Tài liệu Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ hoàng thiên

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp 1 i GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh :“ ” – K47A5 4. 5. - - - ng Thiên - SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh – – Em xin chân th h Hà nội, Ng y…27..thá g…4.. ă 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thủy SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh iii Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC ....................................................................................................................i ............................................................................................................... ii MỤC LỤC .................................................................................................................... iii DANH MỤ ĐỒ, B NG BIỂU ............................................................................vi Ụ ..................................................................................... vii Đ ............................................................................................................1 ủ ............................................................................................ 1 ......................................1 ..................................................................................................3 Đ ............................................................................3 .......................................................................................... 3 5.1. ...............................................................................3 .............................................................................4 ..............................................................................................................4 .............................. 5 1.1. ........................................................................5 1.1.1. ....................................................5 1.1.1.1. hái iệ 1.1.1.2 . á h hái iệ 1.1.1.3. hái iệ g ........................................................................................... 5 u tị á h h h á h g ............................................................................6 1.1.1.4. hái iệ v y g g ...........................................................................6 h h á h ủ 1.2. g ........................................................ 7 .......................7 1.2.1. ..........................................7 1.2.2. .................................................................................................8 1.2.2.2. á 1.2.2.3. ă hư 1.2.2.4. Quy t á g há h á h á á á h á h 1.2.3 1.2.3.1. 1.2.3.2. g ..............................................................................9 g .........................................................................9 g ..............................................................................10 ............................................................................11 á y i gv ti u á h g .............................................................................11 h ti u á h ng ....................................................... 11 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh iv Khóa luận tốt nghiệp .........................................12 1.2.4.1. á h t ộ g á h 1.2.4.2 . á hư gt g ..................................................................................12 h á h g ............................................................................12 ..........................................................................12 1.2.5.1. hư g há 1.2.5.2 . h á ị h g i g á h á h á h á h g ...................................................12 g .......................................................................13 ........................................................................................ 14 ........................................................................................ 14 1.3.1.1. á h tố thuộ it ư gv ............................................................... 14 1.3.1.2. á h tố thuộ it ư g g h ............................................................... 15 ....................................................................................... 16 Đ Ụ ........................................................................................ 17 ị ...............17 ............................................................................................................17 ă 2.1.2. Chứ , m v c a công ty c ph i và d ch v .................17 Hoàng Thiên .................................................................................................................17 2.1.3 S ồ ấu t chức .......................................................................................... 18 2.1.4. Ngành ngh kinh doanh ....................................................................................19 2.1.5. K t qu ho ng kinh doanh c a công ty c ph i và d ch v Hoàng Thiên .................................................................................................................19 ị ............................... 20 ..........20 2.2.1.1. Th t g 2.2.1.2. Th t g 2.2.1.3. Th t g á 2.2.1.4. y g g g tá y á g hư á h g ............................................................ 20 ti u á h gt hv h g ......................................................... 25 t ộ g á h g .....................................26 á h á h g ........................................................................28 ủ ị SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy ........................................................... 29 Lớp: K47A5 GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh v Khóa luận tốt nghiệp .................................................................29 2.3.1.1. Nh g th h g ........................................................................................... 29 2.3.1.2. Nguyên nhân .....................................................................................................31 ......................................................................31 2.3.2.1. Nh gh h .................................................................................................31 2.3.2.2. Nguyên nhân ....................................................................................................32 Đ Ụ ........................................................................33 ủ ị Thiên .......................................................................................................................... 33 .......33 .........................................................................................................34 ủ ị ...................................................... 34 ị ị ấ ............................................................................35 3.3.1.1. H thiệ g tá 3.3.1.2. H thiệ g tá á 3.3.1.3. H thiệ g tá y á ấ 3.3.2. ............................... 35 á h ị h g á g ............................................................ 35 ti u á h hư gt g ...........................................36 hv h t ộ g á h g .......37 ....................................................40 ..................................................................................................................42 Ụ Ụ Ụ SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 vi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤ GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh ĐỒ, B NG BIỂU u t ch c công ty c ph n TM & DV Hoàng Thiên ...................18 - 2014 ..............................................................................19 – 2014 ......................................................................................... 22 - 2014 ...................................................24 - 2014 .............................. 28 - 2014 ..................29 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh Ụ STT 1 BH 2 CP 3 DV 4 DTBH 5 DNTM 6 7 NXB 8 LN 9 TNDN 10 TM & DV 11 VPP SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh 1 Khóa luận tốt nghiệp Đ ủ 1. Công ty c “H thiệ ị hv H g tá y g h h á h gt i g ty h thư g iv g Thi 2. SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 H ty h y g v Thư thiệ g “H h g tá y g g ghệ iv thiệ ị hv t Ng thiệ g tá y g g tá y g g h h á h gt i g ty h h á h gt i g ty há h g tá – y g h i h h á h g ủ g ty – H h gt i – H h h á h – i h Ng TNHH thư h i G. .T thiệ H ty GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh 2 Khóa luận tốt nghiệp thi t ị ố 3G SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy thiệ g tá y g h h á h g ủ g – Lớp: K47A5 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh “ ” 3. 4. Đ   ứ - - 2012 - 2014 5.1.  hư g há thu thậ iệu - – kinh doan  hư g há thu thậ SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy iệu th Lớp: K47A5 Khóa luận tốt nghiệp 4 GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh – 2014 5.2. 6. SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. hái iệ á h g - - t - trong kinh doanh. - SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 6 Khóa luận tốt nghiệp 1.1.1.2 . 1.1.1.3. hái iệ hái iệ u tị á h g h h á h g SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh Lớp: K47A5 hái iệ v 1.1.1.4. y D g á h á h GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh 7 Khóa luận tốt nghiệp y h á h g h h á h g g g ti u á h g á h t ộ g á h á Ng hư gt g h á h g á h á h g 1.2. ủ 1.2.1.   doanh ng -T - SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh -T - 1.2.2. 1.2.2.1. t u á á h g  - -  - - - the SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 9 Khóa luận tốt nghiệp 1.2.2.2. á ă á á h GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh g - - - - - - - 1.2.2.3. hư g há SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy á á h g Lớp: K47A5 10 Khóa luận tốt nghiệp h hư g há huy hư g há i ut hư g há hư g há thố g GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh gi h á th át: guy h h ă g th y i t u á g: 1.2.2.4. Quy t h i h ghiệ : á á h g - - - SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 11 GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh ti u á h g Khóa luận tốt nghiệp 1.2.3. 1.2.3.1. á i ti u á h g - - 1.2.3.2. y gv h - +Q SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 12 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh 1.2.4. 1.2.4.1. á h t ộ g á h g - - - ng. - 1.2.4.2 . á hư gt h á h g – 1.2.5. 1.2.5.1. hư g há á ị h g á h á h g - - SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5 13 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Vũ Thị Như Quỳnh ngh - - - 1.2.5.2 . h i g á h á h g  B - - SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp: K47A5
- Xem thêm -