Tài liệu Hoàn thiện công tác xếp hạn tín dụng nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kon tum.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HOÀNG ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI CHI NHÁNH HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng. Phản biện 2: TS. Tống Thiện Phước. Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tín dụng là hoạt động cơ bản và truyền thống của các Ngân hàng thương mại (NHTM). Tín dụng là tài sản sinh lợi chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của ngân hàng (NH). Song hoạt động này luôn hàm chứa khả năng rủi ro cao, đặc biệt là rủi ro tín dụng (RRTD), gây tổn thất lớn về vốn, giảm thu nhập, tăng chi phí làm giảm thấp hiệu quả kinh doanh của NH, tạo ra sự bất ổn của hệ thống NH và hệ thống tài chính. Công tác XHTDNB tại chi nhánh Agribank Kon Tum thời gian qua gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được còn hạn chế. Vì vậy tôi chọn vấn đề “Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Kon Tum” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về XHTDNB của NHTM. - Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác XHTDNB của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, nhận định những thành công, hạn chế cùng nguyên nhân. - Xây dựng hệ thống những quan điểm cơ bản và đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác XHTDNB của Agribank Kon Tum. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu - Về đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác XHTDNB của Agribank Kon Tum đối với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh. 2 - Phạm vi nghiên cứu: Tại Agribank Kon Tum từ năm 2010 đến quý I năm 2013. 4. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê mô tả, điều tra khảo sát thực tế... Luận văn có tham khảo và sử dụng số liệu trong thống kê, báo cáo nội bộ chính thức, so sánh với một số ngân hàng khác để làm rõ thêm nội dung nghiên cứu của đề tài. 5. Kết cấu luận văn Với mục tiêu và phương pháp luận trình bày ở trên, nội dung của đề tài được bố cục làm 03 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác XHTDNB của NHTM. Chương 2: Thực trạng công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum. 6.- Tổng quan tài liệu Trong quá trình nghiên cứu để hoàn thiện công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum, tác giả đã tham khảo một số công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận cũng như những ứng dụng thực tế sau: Nguyễn Ngọc Thu, năm (2007) “Hoàn thiện phương pháp XHTDNB khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”. Luận văn đã hệ thống hoá được rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Đàm Trần Uyên Ly (2012) “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”. 3 - Luận văn đã hệ thống hoá rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về XHTD doanh nghiệp vay vốn ngân hàng; Đưa ra các giải pháp liên quan đến công tác quản trị điều hành như nâng cao nhận thức về XHTDNB, tăng cường công tác giáo dục đào tạo cán bộ, định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác thực hiện XHTDNB. Phạm Huy Hùng (2012), “ Xếp hạng tín dụng nội bộ tại các NHTM Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Bài viết đăng trên tạp chí Ngân hàng. 4 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM 1.1.1. Tín dụng NHTM a. Khái niệm: Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì cấp tín dụng được định nghĩa là thoả thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. b. Phân loại tín dụng ngân hàng - Căn cứ vào thời hạn cho vay: + Cho vay ngắn hạn: Là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. + Cho vay trung hạn: Là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. + Cho vay dài hạn: Là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 60 tháng - Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay: + Cho vay có đảm bảo bằng tài sản. + Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản. - Căn cứ vào phương thức cho vay: + Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn. + Cho vay theo dự án đầu tư. + Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng. 5 + Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. + Cho vay theo hạn mức thấu chi. - Căn cứ vào mục đich sử dụng vốn vay: Tín dụng sản xuất kinh doanh, tín dụng tiêu dùng, phục vụ đời sống. 1.1.2. Rủi ro tín dụng của NHTM a. Khái niệm: Rủi ro là một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn định, gây ra hậu quả xấu. Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh do khách hàng vay không thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thoả thuận. b. Phân loại rủi ro tín dụng: - Rủi ro giao dịch, gồm: Rủi ro lựa chọn; Rủi ro bảo đảm; Rủi ro nghiệp vụ: - Rủi ro danh mục gồm có: Rủi ro nội tại và rủi ro tập trung. c. Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng: - Nguyên nhân khách quan. - Nguyên nhân từ phía khách hàng. - Nguyên nhân từ phía ngân hàng. 1.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng a. Đối với ngân hàng: - Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận Ngân hàng. - Làm giảm khả năng thanh toán của Ngân hàng. - Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín của ngân hàng: - Rủi ro tín dụng là nguy cơ dẫn đến phá sản ngân hàng. b. Đối với kinh tế xã hội: Hoạt động ngân hàng mang tính xã hội hóa cao, nên một khi RRTD xảy ra quá mức đối với một ngân hàng không lường 6 trước được thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế xã hội. 1.2. Xếp hạng tín dụng nội bộ của NHTM 1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng - Khái niệm về xếp hạng tín dụng. - Khái niệm về xếp hạng tín dụng nội bộ của Tổ chức. - Khái niệm xếp hạng tín dụng nội bộ của NHTM. 1.2.2. Mục đích XHTDNB của NHTM - Đo lường rủi ro tín dụng. - Lựa chọn khách hàng cho vay. - Hỗ trợ phân loại nợ và trích dự phòng xử lý rủi ro. - Xây dựng và thực thi chính sách khách hàng có phân biệt. 1.2.3. Nội dung XHTDNB của NHTM Để XHTDNB ngân hàng thường căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính để đánh giá XHTDNB. a. Các chỉ tiêu tài chính: Các tỷ số khả năng thanh toán; Các tỷ số phản ánh hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh; Các tỷ số phản ánh kết cấu tài chính; Các tỷ số phản ánh khả năng sinh lời; Các tỷ số tài chính khác. b. Các chỉ tiêu phi tài chính: Lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Uy tín trong quan hệ với các tổ chức tín dụng; Khả năng trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ; Trình độ quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp; Các chỉ tiêu khác... 1.2.4. Quy trình XHTDNB tại NHTM a. Các bước thực hiện XHTDNB: Bước 1: Thu thập thông tin. Bước 2: Phân loại theo ngành và quy mô của doanh nghiệp. Bước 3: Phân tích các chỉ tiêu và cho điểm. 7 Bước 4: Tổng hợp điểm và đưa ra kết quả XHTDNB. Bước 5: Phê chuẩn và sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng. 1.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả XHTDNB của NHTM - Số lượng khách hàng được xếp hạng. - Tỷ lệ số lượng khách hàng được xếp hạng. - Tần suất XHTDNB: Khách hàng phải được đánh giá theo đúng định kỳ quy định đó là hàng quý. - Tỷ lệ nợ xấu. 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác XHTDNB của NHTM a. Các nhân tố bên trong ngân hàng: b. Các nhân tố bên ngoài: Kết luận chương 1 Xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp đã có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài tại các nước có nền kinh tế thị trường vì nhu cầu đòi hỏi thực tế khách quan của thị trường đó là cung cấp thông tin về khả năng trả nợ trong tương lai của người đi vay cho thị trường. Kết quả của XHTDNB doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với tổ chức cho vay, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trong chương này luận văn hệ thống lại cơ sở lý luận chung khái niệm tín dụng, phân loại tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM, từ đó nêu ra nội dung định hạng tín dụng nội bộ của NHTM, các tiêu chí áp dụng cho việc XHTDNB và việc sử dụng kết quả XHTDNB trong việc hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM. Căn cứ cơ sở lý luận, phương pháp XHTDNB và sử dụng kết quả XHTDNB để tác giả phân tích, đánh giá thực trạng công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum. 8 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG XHTDNB TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 2.1. Giới thiệu về Agribank Kon Tum 2.1.1. Lịch sử hình thành Agribank Kon Tum được thành lập theo Quyết định 131/NHNN-QĐ ngày 30/08/1991 “V/v giải thể Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai- Kon Tum để thành lập Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum”. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý Agribank Kon Tum là Chi nhánh loại 1, hạch toán phụ thuộc, có cân đối riêng, đại diện theo ủy quyền Agribank Việt Nam; Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp và khoán tài chính. Cơ cấu tổ chức bộ máy và mạng lưới của Agribank Kon Tum có Giám đốc và 02 Phó giám đốc; Tại Hội sở có 6 phòng chức năng; Mạng lưới hoạt động bao gồm có 01 Hội sở, 6 Chi nhánh cấp huyện, 02 Chi nhánh loại III và 2 phòng giao dịch tại T.p Kon Tum. 2.1.3. Môi trường kinh doanh a. Môi trường bên trong Ngân hàng. b.- Môi trường bên ngoài: 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh + Năm 2011 huy động vốn tăng so với năm 2010 là: 35,91%, đến 31/03/2012 tăng so với năm 2011 là 11,47%. + Dư nợ cho vay tăng trung bình qua 2 kỳ là: 13,35%; Thu nhập tăng 47,07%; Lợi nhuận tăng 52,07%. 9 + Kết quả SXKD ngày càng phát triển, lợi nhuận qua các năm đều tăng, tỷ lệ nợ xấu nằm trong mức cho phép của NHNN. 2.2. Qui định về XHTDNB của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.2.1. Quy định chung về hệ thống XHTDNB của Agribank Việt Nam Hệ thống này là một công cụ đo lường rủi ro tín dụng thông qua phương pháp đánh giá khách hàng bằng thang điểm thống nhất dựa vào các thông tin tài chính và phi tài chính của khách hàng có quan hệ tín dụng với Agribank, gồm có nội dung sau: - Đối tượng chấp điểm bao gồm. - Nguyên tắc chấm điểm đối với tất cả khác hàng. - Mục đích xây dựng Hệ thống XHTDNB. - Phương pháp chấm diểm. - Chủ thể thực hiện XHTD. - Kiểm soát kết quả XHTDNB. - Định kỳ đánh giá lại XHTD. 2.2.2. Mô hình, trình tự và các chỉ tiêu XHTDNB đối với doanh nghiệp a. Mô hình XHTDNB đối với doanh nghiệp. b. Các bước thực hiện XHTDNB đối với doanh nghiệp - Bước 1: Thu thập thông tin. - Bước 2: Xác định ngành nghề kinh doanh. - Bước 3: Xác định quy mô doanh nghiệp: - Bước 4: Xác định loại hình sở hữu của khách hàng. - Bước 5: Nhập thông tin và chấm điểm. - Bước 6: Tổng hợp điểm, xếp hạng và phân loại nhóm nợ khách hàng. 10 - Bước 7: Trình duyệt kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp. Bước 8: Cập nhật dữ liệu lưu trữ hồ sơ. 2.2.3. Trình tự và các chỉ tiêu XHTDNB đối với cá nhân, hộ kinh doanh và hộ nông dân a. Đối với cá nhân: - Gồm có: 16 chỉ tiêu: + Thông tin về nhân thân, có 12 Chỉ tiêu. + Khả năng trả nợ của người vay, có 04 chỉ tiêu. + Thông tin tài sản đảm bảo: Có tài sản thì tính điểm, không có tài sản thì 0 chấm. b. Đối với Hộ kinh doanh - Gồm có: 55 chỉ tiêu: + Thông tin về chủ hộ kinh doanh, có 12 Chỉ tiêu. + Phương án kinh doanh, có 21 chỉ tiêu. + Thông tin tài sản đảm bảo: Có tài sản thì tính điểm, không có tài sản thì 0 chấm điểm. C. Đối với hộ Nông dân, có: 19 chỉ tiêu: - Thông tin về nhân thân: 14 chỉ tiêu. - Khả năng trả nợ của người vay: 5 chỉ tiêu. Tuy nhiên, đến nay Agribank chỉ hướng dẫn và đưa ra bộ chỉ tiêu XHTDNB đối với cá nhân, hộ kinh doanh và hộ Nông dân nhưng chưa triển khai và áp dụng XHTDNB đối với 03 đối tượng này. 2.3. Thực trạng công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum 2.3.1. Công tác tổ chức XHTDNB tại Agribank Kon Tum - Về phân công trách nhiệm: Agribank Kon Tum đã phân công trách nhiêm cho từng phòng ban tại Hội sở tỉnh và tại các chi 11 nhánh loại II, III (gọi chung là Chi nhánh trực thuộc Chi nhánh tỉnh), cụ thể như sau: + Tại hội sở tỉnh: Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ công tác XHTDNB toàn Hội sở tỉnh. + Phòng tín dụng chịu trách nhiệm chấm điểm, xếp hạng khách hàng tại hội sở tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm nhắc nhở các chi nhánh loại II, III về công tác XHTDNB. + Tại các Chi nhánh: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh là người chịu trách nhiệm về kết quả XHTDNB tại chi nhánh mình. + Cán bộ tín dụng cho vay chịu trách nhiệm thực hiện việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng của mình đối với khách hàng là doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định đều bắt buộc phải XHTDNB. 2.3.2. Triển khai thực hiện XHTDNB tại Agribank Kon Tum a. Các bước thực hiện XHTDNB tại Agribank Kon Tum: Để công tác XHTDNB thực hiện cụ thể, dễ thực hiện và đảm bảo tính chính xác Agribank Kon Tum triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định của Hội sở chính qua các bước như sau: Bước 1: Thu nhập thông tin. Bước 2: Xác định ngành nghề kinh doanh Bước 4: Xác định loại hình sở hữu. Bước 5: Nhập thông tin và tính điểm. Bước 6: Tổng hợp điểm và xếp hạng, phân loại nhóm nợ Khách hàng được phân thành 10 hạng như sau: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C và D; Gồm 5 nhóm nợ theo quy định của NHNN. Bước 7: Trình duyệt kết quả xếp hạng khách hàng 12 Bước 8: Cập nhật dữ liệu lưu trữ hồ sơ, áp dụng chính sách khách hàng theo xếp hạng TDNB. Công việc này sẽ do CBTD thực hiện. Sau khi tờ trình được phê duyệt CBTD sẽ tiến hành cập nhật kết quả xếp hạng doanh nghiệp đó và hệ thống thông tin tín dụng của ngân hàng. Dựa trên những thông tin đó sẽ làm cơ sở cho CBTD thực hiện công tác áp dụng chính sách khác hàng theo nhóm nợ, theo thứ hạng và làm căn cứ cho công tác tái xếp hạng lần sau. b. Yêu cầu phân tích và rà soát thông tin và các văn bản pháp lý của khách hàng được XHTDNB: Yêu cầu từng bộ phận và cán bộ TD tuân thủ thực hiện trình tự và các bước do Hội sở chính ban hành, cụ thể: + Về Hồ sơ pháp lý. + Hồ sơ kinh tế- tài chính. + Các thông tin khác. Các bước xếp hạng TDNB cụ thể: 2.3.3 Kiểm soát nội bộ đối với công tác XHTDNB Agribank Kon Tum Qua công tác rà soát kiểm tra, kiểm soát nội bộ về XHTDNB tại Agribank Kon Tum cho thấy chưa hợp lý: vì phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ không thực hiện công tác tín dụng, bảo lãnh; Cán bộ kiểm tra, rà soát ít kinh qua công tác tiếp xúc và làm việc trực tiếp với khách hàng nên chưa sâu sát và ít khi bác bỏ hoặc điều chỉnh kết quả XHTDNB của CBTD, do đó độ chính xác có thể chưa đạt yêu cầu so với thực tế. 2.3.4. Kết quả XHTDNB khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Agribank Kon Tum a. Số lượng và quy mô khách hàng được XHTDNB 13 - Số lượng khách hàng lớn năm 2010: 6 doanh nghiệp, chiếm 4,65%, thuộc nhóm ngành sản xuất và phân phối điện. - Số lượng khách hàng nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng năm 2010: 123 doanh nghiệp, chiếm 95,35%; Năm 2011, tăng lên so với năm 2010 là 13 doanh nghiệp, tăng 6,5%. - Năm 2010: Có 129 doanh nghiệp quan hệ vay vốn tại Agribank – Kon tum, trong đó có 125 được xếp hạng, chiếm 96,90%. Còn 4 doanh nghiệp chưa xếp hạng do mới thành lập chưa có báo cáo tài chính, - Năm 2011: Có 199 doanh nghiệp vay vốn, có 176 doanh nghiệp đủ điều kiện xếp hạng, chiếm 88,44%, còn 23 doanh nghiệp chưa xếp hạng. Số doanh nghiệp tăng đột biến chủ yếu là nông, lâm sản. - Năm 2012: Có 197 doanh nghiệp xếp hạng trên 212 doanh nghiệp đang quan hệ tín dụng, chiếm 92,92%, tăng so với năm 2011 là 11,93%. b. Kết quả XHTDNB tại Agribank Kon Tum Tổng số khách hàng được XHTDNB của Agribank Kon Tum qua các năm tăng lên: từ 129 doanh nghiệp lên 199 doanh tại kỳ 30/11/2011; Đến kỳ 30/03/2012 là 212 doanh nghiệp. Số lượng tăng đột biến trong năm 2011 do trong năm 2010 là năm đầu tiên mà Agribank Kon Tum áp dụng hệ thống XHTDNB, nên việc chọn doanh nghiệp XHTDNB chỉ chiếm hơn 50%/tổng số doanh nghiệp đang quan hệ tín dụng tại Agribank Kon Tum. Khách hàng nợ nhóm 1,2 tăng lên qua các năm; Nhóm khách hàng nợ xấu có số lượng giảm dần. Tuy nhiên, khách hàng xếp hạng D, nợ nhóm 5 tăng lên 3 khách hàng. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu cũng tăng lên theo số lượng và quy mô khách hàng. 14 Tỷ lệ nợ nhóm 1: Từ 87 doanh nghiệp năm 2010 tăng lên 128 doanh nghiệp. Doanh nghiệp nợ nhóm 3 giảm 02 doanh nghiệp; ,Nợ nhóm 4 không tăng; Kỳ 31/03/2012, nợ nhóm 5 tăng 3 doanh nghiệp so với năm 2011 và tăng 2 doanh nghiệp so với năm 2010. Qua đó, cho thấy Agribank Kon Tum đã sử dụng XHTDNB trong việc quản lý rủi to tín dụng bước đầu có kết quả phục vụ cho công tác quản lý tín dụng và phân loại nợ tại chi nhánh. - Kết quả xếp hạng cho thấy, cơ cấu khách hàng DN có nợ xấu (nợ từ nhóm 3- nhóm 5) có xu hướng gia tăng lên qua các năm; - Nợ xấu năm 2011 tăng so năm 2010 là 1.000 triệu đồng, tỷ lệ tăng 2,94%. Đến tháng 3/2012 tăng nợ xấu so với năm 2011 là 13.000 triệu đồng, tỷ lệ tăng 37,14%. - Tỷ lệ trích dự phòng tăng từ năm 2010 đến 31/03/2012 lần lượt là: 1 tỷ đồng và 3 tỷ đồng; + Tỷ lệ tăng mức trích lập dự phòng năm 2011/2010 là 6,25%. + Tỷ lệ tăng mức trích lập dự phòng quí I/2012 so với năm 2011 và 7,65%. Qua kết quả XHTDNB cho thấy: xu hướng nợ xấu tăng lên về số lượng lẫn mức dư nợ. Số lượng, chất lượng khách hàng được thể hiện qua điểm số, xếp loại. Từ kết quả trên, Chi nhánh xây dựng các biện pháp cụ thể để xử lý nợ xấu một cách tốt nhất; Xác định rõ được hiệu quả kinh doanh trong kỳ; Mức trích lập dự phòng, mức lợi nhuận và khả năng thu hồi các khoản nợ xấu đã sử dụng nguồn dự phòng bù đắp. c. Sử dụng kết quả XHTDNB tại Agribank Kon Tum - Áp dụng chính sách chung về khách hàng được XHTDNB. - Áp dụng chính sách về tài sản bảo đảm. 15 + Đối với khách hàng nợ nhóm 1 (AAA, AA, AA): Cho vay không có tài sản đảm bảo 50% trên tổng dư nợ. + Đối với khách hàng từ nợ nhóm 2-3: Bắt buộc dư nợ vay phải có 100% tài sản bảo đảm. - Tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo: + Hệ số cho vay tối đa đối với bất động sản là: 0,75. + Hệ số cho vay tối đa đối với động sản là: 0,5. Tuy nhiên việc áp dụng hệ số TSĐB chỉ hạn chế một phần RRTD, là biện pháp cuối cùng nhằm xử lý tài sản thu hồi vốn vay. Đôi khi chính sách TSĐB cũng ảnh hưởng đến việc tiếp thị và thu hút khách hàng tiềm năng. 2.4. Đánh giá công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum 2.4.1. Thành công của công tác XHTDNB Đến hết ngày 31/03/2012 Agribank Kon Tum đã hoàn thành chấm điểm xếp hạng toàn bộ khách hàng là doanh nghiệp đủ điều kiện để XHTDNB theo đúng thời gian qui định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của việc phân loại nợ theo điều 7 quyết định số 493. Kết quả chấm điểm xếp hạng khách hàng đã làm cơ sở cho việc thực hiện mức quyết định cấp tín dụng, bảo lãnh. - Ý thức cán bộ chấm điểm tại chi nhánh đã được nâng lên, thể hiện là kết quả chấm điểm, xếp hạng khách hàng của chi nhánh phần lớn là tương đối chính xác, phù hợp thực tế của khách hàng. - Kết quả XHTDNB giúp CBTD đưa ra quyết định phù hợp với từng loại khách hàng như đề xuất hay không đề xuất cho cho vay. - Hệ thống XHTDNB đã giúp Agribank Kon Tum có cơ sở để đánh giá thống nhất mang tính hệ thống trong suốt quá trình tìm 16 hiểu khách hàng, đánh giá phân tích, thẩm định và ra quyết định tín dụng, định giá khoản vay. - Khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng cũng được cải thiện và nâng lên theo hướng giảm dần tỷ trọng nợ xấu, nợ ngăn hạn. - Kết quả xếp hạng tín dụng giúp CBTD đưa ra quyết định phù hợp với từng loại khách hàng. - Quy trình XHTD hiệu quả đã giúp Agribank Kon Tum có căn cứ để thực hiện ước lượng mức vốn đã cho vay sẽ không thu hồi được để trích lập dự phòng tổn thất tín dụng, từ đó góp phần quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế những tổn thất tiềm tàng cho ngân hàng. 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân - Nguyên nhân từ Agribank - Hạn chế từ bộ chỉ tiêu XHTDNB do Agribank ban hành - Những hạn chế từ CBTD và cách thức thu thập thông tin: + Chủ yếu CBTD lấy thông tin từ hồ sơ vay vốn của một số doanh nghiệp. + Một số CBTD nhập thông tin và xác định thông tin còn mang tính chủ quan + Việc chấm điểm XHTD doanh nghiệp chủ yếu do một CBTD thực hiện, ít có sự tham khảo thông tin và làm việc nhóm nên kết quả còn mang tính chủ quan. - Nguyên nhân từ phía khách hàng vay Kết luận chương 2 Có thể thấy rằng công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum được thực hiện tương đối chặt chẽ và đầy đủ. Dù cho quá trình này còn nhiều thiếu sót nhất định, đòi hỏi Agribank Kon Tum cần tìm hiểu và đưa ra những biện pháp để hệ thống XHTDNB ngày càng hoàn thiện hơn. 17 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XHTDNB TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 3.1. Định hướng hoàn thiện công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum 3.1.1. Định hướng hoạt động tín dụng a. Định hướng chung: - Mức tăng trưởng tín dụng: đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn; Định hướng mức tăng trưởng tín dụng bình quân 17% giai đoạn từ năm 2013 – 2015. - Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu: Phấn đấu đến năm 2014 đảm bảo tỷ lệ nợ xấu trong phạm vi cho phép của NHTM theo thông lệ < 5 %. - Cơ cấu tín dụng: Tăng cường kiểm soát quy mô tín dụng trung và dài hạn, phấn đầu đến năm 2014 cơ cấu tín dụng trung và dài hạn đạt 35% trong đó kiểm soát tín dụng dài hạn <35%; Phấn đầu tỉ trọng dư nợ có TSĐB đến năm 2014 tối thiểu là 90%. b. Các chỉ tiêu chủ yếu Đẩy mạnh cho vay bán lẻ đối với các ngành thương mại và dịch vụ, tỷ trọng cho vay bán lẻ phi nông nghiệp đảm bảo đạt tỷ lệ 10% -15% trên tổng dư nợ. 3.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum - Nâng cao nhận thức và đào tạo, bồi dưỡng CBTD về công tác XHTDNB; Nâng cao tính chính xác trong việc thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành kinh tế, về thông tin doanh nghiệp nhằm tăng mức độ tin cậy của kết quả XHTDNB nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. 18 - Sử dụng hiệu quả kết quả XHTDNB. Từ đó đưa ra các chính sách khách hàng chi tiết, cụ thể. Tăng khả năng cạnh tranh, bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. - Thường xuyên thực hiện đánh giá XHTDNB hoàn thiện hơn nữa hệ thống quy trình XHTDNB cho hợp lý và hiệu quả hơn. - Đánh giá xếp hạng lại các doanh nghiệp thường xuyên theo xu hướng biến động mới của thị trường để có những chính sách thích hợp cũng như nhanh chóng kiểm tra giám sát thu nợ khi doanh nghiệp có biểu hiện xuống hạng. 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum 3.2.1. Nâng cao trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của nhân sự trong công tác XHTDNB tại Agribank Kon Tum Trong bất kỳ một công việc nào, để đạt được kết quả tốt thì việc đầu tiên là người thực hiện công việc đó phải nhận thức rõ vấn đề đang làm. Để đạt kết quả tốt thì việc trước tiên là những người thực hiện phải có nhận thức rõ về công tác XHTDNB: Về ý nghĩa, mục tiêu và kết quả thực hiện. Agribank Kon Tum phải tăng cường bồi dưỡng, đạo tạo, cập nhật kiến thức cho các cán bộ có liên quan đến việc xếp loại. Do vậy, để phát triển những lợi thế cũng như hạn chế, khắc phục những tồn tại trên, cần thực hiện những biện pháp sau: Thứ nhất, ngân hàng cần thực hiện tốt công tác tuyển dụng nhân viên, xây dựng một chính sách tuyển dụng hợp lý, phải đặt ra các điều kiện và yêu cầu tối thiểu về trình độ và kinh nghiệm nhằm tuyển được những ứng viên có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức để đảm nhiệm tốt công việc được giao.
- Xem thêm -