Tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cổ phần xây dựng và thương mại gct

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email :1lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn, héi nhËp víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®æi míi, hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ mµ trong ®ã kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng. KÕ to¸n cã vai trß quan träng ®èi víi qu¶n lý tµi s¶n, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng doanh nghiÖp, lµ nguån th«ng tin, sè liÖu tin cËy ®Ó Nhµ n-íc ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ vÜ m«, kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c khu vùc. V× vËy, ®æi míi, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng víi yªu cÇu nhËn ®Þnh cña qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò thùc sù bøc xócvµ cÇn thiÕt. Cïng víi sù ®æi míi, ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, víi chÝnh s¸ch më cöa, sù ®Çu t- cña n-íc ngoµi vµ ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®· cã sù chuyÓn biÕn, ®æi míi ph-¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh, ph-¬ng thøc qu¶n lý, kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß quan träng trong nÒn KTQD. Tuy nhiªn trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng cßn béc lé nh÷ng tån t¹i ch-a ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ quy tr×nh héi nhËp. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nh»m ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm tra chi phÝ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp lµ nhu cÇu cÇn thiÕt. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nªu trªn, sau thêi gian thùc tËp t¹i Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT ®-îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty, kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë tr-êng, t«i ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT” l¯m luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngo¯i lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®-îc chia lµm ba ch-¬ng: Ch-¬ng I : Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT Ch-¬ng III : Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT Website: http://www.docs.vn Email :2lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp Ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n I- ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y l¾p ¶nh h-ëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y l¾p ¶nh h-ëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn KTQD. Nã lµm t¨ng søc m¹nh vÒ kinh tÕ, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cho x· héi. Mét quèc gia cã c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× quèc gia ®ã míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Nh- vËy, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng bao giê còng ph¸t triÓn tr-íc mét b-íc so víi c¸c ngµnh kh¸c. C¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× x©y dùng lµ mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®-îc, cho nªn mét bé phËn lín cña thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ quÜ tÝch luü nãi riªng víi vèn ®Çu t- n-íc ngoµi n»m trong x©y dùng c¬ b¶n. S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ... cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®-a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. S¶n phÈm x©y l¾p cã tÝnh ®¬n chiÕc, quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian x©y dùng dµi vµ cã gi¸ trÞ lín, s¶n phÈm mang tÝnh cè ®Þnh, n¬i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ång thêi lµ n¬i s¶n phÈm hoµn thµnh ®-a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. Mçi c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng theo mét thiÕt kÕ kü thuËt riªng, cã gi¸ trÞ dù ¸n riªng t¹o mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. §Æc biÖt s¶n phÈm x©y dùng mang nhiÒu ý nghÜa tæng hîp vÒ mäi mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, kü thuËt, mü thuËt. Chi phÝ chi cho s¶n phÈm x©y l¾p rÊt ®a d¹ng phong phó bao gåm nhiÒu chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu, sö dông nhiÒu m¸y mãc thi c«ng vµ nhiÒu lo¹i thî theo c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau. V× c¸c lo¹i s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n th-êng cã quy m« lín, mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh ®-a vµo sö dông. V× vËy ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc thanh quyÕt to¸n vÒ tµi chÝnh th× kÕ to¸n cÇn ph¶i ph©n biÖt gi÷a s¶n phÈm trung gian vµ s¶n phÈm cuèi cïng. Website: http://www.docs.vn Email :3lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp S¶n phÈm trung gian lµ c¸c c«ng viÖc x©y dùng c¸c giai ®o¹n, c¸c ®ît x©y dùng ®· hoµn thµnh bµn giao. Cßn s¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c c«ng tr×nh hoµn chØnh cã thÓ ®-a vµo sö dông. Website: http://www.docs.vn Email :4lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®Æc thï cao nªn nã còng ¶nh h-ëng ®Õn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt. §ã lµ : S¶n phÈm x©y l¾p lµ s¶n phÈm thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm vµ giai ®o¹n x©y dùng. ChÝnh v× vËy, viÖc qu¶n lý c«ng tr×nh vµ tæ chøc s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c nhµ x©y dùng ph¶i lùa chän c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý thËt linh ho¹t. Do chu kú s¶n xuÊt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th-êng kÐo dµi lµm cho vèn bÞ ø ®äng, nªn c¸c nhµ x©y dùng lu«n ph¶i chó ý ®Õn nh©n tè thêi gian khi chän c¸c ph-¬ng ¸n. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng phøc t¹p ®ßi hái c¸c nhµ tæ chøc x©y dùng ph¶i cã tr×nh ®é tæ chøc phèi hîp cao trong s¶n xuÊt, ph¶i phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c tæ chøc x©y dùng tæng thÇu hay thÇu chÝnh vµ c¸c tæ chøc thÇu phô. C¸c c«ng tr×nh tiÕn hµnh ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh h-ëng lín cña thêi tiÕt khÝ hËu, g©y khã kh¨n cho viÖc thi c«ng vµ dù tr÷ vËt liÖu. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ tæ chøc x©y dùng ph¶i lËp tiÕn ®é thi c«ng vµ ¸p dông c¬ giíi ho¸ mét c¸ch hîp lý. 2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Do ®Æc ®iÓm cña x©y dùng vµ s¶n phÈm x©y dùng rÊt riªng nªn viÖc qu¶n lý ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n khã kh¨n phøc t¹p h¬n mét sè ngµnh kh¸c. V× vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t- x©y dùng ph¶i ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu sau: - Ph¶i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt l-îng, ®¸p øng ®-îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú. - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt tõ c¸c nguån ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc. - X©y dùng ph¶i ®óng theo qui ho¹ch ®-îc duyÖt, thiÕt kÕ hîp lý thÈm mü, x©y dùng ®óng tiÕn ®é, ®¹t chÊt l-îng cao. Thùc tÕ trong nhiÒu n¨m qua x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh lµm thÊt tho¸t mét phÇn kh«ng nhá nguån vèn ®Çu t- cña Nhµ n-íc. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do qu¶n lý vèn ®Çu t- ch-a ®-îc chÆt chÏ. HiÖn nay, trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chñ yÕu ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®Êu thÇu, giao nhËn thÇu x©y dùng. Doanh nghiÖp muèn tróng thÇu mét c«ng tr×nh ph¶i x©y dùng mét gi¸ thÇu hîp lý cho c«ng tr×nh ®ã dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n do Nhµ n-íc ban hµnh trªn c¬ së gi¸ thÞ tr-êng vµ b¶n th©n doanh nghiÖp. Gi¸ tróng thÇu kh«ng v-ît qu¸ gi¸ thµnh dù to¸n ®-îc duyÖt. MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Website: http://www.docs.vn Email :5lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp §Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®Æc biÖt lµ qu¶n lý vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Trong ®ã träng t©m lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Website: http://www.docs.vn Email :6lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp 3. NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ViÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi mçi doanh nghiÖp x©y dùng. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n mäi yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕt. Cô thÓ: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. - KiÓm tra ®èi chiÕu th-êng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c chi phÝ vËt t-, nh©n c«ng m¸y thi c«ng vµ c¸c dù to¸n chi phÝ kh¸c. Tõ ®ã ®-a ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi. - T×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p chÝnh x¸c kÞp thêi theo ®óng kho¶n môc gi¸ thµnh. - ViÖc kiÓm tra thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch liªn tôc. - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh. - KiÓm tra ®Þnh kú vµ ®¸nh gi¸ khèi l-îng thi c«ng dë dang theo nguyªn t¾c qui ®Þnh. §¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë tõng c«ng tr×nh, bé phËn thi c«ng... vµ lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸ch kÞp thêi. 4. ý nghÜa cña ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, môc ®Ých kinh doanh cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung còng nh- c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng ®Òu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng vµ lu«n ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m, chó träng. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c cã ý nghÜa ®Æc biÕt quan träng trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã nhiÖm vô ghi chÐp mäi sù biÕn ®éng cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh th«ng qua c¸c kü thuËt tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt cho phÐp doanh nghiÖp duy tr× ®-îc bøc tranh thùc vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ kinh doanh. §©y lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cho nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ xö lý c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Tõ sè liÖu ph©n tÝch, c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý, ®iÒu hµnh chi phÝ theo chiÕn l-îc thÞ tr-êng. Website: http://www.docs.vn Email :7lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp Gi¸ thµnh kh«ng chØ lµ chØ tiªu ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn vµ ®o l-êng hiÖu qu¶ kinh doanh trong kú mµ cßn gi÷ chøc n¨ng th«ng tn vµ kiÓm tra vÒ chi phÝ. Bëi vËy, hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n tÝch, cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Þnh møc tèi -u trong qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. 5. Néi dung ph©n tÝch §Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho nhµ qu¶n lý, c«ng viÖc ®Çu tiªn cña nhµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, theo chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p gåm 4 kho¶n môc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. ViÖc ph©n tÝch tõng kho¶n môc chi phÝ sÏ gióp cho ng-êi sö dông th«ng tin n¾m b¾t ®-îc sù ¶nh h-ëng cña tõng nh©n tè ®èi víi gi¸ thµnh. Tr×nh tù ph©n tÝch: 1. So s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh xem doanh nghiÖp v-ît chi hay tiÕt kiÖm chi phÝ: So s¸nh vÒ mÆt sè l-îng :  = Ztt – Zkh So s¸nh vÒ mÆt tû träng :  tt x100  kh NÕu   1 hoÆc tû lÖ trªn  1th× doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®-îc kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh. 2. TÝnh tû träng sè chªnh lÖch trong tæng chi phÝ cña tõng kho¶n môc trong tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. 3. TiÕn hµnh so s¸nh tõng kho¶n môc chi phÝ: - VÒ mÆt sè l-îng : Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ kÕ ho¹ch 1 = tõng kho¶n môc tõng kho¶n môc - VÒ mÆt tû träng: Tû träng tõng kho¶n môc Tû träng tõng kho¶n môc 2 = chi phÝ thùc tÕ chi phÝ kÕ ho¹ch NÕu 1, 2 < 0 : Doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm chi phÝ NÕu 1, 2 > 0 : Doanh nghiÖp ®· l·ng phÝ chi phÝ  Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu Website: http://www.docs.vn Email :8lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp Møc t¨ng gi¶m kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch ¶nh h-ëng ®Õn sù biÕn ®æi cña gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh nh- sau: Sè tuyÖt ®èi: n n i 1 i 1  m1i G1i   m0i G0i n m Sè t-¬ng ®èi: Trong ®ã: i 1 1i n G1i   m0i G0i i 1 0 Z0 lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm kÕ ho¹ch G0, G1 lµ gi¸ thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch cña vËt t- i M1, m0 lµ møc tiªu hao thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch vËt t- i cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm NÕu kÕt qu¶ tÝnh ®-îc lµ sè ©m (-) chøng tá doanh nghiÖp ®· gi¶m chi phÝ vËt tvµ l¶m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. NÕu kÕt qu¶ tÝnh ®-îc lµ sè d-¬ng (+) th× ng-îc l¹i víi tr-êng hîp trªn. NÕu kÕt qu¶ b»ng kh«ng (0) chøng tá t×nh h×nh chi phÝ vËt t- cña doanh nghiÖp kh«ng cã ¶nh h-ëng g× ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm.  Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tr×nh tù diÔn ra nh- sau: B-íc 1: §¸nh gi¸ chung: TÝnh chªnh lÖch Quü l-¬ng Quü l-¬ng = tiÒn l-¬ng tuyÖt ®èi thùc tÕ kÕ ho¹ch NÕu chªnh lÖch ©m (-) lµ hôt chi quü l-¬ng NÕu chªnh lÖch d-¬ng (+) lµ v-ît chi quü l-¬ng Tû lÖ hoµn thµnh TÝnh chªnh lÖch Quü l-¬ng Quü l-¬ng = x kÕ ho¹ch t-¬ng ®èi thùc tÕ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt NÕu chªnh lÖch ©m (-) th× sè tÝnh ®-îc lµ tiÕt kiÖm t-¬ng ®èi quü l-¬ng NÕu chªnh lÖch d-¬ng (+) th× sè tÝnh ®-îc lµ v-ît chi kh«ng hîp lý quü l-¬ng. B-íc 2: T×m nguyªn nh©n lµm t¨ng, gi¶m quü l-¬ng: Møc tiÒn l-¬ng Sè l-¬ng lao Quü tiÒn l-¬ng (L) = x b×nh qu©n ng-êi ®éng (N) (1) Ph©n tÝch møc ®é ¶nh h-ëng b»ng c¸ch thay thÕ liªn hoµn Nh©n tè 1: “ Sè l­¬ng lao ®éng trùc tiÕp” L = (N1 - N0) x l0 Nh©n tè 2: “L­¬ng b×nh qu©n/ng­êi” L2 = N1x(l1 - l0) Website: http://www.docs.vn Email :9lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp  Ph©n tÝch kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm nhiÒu lo¹i, cã lo¹i mang tÝnh chÊt chÊt biÕn ®æi, cã lo¹i cè ®Þnh, cã lo¹i võa biÕn ®æi võa cè ®Þnh. Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c c¸c nhËn xÐt, tr-íc khi ph©n tÝch cÇn tiÕn hµnh ®iÒu chØnh c¸c kho¶n biÕn phÝ theo tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Tãm l¹i, viÖc ph©n tÝch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ ®-îc thÓ hiÖn trªn b¶ng sau: B¶ng ph©n tÝch gi¸ thµnh Tªn c«ng tr×nh Tõ... ®Õn... TT 1 2 3 4 Kho¶n môc chi phÝ KÕ ho¹ch Sè tiÒn % §¬n vÞ tÝnh: §ång Thùc tÕ Chªnh lÖch Sè tiÒn % Sè tiÒn % Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SDMTC Chi phÝ SXC Céng BiÓu sè : B¶ng ph©n tÝch gi¸ thµnh Website: http://www.docs.vn Email 10 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp Ch-¬ng II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty CP X©y dùng vµ TM GCT I - Tæng quan vÒ C«ng ty 1.1. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CP X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT: C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT ®-îc thµnh lËp ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 1998 theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0103001729. Trô së giao dÞch: Sè 38 §-êng 18 – Ph-êng Phóc X¸ - QuËn Ba §×nh – TP Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04.7171697 Sè FAX: 04.7171697 GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ: m· sè 0101329880 ngµy 29/01/1998 C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ, trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµy ®Çu thµnh lËp, C«ng ty gÆp khã kh¨n chång chÊt, thiÕu vèn, thiÕu c¸n bé qu¶n lý. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· tõng b-íc th¸o gì khã kh¨n, lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc giao, t¹o ®-îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm còng nh- tiÕn ®é thi c«ng. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· tróng thÇu nh÷ng c«ng tr×nh lín, nhá ,trÞ gi¸ nhiÒu tû ®ång nh-: x©y dùng ®-êng giao th«ng, cÇu, nhµ v¨n ho¸, bÖnh viÖn, tr-êng häc... trong vµ ngoµi thµnh phè. * VÒ tµi chÝnh: - Vèn ph¸p ®Þnh: 4 tû - Vèn huy ®éng: 21 tû ®ång - Cã tµi kho¶n: 431101000265 t¹i ng©n hµng NN&PTNT CN Nam Hµ néi Ng©n hµng s½n sµng ®¸p øng vèn cho C«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã dù ¸n kh¶ thi. * MÆt b»ng lµm viÖc vµ s¶n xuÊt: - MÆt b»ng lµm viÖc:1.838 m2, trô së lµm viÖc 2 tÇng 400 m2 - Nhµ x-ëng vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt: 1.640 m2 * ThiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng: C«ng ty cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së. * VÒ lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò kü s-, kü thuËt cã nhiÒu kinh nghiÖm tæ chøc thi c«ng vµ lùc l-îng c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, s½n sµng tæ chøc, chØ ®¹o thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trªn mäi ®Þa bµn vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 480 ng-êi Trong ®ã: - Kü s-: 32 ng-êi - Trung cÊp: 23 ng-êi - C«ng nh©n kü thuËt: 75 ng-êi C«ng nh©n hîp ®ång: 350 ng-êi. 1.2.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ th-¬ng m¹i GCT: Website: http://www.docs.vn Email 11 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp 1.2.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô: C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã t- c¸ch ph¸p nh©n, ngµnh nghÒ kinh doanh thuéc ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Chøc n¨ng cña C«ng ty lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty trong thêi gian nµy lµ nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ tæ chøc thi c«ng hîp lý. Thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh ph¶i theo §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng do Nhµ n-íc ban hµnh. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n-íc, ph¸t triÓn vµ më réng quy m« kinh doanh. §ång thêi kh«ng ngõng më réng thÞ tr-êng trong n-íc gãp phÇn thóc ®Èy nÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã ph¶i ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã viÖc lµm, thu nhËp æn ®Þnh. Thùc hiÖn tèt c¸c mÆt nh- v¨n ho¸ thÓ thao, kh«ng ngõng quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng. 1.2.2.Ngµnh nghÒ, quy m« kinh doanh, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng * Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh: X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë, x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ n«ng th«n vµ trang trÝ néi thÊt. T- vÊn x©y dùng c¬ b¶n. Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë. S¶n xuÊt khai th¸c, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ. DÞch vô vËn t¶i, hµng ho¸ ®-êng bé. §¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm, ký göi hµng ho¸. * Quy m« kinh doanh: C«ng ty thuéc h¹ng doanh nghiÖp võa vµ nhá * §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm: - S¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc..., cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm l©u dµi. - S¶n phÈm ®-îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t- tõ tr-íc, do ®ã, tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm thÓ hiÖn kh«ng râ rµng. - S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt( xe m¸y thi c«ng, thiÕt bÞ vËt t-, ng-êi lao ®éng...)ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. * §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng: C«ng ty ®-îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi toµn quèc. 2.1.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT trùc thuéc Së x©y dùng Hµ néi lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. §-îc h¹ch to¸n toµn bé ®Çu ra, ®Çu vµo, l·i, lç nh- mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh theo luËt doanh nghiÖp. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. Phßng kÕ to¸n thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chung cña C«ng ty, t¹i c¸c ®éi x©y l¾p c¸c nh©n viªn nh©n viªn kinh tÕ ®éi cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp ph¸t sinh nh-ng kh«ng tÝnh gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ë ®éi m×nh, cuèi mçi th¸ng tËp hîp tÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ, hîp ®ång lao ®éng vµ b¶ng dù to¸n ®Þnh møc lªn phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c ®Þnh nghÜa vô víi Nhµ n-íc vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn cã liªn quan. Gi÷a C«ng ty vµ ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n theo c¬ chÕ kho¸n gän, c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕt qu¶ riªng. M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Website: http://www.docs.vn Email 12 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp BiÓu 2.1: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n KhÊu hao TSC§ KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n thanh to¸n Nh©n viªn kinh tÕ ®éi Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty cã 6 ng-êi: - 1 KÕ to¸n tr-ëng - 1 KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n khÊu hao TSC§ - 1 KÕ to¸n tiÒn l-¬ng - 1 KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - 1 KÕ to¸n thanh to¸n - 1 Thñ quü D-íi c¸c ®éi lµ c¸c nh©n viªn kinh tÕ C¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®-îc ph©n chia tr¸ch nhiÖm râ rµng:  KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi chØ ®¹o, tæ chøc c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. KiÓm tra gi¸m ®èc toµn bé c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh t¹i C«ng ty, tham m-u cho gi¸m ®èc ®Ó cã thÓ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh hîp lý.  KÕ to¸n tæng hîp : TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tæng hîp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n nép C«ng ty vµ c¸c ban ngµnh liªn quan.  KÕ to¸n khÊu hao TSC§: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vÒ sè l-îng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ di chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh trong néi bé C«ng ty nh»m gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc mua s¾m, ®Çu t-, viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty - Ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông, tÝnh to¸n, ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÓn chÝnh x¸c sè khÊu hao vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - Tham gia kiÓm kª, kiÓm tra ®Þnh kú hay bÊt th-êngTSC§, tham gia ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh khi cÇn thiÕt, tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ ë C«ng ty Website: http://www.docs.vn Email 13 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp  KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ vËt liÖu t¨ng gi¶m, tån kho theo yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu (thñ tôc nhËp, xuÊt) kiÓm tra chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c tr-êng hîp së dông l·ng phÝ, h- hao thÊt tho¸t vËt liÖu. - Cung cÊp tµi liÖu cho ph©n tÝch kinh tÕ vÒ vËt liÖu.  KÕ to¸n tiÒn l-¬ng: - Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: C«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu, xö lý vµ ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn l-¬ng, BHXH...; tæ chøc cung cÊp th«ng tin, b¸o c¸o vµ ph©n tÝch chi phÝ tiÒn l-¬ng, BHXH...; trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - KÕt hîp cïng víi bé phËn lao ®éng tiÒn l-¬ng cña C«ng ty ®Ó vËn dông ph-¬ng thøc tr¶ l-¬ng hîp lý. Tæ chøc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng quy ®Þnh.  KÕ to¸n thanh to¸n: - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông tiÒn, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é thu chi vµ qu¶n lý tiÒn, chÕ ®é thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn. - Theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo tõng ®èi t-îng, th-êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc, thanh to¸n kÞp thêi c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶. - Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo thêi gian thanh to¸n vµ theo tõng ®èi t-îng ®Ó cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thanh to¸n phï hîp  Nh©n viªn kinh tÕ ®éi: tËp hîp chi phÝ ë c¸c ®éi vµ göi lªn phßng kÕ to¸n c¸c chøng tõ vµ b¸o c¸o liªn quan. 2.2.Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT 2.2.1.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: - §Ó t¹o c¬ së ph¸p lý vµ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, C«ng ty ®· sö dông mét hÖ thèng chøng tõ t-¬ng ®èi hoµn chØnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - HÖ thèng chøng tõ cña C«ng ty gåm 36 chøng tõ :VÒ kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, phiÕu nghØ h-ëng BHXH, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng, Hîp ®ång lao ®éng, Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång - VÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, thÎ kho... - VÒ kÕ to¸n tiÒn tÖ: PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy xin thanh to¸n, GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, B¶ng kiÓm kª quü, Uû nhiÖm chi, GiÊy lÜnh tiÒn mÆt. - VÒ kÕ to¸n TSC§: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ThÎ TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ - VÒ kÕ to¸n mua hµng, thanh to¸n cã: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, Ho¸ ®¬n GTGT... 2.2.2.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: - C«ng ty ¸p dông c¸c tµi kho¶n mµ nhµ n-íc quy ®Þnh theo quyÕt ®Þnh sè1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty X©y dùng GCT sö dông: Tµi kho¶n lo¹i 1: TK 111 (1111), 112 (1121), 121,128,... Website: http://www.docs.vn Email 14 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp Tµi kho¶n lo¹i 2: TK 211, 214, 241. Tµi kho¶n lo¹i 3: TK 311, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338... Tµi kho¶n lo¹i 4: TK 411, 412, 421, 441, 451. Tµi kho¶n lo¹i 5: TK 511, 515. Tµi kho¶n lo¹i 6: TK 621, 622, 623, 627, 632, 635, 642. Tµi kho¶n lo¹i 7: TK 711 Tµi kho¶n lo¹i 8: TK 811 Tµi kho¶n lo¹i 9: TK 911 Tµi kho¶n lo¹i 0: TK 009 C¸c kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT tÝnh theo tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 622 mµ ph¶n ¸nh vµo TK 627. C«ng nh©n lao ®éng thuª ngoµi kh«ng trÝch KPC§, BHXH, BHYT. 2.2.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n: C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT ®· më sæ, ghi chÐp , qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ l-u tr÷ sæ kÕ to¸n theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®é sæ kÕ to¸n. C¸c ®éi x©y dùng còng më ®Çy ®ñ c¸c sæ kÕ to¸n vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ sæ kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n ¸p dông ë C«ng ty lµ h×nh thøc NhËt ký chung. C¸c lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n bao gåm c¸c sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt, cô thÓ nh- sau: Sæ kÕ to¸n tæng hîp : - Sæ NhËt ký chung - Sæ C¸i - Sæ NhËt ký thu tiÒn - Sæ NhËt ký chi tiÒn - Sæ NhËt ký mua hµng - Sæ NhËt ký b¸n hµng Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: - Sæ tµi s¶n cè ®Þnh - Sæ chi tiÕt vËt liÖu - ThÎ kho - ThÎ TSC§ - Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh - ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô - B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô - B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ BHXH - Sæ chi tiÕt thanh to¸n... BiÓu 2.2: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký Sæ nhËt ký Sæ, thÎ kÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email 15 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp ®Æc biÖt chung chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o chÝnh tµi Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu 2.2.4. Vận dụng chế độ báo cáo kế toán tại C«ng ty hiện nay C«ng ty sö dông hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®óng QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ th«ng t- 89/2003/TT- BTC ngµy 09/10/2003 vÒ viÖc h-íng dÉn kÕ to¸n thùc hiÖn bèn chuÈn mùc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 149/2003/BTC ngµy 31/12/2003 cña Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh: HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh gåm cã :  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n  B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh  ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh  B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ Ngoµi ra cßn cã nh÷ng b¸o c¸o kh¸c nh- b¸o c¸o thuÕ (tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, tê khai thuÕ thu nhËp C«ng ty, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước...), B¶ng tæng hîp vËt t- tån nhËp - xuÊt - tån, B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n... Báo cáo tài chính gửi cho các cơ quan có thẩm quyền bao gồm: - Cơ quan đăng ký kinh doanh. - Cơ quan Thống kê - C¬ quan ThuÕ Ngoài các báo cáo tài chính ra, cuối mỗi tháng C«ng ty còn phải lập c¸c báo cáo quản trị. Báo cáo quản trị được lập và gửi cho Giám ®èc. Hàng tháng, kế toán lập Website: http://www.docs.vn Email 16 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp báo cáo thu, báo cáo chi trong tháng một cách chi tiết các khoản thu, chi hàng ngày. Thông qua báo cáo thu, báo cáo chi, kế toán tổng hợp sẽ lập báo cáo phân tích các khoản thu, chi. 2.2.5.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn X©y dùng th-¬ng m¹i GCT Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao n©ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm l©u dµi, vèn ®Çu t- lín, nh©n c«ng thi c«ng c«ng c«ng tr×nh chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng vµ c«ng nh©n kü thuËt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th-êng ph©n t¸n theo c¸c c«ng tr×nh, Ýt tËp trung t¹i trô së c«ng ty. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh trong c«ng ty lµ c¸c ®éi x©y dùng 601, 602...vµ c¸c ®éi ®Òu cã m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt nh- sau: - §éi tr-ëng c¸c ®éi x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, ph©n c«ng c«ng viÖc cho nh©n viªn cña m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty, thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång ®· ký - Nh©n viªn kü thuËt: lµ c¸c kü s- cã tr×nh ®é, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ kü thuËt thi c«ng, ®¶m b¶o an toµn vµ ®óng tiÕn ®é thi c«ng. - Nh©n viªn kinh tÕ ®éi: theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i c¸c ®éi vµ tËp hîp c¸c chøng tõ liªn quan tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®éi göi lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c c«ng tr×nh mµ ®éi ®· thùc hiÖn. - C¸c tæ thi c«ng tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ b¸o c¸o lªn ®éi tr-ëng vÒ tiÕn ®é thi c«ng vµ hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®-îc giao, qu¶n lý c¸c nh©n viªn cña m×nh thi c«ng theo ®óng kü thuËt. BiÓu 1.1: S¬ §å tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh §éi tr-ëng Nh©n viªn kü thuËt Nh©n viªn kinh tÕ ®éi C¸c tæ thi c«ng Quy tr×ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ th-¬ng maÞ GCT ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 1.2: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ Th-¬ng m¹i GCT Website: http://www.docs.vn Email 17 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp §Êu thÇu vµ nhËn hîp ®ång x©y l¾p c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Thanh lý hîp ®ång, bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thµnh hoµn LËp kÕ ho¹ch vµ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh Tæ chøc c¸c vÊn ®Ò vÒ nh©n c«ng, vËt liÖu... DuyÖt quyÕt to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh Tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh Website: http://www.docs.vn Email 18 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp II - Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty CP X©y dùng Vµ TM GCT 1. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ th-¬ng m¹i GCT 1.1. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty CP XD Vµ TM GCT XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng vµ cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p lµ cã qui tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, thêi gian x©y dùng l©u dµi, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ ®¬n chiÕc vµ cã qui m« lín l¹i cè ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô... cho nªn ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc C«ng ty x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp theo kho¶n môc gi¸ thµnh. HiÖn nay C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo kho¶n môc sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý XÝ nghiÖp + Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt + Chi phÝ dông cô mua ngoµi + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Cuèi mçi quÝ, dùa trªn c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ cña tõng th¸ng trong quÝ, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña quÝ lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh vµ lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh mçi quÝ. 1.2. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty CP x©y dùng vµ TM GCT ë C«ng ty CP XD Vµ TM GCT ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ khèi l-îng c«ng viÖc cã tÝnh dù to¸n riªng ®· hoµn thµnh cña tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh. NghÜa lµ khèi l-îng c«ng viÖc ®ã cã sù x¸c nhËn cña chñ ®Çu t- trong biªn b¶n nghiÖm thu khèi l-îng x©y l¾p. VÒ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh, C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Mçi chi phÝ ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Cßn nh÷ng chi phÝ chung cÇn ®-îc ph©n bæ th× ®-îc tËp hîp vµo cuèi kú vµ tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc thÝch hîp cho tõng giai ®o¹n quyÕt to¸n c«ng tr×nh. Website: http://www.docs.vn Email 19 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp 2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N¨m 2003 C«ng ty CP XD Vµ TM GCT ®· thi c«ng rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nh-: C«ng ty may B¾c Ninh, TËp ®oµn orion Hanel, Dù ¸n tho¸t n-íc Hµ Néi, Cung thÓ thao quÇn ngùa, C«ng tr×nh nhµ v¨n ho¸ Hµ TÜnh, Trung t©m th-¬ng m¹i hµng h¶i quèc tÕ, Héi ®ång ®éi trung -¬ng... Trong giíi h¹n bµi viÕt nµy, t«i chØ ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s°n xuÊt v¯ tÝnh gi¸ th¯nh s°n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng tr×nh: “C«ng ty may B¾c Ninh”. C«ng tr×nh ®-îc thùc hiÖn theo hîp ®ång sè 05/H§2002 víi tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 15 tû ®ång. Hîp ®ång ®-îc ký kÕt vµo th¸ng 10/2002 nh-ng b¾t ®Çu thi c«ng tõ th¸ng 01 ®Õn th¸ng 09/2003. C«ng tr×nh ®-îc thùc hiÖn ngay t¹i thÞ x· B¾c Ninh. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ h¹ng môc c«ng tr×nh, ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. H×nh thøc thanh to¸n lµ theo tiÕn ®é thi c«ng. C«ng ty may B¾c Ninh hoµn thµnh sÏ ®i vµo gia c«ng may mÆc vµ xuÊt khÈu. 2.1. Néi dung h¹ch to¸n Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ mét chi phÝ chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, chiÕm kho¶ng 70-75% tæng chi phÝ. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ chi phÝ nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong viÖc x¸c ®Þnh tiªu hao vËt chÊt trong s¶n xuÊt thi c«ng vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh x©y dùng. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ lo¹i chi phÝ trùc tiÕp nªn nã ®-îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t-îng lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt kho. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trong C«ng ty bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu x©y dùng nh-: g¹ch, xi m¨ng, s¾t, v«i, c¸t... dïng trùc tiÕp vµo x©y dùng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh. Ngoµi ra c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nh-: v¸n, khu«n, giµn gi¸o, cèp pha s¾t thÐp... ®-îc sö dông l©u dµi, nhiÒu lÇn phôc vô cho nhiÒu c«ng tr×nh. Do ®ã cÇn ph¶i ph©n bæ gi¸ trÞ cña nã cho tõng c«ng tr×nh; Gi¸ trÞ vËt liÖu lu©n chuyÓn Gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ = Sè lÇn -íc tÝnh sö dông Gi¸ trÞ ph©n bæ nµy chØ bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu cßn c«ng l¾p ®Æt, th¸o dì còng nh- gi¸ trÞ vËt liÖu kh¸c nh- ®inh, d©y buéc th× ®-îc thanh to¸n vµo chi phÝ trong kú cña c«ng tr×nh cã liªn quan. T¹i C«ng ty kÕ to¸n lùa chän gi¸ thùc tÕ ®Ó theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓn vËt liÖu, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. §èi víi vËt liÖu nhËp kho, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua vµo lµ gi¸ ch-a cã thuÕ GTGT céng chi phÝ vËn chuyÓn, thu mua nÕu cã. §èi víi vËt liÖu xuÊt tõ kho cña C«ng ty th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc. Website: http://www.docs.vn Email 20 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o th-c tËp t«t nghiÖp 2.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n Tr-íc tiªn Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vËt t- xÝ nghiÖp c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh, dù to¸n c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng, kÕ ho¹ch c¸c ®¬n vÞ ®-a theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ sao phï hîp råi ®-a vµo thi c«ng cho c¸c ®éi c«ng tr×nh vµ tæ s¶n xuÊt. C¸c ®éi c«ng tr×nh vµ tæ s¶n xuÊt c¨n cø vµo nhiÖm vô ®Ó thi c«ng kÞp thêi. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nh÷ng vËt t- nµo cÇn sö dông th× lËp kÕ ho¹ch sau ®ã göi lªn Phßng kü thuËt vËt t- xem xÐt, x¸c nhËn chuyÓn sang Phßng kÕ to¸n xin cÊp vËt t-. §èi víi c«ng tr×nh cã l-îng vËt t- tiªu hao lín th× c¨n cø khèi l-îng hiÖn vËt thùc hiÖn trong th¸ng, c¸n bé kü thuËt sÏ bãc t¸ch l-îng vËt t- tiªu hao theo ®Þnh møc ®Ó ghi phiÕu xuÊt vËt t- cho tõng ®èi t-îng sö dông. ViÖc nhËp kho t¹i c«ng tr×nh chØ mang tÝnh h×nh thøc v× vËt liÖu ®-îc chuyÓn tíi c«ng tr×nh lµ ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt kÞp thêi. V× vËy sau khi lËp phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi phiÕu xuÊt kho vËt liÖu xuÊt dïng hÕt vËt liÖu nhËp kho cho thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh vµ ghi thÎ kho (thÎ kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè l-îng). Trªn c¬ së c¸c phiÕu xuÊt kho cho tõng c«ng tr×nh MÉu sè: 02 - VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141§¬n vÞ : C«ng ty CP XD Vµ TM GCT TC/Q§/C§KT §Þa chØ: 38 – Phóc X¸ - Ba §×nh - HN Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 2003 Hä tªn ng-êi nhËn hµng: TrÇn V¨n S¬n Lý do xuÊt kho: C«ng ty may B¾c Ninh XuÊt t¹i kho : Tªn, nh·n hiÖu, qui Sè : 01 Nî TK 621 : 9.591.500 Cã TK 152: 9.591.500 Sè l-îng T c¸ch, phÈm chÊt vËt M· §V T t- (s¶n phÈm hµng sè tÝnh C D viªn m3 1 5.000 5 2 2.000 5 tÊn 10 20 ho¸) A 1 2 3 B G¹ch x©y C¸t vµng Xi m¨ng Th¹ch K40 Céng Hoµng Theo Thùc CT xuÊt §¬n gi¸ 3 339,5 38.800 770.00 0 Thµnh tiÒn 4 1.697.500 194.000 7.700.000 9.591.500 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): ChÝn triÖu n¨m tr¨m chÝn mèt ngh×n n¨m tr¨m ®ång XuÊt, Ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 2003
- Xem thêm -