sæ chi tiÕt sè 2 Cuèi th¸ng trªn c¬ së sæ chi tiÕt sè 2 vµ c¸c chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n vµo NhËt ký- chøng tõ sè 5 ( b¶ng sè 9) 4.2 H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng gi¶m nguyªn liÖu vËt liÖu Nguyªn liÖu vËt liÖu cña c«ng ty chñ yÕu ®-îc xuÊt dïng cho s¶n xuÊt mét phÇn ®-îc xuÊt cho cöa hµng cña c«ng ty ®Ó b¸n hoÆc xuÊt th¼ng cho kh¸ch hµng t¹i kho . Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch vµ trong mét th¸ng nguyªn liÖu vËt liÖu ®-îc xuÊt lµm nhiÒu lÇn. Khi xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu cho s¶n xuÊt th× c«ng ty sö dông phiÕu xuÊt vËt t- theo h¹n møc. Cuèi th¸ng dï h¹n møc cßn hay hÕt th× thñ kho còng ph¶i ký vµo 2 liªn. -Liªn 1: Do thñ kho gi÷, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n ®Ó ghi ®¬n gi¸, thµnh tiÒn -Liªn 2: Do bé phËn lÜnh vËt t- gi÷. VÝ dô nh- phiÕu xuÊt kho vËt t- theo h¹n møc ë b¶ng sau. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng sè 10 C«ng ty cæ phÇn vËt tthó y TW I PhiÕu XuÊt vËt t- theo h¹n møc Ngµy 1/6/2000 Bé phËn sö dông: PXII Lý do xuÊt: xuÊt cho PX s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: kho PXII Tªn nh·n hiÖu MS quy c¸ch v.tA B Tenicilline §VT C Bou H¹n møc ®-îc Ngµy duyÖt trong th¸ng suÊt 1 2 110 1/6 3/6 7/6 12/6 16/6 20/6 25/6 Céng M· sè 04-VT Sè 21104 Nî: Cã: Sè l-îng §¬n suÊt gi¸ 3 4 T. tiÒn 5 N.nhËn ký 6 25 20 18 16 12 11 9 110 Phô tr¸ch bé ph©n sö dông Phô tr¸ch c«ng tiªu Thñ kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) KÕ to¸n ghi Nî TK 154(CT§T) Cã TK 152 (CT§T) Ngoµi ra, nguyªn liÖu vËt liÖu cßn gi¶m do xuÊt tõ kho ph©n x-ëng nµy cho kho ph©n x-ëng kia B¶ng sè 11 C«ng ty cæ phÇn vËt tthó y TW I PhiÕu XuÊt vËt t- theo h¹n møc Ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2000 Hä tªn ng-êi nhËp: H¶i-PXI Lý do xuÊt: xuÊt cho PX I XuÊt t¹i kho: kho PXII T T A 1 Tªn nh·n hiÖu phÈm M· chÊt vËt t- (SP hµng sè ho¸) B C èng thuû tinh 5 ml Céng §VT Sè l-îng Yªu cÇu D Hép 1000 è 13 1 4 Thùc xuÊt 2 4 Sè : Nî: Cã: §¬n gi¸ T.tiÒn 3 250000 4 1000000 1000000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Céng thµnh tiÒn(b»ng ch÷) Mét triÖu ®«ng ch½n. P.tr¸ch cung tiªu Ng.giao hµng Thñ kho K.to¸n tr-ëng (ký ghi râ hä tªn) ( Ký ) (ký ghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) T.tr-ëng (ký ®ãng dÊu hä tªn) C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kª to¸n ghi Nî TK 152 (1521) :1000000 Cã TK 152 (1522) : 100000 Cuèi th¸ng tËp hîp kÕ to¸n lªn b¶ng kª sè 4 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x-ëng nh- sau. B¶ng sè 12 B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph©n x-ëng II Th¸ng 6 n¨m 2000 §¬n vÞ :®ång T T 1 2 3 .. TK ghi cã TK ghi nî TK 1542 TK 1521 TK 1522 ...... Céng 1522 1561 N.ký CT sè 5 N.ký-CT sè 1 .. . 779256637 2400000 . . . . . . .. 781656637 552335721 ....... 552335721 145729610 .. ..... 145729610 63602300 . .. .. . . . 241628402 .. . .. .. . Céng . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . ....... . . . . .. . .. 4.3 h¹ch to¸n kÕt qu¶ kiÓm kª kho: Hµng n¨m vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª kho. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª, ban kiÓm kª tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm kª vµ xö lý sè nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thõa, thiÕu. Nguyªn nh©n thõa, thiÕu lµ do sai sãt trong ghi chÐp th× kÕt qu¶ xö lý ®-îc ®iÒu chØnh trªn sæ s¸ch. VÝ dô nh- Bcomplex thõa kh«ng râ nguyªn nh©, C«ng ty quyÕt ®Þnh ghi t¨ng nguyªn liÖu vËt liÖu Nî TK 152 ( 1522) :2000 Cã TK 338 (3388) : 2000 Cßn tr-êng hîp Chloramphenicol thiÕu lµ n»m trong ph¹m vi hao hôt cho phÐp th× ghi t¨ng chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 : 16000 Cã TK 152 (1522) : 16000 III ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TW I Tõ khi thµnh lËp ,x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay c«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TWI kh«ng ngõng lín m¹nh vµ tr-ëng thµnh vÒ mäi mÆt. Trong lÞch sö ph¸t triÓn 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña m×nh C«ng ty ®· ®¹t ®-îc thµnh c«ng to lín, song còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong nÒn kinh tª thÞ tr-êng ®Æc biÖt lµ c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty cã ®éi ngò lao ®éng kÕ to¸n m¹nh, ®a sè lµ tèt nghiÖp §¹i häc cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c kÕ to¸n. PhÇn hµnh kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu cã -u ®iÓm cÇn ph¸t huy: -VÒ h×nh thøc ghi sæ tæng hîp: C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ NhËt kýchøng tõ vµo c«ng t¸c kÕ to¸n lµ hoµn toµn phï hîp. -C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n : c¬ cÊu lao ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty hiÖn nay ®-îc bè trÝ kh¸ hîp lý bëi sù kÕt hîp gi÷a c¸c phÇn hµnh cã khèi l-îng c«ng viÖc kh¸c nhau ®· ®-îc san sÎ cho mçi thµnh viªn trong phßng. -VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu :C«ng ty ¸p dông h¹ch to¸n tæng hîp theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. -Trong c«ng t¸c thu mua nguyªn liÖu vËt liÖu , c«ng ty ®· qu¶n lý chÆt chÏ ngay tõ kh©u lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó dù trï sè nguyªn liÖu vËt liÖu cÇn mua. -ViÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt ®Æt biÖt lµ sù trî gióp cña m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty ®· trang bÞ cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 3 maý vi tÝnh. Tuy nhiªn, do c«ng ty h¹ch to¸n sæ theo h×nh thøc NhËt ký- chøng tõ nªn kh«ng thÓ ¸p dông hoµn toµn trªn m¸y vi tÝnh, mµ chñ yÕu lµ lµm thñ c«ng. ViÖc sö dông kÕ to¸n trªn m¸y chØ lµ l-u tr÷ sæ s¸ch sè liÖu, lËp b¶ng biÓu vµ lËp b¸o c¸o ®Þnh kú. C«ng ty còng ®· thùc hiÖn tèt kh©u ghi chÐp chøng tõ ban ®Çu, thñ tôc nhËp, xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu theo ®óng chÕ ®é ban hµnh. VI KiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p 1 viÖc sö dông tµi kho¶n h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt T¹i C«ng ty, khi xuÊt dïng nguyªn liÖu vËt liÖu cho s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi Nî TK 154 (CT§T) Cã TK 152 ( C T§T) Sè xuÊt dïng ViÖc h¹ch to¸n nh- thÕ lµ sai chÕ ®é Ch¼ng h¹n khi c«ng ty mua nguyªn liÖu vËt liÖu kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng ngay cho bé phËn sö dông, do c«ng ty dïng TK 154 kÕ to¸n sÏ ghi Nî TK 154 (CT§T) sè xuÊt dïng Cã TK 111/112/331 ViÖc h¹ch to¸n nh- thÕ nµy sÏ kh«ng n¾m ®-îc t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho nguyªn liÖu vËt liÖu dÉn ®Õn h¹ch to¸n t¨ng gi¸ trÞ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo ý kiÕn t«i ®Ó thuËn lîi cho viÖc kiÓm so¸t ®-îc t×nh h×nh xuÊt, nhËp kho nguyªn liÖu vËt liÖu th× khi mua nguyªn vËt liÖu , c«ng ty nªn tiÕn hµnh thñ tôc nhËp kho theo ho¸ ®¬n mua hµng kÕ to¸n ghi Nî TK 152 (CT§T) Cã TK 111/112/331 TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt c«ng ty cÇn h¹ch to¸n nh- sau: Nî TK 621 (CT§T) Cã TK 152 ( C T§T) Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp sang TK 154 kÕ toan ghi: Nî TK 154 Cã TK 621 2. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho lµ gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. ViÖc dïng gi¸ xuÊt nh- vËy ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña qu¶n lý vµ th«ng tin cã tÝnh chÝnh x¸c cao. Tuy nhiªn víi viÖc ¸p dông gi¸ xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nh- trªn ®· lµm cho khèi l-îng c«ng viÖc cña kÕ to¸n ph¸t sinh qu¸ nhiÒu v× chñng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng. MÆt kh¸c viÖc qu¶n lý kho cña thñ kho còng ph¶i thËt tû mû vµ chÆt chÏ ®Ó qu¶n lý hµng nhËp , xuÊt theo tõng l« vµ b¶o qu¶n riªng tõng lo¹i Do tÇn suÊt nhËp xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu ph¸t sinh kh¸ nhiÒu ®Ó gi¶m khèi l-îng c«ng viÖc kÕ to¸n c«ng ty nªn sö dông gi¸ xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho còng ®-îc c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho trong kú vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n ®Ó tÝnh. §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ( ®¬n gi¸ bq c¶ kú dù tr÷) Gi¸ thùc tÕ hµng tån ®Çu kú Gi¸ thùc tÕ hµng + nhËp trong kú Sè l-îng hµng tån ®Çu kú Sè l-îng hµng + nhËp trong kú = Gi¸ thùc tÕ = Sè l-îng hµng xuÊt X ®¬n gi¸ b×nh qu©n XuÊt kho 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty nªn dïng b¶ng ph©n bæ sè 2 C«ng ty dïng b¶ng ph©n bæ sè 2 ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ vèn nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho nh- mÉu b¶ng ph©n bæ sau ®©y B¶ng sè 13 b¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Ngµy th¸ng n¨m 2000 T T 1 1 2 3 4 5 Ghi cã c¸c TK TK 152-NLVL HT TT ®èi t-îng sö dông ghi nî TK 2 TK 622 CP NLVLTT Ph©n X-ëng ( s¶n phÈm) ........ .. TK 627-CPSXC Ph©n X-ëng ......... . TK 154 CPSXKD dë dang TK 641-Chi phÝ b¸n hµng TK 642- CPQLDN Céng 3 4 TK153-CCDC HT TT 5 6 4 VÒ viÖc sö dông b¶ng kª sè 4 t¹i c«ng ty -ViÖc c«ng ty sö dông b¶ng kª sè 4 ë c«ng ty ngoµi néi dung lµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x-ëng, nã cßn mang tÝnh chÊt cña nhËt ký chøng tõ sè 7 Trong b¶ng kª sè 4 thay thÕ cho viÖc dïng ghi Nî TK 154,621,622,627 ®èi øng cã c¸c TK liªn quan th× c«ng ty chi Nî cho TK154 ,152,156 ®èi øng c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. C¸ch h¹ch to¸n ghi sæ trªn lµ t¾t, kh«ng ®óng chÕ ®é C«ng ty dïng b¶ng kª sè 4 ®Ó lÊy sè liÖu tæng hîp ghi vµo sæ c¸i TK 152 mµ kh«ng dïng NhËt ký – chøng tõ sè 7. C¸ch h¹ch to¸n vµ ghi sæ xuÊt kho nguyªn vËt liÖu nªn theo quy chuÈn sau: B¶ng sè 14 B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph©n x-ëng II Th¸ng 6 n¨m 2000 T T C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî 1522 17 . .. §¬n vÞ :®ång Céng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 TK 1542 TK 621 ( PX II ) TK 622 ( PX II ) TK 627 ( PX II ) Céng 799256637 799256637 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo dßng c«ng nî cña TK 621,622,627 trªn b¶ng kª sè 4 ®Ó ghi vµo NhËt ký- chøng tõ sè 7 . §ång thêi lÊy sè liÖu tõ b¶ng kª sè 5 phÇn ghi Nî TK 641,642...®Ó ghi vµo dong liªn quan. B¶ng sè 15 NhËt ký chóng tõ sè 7 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn Doanh nghiÖp Th¸ng 6 n¨m 2000 T T 1 TK ghi cã TK ghi nî TK 621 -PX I -PX II 2 TK 622 -PX I -PX II 3 TK 627 -PX I -PX II 4 TK 1522 5 TK 1521 Céng 1522 1561 NKCT sè 5 §¬n vÞ : ®ång NKCT .... Céng sè 1 779256637 7792566 552335721 145729610 2400000 71656637 63602300 .... . . .. . . 4. VÒ viÖc h¹ch to¸n c«ng cô dông cô ë c«ng ty ë c«ng ty hiÖn nay ch-a h¹ch to¸n chi tiÕt c«ng cô dông cô cho tõng lo¹i , tõng ph©n x-ëng. §Ó cã thÓ qu¶n lý tèt c«ng cô dông cô mét c¸ch chÆt chÏ th× cÇn ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng lo¹i c«ng cô dông cô phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty b»ng c¸ch më c¸c sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i c«ng cô dông cô 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sæ chi tiÕt c«ng cô dông cô nh- sau: B¶ng sè 16 C«ng ty cæ phÇn vËt t- thó y TW I Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i sæ chi tiÕt c«ng cô dông cô Ngµy th¸ng n¨m 2000 TK 153. . . . . Tªn kho: Tªn c«ng cô dông cô : TK §¬n NhËp XuÊt Tån ®èi gi¸ SL TiÒn SL TiÒn SL TiÒn øng Sè d- ®Çu th¸ng Céng Sè d- cuèi th¸ng KÕt luËn Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trªn lý thuyÕt còng nh- trªn thùc tÕ, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nãi riªng lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa thùc tiÔn cao lµ c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn gãp phÇn lµm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. T«i mong r»ng víi nh÷ng ý kiÕn t«i ®-a ra hy väng gãp phÇn lµm hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn VËt t- Thó y TW I T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n, Ban Gi¸m ®èc c«ng ty vµ Th¹c sü §ç ThÞ Ph-¬ng ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¸o c¸o nµy 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµ néi th¸ng 1 n¨m 2001 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Thuý Nga 20
- Xem thêm -