Tài liệu Hoàn thiện công tác xuất nhập khẩu tại công ty tnhh longshin

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

Lời Cảm Ơn Những năm tháng của thời sinh viên đi qua để lại cho em bao kỷ niệm chẳng thể nào quên, là khoảng gian mà em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và có nhiều ý nghĩa nhất, mỗi ngày đến và đi qua em được học hỏi, tiếp xúc biết bao kiến thức mới dưới sự chỉ bảo tận tình của các Thầy, Cô trong trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang đặc biệt là các Thầy Cô trong Khoa Kinh Tế. Hôm nay cho phép em những tâm tư, tình cảm của em sau hơn bốn năm học bằng những lời cảm ơn chân thành: Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Thuỷ Sản, quý Thầy Cô trong trường. Đặc biệt là các Thầy Cô trong Khoa Kinh Tế- những người đã bên em hướng dẫn và truyền đạt cho em vốn kiến thức vô cùng quý báu. Em xin chân thành cảm Cô Hoàng Thu Thuỷ đã tận tình hướng dẫn em thực hiện đề tài này. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc và các phòng ban trong công ty TNHH LONGSHIN, đặc biệt là phòng Kế hoạch - Kinh doanh tạo điều kiện, giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua.. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình em - những người đã tạo điều kiện và luôn bên em giúp đỡ em cả về thể chất lẫn tinh thần để em vững tâm học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sinh viên thực hiện Trần Thị Thái 1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Mục lục Bảng biểu – Sơ đồ - hình vẽ Mở đầu ................................................................................................................. 5 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN.............................................................................. 7 I.1. Quát chung về hoạt động xuất khẩu ................................................... 7 I.1.1 Khái niệm.......................................................................................... 7 I.1.2 Vai trò của xuất khẩu ........................................................................ 7 I.1.3 Các hình thức xuất khẩu ................................................................... 11 I.1.4 Các phương thức giao dịch quốc tế .................................................. 11 I.2 Giới thiệu về hợp đồng xuất khẩu ....................................................... 14 I.2.1 Khái niện........................................................................................... 14 I.2.2 Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương ............ .................. 14 I.2.3 Điều kiện để hợp đồng ngoại thương có hiệu lực ......... .................. 14 I.2.4 Nội dung các điều khoản hợp đồng mua bán ngoại thương............ 15 I.3 Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá ................ 19 I.3.1 Nghiên cứu thị trường....................................................................... 20 I.3.2 Lập phương án kinh doanh ............................................................... 21 I.3.3 Ký kết hợp đồng xuất khẩu.............................................................. 21 I.3.4 Xin giấy phép xuất khẩu................................................................... 23 I.3.5 Thực hiện các công việc ở giai đoạn đầu khâu thanh toán…........... 23 I.3.6 Chuẩn bị hàng hoá để xuất khẩu....................................................... 24 I.3.7 Kiểm tra hàng hoá xuất khẩu............................................................ 25 I.3.8 Thuê phương tiện vận tải.................................................................. 26 I.3.9 Mua bảo hiểm ................................................................................... 26 I.3.10 Làm thủ tục hải quan ...................................................................... 26 I.3.11 Giao hàng ....................................................................................... 27 I.3.12 Lập bộ chứng từ thanh toán ............................................................ 27 I.3.13 Giải quyết khiếu nại........................................................................ 28 II.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty ................................................................................................ 29 II.4.1 Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô.......................................... 29 II.4.2 Những nhân tố thuộc môi trường vi mô.......................................... 33 Chương II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH LONGSHIN ....... 37 II.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH LONGSHIN ............................. 37 II.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ................................. 38 II.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ................................................... 39 II.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty ................................... 40 II.1.4 Tình hình lao động của công ty....................................................... 45 II.1.5 Tình hình thu nhập của người lao động tại công ty ......................... 48 II.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty .......................................... 50 II.2.1 Phân tích sự biến động của tài sản .................................................. 50 2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com II.2.2 Phân tích sự biến động của nguồn vốn............................................ 55 II.2.3 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán ................. 55 II.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.......................... 57 II.4 Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty .................... 61 II.4.1 Tình hình thu mua nguyên liệu tại công ty ..................................... 61 II.4.2 Tình hình xuất khẩu của công ty ..................................................... 64 II.5 Tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty ......................... 79 II.5.1 Ký kết hợp đồng xuất khẩu ............................................................. 81 II.5.2 Xin giấy phép xuất khẩu.................................................................. 84 II.5.3 Yêu cầu khách hàng mở L/C và kiểm tra L/C................................ 84 II.5.4 Chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu .......................................................... 90 II.5.5 Kiểm tra hàng hoá xuất khẩu.......................................................... 91 II.5.6 Thuê phương tiện vận chuyển ......................................................... 91 II.5.7 Làm thủ tục hải quan....................................................................... 92 II.5.8 Giao hàng ........................................................................................ 94 II.5.9 Thanh toán ...................................................................................... 95 II.5.10 Giải quyết khiếu nại ...................................................................... 102 II.6 Đánh giá chung về công tác kinh doanh xuất khẩu tại công ty .......... 103 II.6.1 Những mặt đạt được......................................................................... 103 II.6.2 Những tồn tại ................................................................................... 104 Chương III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY .................................................................... 105 III.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác xuất khẩu tại công ty ............ 105 III.2 Một số giải pháp .............................................................................. 105 III.2.1 Giải pháp 1: Chủ động tạo nguồn nguyên liệu đầu vào ................ 105 III.2.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện các khâu trong quá trình thực hiện hợp đồng. ............................................................................................ 108 III.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và mở rộng thị trường xuất khẩu ............................................................ 109 Kết luận ..................................................................................................... 113 Tài liệu tham khảo..................................................................................... 115 BẢNG BIỂU Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu của các đối thủ cạnh tranh ở thị trường Đài Loan ............................................................................................................... 35 Bảng 2: Tình hình lao động của công ty ....................................................... 46 Bảng 3: Tiền lương bình quân của người lao động tại công ty ..................... 48 Bảng 4: Cơ cấu thu nhập bình quân của người lao động tại công ty từ năm 2003-2005................................................................................. 49 Bảng 5: Phân tích sự biến động của tài sản qua các năm .......................... 51 Bảng 6: Phân tích sự biến động của nguồn vốn qua các năm ....................... 54 Bảng7: Một số chỉ tiêu của công ty từ năm 2003-2005 ................................ 55 Bảng 8: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của công ty ................ 56 Bảng9: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm....... 58 3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Bảng10 : Các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm................................................................ 59 Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu của công ty theo mặt hàng qua các năm .... 65 Bảng12: Kim ngạch xuất khẩu của công ty tại thị trường ........................... 66 Bảng 13: Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty theo thị trường .............. 70 Bảng14 : Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Đài Loan............................ 72 Bảng 15: Kim ngạch xuất khẩu của công ty theo phương thức thanh toán .............74 Bảng 16: Kim ngạch xuất khẩu c ủa công ty theo phương thức thanh toán qua các năm 2003 – 2005 ............................................................. 76 Bảng 17: Kim ngạch xuất khẩu của công ty theo giá xuất khẩu từ năm 2003- 2005..................................................................................... 78 Bảng 18: Kim ngạch xuât khẩu của công ty so với tỉnh Khánh Hoà ............. 130 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Mô hình xuất khẩu uỷ thác............................................................... 11 Sơ đồ 2: Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu ......................................... 19 Sơ đồ3: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Longshin...................... 41 Sơ đồ 4: Cơ cấu sản xuất của công ty............................................................. 44 Sơ đồ 5 : Hệ thống cung cấp nguyên liệu của công ty62 Sơ đồ 6: Quy trình thực hiện hợp đồng theo giá FOB sử dụng phương thức thanh toán TTR của công ty .................................................. 79 Sơ đồ 6: .Quy trình thực hiện hợp đồng theo giá C IF sử dụng phương thức thanh toán L/C của công ty.................................................... 80 HÌNH ẢNH Hình 1: C ông ty TNHH LONGSHIN ............................................................ 37 Các chữ viết tắt CPBH CPQLDN CPTC DDT GT GVHB KCN NVCSH TL TNHH TT : Chi phí bán hàng : Chi phí quản lý doanh nghiệp : Chi phí tài chính : Doanh thu thuần : Giá trị : Giá vốn hàng bán : Khu công nghiệp : Nguồn vốn chủ sở hữu : Tỷ lệ : Trách nhiệm hữu hạn : Tỷ trọng 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lời nói đầu Gần 30 năm đổi mới đất nước, đến nay Việt Nam đã gặt hái được những thành tựu to lớn được quốc tế đánh giá cao, tiếng nói của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế ngày càng quan trọng, nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập “sâu” hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - chính trị với nhiều quốc gia, nhiều tổ chức kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, sau hơn 11 năm đàm phán gian khổ, đến nay Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Gia nhập vào WTO, bên cạnh những thuận lợi cũng như những cơ hội do WTO mang lại, Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam phải hoạt động trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để đạt được hiệu quả trong động sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã thực hiện tương đối tốt các khâu trong công tác xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định đòi hỏi các doanh nghiệp phải khác phục để hạn chế những tổi thất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Công ty TNHH LONGSHIN, là doanh doanh nghiệp mới gia nhập ngành, tham gia vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu thuỷ sản. Tuy là một doanh mới đi vào hoạt động những công ty đã và đang không ngừng vươn lên, trở thành một trong những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, nhiều năm liền được nhận bằng khen của bộ Thương Mại. Tuy nhiên, trong công tác xuất khẩu của công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của công ty. Làm thế nào để khắc phục những hạn chế trên là vấn đề mà Ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, đồng thời xuất phát từ sở thích muốn tìm hiểu những nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu cho nên em đã lựa chọn và thự hiện đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH LONGSHIN. 5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Kết cấu của đề tài: Chương I: Cơ sở lý luận Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH LONGSHIN Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác xuất khẩu tại công ty Với sự hướng dẫn, giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo Hoàng Thu Thuỷ, các cô chú, các anh chị trong công ty cũng như sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên, với vốn kiến thực còn hạn chế cho nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình phân tích, nhận định và đề xuất giải pháp. Vì vậy em mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, các anh chị trong công ty để đồ án tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Sinh viên thực hiên Trần Thị Thái 6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU I.1. Khái niệm Thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của từng quốc gia. Đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của các quốc gia, cho dù quốc gia lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, phát triển hay không phát triển Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Cơ sở hình thành hoạt động xuất khẩu là do sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, các nguồn tài nguyên khác,..dẫn đến sự khác nhau về lợi thế trong các lĩnh vực khác nhau của các quốc gia. Để khai thác tối đa lợi thế và khắc phục những hạn chế, tạo sự cân bằng giữa các yếu tố trong quá trình sản xuất và tiêu dùng, các quốc gia phải tiến hành trao đổi các loại hàng hoá và dịch vụ với nhau. Từ đó xuất khẩu ra đời. Tuy nhiên, xuất khẩu không phải chỉ diễn ra giữa các quốc gia có lợi thế về lĩnh vực này hay lĩnh vực khác mà ngay cả các quốc gia không có lợi thế gì về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực,…thì quốc gia đó vẫn thu được lợi ích khi tham gia vào hoạt động xuất khẩu. I.2 Vai trò của xuất khẩu I.2.1 Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân Xuất khẩu hàng hoá là một hoạt động nằm trong lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng hoá của quá trình tái sản xuất mở rộng nhằm mục đích liên kết sản xuất với tiêu dùng của nước này với nước khác. Hoạt động đó không chỉ diễn ra giữa các cá thể riêng biệt mà phải có sự tham gia của toàn bộ hệ thống kinh tế với sự điều hành của nhà nước. Chính vì vậy, xuất khẩu có vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Thông qua xuất khẩu có thể làm tăng nguồn thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán, tăng nguồn thu cho ngân sách, kích thích đổi mới công nghệ, cải biến cơ cấu nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho nhân dân. Những vai trò đó được cụ thể như sau: 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com v Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Để thực hiện đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trước mắt chúng ta phải nhập khẩu một số lượng lớn máy móc thiết bị hiện đại từ nước ngoài nhằm phục vụ cho việc sản xuất. Nguồn vốn để nhập khẩu thường dựa vào các nguồn chủ yếu sau: nguồn vốn vay, viện trợ, đầu tư nước ngoài và xuất khẩu. Nguồn vốn vay rồi cũng phải trả, nguồn vốn viện trợ và đầu tư nước ngoài có hạn, hơn nữa các nguồn vốn này thường phải phụ thuộc vào nước ngoài. Vì vậy nguồn vốn quan trọng nhất để nhập khẩu là xuất khẩu. v Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển Dưới tác động của xuất khẩu, cơ cấu sản xuất và tiêu dùng trên thế giới làm cơ sở để tổ chức sản xuất và xuất khẩu. Điều đó có tác động tích cực đến sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Sự tác động này thể hiện: Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khác phát triển. Chẳng hạn khi phát triển ngành thuỷ sản xuất khẩu tạo điều kiện cho ngành nuôi trồng, chế biến thuỷ sản phát triển. Xuất khẩu tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm góp phần làm cho sản xuất ổn định và phát triển, tạo ra lợi thế kinh tế nhờ quy mô . Xuất khẩu còn có vai trò thúc đẩy chuyên môn hoá sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất của quốc gia. Nó cho phép chuyên môn hoá sản xuất phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu. Ngày nay với một loại sản phẩm người ta có thể nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm ở nước thứ nhất, chế tạo ở nước thứ hai, lắp ráp ở nước thứ ba, tiêu thụ ở nước thứ tư và thanh toán ở nước thứ năm. Như vậy, hàng hoá được sản xuất ra ở một nước nhưng tiêu thụ ở những nước khác nhau, điều đó cho ta thấy tác động ngược trở lại của việc chuyên môn hoá sản xuất. Thông qua xuất khẩu, hàng hoá của các quốc gia có điều kiện tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả và chất lượng. Cuộc cạnh tranh này có tác dụng buộc các doanh nghiệp phải tổ chức lại sản xuất, hình thành một cơ cấu sản xuất hợp lý luôn thích nghi được với sự biến động của thị trường thế giới. Ngoài ra còn tạo điều kiện mở rộng khả năng cung cấp 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com các yếu tố đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, mở rộng khả năng tiêu dùng của quốc gia. v Xuất khẩu có vai trò kích thích đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất. Hoạt động xuất khẩu là hoạt động hướng ra thị trường thế giới, một thị trường mà sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Sự tồn tại và phát triển của hàng hoá xuất khẩu phụ thuộc rất lớn vào chất lượng giá cả, dịch vụ do đó phụ thuộc rất lớn vào công nghệ sản xuất ra chúng. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất trong nước phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn tìm tòi sang tạo để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác, xuất khẩu trong nền kinh tế cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị sản xuất và kinh doanh, đòi hỏi nâng cao tay nghề người lao động. v Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Tác động của xuất khẩu đến đời sống của nhân dân thể hiện trên nhiều phương diện. Một mặt sản xuất hàng xuất khẩu là nơi thu hút hàng triệu lao động vào làm việc và có thu nhập ổn định. Mặt khác, xuất khẩu tạo ra ngoại tệ để nhập khẩu vật phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng phong phú của nhân dân. v Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Đẩy mạnh xuất khẩu có vai trò tăng cường sự hợp tác quốc tế với các nước, nâng cao địa vị và vai trò của nước ta trên thương trường quốc tế, xuất khẩu và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quỹ tín dụng đầu tư, mở rộng vận tải quốc tế…Mặt khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại lại tạo điều kiện cho việc mở rông xuất khẩu. Đối với nước ta hướng mạnh về xuất khẩu là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại, qua đó tranh thủ nắm bắt thời cơ, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, rút ngắn sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam so với thế giới. I.2.2 Đối với các doanh nghiệp Ngày nay xu hướng vươn ra thị trường nước ngoài là một xu hướng tất yếu của tất cả các quốc gia và các doanh nghiệp, việc xuất khẩu các loại hang 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com hoá và dịch vụ ra nước ngoài đưa lại cho các doanh nghiệp những lợi ích sau đây: Ø Xuất khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, mở rộng quan hệ kinh doanh với các bạn hàng trong và ngoài nước trên cơ sở hai bên cùng có lợi, tăng doanh số và lợi nhuận đồng thời phân tán và chia sẻ rủi ro, mất mát trong hoạt động kinh doanh, tăng cường uy tín của các doanh nghiệp trên thị trường. Ø Thông qua hoạt động xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội độ kỹ thuật công nghệ, phát triển hệ thống các kênh phân phối sản phẩm. Tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Qua đó có điều kiện giữ gìn, nâng cấp và phát triển trình Ø Xuất khẩu đảm bảo cho các doanh nghiệp luôn nâng cao việc sử dụng các kỷ năng quản lý chuyên môn chẳng hạn như kỹ năng quản lý hoạt động xuất khẩu, bán hang trên thị trường quốc tế, quản lý và dự đoán những xu hướng biến động của tỷ giá hối đoái. Mặt khác, thông qua xuất khẩu doanh nghiệp có được nguồn ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ kỹ thuật để tái đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh. Ø Ngoài ra sản xuất hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động vào làm việc tạo ra thu nhập ổn định cho cán bộ công nhận viên, tạo ra nguồn ngoại tệ để nhập khẩu vật liệu tiêu dùng vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân vừa tăng khả năng quay vòng vốn nhanh, tạo điều kiện thu được lợi nhuận cao. I.3 Các hình thức xuất khẩu Với mục tiêu là đa dạng hoá kinh doanh xuất khẩu nhằm phân tán và chia sẻ rủi ro, các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có thể lựa chọn nhiều hình thức xuất khẩu khác nhau. Các hình thức xuất khẩu đựợc sử dụng phổ biến hiện nay: I.3.1 Xuất khẩu trực tiếp Xuất khẩu trực tiếp là một hình thức giao dịch mà nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu trực tiếp quan hệ với nhau bằng cách gặp mặt hoặc qua thư từ, điện tín để bàn bạc và thoả thuận với nhau về hàng hoá, giá cả và các điều kiện giao dịch từ đó hàng hoá và dịch vụ của nhà xuất khẩu sẽ được đưa tới tay nhà nhập khẩu. 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Về nguyên tắc xuất khẩu trực tiếp có thể làm tăng thêm rủi ro trong kinh doanh, song nó lại có những ưu điểm nổi bật sau: giảm bớt chi phí trung gian do đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, có thể liên hệ trực tiếp và đều đặn với khách hàng với thị trường nước ngoài để biết được nhu cầu của khách hàng và tình hình bán hàng ở thị trường đó nên doanh nghiệp có thể linh hoạt hơn trong chiến lược sản phẩm cũng như các dịch vụ sau bán hàng. I.3.2 Xuất khẩu uỷ thác Xuất khẩu uỷ thác là hình thức kinh doanh trong đó đơn vị ngoại thương đóng vai trò là người trung giant hay cho đơn vị sản xuất tiến hành ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương tiến hành các thủ tục hợp tác để xuất khẩu hàng hoá cho nhà sản xuất nhờ đó thu được một khoản tiền nhất định. Bên bán Bên mua Trung gian Sơ đồ 1: Mô hình xuất khẩu uỷ thác Ưu điểm của hình thức xuất khẩu này là mức độ rủi ro thấp, đặc biệt là không cần bỏ vốn vào kinh doanh, tạo được việc làm cho người lao dộng, đồng thời cũng tạo được một khoản lợi nhuận đáng kể. Tóm lại các hình thức xuất khẩu rất đa dạng. Trong thực tế hoạt động xuất khẩu đối với một doanh nghiệp ngoại thương có thể thực hiện cùng một lúc một hay vài hình thức xuất khẩu khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện và khả năng thực tế của từng doanh nghiệp cụ thể. I.4 Các phương thức giao dịch quốc tế 1.4.1 Giao dịch thông thường Là phương thức giao dịch mua bán quốc tế trong đó người mua và người bán giao dịch trực tiếp với nhau (gặp mặt trực tiếp hoặc thông qua thu từ, điện thoại, email,..) để bàn bạc, thoả thuận những điều khoản về hàng hoá, giá cả và điều kiện giao dịch khác. 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com I.4.2 Giao dịch thông qua trung gian Là phương thức giao dịch mua bán quốc tế trong đó mọi việc thiết lập quan hệ giữa người bán và người mua cũng như việc quyết định các điều kiện mua bán đều phải thông qua một người thứ ba. Người thứ ba này gọi là trung gian buôn bán. Người trung gian phổ biến hiện nay là đại lý và môi giới. v Đại lý Là thương nhân hoặc pháp nhân tiến hành một hay nhiều hành vi thương mại quốc tế theo sự uỷ thác của người uỷ thác. Quan hệ giữa người uỷ thác với đại lý là quan hệ hợp đồng đại lý. Có ba hình thức đại lý: Ø Đại lý thụ uỷ (Mandatory): là người được chỉ định để hành động thay cho người uỷ thác, với danh nghĩa và chi phí của người uỷ thác. Thù lao của người đại lý này có thể là một khoản tiền hoặc là một mức % tính trên giá trị của công việc. Ø Đại lý hoa hồng (Commission Agent): là người được uỷ thác tiến hành hoạt động với danh nghĩa của mình nhưng với chi phí của người uỷ thác. Thù lao của người đại lý là một khoản tiền hoa hồng do người đại lý và người uỷ thác thoả thuận theo khối lượng và tính chất công việc. Ø Đại lý kim tiêu (Merchant Agent): là người đại lý hoạt động với danh nghĩa và chi phí của mình, thù lao của người này là khoản tiền chênh lệch giữa giá bán và giá mua. v Môi giới Là thương nhân trung gian giữa người bán và người mua, được người bán hoặc người mua uỷ thác tiến hành mua hoặc bán hàng hoá, dịch vụ. Khi tiến hành nghiệp vụ, người môi giới không được đứng tên của chính mình mà đứng tên của người uỷ thác, không chiếm hữu hàng hoá và không chịu trách nhiệm cá nhân trước người uỷ thác về việc khách hàng không thực hiện hợp đồng. người môi giới không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng từ trường hợp được uỷ quyền. I.4.3 Giao dịch tại sở giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế: v Thị trường triển hạn: Là nơi người bán và người mua “gặp nhau” để thoả thuận về số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian và địa điểm giao nhận hàng hoá. v Thị trường kỳ hạn ( Future Market) 12 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Là thị trường có tổ chức cao trong đó giá cả được ấn định vào lúc ký kết hợp đồng nhưng việc giao hàng và thanh toán tiền đều được tiến hành sau một thời gian nhất định. v Thị trường tự chọn (Option Market) Là thị trường diễn ra các giao dịch hợp đồng tự chọn. Ở đây đối tượng mua bán không phải là một món hàng cụ thể mà là mua bán quyền chọn mua hay quyền chọn bán theo mức giá thoả thuận. I.4.4 Phương thức giao dịch đối lưu hàng hoá Là phương thức giao dịch mua bán trong đó xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu lượng hàng hoá trao đổi có giá trị tương đương. I.4.5 Phương thức giao dịch tái xuất Tái xuất khẩu là lại xuất khẩu ra nước ngoài những hàng hoá trước đây đã nhập khẩu và chưa qua chế biến ở nước tái xuất . Ưu điểm của hình thức này là doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận cao mà không phải tổ chức sản, đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị khả năng thu hồi vốn cũng nhanh hơn. Sở dĩ có hoạt động tái xuất khẩu là do sự thuận lợi và khó khăn trong quan hệ thương mại giữa các nước xuất khẩu và nhập khẩu chẳng hạn như bị cấm vận, bị trừng phạt kinh tế. Chủ thể tham gia vào hoạt động tái xuất khẩu nhất thiết phải có sự tham gia của ba quốc gia: nước xuất khẩu, nước nhập khẩu, nước tái xuất khẩu. Vì thế còn gọi là giao dịch tái xuất là giao dịch ba bên hay giao dịch tam giác. Hàng hoá là đối tượng xuất khẩu có thể đi thẳng từ nước xuất khẩu tới nước nhập khẩu hoặc từ nước xuất khẩu sang nước tái xuất và sau đó mới tới nước nhập khẩu. I.4.6 Phương thức giao dịch tại hội chợ triển lãm v Hội chợ: là thị trường hoạt động định kỳ, được tổ chức vào một thời gian và địa điểm nhất định trong đó người bán đem trưng bày hàng hoá của mình tiếp xúc với người mua để bán hàng và ký hợp đồng mua bán hàng hoá. v Triển lãm: là việc trưng bày, giới thiệu những thành tựu về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá nhằm mục đích quảng cáo để mở rộng khả năng tiêu thụ. I.4.7 Phương thức giao dịch thương mại điện tử Khái niệm: thương mại điện tử là việc sử dụng các phương pháp điện tử tiến hành các hoạt động thương mại hay đúng hơn là trao đổi thông tin thương 13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com mại thông qua các phương tiện kỹ thuật điện tử mà không cần phải ghi ra giấy bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. Trong đó thương mại được hiểu gồm các giao dịch thương mại về cung cấp hoặc trao đổi hàng hoá, dịch vụ…Các phương tiện kỹ thuật của thương mại điện tử bao gồm: điện thoại, điện báo, telex, fax, truyền hình, thiết bị thanh toán điện tử, mạng nội bộ, internet và web. I.2 Giới thiệu về hợp đồng mua bán ngoại thương 1.2.1 Khái niệm: Hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận của bên mua và bên bán ở các nước khác nhau, trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hoá, chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hoá và quỳên sở hữu hàng hoá cho bên mua, còn bên mua phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng. 1.2.2 Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương Hàng hoá: đối tượng mua bán của hợp đồng phải được di chuyển ra khỏi biên giới quốc gia của người bán trong quá trình thực hiện hợp đồng Đồng tiền thanh toán là ngoại tệ đối với ít nhất là một bên quan hệ hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng phải có trụ sở đăng ký kinh doanh tại hai quốc gia khác nhau. 1.2.3 Điều kiện để hợp đồng ngoại thương có hiệu lực Theo điều 81LTM Vệt Nam hợp đồng mua bán ngoại thương có hiệu lực khi có đầy đủ các điều kiện sau: Chủ thể của hợp đồng ngoại thương phải hợp pháp Theo N Đ 57/CP của chính phủ nêu rõ:” thương nhân là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo ngành nghề đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.” Những người tham gia ký kết hợp đồng phải là người đại diện hợp pháp cho mỗi bên. Trong trường hợp người khác ký thay phải có giấy uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản của người đại diện hợp pháp. Hàng hoá hợp pháp Là hàng hoá được phép mua bán theo quy định của pháp luật. Tức là thương nhân có quyền kinh doanh xuất nhập khẩu tất cả các mặt hàng không nằm trong danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu. Đối với những mặt hàng được phép xuất nhập khẩu có điều kiện thì thương nhân phải xin được hạn 14 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ngạch (nếu hàng hoá thuộc diện quản lý bằng hạn ngạch), hoặc giấy phép ( nếu là hàng hoá quản lý bằng giấy phép). v Hình thức của hợp đồng ngoại thương phải hợp pháp Theo điều 81LTM Việt Nam quy định:” hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài phải được thành lập thành văn bản”. Điều 49LTM Việt Nam cũng nêu rõ:” Điện báo, telex, f ax, email và các hình thức thông tin điện tử khác cũng được coi là hình thức văn bản”. Do vậy khi mua bán với thương nhân nước ngoài ở Việt Nam thì mọi hình thức thoả thuận miệng sẽ không có giá trị pháp lý v Nội dung của hợp đồng ngoại thương phải hợp pháp Nội dung chủ yếu của hợp đồng phải đầy đủ, điều 50 LTM Việt Nam nêu rõ: hợp đồng mua bán ngoại thương phải có tối thiểu các nội dung sau: Ø Tên hàng Ø Số lượng Ø Chất lượng Ø Giá cả Ø Phương thức thanh toán Ø Địa điểm và thời hạn nhận hàng Ngoài ra, trong hợp đồng hai bên có thể thoả thuận những điều khoản khác như: điều khoản về bao bì ký mã hiệu, điều khoản bảo hành, điều khoản bảo hiểm… Trong hợp đồng ngoại thương không chứa bất cứ nội dung nào trái với pháp luật hiện hành của nước ngưòi bán và nước người mua, trái với tập quán mua bán quốc tế. I.2.4 Nội dung của các điều khoản hợp đồng mua bán ngoại thương I.2.4.1 Điều khoản tên hàng: có 5 cách thức mô tả hàng hoá: Ø Ghi tên hàng hoá bao gồm tên thông thường, tên thương mại và tên khoa học; áp dụng cho các loại hoá dược phẩm, giống cây trồng .. Ø Ghi tên hàng kèm theo tên địa phương sản xuất ra nó nếu nơi đó có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Ø Ghi tên hàng kèm theo quy cách của hàng hoá đó Ø Ghi tên hàng kèm theo công dụng của hàng hoá đó. Ø Ghi tên hàng kèm theo tên nhà sản xuất ra nó. 15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com I.2.4.2 Điều khoản phẩm chất: Đây là điều khoản nói lên mặt chất của hàng hoá mua bán bao gồm tính năng, quy cách, kích thước, tác dụng, công dụng, hiệu suất, .. của hàng hoá. Dựa vào điều khoản này người bán sẽ giao hàng đúng với yêu cầu của người mua để được thanh toán, đồng thời người mua nhận hàng theo đúng yêu cầu của mình. Ngoài ra, xác định cụ thể phẩm chất của hàng hoá là cơ sở cho người bán định giá cho phù hợp. I.2.4.3 Điều khoản số lượng Các phương pháp quy định số lượng trong hợp đồng: Ø Quy đinh dứt khoát số lượng: áp dụng đối với các hàng hoá có đơn vị tính là cái, chiếc. Ø Phương pháp quy định phỏng chừng số lượng: áp dụng đối với những hàng hoá như phân bón, quạng, ngũ cốc,.. bằng cách sử dụng những từ như: khoảng (abount), xấpxỉ (approximately),trên dưới (more or less), từ… đến (from….to). Phương pháp quy định trọng lượng: Ø Trọng lượng cả bì (Gross weight): là trọng lượng của hàng hoá cộng với trọng lượng bao bì. Ø Trọng lượng tịnh (Net weight): là trọng lượng của bản thân hàng hoá. Ø Trọng lượng thương mại (Commercial Weight): là trọng lượng của hàng hoá có độ ẩm tiêu chuẩn, thường được sử dụng khi buôn bán các mặt hàng hút ẩm như: bông, len giấy, tơ tằm… Ø Đơn vị tính số lượng: Bên cạnh hệ met, nhiều nước còn sử dụng những hệ thống đo lường khác như hệ thống đo lường của Anh, Mỹ.. do đó để tránh hiểu lầm nên thông nhất dùng hệ met hoặc quy định lượng tương đương của chúng bằng hệ met. I.2.4.4 Điều khoản giao hàng v Thời gian giao hàng Là thời gian mà người bán phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng do hai bên thoả thuận với nhau trong hợp đồng ngoại thương. v Địa điểm giao hàng Thông thường địa điểm giao hàng đi và địa điểm chuyển hàng tới phụ thuộc vào điều kiện thương mại quốc tế do hai bên thoả thuận vì điều kiện thương mại quốc tế sẽ quy định địa điểm để cho người bán tiến hành giao hàng. 16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com v Phương thức giao hàng Người ta có thể quy định việc giao nhân được tiến hành ở một nơi nào đó là giao nhận sơ bộ hay giao nhận cuối cùng. Giao nhận sơ bộ thường có quy định trong hợp đồng. Giao nhận cuối cùng có mục đích xác nhận việc giao hàng. Qua đó hai bên thừa nhận các kết quả kiểm tra hàng hoá đã lấy được ở nơi giao nhận cuối cùng. I.2.4.5 Điều khoản giá cả Đồng tiền thanh toán: là ngoại tệ đối với ít nhất một bên, thường được xác định bằng ngoại tệ mạnh, có khả năng chuyển đổi. Phương pháp quy định mức giá Ø Giá cố định: là giá được các bên thoả thuận ngay trong lúc ký kết hợp đồng. Ø Giá quy định sau: là giá được xác định sau khi ký kết hợp đồng và nó được áp dụng cho các hợp đồng có giá trị lớn, thời gian thực hiện hợp đồng lâu dài. Ø Giá có thể xét lại: là giá đã được xác định khi ký kết hợp đồng nhưng có thể được xem xét lại nếu sau này giá thị trường của hàng hoá đó có sự biến động nhất định. Ø Giá di động: là giá được tính toán dứt khoát vào lúc thực hiện hợp đồng trên cơ sở giá cả quy định ban đầu, có đề cập tới những biến động về chi phí sản xuất trong thời kỳ thực hiện hợp đồng. I.2.4.6 Điều khoản thanh toán v Phương thức thanh toán gồm có: Ø Phương thức chuyển tiền: M/T,T/T Ø Phương thức nhờ thu : D/P, D/A Ø Phương thức đổi chứng từ trả tiền: CAD Ø Phương thức tín dụng chứng từ: L/C v Thời hạn thanh toán Ø Trả tiền trước: tức là người mua cung cấp tín dụng cho người bán dưới hình thức ứng tiền hoặc ứng trước hiện vật. Ø Trả tiền ngay: tức là người mua trả tiền ngay cho người bán khi hàng và bộ chứng từ nằm trong sự định đoạt của người mua. Ø Trả tiền sau: Tức là sau khi người bán giao hàng một thời gian nào đó thì người mua mới trả tiền. 17 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com v Bộ chứng từ thanh toán Người xuất khẩu phải lập bộ chứng từ thanh toán với đầy đủ những chứng từ nhà nhập khẩu yêu cầu. Nếu đáp ứng được yêu cầu của nhà nhập khẩu thì nhà xuất khẩu mới được thanh toán. I.2.4.7 Điều khoản về bao bì và ký mã hiệu v Bao bì: các bên giao dịch thường thoả thuận với nhau về chất lượng bao bì và phương thức cung cấp bao bì. v Ký mã hiệu: là những ký hiệu, hàng chữ hướng dẫn sự giao nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hoá. I.2.4.8 Điều khoản bảo hành: Bảo hành là sự bảo đảm của người bán về chất luợng hàng hoá trong một thời gian nhất định. Thời gian này gọi là thời gian bảo hành và đó cũng là thời hạn để người mua phát hiện những khuyết tật của hàng hoá. I.2.4.9 Điều khoản bảo hiểm Dựa vào điều kiện thương mại quốc tế do hai bên thoả thuận với nhau trong hợp đồng để xác định ai là người mua bảo hiểm cho hàng hoá. I.2.4.10 Điều khoản khiếu nại Khiếu nại là đề nghị do một bên đưa ra với bên kia khi hàng hoá hay các điều khoản khác không phù hợp với các điều khoản được quy định trong hợp đồng. I.2.4.11 Điều khoản trọng tài Các bên sẽ thoả thuận trọng tài xét xử khi xảy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng . 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com I.3 Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá Nghiên cứu thị trường Lập phương án kinh doanh Ký hợp đồng xuất khẩu hàng hoá Xin giấy phép xuất khẩu Yêu cầu người mua mở L/C & kiểm tra L/C Thuê phương tiện vận tải Làm thủ tục hải quan Chuẩn bị hàng hoá Kiểm tra hàng hoá xuất khẩu Giao hàng Mua bảo hiểm hàng hoá Thanh toán Giải quyết khiếu nại Sơ đồ 2: Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu 19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com I.3.1 Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường bao gồm cả việc nghiên cứu về hàng hoá, giá cả, thị trường, khách hàng… để nắm bắt được nhu cầu thị trường cũng như yêu cầu của khách hàng I.3.1.1 Nghiên cứu về hàng hoá Hàng hoá mua bán phải được nghiên cứu kỹ, đặc biệt nghiên cứu những yêu cầu của thị trường đối với hàng hoá đó như: quy cách phẩm chất, bao bì, chất lượng sản phẩm, yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm…Trên cơ sở đó, doanh nghiệp mới có thể đáp ứng được một cách tốt nhất nhu cầu của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hoá. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải nghiên cứu sản phẩm doanh nghiệp định xuất khẩu đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ sống của sản phẩm trên thị trường nước ngoài. Từ đó doanh nghiệp sẽ xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn trên từng thị trường nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm. I.3.1.2 Nghiên cứu thị trường nước ngoài Việc nghiên cứu thị trường nước ngoài có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần hiểu rõ thị trường nước ngoài trên các phương diện: tập quán tiêu dùng, các chế độ ưu đãi, hệ thống ngân hàng, điều kiện tiền tệ và tín dụng, chính sách kinh tế, con người, văn hoá,…Trên cơ sở đã nghiên cứu đó sẽ giúp doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường một cách dễ dàng hơn. I.3.1.3 Nghiên cứu khách hàng Doanh nghiệp cần tìm hiểu khách hàng về thái độ chính trị, khả năng tài chính, lĩnh vực kinh doanh, uy tín trong kinh doanh. Các phương pháp doanh nghiệp áp dụng khi nghiên cứu khách hàng: v Nghiên cứu tại chổ: Doanh nghiệp sẽ cử người đến tận thị trường nước ngoài để tìm hiểu tình hình của thị trường đó đồng thời tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, phương pháp này tốn kém nhưng giúp đơn vị kinh doanh nhanh chóng nắm bắt được những thông tin chắc chắn toàn diện, chính xác và trung thực cao. v Nghiên cứu tại bàn Doanh nghiệp sẽ nghiên cứu khách hàng thông qua những tài liệu như: trang Web của khách hàng, các tạp chí, thông tin của Thông Tấn Xã Việt Nam ở nước ngoài cung cấp, thông tin trên mạng internet,..Đây là phương pháp phổ 20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- Xem thêm -