Tài liệu Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn posvina

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn Phan Anh Tuấn ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Dƣơng Thị Mai Hà Trâm, ngƣời đã hƣớng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu và tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn với đề tài “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina”. Tôi cũng chân thành cám ơn Ban Giám đốc Công ty TNHH Posvina đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thu thập thông tin trong quá trình thực hiện Luận văn. Mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết sức mình, song chắc chắn Luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận đƣợc sự thông cảm và chỉ bảo tận tình từ quý thầy cô và các bạn. Phan Anh Tuấn iii TÓM TẮT Đề tài “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina” nêu mục tiêu nghiên cứu là hệ thống hoá những vấn đề lý luận về dự toán ngân sách trong doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu thực trạng lập dự toán ngân sách ngắn hạn tại Công ty TNHH Posvina. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đã nêu, từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách tại công ty. Qua nghiên cứu thực tế, công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina còn nhiều khiếm khuyết nhƣ: - Về môi trƣờng dự toán: công ty chƣa có phần mềm kế toán chuyên dụng, chƣa có bộ phận chuyên trách về lập dự toán ngân sách. - Về mô hình dự toán: công ty lập dự toán theo mô hình thông tin 1 lên 1 xuống, tuy nhiên đây chỉ là hình thức. Thực tế là theo mô hình thông tin 1 xuống, do đó các chỉ tiêu dự toán mang tính áp đặt từ trên xuống và không phản ánh đƣợc tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại công ty. - Về quy trình dự toán: công ty chƣa có quy trình dự toán ngân sách cụ thể. - Về kỳ dự toán ngân sách: kỳ dự toán ngân sách tại công ty là 1 năm, tuy nhiên về cách thức lập chi tiết cho từng tháng hay từng quý là chƣa có sự thống nhất. Công ty cũng chƣa có sự đánh giá, so sánh giữa số liệu thực tế với số liệu dự toán. - Về các báo cáo dự toán : công ty đã lập các loại báo cáo dự toán, tuy nhiên vẫn chƣa đầy đủ. Các báo cáo dự toán thì phức tạp, dài dòng, gây khó khăn cho việc đọc hiểu. Các báo cáo dự toán không mang tính chất kế hoạch mà chỉ là báo cáo đầy đủ, kịp thời theo mẫu biểu quy định của công ty mẹ. Từ những thực trạng đã nêu ở trên, một số ý kiến chủ quan đƣợc đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina nhƣ sau: iv - Về mô hình dự toán ngân sách: công ty nên thực hiện theo mô hình thông tin 1 lên 1 xuống nhƣ công ty đã thực hiện nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo các mục tiêu do công ty đề ra, phản ánh đƣợc tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại công ty. - Về quy trình dự toán ngân sách: công ty cần phải hoàn thiện quy trình dự toán ngân sách gồm 03 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn soạn thảo, giai đoạn theo dõi, đồng thời cần phải cụ thể hóa từng công việc trong từng giai đoạn đó. - Về kỳ dự toán ngân sách: công ty nên lập dự toán ngân sách theo từng quý, sau đó tổng hợp các quý thành một năm. Công ty cũng nên đánh giá, so sánh giữa số liệu thực tế với số liệu dự toán, từ đó có sự điều chỉnh sao cho phù hợp. - Về các báo cáo dự toán ngân sách: công ty nên hoàn thiện các báo dự toán ngân sách để các báo cáo dễ đọc, dễ hiểu, mang tính chất kế hoạch. Dự toán tiêu thụ là dự toán đƣợc lập đầu tiên và là cơ sở để lập các loại dự toán khác nhƣ: Dự toán sản xuất, Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Dự toán chi phí nhân công trực tiếp, Dự toán chi phí sản xuất chung, Dự toán giá thành sản phẩm, Dự toán tồn kho thành phẩm, Dự toán chi phí bán hàng, Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp, Dự toán đầu tƣ TSCĐ, Dự toán tiền, Dự toán chi phí lãi vay, Dự toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Dự toán các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nƣớc, Dự toán Bảng cân đối kế toán. - Về môi trƣờng dự toán: công ty nên tổ chức bộ phận kế toán thành 02 bộ phận: bộ phận kế toán quản trị và bộ phận kế toán tài chính. Theo đó bộ phận chuyên trách về dự toán ngân sách sẽ trực thuộc bộ phận kế toán quản trị và đảm nhiệm về công tác lập dự toán. Công ty cũng nên tuyển dụng, đào tạo nhân sự, đầu tƣ trang thiết bị, phần mềm kế toán chuyên dụng để phục vụ tốt cho công tác lập dự toán ngân sách. v ABSTRACT The thesis’s theme "Perfecting the budget estimates in Posvina Company Limited" gave the research objectives that to systematize the theoretical issues of budget estimates in business. The theme is researched the status about working of short term budget estimates in Posvina Co., Ltd. On the basis of assessing the situation as described, thence offer solutions for perfecting the budget estimates at the company . Through empirical research, the working of budget estimates in Posvina Co., Ltd still had many defects such as : - In the estimation environment: the company didn’t have a specialized accounting software, there isn’t a specialize department for working of budget estimates. - In the estimation models: the company estimated the budget according to information model one up one down, however it was only the form. The fact, it was that according to the information model one down, so the targets were estimated that were imposed from the above down and they didn’t reflect the real situation in the business at the company. - In estimation process: the company hasn’t yet had the estimation process specifically. - In the budget estimates period: the budget estimates period is a year, however the company hasn’t yet set up detail each month or each quarter clearly. Beside, the company didn’t assess and compare between the actual data to estimation data . - In the estimation reports: the company has set up the type of estimation reports, however they have been still incomplete. These reports are complex, lengthy, so it was difficult to read and understand them. The reports weren’t plan nature, they were full reports on time according to the prescribed forms of the parent company . vi From the status described above, a number of subjective opinion is proposed in order to perfect the budget estimates in Posvina Co., Ltd. as follows : - In the estimation models: the company should set up the information model one up one down as implemented in order to save costs and ensure the goals which were set up by the company, reflect the real situation in the business at the company. - In the estimation process: the company have to complete the budget estimation process including 03 stages: the preparatory stage, the drafting stage, the monitoring stage, simultaneously each work should concretize in each stage. - In the budget estimates period: the company should set up the budget estimates period according to each quarter, then sum up a year. The company should also evaluate, compare between the actual data to estimation data, thence adjust accordingly. - In the estimation reports: the company should perfect the estimation reports in order to read and understand easily and they will be plan nature. Estimating consumption is set up first and it is the basis for setting up other estimation types such as: Estimating productions, Estimating direct materials expenses, Estimating direct labor expenses, Estimating general manufacturing expenses, Estimating cost of goods sold, Estimating finished goods, Estimating selling expenses, Estimating administrative overheads, Estimating fixed assets investment, Estimating cash, Estimating loan interest expenses, Estimating income statement, Estimating obligations to the State Budget, Estimating balance sheet . - In the estimation environment: the company should organize the accounting department into two departments: management accounting department and financial accounting department . According to the department in charge of the budget estimates will under accounting department and responsible for the budget estimates. The company should also recruit and train personnel, invest good equipments and accounting software in order to serve for the budget estimates. vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................. ii TÓM TẮT .................................................................................................................. iii ABSTRACT ................................................................................................................ v MỤC LỤC ................................................................................................................. vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ xiii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ...................................................................................... xiv DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ................................................................................. xv CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ...................................... 1 1.1 Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 1 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan................................................. 2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................... 3 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát ..................................................................... 3 1.3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể ........................................................................... 3 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài ................................................................. 4 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài ............................................................................. 4 1.6 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài ................................................... 4 1.6.1 Ý nghĩa khoa học .......................................................................................... 4 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn .......................................................................................... 5 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................................... 5 viii CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG DOANH NGHIỆP ...................................................................................................................... 6 2.1 Tổng quan về dự toán ............................................................................................. 6 2.1.1 Khái niệm và ý nghĩa dự toán ....................................................................... 6 2.1.2 Các loại dự toán ngân sách ........................................................................... 9 2.1.2.1 Dự toán ngân sách dài hạn và dự toán ngân sách ngắn hạn ..................... 9 2.1.2.2 Dự toán ngân sách tĩnh và dự toán ngân sách linh hoạt .......................... 9 2.2 Các mô hình lập dự toán ....................................................................................... 10 2.2.1 Mô hình 1 – Mô hình thông tin 1 xuống .................................................... 10 2.2.2 Mô hình 2- Mô hình thông tin 2 xuống 1 lên. ............................................. 11 2.2.3 Mô hình 3 – Mô hình thông tin 1 lên 1 xuống ............................................ 13 2.3 Kỳ dự toán; Sổ tay dự toán; Uỷ ban dự toán......................................................... 14 2.3.1 Kỳ dự toán .................................................................................................. 14 2.3.2 Sổ tay dự toán ............................................................................................. 14 2.3.3 Ủy ban dự toán .......................................................................................... 15 2.4 Quy trình lập dự toán ............................................................................................ 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ......................................................................................... 18 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSVINA ............................................. 20 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Posvina ............................. 20 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................. 20 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ .................................................................................. 20 ix 3.1.2.1 Chức năng ............................................................................................. 20 3.1.2.2 Nhiệm vụ .............................................................................................. 20 3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty ............................................................ 22 3.1.3.1 Sơ đồ tổ chức ........................................................................................ 22 3.1.3.2 Nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban .............................................. 23 3.1.4 Giới thiệu sản phẩm chính và quy trình sản xuất sản phẩm tại công ty ...... 24 3.1.4.1 Giới thiệu sản phẩm chính của công ty ................................................. 24 3.1.4.2 Quy trình sản xuất sản phẩm tại công ty ............................................... 24 3.1.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ................................ 26 3.1.5.1 Những thuận lợi .................................................................................... 26 3.1.5.2 Những khó khăn .................................................................................... 26 3.1.5.3 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .......... 27 3.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Posvina .......................................... 28 3.2.1 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng ....................................................... 28 3.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ............................................................ 28 3.2.2.1 Sơ đồ tổ chức ........................................................................................ 28 3.2.2.2 Diễn giải sơ đồ ...................................................................................... 29 3.3 Thực trạng công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina ............... 30 3.3.1 Mục đích nghiên cứu công tác lập dự toán ngân sách tại công ty ............... 30 3.3.2 Mô hình lập dự toán ngân sách tại công ty ................................................. 30 3.3.2.1 Các mẫu biểu quy định báo cáo chỉ tiêu kế hoạch của công ty mẹ ........ 30 x 3.3.2.2 Mô hình lập dự toán ngân sách ............................................................. 30 3.3.3 Quy trình lập dự toán ngân sách ................................................................. 31 3.3.4 Các báo cáo dự toán đã lập tại công ty....................................................... 32 3.3.4.1 Dự toán thành phẩm .............................................................................. 32 3.3.4.2 Dự toán nguyên vật liệu ........................................................................ 34 3.3.4.3 Dự toán chi phí lao động ....................................................................... 36 3.3.4.4 Dự toán đầu tƣ TSCĐ ........................................................................... 36 3.3.4.5 Dự toán chi phí khấu hao TSCĐ ........................................................... 36 3.3.4.6 Dự toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .................................... 37 3.3.4.7 Dự toán Tiền: ........................................................................................ 41 3.3.4.8 Dự toán Bảng cân đối kế toán ............................................................... 41 3.4 Đánh giá thực trạng lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina. .............. 42 3.4.1 Những ƣu điểm ........................................................................................... 42 3.4.2 Những nhƣợc điểm ..................................................................................... 43 3.4.2.1 Môi trƣờng dự toán ............................................................................... 43 3.4.2.2 Mô hình dự toán .................................................................................... 44 3.4.2.3 Quy trình dự toán .................................................................................. 45 3.4.2.4 Các báo cáo dự toán .............................................................................. 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ......................................................................................... 48 CHƢƠNG 4: HOÀN THIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSVINA ............................................................................... 50 4.1 Mục đích hoàn thiện công tác dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina ..... 50 xi 4.2 Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện ....................................................................... 51 4.2.1 Quan điểm hoàn thiện ................................................................................. 51 4.2.2 Mục tiêu hoàn thiện. ................................................................................... 51 4.3 Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina ................................... 51 4.3.1 Các nguyên tắc cần tuân thủ về lập dự toán ngân sách trong doanh nghiệp 51 4.3.2 Hoàn thiện quy trình lập dự toán ngân sách. ............................................... 52 4.3.3 Hoàn thiện mô hình dự toán ngân sách ....................................................... 55 4.3.4 Hoàn thiện các báo cáo dự toán ngân sách.................................................. 56 4.3.5 Kỳ dự toán ngân sách. ................................................................................ 59 4.3.6 Hoàn thiện các báo cáo dự toán ngân sách.................................................. 59 4.3.6.1 Dự toán tiêu thụ .................................................................................... 60 4.3.6.2 Dự toán sản xuất. .................................................................................. 63 4.3.6.3 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .............................................. 65 4.3.6.4 Dự toán chi phí nhân công trực tiếp ...................................................... 69 4.3.6.5 Dự toán chi phí sản xuất chung. ............................................................ 71 4.3.6.6 Dự toán giá thành sản phẩm .................................................................. 74 4.3.6.7 Dự toán tồn kho thành phẩm ................................................................. 74 4.3.6.8 Dự toán đầu tƣ TSCĐ ........................................................................... 75 4.3.6.9 Dự toán chi phí bán hàng. ..................................................................... 76 4.3.6.10 Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp................................................. 78 4.3.6.11 Dự toán tiền. ....................................................................................... 79 xii 4.3.6.12 Dự toán chi phí lãi vay. ....................................................................... 80 4.3.6.13 Dự toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. ................................. 81 4.3.6.14 Dự toán các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nƣớc. ............................. 82 4.3.6.15 Dự toán Bảng cân đối kế toán. ............................................................ 82 4.4 Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina ........................................................................................................... 83 4.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán quản trị................................................................. 83 4.4.2 Tổ chức nhân sự trong việc thực hiện lập dự toán ngân sách. ..................... 84 4.4.3 Đầu tƣ trang thiết bị phục vụ cho công tác dự toán..................................... 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 ......................................................................................... 85 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 87 5.1 Kết luận ................................................................................................................ 87 5.2 Kiến nghị .............................................................................................................. 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................ 90 PHỤ LỤC xiii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa 1 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 2 BHXH Bảo hiểm xã hội 3 BHYT Bảo hiểm y tế 4 CĐKT Cân đối kế toán 5 ĐVT Đơn vị tính 6 GTGT Giá trị gia tăng 7 KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh 8 KPCĐ Kinh phí công đoàn 9 NVL Nguyên vật liệu 10 QLDN Quản lý doanh nghiệp 11 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13 Tr.đ Triệu đồng 14 TSCĐ Tài sản cố định 15 SP Sản phẩm 16 SX Sản xuất 17 SXC Sản xuất chung 18 SXKD Sản xuất kinh doanh 19 VNĐ Việt Nam Đồng 20 VNSteel Tổng Công ty Thép Việt Nam 21 USD Đô la Mỹ STT xiv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mô hình thông tin 1 xuống ......................................................................... 11 1 Sơ đồ 2.2: Mô hình thông tin 2 xuống 1 lên. ............................................................... 12 Sơ đồ 2.3: Mô hình thông tin 1 lên 1 xuống ................................................................ 13 Sơ đồ 2.4: Quy trình dự toán ngân sách của Stephen Brookson .................................. 16 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Posvina ........................ 22 5 Sơ đồ 3.2: Quy trình sản xuất thép lá mạ kẽm ............................................................. 24 6 Sơ đồ 3.3: Quy trình sản xuất thép lá mạ màu ............................................................. 25 7 Sơ đồ 3.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Posvina ........................ 28 8 Sơ đồ 3.5: Mô hình lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina ...................... 31 9 Sơ đồ 4.1: Hoàn thiện hệ thống các báo cáo dự toán ngân sách .................................. 58 10 Sơ đồ 4.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty TNHH Posvina ............................. 84 11 xv DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục chƣơng 3 Phụ lục 3.1a: Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012 Phụ lục 3.1b: Biểu số 01/VNS - Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Phụ lục 3.1c: Biểu số 02a/VNS – Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 Phụ lục 3.2a: Định mức nguyên vật liệu Phụ lục 3.2b: Giá mua nguyên vật liệu Phụ lục 3.2c: Tỷ giá ngoại tệ Phụ lục 3.2d: Giá bán Phụ lục 3.2e: Chi phí sản xuất chung Phụ lục 3.2f: Chi phí khác trong bán hàng và quản lý Phụ lục 3.2g: Tiết kiệm chi phí Phụ lục 3.3: Dự toán thành phẩm 2012 Phụ lục 3.4: Dự toán nguyên vật liệu 2012 Phụ lục 3.5: Dự toán chi phí lao động 2012 Phụ luc 3.6: Dự toán đầu tƣ 2012 Phụ lục 3.7: Dự toán khấu hao TSCĐ 2012 Phụ lục 3.8: Dự toán tiền 2012 Phụ lục 3.9 : Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2012 Phụ lục 3.10: Dự toán bảng cân đối kế toán 2012 Phụ lục chƣơng 4 Phụ lục 4.1a: Dự toán tiêu thụ năm 2013 – Phần I: Dự toán sản lƣợng, doanh thu Phụ lục 4.1b: Phần II: Số tiền dự kiến thu đƣợc qua các quý Phụ lục 4.2: Dự toán sản xuất năm 2013 xvi Phụ lục 4.3a: Bảng định mức nguyên vật liệu trực tiếp Phụ lục 4.3b: Phần I: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2013 Phụ lục 4.3c: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phụ lục 4.3d: Phần II- Số tiền dự kiến chi ra cho các quý Phụ lục 4.3e: Dự toán tồn kho nguyên vật liệu năm 2013 Phụ lục 4.4a: Dự toán chi phí lao động năm 2013 Phụ lục 4.4b: Dự toán chi phí nhân công trực tiếp năm 2013 Phụ lục 4.5a: Bảng định mức chi phí sản xuất chung Phụ lục 4.5b: Dự toán chi phí khấu hao TSCĐ năm 2013 Phụ lục 4.5c: Dự toán chi phí sản xuất chung cho thép lá mạ kẽm Phụ lục 4.5d: Dự toán chi phí sản xuất chung cho thép lá mạ màu Phụ lục 4.5e: Dự toán chi phí sản xuất chung khác Phụ lục 4.5f: Dự toán chi phí sản xuất chung năm 2013 Phụ lục 4.6: Dự toán giá vốn hàng bán năm 2013 Phụ lục 4.7: Dự toán tồn kho thành phẩm năm 2013 Phụ lục 4.8: Dự toán đầu tƣ tài sản cố định năm 2013 Phụ lục 4.9a: Bảng phân loại chi phí bán hàng Phụ lục 4.9b: Dự toán chi phí bán hàng năm 2013 Phụ lục 4.10a: Bảng phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp Phụ lục 4.10b: Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 Phụ lục 4.11: Dự toán tiền năm 2013 Phụ lục 4.12: Dự toán chi phí lãi vay năm 2013 Phụ lục 4.13a: Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh thép lá mạ kẽm Phụ lục 4.13b: Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh thép lá mạ màu Phụ lục 4.13c: Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 Phụ lục 4.14: Dự toán các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nƣớc năm 2013 Phụ lục 4.15: Dự toán Bảng cân đối kế toán năm 2013 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh luôn mang tính chất phức tạp, khốc liệt. Có thể nói, chính chất lƣợng và hiệu quả của công tác lập dự toán ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng, hiệu quả quản lý, điều hành tổ chức để đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp có thể hoạt động đúng hƣớng và có hiệu quả khi công ty có đƣợc một công tác lập dự toán hoàn chỉnh và tƣơng đối chính xác. Công tác lập dự toán không những đáp ứng yêu cầu thông tin trong quá khứ mà còn hƣớng đến những diễn biến trong tƣơng lai nhằm giúp nhà quản trị họach định, tổ chức, điều hành, kiểm soát và đƣa ra đƣợc những quyết định đúng đắn, phù hợp với các mục tiêu đã xác lập. Hiện nay, công tác lập dự toán là một công cụ mà ít đƣợc các doanh nghiệp quan tâm hoặc có đề cập đến nhƣng sử dụng nó chƣa có hiệu quả, và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Posvina cũng không là ngoại lệ. Là một đơn vị liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam và Tập đoàn Posco – Hàn Quốc, với ngành nghề là sản xuất và kinh doanh thép lá mạ kẽm và mạ màu các loại, công tác lập dự toán của công ty còn nhiều khiếm khuyết nhƣ: các dự toán đã lập mang tính tham khảo và chỉ là báo cáo cho đầy đủ theo biểu mẫu quy định của công ty mẹ, chƣa có tính sáng tạo và hợp lý, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận, chƣa nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác lập dự toán. Vì vậy chất lƣợng lập dự toán tại đơn vị chƣa cao. Mặt khác, các đối thủ cạnh tranh trong ngành thép luôn diễn ra và cụ thể là công ty đang mất dần đi thị phần kinh doanh trên thị trƣờng. Làm thế nào để tận dụng tốt cơ hội kinh doanh và đƣơng đầu với những thách thức là mối quan tâm của Công ty TNHH Posvina nói riêng và của cả hai công ty mẹ nói chung. 2 Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nâng cao năng lực cạnh tranh và ổn định trên thị trƣờng, đó chính là mục tiêu chung của Công ty TNHH Posvina và của cả hai công ty mẹ, mà một trong những công cụ quản lý hiệu quả chính là lập dự toán một cách có khoa học. Vì thế mà tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Posvina” với mong muốn là đề xuất một số ý kiến chủ quan nhằm hoàn thiện dự toán ngân sách để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của công ty. 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Về lĩnh vực ngân sách trong doanh nghiệp thì có các đề tài nghiên cứu đến công tác hoàn thiện dự toán ngân sách đã đƣợc thực hiện nhƣ sau: - “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Điện Tử Samsung Vina”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của Dƣơng Minh Giới, năm 2003. - “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty 32”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của Nguyễn Thị Thu Hiền, năm 2005. - “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Phân Bón Miền Nam”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của Nguyễn Ý Nguyên Hân, năm 2008. - “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của Huỳnh Thị Đăng Khoa, năm 2009. - “Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Phạm Nguyên”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của Hồ Xuân Hữu, năm 2009. - “Hoàn thiện hệ thống dự toán ngân sách tại Công ty Xăng Dầu Khu Vực II”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của Võ Thị Thiên Hƣơng, năm 2010. - “Dự toán ngân sách tại Công ty Pepsico Việt Nam – Ngành Foods thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của Nguyễn Thị Minh Đức, năm 2010. Những vấn đề đã giải quyết đƣợc: các đề tài về hoàn thiện dự toán ngân sách trong doanh nghiệp đã nêu trên đều căn cứ dựa trên những cơ sở lý luận về dự toán 3 ngân sách trong doanh nghiệp. Xét về mặt nội dung thì các đề tài về hoàn thiện dự toán ngân sách tại doanh nghiệp đều khác nhau về cách thức lập dự toán sao cho phù hợp với tình hình SXKD tại doanh nghiệp đó. Những khác biệt về đề tài của tác giả so với các công trình đã công bố nêu trên: nội dung hoàn thiện dự toán ngân sách trong doanh nghiệp đƣợc nghiên cứu tại một đơn vị cụ thể là Công ty TNHH Posvina, do đó về cách thức lập dự toán phù hợp với tình hình SXKD tại Công ty TNHH Posvina. Mặt khác, hầu hết các đề tài nêu trên chƣa đề cập đến một loại báo cáo dự toán trong hệ thống dự toán ngân sách trong doanh nghiệp là Dự toán các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nƣớc. Vì những lý do đã nêu trên, đề tài sẽ nghiên cứu về thực trạng dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina và từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự toán ngân sách tại công ty. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dự toán ngân sách trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đã nêu, từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách tại công ty. 1.3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Từ các mục tiêu nghiên cứu tổng quát đã nêu ở trên, các mục tiêu nghiên cứu cụ thể nhƣ sau: Đánh giá về thực trạng lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina qua tài liệu dự toán ngân sách năm 2012 tại công ty: mô hình lập dự toán đã có tại công ty, quy trình lập dự toán, các loại báo cáo dự toán đã lập tại công ty, môi trƣờng dự toán. Từ việc đánh giá về thực trạng lập dự toán ngân sách tại công ty, các giải pháp đƣợc đề ra nhằm: hoàn thiện quy trình lập dự toán, hoàn thiện mô hình lập dự toán, hoàn thiện các báo cáo dự toán ngân sách trong doanh nghiệp. 4 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu đề tài: tập trung nghiên cứu các vấn đề về dự toán ngân sách ngắn hạn tại Công ty TNHH Posvina. Phạm vi nghiên cứu đề tài: đánh giá thực trạng công tác lập dự toán ngân sách tại công ty qua tài liệu dự toán ngân sách năm 2012. Sử dụng các số liệu năm 2012 đã đƣợc báo cáo chính thức để lập dự toán ngân sách năm 2013 tại công ty nhằm minh hoạ đƣa ra các giải pháp hoàn thiện dự toán ngân sách. 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Đề tài đƣợc nghiên cứu trên cơ sở phƣơng pháp duy vật biện chứng, ngoài ra còn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể khác nhƣ: phƣơng pháp thu thập thông tin; phƣơng pháp quan sát; phƣơng pháp phân tích thông tin, thống kê, mô tả... Các phƣơng pháp sẽ đƣợc thực hiện để đạt đƣợc các mục tiêu và những nội dung nêu trên: - Nội dung 1: Nêu thực trạng và đánh giá về công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina. + Phƣơng pháp thu thập thông tin; phƣơng pháp quan sát: quan sát, thu thập nguồn thông tin thứ cấp có tại công ty: các tài liệu giới thiệu về công ty, tài liệu dự toán ngân sách năm 2012, báo cáo tài chính các năm 2010, 2011, 2012. + Phƣơng pháp phân tích thông tin, thống kê, mô tả: từ những tài liệu đã đƣợc thu thập, tiến hành tổng hợp, thống kê lại những thông tin đã thu thập đƣợc. Sau đó phân tích, đánh giá về thực trạng lập dự toán ngân sách tại công ty. - Nội dung 2: Đƣa ra các giải pháp hoàn thiện về công tác lập dự toán tại công ty. + Phƣơng pháp thu thập số liệu: Thu thập các số liệu năm 2012 đã đƣợc báo cáo chính thức đồng thời phỏng vấn trực tiếp với các phòng ban tại Công ty TNHH Posvina để lập dự toán ngân sách năm 2013 nhằm minh hoạ đƣa ra các giải pháp hoàn thiện. 1.6 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 1.6.1 Ý nghĩa khoa học
- Xem thêm -